Base description which applies to whole site
+

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen C en D van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Inleiding

De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting 2006 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht. Na de tweede suppletore begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere aanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de EZ-uitgavenbegroting 2006 bij derde – en laatste – suppletore begroting met € 82,7 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 2006 vindt bij derde – en laatste – suppletore begroting een verlaging plaats ter grootte van € 20,7 mln.

Uitgaven

De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota’s:

Stand Miljoenennota 2006 1 631,0

Bij: Voorjaarsnota 2006 627,4

Bij: Miljoenennota 2007 (Vermoed. uitk. 2006) 132,1

Af: Najaarsnota 2006 – 11,4

Af: Slotwet – 82,7

Totaal geraamd 2 296,4

Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2006 1 631,0

Bij: eerste suppletore begroting 2006 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2006) 627,4

Bij: tweede suppletore begroting 2006(naar aanleiding van de Najaarsnota 2006) 120,7

Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2006 2 379,1

Slotwetmutatie (verlaging) – 82,7

Gerealiseerde uitgaven in 2006 2 296,4

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota’s:

Stand Miljoenennota 2006 4 139,4

Bij: Voorjaarsnota 2006 788,9

Bij: Miljoenennota 2007 (Vermoed. uitk. 2006) 329,9

Bij: Najaarsnota 2006 4,6

Af: Slotwet – 20,7

Totaal geraamd 5 242,1

Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2006 4 139,4

Bij: eerste suppletore begroting 2006(naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2006) 788,9

Bij: tweede suppletore begroting 2006(naar aanleiding van de Najaarsnota 2006) 334,5

Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2006 5 262,8

Slotwetmutatie (verhoging) – 20,7

Gerealiseerde ontvangsten in 2006 5 242,1

C. BEGROTINGSTOELICHTING

Toelichting bij de begrotingsartikelen

Beleidsartikelen

1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN IN NEDERLAND EN EUROPA

Artikel 1 : Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200666 01766 05269 919
Mutatie 1e suppl. begroting 20066 6526 298– 200
Mutatie 2e suppl. begroting 20063 8164 15380 900
Mutatie slotwet 2006– 1 704– 9 570– 3 415
Specificatie mutatie slotwet:
1. Ontvangsten NMa  – 3 383
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties– 1 704– 9 57032
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)74 78166 933147 204

Ad 1 Als gevolg van lopende procedures zijn minder boetes ontvangen dan oorspronkelijk geraamd. Wanneer tegen een beschikking van de NMa beroep wordt aangetekend, heeft dat opschorting van de werking van de beschikking tot gevolg. Het moment van daadwerkelijk ontvangen van de boetes is daardoor lastig in te schatten.

2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006540 670559 934182 882
Mutatie 1e suppl. begroting 2006143 64729 103– 5 274
Mutatie 2e suppl. begroting 200627 798– 33 7491 714
Mutatie slotwet 2006– 75 178– 52 872– 30 148
Specificatie mutatie slotwet:
1. Scheidingstechnologie– 14 113– 2 882 
2. Bijdrage STW– 10 9873 662 
3. WCFS+– 8 9801 
4. Uitdagersfaciliteit– 6 973– 4 613 
5. Seedregeling– 6 743– 6 160 
6. Smart Mix– 5 128– 2 599 
7. Creative challenge call– 4 696– 1 915 
8. Bijdragen overige instituten– 4 52059 
9. Bijdrage aan Syntens– 3 000– 763 
10. Bijdrage DGOI aan agentschappen– 2 621– 1 249 
11. Kredietregeling IS– 2 506– 9 241 
12. Food and nutrition– 2 274– 2 531 
13. Ontvangsten uit het Fes  – 30 205
14.Ontvangsten EET-geld  – 3 995
15. Diverse ontvangsten OCNL  2 252
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties– 2 637– 24 6411 800
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)636 937502 416149 174

Ad 1 Het programma scheidingstechnologie is in 2006 niet meer gereed gekomen omdat de voorbereiding meer tijd vergde.

Ad 2 De committering aan STW voor 2007 bestaat uit 2 delen: het zogenaamde Open Technologie Programma en een deel dat gericht is op innovatie voor EZ. Over het laatste deel was EZ eind 2006 nog in overleg met het STW, zodat committering in 2006 niet meer kon plaatsvinden.

Ad 3 De committering aan het WCFS+ heeft in 2006 niet meer kunnen plaatsvinden, omdat de voorbereiding meer tijd vergde.

Ad 4 De regeling is medio 2006 gepubliceerd. Het resterende halfjaar bleek te kort voor bedrijven om voldoende voorstellen te genereren. Waardoor minder gebruik is gemaakt van de uitdagersfaciliteit.

Ad 5 De mutatie wordt veroorzaakt doordat de tweede tender in 2006 wel is opengesteld, maar de beoordeling van de aanvragen en de committering niet meer kon worden afgerond.

Ad 6 Zoals voorzien zijn in 2006 projectaanvragen voor de Smart Mix-regeling geformuleerd en in december 2006 bij het Smart Mix-secretariaat ingediend. Committering van deze voorstellen zal in 2007 geschieden. De aanloopmiddelen Smart Mix konden derhalve aan andere projecten worden besteed. Het in 2006 niet benutte deel was gereserveerd voor WCFS+, maar deze middelen blijken daarvoor niet eerder dan in 2008 nodig.

Ad 7 De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat in 2006 de zogenaamde «grote call» (grote projecten) niet meer is uitgevoerd. Reden hiervoor is dat eerst de uitkomsten van de «kleine call» zijn afgewacht.

Ad 8 De mutatie wordt verklaard doordat de overboeking van de verplichtingenruimte voor het ICT-regieorgaan naar OCW voor de periode 2007 tot en met 2009 bij Slotwet is gerealiseerd.

Ad 9 De committering aan Syntens in 2006 voor het jaar 2007 is € 3,0 mln lager dan geraamd, omdat EZ en Syntens nog in overleg zijn over de kosten en de wijze van financiering van de kwaliteitsslag die Syntens zou doorvoeren.

Ad 10 De onderuitputting op de opdracht aan SenterNovem wordt veroorzaakt doordat in 2006 nog niet alle opdrachten voor 2007 aan SenterNovem konden worden verstrekt. De overige opdrachten zullen begin 2007 worden verstrekt.

Ad 11 In 2006 is minder gebruik gemaakt van de inzet van kredieten dan aanvankelijk geraamd.

Ad 12 De middelen voor Food and Nutrition zijn in 2006 niet uitgeput omdat de tender relatief laat in het jaar sloot en bovendien onvoldoende goede voorstellen beschikbaar waren om te kunnen honoreren.

Ad 13 Per saldo zijn er minder middelen uit het Fes nodig in 2006. Het gaat om enerzijds versnellingen bij met name de projecten Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, kennis en innovatie-impuls en het Holst Centre en vertragingen bij de projecten BSIK en innovatievouchers. De middelen blijven beschikbaar voor deze projecten in latere jaren.

Ad 14 EZ en OCW betalen elk een deel van dit instrument. Het tempo waarin OCW betaalt aan EZ hangt af van de snelheid waarmee projectindieners kosten bij EZ declareren. Dit verloopt langzamer dan geraamd.

Ad 15 De mutatie betreft de terugontvangst uit de afrekening van de opdracht aan het OCNL van 2004.

3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 20061 646 995250 96034 123
Mutatie 1e suppl. begroting 200621 94916 23421 699
Mutatie 2e suppl. begroting 2006– 774 259– 16 553– 4 800
Mutatie slotwet 2006– 111 010– 3 534– 6 476
Specificatie mutatie slotwet:
1. Groeifinancieringsfaciliteit– 85 000 – 2 000
2. BBMKB– 30 206667 
3. Garantieregeling scheepsbouw15 000  
4. Bedrijventerreinen– 8 852– 4 169 
5. Bijdrage DGOI aan agentschappen2 302698 
6. Ontvangsten uit het Fes fonds  – 3 000
7. Provisie kredieten  2 072
8. Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid  – 2 193
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties.– 4 254– 730– 1 355
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)783 675247 10744 546

Ad 1 In december 2006 is de groeifaciliteit gepubliceerd. In de laatste maand van 2006 zijn wel aanvragen binnengekomen, maar deze hebben in 2006 niet meer kunnen leiden tot committeringen. Om deze reden zijn ook nog geen premies afgedragen en ontvangen.

Ad 2 Als gevolg van het verwachte grote beroep op de borgstellingsregeling is het plafond in 2006 met € 150 mln opgehoogd naar € 602,5 mln. De uiteindelijke benutting van het plafond komt uit op circa 95%, wederom hoger dan in de jaren ervoor.

Ad 3 De mutatie betreft een technische verhoging van verplichtingenruimte, omdat de storting in de interne reserve ten laste van de EZ-begroting zowel een kasuitputting als een verplichtingenuitputting tot gevolg heeft.

Ad 4 De projecten die onder de TOPPER-regeling vallen, hebben door veelvuldig overleg tussen gemeenten, provincies en EZ een lange aanlooptijd. Drie projecten hebben in 2006 wel een groot deel van het voorbereidingstraject doorlopen, maar waren eind 2006 nog niet rijp voor committering door EZ, waardoor niet alle verplichtingenruimte is benut. Daarnaast zijn ten laste van dit instrument twee overboekingen geëffectueerd naar het ministerie van LNV, te weten € 5 mln voor de afkoop van de stadsmeierrechten Groningen en € 35 mln ten behoeve van het project Mainport Rotterdam. Laatstgenoemde betreft verplichtingenruimte uit toekomstige jaren die in één keer wordt overgeboekt.

Ad 5 De hogere bijdrage aan SenterNovem betreft de middelen voor de ondernemerschapsprogramma’s Beroepsonderwijs in Bedrijf en Onderwijs en Ondernemen.

Ad 6 Als gevolg van de lagere Fes-waardige uitgaven voor de TIPP-regeling wordt de declaratie uit het Fes-fonds eveneens verlaagd.

Ad 7 De ontvangen provisie voor de BBMKB is hoger dan geraamd als gevolg de verhoging van het borgstellingsplafond en de grote benutting daarvan.

Ad 8 De mutatie betreft voornamelijk het saldo tussen de aanvankelijk niet geraamde ontvangst van de NOM (ad. € 16 mln) en de niet ontvangen terugbetaling op de oude regionale programma’s voor Noord Nederland (ad. € 19 mln).

4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006237 277289 6723 829 573
Mutatie 1e suppl. begroting 2006530 339485 571744 291
Mutatie 2e suppl. begroting 2006207 252180 024259 831
Mutatie slotwet 2006– 31 16512 71118 938
Specificatie mutatie slotwet:
1. Joint implementation– 31 419– 4 918 
2. COVA6 7726 7726 772
3. Compensatie Demkolec/OEPS– 5 156– 5 156 
4. Lange termijn onderzoek– 2 674– 5 234 
5. CO2 reductieplan2 1276 879 
6. Aardgasbaten  47 399
7. Afdracht Fes fonds  – 19 907
8. Ontvangsten Fes fonds  – 3 734
9. Diverse ontvangsten DGET  – 12 407
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties– 81514 368815
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)943 703967 9784 852 633

Ad 1 Het is niet meer gelukt om in 2006 het contract met de wereldbank voor de aankoop van CO2-reductie eenheden aan te passen. Dit zal in 2007 gebeuren. De lagere kasuitgaven zijn het gevolg van lagere declaraties van derden. Met betrekking tot de verplichtingen betreft dit het niet tot stand komen van een verhoging van de contracten die eerder wel voorzien was. De lagere uitgaven betreffen het declaratiegedrag van subsidieontvangers.

Ad 2 Het volume waarover de heffing COVA-heffing wordt geheven is groter dan geraamd. Er zijn meer aardolieproducten ingevoerd dan eerder verwacht (hoger heffingsplichtig volume).

Ad 3 Er is in 2006 een lager beroep op de Overgangswet elektriciteitsproductiesector (OEPS) gedaan dan geraamd.

Ad 4 Op Lange Termijn Onderzoek is een onderuitputting opgetreden, doordat er in het verslagjaar minder verplichtingen op de EOS-tenders zijn aangegaan dan geraamd. Een deel van de onder deze regelingen ingediende voorstellen zijn begin 2007 alsnog verplicht.

Ad 5 De verhoging betreft de aan SenterNovem toegezegde uitvoeringskosten voor het CO2-reductieplan en een toezegging voor het vervolgonderzoek CO2-injektie.

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door meer declaraties door derden dan verwacht.

Ad 6 Eerdere ramingen zijn gebaseerd op afronding van bedragen naar het dichtstbijliggende veelvoud van € 50 mln. Deze afronding was bij Najaarsnota naar beneden, waardoor het verschil met het nu onafgeronde definitieve cijfer positief is. Daarnaast wordt de positieve mutatie veroorzaakt doordat de eerdere schatting van de inkomsten voortvloeiende uit de afdrachten op basis van de Mijnwet te voorzichtig is gebleken.

Ad 7 De hoogte van de afdracht aan het Fes fonds is afhankelijk van de ontvangen gasbaten.

Ad 8 De Fes-waardige uitgaven en hiermee samenhangende Fes-ontvangsten voor BSIK zijn als gevolg van het achterblijven van declaraties van derden lager dan geraamd.

Ad 9 De geraamde € 14 mln aan terugontvangsten in het kader van in het verleden verstrekte leningen door Novem BV ten behoeve van energiebesparingprojecten, zijn niet ontvangen in 2006. Deze ontvangsten zullen later alsnog worden gerealiseerd.

5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

Artikel 5: Internationale economische betrekkingen
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006115 779127 6201 815
Mutatie 1e suppl. begroting 200614 31214 239 
Mutatie 2e suppl. begroting 200615 2486 2726 531
Mutatie slotwet 20068 910– 8 5036 423
Specificatie mutatie slotwet:   
1. Export herverzekering15 53015 5302 400
2. PSOM– 3 677– 8 858 
3. Beleidsondersteuning– 2 456– 826 
4. Diverse ontvangsten DGBEB  2 516
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties– 487– 14 3491 507
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)154 249139 62814 769

Ad 1 De mutatie betreft voor € 13,1 mln een storting in de interne begrotingsreserve van de instrumenten Garantiefaciliteit Midden- en Oost Europa/Garantiefaciliteit Opkomende Markten (SENO/GOM) en voor € 2,4 mln schadebetalingen in het kader van deze regelingen. Met de storting wordt de reserve op het beleidsmatig gewenste peil gebracht. De schadebetalingen worden gefinancierd uit de laatste tranche ontvangsten aan provisies en revenuen op deze instrumenten, ter grootte van € 2,4 mln.

Ad 2 In het kader van het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) zijn minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Dat is vooral toe te schrijven aan een vertraging bij de committering van twee projecten in PSOM-programmatisch (MKB-Turkije en de Energiesamenwerking met de Russische Federatie). Deze vertraging is te wijten aan uiteenlopende externe omstandigheden. De PSOM is bovendien inhoudelijk aangepast. Onder meer de eigen inbreng van het bedrijfsleven is groter geworden. De kaseffecten van deze aanpassingen zijn anders uitgevallen dan ingeschat, waardoor in 2006 minder kasuitgaven plaatsvonden.

Ad 3 Binnen het budget was ruimte gereserveerd voor zowel publiek-private samenwerking in een aantal platforms als in het nieuwe programmatische instrument 2gthere. Lopende het jaar bleek de beoogde samenwerking in platforms beter te realiseren via vier pilots van 2gthere. De onderuitputting is te herleiden naar de onbesteed gebleven ruimte voor platforms en aan een vertraging bij de pilots van 2gthere, waardoor dit instrument eerst in 2007 een substantieel beslag op het beschikbare budget zal leggen.

Ad 4 De afrekening van de opdracht 2005 aan de EVD (€ 1,5 mln) en de opdracht voor de uitvoering van de TA-OM regeling aan de FMO (€ 0,6 mln) hebben in 2006 tot terugbetalingen geleid.

8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

Artikel 8: Economische analyses en prognoses
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200611 24311 24343
Mutatie 1e suppl. begroting 2006254248 
Mutatie 2e suppl. begroting 20061 5411 5651 330
Mutatie slotwet 2006– 64– 52– 224
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)12 97413 0041 149

9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006164 523169 023 
Mutatie 1e suppl. begroting 20063 8063 806 
Mutatie 2e suppl. begroting 20064 219– 281 
Mutatie slotwet 200630 000  
Specificatie mutatie slotwet:   
1. Bijdrage CBS30 000  
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)202 548172 548 

Ad 1 De mutatie van € 30 mln wordt veroorzaakt doordat EZ conform de regelgeving garant staat voor het beroep dat het CBS doet op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. Het CBS gaat zich herhuisvesten in Den Haag, dit heeft tot gevolg dat eind 2007 kosten gemaakt zullen gaan worden voor de aanschaf van investeringsgoederen en BTW-schade die moet worden afgekocht.

10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

Artikel 10: Elektronische communicatie en post
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenU itgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200669 37380 07413 279
Mutatie 1e suppl. begroting 200616 18919 06128 374
Mutatie 2e suppl. begroting 2006442– 9 496– 11 100
Mutatie slotwet 2006– 10 711– 12 442– 4 615
Specificatie mutatie slotwet:
1. Kenniswijk– 6 397– 12 024– 6 510
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties– 4 314– 4181 895
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)75 29377 19725 938

Ad 1 In 2006 zijn minder subsdieaanvragen voor Kenniswijk ingediend dan geraamd. Hierdoor zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk verwacht werd. De kasuitgaven verlopen langzamer dan verwacht en schuiven via het Fes door naar latere jaren.

21 ALGEMEEN

Artikel 21: Algemeen
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200685 46096 2185 538
Mutatie 1e suppl. begroting 20069 4899 914 
Mutatie 2e suppl. begroting 20066 0297 94672
Mutatie slotwet 2006– 6 268– 6 765– 872
Specificatie mutatie slotwet:
1. PIA– 2 459– 2 606 
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties– 3 809– 4 159– 872
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)94 710107 3134 738

Ad 1 Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid is, als opvolger van PIA, ingesteld per 1 juli 2006. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat het Regiebureau in een aanloopfase verkeert waardoor een vertraging in de uitvoering is ontstaan.

22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006– 23 687– 23 687 
Mutatie 1e suppl. begroting 200642 90842 908 
Mutatie 2e suppl. begroting 2006– 19 220– 19 221 
Mutatie slotwet 2006– 1  
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)

23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN

Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen
Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 20063 8483 8732 248
Mutatie slotwet 2006– 1 604– 1 629– 261
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)2 2442 2441 987

D. OVERZICHTEN VAN BATEN EN LASTEN EN KASSTROOMOVERZICHTEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN

Baten-lastendienst SenterNovem Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten
Opbrengst moederdepartement47 1200047 12054 3707 250
Omzet VROM31 8500031 85037 0215 171
Opbrengst overige departementen5 180005 1809 3134 133
Opbrengst derden5 680005 6804 851– 829
Overige baten000000
Rentebaten000000
Buitengewone baten000000
Exploitatiebijdrage000000
Totaal baten89 8300089 830105 55515 725
Lasten
Apparaatskosten
* personele kosten72 4400072 44086 05113 611
* materiële kosten14 4800014 48013 508– 972
Rentelasten800080822
Afschrijvingskosten      
* materieel3 060003 0602 845– 215
* immaterieel000000
Vrijval egalisatierekening– 55000– 550– 554– 4
Dotaties voorzieningen100001003 1233 023
Buitengewone lasten000000
Totaal lasten89 6100089 610105 05515 445
Saldo van baten en lasten22000220500280

Baten-lastendienst SenterNovem Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2006 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)= (1)+(2)+(3)(5)(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/ 2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006490004903 2093 699
2. Totaal operationele kasstroom3 712003 712– 2 4101 302
Totaal investeringen (-/-)– 2 40000– 2 400420– 1 980
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom-2 40000-2 400420– 1 980
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)– 1 15500– 1 1551 1550
Beroep op leenfaciliteit (+)000000
4. Totaal financieringskasstroom– 1 15500– 1 1551 1550
5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4)(maximale roodstand 0,5 miljoen euro)647006472 4743 021

Baten-lastendienst EVD Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)( 5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten
Opbrengst moederdepartement31 3450031  34531 44297
Opbrengst overige departementen8 561008 56115 8977 336
Opbrengst derden55200552665113
Rentebaten75007511439
Buitengewone baten000000
Exploitatiebijdrage000000
Totaal baten40 5330040 53348 1187 585
Lasten
Apparaatskosten
* personele kosten17 4370017 43720 1932 756
* materiële kosten22 0520022 05226 6384 586
Rentelasten000000
Afschrijvingskosten      
* materieel75000750678– 72
* immaterieel000000
Dotaties voorzieningen2180021823315
Buitengewone lasten000000
Totaal lasten40 4570040 45747 7427 285
Saldo van baten en lasten760076376300

Baten-lastendienst EVD Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2006 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)= (1)+(2)+(3)(5)(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/ 2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20063 788003 7883 8717 659
2. Totaal operationele kasstroom244002441 1941 438
Totaal investeringen (-/-)– 40000– 400– 348– 748
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom-40000-400– 348– 748
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)0000– 2– 2
Beroep op leenfaciliteit (+)000000
4. Totaal financieringskasstroom0000– 2– 2
5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4)(maximale roodstand 0,5 miljoen euro)3 632003 6324 7158 347

Baten-lastendienst Octrooicentrum Nederland Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)( 5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten
Opbrengst moederdepartement14 5810014 58113 224– 1 357
Opbrengst overige departementen000000
Opbrengst derden20000200304104
Rentebaten1000010018181
Buitengewone baten000011
Exploitatiebijdrage000000
Totaal baten14 8810014 88113 710– 1 171
Lasten
Apparaatskosten
* personele kosten6 947006 9477 103156
* materiële kosten6 553006 5534 777– 1 776
Rentelasten2600260– 26
Afschrijvingskosten      
* materieel97000970481– 489
* immaterieel000000
Dotaties voorzieningen25000250689439
Buitengewone lasten000000
Totaal lasten14 7460014 74613 050– 1 696
Saldo van baten en lasten13500135660525

Baten-lastendienst Octrooicentrum Nederland Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2006 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)= (1)+(2)+(3)(5)(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/ 2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20065 622005 6221 8157 437
2. Totaal operationele kasstroom71100711– 1 215– 504
Totaal investeringen (-/-)– 1 20000– 1 200949– 251
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom– 1 20000– 1 200949– 251
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0000– 351– 351
Eenmalige storting door moederdepartement (+)0000– 200– 200
Aflossing op leningen (-/-)– 30800– 308– 3– 311
Beroep op leenfaciliteit (+)1 200001 200– 1 2000
4. Totaal financieringskasstroom89200892– 1 754– 862
5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4)(maximale roodstand 0,5 miljoen euro)6 025006 025– 2055 820

Baten-lastendienst Telecom Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)( 5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten
Opbrengst moederdepartement5 388005 3885 749361
Opbrengst overige departementen000000
Opbrengst derden22 4860022 48624 2581 772
Rentebaten300030364334
Buitengewone baten1 710001 7101 367– 343
Exploitatiebijdrage000000
Totaal baten29 6140029 61431 7382 124
Lasten
Apparaatskosten      
* personele kosten17 1100017 11016 375– 735
* materiële kosten7 400007 4007 310– 90
Rentelasten31000310144– 166
Afschrijvingskosten      
* materieel3 000003 0002 379– 621
* immaterieel000000
Dotaties voorzieningen5600056064181
Buitengewone lasten1 610001 6101 004– 606
Totaal lasten29 9900029 99027 853– 2 137
Saldo van baten en lasten– 37600– 3763 8854 261

Baten-lastendienst Telecom Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2006 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)= (1)+(2)+(3)(5)(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/ 2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20065 466005 4661 4576 923
2. Totaal operationele kasstroom2 674002 6745 2477 921
Totaal investeringen (-/-)– 4 66000– 4 6601 883– 2 777
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000066
3. Totaal investeringskasstroom– 4 66000– 4 6601 889– 2 771
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)– 2 27500– 2 2751 536– 739
Beroep op leenfaciliteit (+)000000
4. Totaal financieringskasstroom– 2 27500– 2 2751 536– 739
5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4)(maximale roodstand 0,5 miljoen euro)1 205001 20510 12911 334
Licence