Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL 2

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING 3

1.  Leeswijzer 3

2.  Beleid 3

2.1  Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2  De artikelen 4

1. Raad van State 4

2. Algemene Rekenkamer 5

3. De Nationale ombudsman 5

4. De Kanselarij der Nederlandse Orden 6

5. Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen 7

6. Het kabinet van de Gouverneur van Aruba 7

10. Nominaal en onvoorzien 8

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING BIJ DE RAAD VAN STATE, DE ALGEMENE REKENKAMER, DE NATIONALE OMBUDSMAN, DE KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN, HET KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN HET KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA (IIB)

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba voor 2006.

In paragraaf 2.1 wordt het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd. In paragraaf 2.2 is steeds per beleidsartikel een tabel met de mutaties opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (stand Najaarsnota) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting (stand Voorjaarsnota).

In paragraaf 2.2 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2007.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij deze colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2006 worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien.

2. Het beleid

2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2006 te wijzigen:

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

 Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen89 71295 047– 1 04993 998
Uitgaven89 71295 047– 1 04993 998
Ontvangsten2 8242 9243003 224

2.2 De artikelen

Artikel 1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Raad van StateStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen48 30149 576– 2 08447 492
Uitgaven48 30149 576– 2 08447 492
1. advisering6 9837 053977 150
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  167 
b. personele uitgaven en nieuwbouw  – 70 
     
2. Bestuursrechtspraak41 31842 523– 2 18140 342
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  956 
b. 1 300 minder zaken Hoger Beroep Vreemdelingen  – 2 600 
c. personele uitgaven en nieuwbouw  – 514 
d. overheveling budget i.v.m. traineekosten  – 23 
Ontvangsten1 4991 4993001 799
a. meer griffierechten  300 

Toelichting

1.1.a en 1.2.c  Personele uitgaven en nieuwbouw. Als gevolg van frictie tussen in- en uitstroom van medewerkers zal zich onderuitputting voordoen. Daarnaast wordt een aantal uitgaven voor de nieuwbouwactiviteiten die voor 2006 geraamd waren waarschijnlijk volgend jaar gedaan.

1.2.b  1 300 minder zaken Hoger Beroep Vreemdelingen.De kosten in verband met de afdoening van asielzaken en reguliere zaken in de kamer Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) zijn lager dan geraamd. De daling in het aantal afgedane HBV-zaken wordt veroorzaakt door de verminderde toestroom naar de Raad vanuit de rechtbanken.

1.2.d  Overheveling budget i.v.m. traineekosten. Betreft een budgetoverheveling naar het ministerie van BZK voor de kosten van een rijkstrainee.

Ontvangst 1.a  Meer griffierechten. De meevallende ontvangst voor de post griffierechten wordt veroorzaakt door een afname in de restituties van griffierechten.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene RekenkamerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen25 99926 26936726 636
Uitgaven25 99926 26936726 636
1. recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s25 99926 26936726 636
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  647 
b. onderuitputting diversen apparaat  – 270 
c. bijdrage voor AZ voor digitale nieuwsvoorziening  – 10 
Ontvangsten1 2171 21701 217

Toelichting

2.1.b  Onderuitputting diversen apparaat. Enkele activiteiten zijn vertraagd (lopen door tot in 2007) en daarmee ook de uitgaven voor die activiteiten.

2.1.c  Bijdrage aan AZ voor digitale nieuwsvoorziening. Betreft de bijdrage van de Algemene Rekenkamer voor de digitale nieuwsvoorziening die wordt gefaciliteerd door het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 3. De Nationale ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsmanStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen8 4779 9512 04511 996
Uitgaven8 4779 9512 04511 996
1. reguliere klachten7 6668 5365459 081
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  178 
b. verhoogde instroom van klachten  375 
c. bijdrage voor AZ voor digitale nieuwsvoorziening  – 8 
     
2. klachten van lagere overheden001 3831 383
a. doorbelasting klachtenbehandeling (overboeking)  1 383 
     
3. onderzoek54558101659
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  101 
     
4. communicatie71471415729
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  15 
     
5. internationale contacten431431144
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  1 
Ontvangsten391390139

Toelichting

3.1.a  Verhoogde instroom van klachten. Voorgesteld wordt om de raming van de Nationale ombudsman te verhogen met € 0,375 mln i.v.m. een verhoogde instroom van klachten. Op basis van de geactualiseerde raming voor instroomcijfers is de huidige inschatting dat in 2006 ± 15 500 klachten instromen. Bij Voorjaarsnota werd nog rekening gehouden met 13 500 klachten.

Ter vergelijking: instroom van klachten was 10 561 in 2005 en 9952 in 2004.

3.1.c  Bijdrage aan AZ voor digitale nieuwsvoorziening. Betreft de bijdrage van de Nationale ombudsman voor de digitale nieuwsvoorziening die wordt gefaciliteerd door het ministerie van Algemene Zaken.

3.2.a  Doorbelasting klachtenbehandeling (overboeking). De Nationale ombudsman behandelt klachten over aangesloten lagere overheden. Aangesloten provincies, waterschappen en gemeenten betalen een vast bedrag per inwoner. Doorberekening van de kosten verloopt ingevolge wettelijke regelingen via het ministerie van BZK.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Kanselarij der Nederlandse OrdenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen3 1433 6524644 116
Uitgaven3 1433 6524644 116
1. apparaat1 7041 877601 937
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  40 
b. apparaatskosten  20 
     
2. decoraties1 4341 7704042 174
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  26 
b. extra uitgifte politiemedailles (12,5 jaar trouwe dienst)  378 
     
3. riddertoelagen5505
Ontvangsten2929029

Toelichting

4.1.b  Apparaatskosten. Deze ophoging betreft met name de kosten voor twee lopende beroepsprocedures vanwege ontslagzaken. Deze kosten kunnen niet binnen het huidige begrotingskader van de Kanselarij der Nederlandse Orden worden opgevangen.

4.1.c  Extra uitgifte politiemedailles. Het aantal aanvragen voor deze nieuwe medaille (ingevoerd per 2006) is hoger dan geraamd. In de eerdere raming was onvoldoende rekening gehouden met de aanvragen van medailles met terugwerkende kracht.

Artikel 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse AntillenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen2 5432 437– 322 405
Uitgaven2 5432 437– 322 405
1. apparaat2 5432 437– 322 405
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  60 
c. vacature en niet vervangen dienstauto  – 92 
Ontvangsten0000

5.1.b  Vacature en niet vervangen dienstauto. Het kabinet van de Gouverneur heeft minder budget nodig als gevolg van een (tijdelijke) vacature en de beslissing om de dienstauto niet te vervangen.

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

6: Kabinet van de Gouverneur van ArubaStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 2491 249301 279
Uitgaven1 2491 249301 279
1. apparaat1 2491 249301 279
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  30 
Ontvangsten4040040

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)
Verplichtingen01 913– 1 83974
Uitgaven01 913– 1 83974
1. loonbijstelling01 425– 1 4250
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  – 1 425 
     
2. prijsbijstelling0438– 4380
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  – 438 
     
3. onvoorzien0502474
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2007  24 
     
4. waarde-overdracht en waarde-overname0000
     
5. taakstellingen0000
Ontvangsten0000

Toelichting

In de navolgende tabel is aangegeven hoe de loon- en prijsbijstelling wordt verdeeld over de artikelen van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

Bedragen in (x € 1 000) loon- en prijsbijstelling

Art.OmschrijvingLoonbijstellingPrijsbijstelling
1 1Raad van State – Advisering13930
12Raad van State – Bestuursrechtspraak738233
21Algemene Rekenkamer56786
31De Nationale ombudsman – apparaat15625
33De Nationale ombudsman – onderzoek op eigen initiatief1 
34De Nationale ombudsman – communicatie69
35De Nationale ombudsman – internationale contacten1 
41Kanselarij der Nederlandse Orden – apparaat357
42Kanselarij der Nederlandse Orden – decoraties 26
51Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen4516
61Kabinet van de Gouverneur van Aruba246
  Totaal van de verdeling1 712438
  Nog niet verdeeld00
Licence