Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2006 (de wet van 15 september 2006, Stb. 2006, 514), wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006 voor de uitgaven en de ontvangsten met respectievelijk € 120,7 mln en € 334,5 mln te verhogen.

Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2007 (Kamerstukken II, 2006/07, 30 800, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2006 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor deuitgavenbegroting (bedragen x € 1 mln):

Aansluiting met de tweede suppletore begroting

1. Verwerkt in de Miljoenennota 2007132,1
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2006)– 11,4
Mutatie onderhavig wetsvoorstel120,7

Samenvatting uitgavenmutaties in begrotingen

Vastgestelde begroting 2006 (Stb. 2006, 126)1 631,0
Bij: Eerste suppletore begroting 2006 (Stb. 2006, 514)627,4
Bij: Tweede suppletore begroting 2006 (onderhavig wetsvoorstel)120,7
Af: Afrondingsverschil– 0,1
Totaal geraamd2 379,0

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor deontvangstenbegroting (bedragen x € 1 mln):

Aansluiting met de tweede suppletore begroting

1. Verwerkt in de Miljoenennota 2007329,9
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2006)4,6
Mutatie onderhavig wetsvoorstel334,5

Samenvatting ontvangstenmutaties in begrotingen

Vastgestelde begroting 2006 (Stb. 2006, 126)4 139,4
Bij: Eerste suppletore begroting 2006 (Stb. 2006, 514)788,9
Bij: Tweede suppletore begroting 2006 (onderhavig wetsvoorstel)334,5
Totaal geraamd5 262,8

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De tweede suppletore begroting bevat mutaties op de stand eerste suppletore begroting 2006. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming voor 2006 met € 120,7 mln respectievelijk € 334,5 mln te verhogen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn in de onderstaande tabel gespecificeerd en kort toegelicht. Verplichtingenmutaties die reeds in de Miljoenennota 2007 zijn verwerkt, zijn uitgebreid toegelicht in de EZ-begroting 2007. Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties, die na Miljoenennota 2007 zijn ontstaan, wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in de tabel vermeld.

Overzicht belangrijkste suppletore mutaties (x € mln)

 verplichtingenuitgavenontvangstenart. nr.
Stand vastgestelde begroting 20062 917,51 631,04 139,4 
Stand na 1e suppletore begroting 20063 707,02 258,44 928,3 
Belangrijkste suppletore mutaties:    
1.  NMa  83,01
2.  Holst Centrum (gemeld in MN 2007)18,4  2
3.  Scheidingstechnologie15,03,83,82
4.  Smart mix– 59,9– 2,0 2
5.  Luchtvaartkredietregeling (gemeld in MN 2007)70,02,1 2
6.  Internationale Ruimtevaart (gemeld in MN 2007) – 14,0 2
7.  Ontvangsten TOP  – 5,02
8.  Gebiedsgerichte regionale stimulering– 23,3– 2,3 3
9.  Centraal deel IPR25,0  3
10. Borgstellingen MKB (gemeld in MN 2007)218,0  3
11. Garantieregeling scheepsbouw– 1 000,0– 10,0– 10,03
12. Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid  – 15,03
13. Ontvangsten ROM’s  15,03
14. Bijdrage MEP (deels gemeld in MN 2007)181,7181,7 4
15. Transitiemanagement21,1  4
16. Bijdrage aan ECN19,15,8 4
17. Aardgasbaten (deels gemeld in MN 2007)  261,04
18. Export bevordering herverzekeringen (deels gemeld in MN 2007)15,515,5 5
19. Bijdrage aan OPTA (gemeld in MN 2007)9,0  10
20. Kenniswijk– 3,0– 12,0– 12,010
21. Nominaal en onvoorzien (deels gemeld in MN 2007)– 18,0– 18,0 22
Overige mutaties– 15,7– 29,913,7 
Totaal van de mutaties– 527,1120,7334,5 
Stand na 2e suppletore begroting 20063 179,92 379,05 262,8 

Toelichting:

1. De ophoging van € 83 mln betreft het saldo van een aantal nieuw opgelegde boetes en de verlaging van een aantal eerder opgelegde boetes in de bouwfraudezaak. Bij Voorjaarsnota 2007 zal als gevolg van de meerjarige doorwerking hiervan de raming naar beneden worden bijgesteld met in totaal € 41 mln voor 2007 en latere jaren.

2. Een deel van de aanloopmiddelen Smartmix die worden ingezet voor het Holst Centrum worden in 2006 gecommitteerd.

3. Omdat de onderzoeksprojecten scheidingstechnologie eerder zijn gedefinieerd dan werd verwacht (in 2007), wordt voorgesteld om het hiervoor gereserveerde bedrag in 2007 naar 2006 te schuiven.

4. Voor een groot deel worden de aanloopmiddelen Smart mix ingezet voor het Holst Centrum. In 2006 betreft dit € 18,4 mln. Het restant van deze middelen, € 41,5 mln, zullen echter met name in 2008 worden gecommitteerd. Derhalve wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven naar 2008.

5. De CVO-regeling is opnieuw opengesteld om kredieten te verstrekken die het voor het luchtvaartcluster mogelijk maken om deel te nemen in internationale vliegtuigontwikkelingsprogramma’s. Het eerste jaar wordt een groot aantal kredietaanvragen verwacht. Met het uit latere jaren naar voren halen van de verplichtingenruimte kan dit worden opgevangen.

6. De start van een aantal nieuwe ESA-programma’s is vertraagd waardoor de te betalen Nederlandse bijdrage dit jaar naar huidige inzichten minder zal zijn dan was voorzien.

7. Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal wordt de raming neerwaarts bijgesteld.

8. Omdat het juridisch traject rond de totstandkoming van de subsidieregeling pieken in de delta voor het aanloopjaar 2006 langer geduurd heeft dan verwacht, zullen in 2006 geen aanvragen meer worden behandeld.

9. Bij de begrotingsbehandeling 2007 is door de TK een amendement aangenomen om € 50 mln toe te voegen aan het budget voor een nieuwe BSRI-regeling in 2007. Voorgesteld wordt om € 25 mln naar 2006 te verschuiven, om reeds in 2006 nog een aantal aanvragen te kunnen honoreren.

10. Evenals in voorgaande jaren heeft het Europees Investeringsfonds in 2006 € 68 mln bijgedragen aan het garantieplafond voor de BBMKB. Daarnaast is het plafond opgehoogd met € 150 mln om tegemoet te komen aan de grote vraag naar borgstellingen voor het MKB.

11. De medio 2006 gepubliceerde garantieregeling voor scheepsbouwfinanciering zal in 2006 waarschijnlijk niet meer worden gebruikt, omdat de banken nog met EZ in overleg zijn over de voorwaarden rond uitbetaling. Als gevolg hiervan zullen eveneens geen premies binnenkomen in 2006, hetgeen bij de ontvangsten tot een verlaging van € 10 mln leidt.

12. Vanwege de late afronding door Brussel, zal de eindafrekening van het ISP-V/IPR programma tot 1999 voor het Noorden niet meer volledig in 2006 kunnen worden afgewikkeld. De geraamde ontvangst schuift derhalve door naar 2007.

13. De mutatie betreft een in de aandeelhoudersvergadering van de N.V. NOM van 30 juni 2006 vastgestelde dividenduitkering van de N.V. NOM.

14. Deze mutatie betreft grotendeels de financiering van hogere uitgaven die reeds is gemeld in de Miljoenennota 2007. Daarnaast heeft een klein deel van de mutatie betrekking op de uitvoeringskosten om de 52 euro per aansluiting te kunnen uitkeren.

15. Deze mutatie betreft de verhoging van het budget voor de Unieke kansenregeling (UKR), zodat een aantal kwalitatief goede aanvragen gehonoreerd kan worden.

16. Deze mutatie heeft voor het grootste deel (€ 11 mln) betrekking op de overheveling van onderzoeksmiddelen EOS naar ECN. Van het restant betreft € 8,1 mln een noodzakelijk geachte eenmalige bijdrage voor het verbeteren van de solvabiliteitspositie van ECN. Door de rechterlijke uitspraak over indexering van de pensioenen, is een groter bedrag ter oplossing van dit pensioenprobleem nodig dan de solvabiliteit van ECN toelaat.

17. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de aanpassing van de raming van de aardgasbaten.

18. Deze mutatie betreft de premieontvangsten in het kader van de SENO/GOM. Deze ontvangsten worden gestort in de interne reserve SENO/GOM waaruit de schadedeclaraties ten aanzien van deze regeling worden betaald.

19. De OPTA maakt met ingang van 2006 gebruik van schatkistbankieren. EZ heeft zich hiervoor conform de regels garant gesteld.

20. Het project Kenniswijk wordt in 2006 beëindigd. Als gevolg hiervan is een deel van de verplichtingen- en kasruimte niet meer nodig.

21. Deze mutatie betreft de uitdeling naar de diverse beleidsartikelen van de bij Voorjaarsnota toegekende loon- en prijsbijstelling.

In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten bij de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen in de begroting 2006. De hier opgenomen tabellen laten op instrumentsubniveau zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen de belangrijkste beleidsmatig relevante mutaties worden toegelicht die zijn ontstaan na Miljoenennota 2007. De mutaties tussen eerste suppletore begroting 2006 en Miljoenennota 2007 zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2007.

Zoals gebruikelijk specificeert EZ de verplichtingenramingen in plaats van de uitgavenramingen omdat de verplichtingenramingen het meeste inzicht geven in het actuele beleid. Beleidsbeslissingen, zoals het introduceren of het beëindigen van subsidieregelingen zijn in de verplichtingenramingen immers direct traceerbaar. Vanwege de doorlooptijden en betalingsschema’s van subsidies, bieden de uitgavenramingen in dat opzicht minder informatie.

1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN IN NEDERLAND EN EUROPA

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)66,072,63,82,71,176,5
Programma-uitgaven22,124,62,31,70,626,9
Operationeel doel C: Optimale marktordening en mededinging bevorderen      
– Bijdrage aan het NMI14,414,40,30,3 14,7
– Bijdrage diverse instituten1,31,7   1,7
Operationeel doel D: Positie van de consument versterken      
– Toezichthouder consumenten1,84,20,6 0,64,7
– Prijzenwet  1,51,5 1,5
Algemeen      
– Onderzoek en Opdrachten DG Economische Politiek (DG EP)4,54,3– 0,1– 0,1 4,2
– NL voorzitterschap EU 2004      
       
Apparaatuitgaven43,948,01,51,00,549,5
– Personeel DG EP8,08,30,00,1– 0,18,3
– Apparaatuitgaven NMa/Dte35,939,71,50,90,641,2
       
Uitgaven (totaal)66,172,44,23,21,076,5
       
Ontvangsten (totaal)69,969,780,9 80,9150,6
– Ontvangsten NMa65,065,083,0 83,0148,0
– Ontvangsten Dte4,74,7– 2,1 – 2,12,6
– Diverse Ontvangsten DG EP0,2     

Ontvangsten NMa

De ophoging van € 83 mln betreft het saldo van enerzijds € 89 mln aan nieuw opgelegde boetes en anderzijds een verlaging van € 6 mln als gevolg van de rechterlijke uitspraak op een aantal bestaande boetes in de bouwfraudezaak. Bij Voorjaarsnota 2007 zal als gevolg van de meerjarige doorwerking hiervan de raming naar beneden worden bijgesteld met in totaal € 41 mln voor 2007 en latere jaren.

Ontvangsten DTe

De energiebedrijven waren tot en met 2004 voor levering aan beschermde afnemers een bedrag aan DTe verschuldigd voor het reguleren van de leveringstarieven. Door liberalisering van de energiemarkten zijn de energiebedrijven deze bedragen niet langer verschuldigd. De totale ontvangsten van DTe dalen daardoor met circa € 2,1 mln per jaar.

2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

Artikel 2 Een sterk innovatievermogen (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)540,7684,327,8109,4– 81,6712,1
Programma-uitgaven490,4624,418,4106,5– 88,1642,8
Operationeel doel B: Meer starters die technologische kennis ontwikkelen en benutten      
– TechnoPartner algemeen1,33,6– 0,9 – 0,92,7
– Subsidieregeling Kennisexploitatie7,312,6– 5,4 – 5,47,2
– Seed-faciliteit24,030,1– 0,4 – 0,429,7
Operationeel doel C: Meer toepassing van kennis in het MKB      
– Bijdrage aan Syntens32,053,43,64,6– 1,057,0
– SKO en SKB/Kennisoverdracht7,0     
– Innovatievouchers/IPC’s31,637,9– 5,5 – 5,532,4
Operationeel doel D: Meer ontwikkeling en benutting van      
Technologische kennis door bedrijven      
– Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten72,970,3– 29,1– 2,2– 26,941,2
– Kredietregeling IS27,818,1– 15,6– 15,6 2,5
– Uitdagersfaciliteit 12,2   12,2
Operationeel doel E: Versterken kennisbasis door samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen      
– Bijdrage aan TNO28,028,00,50,5 28,5
– Bijdrage aan Technologische Topinstituten29,129,11,70,51,230,8
– Bijdrage aan STW19,219,20,40,4 19,6
– Innovatiegerichte onderzoeksprogramma’s17,817,81,9 1,919,7
– Bijdrage aan NIVR (inclusief Revolving Fund)9,19,2– 4,0– 0,3– 3,65,2
– Bijdrage aan NLR2,14,5– 1,40,4– 1,73,1
– Bijdrage aan Marin2,42,40,10,1 2,5
– Bijdrage aan WL/Hydrolics1,51,5   1,5
– Bijdrage aan overige instituten0,20,24,5 4,54,7
– Holst Centrum20,032,015,518,4– 2,947,5
– Micro-elektronicastimulering43,143,1   43,1
– Innovatieprogramma’s algemeen  1,847,5– 45,71,8
– ICT-kennis en -innovatie1,81,8– 0,8 – 0,81,0
– InnoWATOR  5,0 5,05,0
– WCFS+  9,0 9,09,0
– Food and Nutrition Delta  12,7 12,712,7
– Point One (boegbeeld)  19,0 19,019,0
– Actieplan Life Sciences / Biopartner  2,02,0 2,0
– Scheidingstechnologie  14,5 14,514,5
– Creative Challenge Call  7,7 7,77,7
– Katalyse0,10,1   0,1
– Smart mix35,069,8– 64,2– 18,4– 45,85,6
– Internationale ruimtevaart47,092,30,50,5 92,7
– Civiele luchtvaartontwikkeling 5,0   5,0
– Luchtvaartkredietregeling  70,070,0 70,0
– Pilots sleutelgebieden20,020,0– 20,0 – 20,0 
Algemeen      
– Onderzoek innovatie4,44,4– 1,6– 0,1– 1,52,7
– Voorzitterschap EU en Eureka 0,1   0,1
– Beleidsexperimenten innovatie5,85,8– 3,1– 1,9– 1,22,7
       
Apparaatuitgaven50,360,09,53,06,569,4
– Personeel innovatie8,38,4– 0,1 – 0,18,4
– Bijdrage aan Octrooicentrum Nederland14,115,12,32,5– 0,217,4
– Bijdrage aan WIPO via Octrooicentrum Nederland0,30,3   0,3
– Bijdrage Pensioenen Europees Octrooibureau3,13,1– 0,2 – 0,22,9
– Uitgaven TWA-netwerk3,13,2– 0,1 – 0,13,1
– Bijdrage aan SenterNovem20,629,08,10,47,737,1
– Adviesraad WT en Eureka-secretariaat0,80,8– 0,7 – 0,70,1
Uitgaven (totaal)559,9589,0– 33,7– 8,8– 24,9555,3
       
Ontvangsten (totaal)182,9177,61,7 1,7179,3
– Terugontvangsten Senter  2,5 2,52,5
– Ontvangsten Rijksoctrooiwet25,425,4   25,4
– Ontvangsten TOP18,818,8– 5,0 – 5,013,8
– Ontvangsten uitdagersfaciliteit      
– Ontvangsten uit het Fes130,1124,83,8 3,8128,6
– Ontvangsten EET7,07,0   7,0
– Diverse ontvangsten innovatie1,61,60,5 0,52,1

Als gevolg van het vernieuwde EZ-instrumentarium wijzigt de begrotingsstructuur. De grootste gevolgen daarvan zijn zichtbaar op dit artikel. Dit uit zich in het samenvoegen van een deel van de budgetten voor Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten en Pilot Sleutelgebieden onder de noemer Innovatieprogramma’s algemeen van waaruit de innovatieprogramma’s worden gefinancierd. De technische mutaties op Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, Pilot Sleutelgebieden, Point One, Food and Nutrition Delta, InnoWATOR en Creative Challenge Call hangen hiermee samen.

Subsidieregeling Kennisexploitatie

De begin 2006 vanuit 2007 naar voren gehaalde middelen voor de SKE-regeling worden wegens achterblijvende concretisering van de projecten niet meer in 2006 gecommitteerd. Voorgesteld wordt de middelen door te schuiven naar 2007.

Innovatievouchers/IPC

Deze mutatie bestaat in hoofdzaak uit het overboeken van uitvoeringskosten naar Bijdrage SenterNovem.

Bijdrage aan NIVR (inclusief Revolving Fund)

Vanwege vertraging van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het luchtvaartcluster, is een actualisatie gemaakt van de uitgavenraming voor het revolving fund en wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2007 en latere jaren.

Bijdrage aan overige instituten

Deze mutatie betreft het scheiden van de financiële stromen van TechnoPartner algemeen en van het ICT-regieorgaan. Voorgesteld wordt de met het ICT-regieorgaan samenhangende middelen uit de periode 2007 tot en met 2009 over te hevelen naar bijdrage overige instituten in 2006.

Holst Centrum en Smart mix

Voor de periode tot 2010 is voor het Holst Centrum een bedrag van in totaal € 98,9 mln gereserveerd, waarvan € 50,4 mln in 2006. De committering 2006 zal echter € 2,9 mln lager uitvallen dan geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2008, het jaar waarin de tweede tranche gecommitteerd zal worden.

Dekking voor het Holst Centrum komt voor een groot gedeelte uit de aanloopmiddelen Smart mix, die in 2006 niet voor dit doel zijn gebruikt. Voorgesteld wordt deze middelen ten behoeve van het Holst Centrum eveneens door te schuiven naar 2008.

Innovatieprogramma’s algemeen

Deze mutatie bestaat uit 2 onderdelen.

Het eerste onderdeel betreft de kosten voor het programma Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). Dit programma is in het laatste kwartaal van 2006 gestart. Als gevolg van het aantal partijen dat hierbij is betrokkken, is voor de start van het programma meer tijd nodig dan aanvankelijk was voorzien. Van het in 2006 gereserveerde bedrag van € 30 mln (Fes-middelen), wordt € 2 mln aangewend. Het restantbedrag van € 28 mln is benodigd in 2007.

Het tweede onderdeel betreft het Technologisch Topinstituut Water. Het organiseren van het TTI Water is in 2006 ter hand genomen. Tussen de betrokken kennisinstellingen en bedrijven vindt overleg plaats over onder andere het opzetten van een goede «governance structuur» en de «intellectual property rights». De afronding van dit proces zal eerst in 2007 geschieden.

De uit het Fes-fonds beschikbare middelen ad € 17,5 mln (verplichtingenruimte) moeten daarom naar 2007 worden doorgeschoven.

WCFS+

Deze mutatie betreft het naar voren halen van middelen vanuit 2007, omdat committering van een deel van het programma reeds in 2006 kan plaatsvinden.

Scheidingstechnologie

Het Kabinet heeft een bedrag van € 15 mln uit het Fes beschikbaar gesteld voor onderzoek op het gebied van scheidingstechnologie.

Het Dutch Separation Technology Institute (DSTI) is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat eind 2005 is opgericht en meteen aan de slag is gegaan om zo snel mogelijk het feitelijke onderzoek te kunnen starten. Omdat de onderzoeksprojecten inmiddels zijn gedefinieerd, kan reeds in 2006 (in plaats van 2007) met de uitvoering van dit programma worden gestart. Daarom wordt voorgesteld het in 2007 gereserveerde bedrag van € 15 mln naar voren te halen. Omdat de middelen uit het Fes worden opgevraagd, veroorzaakt dit ook een ontvangstenmutatie van € 3,8 mln.

Bijdrage SenterNovem

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit de uitvoeringskosten van Innovatievouchers en IPCs en het inzetten van de terugontvangsten SenterNovem voor nieuwe opdrachten.

Ontvangsten TOP

Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal wordt de raming neerwaarts bijgesteld.

3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)1 647,01 668,9– 774,3221,4– 995,7894,7
Waarvan garantieverplichtingen1 469,51 469,5– 782,0218,0– 1 000,0687,5
Programma-uitgaven1 632,21 653,9– 775,4221,4– 996,8878,5
Operationeel doel A: Aantrekkelijke regio’s en steden om te kunnen ondernemen      
– Bedrijventerreinen22,927,4– 0,7– 0,7 26,7
– Gebiedsgerichte regionale stimulering87,387,3– 23,12,0– 25,164,2
– Centraal deel IPR14,121,925,7– 0,426,147,6
– Noordvleugel Randstad  1,3 1,31,3
– Zuidvleugel Randstad      
– Zuidwest Nederland  0,2 0,20,2
– Zuidoost Nederland  0,3 0,30,3
– Cofinanciering EZ in EFRO-projecten1,21,2   1,2
– Bijdrage NBTC18,818,80,30,3 19,1
– Bijdrage WTO en EVD0,20,2   0,2
– Overig Toerisme1,01,0   1,0
– Bijdrage aan apparaatkosten ROM’s7,17,10,10,1 7,2
– Stadseconomie1,01,20,11,1– 1,01,3
Operationeel doel B: Meer en beter ondernemerschap      
– Borgstellingen MKB (garantieverplichting)384,5384,5218,0218,0 602,5
– Groeifinancieringfaciliteit (garantieverplichting)85,085,0   85,0
– Actieplan veilig ondernemen 2,00,10,6– 0,62,1
– Bijdragen aan instituten4,96,40,30,3 6,7
– Bevorderen Ondernemerschap0,54,6– 0,7– 0,6– 0,13,9
– Projectdirectie Vergunningen 1,3– 0,3 – 0,31,0
Operationeel doel C: Bevorderen Level Playing Field      
– Garantieregeling Scheepsbouw (garantieverplichting)1 000,01 000,0– 1 000,0 – 1 000,0 
Algemeen      
– Opdrachten & Onderzoek0,30,41,4 1,41,9
– Algemene crisesbeheersing0,20,2– 0,1 – 0,10,1
– Bijdragen aan NML en NDL0,40,4– 0,1– 0,1 0,3
– Vernieuwingsprogramma’s2,62,8   2,8
– Eerste lijn bedrijven  2,00,81,22,0
       
Apparaatuitgaven14,815,01,20,11,116,2
– Personeel Ondernemingsklimaat12,412,6   12,6
– Bijdrage aan Agentschappen2,42,41,20,11,13,6
       
Uitgaven (totaal)251,0267,2– 16,61,9– 18,4250,6
       
Ontvangsten (totaal)34,155,8– 4,810,0– 14,851,0
– Terugontvangsten agentschappen  0,2 0,20,2
– Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid 19,0– 15,05,0– 20,04,0
– Ontvangsten ROM’s  15,0 15,015,0
– Provisie kredieten10,810,85,05,0 15,8
– Terugbetalingen verliesdeclaraties4,14,2   4,2
– Rente KMKB0,10,1   0,1
– Groeifinancieringsfaciliteit2,02,0   2,0
– Garantieregeling scheepsbouw10,010,0– 10,0 – 10,0 
– Ontvangsten uit Fes (O)4,87,4   7,4
– Diverse Ontvangsten O2,42,4   2,4

Gebiedsgerichte regionale stimulering

Het juridisch traject rond de totstandkoming van de subsidieregeling pieken in de delta voor het aanloopjaar 2006 heeft langer geduurd dan verwacht. Als gevolg hiervan zullen in 2006 geen aanvragen worden gecommitteerd.

Centraal deel IPR

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen om € 50 mln toe te voegen aan het budget voor een nieuwe BSRI-regeling in 2007, teneinde belangrijke investeringen voor Nederland te kunnen behouden. Voorgesteld wordt om € 25 mln daarvan naar voren te halen, om reeds in 2006 nog een aantal aanvragen te kunnen honoreren.

Garantieregeling Scheepsbouw (garantieverplichting en ontvangsten)

De medio 2006 gepubliceerde garantieregeling voor scheepsbouwfinanciering zal in 2006 waarschijnlijk niet meer worden gebruikt, omdat de banken nog met EZ in overleg zijn over de voorwaarden rond uitbetaling. Als gevolg hiervan zullen eveneens geen premies binnenkomen in 2006, hetgeen bij de ontvangsten tot een verlaging van€ 10 mln leidt.

Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid

De eindafrekening van het ISP-V/IPR programma tot 1999 voor het Noorden kan naar verwachting ook in 2006 niet volledig worden afgewikkeld, omdat dit samenhangt met de afronding van het door Brussel gefinancierde deel. De geraamde ontvangst schuift derhalve door naar 2007.

Ontvangsten ROM’s

De mutatie betreft een in de aandeelhoudersvergadering van de N.V. NOM van 30 juni 2006 vastgestelde dividenduitkering van de N.V. NOM.

4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

Artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)237,3767,6207,3176,730,6974,9
Waarvan garantieverplichtingen76,076,0– 2,1 – 2,173,9
Programma-uitgaven210,7741,5209,3176,432,8950,7
Operationeel doel A: Optimale ordening en werking energiemarkten      
– Compensatie Demkolec/stadsverwarming29,519,5   19,5
Operationeel doel B: Duurzame energiehuishouding      
– Programma energie-efficiency7,17,1– 1,7 – 1,75,4
– Programma efficiency DGOI-deel2,92,9   2,9
– Programma duurzame energie6,26,2– 3,5 – 3,52,7
– Bijdrage MEP 509,0181,7176,05,7690,7
– Overige uitgaven duurzame energie1,31,3– 0,6 – 0,60,6
– Joint Implementation3,635,6   35,6
– Lange Termijn Onderzoek47,147,1– 2,0 – 2,045,1
– TransitieManagement  17,0 17,017,0
– Bijdrage aan ECN30,530,519,60,519,150,2
Operationeel doel C: Handhaving niveau voorzieningszekerheid      
– Doorsluis COVA-heffing76,076,0– 2,1 – 2,173,9
– Beheer Mijnschadestichtingen0,10,1   0,1
– O&O Bodembeheer2,22,2– 0,1 – 0,12,1
– Bijdrage aan diverse instituten1,11,1   1,1
Algemeen      
– Bijdrage Algemene energie Raad0,10,10,3 0,30,4
– O&O energie3,02,80,6– 0,20,83,4
       
Apparaatuitgaven26,626,1– 2,00,2– 2,224,2
– Personeel energie7,47,40,20,2 7,6
– Bijdrage DGET aan Agentschappen11,210,6– 3,7 – 3,77,0
– Uitvoeringskosten Agentschappen DGOI4,14,11,3 1,35,4
– Apparaatuitgaven SodM3,94,00,1 0,14,2
       
Uitgaven (totaal)289,7775,3180,0182,5– 2,5955,3
       
Ontvangsten (totaal)3 829,64 573,9259,8319,0– 59,24 833,7
– Terugontvangsten Senter  0,9 0,90,9
– Ontvangsten COVA76,076,0– 2,1 – 2,173,9
– Aardgasbaten6 499,87 606,8450,0550,0– 100,08 056,8
– Bijdrage aan het Fes– 2 755,8– 3 171,0– 189,0– 231,042,0– 3 360,0
– Ontvangsten zoutwinning1,81,8   1,8
– Ontvangsten Fes7,711,2   11,2
– Diverse ontvangsten energie0,249,2   49,2

Programma duurzame energie

Het grootste deel van de onderzoeksmiddelen EOS wordt uitgezet via SenterNovem met behulp van open tendering. Daarnaast worden op basis van onderzoeksvoorstellen van ECN middelen zonder tendering door SenterNovem toegekend aan ECN. Deze middelen worden nu rechtstreeks aan ECN, zonder tussenkomst van SenterNovem, toegekend (zie in dit verband ook de toelichtingen bij «Bijdrage aan ECN» en «Bijdrage DGET aan Agentschappen»).

Bijdrage MEP

Betreft de uitvoeringskosten om de uitkeringen van 52 euro per aansluiting te kunnen betalen.

TransitieManagement

Via deze mutatie wordt het budget voor de Unieke kansenregeling (UKR) opgehoogd, zodat een aantal kwalitatief goede aanvragen gehonoreerd kan worden. De Unieke kansenregeling is onderdeel van het energie-innovatie instrumentarium van EZ, dat zich richt op het ontwikkelen en introduceren van technologieën die bijdragen aan een duurzame energiehuishouding.

Bijdrage aan ECN

Deze mutatie heeft voor het grootste deel (€ 11 mln) betrekking op de overheveling van onderzoeksmiddelen EOS naar ECN. Deze onderzoeksmiddelen zijn bedoeld voor werkzaamheden in het kader van EOS waarvoor voorstellen gedaan zijn in het R&D-plan en het operationele plan van ECN voor 2006. Deze plannen zijn mede op basis van advies van de Energie Advies Commissie (EAC) goedgekeurd voor 2006 (zie in dit verband ook de toelichtingen bij «Programma duurzame energie» en «Bijdrage DGET aan Agentschappen»).

Van het restant betreft € 8,1 mln een noodzakelijk geachte eenmalige bijdrage voor het verbeteren van de solvabiliteitspositie van ECN. Door de rechterlijke uitspraak over indexering van de pensioenen, is een groter bedrag ter oplossing van dit pensioenprobleem nodig dan de solvabiliteit van ECN toelaat.

Doorsluis COVA-heffing

Voor de periode van 1 oktober 2004 tot en met 30 september 2006 is het tarief voor de COVA-heffing verlaagd. De tariefsverlaging gedurende twee jaar had tot doel te komen tot een geleidelijke afbouw van de hoger dan noodzakelijk geachte stand van de egalisatierekening van COVA. Echter, de tijdelijke tariefsverlaging heeft niet geleid tot een substabtiële afbouw van de hoge stand van de egalisatierekening. Daarom wordt het verlaagde tarief aan COVA-heffing voor onbepaalde tijd gehandhaafd.

Bijdrage DGET aan Agentschappen

Deze mutatie betreft het saldo van een achttal kleinere en één grote mutatie. Deze laatste heeft betrekking op de overheveling van € 7,5 mln naar ECN ten behoeve van de financiering van EOS-werkzaamheden door ECN (zie in dit verband ook de toelichtingen bij «Programma duurzame energie» en «Bijdrage aan ECN»).

Ontvangsten COVA

Betreft de lagere ontvangsten als gevolg van de handhaving van het verlaagde COVA-tarief.

Aardgasbaten

Deze mutatie betreft een neerwaartse aanpassing van de aardgasbaten als gevolg van lagere verkopen aardgas.

Bijdrage aan het Fes

Als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten wordt de voeding van het Fes verlaagd.

5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

Artikel 5 Internationale economische betrekkingen (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)115,8130,115,29,85,4145,3
Waarvan garantieverplichtingen      
Programma-uitgaven77,389,113,99,84,1103,0
Operationeel doel B: Het internationale handels- en investeringsverkeer verder vrijmaken en de internationale economische rechtsorde versterken      
– Bijdrage aan diverse organisaties (o.m. WTO)3,94,00,20,2 4,1
Operationeel doel C: Internationaal ondernemen bevorderen      
– Export bevordering herverzekeringen  15,510,05,515,5
– PESP7,47,4   7,4
– PSB8,58,51,71,40,310,2
– Bijdrage aan EVD voor instrumentele uitgaven7,55,5   5,5
– Exportfin ODA 1,4   1,4
– TA-OM0,30,30,10,1 0,4
– (I)FOM  0,50,5 0,5
– PSOM34,847,1– 7,1– 3,0– 4,140,0
– Trustfunds  2,0 2,02,0
– Managementtraining2,42,5   2,5
– Overig  0,5 0,50,5
Operationeel doel D: Investeringen van buitenlandse bedrijven bevorderen      
– Uitgaven CBIN-netwerk6,76,7   6,7
– Suppletieinstrument Infra/Kennis2,42,6   2,6
Algemeen      
– Beleidsondersteuning3,43,20,50,6– 0,13,6
       
Apparaatuitgaven38,441,01,3 1,342,3
– Personeel BEB9,09,4– 0,1 – 0,19,3
– Bijdrage DGBEB aan EVD voor deelopdrachten20,022,12,2 2,224,3
– Bijdrage DGBEB aan EVD voor financiële instrumenten9,49,5– 0,8 – 0,88,7
       
Uitgaven (totaal)127,6141,86,2 6,2148,1
       
Ontvangsten (totaal)1,81,86,5 6,58,3
– Ontvangsten gemengde kredieten0,70,7   0,7
– Ontvangsten uit garanties  6,5 6,56,5
– Diverse Ontvangsten DG BEB1,11,1   1,1

Export bevordering herverzekeringen (SENO/GOM)/Ontvangsten uit garanties

Deze mutatie betreft de premieontvangsten in het kader van de SENO/GOM. Deze ontvangsten worden gestort in de interne reserve SENO/GOM waaruit de schadedeclaraties ten aanzien van deze regeling worden betaald. Daarnaast wordt via een overheveling van € 1,0 mln naar het Ministerie van Financiën een deel van de herverzekering in de markt (Zürich) belegd. Het gaat hierbij om de overheveling van de destijds ontvangen premies voor de aan Zürich overgedragen polissen, waarbij ook het risico op deze polissen wordt overgedragen. Hiermee wordt herverzekeringsruimte gecreëerd binnen het garantieplafond SENO/GOM zodat nieuwe herverzekeringspolissen kunnen worden afgesloten.

PSOM

Betreft de herverdeling van de eindejaarsmarge HGIS 2005 die bij eerste suppletore begroting 2006 aan dit instrument was toegevoegd. De eindejaarsmarge is verdeeld over diverse instrumenten waarvan de overheveling naar het onderdeel Trustfunds de grootste is (€ 2,0 mln).

Trustfunds

Naar aanleiding van de resultaten van het door de EVD te houden spin-off onderzoek Trustfund PEP, wordt voorgesteld om dit jaar nog een bijdrage van € 2 mln te geven aan de Trustfunds.

Bijdrage DGBEB aan EVD voor deelopdrachten

Deze mutatie bestaat uit meerdere kleine mutaties. Het betreft voornamelijk de verdeling van de eindejaarsmarge 2005 ten behoeve van relatief kleine deelopdrachten waaronder bijvoorbeeld € 0,5 mln voor een MVO-opdracht met als doel MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) een vaste plaats te geven in de op het buitenland gerichte werkzaamheden.

8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

Artikel 8 Economische analyses en prognoses (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)11,211,51,50,21,313,0
Apparaatuitgaven CPB11,211,51,50,21,313,0
       
Uitgaven (totaal)11,211,41,60,21,413,1
       
Ontvangsten (totaal)0,10,11,3 1,31,4

9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

Artikel 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)164,5168,34,23,60,7172,5
Bijdrage aan CBS164,5168,34,23,60,7172,5
       
Uitgaven (totaal)169,0172,8– 0,3– 0,90,7172,5
       
Ontvangsten (totaal)      

10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

Artikel 10 Elektronische communicatie en post (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)69,485,60,413,2– 12,886,0
Programma-uitgaven54,469,50,213,1– 12,869,8
Operationeel doel A: Efficiënt werkende communicatie- en postmarkt      
– Bijdrage Internationale organisaties2,35,6   5,6
– Bijdrage aan OPTA3,53,59,19,1 12,6
– ICT&MKB  0,7 0,70,7
Operationeel doel B: Waarborg publieke belangen      
Operationeel doel C: Stimuleren voorzieningen, producten en diensten      
– Nationaal Actieplan Electronische snelwegen20,120,1– 0,8– 0,8 19,4
– ICT- flankerend beleid en administratieve lasten6,06,8– 3,60,8– 4,43,2
– Demonstraties/pilots (Kenniswijk)10,29,6– 3,0 – 3,06,6
Algemeen      
– Beleidsvoorbereiding en evaluatie12,424,0– 2,14,0– 6,121,9
       
Apparaatuitgaven14,916,10,10,1 16,2
– Personeel DGET9,19,3   9,3
– Toezicht Agentschap AT (Secretaris Generaal) 1,9   1,9
– Bijdrage agentschap Telecom5,84,90,10,1 5,1
       
Uitgaven (totaal)80,199,2– 9,511,0– 20,589,6
       
Ontvangsten (totaal)13,341,7– 11,10,9– 12,030,6
– Personeel DGET0,20,2   0,2
– Kenniswijk12,924,3– 12,0 – 12,012,3
– Ontvangsten Fes Cybercrime  0,90,9 0,9
– Ontvangsten OPTA0,217,2   17,2

ICT-flankerend beleid en administratieve lasten

In 2006 wordt nog de opdracht gegeven voor de definitiestudie van het Nieuwe Handelsregister (NHR). Volgend jaar zal de opdracht gegeven worden voor de bouw van het NHR, dat vanaf 2008 operationeel moet zijn. Omdat het huidige budget in 2007 hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld om dit jaar € 4,4 mln door te schuiven naar 2007. Het NHR is een uitwerking van één van de zes basisregistraties (BBR) en ondersteunt de reductie van de administratieve lasten, onder andere door het mogelijk te maken gegevens elektronisch aan te leveren.

Demonstraties/pilots (Kenniswijk)

Het project Kenniswijk wordt in 2006 beëindigd. Als gevolg hiervan is een deel van de verplichtingenruimte niet meer nodig.

Beleidsvoorbereiding en evaluatie

Betreft een bijdrage aan het Ministerie van VROM inzake elektromagnetische velden en gezondheid (€ 3,4 mln) en daarnaast het doorschuiven van een deel van de middelen voor nazorg van het omschakelbeleid, TDAB en Nederland breedbandland (samen € 2,7 mln). Dat is nodig omdat een aantal uit te voeren activiteiten in verband met de demissionaire status van het kabinet nu niet kan worden uitgevoerd.

Kenniswijk

Deze mutatie heeft betrekking op de toevoeging van het budget datbinnen het project Kenniswijk is gereserveerd voor het programma Maatschappelijke Sectoren & ICT.

21 ALGEMEEN

Artikel 21 Algemeen (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)85,595,06,08,0– 2,0101,0
– Personeel stafdienst30,932,92,00,81,334,9
– PIA 2,20,91,0– 0,13,1
– Centraal Personeel P&O4,44,4– 0,1 – 0,14,3
– Personeel Centraal EZ8,38,40,90,80,19,3
– Wachtgeld5,65,60,10,1 5,7
– Sociaal Plan3,13,11,01,0 4,1
– PIANOo Personeel 1,40,1 0,11,5
– ICT12,712,9– 0,2– 0,2 12,8
– Inhuur Auditdienst0,20,2   0,2
– Materieel Diversen0,20,20,11,0– 0,80,4
– Materieel Communicatie3,33,20,40,00,33,6
– Materieel kernministerie17,219,8– 2,9 – 2,916,8
– Materieel WJZ1,51,5– 0,7– 0,7 0,8
– PIANOo Programma0,84,0– 0,6 – 0,63,4
– Parkeerpost– 2,9– 5,05,14,30,70,0
       
Uitgaven (totaal)96,2106,17,98,8– 0,9114,1
       
Ontvangsten (totaal)5,55,50,1 0,15,6
– Diverse Ontvangsten Personeel4,34,30,1 0,14,4
– Diverse ontvangsten (buiten)diensten1,21,2   1,2

Materieel kernministerie

Wegens de vertraging van de renovatie van het hoofdgebouw van EZ wordt voorgesteld het budget hiervoor door te schuiven naar 2007.

22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)

 Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppl. begrotingMutaties 2e suppl. begrotingMutatie MN 2007Mutatie na MN 2007Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2)(3)=(4)+(5)(4)(5)(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)– 23,719,2– 19,2– 10,8– 8,40,0
– Loonbijstelling 11,0– 11,0– 7,9– 3,10,0
– Prijsbijstelling 6,9– 6,9– 5,1– 1,90,0
– Budget onvoorzien0,40,4– 0,4 – 0,40,0
– Regeer Akkoord 2004–2007– 24,10,8– 0,82,2– 3,0 
       
Uitgaven (totaal)– 23,719,2– 19,2– 65,846,60,0

De resterende middelen zijn ingezet binnen het geheel van de EZ-begroting.

Licence