Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.Leeswijzer3
2.Het beleid3
2.1.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3
2.2.De artikelen:5
   
 Veiligheid: 
 2: Politie5
 4: Partners in veiligheid6
 5: Nationale veiligheid8
 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid9
 15: Crisis- en rampenbeheersing9
 16: Brandweer en GHOR10
   
 Bestuur en Democratie: 
 1: Grondwet en democratie11
 6: Functioneren openbaar bestuur12
 9: Grotestedenbeleid13
   
 Kwaliteit Openbare Sector 
 7: Informatiebeleid openbare sector14
 10: Arbeidszaken overheid16
 11: Kwaliteit Rijksdienst17
   
 Niet-beleidsartikelen 
 12: Algemeen18
 13: Nominaal en onvoorzien19
   
3.Tijdelijke baten-lasten dienst P-Direkt20
   
4.Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid25

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2006. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2006.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgavenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens worden per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties groter dan € 1 miljoen en/of die 5% afwijken van het totaalbedrag van het begrotingsartikel toegelicht. Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven onder het eerst genoemde beleidsartikel.

De stand van de tweede suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geeft ook de stand van de juridische verplichtingen weer. Deze stand heeft alleen betrekking op de programmagelden.

De reeds bij 1e suppletore begroting toegekende middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2006 zijn in de 2e suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien».

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (x € 1 000)

 Art. nr. Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2006 5 477 370
Mutaties 1ste suppletore begroting 2006 308 698
Mutaties 2de suppletore begroting 2006 91 188
reeds toegelicht in OW 2007 – 65 223
mutaties na OW 2007 156 411
1. Vut prepensioen Levensloop/Functioneel Leeftijdsontslag (VPL/FLO)2.551 700
2. Afwikkeling DGVP2.675 600
3. Bezwaar afkoop LVS-WI9.35 814
4. Afkoop WI-projecten9.35 356
5. P-Direkt11.613 322
6. Biometrie7.4– 6 500
7. Meevallende NIK’s7.4– 1 200
8. Ziektekosten Voorziening Rijkspersoneel (ZVR)11.6– 25 000
Overige mutatiesdiversen37 319
Stand 2e suppletore begroting 2006 5 877 256

Toelichtingen

1) Vut Prepensioen Levensloop (VPL)/Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Per 2006 is de regelgeving betreffende VUT en prepensioen gewijzigd. Ter dekking van de extra lasten die hieruit volgen is de uitgavenraming verhoogd ten laste van de arbeidsvoorwaardenruimte voor VPL en FLO.

2) Afwikkeling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)

De afwikkeling van de zorgkosten 2006 van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) vergt € 49 mln. In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De kosten daarvan bedragen € 22,6 mln. Verschillen in ontvangsten en uitgaven van DGVP, die in vroegere jaren zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen, zullen – voor zover niet nodig voor de afwikkeling en liquidatie – aangewend worden voor incidentele bekostiging van afspraken uit de CAO Politie. Voor 2006 gaat het om € 4 mln.

3) Bezwaar afkoop LVS-WI

In het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd», zijn eind 2005 de annuïteitenregelingen Werkgelegenheidsimpuls (WI) en de uitkering Veiligheid en Stadseconomie (LVS) van 37 gemeenten afgekocht. Een vijftal gemeenten heeft tegen de gebruikte berekeningsmethodiek bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is toegekend. Naast de 5 gemeenten die bezwaar hebben gemaakt, zijn er 32 steden die geen bezwaar hebben gemaakt, maar die wel een financieel nadeel hebben ondervonden. De totale kosten voor het compenseren van alle afgekochte gemeenten bedragen € 4,899 mln.

4) Afkoop Werkgelegenheidsimpuls-regelingen (WI) 2006

Naast de afgekochte steden in 2005, zijn er nog een drietal steden waarbij WI-projecten pas in 2006 konden worden vastgesteld. Deze steden (Zoetermeer, Den Haag, Breda) worden dit jaar afgekocht. De totale kosten voor het afkopen van deze regelingen bedragen € 5,356 mln.

5) P-Direkt

Op 31 augustus 2006 hebben de betrokken ministeries een convenant gesloten over de verdere ontwikkeling van P-Direkt. Op grond van dit convenant heeft P-Direkt de status tijdelijke baten lastendienst verworven. Daarmee kan een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën ten behoeve van de aanzuivering van het door BZK voorgefinancierde bedrag in relatie tot de contractbeëindiging met IBM vorig jaar.

6) Vertraging Biometrie

De technische specificaties voor de invoering van een vingerscan op het paspoort, zijn pas deze zomer door Europa bekend gemaakt. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Een Europees aanbestedingstraject zal nog dit jaar worden gestart, maar de verwachting is dat de projectgelden dit jaar niet tot besteding komen.

7) Meevallende aantallen verstrekte Nederlandse Identiteitskaarten (NIK’s)

Het aantal verstrekte NIK’s is lager dan geraamd (125 000 i.p.v. 200 000). Hierdoor ontstaat een meevaller van € 1,2 mln. De BZK begroting wordt met dit bedrag verlaagd.

8) Ziektekosten Voorziening Rijkspersoneel (ZVR)

De ZVR-regeling is op 1 januari 2006 beëindigd. In 2006 worden de (resterende) aanspraken over 2005 betaald, alsmede de bonus van 150% over de uitkering 2005. De onderuitputting, veroorzaakt door een beperkter aantal aanvragen en een gemiddeld een lager uitkeringsbedrag per aanvraag, bedraagt circa € 25 mln. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de arbeidsvoorwaardenruimte.

2.2 De beleidsartikelen

Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2: PolitieStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen4 264 9614 494 663184 2414 628 904
garantieverplichtingen   553 775
     
Uitgaven4 248 5814 291 5832 1414 293 724
     
Juridisch verplicht   4 075 089
1. apparaat11 20410 864– 14310 721
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  147 
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 44 
c. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)  – 131 
d. traineekosten (zie art. 12.1)  – 115 
     
2. politie op regionaal niveau3 271 8223 306 68448 7753 355 459
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  55 324 
b. centrale exploitatiekosten C2000 (zie art. 16.2 en art. 4.3)  – 8 600 
c. grensoverschrijdende politiesamenwerking (zie art. 4.6)  751 
d. landelijk telefoonnummer politie (zie art. 4.3)  1 300 
     
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau489 375497 77523 931521 706
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  20 492 
b. ambassaderaad Berlijn (zie art. 4.6)  41 
c. dienst speciale interventies (DSI) (zie art. 2.5)  2 800 
d. project om afdoening  450 
e. samenwerkingsovereenkomst veiligheidsmonitor (zie art. 4.6)  – 165 
f. kosten XTC liaisons (zie ook art. 4.6)  313 
     
4. prestatievermogen van de politie70 39470 394– 5370 341
a. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) (zie art. 4.2)  – 53 
     
5. adequaat niveau van politiepersoneel199 025199 10538 792237 897
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 9 083 
b. dienst speciale interventies (DSI) (zie art. 2.3)  – 2 800 
c. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 325 
d. herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (zie art. 15.4)  – 700 
e. prepensioenlevensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL en FLO)  51 700 
     
6. geneeskundige verzorging politie206 761206 761– 109 16197 600
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  -184 761 
b. afwikkeling geneeskundige verzorging politie  75 600 
     
Ontvangsten209 976209 976– 184 76125 215
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 184 761 

Toelichtingen

2b) Centrale exploitatiekosten C2000

De Nederlandse politie en de brandweersector dragen naar rato bij aan de gestegen centrale exploitatiekosten van C2000. De kostenstijging bedraagt € 10,2 mln. Het aandeel van de politie en de brandweersector is respectievelijk € 8,6 mln. en € 1,6 mln. Zie hiervoor ook de mutaties bij de artikelen 16.2 en 4.3.

2c) Grensoverschrijdende politiesamenwerking (GOC)

Het convenant met de Koninklijke Marechaussee ten aanzien van de grensoverschrijdende criminaliteit is ontbonden. Het handelt hierbij bijvoorbeeld om het assisteren van de politie bij smokkelactiviteiten. Het budget van € 751 000 wordt beschikbaar gesteld aan de korpsen volgens een op BVE’s gebaseerde verdeelsleutel.

2d) Landelijk telefoonnummer politie (LPT)

De Nederlandse politie neemt vanaf 2006 de bekostiging van het LTP volledig voor haar rekening. Hiertoe wordt het budget aangepast.

3c) en 5b) Dienst Speciale interventies (DSI)

Het kabinet heeft besloten tot een herziening van het stelsel van bijzondere bijstandseenheden en beheersmatige onderbrenging hiervan bij het KLPD, in de Dienst speciale interventies. (DSI).

6b) Afwikkeling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

(Garantie)verplichtingen

De verplichtingenruimte op artikel 2 wordt met € 50 mln. verhoogd vanwege het verstrekken van garanties voor rente en aflossing van leningen die politiekorpsen bij het ministerie van Financiën afsluiten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer. Dit legt geen beslag op het beschikbare kasbudget. Tot 1 november 2006 is een totaalbedrag aan garanties afgegeven van € 553,775 mln.

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheidStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen71 598113 54324 295137 838
     
Uitgaven71 598113 54324 295137 838
     
Juridisch verplicht   93 636
1. apparaat8 6329 4572699 726
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  184 
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 4 
c. projectkosten ACIR (zie art. 4.3)  99 
d. projectkosten nationale veiligheid (zie art. 5.1 en 4.2)  188 
e. vertegenwoordiger NAVO (zie art. 12.1)  – 198 
     
2. integraal veiligheidsbeleid4 8344 4751654 640
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  911 
b. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) (zie 2.4 )  53 
c. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) (aan Justitie)  – 1 569 
d. FES: actieprogramma maatschappelijke sectoren en informatica  960 
e. projectkosten nationale veiligheid (zie art. 4.1)  – 98 
f. samenwerkingsovereenkomst veiligheidsmonitor (zie art. 2.3)  165 
g. traineekosten (zie art. 12.1)  – 32 
h. veiligheidsmonitor (zie art. 13.3)  – 225 
     
3. ICT-infrastructuur51 13892 67125 725118 396
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  385 
b. afwikkeling bezwaar Bijlmerramp aan Amsterdam (zie art. 15.3)  – 1 026 
b. bevoorschotting beheer C2000 (zie art. 16.2 en 15.4)  8 500 
c. bijdrage centrale exploitatiekosten C2000 (aan VWS en Defensie)  2 830 
d. centrale exploitatiekosten C2000 (zie art. 16.2 en 2.2)  10 279 
e. C2000 in spoortunnels en Westerscheldetunnel (aan V&W)  2 270 
f. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 325 
g. landelijke telefoonnummer politie (zie art. 2.2)  – 1 300 
h. medegebruik opstelpunten C2000  3 287 
i. onderzoekraming meerkosten brw en rb (zie art. 16.2)  – 66 
j. projectkosten ACIR (zie art. 4.1)  – 99 
k. Taskforce ACIR (zie art. 15.3)  500 
l. traineekosten (zie 12.1)  – 16 
m. voorfinanciering vervroegde uitrol brw en Limburg Zuid  506 
     
6. veiligheidsbeleid op internationaal niveau6 9946 940– 1 8645 076
a. ambassade Berlijn (art. 2.3)  – 41 
b. grensoverschrijdende politiesamenwerking (zie art. 2.2)  – 751 
c. herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) (zie 15.4)  – 700 
d. traineekosten (zie ook art.12.1)  – 59 
e. xtc-liaisons (zie art. 2.3)  – 313 
     
Ontvangsten005 3535 353
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  600 
b. FES: actieprogramma maatschappelijke sectoren en informatica  960 
c. medegebruik opstelpunten C2000  3 287 
d. voorfinanciering vervroegde uitrol brw en Limburg Zuid  506 

Toelichtingen

2c) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

BZK draagt in 2006 € 1 569 000 bij aan het CCV. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de begroting van Justitie.

3b) Afwikkeling bezwaar Bijlmerramp Amsterdam

Betreft de afwikkeling van de bezwaarprocedure over de financiële vergoeding voor de gemeentelijke kosten van de Bijlmerramp.

3d) Bevoorschotting Beheer C2000

Het onderhoudscontract staat toe dat BZK (een deel van) de kosten voor het beheer van C2000 voor een volgende periode vooruit betaalt. Aangezien (een deel van) de beschikbare middelen voor territoriale congruentie en netcentrische proeftuinen pas in 2007 benodigd zijn, worden deze middelen in 2006 hiervoor aangewend.

De overgang naar en versterking van de brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie in Haarlemmermeer is nog niet volledig gerealiseerd in 2006. Hierdoor is een deel van de geraamde kosten pas volgend jaar benodigd.

Met de digitalisering van de informatievoorziening tussen de verschillende organisaties op het terrein van de crisisbeheersing, zoals NCC, LOCC, ERC, DCC’s, NCTb, AIVD en de veiligheidsregio’s, wordt een uniforme structuur voor bestuurlijke informatie-uitwisseling beoogd. Dit is een complex proces en heeft in 2006 vertraging ondervonden. Zo wordt bijvoorbeeld de EU-aanbesteding van het deelproject CIMS (Crisis Informatie Management Systeem) pas volgend jaar afgerond.

3e) Bijdrage centrale exploitatiekosten C2000

Betreft de bijdrage van VWS (ambulancezorg) en Defensie in de gestegen exploitatiekosten C2000.

3f) Centrale exploitatiekosten C2000

De centrale exploitatiekosten C2000 zijn gestegen. De totale kosten bedragen € 10,2 mln., waarvan een deel door de Nederlandse politie en een deel door de brandweer wordt gedekt. Zie toelichting artikelen 2.2 en 16.2.

3g) C2000 in spoortunnels en Westerscheldetunnel

De kosten voor het aanbrengen van C2000-radiodekking in spoortunnels en de Westerscheldetunnel is door BZK voorgefinancierd voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

3i) Landelijk telefoonnummer politie

Zie toelichting artikel 2.2.

3j) Medegebruik opstelpunten C2000 (zie ook post c bij de ontvangsten op dit artikel)

In 2002 is besloten tot medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door commerciële providers. Dit zijn onder andere KPN mobile, Vodafone, Orange, T-Mobile etc. De directie Domeinen van het ministerie van Financiën ontvangt deze opbrengsten die volgens afspraak ten gunste worden gebracht aan BZK. De opbrengsten bedragen € 3 286 820.

5. Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale VeiligheidStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen126 080130 4802 127132 607
     
Uitgaven126 080130 4802 127132 607
     
Juridisch verplicht   3 564
1. apparaat122 937126 3372 114128 451
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  2 596 
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 41 
c. loonkosten (zie ook art. 11.2)  – 131 
d. traineekosten (zie art. 5.2)  – 310 
     
2. geheime uitgaven3 1434 143134 156
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  13 
     
Ontvangsten9191200291
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  200 

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen12 87213 7251 66915 394
     
Uitgaven12 87213 7251 66915 394
1. Inspectie Openbare orde en Veiligheid3 9084 3611914 552
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  81 
b. gedetacheerd personeel KLPD  110 
     
2. Ongevallenraad8 9649 3641 47810 842
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007 178178 
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie diverse artikelen)  1 300 
     
Ontvangsten00110110
a. gedetacheerd personeel KLPD  110 

Toelichtingen

2b) Financiering Schipholbrand

Het betreft een bijdrage in de kosten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de brand in het detentiecentrum op Schiphol.

15. Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15: Crisis- en RampenbeheersingStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen32 71540 11243340 545
     
Uitgaven35 07942 47643342 909
     
Juridisch verplicht   25 644
1. apparaat6 5317 4763927 868
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  634 
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 11 
c. projectkosten Nationale Veiligheid (zie art. 4.1)  – 90 
d. traineekosten (zie ook art. 12.1)  – 141 
     
2. proactie/preventie4 8204 680– 2 2542 426
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 2 200 
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 54 
     
3. preparatie18 83714 92541715 342
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  0 
b. afwikkeling bezwaar Bijlmerramp aan Amsterdam (zie ook art. 4.3)  1 026 
c. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 109 
d. Taskforce ACIR (zie ook art. 4.3)  – 500 
     
4. respons4 89115 3951 87817 273
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  2 500 
b. bevoorschotting beheer C2000 (zie art. 4.3)  – 2 500 
c. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 14.2)  – 162 
d. herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) (zie diverse artikelen)  2 100 
e. oefening ICT uitval (van EZ)  – 60 
     
Ontvangsten00300300
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  300 

Toelichtingen

3b) Afwikkeling bezwaar Bijlmerramp Amsterdam

Het betreft de afwikkeling van de bezwaarprocedure over de financiële vergoeding voor de gemeentelijke kosten van de Bijlmerramp.

4b) Bevoorschotting beheer C2000

Zie toelichting artikel 4.3

4d) Herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (NCC)

De kosten van de herhuisvesting van het NCC bedragen € 2,1 mln. Hiertoe vindt een herschikking van het budget plaats.

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16: Brandweer en GHORStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen140 076154 144– 6 273147 871
     
Uitgaven140 104154 172– 6 273147 899
     
Juridisch verplicht   128 500
1. apparaat5 6385 5063145 820
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  106 
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 25 
b. tijdelijke extra capaciteit project Nationale Veiligheid (zie art. 16.2)  300 
d. traineekosten (zie ook art. 12.1)  – 67 
     
2. bestuurlijke organisatie104 022115 322– 7 390107 932
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  1 662 
b. bevoorschotting beheer C2000 (zie art. 4.3)  – 6 000 
c. bijdrage exploitatiekosten C2000 (zie art. 4.3)  – 1 679 
d. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 125 
e. herhuisvesting Nationale Coördinatie Centrum (NCC) (zie art. 15.4)  – 700 
f. onderzoek raming meerkosten brw en rb (zie art. 4.3)  66 
g. onderzoekskosten gemeentefonds (bijdrage aan VWS)  186 
h. tijdelijke extra capaciteit project Nationale Veiligheid (zie art. 16.1)  – 300 
i. verbeterzo-traject (zie art. 16.3)  – 500 
     
3. taken3 8734 0734264 499
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  70 
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 30 
c. versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (zie ook art. 15.3)  – 100 
d. verbeterzo-traject (zie art. 16.2)  500 
e. wadem congres (zie art. 16.4)  – 14 
     
4. kwaliteit26 57129 27137729 648
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  463 
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)  – 100 
c. wadem congres (zie art. 16.3)  14 
     
Ontvangsten250250186436
a. onderzoekskosten gemeentefonds (bijdrage aan VWS)  186 

Toelichtingen

2c) bevoorschotting beheer C2000

Zie toelichting artikel 4.3

2d) bijdrage exploitatiekosten C2000

Zie toelichting artikel 4.3

Bestuur en Democratie

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1: Grondwet en democratieStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen11 87814 5327 45621 988
     
Uitgaven11 87814 5327 45621 988
1. apparaat11 878 7 456 
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  228 
b. centrale opleidingen CZW (zie ook art. 12.10  – 35 
c. democratische vernieuwing (zie diverse artikelen)  2 800 
d. kiezen op afstand (zie ook art. 13.3)  953 
e. secretariaat Kiesraad (zie art. 13.3)  90 
f. maatregelen stemcomputers (zie ook art. 12.1)  1 100 
g. voorlichting verkiezingen (zie diverse artikelen)  1 350 
h. stemmen in een willekeurig stemlokaal  970 
     
Ontvangsten0000

Toelichtingen

1c) Democratische vernieuwing

Vanwege de grote interesse voor de projecten Burgerforum en Nationale Conventie is bij deze projecten extra aandacht en middelen besteed aan communicatie en voorlichting. Deze kosten worden grotendeels gedekt uit de middelen die in 2006 zijn gereserveerd voor andere democratische vernieuwingsdossiers (stimulering burgemeestersreferenda en spreiding raadsverkiezingen), die niet tot uitvoering komen.

1d) Kiezen op Afstand (Internet en Telefoonstemmen)

In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen wordt het deelexperiment Internet en Telefoonstemmen voor Nederlandse kiezers in het buitenland van het project KOA vervroegd en is het bijbehorende budget eerder nodig. Dit wordt opgevangen door de inzet van de eerder gereserveerde middelen voor het beheer van het Burgerservicenummer (BSN start 2007) en een deel van het resterende saldo van de invulling taakstellingen (art 13.3).

1f) Maatregelen stemcomputers

De stichting «wij vertrouwen stemcomputers niet» heeft een aantal onregelmatigheden bij het gebruik van stemcomputers aan het licht gebracht. BZK heeft hierop meerdere maatregelen genomen om fraude te voorkomen en het stemgeheim te borgen. De kosten voor het verzegelen van machines en onafhankelijk onderzoek door TNO bedragen € 1,1 mln. De hoogte van de overige kosten zoals het regelen van vervangende stemmachines, organisatie van stemmen met potlood en het instellen van een onafhankelijke commissie zijn ten tijde van het opstellen van deze suppletore begroting nog niet exact bekend.

1g) Voorlichting verkiezingen

In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen is het budget dat voor 2007 geraamd was voor voorlichting en communicatie over de verkiezingen eerder nodig.

1h) Stemmen in willekeurig Stemlokaal

In het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen heeft de regering aan de VNG toegezegd om de stimuleringsbijdrage voor het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal incidenteel voort te zetten. Dit betekent dat de bijdrage in 2006 wordt voortgezet ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen.

6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar BestuurStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen39 29945 258– 4 58640 672
     
Uitgaven39 29945 258– 4 58640 672
     
Juridisch verplicht   27 948
1. apparaat8 2927 5003737 873
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  504 
b. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)  – 131 
     
2. inrichting en werking openbaar bestuur7 23613 287– 6 8646 423
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 1 619 
b. aanval op de uitval (zie art. 9.3)  – 1 520 
c. bijdrage aan projecten (zie art. 9.2)  – 400 
d. bijdrage aan onwillige jongeren prep-camps (naar dep. SZW)  – 400 
e. democratische vernieuwing (zie diverse artikelen)  – 1 900 
f. budget stimulering bestuurlijke initiatieven  – 1 000 
g. kosten tijdelijk personeel (zie art. 9.1)  – 85 
h. ontvangsten nationale ombudsman  1 383 
i. ontvangsten nationale ombudsman (naar HIIB)  – 1 383 
j. terugboeking van apparaat naar beleidsbudget (zie ook art. 9.1)  60 
     
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers8 7498 7491 66310 412
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  1 663 
     
4. faciliteren politieke partijen15 02215 72224215 964
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  242 
     
Ontvangsten1591591 3831 542
a. Nationale Ombudsman  1 383 

Toelichtingen

2a) Aanval op de uitval

Zie toelichting artikel 9.3.

2e) Democratische vernieuwing

Zie toelichting artikel 1.

2f) Stimulering bestuurlijke initiatieven

Begin van dit jaar is extra geld vrijgemaakt om bestuurlijke initiatieven te stimuleren. Door de val van het kabinet en de lange doorlooptijd c.q. voorbereidingstijd die het kost om aan te sluiten bij (lopende) initiatieven en regelingen op dit terrein, wordt dit budget niet geheel in 2006 besteed.

2h, 2i en ontvangsten) Nationale ombudsman

Conform artikel 1c lid 2 Wet Nationale ombudsman en het Vergoedingenbesluit 2006 belast het ministerie van BZK de kosten van de Nationale ombudsman door aan de aangesloten decentrale overheden. Zie ook artikel 3.2 van begrotingshoofdstuk Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB).

9. Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: GrotestedenbeleidStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen10 85791 957254 046346 003
     
Uitgaven351 171405 822151 760557 582
     
Juridisch verplicht   356 223
1. apparaat3 1473 2074043 611
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007 5959 
b. Centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 8 
c. kosten tijdelijk personeel (zie art. 9.2 en art. 6.2)  442 
d. terugboeking van apparaat naar beleidsbudget (zie art. 6.2)  – 60 
e. traineekosten (zie art. 12.1)  – 29 
     
2. coördineren grotestedenbeleid2 0082 0083582 366
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  315 
b. kosten tijdelijk personeel (zie art. 9.2 en art. 6.2)  – 357 
c. bijdrage project nieuwe coalities voor de wijk en pilot jongerencoaches (zie art 9.3)  400 
     
3. sociale integratie en veiligheid G25346 016400 607150 998551 605
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  137 732 
b. aanval op de uitval (zie art. 6.2)  1 520 
c. gsb-inburgering  – 620 
d. ISV budget Sittard-Geleen (aan VROM)  – 220 
e. maatschappelijk opvang  18 
f. OVA, compensatie loonkosten  1 398 
g. bezwaar afkoop compensatie en rentederving en tegemoetkoming  5 814 
h. mogelijk afkoop WI projecten  5 356 
     
Ontvangsten214 516285 556138 525424 081
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  137 729 
b. gsb-inburgering  – 620 
c. maatschappelijk opvang  18 
d. OVA, compensatie loonkosten  1 398 

Toelichtingen

3a) Aanval op de uitval

Uit het budget «stimulering voor bestuurlijke initiatieven», wordt € 1,52 mln. ingezet voor het project Aanval op de uitval. Dit project is een strategisch innovatietraject van de middelgrote steden (G27). Het project heeft tot doel mensen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen (jeugdigen, kansarmen en wijken) weer mee te laten doen aan de samenleving.

3f) Overheidsbijdrage in arbeidsontwikkeling (OVA) compensatie loonkosten

Eerder dit jaar is voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg aan de GSB-gemeenten een bedrag van ruim € 192 mln. betaald. Op basis van een jaarlijkse herijking door het ministerie van VWS (uitgevoerd door de Raad voor de financiële verhoudingen) van de verdeelsleutels op basis waarvan de bijdrage per stad wordt bepaald, moet een extra bedrag van € 17 515 worden uitgekeerd. Door VWS wordt een (extra) bedrag voor de compensatie van loonkosten, in totaal afgerond € 1,4 mln., aan de GSB-gemeenten beschikbaar gesteld.

3g) Bezwaar afkoop compensatie en rentederving en tegemoetkoming

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

3h) Afkoop WI projecten

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

Kwaliteit Openbare Sector

7. Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen155 899149 70628 715178 421
     
Uitgaven170 146163 95313 115177 068
     
Juridisch verplicht   117 596
1. apparaat4 3614 3611914 552
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007 9090 
b. herverdeling apparaatbudget (zie art. 11.1 en 10.1)  101 
     
2. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie19 47128 49219 20447 696
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  10 833 
b. alliantie vitaal bestuur (van EZ)  100 
c. bijdrage contact center overheid (CCO) (zie art. 11.8)  2 000 
d. gezamenlijk onderzoek (aan Financiën)  19 
e. kiezen op afstand (zie art. 1.1)  – 700 
f. National actieplan elektronische snelwegen  13 500 
g. open standaarden en open source software (OSOSS) (van diverse departementen)  302 
h. programma persoonlijke internet pagina (PIP) (van EZ)  150 
i. project XBRL (aan Financiën)  – 7 000 
     
3. informatie-infrastructuur binnen openbare sector28 32725 52249726 019
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  497 
     
4. reisdocumenten en GBA-stelsel117 987105 578– 6 77798 801
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  923 
b. biometrie  – 6 500 
c. meevallende aantallen verstrekte NIK’s  – 1 200 
     
Ontvangsten60 21260 21213 50073 712
a. Nationaal Actieplan elektronische snelwegen  13 500 

Toelichtingen

2c) Bijdrage Contact Centrum Overheid (CCO)

De kosten voor het CCO in 2006 bedragen € 2,7 mln. Dekking wordt gevonden in de gereserveerde middelen P-Direkt (art. 11.8).

2f) en mutatie ontvangsten) Nationale actieplan elektronische snelwegen (NAP)

In het kader van e-overheid wordt een aantal projecten vanuit het NAP bekostigd. Op basis van de voortgang van deze projecten kan BZK een beroep doen op een deel van deze middelen. Tegenover de ontvangsten ad € 13,5 mln. staan de uitgaven die BZK ten behoeve van de e-overheidprojecten in 2006 heeft gedaan.

2i) Project eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

Het project XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. BZK levert een bijdrage in de kosten die de Belastingdienst maakt voor de realisatie van het XBRL-project. Het project wordt onder verantwoordelijkheid van het BZK/GBO uitgevoerd.

4b) Biometrie

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

4c) Meevallende aantallen verstrekte NIK’s

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheidStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen60 45165 6151 50567 120
     
Uitgaven60 45165 3721 50566 877
     
Juridisch verplicht   36 821
1. apparaat10 06310 85157011 421
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  212 
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)  – 36 
c. herverdeling apparaatbudget (zie art.11.1)  205 
d. IVOP  320 
e. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)  – 131 
     
5. uitkeringsregelingen40 79343 5762 58246 158
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  988 
b. aanslag loonbelasting Rietkerk-uitkering  1 594 
     
6. randvoorwaarden sectoren/overheid9 59510 945– 1 6479 298
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 877 
b. normalisatie en harmonisatie rechtspositie overheidspersoneel  – 435 
c. voorlichting verkiezingen (zie art. 1.1)  – 335 
     
Ontvangsten6191 2993201 619
a. IVOP  320 

Toelichtingen

5b) Aanslag loonbelasting Rietkerk-uitkering

Binnen de uitkeringsregelingen op artikel 10.5 is sprake van een tegenvaller als gevolg van een belastingaanslag over oude jaren. De Belastingdienst heeft over de Rietkerk-uitkering een aanslag loonbelasting opgelegd over de jaren 2002, 2003, 2004 en (tot en met oktober) 2005. De Rietkerkuitkering is bestemd voor mensen die begin jaren 1950 gerepatrieerd zijn uit Indonesië. Deze aanslag van € 1,6 mln. is begin 2006 opgelegd. Hiervoor wordt de begroting van BZK verhoogd.

6b) Project normalisatie/harmonisatie rechtspositie overheidspersoneel

Voorzien was dat in 2006 de besluitvorming m.b.t. de normalisatie/harmonisatie van de ambtelijke rechtspositie zou zijn afgerond. Het kabinetsstandpunt is echter nog niet tot stand gekomen. Zolang daarover nog geen duidelijkheid bestaat kunnen de follow-upactiviteiten nog niet worden gestart.

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit RijksdienstStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen108 924162 491– 25 145137 346
* garantieverplichtingen   801
     
Uitgaven108 928161 140– 25 144135 996
Juridisch verplicht   88 737
1. apparaat12 62213 15132413 475
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007  396 
b. herverdeling apparaatbudget (zie art.10.1 en 7.1)  – 306 
c. personeel AMC project (zie art. 11.6)  375 
d. loonkosten ABD (zie art. 11.2 )  109 
e. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)  – 250 
     
2. topmanagers rijksdienst4 9795 2486 13611 384
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 46 
b. administratie Top Management Groep (zie art. 12.1)  – 121 
c. loonkosten Top Management Groep (zie diverse art. en div. dep.)  7 331 
d. voorlichting verkiezingen (zie art. 1.1)  – 994 
e. traineekosten  – 34 
     
5. garantieregelingen0000
     
6. professionele en goede medewerkers68 659111 967– 24 81087 157
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 28 478 
b. personeel AMC project (zie art. 11.1)  – 375 
c. arbeidsvoorwaarden/ZVR  – 25 000 
d. kosten Buitenhuis (aan EZ)  – 125 
e. facturering van HRM activiteiten (van diverse departementen)  8 347 
f. traineekosten (zie art. 12.1)  – 168 
g. Rijkstrainees (van diverse departementen)  169 
h. P-Direkt (zie art. 11.8)  20 820 
     
7. functionerende organisatie5631 7402 4254 165
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  1 568 
b. arbeidsjuridisch (van Justitie)  98 
c. facturering activiteiten voor niet-deelnemende departementen  684 
d. loopbaan en mobiliteit (van BuiZa)  18 
e. ontwikkelcentrum (van Justitie)  57 
     
8. functionerende bedrijfsvoering22 10529 034– 9 21919 815
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  279 
b. P-Direkt (zie art. 11.6)  – 7 498 
c. bijdrage contact center overheid (CCO) (zie art. 7.2)  – 2 000 
     
Ontvangsten076722 35323 120
a. facturering van HRM activiteiten (van diverse departementen)  8 347 
b. P-Direkt  13 322 
c. facturering activiteiten voor niet-deelnemende departementen  684 

Toelichtingen

2b) Loonkosten Top Management Groep (TMG)

De budgetten voor 2006 voor het Werkgeversschap van de Algemene Bestuursdienst (ABD) voor de Top Management Groep worden door de departementen overgeheveld naar de begroting van BZK.

6c) Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR)

Zie voor toelichting bij de tabel belangrijkste mutatie.

6e), post a en c ontvangsten) Facturering HRM-activiteiten

Een deel van activiteiten die het Expertise Centrum Arbeidsmarktcommunicatie (EC AMC) en de Werkmaatschappij uitvoeren, vindt plaats op factuurbasis met doorberekening naar alle ministeries.

6h) en 8b) P-direkt en ontvangsten

Het betreft de aanzuivering van het bedrag van € 20,8 mln. dat BZK in het kader van de afwikkeling van het contract met IBM in 2005 heeft voorgefinancierd. De aanzuivering vindt voor een deel zijn beslag door een beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën voor te activeren licenties en halfproducten (€ 13,322 mln.). Als gevolg van de besluitvorming P-Direkt zijn middelen beschikbaar gekomen voor het restant van de afwikkeling van het contract met IBM (€ 7,498 mln.).

8c) Bijdrage contact center overheid (CCO)

Zie toelichting artikel 7.2.

Garantieverplichtingen

De garantieverplichtingen voor de in het verleden verstrekte hypotheekgaranties voor rijkspersoneel worden per 1 januari 2006 geraamd op € 801 000 en op 1 januari 2007 op € 704 000.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 12: Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12: AlgemeenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen87 15684 4905 14789 637
     
Uitgaven87 15684 4905 14789 637
     
1. apparaat76 31873 6525 36579 017
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  2 413 
b. administratie Top Management Groep  121 
c. Antillen dossier (van Financiën)  34 
d. benchmark bedrijfsvoering rijksoverheid (aan OCW)  – 50 
e. centrale opleidingen (zie div. art.)  208 
f. democratische vernieuwingen  – 900 
g. loonkosten Top Management Groep  – 137 
h. psa en functioneel beheer (van AZ)  101 
i. restsaldo taakstellingen  55 
j. toetsing stemcomputers (zie art. 1.1)  – 1 100 
k. traineekosten (zie diverse artikelen)  1 026 
l. vertegenwoordiger NAVO (zie art. 4.1)  198 
m. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten  3 396 
     
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk huis10 83810 838– 21810 620
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 584 
b. Koninklijk Huis  366 
     
Ontvangsten9831 3573 7625 119
a. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten  3 396 
b. Koninklijk Huis  366 

Toelichtingen

1k) Traineekosten

De kosten voor trainees worden centraal vanuit artikel 12 betaald.

1m) Ontvangsten gemeenschappelijke diensten

Door de bekostigingssystematiek van de ondersteunende diensten van BZK ontstaan ontvangsten van BZK-dienstonderdelen voor specifieke dienstverlening. Tegenover deze ontvangsten staan de uitgaven van de ondersteunende diensten voor deze specifieke dienstverlening.

Artikel 13: Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen14 0312 099 522– 82 4572 017 065
     
Uitgaven14 03199 522– 82 45717 065
1. loonbijstelling061 702– 61 7020
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 61 702 
     
2. prijsbijstelling024 703– 24 7030
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007  – 24 703 
     
3. onvoorzien14 03113 1173 94817 065
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007 17 2594 142 
b. kiezen op afstand KOA (zie art. 1.1)  – 253 
c. knelpunt project kiesraad (zie art. 1.1)  – 90 
d. restsaldo taakstellingen (zie art. 12.1)  – 55 
e. veiligheidsmonitor (zie art. 4.2)  225 
f. voorlichtingen verkiezingen (zie art. 1.1)  – 21 

Toelichtingen

Verdeling loon- en prijsbijstelling (bedragen in € 1 000)

ArtikelLoonbijstellingPrijsbijstelling
1. Grondwet en democratie136105
2. Politie52 57016 082
4. Partners in veiligheid336821
5. Nationale Veiligheid1 581963
6. Functioneren Openbaar Bestuur520249
7. Informatiebeleid Openbare Sector2021 829
9. Grotestedenbeleid1 575371
10. Arbeidszaken overheid1 274170
11. Kwaliteit Rijksdienst6051 484
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid20865
15. Crisis- en Rampenbeheersing150520
16. Brandweer en GHOR1 1331 297
12. Algemeen1 028788
13. Nominaal en onvoorzien384– 41
Totaal61 70224 703

3. TIJDELIJKE BATEN-LASTENDIENST P-DIREKT

1. Algemeen

P-Direkt ondersteunt als professioneel dienstverlener de departementen op het gebied van personeelsregistratie en salarisadministratie. Er is gekozen voor het sturingsmodel «baten-lastendienst» om de kwaliteit te verbeteren en de efficiency te vergroten. De resultaatgerichte sturing, ondersteund door een baten-lastenadministratie, bevordert de transparantie door de toerekening van kosten aan geïdentificeerde producten waardoor sturing op kwantiteit, kostprijs en kwaliteit beter mogelijk is.

De beëindiging van de samenwerking met IBM op 13 oktober 2005 is voor het Rijk reden geweest een Aanpak P-Direkt te ontwikkelen. Deze aanpak voor de nieuwe dienstverlening wordt gekenmerkt door een gefaseerde opbouw en ingebruikname van de dienstverlening (aanbod en vraag), een gefaseerde opbouw van de P-Direkt organisatie en een gefaseerde aansluiting van de departementen. Om het dienstverleningsconcept van P-Direkt conform de Aanpak P-Direkt te realiseren, wordt onder verantwoordelijkheid van P-Direkt een centraal systeem voor P-dossiers en een portaal voor zelfbediening ontwikkeld. Na ontwikkeling zullen deze door P-Direkt worden beheerd. Eveneens worden voor deze systemen relevante HR-processen rijksbreed geharmoniseerd en waar mogelijk vereenvoudigd. Ook deze worden daarna door P-Direkt beheerd. Daarnaast wordt onder regie van P-Direkt de departementen die nog niet zijn aangesloten op het salarissysteem van Facilitair Salaris Centrum van het ministerie van Financiën (FSC) door het FSC aangesloten. Als deze aansluiting volledig is gerealiseerd wordt het FSC aan P-Direkt toegevoegd. Over de verdere dienstverleningsontwikkeling van P-Direkt wordt in de komende periode nader besloten.

P-Direkt is in 2006 gestart met specifieke dienstverlening omdat in de tijdelijke baten-lastendienst reeds nu werkende elementen zijn ondergebracht te weten,

• een werkende salarisverwerking voor clusters van ministeries (IPA);

• de bestaande decentrale oplossing voor digitale personeelsdossiers (DRMA) en

• geautomatiseerde ondersteuning van zelfbediening (Emplaza).

Deze werkende elementen worden straks vervangen door de nieuwe dienstverlening.

2. Begroting van baten en lasten

In 2006 is gestart met de dienstverlening van het decentrale systeem voor digitale personeelsdossiers, het zelfbedieningsportal Emplaza en het operationeel opdrachtgeverschap IPA aan een aantal departementen.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening naar een door de departementen af te nemen dienstenpakket is naar schatting een periode van 1,5 jaar benodigd. Voor sommige producten is de doorlooptijd van de realisatie korter (bijvoorbeeld bij de beschikbaarheid van de centrale RMA voor de opslag van de personeelsdossiers). Voor deze producten geldt dat de ministeries daarvan dan ook eerder gebruik kunnen maken.

Simultaan hieraan zal ook de organisatie van P-Direkt in de komende jaren in omvang worden opgebouwd waardoor de apparaatlasten evenredig met de dienstverlening oplopen.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1000)

Baten lastendienst P-Direkt2006
Baten 
Opbrengst moederdepartement0
Opbrengst dienstverlening2 825
Rentebaten0
Exploitatiebijdrage BZK2 604
Buitengewone baten7 364
Totaal baten12 792
  
Lasten 
Onderhoud en Beheer ICT2 058
Totaal Onderhoud en Beheer ICT2 058
  
Apparaatslasten 
* personeel1 759
* materieel1 098
Totale apparaatslasten2 856
  
Afschrijvingslasten0
* Materieel0
* Immaterieel0
Dotaties voorzieningen0
Rentelasten514
Buitengewone lasten7 364
Totaal lasten12 792
  
Saldo van baten en lasten0

Toelichting

Opbrengst dienstverlening

De baten uit de dienstverlening bestaan uit de baten van het beheer van de digitale personeelsdossiers, het zelfbedieningsportal, het beheer van de rijksbreed geharmoniseerde en vereenvoudigde HR-processen en de salarisverwerking en -betaling. Naar mate het volume van de dienstverlening de komende jaren toeneemt, stijgen tevens de lasten voor het onderhoud en beheer voor de ICT infrastructuur van de dienstverlening.

Exploitatiebijdrage BZK

Doordat de baten van de dienstverlening achterblijven bij de sneller oplopende apparaatslasten ontstaat in 2006 een exploitatietekort. Vanaf 2007 worden de lasten voor onderhoud en beheer van de ICT en de apparaatslasten volledig doorbelast aan de afnemers van de dienstverlening.

Buitengewone baten

Vanwege het beëindigen van de projectorganisatie P-Direkt per 1 juli 2006 valt een deel van het gereserveerde projectbudget vrij. Een deel van dit vrijgevallen projectbudget wordt toegepast ter financiering van de buitengewone lasten.

Apparaatslasten

De personele en materiële lasten nemen de komende de jaren in omvang toe door opbouw van de P-Direktorganisatie.

Afschrijvingslasten

Dit betreffen de afschrijvingslasten uit hoofde van de investering in de licenties, de applicatie- en configuratiedocumentatie en de dienstverleningscomponenten. In 2008 worden de laatste componenten geactiveerd.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het ministerie van Financiën aangegane leningen.

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten bestaan uit vier afzonderlijke posten. Ten eerste de huisvestingsverplichting ten aanzien van de locaties te Den Haag en Amersfoort. Het uitgangspunt is dat deze kosten na 2008 niet meer op de begroting van de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt drukken. Ten tweede de onderhoudsvergoeding voor de aangeschafte licenties. Pas vanaf 2008 wanneer de dienstverlening (deels) is ontwikkeld maken de onderhoudskosten onderdeel uit van de tarieven. Ten derde de rentelasten van de leningen voor het ontwikkelcluster. Deze rentelasten worden vanaf 2008 in de tarieven van de dienstverlening opgenomen. Ten vierde de nog personele en materiële lasten van de projectorganisatie van 2006.

3. Vermogensontwikkeling

Om eventuele risico’s uit de normale bedrijfsuitoefening op te kunnen vangen wordt weerstandsvermogen opgebouwd.

Vanaf 2008, wanneer de nieuwe dienstverlening grotendeels is ontwikkeld en vanaf wanneer departementen gefaseerd gaan afnemen, wordt een opslag op de tarieven gedaan om de exploitatiebuffer op te bouwen tot de toegestane maximale omvang, te bereiken in 2011.

Weerstandsvermogen 2007 e.v.

Baten lastendienst P-Direkt20072008200920102011
Weerstandsvermogen tov gemaximeerde omvang (%)0255075100
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)100100100100100
Verloop voorzieningen (x € 1 000)00000

Weerstandsvermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

4. Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht 2006 (x € 1 000)

Baten lastendienst P-Direkt200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB (1 januari) (incl. deposito)5 27300165399805
       
2. Totaal operationele kasstroom– 11 632– 3 594– 3354 9525 1245 295
       
3a. -/- totaal investeringen– 21 267– 15 380– 10 535000
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen000000
3. Totaal investeringskasstroom– 21 267– 15 380– 10 535000
       
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie000000
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie6 3594 9262 412000
4c. -/- aflossingen op leningen – 1 332– 1 912– 4 718– 4 718– 4 718
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit21 26715 38010 535   
4. Totaal financieringskasstroom27 62618 97411 035– 4 718– 4 718– 4 718
       
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln)001653998051 382

P-Direkt investeert in het kader van de Alternatieve Aanpak in een aantal dienstverleningscomponenten die de basis vormen van de integrale dienstverlening.

In 2007 en 2008 wordt voor de opbouw van de organisatie investeringen gedaan in vaste activa voor inventaris en verbouwing van huisvesting.

Het beginsaldo op de rekening courant bestaat uit de liquide middelen van de projectorganisatie P-Direkt die tot 31-12-2005 beheerd werden door IVOP. De tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt neemt vanaf 1-1-2006 het beheer hiervan over. Het saldo bestaat voor circa € 1,7 mln. uit nog te betalen bedragen voor 2005 en voor € 3,6 mln. uit gereserveerde budgetten voor projecten die later zullen worden uitgevoerd.

De investeringen worden gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. De investeringen zijn als volgt opgebouwd:

Investeringen 2006 (in € 1 000)

Baten lastendienst P-Direkt2006
Totale investeringen:21 267
Ontwikkeling dienstverlening7 945
Licenties en applicatiedocumentatie13 322

5. Definitieve Openingsbalans

Openingsbalans voor het jaar 2006 (in € 1 000)

Baten-lastendienst P-Direkt1-1-2006
Activa 
Immateriële activa
Materiele activa
* grond en gebouwen
* installaties en inventarissen
* overige materiele vaste activa13 322
Voorraden
Debiteuren
Nog te ontvangen5 273
Liquide middelen
Totaal activa18 595
  
Passiva 
Eigen Vermogen
*exploitatiereserve
*verplichte reserves
*onverdeeld resultaat
Leningen bij het MvF
Voorzieningen
Crediteuren
Nog te betalen18 595
Totaal Passiva18 595

Toelichting

Activa

De post activa bestaat uit de investering in licenties en applicatie- en configuratiedocumentatie:

Immateriële Activa in ontwikkeling

Baten lastendienst P-Direkt 
Licenties 
MySAP ERP€ 8 758 880,00
SAP Payrol€ 523 120,00
  
Documentatie 
Architectuur€ 1 062 000,00
MySAP ERP€ 2 125 000,00
SAP Payrol€ 215 500,00
Documentum€ 637 500,00
  
Totaal€ 13 322 000,00

Voor de waardering en levensduur van de investeringen die P-Direkt doet in applicaties ten behoeve van de dienstverlening is uitgegaan van een periode van 10 jaar. Een keuze voor applicaties, waarvan hier sprake is, doet een organisatie gezien omvang en impact van de invoering minimaal voor 10 jaar. De actualisering van applicaties is verder geborgd door de jaarlijks onderhoudskosten (17%). Deze omvat ook nieuwe releases.

Nog te ontvangen

De post «Nog te ontvangen» bestaat uit het saldo van het budget van de projectorganisatie P-Direkt dat de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt per 1-1-2006 beheert.

Nog te betalen

De post «Nog te betalen» bestaat uit:

• De schuld die P-Direkt heeft aan BZK voor de door BZK aangeschafte licenties en applicatie- en configuratiedocumentatie (€ 13,322 mln.) wordt via een initiële lening aan BZK terug betaald.

• Het projectbudget van de projectorganisatie is de schuld die de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt heeft aan de projectorganisatie P-Direkt (€ 5,273 mln.).

4 DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT GROTESTEDENBELEID

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x € 1 000

     2005200620072008200920102011Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)626 222741 582887 426941 431970 929433 631418 880Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en) De derde convenantsperiode Grotestedenbeleid beslaat de periode 2005–2009 (zie kader). De afzonderlijke regelingen die opgenomen zijn in de brede doeluitkeringen, kennen een langere looptijd. Het betreft veelal structureel geld.
             
I BDU ECONOMIEtotaal BDU G3129 02132 10917 54140 34534 346 
             
EZart. 3.10 Stadseconomietotaal beleidsterrein29 02132 10917 54140 34534 346Bedragen G30 excl. een bedrag
    G3129 02132 10917 54140 34534 346gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen (zie cat B).
             
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEIDtotaal BDU G31413 958531 499691 103672 973665 453416 112416 112Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
             
VWSart. 44 Maatschappelijke totaal beleidsterrein228 100232 278232 278232 278232 278232 278232 278De verdeelsleutel van de RFV wordt
   opvang, Vrouwenopvang en VerslavingszorgG31190 088193 500193 500193 500193 500193 500193 500jaarlijks geactualiseerd. Bedragen voor 2006 zijn op basis van geactualiseerde percentages van de RFV en inclusief de loonbijstelling (OVA) voor 2006. De bedragen van 2007 t/m 2011 zijn voorlopige bedragen.
VWSart. 41 Gezond in de stadtotaal beleidsterrein5 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000Eén van de doelstellingen van de
    G315 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000tweede convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht. Van dit bedrag staat jaarlijks € 23 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
             
OCWart. 4.3 Voortijdig totaal beleidsterrein21 78022 15722 15722 15722 15722 15722 157Van dit bedrag staat jaarlijks
   schoolverlatenG3121 78022 15722 15722 15722 15722 15722 157€ 377 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
             
OCWart. 1.1 Voor- en vroegtotaal beleidsterrein67 285174 936174 936174 936174 936174 936De middelen GOA zullen per
   schoolse educatie en schakelklassenG3150 588121 755121 755121 755121 755121 7551 augustus 2006 opgenomen worden in de BDU. Tot 1/8/2006 geldt het (uit GOA-budget) landelijk beleidskader GOA 2002–2006. Het aandeel van de G31 bedraagt ca. 70% van het totale bedrag aan GOA. De uiteindelijke verdeling van de middelen per augustus 2006 wordt gebaseerd op de definitieve telgegevens van 1 oktober 2004.
             
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage totaal beleidsterrein245 083245 148245 149245 148245 148De middelen Volwasseneneducatie
   Volwasseneneducatie (WEB)G3173 70073 70073 70073 70073 700zullen naar verwachting per 1 januari 2007 uit het WEB-budget worden gehaald, en in de BDU opgenomen. In de reeks «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
             
BZKart. 9.3 Veiligheid, Socialetotaal beleidsterrein78 73597 330100 33093 33088 33088 04763 647 
   integratie en LeefbaarheidG3178 73597 330100 33093 33088 330p.m.p.m. 
             
BZKart. 9.3 Sociale herove-totaal beleidsterrein10 00015 000 
   ringG3110 00015 000 
             
JUSart. 16.1 Inburgering totaal beleidsterrein201 477251 645304 241261 968262 321262 320262 321Het precieze deel voor de G31 zal
   Oudkomers en NieuwkomersG31118 355127 421153 091153 091153 091p.m.p.m.bepaald worden a.d.v. de hoogte van de ambities van de gemeenten
JUSart. 16.1 Aanvullende totaal beleidsterrein45 000Het precieze deel voor de G31 zal
   middelen inburgering allochtone vrouwenG3118 933bepaald worden aan de hand van de hoogte van de ambities van deze gemeenten.
             
JUSart. p.m. Middelen voor het totaal beleidsterrein4 5004 5005 4005 400Deze middelen zijn bestemd voor
   terugdringen van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteitscijfersG314 5004 5005 4005 400de G4
             
VWSart. 46 Programma 2 0702 0705 0402 520Deze middelen zijn bestemd voor
   meedoen allochtone jongeren (sport) 2 0702 0705 0402 520de 11 gemeenten die deelnemen aan het programma.
             
III BDU FYSIEKtotaal BDU G31183 243177 974178 782228 113271 13017 5192 768Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
             
VROMart. 4 ISV IItotaal beleidsterrein259 102253 155254 215320 477378 611290 336p.m.ISV II betreft het gehele budget,
    G31183 243177 974178 782228 113271 13014 751p.m.incl. Groen en Cultuur, zoals in de VROM-administratie is opgenomen plus begroting/verantwoording. – de extrapolatie 2010 bevat een technisch deel en de kleine VINAC middelen 2010. – de middelen van LNV en OCW zijn naar de VROM begroting overgeboekt.
             
LNVart. U01142005Grootschalig Groen totaal beleidsterreinHet betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van LNV zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
 art. U24132006 G31 
             
OCWart. 14.04 Cultuurimpulstotaal beleidsterrein4 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000Het betreft hier voor de G30 een
    G312 6042 6042 6042 6042 6042 7682 768bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
             
I ECONOMIE            
             
EZ03.10 100 Topprojectentotaal beleidsterrein17 58525 40022 90022 90022 900Dit is het totaal TOPPER-budget
   herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)G3112 43017 00015 00015 00015 000(verplichtingen). 33 van de 50 projecten vallen binnen G30, klein deel budget (2 mln.) is getemporiseerd. 0,6 mln overgeheveld naar reg. Innovatie.
             
EZ03.10 210 Kansenzone totaal beleidsterrein24 000      Betreft verplichtingenbedrag.
   (Doorzettings- macht Rotterdam)Kas1 0008 0008 0007 000Betreft kasraming; afhankelijk van tempo uitvoering door Rotterdam.
             
EZ03.10 510 Reservering voor totaal beleidsterrein1 0003 0002 0002 000Het betreft hier een knelpunten
   onvoorziene kansen en bedreigingen BDU EconomieG311 0003 0002 0002 000budget dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over de steden. In 2005 en 2006 is 1mln hiervan overgeheveld naar Kansenzone Rotterdam.
             
V&Wart. 19.02 Voorstel tot Wet Brede Doeluitke- ring Verkeer en Vervoertotaal beleidsterrein1 468 6771 469 3531 626 4761 646 5251 683 4211 796 5081 731 103Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
   Kenniscentrum  161161161161161161 
   Fietsberaad  453453453453453453 
   Kaartautomaat  796      
   Chipcard  2 193      
   Decentralisatie spoorlijnen  8 74021 02720 32320 32320 32320 323 
   Project Mediapark Hilversum   25 000     
   Fietsenstallingen   681     
   Afrekening GDU   – 6 600     
   Loonbijstelling  5 71712 00112 23412 67613 52813 528 
   Prijsbijstelling  9 07310 04310 16710 39511 09311 093 
   Decentraliseren Lijnen   10 5109 9129 9129 9129 912 
   Toegankelijkheid haltes Stad en Streek   12 00025 00025 00025 000  
   Kasschuif BDU   7 000     
   Voorfinanciering chipkaart   69 000     
   Overheveling BTW OV   25 90026 90026 90027 90027 900 
   Chipkaartmiddelen naar BDU   71 95821 214     
   BTW 2005  9 620       
             
SZWart. 2 Wet Werk en totaal beleidsterrein1 612 2951 629 2701 588 7701 588 7701 588 7701 588 7701 588 770 
   Bijstand (FWI/Flexibel reïntegratiebudget)G311 078 1451 083 8371 061 045p.m.p.m.p.m.p.m. 
             
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID
             
DIVERSE MINISTERIESVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt) Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1        
             
JUSJUSart. 14.1.4 Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)7 0007 000v.a. 2007 taakstellend 5 miljoen per jaar afgeroomd
  art. 14.2.2 RvdK taakstraffen21 72030 82238 09439 18336 87137 12937 359Begunstigde: RvdK (NB: is dus exclusief overige strafzaken (basis- en vervolgonderzoeken) op 14.2.2
  art. 14.2.3 Halt12 04012 01112 14112 45012 52512 52512 525Begunstigde: Bureaus HALT
  art. 14.2.4 Jeugdreclassering37 15349 80753 64242 43250 30240 13249 952Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
             
 JUSart. 13.4.3Reclassering/MSTtotaal beleidsterrein118 354121 500157 689161 504161 655162 255162 957Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.4Taakstraffentotaal beleidsterrein33 81241 10542 64644 07144 07644 07644 076Begunstigde: Reclassering
             
 JUSart. 13.4.1. Capaciteitsuitbreiding DJI-GWtotaal beleidsterrein1 041 5981 060 4871 131 3751 128 6781 134 8131 136 2301 136 644Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.2Capaciteitsuitbreiding DJI-TBStotaal beleidsterrein103 421130 881370 111395 855414 508430 882430 867Begunstigde: Justitiële inrichtingen
             
 JUSart. 14.1.4Huiselijk geweldtotaal beleidsterrein1 4422 3003 3003 3003 3003 3003 300Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
 JUSart. 13.3.1Justitie in de Buurttotaal beleidsterrein5 546      Begunstigde: OM
  art. 13.3.2Justitie in de Buurttotaal beleidsterrein 4 4232 0711 568468468468Voorheen stonden deze budgetten op art. 3.3.3. Met ingang van 2005 is de begrotingsstructuur van Justitie aangepast (3.3.3. bestaat derhalve niet meer). Met ingang van 2006 zijn de budgetten overgeboekt van 13.3.1 (RH) naar 13.3.2 (OM)
             
 JUSart. 13.1.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein10 34112 5577 4057 4059 0559 0559 055De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks maximaal € 5 mln. Daarnaast
BZKBZKart. 4.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein1 5532 2442 0882 0311 0001 0001 000subsidieert Justitie keurmerken (bv Keurmerk Veilig Ondernemen). Vanaf 2007 neemt BZK de subsidiëring van het Keurmerk Veilig Ondernemen over van Justitie.
             
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage totaal beleidsterrein258 700244 616Naar verwachting wordt vanaf 2006
   Volwasseneneducatie (WEB)G3173 70073 700dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
             
VWSart. 46 BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)Totaal beleidsterrein4 49417 23420 28411 56413 08412 1042 084 
             
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
             
III FYSIEK            
             
LNVart. p.m. Investeringstotaal beleidsterrein47 31747 74154 58045 33345 67345 92439 582Het Rijk zal in het kader van de midterm
   budget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stadG3147 31747 74154 58045 33345 67345 92439 582review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit provincies met «Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
VROMart. 4 Impulsbudgettotaal beleidsterrein22 75043 2503 52314 22726 250Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling
    G3122 75013 000p.m.p.m.p.m.van proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te «kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26» € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen. Over de hoogte van het budget in 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
             
VROMFES Beleidsregeling totaal beleidsterrein70 086103 07731 99057 7578 7219 18720 654 
   Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)G3165 74210 69850 0002 8005 5605 500 
             
VROMart. 7 Bodemsanering totaal beleidsterrein152 114145 078133 433141 371142 297167 078194 173Bedragen opgenomen op basis van
   (WBB)G3157 44139 56533 14533 14533 145p.m.p.m.realisatiecijfers (excl. ISV) «Alle
    provincies met G31142 443122 419106 950106 950106 950p.m.p.m.subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014)» «Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014)» Het jaar 2011 is geëxtrapoleerd, maar er bestaan onzekerheden door ontwikkelingen rondom ILG en Wbb (Wet bodenbescherming). Bovendien zijn de VINAC-middelen die in het ISV II budget (28 127 mln) waren opgenomen, vanwege de afloop van de ISV II periode omwille van de zuiverheid weer bij de bodemsaneringsmiddelen geplaatst. De beslissing omtrent de aanwending van deze middelen moet nog genomen worden. Ook kan het budget in 2011 nog veranderen omdat de afloop van de investeringsimpuls enige invloed heeft op het beschikbare bodemsaneringsbudget.
             
VROMart. 4 Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woningbouwafsprakentotaal beleidsterrein72 088106 045130 277124 826121 53098 204116 946Begunstigden: provincies/kaderwetgebieden. Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)
Licence