Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB);

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Toelichting departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën

Slotwetmutaties worden toegelicht voorzover deze op artikelniveau groter zijn dan 5% van het beschikbare bedrag na 2e suppletore begroting en daarnaast groter zijn dan € 2,5 mln.

Per artikel wordt voor de artikelonderdelen met de grootste mutaties een toelichting gegeven (hierdoor kan de som van de afzonderlijke artikelonderdelen afwijken van het artikeltotaal).

Beleidsartikel 1 Belastingen

Uitgaven (– € 107,9 mln.) en verplichtingen (– € 89,8 mln.)

Heffings- en invorderingsrente (uitgaven en verplichtingen – € 161,9 mln.)

Bij de verdeling van heffings- en invorderingsrente van IB/PVV aanslagen over inkomstenbelasting en premieheffing wordt een verdeelsleutel gehanteerd. Als gevolg van de eind 2006 definitief vastgestelde sleutel over het belastingjaar 2002 is een omvangrijke verschuiving opgetreden van de Rijksbegroting (IXB) naar de fondsen (– € 195 mln.). Daarnaast is in 2006 meer rente uitbetaald als gevolg van de hoger dan voorziene stand van het rentetarief (+ € 33,1 mln.).

Apparaat Belastingdienst (uitgaven + € 57,0 mln., verplichtingen + € 75,1 mln.)

Uitgaven

De mutatie van € 57,0 mln. wordt als volgt verklaard:

– Automatisering (+ € 28 mln.)

Voor het waarborgen van de juistheid en de volledigheid van de loonaangiftegegevens bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Tevens voor een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Beheer Organisaties overheid in het kader van E-overheid en het tegen gunstige voorwaarden meerjarig afkopen van gebruiksrechten op software.

– Personele uitgaven (+ € 16 mln.)

Voor de instroom van nieuwe medewerkers (voor met name versterken van het toezicht) na het opheffen van de vacaturestop en de inzet van extra uitzendkrachten.

– Opleidingen (+ € 7 mln.)

Voor de ontwikkeling en uitvoering van een opleidingsprogramma ten behoeve van de extra medewerkers in het toezicht.

– Dienstverlening (– € 4 mln.)

Door minder uitbesteding aan derden bij de afhandeling van het telefonische aanbod bij de Belastingtelefoon.

– Overig (+ € 10 mln.)

Voor technische aanpassingen die voortkomen uit veranderingen in de zorgverzekeringswet, werkzaamheden in het kader van DIGID en buitenlandse bijstand.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven- en verplichtingenmutatie wordt verklaard door overlopende verplichtingen die na 2006 tot uitgaven zullen leiden.

Ontvangsten (+ € 366,6 mln.)

Niet-belastingontvangsten (– € 128,0 mln.)

Heffings- en invorderingsrente (– € 111,7 mln.)

Bij de verdeling van heffings- en invorderingsrente van IB/PVV aanslagen over IB en premieheffing wordt een verdeelsleutel gehanteerd. Als gevolg van de eind 2006 definitief vastgestelde sleutel over het belastingjaar 2002 is een verschuiving van € 240 mln. opgetreden van de Rijksbegroting (IXB) ten gunste van de fondsen. Daarnaast is in 2006 meer rente (+ € 128,3 mln.) ontvangen als gevolg van de hogere stand van het rentetarief en de hogere vaststelling van definitieve aanslagen vennootschapsbelasting.

Overige programmaontvangsten (– € 23,1 mln.)

De mutatie is opgebouwd uit drie componenten:

– lagere ontvangsten van doorberekende vervolgingskosten (– € 16,9 mln.). Als gevolg van de voorspoedige economische ontwikkeling hoeven minder dwanginvorderingsmaatregelen getroffen te worden.

– lagere boeteontvangsten (– € 24 mln.) als gevolg van de herverdeling over het belastingjaar 2002 tussen het Rijk en de fondsen aan de hand van de eind 2006 definitief vastgestelde verdeelsleutel.

– hogere opbrengsten (+ € 17,8 mln.) als gevolg van enkele hoge incidentele schikkingen.

Overige apparaatsontvangsten (+ € 6,7 mln.)

De mutatie heeft betrekking op:

– verrichte werkzaamheden Belastingdienst: hogere ontvangsten betreffende legesgelden voor het registreren van akten en inzage in of uittreksels uit registers (+ € 2,9 mln.)

– werkzaamheden voor derden: er zijn meer kosten doorberekend betreffende onder andere bijstand bij buitenlandse projecten en werkzaamheden in het kader van DiGiD (+ € 3,8 mln.)

Belastingontvangsten (+ € 494,6 mln.)

Met ingang van de Miljoenennota 2005 worden de belastingontvangsten toegelicht in de Voorjaarsnota, Miljoenennota, Najaarsnota, Voorlopige Rekening en het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

Voor een toelichting op de mutaties in de afdracht van het Gemeente- en Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds wordt verwezen naar de slotwetten van de betreffende fondsen.

De aansluiting met de bedragen in het jaarverslag IXB 2006 (beleidsartikel 1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt:

Tabel: aansluiting met jaarverslag, beleidsartikel 1 (x € 1 mln.)

 Stand ontw.begr.Stand 1e suppl.begr.Stand 2e suppl.begr.Mutaties slotwetRealisatie
Totaal Belastingontvangsten115 005120 330126 366476126 843
Afdracht Gemeentefonds– 13 032– 13 296– 13 45519– 13 436
Afdracht Provinciefonds– 1 052– 1 081– 1 088– 2– 1 090
Afdracht BTW-compensatiefonds– 1 884– 1 884– 1 9401– 1 939
Belastingontvangsten IXB (art.1)99 035104 068109 884495110 378

Verschillen hebben betrekking op afrondingen.

Beleidsartikel 2 Financiële markten

Verplichtingen (+ € 5,8 mln.)

Afname munt in circulatie (+ € 13,9 mln.)

In 2006 was er sprake van een grote instroom van 1 en 2 euromunten naar Nederland vanuit andere eurolanden. Door deze instroom ontstond een netto afname van munten in circulatie.

Uit circulatie terugontvangen munten (+ € 6,3 mln.)

Als gevolg van de campagne «Maak euro’s van uw guldens» zijn er bij DNB een groot aantal guldenmunten retour ontvangen. Het succes van de campagne heeft geleid tot meer ingeleverde guldenmunten dan aanvankelijk was voorzien.

Garantie schatkistbankieren Autoriteit Financiële Markten (AFM) (– € 10,0 mln.)

Om zich te kunnen voorbereiden op nieuwe toezichtstaken moet de AFM kosten maken. Kosten die pas vanaf het moment van inwerkingtreding van de betreffende wet kunnen worden doorberekend. De AFM is voor de (voor)financiering van de voorbereidingskosten aangewezen op een schatkistfaciliteit. Deze debetfaciliteit is haar als deelneemster aan geïntegreerd middelenbeheer aangeboden (Comptabiliteitswet 2001, artikel 45 e.v.) onder voorwaarde dat het vakministerie de betaling van het opgenomen bedrag, verhoogd met verschuldigde rente en kosten, garandeert. Periodiek wordt de omvang van deze faciliteit vergeleken met de kasraming van de AFM. Naar aanleiding daarvan is de debetfaciliteit en daarmee het te garanderen bedrag met € 10 mln. verlaagd.

Uitgaven (+ € 15,2 mln.)

Afname munt in circulatie (+ € 13,9 mln.)

Voor toelichting zie verplichtingen.

Uit circulatie terugontvangen munten (+ € 6,3 mln.)

Voor toelichting zie verplichtingen.

Beleidsartikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Uitgaven (– € 4,8 mln.)

Regeling Bijzondere Financiering (BF) (– € 5,1 mln.)

Doordat er geen beroep is gedaan op de Regeling BF zijn de uitgaven lager dan geraamd.

Ontvangsten (+ € 1 441,3 mln.)

Opbrengst onttrekking vermogenstitels ( + € 44,1 mln.)

Deze mutatie hangt samen met restitutie dividendbelasting van de staatsdeelneming UCN.

Dividend Staatsdeelnemingen (– € 131,0 mln.)

Enerzijds is meer dividend ontvangen van onder andere NS, Gasunie en de Westerscheldetunnel (WST), anderzijds was bij 2e suppletore begroting abusievelijk een bedrag van ongeveer € 200 mln. aan restitutie dividendbelasting opgenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd, waardoor ten opzichte van de 2e suppletore een negatieve bijstelling van ongeveer € 131,0 mln. resteert.

Opbrengst Vermogenstitels (+ € 1 507,3 mln.)

De mutatie hangt samen met de verkoop van aandelen TNT (ca. € 1,5 mld.) in november 2006.

Afdrachten Staatsloterij (+ € 16,2 mln.)

De hogere ontvangst van de Staatsloterij heeft twee oorzaken. Ten eerste is er sprake van groei door de verbeterde economische situatie. Daarnaast is de hogere ontvangst van de Staatsloterij veroorzaakt door meevallende verkopen van Oudejaarsloten.

Beleidsartikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Verplichtingen (– € 111,2 mln.)

Garantie aan DNB inzake kredietfaciliteiten BIS (– € 113,4 mln.)

Er is geen beroep gedaan op de stelpostraming voor de mogelijke deelneming door DNB in de door de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) te verstrekken kredietfaciliteiten.

Uitgaven (+ € 22,9 mln.)

Multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen (+ € 22,6 mln.)

De mutatie houdt grotendeels verband met een middelenaanvulling aan het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds van € 21,8 mln., die oorspronkelijk was gepland voor 2007. De Kamer is hierover bij Decemberbrief, kasmutaties ten opzichte van de tweede suppletore wet, geïnformeerd (Kamerstukken II 2006/07, 30 803, nr. 4).

Beleidsartikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

Verplichtingen (– € 8 811,5 mln.)

Exportkredietverzekering (– € 8 209,3 mln.) Regeling herverzekering investeringen (– € 452,8 mln.)MIGA (– € 150,0 mln.)

In de ontwerpbegroting is een stelpostraming opgenomen voor de maximaal te verstrekken garanties (verplichtingenplafond). De mutaties voor exportkredietverzekering en herverzekering investeringen worden veroorzaakt doordat de afgegeven garanties ruim onder het plafond zijn gebleven. De mutatie voor het Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) wordt veroorzaakt doordat hierop geen beroep is gedaan.

Uitgaven (– € 26,0 mln.)

Schades exportkredietverzekering (EKV) (– € 25,6 mln.)

De schade-uitgaven vallen lager uit dan verwacht doordat er minder claims zijn ingediend op de lopende verzekeringsportefeuille.

Beleidsartikel 7 Beheer materiële activa

Verplichtingen en uitgaven (– € 27,8 mln. resp. – € 27,9 mln.)

Anticiperende aankopen (– € 25,0 mln.)

Hoewel er wel aanvragen voor anticiperende handelen zijn gehonoreerd, met name van de Rijksgebouwendienst, zijn er in 2006 geen leningen verstrekt. De Rijksgebouwendienst kon conform het beleidskader voor anticiperend handelen een beroep doen op de eigen leenfaciliteit.

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

Ontvangsten (+ € 3,6 mln.)

De mutatie wordt voornamelijk verklaard door betalingen van andere departementen voor het Facilitair Salaris Centrum (€ 1,8 mln.) en een retourontvangst van de Rijksgebouwendienst in verband met niet gedaan onderhoud aan het pand van het ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout (€ 0,4 mln.).

Toelichting begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

Baten

Opbrengsten overige departementen ( + € 0,6 mln.)

In 2006 zijn 20 000 extra harde schijven geschoond (€ 0,4 mln.) in verband met een grote opdracht van de Belastingdienst.

Opbrengst derden (+ € 1,6 mln.)

De gerealiseerde opbrengsten zijn positief beïnvloed door een niet geraamde incidentele verkoop van 54 000 stuks in beslaggenomen mobiele telefoons (€ 1,3 mln.) en de verkoop van het onderzoeksvaartuig de Ms. Tydeman (€ 0,2 mln.). De opbrengsten hebben betrekking op de geheven opgelden (15% op de geboden prijs).

Lasten

Materiële kosten (– € 1,3 mln.)

De huisvestingskosten blijven € 1,1 mln. achter bij de raming door de herhuisvesting van de regio-eenheid Amsterdam te annuleren, herhuisvesting van de Directie Roerende Zaken door te schuiven naar 2007 en de in 2006 geplande afronding van de aanpassing van de vuurwerkopslagplaats te Ulicoten te laten plaatsvinden in 2007.

Dotaties voorzieningen (+ € 1,2 mln.)

In 2006 zijn dotaties aan voorzieningen gedaan voortkomende uit primaire bedrijfsuitvoering. Dotaties zijn gedaan voor lopende schadeclaims (€ 0,8 mln.), herhuisvesting van de regio-eenheid Amsterdam en aanpassing van de sprinklerinstallatie te Veldhoven (€ 0,4 mln.).

C. OVERZICHTEN BATEN-LASTENDIENST DOMEINEN ROERENDE ZAKEN

Hieronder zijn het exploitatie-overzicht en het kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken opgenomen.

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken  

Suppletore begroting 2006 (slotwet)

Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet

(x € 1000)

 (1)(2)(3)=(2)–(1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Baten   
Opbrengst moederdepartement    
Opbrengst overige departementen10 90011 524624
Opbrengst derden2 9504 5181 568
Rentebaten01010
Buitengewone baten    
Exploitatiebijdrage    
Totaal baten13 85016 0522 202
    
Lasten   
Apparaatskosten    
– personele kosten3 8003 931131
– materiële kosten9 6008 289– 1 311
Rentelasten308858
Afschrijvingskosten   
– materieel21522712
– immaterieel    
Overige lasten    
– dotaties voorzieningen01 1881 188
– buitengewone lasten011
Totaal lasten13 64513 72479
    
Saldo van baten en lasten2052 3282 123

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

Suppletore begroting 2006 (slotwet)

Kasstroomoverzicht per 31 december 2006

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet

(x € 1000)

 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie (+ of –) slotwetStand slotwet (= realisatie)
1.Rekening-courant RHB 1 januari 2006000
2.Totaal operationele kasstroom4204 9744 554
 Totaal investeringen (-/-)– 200– 16238
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)011
3.Totaal investeringkasstroom– 200– 16139
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000
 Eenmalige storting door het moededepartement (+)000
 Aflossingen op leningen (-/-)– 103– 132– 29
 Beroep op leenfaciliteit (+)000
4.Totaal financieringskasstroom– 103– 132– 29
5.Rekening-courant RHB 31 december 2006 (=1+2+3+4)1174 6814 564
Licence