Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in die begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de begrotingstoelichting).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTAAT

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2006 (de wet van 15 september 2006, Stb. 2006, 515) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking (Fes) voor het jaar 2006 voor de uitgaven met € 33,6 mln te verlagen en de ontvangsten met € 175,1 mln te verhogen.

Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2007 (Kamerstukken II, 2006/2007, 30 800, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2006 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de uitgavenbegroting (bedragen in € mln): De bedragen in de eerste kolom zijn inclusief de mutaties in de saldoartikelen. De bedragen in de tweede kolom zijn de mutaties exclusief de saldoartikelen.

Aansluiting met de tweede suppletore begrotingincl. saldoexcl. saldo
1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2007217,1(60,8)
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2006)– 42,0(– 94,4)
Mutatie onderhavig wetsvoorstel175,1(– 33,6)

Samenvatting uitgavenmutaties in de begrotingen

– Vastgestelde begroting 20065 476,2(2 551,9)
– Eerste suppletore begroting 2006738,2(205,4)
– Tweede suppletore begroting 2006 (onderhavig wetsvoorstel)175,1(– 33,6)
Totaal geraamd6 389,5(2 723,7)

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de ontvangstenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met de tweede suppletore begrotingincl. saldoexcl. saldo
1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2007217,1(217,1)
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2006)– 42,0(– 42,0)
Mutatie onderhavig wetsvoorstel175,1(175,1)

Samenvatting ontvangstenmutaties in de begrotingen

– Vastgestelde begroting 20065 476,2(3 295,4)
– Eerste suppletore begroting 2006738,2(402,3)
– Tweede suppletore begroting 2006 (onderhavig wetsvoorstel)175,1(175,1)
Totaal geraamd6 389,5(3 872,8)

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

01 UITGAVEN

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 200612 916
Mutatie 1e suppletore begroting 200611 374
Mutatie 2e suppletore begroting 2006– 12 000
Specificatie mutatie 2esuppletore begroting: 
Kenniswijk, EZ– 12 000
Stand na 2e suppletore begroting 200612 290

Toelichting mutatie

De mutatie betreft het terugboeken van middelen naar artikel 01.07/Projecten in voorbereiding. De middelen waren beschikbaar voor het project Kenniswijk en zijn nu bestemd voor het programma Maatschappelijke sectoren en ICT (MICT).

Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006107 345
Mutatie 1e suppletore begroting 200651 986
Mutatie 2e suppletore begroting 200620 881
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 200722 626
2. Kennis Bsik, V&W (Leven met Water)– 1 389
3. Overige mutaties– 356
Stand na 2e suppletore begroting 2006180 212

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft een kasritme-aanpassing aan het daadwerkelijke uitgavenpatroon van de Bsik-projecten van het Ministerie van OCW, het Ministerie van VROM en het Ministerie van LNV.

2. Deze mutatie bij de Najaarsnota is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar latere jaren in het kader van het Bsik-project Leven met Water van het Ministerie van V&W, veroorzaakt door het feit dat de contractering langer heeft geduurd dan aanvankelijk gepland.

Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006436 375
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 242 540
Mutatie 2e suppletore begroting 2006– 70 367
Specificatie mutatie 2esuppletore begroting: 
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2007– 53 486
2. Innovatieprogramma’s en toponderzoek, diverse mutaties– 18 815
3. Topinstituut Farma, VWS– 8 306
4. Maatschappelijke sectoren en ICT, diverse mutaties– 1 760
5. Maatschappelijke sectoren en ICT (overboeking van Kenniswijk)12 000
Stand na 2e suppletore begroting 2006123 468

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft de overboeking van middelen van artikel 01.07/Projecten in voorbereiding naar het desbetreffende uitgavenartikel (en dus ook de desbetreffende departementale begroting) voor diverse projecten uit de enveloppen Innovatieprogramma’s en toponderzoek, Luchtkwaliteit en Bescherming vitale infrastructuur (Investeringsimpuls 2005).

2. De mutatie betreft de vrijval van een bedrag van ca. € 15,1 mln (inclusief prijscompensatie tranche 2006). De middelen waren bij Miljoenennota 2006 gereserveerd binnen het Fes voor het project Innosport Nederland van het Ministerie van VWS (onderdeel van de enveloppe Innovatieprogramma’s en toponderzoek). Het bedrag is echter uit de algemene middelen toegevoegd aan de begroting van VWS.

Daarnaast betreft de mutatie voornamelijk het overboeken van een bedrag van ca. € 3,7 mln voor het uitwerken van een kwalitatief goed voorstel voor het vaccin tegen het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV vaccin) naar artikel 01.10/Investeringsimpuls 2005 (voor de begroting van het Ministerie van VWS).

3. De mutatie betreft de overboeking van een bedrag van € 8,3 mln voor het Topinstituut Farma naar uitgavenartikel 01.10/Investeringsimpuls 2005 (voor de begroting van het Ministerie van VWS).

4. De mutatie betreft het overboeken van middelen naar artikel 01.10/Investeringsimpuls 2005 (en dus naar de desbetreffende departementale begroting) voor de volgende projecten uit de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT: Madonna en Koala van het Ministerie van VWS en Opschaling beveiligingsketens van het ministerie van BZK.

5. De mutatie betreft het overboeken van € 12 mln van het project Kenniswijk naar artikel 01.07/Projecten in voorbereiding voor het programma Maatschappelijke sectoren en ICT.

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006495 370
Mutatie 1e suppletore begroting 2006128 997
Mutatie 2e suppletore begroting 200612 137
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
1. Sleutelprojecten, VROM16 207
2. Milieutechnologie PromT, VROM– 4 070
Stand na 2e suppletore begroting 2006636 504

Toelichting mutatie

1. De mutatie is het gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van het project Sleutelprojecten (Breda en Rotterdam) van het Ministerie van VROM, waardoor de middelen anders over de jaren verdeeld moeten worden.

2. De mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar latere jaren voor het project Milieutechnologie, PromT van het Ministerie van VROM.

Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006745 704
Mutatie 1e suppletore begroting 2006176 937
Mutatie 2e suppletore begroting 2006– 26 370
Specificatie mutatie 2esuppletore begroting: 
BIRK/Saneringsconcept, VROM– 26 370
Stand na 2e suppletore begroting 2006896 271

Toelichting mutatie

De mutatie betreft een kasritme aanpassing aan het daadwerkelijke uitgavenpatroon van de BIRK-projecten van het Ministerie van VROM.

Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006327 725
Mutatie 1e suppletore begroting 200678 649
Mutatie 2e suppletore begroting 200615 304
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 200764 986
2. Luchtkwaliteit, diverse mutaties– 29 006
3. VMBO, Funderend onderwijs, VVE, diverse mutaties, OCW– 26 650
4. Bodemsanering, VROM– 12 500
5. Westerschelde, LNV– 2 000
6. Topinstituut Farma, VWS8 306
7. Innovatieprogramma’s en toponderzoek, diverse mutaties7 466
8. Vitale infrastructuur, bescherming OV tegen terroristische aanslagen, IF3 483
9. Maatschappelijke sectoren en ICT, diverse mutaties1 760
10. Overige mutaties– 541
Stand na 2e suppletore begroting 2006421 678

Toelichting mutatie

1. De Miljoenennotamutatie betreft een aanpassing van de ramingen voor diverse projecten uit de Investeringsimpuls 2005.

2. De mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar latere jaren voor de projecten Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM en het Ministerie van LNV.

3. Ten eerste betreft de mutatie een kasschuif van ca. € 18,6 mln van het jaar 2006 naar 2007, veroorzaakt doordat bij de regeling praktijkgerichte leeromgeving VMBO en funderend onderwijs van het Ministerie van OCW een vertraging is ontstaan in de afhandeling van de aanvragen voor de aanpassing van de praktijklokalen.

Daarnaast betreft de mutatie het doorschuiven van € 8,1 mln naar het jaar 2007 als gevolg van een vertraging in de realisatie van het project VVE van het Ministerie van OCW, veroorzaakt door een langdurige aanbestedingsprocedure.

4. Betreft het doorschuiven van middelen naar latere jaren voor het project Bodemsanering van het Ministerie van VROM.

5. De mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar latere jaren voor het project Westerschelde van het Ministerie van LNV.

6. De mutatie betreft de overboeking van een bedrag van € 8,3 mln voor het Topinstituut Farma vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding.

7. Op de eerste plaats betreft de mutatie voornamelijk het overboeken van een bedrag van ca. € 3,7 mln voor het uitwerken van een kwalitatief goed voorstel voor het vaccin tegen het Respiratoir Syncytieel Virus vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding.

Daarnaast is de mutatie het gevolg van het naar voren halen van ca. € 3,8 mln voor het project Scheidingstechnologie PPS van het Ministerie van EZ.

8. Betreft het naar voren halen van ca. € 3,5 mln en het overboeken van deze middelen vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding voor het project Bescherming OV tegen terroristische aanvallen van het Ministerie van V&W/IF.

9. De mutatie betreft het overboeken van middelen vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding ten behoeve van diverse projecten uit de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT. Zie ook de toelichting bij artikel 01.07/ Projecten in voorbereiding.

Artikel 01.11 Investeringsimpuls 2006

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006
Mutatie 1e suppletore begroting 2006
Mutatie 2e suppletore begroting 200626 786
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 200726 626
2. Overige mutaties160
Stand na 2e suppletore begroting 200626 786

Toelichting mutatie

1. De Miljoenennotamutatie betreft de ramingen voor diverse projecten uit de Investeringsimpuls 2006.

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 20062 924 286
Mutatie 1e suppletore begroting 2006532 798
Mutatie 2e suppletore begroting 2006208 717
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2007156 336
Nieuwe mutatie52 381
Stand na 2e suppletore begroting 20063 665 801

Toelichting mutatie

De nieuwe mutatie is het gevolg van de mutaties in de reserveringen en de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa). De nieuwe mutatie is als volgt opgebouwd:

(in € 1000)Miljoenennota 2007Nieuwe mutatieTotaal
U01.0312 00012 000
U01.05– 22 6261 745– 20 881
U01.0753 48616 88170 367
U01.08– 12 137– 12 137
U01.0926 37026 370
U01.10– 64 98649 682– 15 304
U01.11– 26 626– 160– 26 786
O03.01231 000– 42 000189 000
O03.02– 13 912– 13 912
Totaal156 33652 381208 717

03 ONTVANGSTEN

Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 20062 756 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2006415 000
Mutatie 2e suppletore begroting 2006189 000
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2007231 000
2. Nieuwe mutatie– 42 000
Stand na 2e suppletore begroting 20063 360 000

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door gewijzigde ramingen van de euro/dollarkoers, de olieprijs in dollars en de omvang van de afzet.

2. De mutatie is veroorzaakt door een neerwaartse aanpassing van de aardgasbaten als gevolg van lagere verkopen van aardgas.

Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006539 354
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 12 698
Mutatie 2e suppletore begroting 2006– 13 912
Specificatie mutatie 2e suppletore begroting: 
Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2007– 13 912
Stand na 2e suppletore begroting 2006512 744

Toelichting mutatie

De mutatie in de rentebaten is reeds verwerkt bij de Miljoenennota en wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisering van de ramingen voor het verkopen van staatsdeelnemingen.

Licence