Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden (relatief) omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 1. Raad van State

De onderuitputting ad € 0,75 mln. is een saldo van enerzijds lagere personele uitgaven als gevolg van het niet volledig kunnen bezetten van vacatures en anderzijds hogere materiele uitgaven voor nieuwbouw en ICT-projecten.

Artikel 3. Nationale ombudsman

De onderuitputting ad € 0,477 mln is met name te verklaren door de vertraagde instroom van onderzoekers op eigen initiatief (€ 0,287 mln) en doordat een aantal vacatures (controller en substituut ombudsman) niet of pas later kon worden ingevuld (€ 0,190 mln).

Artikel 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

De onderuitputting ad € 0,217 mln wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten als gevolg van (late invulling van) vacatures en vertraging van de uitvoering van diverse opdrachten waardoor betalingen doorschuiven naar 2007. De opdrachten betreffen nog op te leveren werken inzake beveiliging, airco’s, vloerafwerking, nieuw meubilair kabinet en BHV materialen.

Licence