Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

 Blz.
    
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2
    
B.BEGROTINGSTOELICHTING3
    
1.Leeswijzer3
2.Het beleid4
 1.Beleidsagenda4
 2.Veiligheid15
  Nationale Veiligheid (beleidsartikel 5)15
  Politie (beleidsartikel 2)18
  Crisisbeheersing (beleidsartikel 15)30
  Brandweer en GHOR ((beleidsartikel 16)36
  Partners in veiligheid (beleidsartikel 4)43
  Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid (beleidsartikel 14)48
 3.Bestuur en Democratie52
  Grondwet en democratie (beleidsartikel 1)52
  Functioneren Openbaar Bestuur (beleidsartikel 6)58
  Grotestedenbeleid (beleidsartikel 9)64
 4.Kwaliteit Openbare Sector72
  Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (beleidsartikel 7)72
  Arbeidszaken Overheid (beleidsartikel 10)79
  Kwaliteit Rijksdienst (beleidsartikel 11)84
3.Niet-beleidsartikelen92
 Algemeen (artikel 12)92
 Nominaal en onvoorzien (artikel 13)93
4.Diensten die een baten-lastenstelsel voeren94
 Informatie- en Communicatietechnologie Organisatie (ITO)94
 Centrale Archief Selectiedienst (CAS)99
 Tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt102
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)107
 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)111
5.Verdiepingshoofdstuk115
 1.Veiligheid115
  Nationale Veiligheid (beleidsartikel 5)115
  Politie (beleidsartikel 2)117
  Crisisbeheersing (beleidsartikel 15)119
  Brandweer en GHOR (beleidsartikel 16)121
  Partners in veiligheid (beleidsartikel 4)123
  Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid (beleidsartikel 14)125
 2.Bestuur en Democratie126
  Grondwet en democratie (beleidsartikel 1)126
  Functioneren Openbaar Bestuur (beleidsartikel 6)128
  Grotestedenbeleid (beleidsartikel 9)130
 3.Kwaliteit Openbare Sector131
  Innovatie en informatiebeleid Openbare Sector (beleidsartikel 7)131
  Arbeidszaken overheid (beleidsartikel 10)133
  Kwaliteit Rijksdienst: (beleidsartikel 11)134
 4.Niet beleidsartikelen136
  Algemeen (artikel 12)136
  Nominaal en onverzien (artikel 13)138
6.Burgemeestersbenoemingen140
7.De overzichtsconstructie extra-comptabel overzicht grotestedenbeleid (ECO GSB) en de doelstellingen en indicatoren in GSB III141
8.ZBO's en RWT's153
9.Moties en toezeggingen154
 A.Door de Staten-Generaal aanvaarde moties154
  A.1. In behandeling zijnde moties154
  A.2. Afgedane moties156
 B.Door de bewindslieden gedane toezeggingen159
  B.1. In behandeling zijn de toezeggingen159
  B.2. Afgedane toezeggingen161
10.Lijst van afkortingen en trefwoordenregister170

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2006 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2006. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2006.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2006 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten ITO, KLPD, BPR, CAS en P-Direkt voor het jaar 2006 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Opbouw begroting 2006

De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgebouwd uit twaalf beleidsartikelen en twee niet-beleidsartikelen. In paragraaf 2 «het beleid» van de begrotingstoelichting worden de beleidsartikelen toegelicht.

In de beleidsagenda wordt op hoofdlijnen het beleid voor het komende jaar uiteengezet. De nadere verdieping en de financiële onderbouwing vinden plaats per (niet-)beleidsartikel en in het verdiepingshoofdstuk (paragraaf 5). De beleidsartikelen worden daarbij steeds in samenhang gepresenteerd in een drietal beleidsclusters, te weten: Veiligheid, Bestuur & Democratie en Kwaliteit Openbare sector.

Voor elk beleidsartikel worden de algemene beleidsdoelstelling, de verantwoordelijkheid van de minister(s), de succesfactoren, de budgettaire gevolgen van beleid, de operationele doelstellingen en een overzicht van evaluatieonderzoek weergegeven. Bij elke operationele doelstelling wordt een motivering gegeven, staan de activiteiten voor 2006 opgesomd en worden de relevante nota's genoemd.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

In paragraaf 4 «diensten die een baten-lastenstelsel voeren» wordt de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten toegelicht. Beleidsmatig zijn de baten-lastendiensten terug te vinden bij de operationele doelstellingen van de verschillende beleidsartikelen (KLPD op artikel 2.3, ITO op artikel 4.3, CAS op artikel 7.3 en BPR op artikel 7.4).

Nieuw is de tijdelijke baten-lastendienst P-direkt (artikel 11.8). Omdat P-Direkt op 1 januari 2006 nog niet vol in productie is, is de tijdelijke baten-lastendienststatus aangevraagd met als doel om op 1 januari 2007 de definitieve baten-lastendienst status te krijgen. IVOP (voorheen artikel 10.1) vindt u niet meer terug in deze begroting voor 2006. Deze dienst komt per 1 januari 2006 te vervallen; dit zal in de verantwoording over 2005 worden verwerkt.

Voor elke baten-lastendienst wordt ingegaan op de bedrijfsvoering voor 2006 en wordt aandacht besteed aan de vermogensontwikkeling, de investeringen en de exploitatie. Voor elke dienst wordt een kasstroomoverzicht en een begroting van baten en lasten weergegeven. Voor P-direkt is ook een indicatieve openingsbalans opgenomen.

Bijlagen

Na het verdiepingshoofdstuk treft u een vijftal bijlagen, te weten: de Burgemeestersbenoemingen, de overzichtsconstructie «extra-comptabel overzicht grotestedenbeleid (ECO GSB)», waarin ook de doelstellingen en indicatoren in GSB III zijn opgenomen, de bijlage ZBO's RWT's, een overzicht van moties en toezeggingen en tot slot zijn een lijst van afkortingen en een trefwoordenoverzicht opgenomen.

2. HET BELEID

1. BELEIDSAGENDA

Tevreden met hun eigen leven, ontevreden over de regering, de overheid en de samenleving als geheel: dat is het beeld dat naar voren komt uit verschillende onderzoeken naar de wensen en verwachtingen van Nederlanders. Veel mensen maken zich zorgen over een mogelijke verslechtering van de eigen economische situatie en voorzien grotere veiligheidsproblemen. Ook is er weinig optimisme over de integratie van allochtonen. De nationale identiteit binnen Europa, onze grondrechten, overlast en verloedering en de prestaties van de overheid zijn de gespreksonderwerpen van de dag. En niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook thuis, in kerken en moskeeën, in kroegen en op scholen. Met andere woorden: de samenhang in onze samenleving vraagt om nieuwe evenwichten, zodat mensen de toekomst weer met optimisme tegemoet kunnen zien.

Ontevredenheid over de overheid

Eind jaren negentig van de vorige eeuw had de Nederlandse bevolking veel vertrouwen in het functioneren van de regering en de overheid: 80% had vertrouwen in de regering en 67% in het functioneren van de overheid. In korte tijd is dit omgeslagen: uit een meting in 2002 bleek dat deze tevredenheid ongeveer was gehalveerd. Dit is overigens geen specifiek Nederlands fenomeen. Het vertrouwen in de overheid is ook verminderd in andere westerse landen en hangt voor een belangrijk deel samen met de economische ontwikkelingen. Andere zaken die bij dit onbehagen een rol spelen: mensen vinden dat de overheid en «de» politiek minder betrouwbaar zijn, ze hebben hogere verwachtingen van de overheid en de communicatie van de overheid hapert. In de beeldvorming versterken deze zaken elkaar. Hogere verwachtingen in combinatie met het gevoel van achterblijvende prestaties, leiden tot een negatieve publieke opinie over het functioneren van de overheid. Het gezegde «vertrouwen komt te voet en gaat te paard» lijkt hier op te gaan. Veel nieuwe ideeën en maatregelen van dit kabinet waren daarom noodzakelijk. Veel gaat al goed, maar we zijn er nog niet.

Als uit de massale afwijzing van de Europese grondwet iets opnieuw duidelijk is geworden dan is het wel dat mensen zich tegenwoordig assertief en zeer kritisch opstellen ten opzichte van regering en volksvertegenwoordiging. Dit wil zeggen dat ze een nadrukkelijke rol zien voor de overheid. Volgens ons mogen Nederlanders vooral drie dingen van hun overheid verwachten: zichtbare veiligheid, slagvaardig bestuur en een goede dienstverlening.

Herstel van vertrouwen is nodig

We hebben de opgave om het vertrouwen in de politiek en overheid te herstellen. Recente onderzoeken1 bieden hiervoor belangrijke aanknopingspunten. Zo is de samenleving eensgezind over de richting van veranderingen. Nederlanders willen een samenleving met een grotere gemeenschapszin. Een samenleving die veel kenmerken bevat die ze nu juist zien verdwijnen. Verder wil de bevolking strenge regels om veiligheid te waarborgen, solidariteit en rechtvaardigheid. Andere aanknopingspunten zijn: grote belangstelling voor politiek, de wens om meer betrokken te worden bij belangrijke beslissingen en men heeft een realistisch besef van de economische positie van Nederland.

Voor afzonderlijke beleidsmaatregelen is de steun van de bevolking veel groter dan voor het kabinetsbeleid als geheel. Daarbij is de vitaliteit en het optimisme in de samenleving vaak groter dan de teneur in de media soms doet vermoeden. Na de moord op Theo van Gogh zijn vanuit particulier initiatief verschillende nationale acties gestart zoals «Nederland heeft een slinger nodig», «Nederland. Niet kapot te krijgen» en«21minuten.nl». Deze getuigen van de veerkracht van onze samenleving. Via het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding heeft het kabinet laten zien hoe belangrijk het deze initiatieven vindt. Wij willen de resultaten in ons beleid gebruiken.

Ook op lokaal niveau gebeurt veel om overlast en verloedering te verminderen. Dit leidt tot grotere tevredenheid van bewoners over de kwaliteit van leven in hun buurten en wijken. Essentieel voor de rol van de overheid is hierbij: op alle bestuurlijke niveau's intensief contact zoeken en houden met de samenleving en zoeken naar nieuwe wegen om de betrokkenheid van mensen te benutten en goede prestaties te leveren. Alleen zo wordt aan het herstel van vertrouwen gewerkt.

Voortouw bij het ministerie van BZK

Vanwege onze verantwoordelijkheid voor veiligheid, democratie, een integere en beter presterende overheid, grondrechten en burgerschap, mag men van ons een forse inzet verwachten. Wij willen op een aantal thema's uitdrukkelijk het voortouw nemen en daarmee bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen in de overheid. Onder het motto aanjagen, bijspringen en ingrijpen zijn al belangrijke stappen gezet. Neem bijvoorbeeld de prestatieafspraken met politiekorpsen. Deze methode werkt. In 2006 zetten we deze koers voort aan de hand van drie speerpunten die bijdragen aan een groter vertrouwen:

1. Een veiliger Nederland

2. Democratische vernieuwing

3. Minder regels, meer kwaliteit door elektronische overheidsdienstverlening

In 2006 nemen we de volgende maatregelen die direct merkbaar zijn voor mensen, bedrijven en instellingen:

• de invoering van de gezichtsopname op een chip in het paspoort en Nederlandse identiteitskaart. Hiermee zijn deze documenten beter beveiligd zijn tegen vervalsing en frauduleus gebruik.

• voor alle jongeren die 14 jaar worden is vanaf 2006 de eerste identiteitskaart gratis. Bovendien wordt de identiteitskaart in 2006 en 2007 niet duurder dan in 2005;

• verhoging van de nationale veiligheid door uitbreiding van de capaciteit van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) met 200 personen ten opzichte van 2005. Dit is een capaciteitsgroei van ongeveer 20%.

• per 1 januari 2006 wordt het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (OZB) afgeschaft. Dit houdt een belastingverlaging in voor alle gebruikers van woningen. Gemeenten ontvangen hiervoor een financiële compensatie.

• het Burgerforum Kiesstelsel zal een voorstel voor een nieuw kiesstelsel aan het kabinet presenteren.

• iedereen krijgt een burgerservicenummer (BSN). Het nummer treedt als het ware in de plaats van het sociaal-fiscaalnummer. Met dit nummer hoeven mensen niet steeds opnieuw hun naam, adres en andere basisgegevens aan overheidsdiensten te verstrekken.

• het gemak groeit om met de overheid zaken te regelen via Internet. In ieder geval moet eind 2006 60% van de dienstverlening elektronisch beschikbaar zijn.

Speerpunt 1: Een veiliger Nederland

Ondanks dat uit de Politiemonitorbevolking 2005 naar voren komt dat het gevoel van onveiligheid is gedaald de afgelopen periode, neemt juist de ongerustheid toe over veiligheid in de toekomst. Dit komt vooral voort uit overlast en verloedering in de directe omgeving en een afname van de sociale cohesie. Maar ook door toenemend onaangepast gedrag van mensen, door criminaliteit en terrorisme. Een effectieve aanpak zonder bestuurlijke component is onmogelijk. Daarom moeten alle onderdelen van de overheid samenwerken om Nederland veiliger te maken.

Concreet gaat het daarbij in 2006 om:

• opstellen van een nieuw Veiligheidsprogramma

• ondersteunen van de lokale aanpak door het wetsvoorstel bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

• een maximale inspanning om terrorisme te bestrijden

• meer grootschalig oefenen

• samenwerking tussen rijksdiensten in het terrorismedomein verbeteren

• radicalisering signaleren en aanpakken op lokaal niveau

• het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart van biometrische kenmerken voorzien

• het politiebestel aanpassen

• moderne technologie inzetten

a) bestrijding van overlast en verloedering

Nieuw Veiligheidsprogramma

Met het Veiligheidsprogramma 2002–2006 hebben wij een substantieel pakket aan maatregelen afgekondigd om overlast en criminaliteit met 20 à 25% in de periode 2008–2010 te verminderen. In 2006 moet dit al in de 50 wijken met de grootste problemen zijn volbracht. De resultaten tot nu toe zijn positief.

Maar de aandacht voor overlast en criminaliteit mag niet verslappen. Veiligheid verdient permanente prioriteit. Daarom gaan wij door en komen met aanvullende maatregelen om de sociale veiligheid te verhogen en de criminaliteit verder te verminderen in 2005 en 2006 zoals aangekondigd in de MidTerm review.

In het najaar van 2006 presenteren wij een nieuw Veiligheidsprogramma: veiligheidsbeleid staat niet stil. De concrete maatregelen voor het laatste jaar van deze kabinetsperiode krijgen daarin een prominente plek. Voor de jaren er na heeft het programma vooralsnog een indicatief karakter waarover een volgend kabinet definitief zal besluiten.

Naast verhoging van de sociale veiligheid en vermindering van de criminaliteit denken wij aan een meer samenhangend kabinetsbeleid gericht op achterstandswijken. De lopende trajecten «herstructurering wijk» (VROM), «justitie in de buurt» (Justitie), «drugsoverlast» (VWS) en «school in de buurt» (OC&W) vallen daaronder. Maar ook oplossingen voor overlast die gemeenten ervaren, zullen onderdeel moeten vormen van het nieuwe programma en onderdeel moeten uitmaken van de prestatieafspraken met de politie.

Daarnaast staan nieuwe thema's als crisisbeheersing en terrorismebestrijding, waarbij het lokale bestuur een prominentere rol kan spelen, hoog op de agenda. En voor een veiliger Nederland is de inzet van moderne technologie noodzakelijk. Dit geldt ook voor de borging van de veiligheid van hulpverleners. Samen met andere departementen voeren wij al in 2006 o.a. pilots uit met inzet van intelligente camera's en verbetering van uitrusting van hulpverleningsdiensten.

Lokale aanpak en bijspringen Rijk

Zichtbare veiligheid is bereikbaar door zowel preventief als repressief optreden. Met andere woorden: zowel het voorkomen van overlast en criminaliteit door bijvoorbeeld het tegengaan van recidive van ex-gedetineerden, als het opsporen en straffen van bijvoorbeeld veelplegers, is belangrijk. Dit vraagt om een scherpe regierol van gemeenten en afstemming met alle partners in veiligheid. De politie blijft hierbij een cruciale rol spelen.

Het accent ligt op de lokale overheid: gemeenten kunnen veel zelf en krijgen hier ook meer ruimte voor. Als ze niet uit de voeten kunnen met bestaande wet- en regelgeving, moeten ze snel een beroep kunnen doen op het Rijk. Voorbeeld hiervan is het wetsvoorstel bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Een wetsvoorstel dat niet alleen Rotterdam betreft; alle gemeenten met ernstige problemen kunnen hiermee de instroom van mensen in bepaalde wijken reguleren of malafide huiseigenaren nog strenger aanpakken. Een ander voorbeeld betreft de extra bevoegdheden voor burgemeesters om adequaat op te treden bij huiselijk geweld.

De betrokkenheid van mensen met hun buurt is essentieel voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dit moet wel vanuit de gemeenten zelf komen, een Haags programma heeft geen zin. Wij stimuleren gemeenten dan ook aan zoveel mogelijk tot deze «open bestuursstijl» door bijvoorbeeld werkbezoeken, door ondersteuning van het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken en door uitwisseling van ervaringen.

b) crisisbeheersing en terrorismebestrijding

De bestrijding van terrorisme voor een veiliger Nederland is een topprioriteit voor het kabinet. Samen met de minister van Justitie zullen wij in 2006 doorgaan op de ingezette koers. De recente aanslagen in Londen bevestigen dat we moeten zijn voorbereid op een aanslag in ons land. Maximale bestrijding van terrorisme en voorbereiding van hulpverleningsorganisaties blijven sleutelelementen. Volledige uitvoering van het Beleidsplan Crisisbeheersing zal leiden tot verdere versterking van de crisisbeheersing. Door het aantal grootschalige oefeningen te verhogen, worden de diverse hulpverlening- en veiligheidsorganisaties beter getraind en verloopt de samenwerking soepeler.

Daarbij is de civiel-militaire samenwerking steeds belangrijker voor de effectieve bestrijding van grootschalige crises. Met de minister van Defensie is daartoe een samenwerkingsverband tot stand gekomen dat ook betrekking heeft op de inlichtingendiensten AIVD en Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). In 2006 zullen wij verdere afspraken maken over de inzet van defensiecapaciteit voor objectbeveiliging en luchtruimbescherming, gemeenschappelijke opleidingen en oefeningen, gezamenlijke onderzoeken en kennisuitwisseling.

Bescherming van vitale infrastructuur is ook voor de economische structuur cruciaal. Het Kabinet heeft daarom besloten binnen de extra ontstane ruimte voor het Fonds Economische Structuurversterking middelen hiervoor te reserveren. Samen met de Minister van Justitie worden op korte termijn projectvoorstellen op het gebied van terrorisme en veiligheid (inclusief vitale infrastructuur) ingediend bij het Fonds. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan innovatieprogramma's en toponderzoek.

Samenwerking van AIVD, KLPD en regiokorpsen met veiligheidspartners op rijksniveau

De recente evaluatie van het functioneren van de AIVD en de kabinetsbesluitvorming over de intensivering van de terrorismebestrijding leiden in 2006 tot een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding. Ook vindt er vergaande samenwerking plaats met het Korps Landelijke Politiediensten, het Openbaar Ministerie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de MIVD en de regiokorpsen. Deze samenwerking onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vereist een betere informatie-uitwisseling: het voluit benutten en uitbouwen van de zogeheten Contra-terrorisme-infobox. De CT-infobox met juiste informatie maakt een afgewogen risico-inschatting in een vroeg stadium mogelijk en op basis daarvan adequaat optreden. Ook het project «Keten en kwaliteit AIVD-politie-RID» is gericht op een gelijkgerichte aanpak tussen de diensten. Na aanvaarding van het wetsvoorstel «verruiming mogelijkheden opsporing en vervolging terroristische misdrijven» krijgt de politie in 2006 meer opsporingsmogelijkheden.

Aanpak radicalisering

Het voorkomen, isoleren of indammen van radicalisme is cruciaal om terrorisme duurzaam te bestrijden. Meer dan voorheen moet het lokale bestuur radicalisme in al zijn hoedanigheden signaleren en aanpakken. Daar bestaat immers het beste zicht op radicaliseringtendensen. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn al van start gegaan door informatie (signalering en alertering) op buurt- en wijkniveau te winnen; bijvoorbeeld door het aanstellen van buurtregisseurs, wijkagenten in scholen en buurt- en clubhuiswerk. Samen met provincies jagen wij ook de overige gemeenten aan: brede verspreiding van informatie over een succesvolle aanpak en inrichting van een centrale vraagbaak.

Internationale samenwerking

In Europees verband is afgesproken paspoorten en identiteitskaarten te voorzien van biometrische kenmerken, om de toenemende problematiek van vervalsing en frauduleus gebruik van en met reisdocumenten tegen te gaan. Als eerste kenmerk voert Nederland in 2006 de gezichtsopname op een chip in. Na vaststelling van de technische eisen door de Europese Commissie volgt de invoering van vingerafdrukken. Daarbij zal online gebruik van vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie ook mogelijk zijn.

Ook vindt nauwe internationale samenwerking plaats tussen de diverse veiligheidsdiensten in Europa. De EU-coördinator voor terrorismebestrijding heeft hiertoe specifieke maatregelen gepresenteerd voor de Lidstaten.

c) aanpassingen van het politiebestel

De Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie heeft de knelpunten en verworvenheden geïnventariseerd in het huidige politiebestel. De stuurgroep heeft naar aanleiding hiervan aanbevelingen gedaan over de inrichting van de politieorganisatie. Het Kabinet zal op Prinsjesdag een kabinetsstandpunt presenteren, waarin ook de reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Beheer beheerst wordt betrokken. Hoofdpunten hierbij zijn:

• de lokale inbedding van de politieorganisatie zal onverminderd gewaarborgd blijven;

• het gezag over de politie wordt niet gewijzigd;

• de positie van de gemeenteraad wordt versterkt doordat het regionaal politiebestuur verplicht wordt de inbreng te vragen van de gemeenteraden in de regio ten behoeve van de prioriteitstelling van de politie in de regio;

• op het moment dat de samenvoeging van het brandweerbestuur en GHOR-bestuur tot één veiligheidsbestuur is gerealiseerd (1 juli 2006) zal integratie van dat bestuur met het regionale politiebestuur verder in gang gezet worden (1 januari 2008);

• er komt één politieorganisatie. Hiertoe behoren de regionale korpsen en het KLPD;

• er komt één centrale aansturing van politie Nederland op het vlak van beheer. Het beheer van de politieorganisatie zal onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties komen. Met deze beslissing wil het kabinet zowel de aansturing van de politie op het terrein van beheer als de effectiviteit en efficiëncy versterken als ruimte scheppen voor een sterkere rol voor en betrokkenheid van gemeenten bij de uitvoering van de politietaken, zoals ook door de Stuurgroep is geadviseerd.

Speerpunt 2: Democratische vernieuwing

Mensen moeten weer meer het gevoel krijgen dat de overheid hun overheid is. Een overheid die eerst luistert en dan handelt. En een overheid die ruimte geeft om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Maar de overheid kan niet alles en mensen mogen ook niet het onmogelijke eisen. Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk voor de legitimiteit van onze representatieve democratie. Met de democratische vernieuwingsagenda willen wij het vertrouwen herwinnen en de politiek dichter bij de kiezer brengen; dat is de rode draad:

Democratische vernieuwingsagenda:

• Burgerforum Kiesstelsel

• Nationale Conventie staatsbestel

• analyse van vormen van referenda waar Nederland behoefte aan heeft

• grondwetswijziging voor directe verkiezing gekozen burgemeester

• zwaarder gewicht voorkeursstem bij Tweede Kamer verkiezingen

• stimulering burgemeesterreferenda

• spreiding gemeenteraadsverkiezingen

• onderzoek naar versterking rol minister president

De komende jaren zetten we in op versterking van het democratische leiderschap en uitbreiding van de mogelijkheden voor mensen, die actief willen participeren om de buurt, gemeente of ons land vooruit te helpen. Deze impulsen zijn zowel hoognodig voor het nationale als lokale niveau. De betekenis van politieke partijen als verbindende schakel tussen kiezer en gekozene is daarbij onverminderd belangrijk.

Versterking democratie op landelijk niveau

Nieuwe methoden zijn nodig om democratische vernieuwing vorm te geven, omdat het vertrouwen in bestaande structuren is afgenomen. Zo zullen deelnemers aan het Burgerforum Kiesstelsel de inrichting van onze democratie onder de loep nemen. Het forum zal een voorstel voor een nieuw kiesstelsel aan het kabinet presenteren. Het kabinet zal dit voorstel, voorzien van een standpunt, aan het parlement voorleggen.

Via de Nationale Conventie willen wij richting geven aan het bredere debat over de inrichting van ons staatsbestel. Hierbij gaat het om denkbare en mogelijke grondwettelijke aanpassingen om de relatie tussen kiezers en hun bestuur te verbeteren. Deze conventie moet geen studeerkamercommissie worden, maar juist het debat centraal stellen tussen mensen, belangstellenden en deskundigen. De uiteindelijke voorstellen moeten immers aansluiten op de belevingswereld van mensen.

Het kabinet bekijkt dit najaar zelf de mogelijkheden tot versterking van de positie van de minister-president en de gevolgen daarvan voor de wijze van aanstelling.

Het referendum over de Europese grondwet heeft veel teweeg gebracht. Heel veel mensen hebben gestemd. Daarmee bewijst het landelijke referendum als democratisch instrument zijn waarde. Ook op lokaal niveau brengen referenda veel te weeg. Daarom komen wij kort na de zomer van 2005 met een voor- en nadelenanalyse van diverse vormen van referenda. In overleg met de Tweede Kamer zal deze analyse gelijktijdig en in samenhang met het initiatiefwetsvoorstel van de leden Duyvendak en Dubbelboer worden behandeld.

De democratische legitimatie van het optreden van de Europese Unie heeft in de aanloop naar het referendum over de Europese grondwet terecht veel aandacht gekregen. Versterking van de democratie op landelijk niveau is niet mogelijk zonder voldoende democratische legitimatie van de Europese besluitvorming. Daarom zal het kabinet voortdurend de Europese arrangementen en de invloed daarvan op de positie en functioneren van de Nederlandse staatsinstellingen betrekken bij de uitvoering van de democratische vernieuwingsagenda.

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer in 2007 zal de voorkeurstem een groter gewicht krijgen. Zo krijgt de kiezer een zwaardere stem bij de samenstelling van de Tweede Kamer. Het stimuleert kandidaten zich in een persoonlijke verkiezingsstrijd tot de kiezer te wenden om hun vertrouwen te winnen. Dat is winst in de relatie tussen kiezers en gekozenen.

Om het stemmen in praktische zin eenvoudiger te maken wordt in 2006 een tweede proef voorbereid om het stemmen in elk gewenst stemlokaal binnen de eigen gemeente mogelijk te maken. Alle gemeenten die dat willen, kunnen aan deze proef deelnemen. Het voornemen is de Kieswet zo spoedig mogelijk aan te passen vanwege de goed verlopen experimenten tot nu toe. Daarnaast start in 2006 een andere proef om het stemmen vanuit het buitenland te vergemakkelijken.

Extra slagkracht door verminderen van bestuurlijke drukte

In 2005 heeft de gemengde commissie Bestuurlijke Coördinatie onder leiding van de heer De Grave een aantal aanbevelingen gedaan om de bestuurlijke coördinatie te verbeteren en daarmee de bestuurlijke drukte te verminderen. Het kabinet werkt die aanbevelingen uit om de efficiëntie, effectiviteit en operationele slagkracht van het openbaar bestuur te verhogen. De aanbevolen verplichte toets op bestuurlijke drukte iseen toets op inhoud, organisatie en sturing. Deze zal via het MR-formulier worden toegepast. Daarop zullen voor een bestuurlijk arrangement de bestuurlijke en financiële gevolgen voor decentrale overheden staan.

De commissie heeft vier casussen onderzocht: voortijdig schoolverlaten, illegale arbeid, bedrijfsontwikkeling op Schiphol en het Besluit Risico's Zware Ongevallen. Maar bestuurlijke drukte manifesteert zich ook op een groot aantal andere terreinen. BZK wil daarom samen met andere departementen en overheden vóór eind 2005 inzicht in de omvang en intensiteit van de problematiek en daarbij passende oplossingsrichtingen (zoals bijvoorbeeld die in Operatie Jong) krijgen. Hiervoor wordt een quick scan uitgevoerd.

De bestuurlijke drukte zal verder verminderen in 2006. Er zullen besluiten worden genomen over de inrichting van interbestuurlijke shared services. Ook zal het kabinet een voorstel doen voor het verminderen van de omvang van vertegenwoordigende lichamen.

Middenbestuur

In het middenbestuur («alles tussen rijk en gemeenten») leven een aantal vraagstukken, die om een integrale visie vragen: geringe betrokkenheid van mensen bij het bestuur, ontwikkelingen in Europees verband, het vraagstuk van de bestuurlijke drukte, interbestuurlijk toezicht, de schaalvergroting van maatschappelijke organisaties, de positie van de waterschappen, de organisatie van veiligheid, en de mogelijkheid van differentiatie tussen provincies. Van belang is daarbij ook de verhouding tussen de «oude» territoriale verbanden (gemeente, provincie, Rijk), de nieuwe territoriale verbanden (samenwerkingsverbanden, netwerkconstructies, Grote Steden) en de verhouding tussen territoriale verbanden en moderne functionele organen. Hierbij staat de vraag centraal wat de gezamenlijke bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen zijn. Eind 2006 leveren wij in een notitie aan de Eerste en Tweede Kamer hierover een probleemverkenning op als aftrap voor een breder debat over de toekomst van het middenbestuur.

Lokaal bestuur

Het kabinet zal een voorstel tot wijziging van de Grondwet indienen zodat directe verkiezing van de burgemeester mogelijk is. Nu is de burgemeester de belangrijkste, best betaalde en machtigste figuur in de gemeente zonder directe democratische legitimatie.

Een direct gekozen burgemeester moet het verschil kunnen maken. Op korte termijn zullen wij de positie en specifieke bevoegdheden van de gekozen burgemeester aangeven, om daarmee het democratisch leiderschap te verankeren. Vooruitlopend op de invoering van de gekozen burgemeester zijn ook in 2006 middelen beschikbaar om te stimuleren dat gemeenten burgemeestersreferenda organiseren,.

Lokale verkiezingen staan door de gelijktijdigheid van de raadsverkiezingen nu te veel in het teken van de nationale politiek. Wij zullen daarom voorstellen uitwerken om de gemeenteraadsverkiezingen te spreiden. Dit betekent een stimulans voor gemeenteraadsleden en lokale politieke partijen: lokale politici krijgen meer kans op eigen kracht vertrouwen te winnen van de kiezer en verantwoording af te leggen. Deze voorstellen zullen in samenhang totstandkomen met de invoering van de gekozen burgemeester.

Speerpunt 3: Minder regels, meer kwaliteit door elektronische overheidsdienstverlening

Mensen, bedrijven en instellingen hebben recht op goede, tijdige en zorgvuldige dienstverlening. Hun perspectief staat centraal en niet de logica van de overheidsorganisatie. Dit is ook verwoord in het Programma Andere Overheid. Daarbij geldt: minder regels, meer kwaliteit.

Agenda Elektronische Overheid

• in 2006 60% van de overheidsdienstverlening beschikbaar via Internet

• meerkanalen-aanpak: naast overheidsdienstverlening via e-mail en internet behouden van dienstverlening aan het loket en via de telefoon

• voorbereidingen van het contactcentrum voor de overheid

• eenmalige gegevensverstrekking door mensen, bedrijven en instellingen aan overheidsdiensten

• technische voorbereidingen om op termijn wereldwijd betrouwbaar stemmen mogelijk te maken

• intensieve samenwerking overheidsorganisaties

Informatie en communicatietechnologie (ICT) is een belangrijk instrument om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Eind 2006 moet minstens zestig procent van de overheidsdiensten via Internet beschikbaar zijn. Dat betekent dat mensen niet onnodig vrijaf hoeven te nemen of de deur uit moeten, om zaken met de overheid te doen. Hierdoor zal de overheid zeven maal vierentwintig uur per week bereikbaar moeten worden.

Ook volgend jaar zullen klantgerichte portals op Internet met intelligente zoekmachines de weg naar overheidsorganisaties, -produkten en -informatie (onder andere via overheid.nl) vergemakkelijken. Nieuwe elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen zorgen voor betrouwbare en veilige elektronische dienstverlening en dragen bovendien bij aan de bestrijding van fraude.

Voorts zetten wij in 2006 verdere stappen in het proces om te komen tot «eenmalige gegevensverstrekking». Dit betekent dat mensen, bedrijven of instellingen niet steeds opnieuw dezelfde gegevens moeten verstrekken aan diverse overheidsdiensten. Hierdoor dalen de administratieve lasten. Ook zal dit de irritatie verminderen. Vooral bedrijven profiteren hiervan maar ook instellingen, zieken, gehandicapten, ouderen, uitkeringsgerechtigden en vrijwilligers, die veel met de overheid te maken hebben.

Deze ICT-toepassingen leveren een substantiële bijdrage aan de kabinetsdoelstelling om de administratieve lasten te verminderen. Dit geldt ook voor de administratieve lasten die samenhangen met verkiezingen. In het volgende decennium moeten Nederlandse kiezers wereldwijd hun stem volledig betrouwbaar kunnen uitbrengen in een virtuele stembus.

Voor alle duidelijkheid: de elektronische overheid betekent niet dat mensen, bedrijven of instellingen nog slechts op elektronische wijze zaken met de overheid kunnen doen. Integendeel, veelal blijft het overheidsloket of de telefoon het belangrijkste communicatiekanaal met de overheid. Verbetering van de publieke dienstverlening vergt daarom een «meerkanalen»-aanpak, waarin ook aandacht is voor nieuwe vormen van dienstverlening via het loket en telefoon. In 2006 bereiden we de oprichting van één contactcentrum voor de overheid voor samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Eerste doel van dit contactcentrum is iedereen die dat wenst vanaf 2007 snel in contact te brengen met de juiste overheidsdienst. Medio volgend jaar valt het definitieve besluit op basis van een gedegen invoeringsplan.

Al deze ontwikkelingen moeten tot gevolg hebben dat als mensen of bedrijven iets willen ondernemen (bijvoorbeeld een huis verbouwen, een bedrijf starten, een kind adopteren), zij er snel en eenvoudig achter kunnen komen of dat mag, welke zaken met de overheid gedaan moeten worden (bijvoorbeeld een vergunning of een ontheffing) en wat de overheid daarbij aanbiedt (bijvoorbeeld professionele hulp of subsidie). Vervolgens handelt de overheid de gevraagde dienst eenvoudig en snel af, zonder dat onnodige last ontstaat. Mensen, bedrijven of instellingen kunnen hun zaken regelen via het door hen zelf gewenste kanaal.

In 2006 zullen we nog niet zover kunnen zijn. Maar we werken er hard aan om alles wat er voor nodig is beschikbaar te krijgen. Hiervoor is een grote inspanning vereist van alle overheidsorganisaties. Het verbeteren van de publieke dienstverlening blijft primair de verantwoordelijkheid van elke overheidsorganisatie. Tegelijkertijd is samenwerking van alle ministeries, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden wel cruciaal om wat kan ook waar te maken.

Slotwoord

De nadruk op deze drie speerpunten – een veiliger Nederland, democratische vernieuwing en minder regels, meer kwaliteit door elektronische overheidsdienstverlening – neemt niet weg dat wij ook andere noodzakelijke ontwikkelingen in gang zetten en blijven stimuleren in 2006.

Daarbij gaat het om het voortzetten van het Programma Andere Overheid met acties de overheid anders te laten functioneren zodat de slagvaardigheid stijgt. Eén van de speerpunten in dat programma is de uitwerking van de rijksbrede en departementale takenanalyses, waarmee het kabinet de organisatie van de departementen beter wil laten aansluiten op de huidige problemen van mensen, bedrijven en instellingen. De uitwerkingen van deze takenanalyses komen gelijktijdig uit met deze begroting.

Maar het gaat in 2006 ook om realisatie van voornemens als de verbetering van de overheidscommunicatie, het grotestedenbeleid en de archieffunctie binnen het Rijk. Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden zijn goede mensen nodig. Daarom zorgen we dat het Rijk een aantrekkelijke werkgever blijft.

Wij gaan voor een integere overheid die niet automatisch vervalt in nieuwe regels en competentiestrijd, maar de handen ineenslaat, lef toont en heldere keuzes maakt. Alleen op die manier zien wij kans om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Belangrijkste financiële gevolgen van nieuw beleid vanaf 2005

Beleidsmatige mutaties in miljoen euro's
 200520062007200820092010
Veiligheid      
Investeringen biometrische kenmerken in reisdocumenten4,034,53,5   
Bevriezing prijs identiteitskaart 15,125,1   
Gratis identiteitskaart voor 14-jarigen 6,36,311,411,411,4
SterktegroeiNederlandse politie5,05,05,0   
Onderzoeksraad Veiligheid 0,30,30,50,50,5
       
Democratische vernieuwing      
Burgerforumen Nationale Conventie0,85,11,6   
Referenda en invoering gekozen burgemeester1,21,51,51,52,63,2
Spreiding raadsverkiezingen en bestuurlijke verhoudingen0,30,6    
Versterking Kiesraad 0,20,20,30,30,3
       
Verbetering dienstverlening overheid      
Elektronische handtekening 2,84,86,57,59,0
Gemeenschappelijke beheerorganisatie4,014,013,814,314,814,8
RijksWEB 1,7    
Campagne werken bij het Rijk 5,0    

Zoals hierboven al geschetst beogen wij met deze middelen voor nieuw beleid:

a) Nederland veiliger te maken.

Investeringen in biometrische kenmerken in Nederlandse reisdocumenten zijn gericht op het voorkomen van lookalike-fraude en maken geautomatiseerde controle van reisdocumenten mogelijk. Van de reisdocumenten zal de prijs van de identiteitskaart voor volwassenen in 2006 en 2007 even hoog zijn als in 2005. Voor jongeren van 14 jaar, die voor het eerst een identiteitskaart moeten aanschaffen, is de kaart gratis.

Daarnaast zijn diverse maatregelen van kracht om de dip in de sterktegroei van de Nederlandse politie maximaal tegen te gaan. In het antwoord op de motie Verhagen c.s (TK, 2004–2005, 28 824, nr.24) vormen deze maatregelen het plan van aanpak.

Tot slot zijn extra middelen nodig om het omvangrijke takenpakket van de Onderzoeksraad Veiligheid uit te voeren.

b) Nederland democratisch te vernieuwen.

Het Burgerforum en de Nationale Conventie bieden een structuur voor brede debatten over de inrichting van onze democratie met als doel de politiek dichter bij de kiezer te brengen. In de aanloop op de invoering van de direct gekozen burgemeester willen wij gemeenten stimuleren burgemeesterreferenda te organiseren. Voor zowel de voorstellen om de raadsverkiezingen te spreiden als onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen van alle lagen tussen Rijk en gemeenten zijn extra middelen benodigd.

Om de toenemende stroom vragen vanuit het publiek te kunnen beantwoorden, maar ook de nieuwe taak als het toezicht op de financiering van politieke partijen uit te voeren.

c) de (elektronische) dienstverlening door de overheid te verbeteren.

De elektronische handtekening op de Nationale identiteitskaart maakt de (elektronische) dienstverlening efficiënter en vermindert de administratieve lasten van mensen, bedrijven en instellingen. Door de oprichting van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie is voorts centraal beheer van ontwikkelde basisvoorzieningen voor elektronische dienstverlening mogelijk.

Om de interne dienstverlening van het Rijk te verbeteren, zal RijksWEB worden ontwikkeld. RijksWEB wordt het Intranet van alle departementen samen.

Tot slot willen wij het imago van het Rijk in combinatie met de departementale wervingsprocessen versterken. Ook in de toekomst is voldoende gekwalificeerd personeel nodig om de gewenste dienstverlening van de overheid op peil te houden.

2. VEILIGHEID

NATIONALE VEILIGHEID (BELEIDSARTIKEL 5)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Een bijdrage leveren aan een veilige samenleving door op het gebied van de Nationale Veiligheid tijdig dreigingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn1.

2. Verantwoordelijkheid Minister

De AIVD vervult zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen. Hiertoe

• doet de dienst onderzoek in binnen- en buitenland;

• deelt de dienst gericht kennis en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers in staat stelt gepaste maatregelen te nemen;

• signaleert, adviseert en mobiliseert de dienst anderen en reduceert zelfstandig risico's.

De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de prioriteiten binnen het operationele beleid van de AIVD. Deze prioriteiten worden bepaald in overleg met de samenwerkingspartners en belangendragers en opgenomen in het Jaarplan AIVD. Over inhoud en voortgang van het jaarplan wordt door de Minister informatie verstrekt aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

3. Succesfactoren

Van belang voor een goede uitvoering van de taken is de mate waarin de AIVD met partners en met belangendragers op het gebied van de nationale veiligheid samenwerkt. Zowel in het binnenland, met bijvoorbeeld de MIVD, als in EU-verband zal daaraan in 2006 een belangrijke impuls worden gegeven. De uitvoering van de taken door de AIVD is voorts met name afhankelijk van een optimale afstemming tussen prioriteiten en beschikbare middelen.

De minister van BZK beïnvloedt de afstemming door verantwoordelijkheid te nemen, indien daartoe aanleiding bestaat, voor aanpassing van prioriteiten en/of middelen. Dit gebeurt al dan niet in overleg met de samenwerkingspartners en belangendragers.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Artikel 5: Nationale veiligheid2004200520062007200820092010
Verplichtingen88 569113 319126 080170 932146 895150 918150 963
        
Uitgaven88 123113 319126 080170 932146 895150 918150 963
1.apparaat85 072110 175122 937167 789143 752147 774147 774
2.geheime uitgaven3 0513 1443 1433 1433 1433 1443 189
        
Ontvangsten708919191919191

5. Operationele doelstellingen

De taken en activiteiten worden in de begroting niet verder uitgewerkt in operationele doelstellingen. Wel wordt gerapporteerd over:

a. de mate waarin de AIVD er in slaagt het apparaat te versterken

b. het verrichten van veiligheidsonderzoeken door de AIVD

a. Versterken van het apparaat

Motivering

Bereiken, met behulp van extra verkregen begrotingsmiddelen, van een beter evenwicht tussen prioriteiten in de taakuitvoering en beschikbare middelen.

Activiteiten 2006

Uitbreiden van het apparaat in de periode 2005–2009 met circa 585 fte.

Voor 2006 is een uitbreiding met ca. 200 fte gepland.

Met de uitbreiding richt de AIVD zich in 2006 met name op:

• een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van, conform de kabinetsreactie op de bevindingen van de commissie bestuurlijke evaluatie AIVD;

• een intensivering van de controle op risicovolle personen in het domein van terrorismebestrijding en radicalisering, en

• een versterking van het stelsel bewaken en beveiligen.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
FTE's1 1001 300Eind 2006 (in een oplopende reeks tot 1 500 in 2008)

Relevante beleidsnota's

Brief Evaluatie AIVD, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 876, nr. 1

Brief Terrorismebestrijding, Tweede Kamer vergaderjaar 2004–2005, 29 754, nr. 1

b. Verrichten van veiligheidsonderzoeken door de AIVD

Motivering

Het bevorderen dat vertrouwensfuncties worden vervuld door personen waartegen uit het oogpunt van de nationale veiligheid geen bedenkingen bestaan

Activiteiten 2006

• het beoordelen van en instemmen met de lijst vertrouwensfuncties;

• het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties (gaan) bekleden en het afgeven, intrekken of weigeren van verklaringen van geen bezwaar;

• het houden van toezicht op veiligheidsonderzoeken die, onder mandaat van de AIVD, worden uitgevoerd door de politie en de Koninklijke marechaussee.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
 (= aantal uitgevoerde onderzoeken in 2004)(= bepaald door het aanbod van het aantal ver- trouwensfunc- ties, afhankelijk van arbeidsmarkt) 
Aantal door AIVD uitge- voerde onderzoeken10 30910 500Gelijk aan streefwaarde

6. Evaluatieonderzoek

De AIVD onderzoekt haar activiteiten op periodieke basis. De Commissie van Toezicht en de president van de Algemene Rekenkamer hebben toegang tot de onderzoeksresultaten. Politiek relevante bevindingen worden aangeboden aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

POLITIE (BELEIDSARTIKEL 2)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Een bijdrage leveren aan een veilige samenleving via een goed functionerende politieorganisatie.

Hoofddoelstellingen

Aan het begin van deze kabinetsperiode is dit kabinet geconfronteerd met een roep vanuit de samenleving om meer veiligheid. Ook was er sprake van een handhavingstekort en een gebrek aan samenwerking tussen (keten)partners. De ministers van BZK en van Justitie hebben daarom met de politie drie hoofddoelstellingen afgesproken:

A. intensiveren van het toezicht en de handhaving;

B. versterken van de algemene criminaliteitsbestrijding;

C. verhogen van de politiesterkte en verbeteren van de doelmatigheid.

Landelijk Kader 2003–2006

De algemene veiligheidsambities van het kabinet zijn verwoord in het Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»1. Voor de politie heeft dat een vervolg gekregen in het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003–20062. Het landelijk kader is verder ingevuld met (regionale) prestatieafspraken met de korpsen en de Politie Academie. Uit de eerste ervaringen met de prestatieafspraken blijkt dat dit sturingsmechanisme werkt3.

In 2006 bezien de ministers van BZK en Justitie op welke wijze een vervolg op de prestatieafspraken wordt gegeven. Deze prestatieafspraken worden gemaakt in de context van het nieuw Veiligheidsprogramma 2007–2010. Ik verwijs u hiervoor naar de beleidsagenda.

Nieuwe accenten

In 2004 is, in aanvulling op het Veiligheidsprogramma, de Midterm Review naar de Tweede Kamer gezonden4. Bovendien zijn op basis van het Nationaal dreigingsbeeld speerpunten in de bestrijding van zware of georganiseerde criminaliteit bepaald5.

Dit heeft geleid tot de volgende nieuwe accenten voor de politie, die er toe moeten leiden dat de veiligheid voor de burger verbetert. Het gaat daarbij concreet om bestrijding van:

– geweld;

– terrorisme en andere extreme vormen van ideologisch gemotiveerde misdaad;

– handel in cocaïne en heroïne;

– productie van en handel in synthetische drugs;

– mensenhandel en -smokkel;

– handel in en gebruik van vuurwapens en explosieven;

– witwassen.

Terrorismebestrijding

Het kabinet zal in 2006 meer aandacht geven aan het versterken van de informatie- en analysefunctie, bewaken en beveiligen, persoonsbeveiliging, objectbewaking en het uitbreiden van de Nationale Recherche. De activiteiten van de inlichtingendiensten en de politie sluiten hierdoor beter op elkaar aan.

De beleidsmatige coördinatie voor terrorismebestrijding is sinds eind 2004 gebundeld bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)1

Versterking politie-organisatie

Het kabinet investeert in het volgende om de politie optimaal in staat te stellen haar taken uit te voeren:

– formuleren nieuwe visie op de politie;

– heroriëntatie op de kerntaken;

– versterken van de samenwerking

• tussen de korpsen;

• met de (keten)partners;

• internationaal (mede op basis van het Haags programma);

– investeren in forensisch technisch onderzoek en andere innovaties;

– operationaliseren van het concept Tegenhouden2;

– versterken van de grensoverschrijdende samenwerking;

– het aanpassen van de Politieorganisatie naar aanleiding van evaluatie van het politiebestel;

– vernieuwen van het bekostigingsstelsel (BVS);

– project Shared Services.

Het kabinet formuleert een nieuwe integrale visie op de politie. In die visie wordt benadrukt dat een flexibele politieorganisatie nodig is om goed in te kunnen spelen op de diversiteit aan problemen die op de politie afkomen, van overlast op buurtniveau tot internationale criminele netwerken. Belangrijke bouwstenen voor de visie zijn de uitkomsten van de Stuurgroep Leemhuis over het politiebestel en de kerntakendiscussie3. In 2006 komen de ministers van BZK en van Justitie op basis daarvan met voorstellen om de organisatie en taakuitvoering van de politie te verbeteren. Ook de werkwijze van tegenhouden sluit daarop aan. Bij deze aanpak signaleert de politie alternatieve strategieën die partners kunnen inzetten. Daarnaast zijn de initiatieven van de minister van BZK voor de versterking van de regierol van gemeenten op het veiligheidsbeleid van belang.

Op het punt van de evaluatie van de politieorganisatie heeft de Stuurgroep Leemhuis onderzoek gedaan en op 30 juni het rapport opgeleverd. De onderzoeksopdracht luidde als volgt:

– de eisen in beeld brengen die nu en in de nabije toekomst aan de politieorganisatie, de sturing van beheer en de taakuitvoering (moeten) worden gesteld;

– de sterke punten en de knelpunten op dit terrein inventariseren, uitgaande van het huidige bestel;

– voorstellen doen om de knelpunten weg te nemen en te adviseren over verdere ontwikkelmogelijkheden en daarbij ook de voor- en nadelen aangegeven.

Het kabinet zal haar standpunt op het rapport van de Stuurgroep Leemhuis formuleren en de Kamer daarover separaat informeren.

Hoofddoelstelling Intensivering toezicht en handhaving
Prestatie-indicatorenBasiswaarde(2002)Realisatie(2004)Streefwaarde(2006)
Telefonische bereikbaarheid1:   
–LTP beantwoord binnen 20 seconden 70%80%
–LTP beantwoord binnen 30 seconden 77%90%
–LTP beantwoord binnen 45 seconden 84%95%
–112 vast: beantwoord binnen 15 seconden 98%> 80%
Beschikbaarheid2.4,44,94,7
Tevredenheid over politie optreden bij laatste politiecontact3.61,361,868,2
Aantal uit staande houdingen voortkomende boetes en transacties4.1 425 0971 973 1351 658 133

1 De daadwerkelijke bereikbaarheid en de kwaliteit van dienstverlening van het landelijke telefoonnummer politie (LTP) en de daadwerkelijke bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2.

2 De beschikbaarheid van de politie in de eigen buurt, zoals de burger deze ervaart. Bij de basiswaarde is de Politiemonitor Bevolking (PMB) 2002 gehanteerd (die uitspraken doet over 2001); bij de realisatie 2004 de PMB 2005 (met uitspraken over 2004).

3 De tevredenheid over de politie bij het laatste politiecontact, zoals de burger deze beleeft. Er wordt gestreefd naar een substantiële verbetering van het percentage van de bevolking dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het laatste politiecontact. Bron: Politiemonitor Bevolking.

4 Elke burger moet zien en ervaren dat regels consequent worden gehandhaafd, vooral op het gebied van overlast en verstoring van de openbare orde die te typeren zijn als ergernissen in de directe omgeving. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal boetes en transacties met circa 15% ten opzichte van 2002.

Hoofddoelstelling Versterking algemene criminaliteitsbestrijding
Prestatie-indicatorenBasiswaarde(2002)Realisatie(2004)Streefwaarde(2006)
Aantal verdachten naar OM1218 463244 233260 512
Intensivering vreemdelingentoezicht2PM PM

1 Het gaat hierbij om het aantal verdachten waarvan de politie proces-verbaal naar justitie stuurt (incl. KLPD).

2 Deze indicator betreft de gewenste intensivering van het toezicht op de aanwezigheid van (criminele) illegale vreemdelingen. Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. Het besluitvormingsproces zal worden afgerond na behandeling van deze indicator in het Korpsbeheerdersberaad.

2. Verantwoordelijkheid minister

Decentraal wat kan, centraal wat moet. Dit motto kenmerkt de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het Nederlandse politiebestel. De uitvoering van politietaken op regionaal en lokaal niveau vindt plaats onder gezag van de burgemeesters en het Openbaar Ministerie. De minister van BZK is samen met de minister van Justitie verantwoordelijk voor het doelmatig en doeltreffend functioneren van het politiebestel. Hij zorgt voor wat betreft de strafrechtelijke rechtshandhaving samen met de minister van Justitie voor de beheersmatige kaders waarbinnen de politieorganisatie functioneert (budgettair, juridisch, organisatorisch). Ook is de minister van BZK de beheerder van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Als vervolg op de brief over gewenste versterkte sturingsrelaties t.a.v. regionaal beleid taakuitoefening politie van 26 september 20031 ligt in de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat de bevoegdheden op rijksniveau versterkt. Belangrijke aspecten uit het wetsvoorstel zijn:

– de ministers van BZK en van Justitie stellen tenminste eenmaal per vier jaar hoofdlijnen vast voor de taakuitvoering van de Nederlandse politie;

– de minister van BZK doet hetzelfde voor het beheer;

– op basis van deze hoofdlijnen stellen de minister(s) per politieregio landelijke doelstellingen op regionaal niveau vast;

– de korpsbeheerder legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister(s);

– de ministers kunnen een bijzonder onderzoek laten verrichten, de korpsbeheerder aanwijzingen geven of – als uiterst middel – de korpsbeheerder schorsen of ontslaan, als er aanwijzingen zijn dat de landelijke doelstellingen niet worden gehaald.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel1 aangenomen om bestaande vormen van samenwerking tussen politieregio's op het gebied van het beheer beter te structureren en transparant te maken.

3. Succesfactoren

Om aan het einde van het begrotingsjaar te kunnen spreken van een succesvolle uitvoering van de voornemens, is de minister ook afhankelijk van een aantal factoren waar hij geen directe invloed op heeft. Kritische succesfactoren zijn:

– de doorvertaling van beleid naar praktijk;

– inspanningen van (keten)partners;

– actuele ontwikkelingen.

Om te beginnen moet de politie de beleidskaders van het kabinet goed doorvertalen in het dagelijkse werk. Succes is echter niet alleen afhankelijk van de inspanningen van de politie zelf. Om daadwerkelijk een reductie in de criminaliteit te bewerkstelligen, zijn de inspanningen die (keten)partners leveren van groot belang. In het Veiligheidsprogramma komen de bijdragen van verschillende partners samen. Daarnaast is het ook in 2006 mogelijk dat onvoorziene gebeurtenissen het niet mogelijk maken dat de voorgenomen inspanningen worden gerealiseerd. Zo heeft recent de terrorismebestrijding prioriteit gekregen.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 2: Politie2004200520062007200820092010
Verplichtingen4 362 1454 429 0064 264 9614 350 3994 395 0104 428 0404 459 740
*Garantieverplichtingen (260 450)(260 450)(260 450)(260 450)(260 450)(260 450)
        
Uitgaven4 057 5044 152 1764 248 5814 334 0194 378 6304 411 6604 443 360
Juridisch verplicht  4 208 6824 251 4814 291 2804 323 6494 354 715
1.apparaat16 16911 67411 20411 11111 11111 11311 113
2.politie op regionaal niveau3 178 2593 211 8003 271 8223 315 3643 336 4713 355 7043 374 904
3.politie op bovenregionaal en landelijk niveau456 145468 237489 375508 533507 521508 964510 564
* Bijdrage baten-lastendiensten KLPD(407 402)(418 029)(435 759)(452 415)(454 826)(454 933)(454 933)
4.prestatievermogen van de politie38 20368 67170 39470 71670 81670 81670 816
5.adequaat niveau van politiepersoneel165 578192 224199 025210 343224 742237 094247 994
6.geneeskundige verzorging politie203 150199 570206 761217 952227 969227 969227 969
        
Ontvangsten230 062206 185209 976221 167231 184231 184231 184

De garantieverplichtingen betreffen de garantstelling door het vakdepartement voor de politieregio's voor het geïntegreerd middelenbeheer bij het ministerie van Financiën. Opgenomen is het maximale uitstaande bedrag voor de rekening courant en leningen (rente en aflossing).

Gebruik van de kredietfaciliteiten het ministerie van Financiën is alleen mogelijk als het vakdepartement (BZK) een garantstelling afgeeft. Tot 1 augustus 2005 is een bedrag aan garanties afgegeven van afgerond € 260 mln. De afgegeven garanties dienen als verplichting te worden vastgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de verplichtingenraming voor 2005 verhoogd wordt met het bedrag van de afgegeven garanties. Dit legt geen beslag op het beschikbare kasbudget.

5. Operationele doelstellingen

Aangezien de geldstromen binnen het beleidsartikel Politie niet direct gekoppeld zijn aan output-doelstellingen, worden op dit artikel «instrumenten» beschreven in plaats van «operationele doelstellingen».

Instrument 2: Regionale politiekorpsen

Motivering

Met een algemene bijdrage en een aantal bijzondere bijdragen stelt de minister van BZK de politiekorpsen in staat om de regionale en lokale politietaken op een adequaat niveau uit te voeren. De beschikbare middelen voor de korpsen worden vooral ingezet op de accenten zoals gemeld in het algemene deel van dit beleidsartikel.

De opbouw van het totale budget voor een korps ziet er als volgt uit:

Algemene bijdrage:Bijzondere bijdragen:Aanvullende bijdragen:
1. Basisbekostiging1. Bovenregionale voorzieningen1. Bijdrage Artikel 4 (Politiewet)
2. Regiospecifiek2. Prestatiebekostiging 
3. Asiel3. Bijdrage Artikel 3 (Politiewet) 
 4. Overig 

Algemene bijdragen:

1. Basisbekostiging: deze wordt berekend met behulp van het budgetverdeelsysteem;

2. Regiospecifiek: voor bijzondere omstandigheden kan geld worden uitgekeerd in de vorm van regiospecifieke bekostiging. Voorbeelden zijn de Zeehavenpolitie en het hofstadcontingent (Den Haag);

3. Asiel: politiekorpsen krijgen een bijdrage voor de asielgerelateerde politietaken.

Bijzondere bijdragen:

1. Bovenregionale voorzieningen: voor de combinaties Bovenregionale teams (BRT) en de Interregionale fraudeteams wordt structureel 1% van instrument 2 afgeroomd en overgeheveld naar instrument 3 Bovenregionale en landelijke politiezorg;

2. Prestatiebekostiging: voor een toelichting zie instrument 4 Prestatievermogen;

3. Bijdrage artikel 3 (Politiewet): deze bijzondere bijdrage wordt verstrekt op basis van de meerjarenafspraken 2004–2007;

4. Overig: de belangrijkste andere bijzondere bijdragen zijn de regionale inlichtingendiensten, de regionale infodesks en jeugdcriminaliteit (zie hiervoor instrument 4).

Aanvullende bijdragen:

1. Bijdrage artikel 4 (Politiewet): indien een regiokorps over meerdere jaren geen sluitende begroting kan opstellen en structureel tekorten vertoont, kan BZK dat korps een aanvullende bijdrage verstrekken. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de algemene bijdrage en wordt dus niet apart op de BZK-begroting geraamd. Voor 2006 gaat het om de regiokorpsen: Gooi en Vechtstreek, Zeeland en Flevoland.

Voor 2006 ziet de verdeling van de algemene bijdrage en de bijzondere bijdragen over de korpsen er als volgt uit. Deze gegevens zijn gebaseerd op de junicirculaire 2005.

kst-30300-VII-2-1.gif

Activiteiten 2006

• verhogen van de politiesterkte

In 2004 zijn meerjarenafspraken gemaakt met de korpsbeheerders over onder meer sterkte, ICT en de consequenties daarvan voor de verdeling van de beschikbare budgetten. Voor sterkte is de doelstelling een eindsterkte van 52 128 fte's eind 2010 (exclusief functionele inzetbaarheid van aspiranten). De gerealiseerde sterkte in 2004 komt overeen met de verwachting van medio 2004 en met de prognoses die bij de begroting voor 2005 zijn gegeven. Op basis van de meest recente prognoses van de korpsen beloopt de raming voor 2005 50 798 fte's en voor 2006 50 762 fte's. In deze prognoses zijn overigens de effecten van de motie Verhagen nog niet meegenomen. Hieronder zal dat verder toegelicht worden. Deze prognoses liggen onder het peil dat vorig jaar voor die jaren is gepresenteerd en wordt veroorzaakt door een hogere uitstroom door leeftijdsontslag van executief personeel en het uitblijven van volledige compensatie daarvan door aspiranten die hun opleiding hebben voltooid. Uiteindelijk zullen de korpsen uitkomen op de landelijke eindsterkte in 2010 zoals afgesproken in het kader van het Veiligheidsprogramma. Per brief van 10 december 20041 bent u geïnformeerd over een aantal maatregelen die als uitvloeisel van de motie van het lid Verhagen c.s.2 zijn getroffen om tot een versnelling van de sterktegroei tot en met 2007 te komen. De effecten van deze maatregelen zijn in de onderstaande tabel apart zichtbaar gemaakt. Om te voorkomen dat deze afspraken straks in strijd blijken te zijn met de uitkomsten van de herziening van het huidige budgetverdeelsysteem van de Nederlandse politie, zijn vooralsnog alleen extra sterkteafspraken tot en met 2007 gemaakt. Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 gaat het om respectievelijk 329, 349 en 384 extra fte's. De sterktemaatregelen vanaf 2008 zal ik daarom bezien in het licht van de herziening van het huidige budgetverdeelsysteem. In onderstaande tabel wordt de feitelijke politiesterkte tot en met 2004 en de prognose tot en met 2010 gepresenteerd.

Realisatie (t/m 2004) en prognose Politiesterkte 2005–2010 (in fte's)
 200220032004200520062007200820092010
Feitelijke sterkte (excl. FI)51 51652 03551 09750 79850 76250 84851 12651 80152 103
Effecten Motie Verhagen   329349384n.t.b.n.t.b.n.t.b.
Feitelijke sterkte (excl. FI) en incl. Motie Verhagen51 51652 03551 09751 12751 11151 23251 12651 80152 103
Feitelijke sterkte (incl. FI en incl. Motie Verhagen)52 45253 46652 94153 32853 37553 51953 41754 05054 278

Daarnaast is er nog een aantal ontwikkelingen dat van invloed is op de afgesproken sterktedoelstelling in 2010. Ten eerste is bij de eindsterkte rekening gehouden met een daling van de inzet van politiepersoneel bij de afwikkeling van asielaanvragen en de overdracht van taken van de vreemdelingendienst bij de politie naar IND (totaal 1 350 fte). Op basis van de meest recente prognoses zal de asielinzet lager uitkomen dan verwacht. Dit heeft een neerwaarts effect op de sterktedoelstelling. Ten tweede is in het kader van terrorismebestrijding budget voor extra capaciteit aan de korpsen en KLPD verstrekt. Dat zal een opwaarts effect hebben op de totale sterkteontwikkeling. Ten slotte is voor de overgang van het politiepersoneel dat overgaat naar CIP/ISC met korpsen afgesproken dat de prognoses en eindsterkte 2010 mogen worden verminderd met het overeenkomstige aantal fte's. De nu opgenomen sterkte voor 2010 (52 103 fte's) zal daarom nog aangevuld worden tot de bovengenoemde 52 128 fte's met deze medewerkers. In het vervolg zullen ook die effecten in beeld gebracht worden. Met de politiekorpsen zal ik over aanpassing van de sterkteprognose als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen in overleg treden. Ik zal de Tweede Kamer daarover in dit najaar informeren.

• verhogen presterend vermogen door inzet van technologie: De technologische toepassingsmogelijkheden voor de politie nemen toe. De inzet van intelligente camera's, forensisch technisch onderzoek (bijv. DNA-onderzoek) en ICT zijn voorbeelden die het presterend vermogen van de politie sterk vergroten. In 2006 wordt een onderzoek gestart naar factoren die van invloed zijn op het presterend vermogen van de politie. Dit levert bouwstenen op voor de (budgettaire) afweging tussen de inzet van extra personeel en het in gebruik van nemen van technologische toepassingen.

• intensiveringen in het kader van de terrorismebestrijding: In het kader van de intensivering van de bestrijding van terrorisme is besloten om vanaf 2005 op regionaal niveau extra geld beschikbaar te stellen voor zowel de Regionale Inlichtingendienst (RID) als de analysecapaciteit. De totale extra uitgaven hieraan lopen op tot € 12,8 mln vanaf 2006. Daarnaast investeert een aantal regionale korpsen verder in de regionale bewakings- en beveiligingstaak.

• budgetverdeelsysteem (BVS): Om de verdeling van de financiële middelen beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen van de (relatieve) veiligheidssituatie is een onderzoek gestart naar mogelijkheden tot een herzien stelsel. Invoering van het nieuwe stelsel is voorzien in 2007. Met de migratie naar het nieuwe stelsel zal zo mogelijk al in 2006 worden begonnen.

• Asielbekostiging: De methodiek voor de bekostiging is op grond van het onderzoek naar de asielbekostiging aangepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het integrale ketenmodel dat ontwikkeld is door de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. De meerjarige prognoses uit dit model gelden als leidraad voor alle partners binnen de vreemdelingenketen. De politiekorpsen krijgen een bijdrage voor asielgerelateerde politietaken. Met het normbedrag dat per budgetverdeeleenheid (bve) beschikbaar is, ziet het aantal bve's voor asieltaken er als volgt uit:

 20052006200720082009
Asieltaken (x € 1mln)47,224,717,812,912,9
Normbedrag per bve63 69764 06564 05364 13464 144
Asieltaken (in bve's)740386278210201

• werkwijze tegenhouden: In 2006 zullen de korpsen de werkwijze tegenhouden verder implementeren. Het werken met het in 2005 vastgestelde model bestuurlijk advies, maakt daar onderdeel van uit1.

Relevante beleidsnota's

• Verdeling van de beschikbare budgetten: Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 824, nr. 9;

• Terrorismebestrijding: Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 754, nr. 5

Instrument 3: Bovenregionale en landelijke politiezorg

Motivering

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is de politiezorg voor een aantal terreinen op landelijke of bovenregionale wijze georganiseerd.

Activiteiten 2006

• landelijke en bovenregionale voorzieningen: Een aantal bovenregionale en landelijke voorzieningen wordt bekostigd. Het gaat onder meer om de onderdelen van het KLPD (zoals de Nationale Recherche, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en het Nationaal Informatieknooppunt (NIK)), het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en het Financieel Expertisecentrum.

• intensiveringen in het kader van de terrorismebestrijding: Op landelijk niveau heeft het kabinet in het kader van de intensivering van de bestrijding van het terrorisme vanaf 2005 geld beschikbaar gesteld voor de persoonsbeveiliging bij de DKDB, de Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken (UTBT) en de analysecapaciteit bij het NIK. Tevens is besloten om vanwege een groeiend gebruik van «groot materieel» daarin extra te investeren. In overleg met de minister van Justitie stelt de minister van BZK vast hoe dit jaarlijks wordt besteed.

Relevante beleidsnota's

Terrorismebestrijding: Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 754, nr. 5

Instrument 4: Prestatievermogen van de politie

Motivering

Het verhogen van het prestatievermogen van de politie (doelmatigheid en doeltreffendheid) vraagt om permanente aandacht. De minister ondersteunt dit door een aantal maatregelen en randvoorwaarden. Deze dragen indirect bij aan een hogere veiligheid in Nederland.

Activiteiten 2006

• toekennen van prestatiebeloning voor afgesproken prestaties uit het Landelijk Kader Politie. Hiernaast worden vormen van benchmarken ontwikkeld;

• verstrekken van stimuleringsbijdragen voor (nieuwe) beleidsinitiatieven en innovaties die passen binnen het Veiligheidsprogramma;

• versterken van de politiële jeugdtaak (Bolkesteingelden);

• vergroten van de kennis over de taakuitvoering en het beheer van de politie en dienstbaar maken aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Dit betreft de versterking van de informatiepositie van de minister van BZK, ondermeer door gericht onderzoek en afspraken met de korpsen over de informatie-uitwisseling (informatiestatuut). De bestaande prestatieafspraken worden geëvalueerd en nieuwe prestatieafspraken worden voorbereid. Er wordt een nieuwe veiligheidsmonitor voor de belangrijkste veiligheidspartners ingevoerd;

• uitwerken van de evaluatie van het politiebestelen de wettelijke voorziening gericht op samenwerking tussen korpsen. De Stuurgroep Leemhuis is in 2005 nagegaan of de huidige organisatievorm de meest effectieve is om de uitdagingen, waarvoor de Nederlandse samenleving en de politie zich gesteld zien, het hoofd te bieden. Ook zal de wettelijke voorziening om de samenwerking tussen de politiekorpsen en hun partners te versterken, worden uitgewerkt in een besluit..

• Eind 2006 wordt in aanloop naar een nieuwe kabinetsperiode onderzoek gedaan naar het normbedrag per budgetverdeeleenheid, in het perspectief van de ambities voor de toekomst.

Relevante beleidsnota's

• Landelijk Kader Politie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 824, nr. 18;

• Bolkesteingelden: Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 824, nr. 12;

• Kabinetsstandpunt n.a.v. het rapport van de stuurgroep Leemhuis;

• Wettelijke voorziening gericht op samenwerking tussen korpsen: Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 703, nr. 1.

Instrument 5: Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid en onderwijs politie

Motivering

Arbeidsvoorwaarden, onderwijs en kennis zijn essentiële instrumenten om de politieorganisatie in staat te stellen veiligheid en de prestaties te realiseren. De veelsoortige vraag naar politiezorg noodzaakt tot een professionele politieorganisatie met voldoende flexibiliteit. Dit vraagt gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Daarom zijn een goed functionerend opleidingsstelsel, loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandigheden noodzakelijk. Voor het optimaliseren van de personele kant van de bedrijfsvoering zijn samenwerking, afstemming en standaardisatie belangrijke kernwoorden. Het klassieke sturen in termen van input (mensen en middelen) maakt plaats voor meer outputgericht denken; resultaat en effecten staan voorop.

Activiteiten 2006

In 2004 hebben de korpsen en BZK gezamenlijk een visie- en beleidsplan HRM 2005–2010 opgesteld dat is gebaseerd op de vier pijlers van de politieorganisatie: betrouwbaar/integer, handelend, gezaghebbend, uitvoerder van wettelijke taken en maatschappelijke betrokkenheid. In 2006 volgen uit dit plan de volgende activiteiten:

• het gefaseerd tot stand brengen van een landelijk functiegebouw voor de politie;

• het vernieuwen van het systeem voor functiewaardering bij de politie;

• een landelijk vacaturesysteem zodat vraag en aanbod effectief en efficiënt bij elkaar worden gebracht;

• het stimuleren van de ontwikkeling van loopbanen en loopbaanbeleid binnen de politie;

• het borgen van de integriteit binnen de politie;

• het stimuleren en behouden van de diversiteit van het personeelsbestand bij de politie vanuit het bedrijfsbelang;

• het afronden van de implementatiefase politieonderwijs door middel van het programma «Evaluatie en ijking»;

• het evalueren van de bekostiging van het politieonderwijs in aansluiting op het programma «Evaluatie en ijking»;

• het flexibiliseren van het onderwijsprogramma van de Politieacademie door verkorte leerwegen;

• het extra investeren in fit- en gezondheid, loopbaanplanning en om- en bijscholing vanwege de aanzienlijke toename van het aantal vijftigplussers en het stimuleren van langer doorwerken;

• verder transformeren van het projectbureau Arbeid en Politie naar een kennis- en adviescentrum over arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid;

• het bekostigen van de Politieacademie.

De minister van BZK bekostigt het politieonderwijs, dat wordt verzorgd door de Politieacademie. De Politieacademie is een zelfstandig bestuursorgaan. De Politieacademie voert ook contractactiviteiten uit. De bekostiging is opgebouwd uit een algemene bijdrage en een aantal bijzondere bijdragen.

1. De algemene bijdrage kent de componenten werving, selectie, voorbereidende activiteiten, initieel- en postinitieel onderwijs en onderzoek & ontwikkeling (O&O). De bijdragen voor werving, postinitieel onderwijs en O&O zijn lumpsumbudgetten met een taakstellend karakter. De overige componenten zijn onderbouwd op basis van «prijs maal hoeveelheid». Daarbij is de nominale studieduur van het onderwijsniveau bepalend voor de lengte van de bekostiging. Voor het onderwijs gelden tarieven per aspirant-jaar; voor selecties een tarief per selectie.

2. De minister van BZK verstrekt in 2006 ook bijzondere bijdragen aan de Politieacademie, zoals ICT en Leren, Commissie Politie en Wetenschap en Internationaal Politieonderwijs.

Als alle niveaus van het initiële onderwijs minimaal eenmaal doorlopen zijn (begin 2006), wordt het bekostigingsstelsel geëvalueerd.

Activiteiten 2006

Overige activiteiten op het terrein van arbeidsvoorwaarden zijn:

• verlenging van het project capaciteitsmanagement om de efficiëntie van de politieorganisatie te verhogen;

• gevolg geven aan de bevindingen van het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de arbeidstijdenwet bij de Nederlandse Politie;

• werkzaamheden voortkomend uit de wijzigingen in de sociale zekerheid, prepensioen/Vut/levensloop en ziektekosten die voor 1 januari 2006 moeten zijn doorgevoerd.

Doelgroep

De korpsen

PrestatieindicatorBasiswaarde(2000)Realisatie(2004)Streefwaarde(2006)
Ziekteverzuim (%)9,4%6,7%8%

Het streefcijfer (8%) is het cijfer dat is vastgelegd in de convenantsafspraken 2003–2006. Toen de afspraak werd gemaakt was het verzuimcijfer hoger (in 2000 9,4%). Gemiddeld zitten de korpsen al onder het streefcijfer, maar er zijn korpsen die nog niet op het streefcijfer zitten.

Relevante beleidsnota's

Arboplusconvenant 2004–2007

Instrument 6: DGVP

Motivering

Per 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht. De uitvoering van de huidige Regeling Geneeskundige Verzorging Politie (GVP) door AGIS Zorgverzekeringen (AGIS) komt daardoor te vervallen.

In verband met de Zvw wordt voor 1 januari 2006 een collectieve regeling afgesproken voor het politiepersoneel, gepensioneerden en hun gezinsleden. Deze collectieve voorziening heeft betrekking op de basisverzekering. Daarnaast worden voor het personeel medische voorzieningen getroffen (m.n. fysiotherapie, psychische hulp) die specifiek zijn gericht op de inzetbaarheid van het personeel.

In de begrotingscijfers, zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten, is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de voorziene wijziging van het zorgstelsel. Cijfers zullen worden aangepast in de 1e suppletore wet, nadat er meer duidelijkheid zal zijn over de afwikkeling van geneeskundige verzorging 2005 en eventuele overgangsregelingen voor het politiepersoneel.

Activiteiten 2006

De aanspraken van de deelnemers op basis van de Regeling GVP 2005 worden afgewikkeld en er worden afspraken gemaakt over de financiële gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst tussen BZK en AGIS. De eindproducten hiervan zijn:

• een overeenkomst tussen BZK en AGIS, waarin afspraken over de financiële gevolgen voor beide partijen van het beëindigen van de overeenkomst zijn vastgelegd;

• een overeenkomst waarin afspraken over het feitelijk beëindigen van de werkzaamheden voor de DGVP zijn vastgelegd.

Doelgroep

Doelgroep voor de DGVP is het actieve en niet- en post actieve politiepersoneel en hun gezinsleden.

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
BeleidsdoorlichtingPrestatieafspraken (Landelijk Kader en convenanten)2005
 Evaluatie van het stelsel van prestatieafspraken2006
 Evaluatie van de administratieve lasten2005–2006
 De Politiemonitor bevolking2006
 Evaluatie klachtenregeling politie2008
 Evaluatie diversiteitsbeleid en landelijk expertisecentrum diversiteit2005
 Evaluatie in-, uit- en doorstroom politiepersoneel2006
 Evaluatie bekostiging politieonderwijs2005
 Evaluatie Elektronische aangifte2006
 Evaluatie Fraudebestrijding2005–2006
 Evaluatie Forensisch Technisch Onderzoek2005
   
Effecten van beleidgeennvt
   
Overige beleidsevaluatieEvaluatie van het politiebestel2005
 Evaluatie van het budgetverdeelsysteem2005
 Evaluatie veiligheidsprogramma2005/2006

CRISISBEHEERSING (BELEIDSARTIKEL 15)

1. Algemene beleidsdoelstelling

Een bijdrage leveren aan een veilige samenleving door de effectiviteit en de kwaliteit van het stelsel van crisisbeheersing te versterken en te verbeteren.

De herinrichting van het stelsel van crisisbeheersing beoogt de besluitvorming en operationaliteit op alle niveaus beter af te stemmen op de toegenomen complexiteit en grootschaligheid van crises. BZK vervult hierbij een sturende rol op het gebied van beleidsontwikkeling, coördinatie en regievoering.

Van de burger mag het nodige worden verlangd om zijn zelfredzaamheid te vergroten, maar hij moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid goed voorbereid, snel en doortastend te werk gaat bij een dreigende of uitgebroken crisis. Op deze manier draagt de overheid bij aan een weerbare, robuuste en daardoor veiliger samenleving.

2. Verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK, aangewezen als coördinerend minister voor crisisbeheersing, is verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een samenhangend, multi-sectoraal en minder vrijblijvend crisisbeheersingsstelsel. Vakministers zijn in geval van een crisis op hun terrein in eerste instantie verantwoordelijk voor de aanpak hiervan. Zo is de minister van Justitie verantwoordelijk voor de aanpak van terrorismebestrijding en de minister van VROM voor de kernongevallenbestrijding.

De minister van BZK is verantwoordelijk voor de coördinatie en de aanpak van crises in het geval deze sectoroverstijgend zijn.

3. Succesfactoren

Een belangrijke succesfactor om te komen tot een verbeterd stelsel van crisisbeheersing is de betrokkenheid van bestuurlijke partners, bedrijfsleven en burgers. Kernwoorden hierbij zijn eenvoud, eenheid en eenduidigheid. Tevens is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn en worden nageleefd over de taakverdeling tussen de direct betrokken bewindslieden.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 15: Crisis- en Rampenbeheersing200520062007200820092010
Verplichtingen38 56232 71533 80933 80533 80833 808
       
Uitgaven39 85335 07935 17335 16935 17235 172
Juridisch verplicht 9 3597 9057 7166 7636 700
1.apparaat6 7696 5316 5056 5056 5056 505
2.proactie/preventie4 3484 8204 2974 2984 2994 299
3.preparatie21 80718 83719 48119 47619 47819 478
4.respons6 9294 8914 8904 8904 8904 890
       
Ontvangsten      

5. Operationele doelstellingen

De bijdrage van de minister van BZK aan de versterking en de verbetering van de effectiviteit en de kwaliteit van het stelsel van crisisbeheersing wordt ingevuld door drie doelstellingen:

Pro-actie en preventie

Preparatie en nazorg

Respons

Operationele doelstelling 2: Pro-actie en preventie. Het beïnvloeden van de politiek-bestuurlijke besluitvorming op internationaal, rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau, waar veiligheid en crisisbeheersing worden meegewogen.

Motivering

Veel rampen en crises kunnen worden voorkomen of worden beperkt in de ontwikkeling, door in de besluitvorming rekening te houden met de crisisbestendigheid van het beleid en veiligheidsaspecten, als zelfredzaamheid en hulpverlening. Bestuurders, bedrijven en burgers zijn zich vaak onvoldoende bewust van dit feit en betrekken veiligheidsaspecten niet consequent bij hun overwegingen en besluitvorming. Het zoveel mogelijk beperken van de kans op rampen en crises en de gevolgen hiervan draagt bij aan de veiligheid en aan de bescherming van de vitale infrastructuur.

Activiteiten 2006

• Voor het in beeld brengen van potentiële (aanleidingen tot) crises worden instrumenten voor risicobeleid ontwikkeld en toegepast (monitoring, scenario-ontwikkeling, risico- en kwetsbaarheidsanalyses).

• Om te bevorderen dat bij de besluitvorming de veiligheid- en crisisaspecten worden betrokken, wordt op een aantal terreinen intensief samengewerkt met andere departementen aan veiligheidsvraagstukken, zoals externe veiligheid (in het bijzonder Besluit risico's zware ongevallen – Brzo), tunnelveiligheid en grote infrastructurele projecten. Hiernaast worden criteria en methoden ontwikkeld, om de crisisbestendigheid van het beleid van de diverse overheidssectoren te kunnen beoordelen.

• In het kader van het project Vitale Infrastructuur wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een expertisecentrum security. Daarnaast wordt, om de gevoeligheid van vitale infrastructuur te kunnen beoordelen, een algemene methodiek van kwetsbaarheidsanalyse ontwikkeld. Tevens wordt, in verband met het vóórkomen van het geografisch samenvallen van verschillende vitale objecten, een pilot gebiedsgerichte aanpak uitgevoerd.

• Om de medeoverheden bewust te maken van hun rol ten aanzien van vitale infrastructuur, wordt een communicatietraject opgezet en uitgevoerd.

• Er zal een substantiële bijdrage worden geleverd aan het op te stellen Europees programma voor de bescherming van de Vitale Infrastructuur door middel van een afgestemd Nederlands standpunt. Als het Europees programma Bescherming Vitale Infrastructuur gereed is, wordt de nationale uitvoering gecoördineerd.

• Extra aandacht wordt besteed aan veiligheidscommunicatie, om het veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven te versterken. Om de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn te kunnen volgen, wordt met de hiervoor ontwikkelde monitor een jaarlijkse meting uitgevoerd. Eveneens zal het Nationaal Voorlichtingsprogramma (Brand)veiligheid wordt voortgezet en verbreed. Hierin wordt de eigen verantwoordelijkheid benadrukt. Doel is dat burgers en bedrijven kennis hebben van risico's en eigen handelingsopties om te zorgen voor veilig gedrag.

Doelgroep

Overheden, burgers en bedrijfsleven.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaarde 2006Streefwaarde 2006
Gebruik van de risicokaart, gebaseerd op het landelijk overeengekomen model3 provincies maken gebruik van de risicokaart, volgens het landelijk modelAlle provincies maken gebruik van de risicokaart, volgens het landelijk model

Bron

www.risicokaart.nl

Relevante beleidsnota's

Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 668, nr. 1

Operationele doelstelling 3: Preparatie en nazorg. Het scheppen van randvoorwaarden voor een optimale voorbereiding op rampen en crises en de terugkeer naar de normale situatie.

Motivering

Het huidige stelsel van crisisbeheersing is onvoldoende toegesneden en voorbereid op hedendaagse dreigingen die complexer zijn en meerdere sectoren kunnen treffen dan voorheen. In het beleidsplan crisisbeheersing 2004–2007 zijn verbeteringen geschetst die in het stelsel van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding nodig zijn. Het gaat daarbij om beter voorbereid te zijn op rampen en crises op lokaal/regionaal, nationaal en Europees niveau, onder andere door de slagvaardigheid van de bestuurlijke en operationele organisatie te vergroten.

Activiteiten 2006

• In 2006 wordt verder invulling gegeven aan de bestuurlijke organisatie van de veiligheidsregio's om voor, tijdens en na een ramp of crisis efficiënt en daadkrachtig te kunnen optreden. Begin 2006 is de communicatie met en maatwerk voor de begeleiding van de regio's vormgegeven in een projectmatige planning. Hierin zijn, naast resultaten, ook de randvoorwaarden en de rol van verschillende partijen, inclusief die van BZK, uitgewerkt. Eind 2006 zijn samen met de regio's en de toezichthoudende instanties duidelijke kwaliteitscriteria voor proces en resultaten opgesteld. Deze worden vertaald in invoeringsplannen per regio.

• Eind 2006 zijn de kwaliteits- en prestatie-eisen, als basis voor de werking van het stelsel voor crisisbeheersing en rampenbestrijding in alle fasen van de veiligheidsketen, geformuleerd. Voor een succesvolle crisisbeheersing is tevens de samenhang tussen de verschillende departementen nodig in de voorbereiding op crises. Dit gebeurt onder andere door het formuleren van rijksbrede kwaliteitseisen aan de crisisbeheersing en door systematische evaluaties van crises. Ook in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming komt deze samenhang tot uitdrukking. In het handboek is beschreven hoe crisisbesluitvorming op het nationale niveau is georganiseerd. In 2006 wordt dit handboek in wetgeving verankerd.

• Een goede voorbereiding op crises kan niet zonder oefenen. De in 2005 gehouden oefening Bonfire en de nationale stafoefening nucleair zijn hier goede voorbeelden van. Ook in 2006 zal veel aandacht worden besteed aan het oefenen ten behoeve van de interdepartementale en decentrale multidisciplinaire samenwerking en ten behoeve van de samenwerking tussen het nationale en het decentrale niveau en tussen het nationale en het internationale niveau. In 2006 worden de competentieprofielen van de belangrijkste functies in de crisisbestrijding geformaliseerd en is er een opleiding voor oefenleiders ontwikkeld.

• De Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR) doet de aanbeveling tot het oprichten van een taskforce, samengesteld uit staande, operationele organisaties, om de informatievoorziening, ook in geval van crises, te verbeteren. Zij wil de taskforce in eerste instantie onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK laten opereren. In het kabinetsstandpunt ACIR is aangegeven welke punten uit het ACIR-advies zijn overgenomen.

• Eind 2005 dienen de NBC-steunpuntregio's voldoende te zijn ingericht om een minimumniveau aan ondersteuning aan de andere regio's te kunnen leveren bij eventuele NBC-aanslagen. 2006 zal een jaar zijn van beheren, oefenen, toetsen en meten of de resultaten voldoen aan de landelijke afspraken. De regionale resultaten van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding en diverse andere vanuit het rijksniveau te coördineren voorbereidingen op specifieke ramp- en crisisscenario's zullen worden beheerd. Op landelijk niveau zal, samen met de ministeries van VROM en VWS, de operationele kwaliteit van de landelijke faciliteiten en regelingen met betrekking tot die scenario's worden beproefd en geëvalueerd en waarnodig verbeterd.

Nederland levert een bijdrage aan het opzetten van crisisbeheersingsarrangementen, zoals bedoeld in het Haags Programma. Ook levert Nederland een bijdrage aan de mogelijke invoering van een Europees systeem van alertering.

Doelgroep

Overheden (lokaal, regionaal, de waterschappen, provinciaal, nationaal en internationaal), hulpverleningsdiensten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaarde 2006Streefwaarde 2006
Multidisciplinaire samenwerking op het terrein van crisisbeheersingEr zijn geen multidisciplinaire samenwerkingsoefeningen gehoudenEr zijn in 2006 twee multidisciplinaire samenwerkingsoefeningen gehouden

Relevante beleidsnota's

Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 668, nr. 1.

Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 517, nr. 1

Kabinetsstandpunt ACIR, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 956, nr. 37

Operationele doelstelling 4: Respons. Het optreden als bestuurlijk en operationeel coördinator en facilitator met betrekking tot crisis- en rampenbeheersing en het zorgen voor een adequate voorbereiding en respons.

Motivering

Wanneer er sprake is van een ramp of crisis, zijn hier doorgaans vele bestuurlijke en operationele (overheids)diensten bij betrokken. Coördinatie ten tijde van een crisis is dan ook cruciaal. Dit betreft tevens de informatievoorziening en de integrale advisering aan de leden van het Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) en het Ministerieel Beleidsteam (MBT). De kwaliteit van de bestuurlijke en operationele coördinatie, alsmede van de informatievoorziening vraagt voortdurende aandacht.

Activiteiten 2006

• Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) treedt op als coördinator en facilitator met betrekking tot crisis- en rampenbeheersing. Het NCC heeft een actieve rol in de verwerking van de bestuurlijke informatie, de coördinatie en ondersteuning van de bestuurlijke crisisbesluitvorming. Daarnaast fungeert het NCC als National Point of Contact in een internationaal netwerk voor internationale bijstands- en hulpverleningsverzoeken. Ten tijde van (dreigende) crises zal de interdepartementale coördinatie worden gefaciliteerd. De meer «reguliere»activiteiten betreffen het organiseren van coördinerende vergaderingen bij te voorziene grootschalige evenementen, het verzorgen van bestuurlijke informatie bij individuele beveiligingssituaties alsmede de advisering over de bijstandsverzoeken.

• Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) verzorgt de operationele afstemming tussen de hulpdiensten, zowel in de voorbereidingsfase als in de responsfase (brandweer, ambulance, politie en marechaussee) en kan rijksmateriaal en -expertise ter beschikking stellen.

• Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) draagt zorg voor een goede afstemming ten tijde van een crisis en voor een verdere professionalisering van de crisiscommunicatie. Het ERC fungeert als National Point of Contact inzake de communicatie bij crises. In 2006 wordt een tweetal oefeningen voor het Nationaal Voorlichtingscentrum (NVC) georganiseerd.

• Door middel van de realisatie van het project Shared Services Crisisbeheersing worden de producten en diensten gezamenlijk georganiseerd en wordt de kwaliteit en de slagvaardigheid van de nationale crisisbeheersingsorganisatie als geheel vergroot. Het basisproductenpakket moet in 2006 gestalte krijgen.

• Ten behoeve van de besluitvorming bij dreigende crises of rampen is een alerteringsstelsel opgezet voor terrorismebestrijding. Wat betreft andere type crises wordt op dit moment een alerteringsstelsel ontwikkeld.

• Het proces en de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens de uitvoering van de responsfase zal worden verduidelijkt. Tevens wordt onderzoek gedaan ten behoeve van internationale bijstandsafspraken.

Potentiële crises scenario's en hun communicatieve uitwerking worden ontwikkeld en beoefend en er wordt een crisis(data)netwerk gerealiseerd.

Doelgroep

Bestuurlijk Nederland (gemeenten, provincies en departementen), operationele hulpverleningsdiensten en diensten communicatie.

Relevante beleidsnota's

Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 668, nr. 1.

Risico en crisis gecommuniceerd (rapport Voorlichtingsraad 4 december 2003)

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• geennvt
   
Overige beleidsevaluatie• Eerste beleidscyclus Bescherming Vitale Infrastructuur2005
 • Versterken Veiligheids-bewustzijn2006

BRANDWEER EN GHOR ((BELEIDSARTIKEL 16)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Een bijdrage leveren aan een veilige samenleving door het verbeteren van het prestatievermogen van de regionale en gemeentelijke brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Bij het veiligheidsbeleid staat de burger centraal. De beleidsactiviteiten moeten dan ook bijdragen aan een veiliger samenleving en een gevoel van veiligheid bij burgers. Aangezien op dit moment de verschillen in schaal, kwaliteit en kwantiteit tussen de verschillende gemeentelijke en regionale brandweerorganisaties groot zijn, wordt aan de burgers in verschillende delen van het land een uiteenlopend hulpverleningsniveau geboden. BZK wil zorgdragen voor een adequate en gelijkwaardige taakuitvoering (uitgaande van het recht op een bepaald minimum hulpverleningsniveau voor iedere Nederlander) door de brandweer en de GHOR in de veiligheidsketen en vervult hierbij een sturende rol op het gebied van beleidsontwikkeling, coördinatie en regievorming. In 2006 staan daarbij de volgende kernpunten centraal:

• Realisatie van de veiligheidsregio's met daarbij het maken van prestatieafspraken met de partners in het veld;

• Implementatie van het rapport «De Vrijblijvendheid Voorbij» van de Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR);

• Versterken van de GHOR;

• Wijziging van het Besluit brandweerpersoneel.

2. Verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK vult zijn verantwoordelijkheid in door het kader te stellen voor de brandweer, wat onder meer tot uitdrukking komt in wet- en regelgeving. De minister is ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de structuur van de GHOR. Hij schept de randvoorwaarden door middel van o.a. wetgeving en financiering waarbinnen de GHOR als verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur gestalte kan krijgen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geneeskundige hulpverlening.

Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders om zorg te dragen voor een veilige leefomgeving voor hun burgers. Dat betekent dat het waarborgen dient te treffen om branden, rampen en zware ongevallen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Deze waarborgen worden geleverd door de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en geneeskundige diensten).

3. Succesfactoren

De minister van BZK rekent op de steun en inzet van alle betrokken partijen. Alleen door een goede en daarmee geen vrijblijvende samenwerking tussen BZK, brandweer, GHOR en gemeenten kan bovenstaande doelstelling behaald worden. Dit vergt een sterke regie van de minister van BZK en een duidelijke visie waar hij samen met de betrokken besturen en organisaties naar toe werkt. Vanuit BZK wordt gewerkt aan een eenduidige communicatie naar het veld en het creëren van draagvlak.

4. Budgetaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 16: Brandweer en GHOR200520062007200820092010
Verplichtingen144 990140 076139 969139 977139 982139 982
       
Uitgaven137 135140 104139 996140 004140 009140 009
Juridisch verplicht 101 264100 44499 94999 70599 706
1.apparaat6 4475 6385 6365 6365 6365 636
2.bestuurlijke organisatie101 233104 022103 983103 985103 986103 986
3.taken3 7113 8733 8623 8633 8643 864
4.kwaliteit25 74426 57126 51526 52026 52326 523
       
Ontvangsten250250250250250250

Aan gemeenten wordt conform het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999, het BKRE1 een bijdrage verstrekt in de kosten ter grootte van ca € 31 mln. Aan de partners in de rampenbestrijding (brandweer- en GHOR-regio's) wordt conform het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, het BDUR2 een financiële bijdrage verstrekt in de kosten van de organisatie van de rampenbestrijding en hulpverlening ter grootte van ca € 62 mln

5. Operationele doelstellingen

De bijdrage van de minister van BZK aan het verhogen van het prestatievermogen van de regionale en gemeentelijke brandweer en de GHOR wordt geoperationaliseerd door drie doelstellingen:

Operationele doelstelling 2: Het scheppen van randvoorwaarden voor het realiseren van een slagvaardige bestuurlijke organisatie.

Motivering

In het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's (april 2004) en in het beleidsplan Crisisbeheersing (juli 2004) is aangegeven dat de huidige structuur van rampen- en crisisbeheersing onvoldoende slagvaardig en professioneel is georganiseerd om adequaat rampenen crisissituaties te voorkomen en te bestrijden. De brandweerorganisatie dient evenals de politie en de geneeskundige hulpverlening op regionaal niveau te worden georganiseerd om adequaat bij te kunnen dragen aan de veiligheid van de burger in Nederland. Tevens heeft de ACIR geconstateerd dat er knelpunten zijn in de informatievoorziening. In deze context bezien zal de realisatie van de veiligheidsregio's een belangrijke rol spelen bij het versterken en uniformeren van de landelijke informatievoorziening.

Activiteiten 2006

• De realisatie van de veiligheidsregio wordt in 2006 vorm gegeven door het ondersteunen van de kolommen brandweer, politie, GHOR en gemeenten (o.a. door stimuleringsbijdragen, best practices, workshops en communicatieactiviteiten); door onderzoeken naar de financieringsstromen en het wettelijk verankeren van het regionaal veiligheidsbestuur.

• Ten aanzien van de verdergaande regionalisering beheer van de brandweer wordt conform het kabinetsstandpunt veiligheidsregio's nader bepaald welke leidinggevende en specialistische functies in 2006 regionale functies worden. Verder wordt gezorgd dat het Regionaal Veiligheidsbestuur gemeenten adviseert bij verlening van specifieke vergunningen.

• Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het veiligheidsbestuur (ten aanzien van de GHOR-taak) moet een duidelijke visie worden ontwikkeld over de relatie met het beleidsveld volksgezondheid. De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) is hierbij de schakel tussen het veiligheidsbestuur en de zorg. De versterking van de positie van de RGF, om die schakelrol beter te kunnen invullen, zal door diverse maatregelen worden nagestreefd.

• Het verstrekken aan de partners in de rampenbestrijding van financiële bijdragen in de kosten van de organisatie van de rampenbestrijding en hulpverlening conform het BDUR en het verstrekken aan gemeenten van een bijdrage in de kosten voor ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog conform het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999.

• Het kabinetsstandpunt dat is opgesteld naar aanleiding van het ACIR-rapport (m.b.t. het versterken van de informatievoorziening bij brandweer en GHOR) wordt geïmplementeerd voor zover dit betrekking heeft op het inrichten van vraagorganisaties. De gehele implementatie richt zich op ondersteuning van ICT-faciliteiten, waarbij een zeker niveau gestandaardiseerd dan wel geharmoniseerd moet worden, om een uniform landelijk niveau te borgen en eilandautomatisering te voorkomen.

• Het versterken van de kwaliteit van de organisatie van de brandweer krijgt verder vorm door de implementatie van door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) ontwikkelde Handboek Kwaliteitszorg Brandweer. Bij deze implementatie ligt de nadruk op het creëren, respectievelijk vergroten van draagvlak bij bestuur en veld en het stimuleren van lokale en/of regionale initiatieven waardoor maatwerk mogelijk is.

Doelgroep

Het beleid is gericht op de burger met het oog op een gelijkwaardig hulpverleningsniveau en het vergroten van het gevoel van veiligheid.

Bij de vorming en implementatie van dit beleid staan partners van BZK voorop. De partners zijn o.m. de besturen en het management van de brandweer- en GHOR-regio's (straks de veiligheidsregio's); de politieregio's; gemeenten en provincies en organisaties in de zorgsector.

Relevante beleidsnota's

• Kabinetsstandpunt veiligheidsregio's, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 517, nr. 1

• Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 668, nr. 1

• Kabinetsstandpunt GHOR, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 956, nr. 25.

• ACIR-rapport : «De vrijblijvendheid voorbij» (maart 2005)

• Kabinetsstandpunt over het ACIR-rapport Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 956, nr. 37

• Het bevorderen van een kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer is een actiepunt dat voortvloeit uit Enschede/Volendam/Actiepunt Bewust Veiliger 2002/2006, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 27 157, nr. 55

Prestatieindicator

IndicatorBasiswaarde 2006Streefwaarde 2006
Aantal veiligheidsregio's025
kst-30300-VII-2-2.gif

Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan een betere taakuitoefening door het bestuur en de uitvoerende diensten brandweer en GHOR in de veiligheidsketen

Motivering

Voor de veiligheid van de burger is het van groot belang dat de hulpdiensten zo optimaal en zo efficiënt mogelijk hun taken kunnen uitvoeren. Dit geldt voor kleinschalige incidenten (dagelijkse hulpverlening) tot en met rampen en crises (grootschalige en multidisciplinaire inzet). In steeds belangrijker mate worden de hulpdiensten vroegtijdig betrokken bij veiligheidsvraagstukken op de terreinen Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Transport en Milieu waarbij afstemming met de diverse partners binnen de gehele veiligheidsketen noodzakelijk is om duidelijkheid te verschaffen over wie welke taak uitvoert.

Activiteiten 2006

• Bevorderen van de rol van de (regionale) brandweer t.a.v. externe veiligheid en brandveiligheid en zorgen voor uitbreiding van de kwaliteit en capaciteit van de brandweer op deze terreinen. Daarbij zal geanticipeerd worden op versterking van de rol van de veiligheidsregio op het terrein van proactie en preventie. Instrumenten hiervoor zijn: de programmafinanciering externe veiligheid (VROM), het vuurwerkbesluit en het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo).

• Het op basis van de uitgangspunten van het kabinetsstandpunt nav «de GHORdiaanse knoop doorgehakt» versterken van de GHOR, door het stimuleren (financiële bijdrage) van interregionale samenwerking (hele veiligheidsketen). Gedacht wordt o.a. aan thema's als evenementen, geneeskundige combinatie, opleiden, oefenen, productbegrotingen, kwaliteitssystemen, meldkamer, bijstand, operationele samenwerking. De kennis en ervaring van regio's voortvloeiend uit de diverse projecten moet worden gedeeld en periodiek landelijk bekend worden gesteld.

• Er op toezien dat de brandweer en de GHOR hun taken binnen de rampenbestrijding goed kunnen uitvoeren. Dit geldt voor de coördinerende en ondersteunende taken van de regionale brandweer t.a.v. rampenplannen, rampbestrijdingsplannen regionale beheersplannen en bestuurlijke oefeningen in de regio. Daarnaast geldt dit voor de invulling van de deelprocessen binnen het rampenplan door de brandweer en de GHOR.

• Visie uitwerken t.a.v. de repressieve brandweerzorg. Voor de brandweer dient duidelijk gedefinieerd te zijn wat basisbrandweerzorg inhoudt, waar de grensvlakken liggen met de bedrijfsbrandweer en wat de inzet moet zijn voor grootschalig brandweeroptreden (brandweercompagnie). Daarbij wordt ook betrokken een takendiscussie op de diverse werkzaamheden van de brandweer.

Relevante beleidsnota's

Kabinetsstandpunt veiligheidsregio's, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 517, nr. 1

Kabinetsstandpunt GHOR, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 956, nr. 25

Programmafinanciering Externe Veiligheid, Tweede Kamer, vergaderjaar 29 800 XI, nr. 2

Operationele doelstelling 4: Het borgen van de kwaliteit van de organisatie, het personeel en het materieel

Motivering

Er zijn grote verschillen in schaal, kwaliteit en kwantiteit tussen de verschillende gemeentelijke en regionale brandweerorganisaties met als gevolg dat burgers in verschillende delen van het land een uiteenlopend hulpverleningsniveau wordt geboden. Door het stellen van landelijke kwaliteitseisen aan personeel en materieel wordt een extra impuls gegeven aan het gelijkwaardig presterend vermogen van de Brandweer en GHOR. Het vaststellen van de eisen zal in overleg met de sector geschieden. Naast het vaststellen van de eisen zal in de diverse realisatietrajecten mede worden geïnitieerd en gefaciliteerd.

Activiteiten 2006

• Om de kwaliteit van het brandweerpersoneel te verbeteren en te borgen zal het Besluit brandweerpersoneel fundamenteel worden gewijzigd. De nadruk zal niet alleen liggen op het opleiden en examineren maar ook de selectie, oefeningen en nascholing.

• In 2006 worden de laatste activiteiten afgerond ten aanzien van het functie- en competentiegericht opleiden voor brandweerofficieren en zullen de opleidingen voor bevelvoerders en manschappen worden aangepast. In 2006 starten de bijscholingscursussen voor bevelvoerders en officieren van dienst. Het presterend vermogen van de GHOR zal gestimuleerd worden door op basis van de gedefinieerde operationele GHOR-functies op competentie gerichte wijze op te gaan leiden in aansluiting met de opleidingsbehoefte van de witte sector, zoals benoemd in het kabinetsstandpunt GHOR. In 2006 vindt de implementatie plaats van initiatieven op het terrein van oefenen (o.a. actualisatie Leidraad oefenen, oefenkaarten, visie ten aanzien van oefencentra).

• De Tweede Kamer is in 2005 akkoord gegaan met de ontwikkeling van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) tot een «centre of competence», gericht op de brandweer en op de GHOR, de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit «centre of competence» is gebaseerd op zes pijlers, te weten: opleidingen, oefenen, onderzoek, deskundigenhelpdesk, documentenbeheer en overige taken (wettelijk toegestane werkzaamheden). Gegeven de zich wijzigende context en de gevolgen daarvan voor de ministeriële verantwoordelijkheid, zal ook voor het ZBO Nederlands Bureau voor Brandweerexamens (NBBe), in navolging van het NIBRA, een positionpaper NBBe tot stand moeten komen.

• De uitkomsten van het onderzoek naar motivatie en beschikbaarheid van vrijwilligers, nu en in de toekomst, vormen de basis voor de activiteiten zoals die in 2005 zijn gestart en in 2006 e.v. zullen doorlopen. Tevens wordt bezien op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan een te houden campagne voor «Vrijwilligers in de veiligheid», die is gericht op samenhang en samenwerking tussen de verschillende vrijwillige hulpverleningsorganisaties binnen het veiligheidsdomein.

• In het door BZK en Europa gesubsidieerde project «De brandweer van Binnen naar Buiten» wordt door middel van diverse projecten gewerkt aan een cultuuromslag binnen de brandweerorganisaties opdat vrouwen en minderheden een vast onderdeel vormen van de beroepspopulatie.

• In afwachting van de status als agentschap zal voor de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) i.o. het proefdraaien naar 2006 worden verlengd, waardoor deLFR i.o. zal blijven functioneren als zijnde een baten-lasten dienst.

• De beleidswijzigingen voortkomend uit de evaluatie Brandweercompagnie en GNK worden geïmplementeerd. De in 2005 opgestelde visie verantwoordelijkheidstoedeling rampenbestrijdingsmaterieel rijk-regio wordt omgezet in uitwerkingsvoorstellen richting betrokken partners.

Relevante beleidsnota's

• Position Paper NIBRA. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 956, nr. 27

• Brief Tweede Kamer Kwaliteit brandweerpersoneel 11 oktober 2004, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 596, nr. 22

• Verslag AO Vakbekwaamheid brandweer 9 november 2004, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 596, nr. 26

• Verslag AO Position Paper 10 maart 2005, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 596, nr. 32

• Brief nav rapport IOOV mbt veiligheidsbewustzijn brandweerpersoneel, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 956, nr. 21

• Kabinetsstandpunt GHOR, 26 596, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, nr. 25

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• geennvt
   
Overige beleidsevaluatie• Eindmeting naar de voortgang van de totstandkoming van veiligheidsregio's.2006
 • Onderzoek in het kader van de financieringssystematiek van de veiligheidsregio's.2006

PARTNERS IN VEILIGHEID (BELEIDSARTIKEL 4)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Een bijdrage leveren aan een veilige samenleving door de samenwerking en samenhang tussen de partners in veiligheid verder te vergroten.

De samenwerking tussen de verschillende partners in veiligheid (politie, brandweer, ambulancediensten, marechaussee, centrale overheid, gemeenten en bedrijven) moet verder worden verbeterd. De partners in veiligheid hebben verschillende verantwoordelijkheden in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Een integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is van belang om daadwerkelijk de veiligheid in Nederland te verbeteren. Daarbij hoort het eenduidig communiceren over de veiligheid in en buiten Nederland. Daarnaast is een samenhangende informatiehuishouding nodig, die bijdraagt aan het vergroten van het presterend vermogen van de verschillende partners in veiligheid.

In toenemende mate vervult het lokaal bestuur een spilfunctie in het veiligheidsbeleid, omdat vooruitgang in de veiligheidssituatie vooral wordt bereikt door een consequente en consistente aanpak die aan de basis begint. Daardoor is de regierol van de gemeente vergroot, maar zal deze vooral bij middelgrote en kleine gemeenten verder moeten worden versterkt.

Het vergroten van de samenwerking en samenhang tussen de partners in veiligheid zal moeten leiden tot het vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoelens in Nederland. Een betere en snellere informatie-uitwisseling tussen de partners in veiligheid moet uiteindelijk leiden tot minder slachtoffers en schade en meer veiligheid voor de hulpverleners zelf. Op internationaal gebied merken de burgers in toenemende mate direct de gevolgen van de vergrote samenwerking, zoals buitenlandse politieagenten met bevoegdheden op Nederlands grondgebied, internationale bijstand bij rampen, maar ook het innen van in het buitenland opgelegde boetes.

2. Verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK is samen met de minister van Justitie verantwoordelijk voor de samenhang van het veiligheidsbeleid. De ministers voeren het veiligheidsbeleid uit in samenwerking met de partners in veiligheid op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De partners in veiligheid worden door de ministers aangesproken op hun verantwoordelijkheid om onderling samen te werken zodat een veiliger samenleving gerealiseerd wordt.

3. Succesfactoren

De minister van BZK rekent op de steun en inzet van de betrokken partners in veiligheid zowel nationaal als internationaal. Succes hangt af van het nemen van eigen initiatieven, maar ook van het tijdig inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving (onder andere terrorisme, crisisbeheersing). Alleen door een goede samenwerking met de partners in veiligheid kan bovenstaande doelstelling worden bereikt.

4. Budgetaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Artikel 4: Partners in veiligheid2004200520062007200820092010
Verplichtingen318 157173 41570 99862 30757 31057 31657 316
        
Uitgaven298 876173 34570 99862 30757 31057 31657 316
Juridisch verplicht  16 18511 14710 4108 6518 623
1.apparaat10 5228 7888 6328 6228 6228 6238 623
2.veiligheidsbeleidop nationaal niveau5 9644 4284 2344 1773 1713 1723 172
3.ICT-infrastructuur84 990152 64351 13842 73438 74238 74638 746
* Bijdrage baten-lastendiensten ITO(18 459)(84 733)(7025)    
4.netwerk C2000195 238      
5.projecten2 162      
6.veiligheidsbeleidop internationaal niveau 7 4866 9946 7746 7756 7756 775
        
Ontvangsten7 06690000000

5. Doelgroep

Het veiligheidsbeleid is gericht op de veiligheidspartners in brede zin (politie, brandweer, ambulancediensten, marechaussee, centrale overheid, gemeenten en bedrijven, EU- en kandidaat lidstaten, andere landen) en op de burger.

6. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Het bevorderen van veiligheidsbeleid op nationaal niveau

Motivering

De partners in veiligheid hebben verschillende verantwoordelijkheden in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Een integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is van belang om daadwerkelijk de veiligheid in Nederland te verbeteren, waardoor de veiligheid en veiligheidsgevoelens in Nederland vergroot worden. Dit vergt een geïntegreerde aanpak van de veiligheidsproblematiek op alle bestuurlijke niveaus.

Activiteiten 2006

• Uitvoeren van afspraken, gemaakt in kader van het programma Naar een Veiliger Samenleving, waaronder het project Urgente Aanpak. Doel van dit project is specifieke problemen bij gemeenten (wijk, winkellocatie of uitgaansgebied) op individuele basis op te lossen.

• Uitvoeren van het project Veilige Gemeenten. Het doel van dit project is het presterend vermogen van de gemeenten te verhogen door hun regierol op gebied van integraal veiligheidsbeleid te versterken. In het kader hiervan worden knelpunten bij het invullen van de regierol gesignaleerd en ondervangen, worden gemeenten gefaciliteerd met noodzakelijke kennis, instrumenten en expertise en worden prestaties van gemeenten transparant gemaakt.

• Lokale aanpak Radicalisering: stimuleren lokale partners tot het nemen van hun verantwoordelijkheid en wegnemen van knelpunten in het aanpakken van zowel de radicalisering van moslims als rechtsextremisme.

• Het continueren en versterken van publiek private samenwerking. BZK is een van de partners van het Actieplan Veilig Ondernemen en het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. BZK stimuleert het Keurmerk Veilig Ondernemen en bevordert beveiliging van diefstalgevoelige producten.

• Gemeenten en private partners worden bij het implementeren van preventieve maatregelen ten behoeve van een veiliger samenleving ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV).

• Formuleren van een Strategische Kennis Agenda in samenwerking met de partners in veiligheid en vanuit de veiligheidsregio's.

• Onderzoeken van departementale veiligheidsvraagstukken en het opstellen van gegevensrapportages, zoals de Jaarrapportage Veiligheid en de Monitor Bedrijven en Instellingen (MBI).

• Samen met Justitie invoeren van één nieuwe veiligheidsmonitor, samengesteld uit drie bestaande monitors (Politiemonitor, Leefbaarheid en Veiligheid, module Rechtshandhaving & Veiligheid van de CBS enquête/Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS/CBS).

• Realiseren van een datasysteem met gegevens over sociale en fysieke veiligheid, voor het op maat en realtime kunnen leveren van informatie over de veiligheidssituatie. Dit systeem dient in eerste aanleg voor de ondersteuning van het Project Veilige Gemeenten.

Relevante beleidsnota's

Programma «naar een veiliger samenleving» Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 684, nr. 1;

Aktieplan Veilig Ondernemen (januari 2004)

Operationele doelstelling 3: Het realiseren van een samenhangende informatiehuishouding en gemeenschappelijk gebruik van ICT-voorzieningen bij de OOV-diensten en overige veiligheidspartners

Motivering

De huidige onderlinge samenwerking tussen de partners in veiligheid is onvoldoende om een goede informatie-uitwisseling en communicatie tijdens (grootschalig) optreden mogelijk te maken. Daarom wordt gestreefd naar een samenhangende informatiehuishouding, met als uiteindelijk doel het vergroten van het presterend vermogen van de veiligheidspartners.

Activiteiten 2006

• Uitvoeren van het advies van de Adviescommissie Informatievoorziening Rampenbestrijding (ACIR). Er is een Task Force opgericht die er voor moet zorgen dat de informatie die «in ieder geval moet worden geregeld» (zoals objectinformatie, planinformatie, bevolkingsinformatie, geo-informatie) in 2006 beschikbaar komt voor de hulpverleningsdiensten.

• Realiseren van een Informatie Basisvoorziening Veiligheid (IBV) voor alle veiligheidspartners, naast het verder ontwikkelen van ICT-voorzieningen per (hulpverlenings)sector. De IBV is een concept voor een gemeenschappelijke informatiehuishouding voor de veiligheidspartners. De producten die deze voorziening oplevert zijn onder andere een uniforme bevraging van registers, een gemeenschappelijk beveiligingsbeleid en voorzieningen. Hierdoor wordt de uitwisseling van gegevens en communicatie tussen veiligheidspartners verbeterd. De IBV zal een aantal van de door de ACIR gemelde knelpunten oplossen.

• Realiseren van een uniforme informatiehuishouding voor de politie, bestaande uit een gezamenlijke basisinfrastructuur, gemeenschappelijke applicaties en registers voor de verschillende bedrijfsprocessen, volgens de uitgangspunten in het Herijkt Bestek 2005–2008, waarin de balans opgemaakt over het tot nu toe afgelegde traject in de Besteksoperatie ICT-politie.

• Eindevaluatie van het project C2000. Deze evaluatie maakt standaard onderdeel uit van de procedureregeling Grote Projecten.

• Herijking exploitatiekosten C2000. Vanaf 2006 is, met de strategische partners van C2000 (VWS en Defensie), de hoogte van de kosten vastgesteld voor het gebruik van het communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaarde 2005Streefwaarde 2006
Misbruik 112 terugbrengen60%55%
Nieuwe toegangsprogrammatuur voor politieregio's025
Brandweerregio's op de Nutsvoorziening OOV05
Eén geografisch informatiesysteem in de meldkamers05

Bronnen

Korps Landelijke Politiediensten; ICT-servicecentrum Politie, Justitie en Veiligheid (ISC); projectrapportages over uitrol Nutsvoorziening OVV

Relevante beleidsnota's

• ACIR-rapport «De vrijblijvendheid Voorbij» (21 oktober 2004)

• Herijkt bestek 2005–2008 (maart 2005)

• Stand van zaken herstructurering GMS, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 25 124, nr. 37.

Operationele doelstelling 6: Het bevorderen van veiligheidsbeleid op internationaal niveau

Motivering

De internationale samenwerking op veiligheidsgebied moet verbeterd worden. Dit kan worden verwezenlijkt door proactief te opereren in de diverse internationale gremia. Het opereren impliceert onder andere het, bij voorkeur met andere lidstaten, starten van initiatieven, het uitvoeren van internationaal gemaakte afspraken en het op basis van programma's samenwerken met andere landen.

Activiteiten 2006

• Stimuleren van de samenwerking met landen door het hebben/plaatsen van ambassaderaden, alsmede het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de JBZ-gerelateerde ambassaderaden (JBZ = Justitie en Binnenlandse Zaken).

• Uitvoeren van landenprogramma's (kandidaat-lidstaten, buurlanden, Frankrijk, Suriname). In brede zin leveren deze programma's een bijdrage aan samenwerkingsvormen binnen de Europese Unie.

• Uitvoeren van programma Antillen/Aruba. Dit programma met de Nederlandse Antillen en Aruba ondersteunt en ontwikkelt de samenwerking op het gebied van veiligheid.

• Continueren van beleid inzake de inzet van politiefunctionarissen voor vredesmissies.

• Uitvoeren van het Haags Programma (noodzaak van intensievere internationale samenwerking op veiligheidsgebied) zoals dat in 2004 tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap tot stand is gekomen, met name inzake het opzetten van het EU-crisismanagement.

7. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• Gemeenschappelijk gebruik van ICT-voorzieningen bij de OOV-diensten2005
   
Effecten van beleid• Geennvt
   
Overige beleidsevaluatie• Evaluatie subsidie Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie2006
 • Evaluatie wet cameratoezicht2006–2009
 • Eindevaluatie project C20002006

TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (BELEIDSARTIKEL 14)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Een bijdrage leveren aan een veilige samenleving en het vertrouwen van de burger in de overheid vergroten door onafhankelijk toezicht en onafhankelijk onderzoek en het doen van aanbevelingen die verantwoordelijken in staat stellen de veiligheid te verbeteren

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid draagt bij aan het behoud c.q. het vergroten van het vermogen van politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing om publieke taken naar behoren uit te voeren.

Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de minister van BZK in de bewaking van het algemene, publieke belang van de veiligheid van burgers. Ook bestaat in de praktijk het gevaar van afwenteling van veiligheidsvraagstukken van de ene overheid op de andere. Deze evident publieke belangen worden niet afdoende geborgd door reguliere vormen van controle en verantwoording en vormen derhalve het motief voor rijkstoezicht. Het toezicht is gericht op kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de publieke taken van politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De rapportages van de Inspectie OOV zijn openbaar en worden actief publiekelijk gemaakt. De rapportages worden aangeboden aan de eerstverantwoordelijke besturen en de daarbij behorende democratische controleorganen. Op deze wijze voeden de rapportages van de Inspectie OOV het politiek-bestuurlijke debat over (aspecten van) openbare orde en veiligheid en dragen bij aan publieke verantwoording. De aanbevelingen van de Inspectie OOV hebben tot doel om de kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) verricht onafhankelijk, integraal en thematisch onderzoek en stelt op grond daarvan aanbevelingen op voor het structureel vergroten van de veiligheid.

Het Onderzoeksrapport van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en het eindrapport van de Commissie Onderzoek Cafébrand hebben het nut en de noodzaak onderschreven van het uitvoeren van onafhankelijk integraal ongevallenonderzoek. Het Kabinet heeft dit in het regeringstandpunt bevestigd. Uit onderzoeken moet lering worden getrokken ter voorkoming van herhalingen en ter vergroting van de veiligheid. De Ovv besluit op eigen gezag en in volledige onafhankelijkheid tot het doen van onderzoek naar de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een dreiging daartoe. Als uitzondering hierop zijn de bij wet of internationaal voorgeschreven onderzoeken (waar onder luchtvaart en scheepvaart).

2. Verantwoordelijkheid minister

IOOV:

De minister van BZK is, op rijksniveau, verantwoordelijk voor toezicht ten aanzien van openbare orde en veiligheid (artikelen 53a van de Politiewet 1993 en 19 en 19a van de Brandweerwet 1985).

De minister van BZK vult zijn verantwoordelijkheid voor het toezicht in door onderzoek te laten verrichten naar en te rapporteren over de kwaliteit waarmee politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing hun publieke taken uitvoeren.

OvV:

De Onderzoeksraad is een ZBO-orgaan met rechtspersoonlijkheid en is gelet op de onafhankelijke positie op afstand geplaatst van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De werkzaamheden van de raad zijn gekoppeld aan het zich voordoen van een voorval of een reeks van voorvallen.

De minister van BZK draagt geen verantwoordelijkheid voor de individuele onderzoeken en aanbevelingen die de onderzoeken mogelijk vergezellen. De Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid bevat op dit punt ook geen bevoegdheden. De minister heeft wel een toezichthoudende rol als het gaat om de bij algemene maatregel van rijksbestuur of algemene maatregel van bestuur aangewezen verplicht te onderzoeken voorvallen.

De minister van BZK vult zijn ministeriële verantwoordelijkheid in door het afleggen van verantwoording aan de Staten-Generaal. In de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid is een aantal bevoegdheden opgenomen die het mogelijk maken invulling te geven aan de ministeriële verantwoordelijkheid voor de raad. De wet bevat met het oog op het toezicht op de raad nagenoeg gelijke bepalingen als het ingediende voorstel voor de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

3. Succesfactoren

IOOV:

Het behalen van de doelstelling is vooral afhankelijk van de juiste keuze van de onderwerpen, en (brede) opvolging van de aanbevelingen van de Inspectie OOV door de eerstverantwoordelijke bestuurders en betrokken organisaties. Daarnaast is het behalen van de doelstelling afhankelijk van de mate waarin de Inspectie OOV er in slaagt het politiek bestuurlijke en het publieke debat te voeden.

De minister heeft invloed ten aanzien van de gemaakte keuzes en de aanbevelingen die aan hem worden geadresseerd. Immers, de minister kan overgaan tot het formuleren van nieuw dan wel het aanscherpen van bestaand beleid. Daarnaast heeft de minister, vooral door bestuurlijk overleg, indirect invloed op de opvolging van de aanbevelingen door medeoverheden.

OvV:

De aanbevelingen, als gevolg van een concreet voorval, moeten suggesties in zich hebben tot het aanbrengen van verbeteringen met het oog op het voorkomen van een dergelijk voorval in de toekomst of de beperking van de omvang van de gevolgen.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid2004200520062007200820092010
Verplichtingen6 30811 30612 87212 80913 20913 20913 209
        
Uitgaven5 48811 30612 87212 80913 20913 20913 209
Juridisch verplicht  9 2309 0489 3639 3639 363
1.Inspectie Openbare Orde en Veiligheid3 5654 2633 9083 8463 8463 8463 846
2.Onderzoeksraad voor Veiligheid1 9237 0438 9648 9639 3639 3639 363
        
Ontvangsten128      

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Motivering

De Inspectie OOV draagt bij aan het behouden cq. het vergroten van de kwaliteit van politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing door te toetsen of wet- en regelgeving en geformuleerd beleid in de praktijk daadwerkelijk tot de gewenste resultaten leiden.

Activiteiten 2006

• Systematisch toezicht op het niveau van de brandweerregio ten aanzien van de voorbereiding op de rampenbestrijding

• Thematisch onderzoek op de verschillende domeinen van openbare orde en veiligheid

• Incidenteel onderzoek naar aanleiding van politiek of maatschappelijke actualiteiten of incidenten.

• Instrumentontwikkeling ten behoeve van het toezicht op de crisisbeheersing, zowel centraal als decentraal, de politie- en brandweerzorg.

Doelgroep

De toezichtsobjecten van de Inspectie OOV zijn bestuursorganen belast met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien brandweer, politie, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Relevante beleidsnota's

De activiteiten van de Inspectie OOV worden verder uitgewerkt in het werkplan 2006, dat in het najaar van 2005 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Operationele doelstelling 2: Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Motivering

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid fungeert per 1 januari 2005 als onafhankelijk onderzoeksorgaan, dat op eigen gezag kan besluiten tot het doen van onderzoek naar de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een dreiging daartoe. Uit het onderzoek dient lering te worden getrokken en aanbevelingen te worden gedaan om de structurele veiligheid te vergroten. De aanbevelingen van de OvV zijn gericht aan overheden en bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de structurele veiligheid binnen het Koninkrijk.

Activiteiten 2006

Doen van onderzoek en aanbevelingen naar aanleiding van een voorval of (reeks van) incidenten.

Relevante beleidsnota's

Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 634, nr. 1

3. BESTUUR EN DEMOCRATIE

GRONDWET EN DEMOCRATIE (BELEIDSARTIKEL 1)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en het constitutioneel bestel zoals neergelegd in Grondwet, Statuut, internationale en Europese verdragen.

Het ministerie van BZK staat voor handhaving en bevordering van de democratische rechtsstaat. Hierin stelt BZK de Grondwet als een nationaal samenbindend document centraal. Het behoud van een goed functionerende democratische rechtsstaat vraagt een effectieve democratische bestuursvoering en een actieve civil society van geïnteresseerde en georganiseerde burgers. Nieuwe ontwikkelingen dienen te leiden tot het opnieuw overwegen van de grondwettelijke regeling van het bestel, zoals bij de groei van de betekenis van de Europese Unie. Het verdedigen en handhaven van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat is een belangrijke thema dat steeds in ontwikkeling is. Terrorismedreiging maakt dit alleen nog maar noodzakelijker. Hiervoor is Europese en internationale inspanning noodzakelijk. De klassieke en sociale grondrechten, de organisatie en democratische werking van bestuursorganen, de macht en invloed van de burger op de overheidsorganisatie staan hoog op de agenda van BZK.

Vertrouwen tussen de burger en de overheid is essentieel. Het uitgangspunt van de democratische vernieuwingsagenda is daarom herstel van vertrouwen waar dat ontbreekt, zodat burger en de politiek dichter bij elkaar worden gebracht.

2. Verantwoordelijkheid minister

De ministers van BZK en voor BVK zijn verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving over de Grondwet, het Statuut en internationale en Europese verdragen.

3. Succesfactoren

Iedere burger is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan het functioneren van de democratische rechtsstaat. De ministers kunnen het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en het constitutioneel bestel bevorderen door op een transparante wijze burgers en andere maatschappelijke actoren te betrekken. In de uitwerking van de democratische vernieuwingsvoorstellen waaronder onderzoek naar de versterking van de relatie tussen kiezer en gekozenen en versterking van de democratische legitimatie van het bestuur, grondwetsherzieningenbeleid en de positie van diverse staatsinstellingen, wordt steeds de burger centraal geplaatst.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 1: Grondwet en democratie2004200520062007200820092010
Verplichtingen7 57712 47311 8789 1894 8916 5847 736
        
Uitgaven6 56712 47311 8789 1894 8916 5847 736
Juridisch verplicht  10 7388 6894 8916 5847 736
1.apparaat6 56712 47311 8789 1894 8916 5847 736
        
Ontvangsten78      

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Het bevorderen en vernieuwen van een levendige democratie en een actueel constitutioneel bestel.

Motivering

Het Kabinet acht het noodzakelijk aan het herstel van vertrouwen te werken. We vinden het noodzakelijk om burgers meer te betrekken bij democratische vernieuwing. Juist omdat het vertrouwen van de burger noodzakelijk is om het democratische vernieuwingsproces vorm te geven. Het Kabinet heeft daarover in juli 2005 een brief geschreven aan de Tweede Kamer1.

Activiteiten 2006

Burgerforum. Het kabinet gaat een Burgerforum instellen naar het model van British Columbia (Canada). Dit Burgerforum doet een voorstel voor het kiezen van volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Het huidige kiesstelsel maakt nadrukkelijk deel uit van de discussie. Het Burgerforum krijgt een mandaat om publieke hoorzittingen te organiseren door het hele land. Het kabinet zal het advies van het burgerforum voorzien van een kabinetsstandpunt versturen naar de Tweede Kamer. In het kader hiervan worden de volgende activiteiten verricht:

– Organiseren van bijeenkomsten voor draagvlakverwerving en informatieoverdracht (2005/2006)

– Organiseren en uitvoeren van de samenstelling van het Burgerforum (2006)

– Organiseren en begeleiden van de 15 tot 20 debatten (2006)

– Verzorgen van alle voorlichting en communicatie (2006)

Nationale Conventie. Het kabinet zal in 2006 een conventie bijeenroepen die op basis van een grondige analyse met een samenhangend pakket aan voorstellen moet komen dat een basis kan bieden voor de constitutie van de eenentwintigste eeuw. De inhoud van de Conventie zou zich kunnen richten op de gevolgen van de Europese integratie voor Nederlandse staatsinstellingen, de positie van de Eerste Kamer, de Raad van State ook in het licht van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet, de functie van de Grondwet ten opzichte van burgers, de grondwetsherzieningprocedure en de relatie tussen de representatieve democratie en elementen van directe democratie. Het rapport van de Nationale Conventie zal, voorzien van een standpunt van het kabinet, aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Invloed van Europa op Nederlandse staatsinrichting.Voor dit vraagstuk is in de afgelopen jaren meermaals aandacht gevraagd door onder andere de Raad van State en de Eerste Kamer. Het kabinet streeft er naar in 2006 de gedachtevorming over de invloed van Europa op de Nederlandse staatsinrichting – die mede in het kader van de Nationale Conventie zal worden voortgezet te laten uitkristalliseren in concrete besluitvorming.

Standpuntbepaling referendum. Aan de hand van de voor- en nadelenanalyse en de behandeling hiervan – wellicht in samenhang met het initiatiefwetsvoorstel van de leden Duyvendak en Dubbelboer – zal een nadere standpuntbepaling over het instrument referendum plaatsvinden.

Versterking van de positie van de minister-president.Voortzetting van het debat over de mogelijkheden tot versterking van de positie van de minister-president.

Kiezen op Afstand (KOA). Het project KOA gaat een volgende fase in. Voor 2006 staan de volgende activiteiten op stapel:

– Alle gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 mee te doen aan het eerste experiment van het eerste KOA deelproject: Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS). In deze gemeenten bepaalt de kiezer op de dag van de verkiezingen zelf in welk stemlokaal hij binnen zijn eigen gemeente zijn stem uitbrengt.

– Er is een wetswijziging van de Kieswet in voorbereiding waarmee het stemmen in een willekeurig stemlokaal (binnen de eigen gemeente) landelijk mogelijk wordt. Na voltooiing van deze wijziging rond de jaarwisseling 2006/2007 kan de nieuwe aanpak met ingang van de Provinciale Staten verkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2007 landelijk worden toegepast.

– In het najaar van 2005 vindt nadere besluitvorming plaats over een ander KOA-deelproject genaamd: Internet- en/of telefoonstemmen. Beoogd wordt het gehele stemproces voor Nederlandse kiezers in het buitenland te digitaliseren en als experiment uit te voeren bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2007.

Bij succesvol verloop van deze experimenten wordt in een volgende fase van het project KOA onderzocht hoe internetstemmen in Nederland ingevoerd kan worden. Daarmee zal naar verwachting een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van de administratieve lastendruk voor burgers in het kiesproces.

Voorlichtingscampagne gemeenteraadsverkiezingen 2006. Verkiezingen vormen het hart van het democratisch proces. In 2006 worden op 7 maart de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Om de belangstelling voor de verkiezingen te bevorderen wordt een voorlichtingscampagne gehouden: «U komt toch ook?».

Verlaging voorkeurdrempel. Bij de verkiezingen van 2007 zal de voorkeurstem een groter gewicht hebben. Het Kabinet ziet de verlaging van de voorkeurdrempel als enige maatregel om de band tussen kiezer en gekozene in het huidige kiesstelsel al bij de komende verkiezingen te versterken. Het Kabinet bereidt een voorstel voor tot wijziging van de Kieswet. Het wetsvoorstel tot verlaging van de voorkeurdrempel van 25% naar 12,5% moet uiterlijk op 1 januari 2007 in werking treden.

Versterking Kiesraad. Vanwege de toegenomen aandacht voor de democratie en het democratisch proces is het secretariaat van de Kiesraad aan versterking toe. In 2006 vinden de volgende activiteiten plaats:

– de opbouw van een secretariaat van de Kiesraad dat op meer onafhankelijke wijze ten opzichte van het ministerie is gepositioneerd (tevens toevoeging nieuwe kennis en uitbouw van het secretariaat van de Kiesraad).

– het concentreren van taken bij de Kiesraad zoals de uitbouw van een expertisecentrum dat o.a. gaat over het borgen van stemgeheim en integriteit bij vormen van internetstemmen, inbreng over electronic voting bij de Raad van Europa;

– het versterken van de kennisfunctie van de Kiesraad ten behoeve van de gemeenten, politieke partijen en andere betrokkenen bij het verkiezingsproces;

– het verder uitbouwen van de CBS taak (statististische taak met betrekking tot verkiezingsuitslagen) bij de Kiesraad.

Verder is het de bedoeling dat nog in 2005 een wetsvoorstel over de financiering van politieke partijen in procedure wordt gebracht. Overwogen wordt de Kiesraad te belasten met de subsidiëring van politieke partijen en met het toezicht op de financiën en integriteit van politieke partijen. Het streven is erop gericht dat de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel eind 2006 is afgerond.

Verlenen van financiële bijdragen aan intermediaire instituties IPP en FDO. BZK stimuleert het instandhouden en bevorderen van de werking van het democratisch bestel door het verlenen van financiële bijdragen aan de intermediaire instituties het Instituut voor publiek en politiek (IPP) en het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO). Deze instituties verrichten tal van stimulerende activiteiten op het terrein van politiek-maatschappelijke participatie alsmede op het terrein van het bevorderen van de belangstelling voor en de betrokkenheid bij de democratie.

Centrum voor geschiedenis en democratie.In samenwerking met de ministers van OCW, VROM, VWS, de gemeente Den Haag, het Instituut voor publiek en politiek (IPP), de stichting Anno en andere samenwerkingspartners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Centrum voor geschiedenis en democratie. Dit centrum heeft als doel het draagvlak voor c.q. de binding met onze veelzijdige samenleving en bijbehorende waarden van rechtsstaat en democratie (cohesie) over de breedte van de Nederlandse bevolking te verstevigen. OCW en BZK laten een onderzoek uitvoeren naar de realisatie van het centrum, waarbij ook een goede projectbeschrijving, een realistische kostenonderbouwing opgesteld worden en op onderdelen nader onderzoek en/of specifieke marktverkenningen plaats zullen vinden.

Doelgroep

Burgers, al dan niet verenigd in maatschappelijke organisaties zijn onderwerp van beleid dat er op is gericht het democratisch proces te bevorderen. De voorlichting voor de verkiezingen is gericht op alle stemgerechtigde burgers.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
breed gedragen aanbeveling door het burgerforum over het meest gewenste kiesstelselpolitieke patstellingbrede maatschappelijke aandacht en levendig debatvoorstel voor kiesstelsel van burger gereed in najaar 2006
    
aantal gemeenten die deelnemen aan KOA4Circa 300 (2/3 van alle gemeenten)verkiezingen gemeenteraden in maart 2006
    
verlaging voorkeurdrempel verkiezing Tweede Kamer25%12,5% van de kies- deler (ongeveer 7500 stemmen)verkiezingen Tweede Kamer in mei 2007
    
versterking secre- tariaat Kiesraadsecretariaat volledig geïntegreerd in ambtelijke organisatie. versterkt meer onaf- hankelijk secretariaat Kiesraadversterking secre- tariaat Kiesraad medio 2006
    
opkomst verkiezingen57,4% (2002)63,8% (2006)2006 (Gemeente- raadsverkiezingen)

Relevante beleidsnota's

Bestuurlijke vernieuwing, brief minister voor BVK, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 184, nr. 1.

KoA, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 VII, nr. 11.

Operationele doelstelling 3: Verbeteren van de wetgeving van BZK.

Motivering

Goede wetgeving is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en het constitutioneel bestel. Onder goede wetgeving wordt verstaan kwalitatief hoogwaardige wetgeving die binnen de gestelde tijd wordt vervaardigd. De effectiviteit van het bestuur en de rechtsbescherming van de burger staan centraal bij de handhaving en verbetering van het bestuursrecht. In 2006 zijn toegankelijkheid en vereenvoudiging speerpunten van dit aandachtsgebied.

Activiteiten 2006

Regeldrukte. In 2005 is een begin gemaakt met de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook in 2006 loopt deze evaluatie door en wordt afgerond. Verminderen van regeldruk in het kader van het programma Andere Overheid: In het project Minder Regeldrukte wordt de BZK-regelgeving doorgelicht op de vraag of het minder, eenvoudiger en/of gebruiksvriendelijker kan. Deze doorlichting wordt in maart 2006 afgerond, waarna de goedgekeurde verbeteringsvoorstellen zullen worden uitgevoerd.

Gelijke behandeling. Om de inzichtelijkheid van de gelijkebehandelingsregelgeving te vergroten en onderling beter af te stemmen, integreren we alle gelijke behandelingswetten in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). In het vervolg op de tweede evaluatie van de Awgb bezien we in hoeverre het huidige stelsel van gelijkebehandelingswetgeving verdere aanpassing behoeft. Een wetsvoorstel voor de implementatie van de Richtlijn gelijke behandeling op grond van geslacht voor het terrein van goederen en diensten dienen we in 2006 in bij de Tweede Kamer.

Statuut. Belangrijk voor de toekomst zijn de gevolgen van het advies van de koninkrijkscommissie Jesurun voor het Statuut. Ook de referenda van september 2004 tot april 2005 op de Antillen en de politieke en staatsrechtelijke gevolgen daarvan zijn van invloed. Na afloop van een gezaghebbende Rondetafelconferentie (RTC) zijn de nodige wetsvoorstellen gereed.

Doelgroep

Alle burgers van Nederland hebben met wetgeving te maken. Einddoel is goede wetgeving voor alle burgers.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
minder regeldrukte BZK; aantal ingetrok- ken regelingen in Staatscourant en Staatsblad1 160 regelingen (peildatum 5 februari 2005)Naar 580 regelingen en gebruiksvriende- lijkere regelgevingDoorlichting gereed in maart 2006, daarna uitvoering verbetervoorstellen (met name 2006–2008).
    
wetsvoorstel integratie in Awgbvier wetten over gelijke behandeling van diverse ministerieséén Awgbhet wetsvoorstel wordt in 2006 ingediend
    
indienen van wets- voorstellen na een gezaghebbende rondetafelconferentie (RTC)nog geen draag- vlak voor RTCheldere wetgeving met een breed gedragen visie op de toekomst van het Koninkrijkde nodige wets- voorstellen zijn een half jaar na afloop van de RTC gereed

Relevante beleidsnota's

Modernisering van de Overheid (regeldrukte), brief minister voor BVK, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 362, nr.17

Bestuurlijke vernieuwing (burgerforum), brief minister voor BVK, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 184, nr. 1

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• geennvt
   
Overige beleidsevaluatie• Evaluatie Kiezen op Afstand/Stemmen in willekeurig stemlokaal2005–2006
 • Evaluatie Kiezen op Afstand/Internet- en telefoonstemmen2006–2007
 • Derde evaluatie Awb2005–2006
 • Awgb evaluatie2004–2006
 • Evaluatie verkiezingen2006

FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR (BELEIDSARTIKEL 6)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Het bevorderen van een doeltreffende, doelmatige en democratische werking en inrichting van het openbaar bestuur en optimalisering van de interbestuurlijke samenwerking.

Het gaat om een slagvaardig openbaar bestuur met goed functionerende interbestuurlijke verhoudingen. BZK beheert en vernieuwt de bestuurlijke en financiële kaders waarbinnen de bestuurders en de organisaties in het openbaar bestuur invulling geven. BZK draagt ook zorg voor facilitering van politieke partijen en de rechtspositie van ambtsdragers. Dit gebeurt niet alleen door wetgeving, maar ook door discussie en onderzoek. Onderhoud van het systeem van regelgeving dient niet alleen periodiek plaats te vinden, maar ook naar aanleiding van signalen uit de praktijk.

2. Verantwoordelijkheid minister

De Minister van BZK is verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed functioneren van het openbaar bestuur en de interbestuurlijke samenwerking.

De Minister voor BVK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de agenda voor democratische vernieuwing.

3. Succesfactoren

De ministers van BZK en BVK rekenen op de steun en inzet van alle betrokken partijen. Alleen door een goede niet vrijblijvende samenwerking met de andere verantwoordelijke ministers, VNG, IPO, UVW, gemeenten, provincies en hun bestuurlijke vertegenwoordigers, kan hun opdracht slagen. De Code Interbestuurlijke Verhoudingen geeft hiervoor de geactualiseerde spelregels. De brede bekendheid hiervan is daarmee ook een belangrijke succesfactor.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 6: Functioneren openbaar bestuur2004200520062007200820092010
Verplichtingen32 54945 91339 29937 77237 91138 99839 598
        
Uitgaven32 16946 71339 29937 77237 91138 99839 598
Juridisch verplicht  35 69234 90134 90134 90134 901
1.apparaat9 9148 5828 2928 2198 2198 2198 219
2.inrichting en werking openbaar bestuur6 0456 6587 2365 1655 3046 3916 991
3.rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers5 92810 1078 7499 3879 3879 3879 387
4.faciliteren politieke partijen10 28221 36615 02215 00115 00115 00115 001
        
Ontvangsten1 378163159155155155155

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Een slagvaardig openbaar bestuur door het ontwikkelen en onderhouden van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting van de rijksoverheid, de medeoverheden en de financiële en bestuurlijke verhoudingen.

Motivering

Een slagvaardig openbaar bestuur veronderstelt kaderstelling door middel van (organieke) wetgeving en ander beleidsinstrumentarium. Het gaat hierbij in de kern om het tot uitdrukking brengen van heldere bestuurlijke verantwoordelijkheden en daarbij passende financiële verhoudingen. Voor de democratische legitimatie van het bestuurlijk handelen en de actieve betrokkenheid van de burger bij het bestuur, is het van belang dat voor de burger herkenbaar is welke bestuurslaag waarover beslist. Het openbaar bestuur zelf staat voortdurend voor de opgave zich te vernieuwen en aan te passen aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden.

Activiteiten 2006

Paasakkoord:

De herkenbaarheid en de aanspreekbaarheid van gekozen vertegenwoordigers voor de burger wordt verbeterd door de beoogde invoering van de gekozen burgemeester in aanvulling op de reeds ingevoerde dualisering van provincies en gemeenten. De gekozen burgemeester zal op termijn zijn intrede doen in ons lokale bestuur. In het Paasakkoord van 26 maart 2005 zijn daarover nadere afspraken gemaakt. Vanuit de erkenning dat de democratische legitimatie van het bestuur fundamentele versterking behoeft, is in het Paasakkoord tevens een brede agenda voor democratische vernieuwing vastgelegd. Hierop staan voor het lokaal bestuur de volgende activiteiten:

Burgemeestersreferenda. Vooruitlopend op de invoering van de gekozen burgemeester zal het houden van burgemeestersreferenda actief worden bevorderd. Verder zal de behandeling worden voortgezet van het wetsvoorstel waarbij het voorzitterschap van de burgemeester van de gemeenteraad en van de commissaris van de Koningin van provinciale staten uit de Grondwet wordt geschrapt.

Spreiding raadsverkiezingen. Op basis van een beleidsnotitie zal worden verkend in hoeverre de spreiding van de verkiezingen voor de gemeenteraden een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en de versterking van de lokale democratie. Door de huidige inrichting van de raadsverkiezingen is er sprake van een vermenging van lokale politiek met nationale politiek. Dit vertroebelt het zicht van de burger op de lokale politiek. De lokale democratie behoeft op een zodanige wijze versterking dat de samenstelling van de gemeenteraden meer een afspiegeling vormt van de opvattingen van de kiezers over de lokale politieke thema's. Uitgaande van een combinatie van burgemeestersverkiezingen met raadsverkiezingen zal een spreiding van raadsverkiezingen voor 2010 leiden tot een meer geleidelijke invoering van de gekozen burgemeester, maar gedurende enkele jaren ook tot twee verschillende wettelijke regimes voor het gemeentebestuur.

Middenbestuur. De discussie over het middenbestuur («alles tussen rijk en gemeenten»), die door BZK breed wordt opgepakt, resulteert eind 2006 in een notitie aan Eerste en Tweede Kamer. Het is de bedoeling te komen tot een realistische probleemverkenning bezien vanuit meerdere perspectieven en gevoed door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen.

Overige activiteiten

Herindeling. In 2002 is een omslag gekomen in het gemeentelijk herindelingbeleid. Sindsdien zijn bestuurskracht en draagvlak in het beleid de sleutelbegrippen. Wanneer de betrokken provincie of gemeenten hiertoe de wens kenbaar maken, kan de minister van BZK het initiatief tot wetgeving nemen. Vanuit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg zijn verschillende voorstellen aangeboden. Naar verwachting zal dit in 2006 tot wetgeving leiden.

OZB en financiële verhoudingen. BZK zorgt ervoor dat voldoende algemene middelen op de juiste wijze via gemeente- en provinciefonds worden verdeeld, dat gemeenten en provincies daarover adequaat worden geïnformeerd en dat die systematiek permanent wordt onderhouden. Voor 2006 geldt dat de OZB gebruikersheffing wordt afgeschaft. Bovendien is de samenstelling van het eigen inkomstengebied onderwerp van gesprek n.a.v. het advies «Eenhoorn».

Specifieke uitkeringen. Vergroten van de decentrale beleidsvrijheid door minder specifieke uitkeringen. Verminderen van de verantwoordings- en controlebureaucratie door het invoeren van single information- en single audit voor specifieke uitkeringen. Beide activiteiten komen voort uit het kabinetsstandpunt over de stuurgroep Brinkman «anders gestuurd, beter bestuurd».

Administratieve lasten. Het reduceren van administratieve lasten in de bestuurlijke kolom door opschoning van sturingsarrangementen waarbij sprake is van stapeling van instrumenten. Daarnaast zal gewerkt worden aan het vereenvoudigen van het Toezichtstelsel tot effectieve, efficiënte en transparante interbestuurlijke toezichtarrangementen, waardoor de bestuurlijke drukte en administratieve lasten worden terug gedrongen.

Functionele besturen en bestuurlijke hoofdstructuur. Formuleren van een visie op de relatie tussen functionele besturen en bestuurlijke hoofdstructuur, waarbij de aandacht uitgaat naar de positie, verantwoordelijkheid, democratische legitimatie, effectiviteit en efficiëntie van functionele organen.

Gedeconcentreerde rijksdiensten. Verkenning naar positie van gedeconcentreerde rijksdiensten binnen de interbestuurlijke verhoudingen.

Europa. BZK zal in 2006 verder bevorderen dat het binnenlands bestuur Europa-«proof» functioneert door middel van de opname in wetgeving van toezichtinstrumenten bij niet-naleving van EU-recht op decentraal niveau en handreikingen over EU-regels en -programma's voor gemeenten en provincies. BZK trekt voorts in samenwerking met andere lidstaten de ontwikkeling van een Europees breed stedelijk kennisnetwerk. Doel van dit kennisnetwerk is het versterken van stedelijk beleid in Europa en de kracht van steden te vergroten door middel van internationale kennisuitwisseling.

Instrumentenpakket voor grensgemeenten en -provincies. BZK zal in 2006 in samenwerking met de decentrale overheden en de buurlanden een steviger instrumentenpakket voor grensgemeenten en -provincies ontwikkelen om beter de specifieke knelpunten in onze grensregio's (zoals in Limburg) te kunnen aanpakken. Een onderdeel daarvan is het bestuurlijk-juridisch mogelijk maken van een grensoverschrijdend publiekrechtelijk lichaam waarin Nederlandse, Belgische en Duitse decentrale overheden met elkaar samenwerken.

Evaluatie dualisering provinciebestuur. Eind 2005 zal de commissie Hermans haar rapport evaluatie dualisering provinciebestuur afronden. In het eerste kwartaal van 2006 zal het kabinetsstandpunt hierover gereedkomen.

Doelgroep

Doelgroep van beleid is het gehele openbaar bestuur. Met behulp van verschillende instrumenten worden de lagere bestuurslagen in staat gesteld doelmatig, doeltreffend en democratisch te functioneren. Hier profiteert ook de burger van.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaarde (2005)StreefwaardeRealisatie
Vermindering van het aantal specifieke uitkeringen & brede doeluitkeringen (volgens Rapport Brinkman)17240Gefaseerd. Uiteindelijke realisatie voorzien in 2012.

Relevante beleidsnota's

• Paasakkoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 056, nr. 1.

• Rapport Eenhoorn, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 213, nr. 14.

• Kabinetsstandpunt over de stuurgroep Brinkman «anders gestuurd, beter bestuurd», Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 B, nr. 16.

• Bestuurlijke vernieuwing, brief minister voor BVK, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 184, nr. 1.

Operationele doelstelling 3: Het scheppen van randvoorwaarden om de politieke ambtsdragers in staat te stellen hun functie optimaal uit te oefenen.

Motivering

BZK wil optimale randvoorwaarden scheppen om de toegang tot het openbaar bestuur en de volksvertegenwoordiging te waarborgen als mede de kwaliteit van de functievervulling te kunnen garanderen.

Personele zorg van burgemeesters blijft noodzakelijk omdat de burgemeestersfunctie sterk in beweging is. Dit als gevolg van de veranderende en steeds complexere lokale context waarin het ambt moet worden uitgeoefend.

Het vooruitzicht van de invoering van de gekozen burgemeester dwingt de huidige beroepsgroep nadrukkelijk na te denken over de toekomstige loopbaan.

Activiteiten 2006

Rechtspositie politieke ambtsdragers. In de integrale beleidsnotitie rechtspositie politieke ambtsdragers is een aantal voorstellen gedaan, waarvan de uitvoering dient te leiden tot normalisering en modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze notitie is door het kabinet voor advies aan de tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur voorgelegd. Het kabinet heeft in de zomer 2004 een standpunt op dit advies uitgebracht dat door de Tweede Kamer is besproken. Wetsvoorstellen benodigd voor de uitvoering van de voorstellen zullen aanstonds worden ingediend.

Commissie Dijkstal II. De commissie Dijkstal is om een vervolgadvies gevraagd voor wat betreft de salariëring van de overige politieke ambtsdragers, de bestuurders van publiekrechtelijke ZBO's en het pensioenstelsel in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Daartoe is de commissie Dijkstal II aangesteld.

Burgemeestersprofiel. De verdere ontwikkeling van het burgemeestersambt zal worden gevolgd. Daartoe zal de kennis van de kerneigenschappen van de burgemeesters worden verdiept. Met behulp van de onderscheiden bestuurscompetenties zal de verandering van het huidige burgemeestersprofiel naar het gekozen burgemeestersambt worden beschreven.

Loopbaanbegeleiding. Op grond van een onder burgemeesters uit te voeren behoeftepeiling wordt een op deze beroepsgroep afgestemd instrumentarium ontwikkeld en aangeboden dat ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de loopbaanwensen en de werking van de arbeidsmarkt en een handreiking biedt voor verkrijgen van een passende functie.

Opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma dat door de beroepsorganisatie aan burgemeesters wordt aangeboden zal door het beschikbaar stellen van een subsidie aan het Professionaliseringsfonds worden gecontinueerd (tot 2008).

Voorlichting. Communicatie met de beroepsgroep moet worden geïntensiveerd. De veranderingen in het ambt, de invoering van de gekozen burgemeester, de wijzigingen in het rechtspositiebesluit en de aanpassingen van sociaal stelsel vragen vanwege de grote consequenties voor burgemeesters om gerichte voorlichting.

Doelgroep

Onderwerp van beleid zijn de politieke ambtsdragers

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
% burgemeesters dat een loopbaan oriëntatietraject volgt58,8%60%2006

Relevante beleidsnota's

• Beleidsnotitie rechtspositie politieke ambtsdragers, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 479, nr. 1.

• Kabinetsstandpunt over het advies van de Adviescomissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur (commissie Dijkstal); Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 479, nr. 7.

Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiëring politieke partijen

Motivering

Politieke partijen vervullen een essentiële functie binnen het stelsel van de representatieve democratie. Uit de voorwaardenscheppende taak van het Rijk voor het democratisch bestel vloeit de zorg voort voor een adequaat niveau alsmede een inzichtelijk systeem voor financiering van politieke partijen, dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Activiteiten 2006

• Subsidieverstrekking. Aan partijen die zetels hebben behaald in de Eerste en/of Tweede Kamer wordt jaarlijks subsidie verstrekt. Het streven is een nieuwe Wet op de partijfinanciering te realiseren. In de zomer 2005 is een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de hoogte en het systeem van de subsidie en het uitbreiden van de subsidiabele doelen. Deze wijziging is met terugwerkende kracht tot 1-1-2004 in werking getreden. In voorbereiding is een tweede wetsvoorstel gericht op het aanscherpen van de regels voor giften en partijsponsoring.

Doelgroep

Onderwerp van beleid zijn de politieke partijen.

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• Evaluatie dualiseringprovincies2005
 • Jaarlijkse evaluatie financiële functie2006
   
Overige beleidsevaluatie• Trendnota «de staat van het binnenlands bestuur»2005
 • Professionaliseringsfonds tot 20052005

GROTESTEDENBELEID (BELEIDSARTIKEL 9)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Krachtige steden met een minimum aan bureaucratie

Het (rijksbrede) doel van het grotestedenbeleid (GSB) voor de derde convenantsperiode 2005–2009 is te komen tot krachtige steden. Steden waarin zichtbare resultaten worden geboekt met een minimum aan bureaucratie. Krachtige steden zijn veilige steden. Steden die in staat zijn op een goede manier in te spelen op de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan een stad stellen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige vestigingslocaties en hechte sociale samenhang, die werk biedt aan wie dat zoekt. Een stedelijke samenleving die sociaal, fysiek, economisch en bestuurlijk vitaal genoeg is om eigen problemen op te lossen. Kortom, een stad die kansen biedt aan zijn burgers en waar het veilig en prettig is om te verblijven. De grootstedelijke problematiek heeft een meervoudig karakter en moet daarom integraal aangepakt worden. De grote steden moeten hun beleid naar eigen inzicht kunnen vormgeven. Maatwerk is vereist zodat de stedelijke aanpak beter aansluit op vragen en behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.

Voor de convenantsperiode 2005–2009 zijn in maart 2005 prestatieconvenanten gesloten met de 31 GSB-steden. Met ingang van 2006 zal dit ook voor Sittard-Geleen gebeuren.

De algemene doelstelling «krachtige steden» is vertaald in vijf outcomedoelstellingen voor de steden in GSB III.

1. Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid;

2. Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;

3. Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving;

4. Het binden van de midden- en hogere inkomens aan de stad;

5. Het vergroten van de economische kracht van de stad.

De contouren van het GSB III zijn neergelegd in de nota Samenwerken aan de Krachtige Stad1. Voor meer informatie over het stelsel Grotestedenbeleid 2005–2009 wordt verwezen naar deze nota.

Deze doelstellingen hebben een nauwe onderlinge afhankelijkheid en dienen dus ook in onderlinge samenhang tot ontwikkeling te worden gebracht. Dit vergt een intensieve rijksbrede samenwerking met de andere departementen (JUS, VROM, EZ, OCW, VWS, LNV). De outcomedoelstellingen zijn vervolgens vertaald in outputdoelstellingen met bijbehorende output-indicatoren (zie bijlage ECO-GSB). In de prestatieconvenanten zijn afspraken gemaakt op dit outputniveau. Een aantal steden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om stadsspecifieke indicatoren te gebruiken. Om de resultaten te bereiken ontvangen de steden een financiële bijdrage van het rijk in de vorm van drie brede doeluitkeringen voor de onderdelen «fysiek», «economie» en «sociaal, integratie en veiligheid».

De steden van het Grotestedenbeleid

kst-30300-VII-2-3.gif

2. Verantwoordelijkheid minister

Het kabinet is gezamenlijk verantwoordelijk voor een samenhangend en ontkokerd GSB. Om te realiseren dat steden krachtiger worden faciliteert het rijk de steden door in te zetten op ingrijpende vermindering van de rijksbureaucratie, beperking van de rijkssturing tot hoofdlijnen, ontschotting van geldstromen, vereenvoudiging van de programmavereisten, afschaffing van de dubbele verantwoording en meerjarige zekerheid voor de duur van het convenant.

De steden dienen hun inzet zoveel mogelijk te kunnen richten op het bereiken van meetbare en concrete resultaten. Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat de daadwerkelijke uitvoering van het GSB een verantwoordelijkheid van de steden is.

Voor de inhoudelijke samenhang en het beheer van de brede doeluitkeringen in het domein fysiek, het domein economie en het domein sociaal, integratie en veiligheid zijn respectievelijk de minister van VROM, de staatssecretaris van EZ en de minister voor BVK verantwoordelijk. In de desbetreffende begrotingen treft u een nadere uitwerking aan. De overige bij het GSB betrokken vakministers zijn en blijven beleidsmatig verantwoordelijk voor het eigen sectorale GSB-beleid.

De minister voor BVK is verantwoordelijk voor de rijksbrede inhoudelijke samenhang en stelselmatige aanpak van het grotestedenbeleid. Deze rol wordt uitgeoefend ten opzichte van alle bij het GSB betrokken departementen, steden en de op steden gerichte Europese structuurfondsenprogramma's Doelstelling 2 Stedelijke gebieden en Urban. Hiertoe heeft hij tevens budgettaire medeverantwoordelijkheid, die hem de bevoegdheid geeft mee te beslissen over de departementale onderwerpen binnen het GSB ten einde de inhoudelijke samenhang en stelselmatige aanpak te bewaken. Rijksbreed zijn de voor GSB relevante regelingen en hun budgettaire omvang weergegeven in het Extra Comptabel Overzicht (ECO) GSB. Daarnaast is de minister tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europese GSB en van de uitvoering van de programma's voor steden (Doelstelling 2 en Urban II) in tien Nederlandse steden.

3. Succesfactoren

Het behalen van de algemene beleidsdoelstelling «krachtige steden» is afhankelijk van een aantal elementen. Ten eerste valt of staat de doelstelling met een goede uitvoering van de convenanten; door de steden die hun uiterste best moeten doen om hun ambities te realiseren, maar ook door het rijk. Uit de convenanten vloeien voor het rijk een aantal acties voort, zoals aanvulling met prestatieafspraken over volwasseneneducatie, onderwijsachterstanden en inburgering, en het samen met de steden ontwikkelen van een strategische agenda. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de eindevaluatie GSB II gevolgen hebben voor de uitvoering van de convenanten. Dit betekent dat het grotestedenbeleid in de loop van de convenantsperiode doorontwikkeld moet worden.

Verder is het intact houden van de condities van het Grotestedenbeleid een kritische succesfactor. Dat betekent o.a. het in stand houden van de Brede Doeluitkeringen en de uitwisselbaarheid van de geldstromen daarbinnen. Een goede samenwerking tussen alle bij het GSB betrokken partners op rijks- en stedelijk niveau is tevens van groot belang. Openheid ten aanzien van nieuwe beleidsvoornemens en de wil om samen te werken is essentieel. Tot slot zijn externe ontwikkelingen altijd van invloed op de doelstellingen van het GSB. De minister voor BVK zal zich sterk maken voor een goede uitvoering van de convenanten aan rijkszijde.

In 2007 zal er een midterm-review worden gehouden waarin de tussenbalans wordt opgemaakt. De minister voor BVK zal de steden aanspreken die achterblijven bij het behalen van hun doelstellingen en bijsturen waar dat nodig is, om te zorgen dat in 2010 de afspraken zijn gerealiseerd.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 9: Grotestedenbeleid2004200520062007200820092010
Verplichtingen254 7461 648 85310 85710 78411 03410 52193 090
        
Uitgaven131 789444 182351 171353 098346 248340 735125 919
Juridisch verplicht  350 291351 878344 831339 88437 935
1.apparaat4 2183 2023 1473 1473 1473 1473 147
2.faciliteren grotestedenbeleid3 2162 47720081 9631 9631 9631 963
3.stimuleren grotestedenbeleid124 355438 503346 016347 988341 138335 625120 809
        
Ontvangsten6327 578214 516214 516214 516214 5160

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Krachtige steden faciliteren door het ontwikkelen van een samenhangend gecoördineerd en ontkokerd beleid

Motivering

De minister voor BVK ontwikkelt en coördineert de randvoorwaarden voor de aanpak en de inhoud van het GSB beleid richting de steden en de betrokken departementen.

De steden moeten ondersteund en gefaciliteerd worden bij de uitvoering van de convenanten. Ook het Rijk moet een aantal acties verrichten om aan de afspraken neergelegd in de convenanten te voldoen. Door deze inspanningen vanuit het Rijk/BVK hebben de steden meer kans daadwerkelijk krachtige steden te worden.

Activiteiten 2006

Faciliteren steden bij de uitvoering convenanten GSB III. De steden moeten in 2006 aan de slag met de uitvoering van de convenanten. Zij moeten zorgen voor een gerichte uitvoering van de convenanten die bijdraagt aan het behalen van hun prestatieafspraken. Waar nodig faciliteert BZK hun daarbij. BZK ondersteunt de steden middels het monitoren van de voortgang, het voeren van stadsgesprekken, het organiseren van kennisuitwisseling en het meedenken over problemen die zich voordoen.

Coördinatie rijk uitvoering van convenanten GSB III. Het rijk heeft zich met het ondertekenen van de convenanten op verschillende manieren gecommitteerd aan het Grotestedenbeleid. BZK is op rijksniveau verantwoordelijk voor het bewaken en faciliteren van de operationalisatie van het Grotestedenbeleid. Voor wat betreft het sociale domein coördineert BZK de rijksbrede beleidsinhoudelijke samenhang en procesmatige voortgang en afstemming (frontoffice). De vakdepartementen zijn en blijven verantwoordelijk voor het eigen beleidsterreinen binnen dit domein (backoffice).

Eén van de aandachtspunten binnen de rijksbrede coördinatie is dat nieuwe specifieke uitkeringen voor de G31 voorkomen worden; nieuwe geldstromen gaan bij voorkeur op in een BDU, zodat er niet opnieuw een woud aan regelingen ontstaat. Zie hiervoor ook de kabinetsreactie op het rapport «Anders gestuurd, bester bestuurd» (kamerstuknummer).

Buurtoffensief. Onderdeel van de coördinatie van het sociale domein is het bepalen van een Sociale Agenda. De nadruk van de minister voor BVK ligt hierbij bij de buurt en de burger. De waarde van de inzet van iedere burger voor de buurt, en omgekeerd, is groot, en kan een grote bijdrage leveren aan de kracht van de stad. De minister voor BVK zal najaar 2005 namens het Kabinet reageren op het WRR-rapport«Vertrouwen in de buurt». VROM, VWS en V&I (JUS) zullen hierbij een actieve rol vervullen.

Stedelijk beleid. De toekomst van het stedelijk beleid na 2010 is een prioriteit in 2006. In 2006 zullen concrete scenario's worden uitgewerkt voor het beleid na 2009. De bedoeling is om in 2007 te komen tot een visie op stedenbeleid na 2009. Uitgangspunt hierbij is dat er wel degelijk voor en door de grote steden beleid nodig is. Maatschappelijke problemen zullen zich blijven concentreren in de grote steden. De vraag is in welke mate en in welke vorm de betrokkenheid en de ondersteuning van het rijk daarbij geboden is.

Middelgrote gemeenten. Meer gemeenten kunnen hun voordeel doen met de GSB-aanpak, zonder dat zij tot het Grotestedenbeleid worden toegelaten. Het gaat dan om het aanbieden van bepaalde faciliteiten die ook voor de G31 beschikbaar zijn; bijvoorbeeld het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS) en het ontwikkelen van maatregelen voor middelgrote steden.

Verantwoording GSB III. In GSB III wordt er éénmaal beleidsmatig en financieel door de steden aan het rijk verantwoord, en dat is in 2010. De voortgang in de steden wordt op drie momenten gemonitord: bij de nulmeting in 2005, bij de midterm review in 2007 en bij de eindmeting in 2010. De voorbereidingen voor de midterm evaluatie worden in 2006 getroffen. Bij de verantwoording in 2010 gaat het om een programmatische eindverantwoording op outputniveau met één financiële verantwoording voor elk van de BDU's. Er kan voor de financiële verantwoording door de steden gebruik worden gemaakt van de gemeenterekening. De eindverantwoording over de outputresultaten zal plaatsvinden op basis van de monitorgegevens. Op basis van de financiële verantwoording en de programmatische eindverantwoording wordt de definitieve rijksbijdrage per BDU vastgesteld.

Structuurfondsen. De nationale coördinatie van de URBAN II-programma's en Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden gebeurt door het ministerie van BZK. De structuurfondsenprogramma's Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden en het URBAN II programma zijn in aanvulling op het nationale GSB gericht op een verdere ontwikkeling van een aantal achterblijvende gebieden in tien grote steden. Het doel is het verkleinen van sociaal economische achterstanden. Jaarlijks wordt eind juni het jaarverslag gepresenteerd. De programma's lopen in 2006 af. De eindverantwoording zal in 2009 plaatsvinden.

Met ingang van 2007 zal, indien Nederland middelen uit de structuurfondsen ontvangt, voor de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een apart stedelijk programma tot stand komen. De Tweede kamer wordt in 2006 over de invulling van dit programma nog nader geïnformeerd.

Facilitering en kennisuitwisseling over GSB in Nederland en Europa. Een belangrijk element van het Grotestedenbeleid is kennisuitwisseling tussen steden over problemen en oplossingen. Met de ondertekening van de convenanten hebben Rijk (BZK en andere departementen) en BVK zich vastgelegd aan een subsidiëring van het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS) tot en met 2009. Het doel van het kenniscentrum is het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de steden.

Op Europees niveau vraagt BZK om meer aandacht voor stedelijke problematiek en integrale benadering van het GSB. Samen met de steden worden daartoe in het kader van URBAN II en Doelstelling 2 acties ondernomen om op Europees niveau uitwisseling van ervaringen en best practices te bewerkstelligen, mede met het oog op de inzet voor stedelijk beleid na 2006. Onder het URBACT-programma van de EU zijn bijvoorbeeld zogenaamde thematische netwerken opgericht. De wederzijdse leereffecten kunnen tevens worden benut voor het Nederlandse GSB.

Daarnaast is op initiatief van de minister voor BVK het Europees kennisnetwerk gestart waarbij het KCGS de implementatie in de 15 deelnemende lidstaten verzorgt. Dit «European Urban Knowledge Network» heeft als doel vraaggestuurde kennisuitwisseling tussen lidstaten te bevorderen. Het streven is om het netwerk per 1-1-2007 volledig operationeel te laten zijn.

Doorzettingsmacht. In het kader van het traject doorzettingsmacht zijn twee trajecten afgerond, voor Rotterdam en de G4. De «Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek» ligt op het moment van schrijven bij de Tweede Kamer. Doel is dat de Wet op 1-1-2006 inwerking treedt. Of er nog andere trajecten in gang zullen worden gezet voor andere steden valt nog te bezien en is afhankelijk van wat de steden aan het rijk voorleggen. De minister voor BVK heeft de steden tijdens de ondertekeningsceremonie nadrukkelijk uitgenodigd met initiatieven te komen.

Sittard-Geleen. Op 1-1-2006 zal Sittard-Geleen als 31ste stad tot het Grotestedenbeleid toetreden.

Doelgroep

De 31 GSB steden. De steden zijn primair de doelgroep van het Grotestedenbeleid. Met hulp van het rijk worden steden in staat gesteld de problemen in de stad op te lossen. De burger plukt hier natuurlijk de vruchten van.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Uitvoering convenanten Ondertekening van 30 prestatie-convenanten in 2005In 2010 hebben alle steden al hun prestaties gehaaldIn 2010
    
BDU SIVIn 2005 zijn de GSB-relevante geldstromen gebundeld in drie BDU'sIn 2006 zijn er geen nieuwe specifieke uitkeringen ontstaan met relevantie voor het Grote-stedenbe- leidIn 2006
    
Europees KennisnetwerkIn 2005 doen 12 lidstaten mee aan het kennisnetwerkEen operationeel kennisnetwerk dat EU-breed werkt1-1-2007
    
Doorzettings-machtDe Wet bijzondere maat-regelen groot- stedelijke problematiek ligt op 1-5-2005 bij de Tweede KamerOp 1-1-2006 treedt de Wet in werking2006

Voor de doelstellingen en indicatoren behorende bij GSB-III wordt verwezen naar het ECO-GSB verderop in deze begroting

Relevante beleidsnota's

• Nota samenwerken aan de Krachtige stad, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 116.

• Kabinetsreactie op rapport «Anders gestuurd, beter bestuurd», Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 B nr. 16.

• Brief Minister BVK over prestatieafspraken derde periode Grotestedenbeleid 2005–2009, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 128, nr. 1.

• Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 091, nr. 1.

Operationele doelstelling 3: Krachtige steden faciliteren door het verstrekken van middelen in het kader van de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid

Motivering

Om krachtige steden te worden en de prestatie-afspraken met het rijk te realiseren ontvangen de steden middelen van het rijk uit hoofde van drie Brede Doeluitkeringen (BDU's). De middelen op artikelonderdeel 9.3 betreffen de budgetten die BZK budgetten beschikbaar stelt aan de steden in het kader van de BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid (SIV). Op dit artikel staat derhalve het totale meerjarige budget voor de BDU, aangezien BZK verantwoordelijk is voor de procesmatige en inhoudelijke afstemming en samenhang op het domein Sociaal (zie operationele doelstelling 2). De bijdragen van de ministeries van OC&W en VWS aan de BDU zijn middels een bijdrageconstructie op dit artikelonderdeel geplaatst en worden door BZK aan de steden uitgekeerd. Op dit artikelonderdeel komt tot de verantwoordelijkheid tot uitdrukking die BZK heeft voor de financieel administratieve afhandeling die komt kijken bij de uitvoering van de BDU SIV gedurende GSB III.

Activiteiten 2006

Interdepartementale financiële ontwikkelingen. BZK is verantwoordelijk voor de operationalisatie op rijksniveau van de BDU SIV vanaf 2005. BZK bewaakt in dit kader de interdepartementale financiële ontwikkelingen op het gebied van de BDU SIV.

Jaarlijkse betalingen. Verzorgen van de jaarlijkse gecoördineerde betalingen aan de steden in het kader van de BDU SIV.

Nieuwe geldstromen. Financiële coördinatie opname nieuwe geldstromen in BDU SIV in de begroting van BZK.

Coördinatie financiële verantwoording. Coördinatie proces rondom financiële verantwoording door steden en uitvoeren sanctioneringbeleid in 2010. Wanneer sprake is van verwijtbaar achterblijvende resultaten of van onrechtmatigheden worden middelen door BZK teruggevorderd. In de BDU regelgeving is opgenomen dat de teruggevorderde middelen als een bonus kunnen worden verdeeld over de best presterende steden.

Doelgroep

De 31 GSB-steden

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Uitvoering convenantenOndertekening van 30 prestatie-convenanten in 2005In 2010 hebben alle steden al hun prestaties gehaaldIn 2010

Voor de doelstellingen en indicatoren behorende bij de BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid wordt verwezen naar het ECO-GSB verderop in deze begroting

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• Toekomst Grotestedenbeleid (ex-ante)2006
   
Effecten van beleid• Eindevaluatie GSB II (stedelijke en rijkszijde)2005
 • Eindevaluatie GSB III2010
   
Overige beleidsevaluatie• Eindevaluatie Expertteam2006
 • Midterm review GSB III2007

4. KWALITEIT OPENBARE SECTOR

INNOVATIE EN INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR (BELEIDSARTIKEL 7)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Door inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en innovatie van werkprocessen verbeteren van het presterend vermogen van de overheid.

Burgers en de overheid ontmoeten elkaar veelvuldig: burgers nemen diensten af van de overheid (vergunning, paspoort etc.) of komen hun plichten tegenover de overheid na (bijv. belastingaangifte). Die contacten verlopen niet altijd even soepel. Daarom werkt BZK aan oplossingen voor een klantgerichte en efficiënte overheidsdienstverlening.

De focus van het beleid is gericht op overheidsorganisaties (in de meest brede zin), burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen en heeft als doel: een beter presterende overheid, die

• transparant is en de burger in staat stelt te participeren in wat de overheid doet;

• zich bij de publieke dienstverlening klant- en vraaggericht opstelt en via meerdere kanalen (multichannel-gedachte) benaderd kan worden;

• elektronische authenticatie mogelijk maakt;

• werkt aan het principe van eenmalige gegevensverstrekking door burgers en bedrijven (dus niet naar de bekende weg vraagt);

• openstaat voor vernieuwende werkwijzen en -processen;

• geen onnodige administratieve lasten veroorzaakt;

• in het gebruik van ICT binnen de overheid (op basis van beschikbare benchmarks), tot de koplopers in Europa behoort;

• de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) on-line beschikbaar stelt aan gebruikers die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taak;

• haar burgers voorziet in paspoorten en identiteitskaarten voor identificatie in het maatschappelijk verkeer en bij grensoverschrijding.

2. Verantwoordelijkheid minister

De minister voor BVK is verantwoordelijk voor:

• de regie over de ontwikkeling, de toepassing en de samenhang van de basisvoorzieningen van de elektronische overheid [waaronder de uitvoering van de wet op het BurgerServiceNummer (BSN) en het opnemen van de elektronische handtekening op de Nederlandse IdentiteitsKaart in de paspoortwet (e-NIK)];

• het faciliteren van overheidsorganisaties, in het bijzonder de rijksoverheid, bij de vermindering van de administratieve lasten voor burgers;

• het stimuleren en ondersteunen van overheidsorganisaties bij de innovatie van werkprocessen en bij de toepassing van ICT ten behoeve van complexe ketenvraagstukken;

• het beheren van de reisdocumentenketen en het stelsel van de GBA;

• het invoeren van biometrische kenmerken op de reisdocumenten;

• het realiseren van de modernisering van de GBA.

3. Succesfactoren

De minister voor BVK, die coördinerend minister is voor het overheidsinformatiebeleid, werkt voor het welslagen van het beleid nauw samen met de andere departementen, zelfstandige bestuursorganen, en met gemeenten, provincies en waterschappen. De minister kan de samenwerking niet afdwingen, maar is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de andere overheden. Afstemming en overleg met alle actoren is daarom van groot belang. Binnen het Rijk vindt de bestuurlijke afstemming plaats in het ELO-bewindsliedenoverleg (BVK, EZ, FIN, SZW), tussen Rijk en gemeenten in de Regiegroep ICT en Overheid. Voor de bestuurlijke afstemming tussen Rijk en provincies is er de stuurgroep e-Provincies.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector2004200520062007200820092010
Verplichtingen115 94177 069155 899151 325139 960141 460137 463
        
Uitgaven96 96594 883170 146155 493140 128141 628137 463
Juridisch verplicht  167 146152 493137 128138 628134 463
1.apparaat3 1694 1234 3614 1973 1653 1653 165
2.verbeteren ICT-voorzieningen27 00637 65119 47123 26121 80322 80324 303
3.instandhouden, en optimaliseren ICT-voorzieningen15 81315 57528 32722 73723 23723 73723 731
* Bijdrage baten-lastendiensten CAS(5012)(5225)(5042)(4671)(4671)(4671)(4671)
4.reisdocumenten en GBA-stelsel50 97737 534117 987105 29891 92391 92386 264
* Bijdrage baten-lastendiensten BPR(9521)(6058)(57 787)(36 874)(13 337)(13 337)(13 337)
        
Ontvangsten48 08640 82460 21268 44178 60278 60272 943

5. Operationele doelstellingen

In het Programma Andere Overheid (PAO) en in de vervolgrapportage op de Rijksbrede ICT-agenda is op hoofdlijnen aangegeven hoe het kabinet invulling wil geven aan haar ambities. De notitie «Op weg naar de elektronische overheid» (hierna kortweg Elektronische Overheid ofELO genoemd) en de voortgangsrapportages ELO, zijn hiervan een nadere uitwerking. De activiteiten uit de ELO-notitie zijn opgenomen in operationele doelstelling 2.

Operationele doelstelling 2: De innovatie van werkprocessen binnen de overheid, het verbeteren van de publieke dienstverlening, het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie, het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en het daartoe bewerkstelligen van een adequate en betrouwbare ICT-infrastructuur voor de openbare sector.

Motivering

Burgers en bedrijven willen een overheid die goed toegankelijk en klantgericht is, efficiënt werkt en de administratieve lasten minimaliseert.

Activiteiten 2006

De minister voor BVK bevordert de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening door:

Regie over ontwikkeling basisvoorzieningen (elektronische authenticatie, éénduidige nummers voor personen en bedrijven, basisregisters, elektronische identificeringsmiddelen, elektronische informatie-uitwisseling en een verbetering van de zoekmogelijkheden op overheidswebsites.

• In 2006 voert het programma Advies.overheid.nl experimenten uit met nieuwe zoektechnologieën zodat informatie van de overheid nog beter kan worden gevonden.

• DigiD (voorheen OTV = overheidstoegangsvoorziening) is een overheidsbrede voorziening, waarmee burgers en bedrijven zich kunnen identificeren bij elektronische overheidsdienstverlening. In 2006 zal DigiD verder worden uitgerold. Het betreft uitbreiding van het aantal diensten en overheidsorganisaties en het aantal burgers en bedrijven dat van DigiD gebruik maakt. Daarnaast zullen, naast het basisniveau (waarin gebruik wordt gemaakt van gebruikersnaam/wachtwoord), middelen beschikbaar komen voor in de hogere betrouwbaarheidsniveaus.

• Het BurgerServiceNummer (BSN) wordt per 1 januari 2006 ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de GBA of de nog te vormen registratie niet-ingezetenen.

• In 2006 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een stelsel van basisregistraties. Met behulp van basisregistraties kan hergebruik van gegevens gerealiseerd worden (ter invulling van het beginsel van eenmalige gegevens verstrekking).

• De beoogde invoeringsdatum voor de elektronische identiteitskaart (eNIK) is 1 oktober 2006, in lijn met besluitvorming omtrent het contract reisdocumenten. Voor de eNIK werd bij Voorjaarsnota 2005 een structureel budget toegekend oplopend van ca. € 3 mln. in 2006 tot ca. € 9 mln. in 2010.

• Strevend naar meer uniformiteit wordt onder regie van BVK in 2006 verder gebouwd aan een ICT-architectuur van de overheid. BVK faciliteert de ontwikkeling van generieke ICT-voorzieningen, -instrumenten en -standaarden.

Regie over de ontwikkelingen bij andere overheden:

• Voor het laten samenwerken van de productencatalogi van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen zal een architectuur worden uitgerold.

• In samenwerking met VNG en IPO wordt in 2006 binnen de programma's EGEM (Elektronische Gemeente) en e-Provincies gewerkt aan verbetering van de gemeentelijke en provinciale dienstverlening.

• Bij de uitvoering van de activiteiten vindt afstemming plaats met ontwikkelingen in het buitenland en Europa (E-Europe)

Regie over administratieve lastenreductie:

• De ontwikkelingen op het terrein van de administratieve lastenreductie voor burgers zal worden gemonitord.

• Bij de administratieve lastenreductie voor burgers worden alle actoren betrokken die een rol spelen bij het verlenen van een dienst (ketenaanpak)

Transparantie:

• Ten behoeve van een betere toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt in 2006 decentrale wetgeving op Internet gepubliceerd; ook wordt gewerkt aan de elektronische publicatie van vergunningen en bekendmakingen, ondermeer op http://www.overheid.nl/.

Innovatie:

• Het programma InAxis stimuleert en ondersteunt organisaties in het openbaar bestuur bij het werken aan vernieuwing. Dit doet zij o.a. door het subsidiëren van bepaalde, veelbelovende innovatieve experimenten die op deze wijze doorontwikkeld kunnen worden voor een breder gebruik. (de zogenaamde «experimentenregeling» van de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur).

Doelgroep

Alle burgers en overheidsorganisaties (Rijk, provincies, gemeenten en ZBO's)

Prestatie indicato

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Percentage van de totale dienstverlening dat elektronisch uitvoerbaar is55%60%2006
    
Vermindering van de administratieve lasten025%2007
    
Het aantal provincies/gemeenten dat ten minste één relevante categorie vergunningen integraal op Internet ontsluit.2/118/502006

Bron: Overheid.nl Monitor (www.advies.overheid.nl).

Relevante beleidsnota's

– Rijksbrede ICT-agenda Beter presteren met ICT 2006–2006, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 643, nr. 63

– Rijksbrede ICT-agenda Beter presteren met ICT 2006–2006, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 643, nr. 47

– Notitie ELO; Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, nr. 26 387, nr. 23.

– Voortgangsrapportage ELO; Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, nr. 29 362, nr. 34 en bijlage 2

Operationele doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren van bestaande overheidsbrede ICT-voorzieningen, alsmede de bevordering van het gebruik hiervan.

Motivering

De overheid moet zorgen dat de toegang tot haar informatie, het behoud van de aanwezige kennis en de veiligheid van de aangeboden voorzieningen altijd kan worden gewaarborgd.

Activiteiten 2006

• In 2006 zal de overheid een aantal programma's continueren die van het grootste belang zijn voor de toegankelijkheid van overheidsinformatie, kennisuitwisseling en het waarborgen van de veiligheid van de aangeboden voorzieningen. Deze programma's zijn ondergebracht bij de Stichting ICTU:

• De elektronische overheidsportal Overheid.nl.

• Het Kenniscentrum Elektronische Overheid (ELO).

• BurgerOverheid.

Voor de programma's Kenniscentrum ELO en Overheid.nl is een kwaliteitsindex ontwikkeld waarbij – onder andere – gebruik en klanttevredenheid worden gemeten. Het streven is voor elk van deze voorzieningen een gepercipieerd (constant) kwaliteitsniveau te realiseren van tenminste een 7 op een schaal van 10 (zie de prestatiegegevens). Dit streven kan als voldoende ambitieus worden beschouwd daar wensen en eisen van gebruikers en aantal en vorm van te leveren diensten jaarlijks toenemen. Het realiseren van tenminste een constant kwaliteitsniveau van een 7 op een schaal van 10 kan dus in feite gezien worden als een kwaliteitsverbetering.

• Er komt een Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO), die een aantal beheertaken op het terrein van de elektronische overheid op zich zal nemen. In eerste instantie zullen het beheer van de DigiD, de Policy Authority (PA) van de Public Key Infrastructure (PKI) van de overheid en de Overheidstransactiepoort (OTP, een infrastructurele ICT-voorziening die in opdracht van EZ is ontwikkeld ten behoeve van het berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven) en taken op het terrein van standaardisatie en veiligheid bij de GBO worden ondergebracht. Voor de GBO werd bij Voorjaarsnota 2005 een structureel budget van ca. € 14 mln. toegekend.

• Voor de voormalige ICTU programma's Policy Authority PKI en het Computer Emergency Response Team (GOVCERT.nl) is reeds een kwaliteitsindex ontwikkeld en zal ook in 2006 een meting worden uitgevoerd. In de loop van 2006 zal worden bezien of voor de overige beheerprogramma's binnen de GBO ook een kwaliteitsindex kan worden ontwikkeld.

Doelgroep

Alle burgers en overheidsorganisaties (Rijk, provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen)

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Overheid.nlKenniscentrum ELOGOVCERT.nlPolicy AuthorityPKI7777777772006200620062006

Relevante beleidsnota's

– Notitie ELO; Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, nr. 26 387, nr. 23.

– Voortgangsrapportage ELO; Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, nr. 29 362, nr. 34 en bijlage 2

Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren van de reisdocumentketen en het stelsel van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBA

Motivering

Het stelsel van de GBA en de reisdocumentenketen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. De GBA legt persoonsgegevens van ingezetenen vast en stelt deze beschikbaar aan gebruikers die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taak. De reisdocumentenketen voorziet in paspoorten en identiteitskaarten voor identificatie in het maatschappelijk verkeer en bij grensoverschrijding. In 2006 ligt de nadruk op het uitvoeren van twee grote projecten.

De modernisering van de GBA bestaat onder andere uit de ontwikkeling van een startpakket gegevensverstrekking (SpG) en een startpakket actualisering (SpA). Het SpG bedient vanuit één centraal punt alle afnemers van gegevens afkomstig uit de (decentrale) gemeentelijke basisadministraties. Dit is een veel efficiëntere wijze van gegevensverstrekking en vergroot de mogelijkheden om de afnemers on-line en op maat van gegevens te voorzien. Het SpA zorgt voor een uniforme gegevensopslag en gegevensbeheer bij gemeenten. Noodzakelijke wijzigingen kunnen hierdoor relatief snel en eenvoudig wordt doorgevoerd. SpG en SpA vergroten de kwaliteit van de gegevens in de basisadministratie. Er worden voorbereidingen getroffen, met name vanuit wetgeving, om de GBA onderdeel uit te laten maken van het stelsel van basisregistraties.

Het reisdocumentenprogramma heeft als belangrijkste doel het opnemen van biometrische kenmerken op de reisdocumenten en het vervangen en vernieuwen van de infrastructuur voor het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Op grond van een EU-verordening moeten de gezichtsopname op een chip en de vingerafdrukken worden opgenomen op het reisdocument. Bij de invoering van de vingerafdrukken zal ook worden voorzien in het on-line raadplegen van de vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie.

Activiteiten 2006

• Uitrol van het startpakket gegevensverstrekking (SpG) vanaf eind 2006.

• Voorbereiding aanwijzing GBA als basisregistratie per 1 januari 2007.

• Invoering van de gezichtsopname op een chip op de reisdocumenten in 2006.

• Voorbereiden van de invoering van de vingerafdrukken op de reisdocumenten in 2007.

• Ontwikkelen van een centrale reisdocumentenadministratie (CRA).

• Vervangen van de infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten.

• Afsluiten van het contract met de producent van de reisdocumenten per 1 oktober 2006.

• Gratis NIK verstrekken aan 14-jarigen.

• Beheer van de GBA en de reisdocumentenketen bij een kostendekkende exploitatie.

• Uitvoeren van circa 150 GBA-audits bij de gemeenten.

Doelgroep

De doelgroep van de modernisering GBA bestaat primair uit de gemeenten en alle gebruikers die gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie nodig hebben voor het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taak. De modernisering van de GBA richt zich ook op de burger. De burger hoeft straks slechts éénmalig zijn gegevens te verstrekken en vervolgens kunnen alle overheidsdiensten gebruik maken van deze gegevens als onderdeel van het stelsel van basisregistraties.

De doelgroep van het reisdocumentenprogramma zijn enerzijds de burgers die zich met de reisdocumenten kunnen identificeren en naar het buitenland kunnen reizen en anderzijds publieke en private organisaties voor wie het van belang is om de identiteit van burgers (als klant, werknemer e.d.) vast te kunnen stellen. De gemeenten, de buitenlandse posten, de marechaussee en de Nederlandse Antillen en Aruba waar de reisdocumenten worden uitgegeven zijn ook als doelgroep van belang.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Percentage van de gemeenten dat in één keer slaagt voor GBA-audit33% (2004)40%2006
    
Invoeren gelaatscan op de reisdocumentenEr is geen gelaatscanEr is een gelaatscan2006

Relevante beleidsnota's

• Brief minister met de kabinetsreactie n.a.v. het advies «Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in de toekomst», Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 859, nr. 1.

• Verslag algemeen overleg van 28-11-2001, inzake modernisering GBA en voortgang programma Stroomlijning basisgegevens, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 27 859, nr. 2.

• Brief minister inzake voortgang programma modernisering GBA, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 27 859, nr. 3.

• Brief minister BVK met implementatie verordening EU betreffende biometrische gegevens in paspoorten en reisdocumenten, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 25 764, nr. 26.

• Brief ministers BZK en Justitie over terrorismebestrijding, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 754, nr. 5.

• Brief minister BVK over praktijkproef biometrie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 25 764, nr. 24.

6. Evaluatieonderzoek

Jaarlijks zullen een viertal evaluatieonderzoeken worden uitgevoerd op respectievelijk de beleidsgebieden van elektronische dienstverlening, eenmalige gegevensverstrekking, planning en voortgang ELO-basisvoorzieningen en de kwaliteit van diensten van de beheerprogramma's bij ICTU. Tot en met 2007 zal er tevens jaarlijks een evaluatieonderzoek worden uitgevoerd op het vlak van administratieve lasten(-reductie) voor burgers.

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• Monitor elektronische dienstverlening2006
 • Monitor dienstverlening op basis van eenmalige gegevensverstrekking2006
 • Voortgang reductie administratieve lasten2006
   
Overige beleidsevaluatie• ELO planningsoverzicht (voortgang basisvoorzieningen)2006
 • Kwaliteitsmeting beheerprogramma's2006–2007
 • Kwaliteit van de GBA-audit2005
 • Integratie beveiligingseisen gemeenten t.a.v. GBA en reisdocumenten2005
 • Praktijkproef biometrieop uitgifteproces2005
 • Evaluatie prijsbevriezing NIK2007
 • Evaluatie controleinstrument op gebruik GBA-gegevens door afnemers2006

ARBEIDSZAKEN OVERHEID (BELEIDSARTIKEL 10)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Het bevorderen van de kwaliteit en legitimiteit van de openbare sector door er voor te zorgen dat er:

a) voldoende gekwalificeerd en integer personeel werkzaam is binnen een verantwoorde kostenontwikkeling en er

b) in de bedrijfsvoering van overheidsinstellingen steeds meer transparantie en ontvankelijkheid voor leren en verbeteren ontstaat.

Het streven naar een kwalitatief betere openbare sector moet direct merkbaar zijn voor de burgers in de zin van voldoende handen aan het bed, voldoende gediplomeerde leraren/onderwijzers voor de klas en dergelijke. Het toenemende streven naar transparantie en integer handelen zal op korte termijn een mogelijk averechts effect hebben op de waardering van de burgers voor het optreden van de overheid. Immers in eerste instantie zal door een verscherpte focus de aard en omvang van het probleem gevoelsmatig toenemen. Op termijn zal van deze transparantie echter een normerende en daarmee ook voelbare corrigerende werking uitgaan. Mede door de beoogde transparantie wordt de mogelijkheid om prestaties te meten en processen te vergelijken groter. De vrijgekomen informatie kan, indien goed gesystematiseerd en voorzien van concrete verbetermogelijkheden, een belangrijke impuls voor leren en verbeteren geven.

2. Verantwoordelijkheid minister

Het kabinet, in deze de Minister van BZK, is verantwoordelijk voor het vaststellen van de arbeidsvoorwaardelijke ruimte, het formuleren van speerpunten bij de arbeidsvoorwaardenvorming en het onderhouden van het betreffende systeem/overlegstelsel binnen de openbare sector. Bij het invullen van haar verantwoordelijkheden zal BZK met name recht moeten doen aan de geschetste arbeidsmarkt- en financieringsproblematiek. Daarnaast beziet de minister van BZK periodiek of het gedecentraliseerde en al in enige mate genormaliseerde stelsel als zodanig nog adequaat is.

Tevens is de Minister van BZK vanuit de bovensectorale positie verantwoordelijk voor het bevorderen van integriteit en transparantie binnen de openbare sector. Daarvoor creëert de Minister van BZK vanuit zijn kennispositie o.a. een bovensectoraal leerplatform.

Daar waar het het proces van arbeidsvoorwaardenvorming betreft, zijn naast BZK in het bijzonder Financiën, Sociale Zaken en de decentraal verantwoordelijke 14 overheidssectoren als actoren te onderscheiden. Voor de werkzaamheden rond transparantie en integriteit en het bevorderen van leerprocessen zijn individuele organisaties in de openbare sector, overkoepelende sectororganisaties en de ministeries van Financiën, Economische Zaken naast BZK als actoren te onderscheiden.

In het proces van arbeidsvoorwaardenvorming staat BZK voor de doelstelling voldoende gekwalificeerd personeel binnen een verantwoorde kostenontwikkeling in dienst te hebben. Met deze doelstelling eist BZK een duidelijk te onderscheiden rol op in een krachtenveld waar streven naar kostenbeheersing en budgetmaximalisatie zich nadrukkelijk manifesteren. Bij het bevorderen van leerprocessen zijn de relaties van een andere orde. Met de overkoepelende sectororganisaties wordt bij voorkeur een partnerschap ontwikkeld zodat op het betreffende thema niet alleen doublures worden voorkomen maar juist ook individuele acties elkaar, waar mogelijk, versterken. Het nog te ontwikkelen partnerschap met de genoemde ministeries heeft als achterliggend doel een meer integrale aanpak te bewerkstelligen (en dus niet een op een enkel bedrijfsvoeringsaspect gerichte aanpak). Individuele organisaties zijn in eerste aanleg doelgroep van dit beleid. Daarnaast kunnen zij als voorbeeld dienen naar anderen.

3. Succesfactoren

Voor het realiseren van de doelstellingen is een aantal succesfactoren te identificeren.

a) Het inlevingsvermogen, de omgevingsgerichtheid, maar ook de professionaliteit/spitsvondigheid van BZK-zijde (van «bovenmeester» naar «partner»).

b) Goede samenwerking met andere coördinerende en voor bedrijfsvoeringaspecten verantwoordelijke ministeries.

c) Goede samenwerking met overkoepelende sectororganisaties.

d) De mate waarin de toenemende mogelijkheid voor horizontaal toezicht gepaard kan gaan met een afname van verticaal toezicht.

e) De mate waarin individuele organisaties door de omgeving worden gesanctioneerd bij ongewenste beleidsuitoefening.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 10: Arbeidszaken overheid2004200520062007200820092010
Verplichtingen82 12966 46060 45154 98259 48457 02155 104
        
Uitgaven78 51866 46060 45154 98259 48457 02155 104
Juridisch verplicht  55 65455 52251 51249 04947 132
1.apparaat11 33511 40510 0639 35210 44310 44210 442
5.uitkeringsregelingen54 33543 88240 79336 71036 60934 14732 230
6.randvoorwaarden sectoren/overheid12 84811 1739 5958 92012 43212 43212 432
        
Ontvangsten1 897919619619619619619

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 5: Uitvoeren van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Motivering

De verantwoordelijkheid voor de pensioenen van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen liggen van oudsher bij het ministerie van BZK. Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het beheer van de regelingen en het adequaat uitbetalen van de uitkeringen. Het uitkeren van de pensioenen zelf is uitbesteed aan de hiervoor opgerichte Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).

Activiteiten 2006

• Inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning van de SAIP.

• Het beschikbaar stellen van voldoende middelen voor het kunnen uitvoeren van de betreffende werkzaamheden en voor het kunnen uitbetalen van de uitkeringen.

Doelgroep

De Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Operationele doelstelling 6: Het scheppen van randvoorwaarden (te weten kaderstellen, stimuleren en faciliteren) richting sectoren/overheidsinstellingen om de algemene beleidsdoelstelling in de sfeer van arbeidszaken en «good governance» te kunnen realiseren.

Motivering

De toenemende arbeidsmarktkrapte mede als gevolg van de toenemende vergrijzing zal mogelijk op vrij korte termijn leiden tot productieproblemen of beter gezegd een overheid die haar taken niet meer kan vervullen. De openbare sector is van oudsher zeer arbeidsintensief. Door de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige diensten en de nog steeds te beperkte productiviteitswinst door ICT e.d. is een gericht arbeidsmarktbeleid noodzakelijk om de dreigende problemen op te lossen. Daarnaast heeft de openbare sector een aantal systeemkenmerken welke onbedoeld bijdragen aan het arbeidsintensieve karakter zoals verkokering of beperkte omgevingsgerichtheid, aanmerkelijke regulering, beperkt evaluatief en innovatief vermogen, neiging tot bureaucratische tendensen en een specifiek op input gerichte financieringsstructuur.

De legitimiteit van de overheid is de afgelopen jaren zo sterk onder druk komen te staan dat naast impulsen ter versterking van de democratische legitimering ook de organisaties binnen de openbare sector zelf actief moeten meewerken aan het herstel van dit vertrouwen.

Samengevat dient er beleid te worden ontwikkeld om de volgende problemen op te lossen.

1. Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.

2. Tekortkomingen in kwalitatieve zin van het personeel binnen de openbare sector.

3. Dreigende financieringsproblemen van de factor arbeid.

4. Niet integer handelen, fraude en corruptie.

5. Geringe transparantie/accountabillity in de bedrijfsvoering.

6. Een gebrek aan leervermogen binnen organisaties.

Activiteiten 2006

A. Bevorderen van de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel

1. Specifieke knelpunten signaleren (arbeidsmarktbeleid).

2. Sectoren stimuleren om arbeidsvoorwaardenpakket aantrekkelijk/prikkelend te maken.

3. Sectoren stimuleren om arbeidsuitval tegen te gaan.

4. Sectoren stimuleren om arbeidsproductiviteit te vergroten.

B. Bevorderen van kostenbeheersing/beperking

1. Bevorderen van een verantwoorde loonkostenontwikkeling (waarbij voor 2006 het streven marktconformiteit is).

2. Bevorderen van de betaalbaarheid van pensioenen.

3. Bevorderen van de beperking van arbeidsuitval door het zoveel mogelijk beperken van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittreding.

4. Bevorderen van de reductie van ondoelmatigheid (bijvoorbeeld reductie van overhead binnen de openbare sector).

Voor het onder A en B gestelde worden onder meer de volgende meer concrete acties uitgevoerd.

• Sturen op de ruimte voor arbeidsvoorwaarden.

• Formuleren van speerpunten/prioriteiten.

• Overreding vaak via bestuurlijk overleg.

• Waarneming gedurende CAO-overleggen.

• Bevorderen van afstemming tussen sectoren (o.a. door subsidiering Verbond Sectorwerkgevers Overheid).

• In stand houden van een adequaat overlegstelsel, o.a. door subsidiering Stichting Verdeling Financiële Overheidsbijdrage (SVO) en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

• Ontwikkelingen in de openbare sector inzichtelijk maken op sectoraal niveau.

• Tevens daarbij signaleren van ondoelmatigheden.

C. Bevorderen van integriteit binnen de openbare sector

1. Vastleggen van regels rond integriteit in ambtenarenwet.

2. Faciliteren door middel van beschikbaarstelling van integriteitsinstrumenten (w..o. Integriteitsprotocollen).

3. Monitoring integriteitsbeleid openbare sector. Onder meer via het bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS).

D. Bevorderen van transparantie

1. Bevorderen van het gebruik van kwaliteitshandvesten.

2. (Zo nodig) nadere regelen stellen aan de openbaarmaking van topinkomens.

3. Vervolg geven aan de uitkomsten IBO «Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel».

4. Inzichtelijk maken van ondoelmatigheid binnen de openbare sector.

E. Bevorderen van de ontvankelijkheid voor leren

1. Stimuleren van organisaties tot het gebruik van onder meer:

a. Klanttevredenheidsonderzoek;

b. Medewerkertevredenheidsnderzoek;

c. Stakeholdertevredenheidsonderzoek.

2. Stimuleren van benchmarken

a. Door het creëren van een ontmoetingsplaats voor organisaties die willen benchmarken;

b. Beschikbaar stellen van databestanden ter vergelijking;

c. Ondersteuning verschaffen bij het uitvoeren van o.a. rijksbrede benchmarks.

3. Samenwerking met koepels en andere bedrijfsvoeringministeries entameren om tot een meer integrale verbeteraanpak te komen.

Doelgroep

Onderwerp van beleid: Overheidssectoren en overheidsinstellingenIndirect is dit beleid gericht op alle burgers

Prestatie indicator

Zie 6 activiteiten clusters

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Waardering bij experts en/of betrokken actoren over de wijze waarop BZK regie voert op arbeidsvoorwaarden in het krachtenveld tussen Financiën en sectoren. Op het terrein van:   
• Resultaatgerichtheid6,06,12006
• Omgevingsgerichtheid6,26,32006
    
Waardering bij experts en/of betrokken actoren over de wijze waarop BZK zich in beleidsmatige zin manifesteertpm*72006
    
Percentage overheidsorganisaties met burgercontacten dat beschikt over een kwaliteitshandvestpm*100%2007
    
Oordeel doelgroep over de wijze waarop BZK zich hierin (kwaliteitshandvesten) manifesteertpm*72006
    
Aantal organisaties dat haar prestaties vergelijkt (benchmarken)40452006
    
Oordeel doelgroep over de wijze waarop BZK hen faciliteert en stimuleert bij de tot standkoming van een samenhangend integriteitsbeleid in hun organisatiepm*72006
    
Aantal overheidsorganisaties dat de internetspiegel gebruikt voor medewer- kers-, klant of stakeholdersonderzoek155002006
    
Percentage Nederlanders dat met goed gevolg deelneemt aan EU concoursen afgezet tegen het totaal aantal dat met goed gevolg heeft deelgenomen3–5%5–6%2006

* Aangezien dit jaar voor het eerst op de specifieke punten een meting wordt uitgevoerd ontbreken basiswaarden. Het rapportcijfer 7 kan vooralsnog als streefcijfer worden gehanteerd.

Relevante beleidsnota's

Trendnota Arbeidszaken Overheid, Tweede Kamer, vergaderjaar, 2004–2005, 29 801, nr. 2

6. Evaluatieonderzoek

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• Subsidieregeling CAOP2008
 • Evaluatie van de wijziging van de Ambtenarenwet2008
   
Overige beleidsevaluatie• geennvt

KWALITEIT RIJKSDIENST (BELEIDSARTIKEL 11)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Het verbeteren van het presterend vermogen van het Rijk, door het zorgdragen voor een optimale inrichting en werking van de Rijksoverheid als geheel.

De verbetering van de inrichting en werking van de Rijksoverheid is een belangrijk aandachtspunt van het kabinet en vormt één van de pijlers van het PAO. In de brief1 aan de Tweede Kamer van de Minister voor BVK is focus aangebracht binnen de prioriteiten van het actieprogramma. De centrale doelstellingen van PAO die door de Kamer en de Minister voor BVK gezamenlijk zijn vastgesteld zijn:

1. de kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog;

2. de bureaucratie en de regelzucht moeten omlaag;

3. de organisatie en de werkwijze van de overheid moet worden verbeterd.

Deze verbetering vergt onder meer maatregelen in de sfeer van personeelsbeleid, organisatiebeleid en informatievoorziening. Algemene noemer voor de activiteiten op dit vlak is «Het Rijk als Concern». Door meer als één organisatie op te treden kan het Rijk haar presterend vermogen vergroten, maar ook kosten besparen.

Onder de noemer «Concern Rijk» wordt in 2006 onder meer gewerkt aan de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden bij het Rijk, aan de bouw van de gemeenschappelijke dienst voor de personeels- en salarisadministratie, P-direkt, en aan de ontwikkeling van Rijksweb, het intranet voor de gehele Rijksoverheid. Voorts wordt in 2006 uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt inzake verzelfstandiging bij het Rijk en aan de kaderstellende visie op toezicht.

2. Verantwoordelijkheid minister

De minister van BZK is als sectorwerkgever verantwoordelijk voor het rijksbrede personeelsbeleid. De minister van BZK vult zijn verantwoordelijkheid in door kaders te stellen voor de subwerkgevers binnen de sector, bijvoorbeeld op het vlak van integriteit. Daarnaast is de Minister van BZK verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden.

De minister voor BVK heeft een coördinerende rol voor de inrichting en werking van de rijksoverheid en vult dit in via coördinatie van het PAO. Elke (vak)minister is zelf verantwoordelijk voor een goede inrichting en werking van zijn organisatie, inclusief de daaraan gelieerde inspecties, uitvoeringsorganisatie en adviescolleges. De minister voor BVK vult zijn verantwoordelijkheid in door het stellen van kaders, zoals de kaderstellende visie op toezicht en het kabinetsstandpunt inzake verzelfstandiging bij het Rijk. Daarnaast is de minister voor BVK verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van rijksbrede voorzieningen zoals de bestaande Centrale Archief Selectiedienst (CAS) en het in oprichting zijnde P-Direkt.

3. Succesfactoren

Succesfactor bij de verbetering van de inrichting en werking bij het Rijk is allereerst het draagvlak bij het management en bij de medewerkers van de Rijksoverheid. De inzet van het PAO op dit punt wordt door het (top)management stevig gesteund. Voor het personeelsbeleid is daarnaast steun en instemming van de centrales van overheidspersoneel van belang. Deze steun staat onder druk als gevolg van de krappe ruimte, en als gevolg van de forse personele krimp bij het Rijk.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 11: Kwaliteit rijksdienst2004200520062007200820092010
Verplichtingen74 03095 132108 92489 72979 11579 11679 116
*Garantieverplichtingen(1141)(989)(905)(824)(741)(620)(545)
        
Uitgaven69 61795 132108 92489 72979 11579 11679 116
Juridisch verplicht  55 24351 36448 16448 01548 015
1.apparaat11 97314 87712 62212 0849 4039 4039 403
2.professioneel topmanagement3 0225 4064 9754 9224 9224 9234 923
5.garantieregelingen0000000
6.goed functionerend personeel43 25658 58168 65964 32862 79862 79862 798
7.goed functionerende organisatie332786563563330330330
8.goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie11 03415 48222 1057 8321 6621 6621 662
* Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt(–)(–)(8 200)(4 500)(–)(–)(–)
        
Ontvangsten3 38947100000

* Het betreft hypotheekgarantie voor rijkspersoneel. Zie operationele doelstelling 5 Garantieregelingen.

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 2: Het Rijk beschikt nu en in de toekomst over professioneel topmanagement, dat vorm en inhoud geeft aan de invulling van de taken waar het rijk voor staat

Motivering

Meer dan ooit is op alle niveau's een Rijksoverheidsorganisatie nodig die beantwoordt aan de hogere verwachtingen van burger en politiek. Eén van de sleutels tot de daarvoor benodigde verandering ligt in herkenbaar leiderschap en kwaliteit van het management. Het management schept kaders, heeft invloed op de werkwijze en resultaten en zijn belangrijke cultuurdragers. Het voeren van management development (MD) voor het concern Rijk is daarom van wezenlijk belang voor het slagen van de veranderwensen van de omgeving en het effectief functioneren van het Rijk ten behoeve van de maatschappij.

Door een intensieve rijksbrede samenwerking en goede taakverdeling op het gebied van MD komt MD binnen de rijksdienst tot wasdom. Dit creëert een situatie waarin het Rijk ook in de toekomst kan blijven beschikken over kwalitatief goed management die uitvoering geven aan het door het kabinet gewenste beleid. Professioneel MD investeert ook in 2006, vanuit de behoefte van de organisatie, op het concernbrede inzicht op talent en levert specifieke ontwikkeltrajecten voor managers waardoor de selectie voor en de opvolging op cruciale posities in het Rijk gewaarborgd is. De komende periode zal extra aandacht worden gegeven aan het vergroten van de diversitiet (o.a. gender, culturele achtergrond, leeftijd) van het personeelsbestand zeker ook op leidinggevend niveau.

Activiteiten 2006

• Realiseren van de Algemene Bestuursdienst (ABD)-schouw 2006 en daarmee beter zicht krijgen op de behoefte aan managers in de rijksdienst en de kwaliteit en ontwikkelpotentieel van aanwezige managers waardoor strategische planning mogelijk wordt.

• Professionaliseren van MD-beleid op centraal en decentraal niveau binnen de Rijksoverheid.

• Organiseren van de invulling van de rol van volledige werkgever voor de topmanagementgroep, daar waar het gaat om de aspecten benoeming, beloning en ontslag.

• Adviseren in vacaturevervulling van ABD-functies, waarbij de in de ABD schouw benoemde prioriteiten als belangrijk uitgangspunt dienen.

• Realiseren van ABD-Interim opdrachten door ABD-leden, hetgeen bijdraagt aan de terugdringing van externe inhuur en de kennis behoudt binnen de rijksdienst.

• Coördineren en bevorderen van de plaatsing van Nederlanders op (top)posities in de Europese Instellingen.

• Adviseren op het gebied van loopbaanbegeleiding, opleiding, coaching en Intercollegiale Consultatie (ICC) in het kader van individuele ontwikkeling.

• Organiseren van ICC-, thema- en netwerkbijeenkomsten ten behoeve van individuele ontwikkeling van managers en het bevorderen van interdepartementale samenwerking.

• Uitvoeren van het Kandidatenprogramma; waarmee managementtalent wordt ontwikkeld naar ABD-niveau.

Doelgroep

De Algemene Bestuursdienst

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaarde (2002)Streefwaarde
Herkomst benoemingen (verhouding ABD/overig rijk/markt)6:3:16:3:1

Relevante beleidsnota's

• Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 VII, nr. 2

• Brief minister over ontwikkelingen in de Algemene Bestuursdienst (ABD), Tweede Kamer, vergaderjaar, 2004–2005, 29 800 VII, nr 23

Operationele doelstelling 5: Garantieregelingen.

Motivering

In 1974 is door de toenmalige minister van Binnenlandse zaken de mogelijkheid geschapen om een hypotheekgarantie te verlenen. Voor het burgerlijk rijkspersoneel is deze met ingang van 8 december 1990 ingetrokken, zodat deze regeling in principe geen uitvoeringskosten meer met zich meebrengt. Wel is sprake van een theoretisch risico op de reeds toegekende garanties. Daarom wordt de voortgang van de aflossingen van de hypotheken en het uitstaande risico nog gevolgd. Aangenomen kan worden dat indien niet aan een aflossingverplichting kan worden voldaan, de opbrengst van gedwongen verkoop voldoende zal zijn om de resterende schuld te voldoen. Daarom wordt € 0,905 miljoen als theoretisch risico beschouwd per 1-1-2006.

Activiteiten 2006

N.v.t.

Doelgroep

Burgerlijk rijkspersoneel

Operationele doelstelling 6: Goed functionerend Personeel

Motivering

Het Rijk moet om te kunnen voldoen aan de eisen van burger en politiek steeds beschikken over hoogwaardig personeel. Daartoe dient zij over moderne arbeidsvoorwaarden te beschikken en een hoogwaardig personeelsbeleid te voeren. Daarbij dient het Rijk als werkgever waar mogelijk ook het goede voorbeeld te geven aan andere werkgevers.

In de nabije toekomst staat het Rijk voor duidelijke veranderingen in het arbeidsaanbod en veranderingen in de arbeidsvraag. De veranderingen in het arbeidsaanbod worden bepaald door economische groei, ontgroening en vergrijzing en tenslotte door de snellere veroudering van kwalificaties. De veranderingen in de arbeidsvraag worden veroorzaakt door steeds hogere eisen die politiek, burger, bedrijfsleven en Europese Unie aan de overheid stellen en de beoogde krimp van de personele omvang van het Rijk. Ook bij doorgaande krimp blijft als gevolg van de relatief hoge vergrijzing van het zittend personeel de vervangingsvraag groot.

Activiteiten 2006

Arbeidsvoorwaarden: De huidige CAO Rijk loopt tot en met 31-12-2004. Naar verwachting zullen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO in de 2e helft van 2005 van start gaan. Onderwerpen voor de nieuwe CAO van werkgeverszijde zijn in elk geval de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de wijziging van de fiscale regelgeving over vervroegd uittreden en van de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

Deregulering en harmonisatie in arbeidsvoorwaardenregelingen: Teneinde concurrentie tussen ministeries te voorkomen en tevens interne administratieve lasten te verminderen, is het programma Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel (HARP) van start gegaan. De grote diversiteit aan afzonderlijke departementale regelingen wordt geharmoniseerd. Tevens vindt een dereguleringsslag plaats.

Topbeloningen: Het kabinetsbesluit over de voorstellen van de commissie Dijkstal zal voor de TopManagementGroep (TMG) uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd worden.

Arbeidskwaliteit: Het faciliteren van een betere interne arbeidsmarkt zal de arbeidsmarktpositie en de arbeidskwaliteit versterken, d.w.z. het meer transparant maken van vacatures voor werkzoekenden binnen de sector Rijk; meer uniforme en flexibele arbeidsvoorwaarden scheppen als gevolg van het programma HARP en meer flexibiliteit van individuele medewerkers door o.a. gebruikmaking van al bestaande instrumenten als detachering en poolconstructies. In overleg met de vakorganisaties zullen in het kader van de af te sluiten CAO 2005 hierover nadere afspraken worden gemaakt. De samenwerking zal onder meer gericht zijn op de kwaliteit van het personeel door middel van de implementatie van de visies op integriteit en ARBO die in 2005 tot stand zijn gekomen.

• In 2006 zal de externe inhuur worden teruggedrongen zoals beschreven is in het plan van aanpak Meer Focus Externe Inhuur (Interdepartementale databank, versterken opdrachtgeverschap & gebruik mantelcontracten en opzetten interdepartementale pool beleidsadvies). Integriteit is een kernwaarde voor het Rijkspersoneel, omdat de overheid het vertrouwen van de burger moet hebben, als deze haar wetten uitvoert. In 2006 worden, in navolging van het rapport van de Algemene Rekenkamer over integriteitsbeleid, samen met de ministeries de beleidsdoelstellingen verder vormgegeven. Tevens is er een Commissie voor het Integriteitsbeleid, de CIR, die de klachten van het Rijkspersoneel op het gebied van integriteit in behandeling neemt.

Doelgroep

Leidinggevenden en medewerkers bij het Rijk

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
Harmonisatie regelgeving:    
Aantal regelingen149 verschillende departementale regelingen + ca. 110 afzonderlijke circulaires1 AMvB1 Ministeriele Regeling (door BZK vastgesteld)annex 1 uitvoe- ringsprotocol met administratieve aanwijzingen1-1-2008
    
Percentage allochtonen9,0%> 9,0%2006
    
Ziekteverzuim:   
1. Gemiddelde verzuimduur 2. verzuim > 1 jaar17,3 dagen (2002)1,2%13,8 dagen0,9%20062006
    
WAO-instroom0,5%< 0,5%2006

Relevante beleidsnota's

• Arbeidsmarktmonitor, ARBOplusconvenant 2004.

• Meer Focus Externe Inhuur, Tweede Kamer, vergaderjaar, 2004–2005, nr. 29 362, nr. 21

• Zorg voor Integriteit: Een nulmeting voor Integriteitszorg 2004, Tweede Kamer, vergaderjaar, 2004–2005, nr. 30 087, nrs. 1–2

Operationele doelstelling 7: Een goed functionerende organisatie

Motivering

Het kabinet heeft zich als doel gesteld om de toezichtlast te verminderen en te komen tot een optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Wat betreft de adviescolleges zet het kabinet in op een grotere transparantie om beter gebruik te maken van de kennis van de colleges. Ook zal ten aanzien van de (departementale) topstructuren grotere transparantie en een goede en kostenbewuste bedrijfsvoering bij het Rijk nagestreefd worden. De genoemde problemen hebben alle te maken met een goede inrichting en werking van de rijksoverheid.

Activiteiten 2006

• Een goede organisatorische en bestuurlijke inrichting van de toezichtfunctie binnen de rijksoverheid, waarbij het resultaat is dat burgers, bedrijven en overheidsorganisaties minder toezichtlast ondervinden: De nieuwe kaderstellende visie op toezicht zal worden geïmplementeerd. Deze visie is in de tweede helft van 2005 gereed en bevat ook een uitvoeringsagenda voor 2006 e.v..

• Aanscherping van de organisatorische en bestuurlijke inrichting van de publieke taken van ministeries en van de mate waarin en de wijze waarop deze taken verzelfstandigd kunnen worden, met als resultaat dat er duidelijkheid is over de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid voor de (verzelfstandigde) publieke taken, alsmede dat voorwaarden zijn gecreëerd voor een optimale publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven: Het adviseren bij verzelfstandigingsvoorstellen van ministeries, het implementeren van het kabinetsstandpunt op de Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau (VOR) en beheren van het ZBO-register.

• De zorg voor een sober en doeltreffend adviesstelsel, met als resultaat dat het kabinet op een optimale wijze van adviezen wordt voorzien: implementeren van de aanbevelingen uit het onderzoek naar verbetering en versobering van het adviesstelsel, het toetsen van voorstellen van ministeries voor het instellen van adviescolleges en het evalueren van de Kaderwet Adviescolleges.

• Een goede organisatorische en bestuurlijke inrichting van de topstructuur van de ministeries t.b.v. de primaire (beleids)processen, als randvoorwaarde voor een goede uitoefening van de taken waarvoor een minister verantwoordelijkheid draagt: het ontwikkelen van een actueel beleidskader voor de inrichting van een ministerie; Beoordeling van herinrichtingvoorstellen van de hoofdstructuur van de departementen.

• Zorg voor een zo efficiënt mogelijke interdepartementale bedrijfsvoering door bedrijfsvoeringstaken, daar waar mogelijk, te bundelen en rijksbreed uit te voeren: ontwikkelen van een beleidskader voor shared services en het verspreiden van best practises op het terrein van de bedrijfsvoering.

• In 2006 zullen de uitkomsten van de takenanalyses waar mogelijk zijn vertaald naar concrete resultaten voor burgers en bedrijven. Er is na de besluitvorming door het kabinet een aantal speerpunten benoemd op de terreinen. Van de overheid mag worden geëist dat waar zij optreedt, zij dit effectief doet. Het gaat om beleidsbeëindiging, andere sturingsmechanismen of een andere ordening van verantwoordelijkheden De uitkomsten van de takenanalyse geven dan ook mede richting aan het programma van eisen voor het herontwerp van de rijksdienst. De minister voor BVK zal daarover in 2006 een notitie aan de Tweede Kamer aanbieden.

Doelgroep

Alle medewerkers binnen de overheid en de daaraan gelieerde zelfstandige bestuursorganen. Burgers en bedrijven merken indirect en op de langere termijn effecten van bovenstaand beleid.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
pm*pm*pm*pm*

* Prestatieindicatoren zullen in 2006 worden ontwikkeld.

Relevante beleidsnota's

Kabinetsstandpunt over het rapport «Een herkenbare staat: investeren in de overheid», Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 25 268, nr. 20.

Operationele doelstelling 8: Een goed functionerende informatievoorziening en een goed functionerende HRM-functie

Motivering

Op dit moment geeft elk ministerie eigen invulling aan zijn informatievoorziening, op basis van eigen standaarden, afspraken, contracten e.d. Met als gevolg dat de rijksambtenaar niet de beschikking heeft over alle voor hem/haar relevante informatie binnen de rijksdienst, dat ook niet alle beschikbare informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is voor burgers en bedrijven en dat voor het regelen van de informatievoorziening een grotere aanspraak wordt gedaan op de rijksmiddelen dan strikt noodzakelijk.

De politieke dimensie van dit probleem is drieledig. Ten eerste is de minister voor BVK verantwoordelijk voor de coördinatie en optimalisatie van de bedrijfsvoering bij de rijksdienst. Politiek uitvloeisel van deze verantwoordelijkheid is PAO. Ten tweede zijn door de minister voor BVK samen met de staatssecretaris voor Cultuur toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer op het gebied van archiefbeheer en digitalisering.Ten derde heeft de minister voor BVK voor het onderwerp afhandeling burgerbrieven als reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman op 28 mei 2004 in het actieplan professioneel omgaan met brieven en elektronische berichten toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer gericht op versnelling van afhandelingtermijnen en verbetering van de tussentijdse informatieberichten van ministeries aan burgers1.

Wat de HRM-functie betreft is het oordeel dat toegevoegde waarde ervan bij het Rijk te laag TMG en de kosten ervan te hoog zijn. Een integrale herinrichting van deze functie is daarom noodzakelijk.

Activiteiten 2006

• Moderniseren van het rijksintranet. Medio 2006 zal achterstallig onderhoud zijn weggewerkt, zal er een technische koppeling met Gemnet zijn, zal er een basisportaal beschikbaar zijn en zal er een beveiligde e-mail functionaliteit en samenwerkingsruimte beschikbaar zijn.

• Uitvoering actieplan burgerbrieven. In de tweede helft 2005 wordt een uitvoeringsplan gemaakt. In 2006 zal worden begonnen met de uitvoering hiervan, waarbij ministeries acties zullen nemen om de afhandeling van burgerbrieven te verbeteren. Daarnaast worden acties gezet op de verbetering van afhandeling van klachten en bezwaarschriften.

• Archiefbeheer. Project gericht op wegwerken achterstanden in bewerking van archieven van vóór 1975 wordt uitgevoerd volgens projectplan. Er wordt geïnventariseerd wat de achterstanden zijn in verwerking archieven van na 1975. Na de inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt. En er zal door OCW en BZK samen een voorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd voor inrichting van de archiefketen, inclusief een goed functionerende CAS en het ter beschikking stellen van instrumenten voor digitale archiefverwerking, zodanig dat geen nieuwe verwerkingsachterstanden ontstaan.

• Het ter beschikkingstellen van middelen voor programma's op het terrein van informatievoorziening binnen de Rijksdienst.

• Op 4 juli 2003 heeft het kabinet besloten tot oprichting van het Shared Service Centrum voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie, inmiddels P-Direkt geheten. Door de bundeling van administratieve en registratieve taken op het gebied van HR wordt de efficiency en kwaliteit van de HR-functie bij de afzonderlijke ministeries en voor de rijksdienst in haar geheel sterk verbeterd. Een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbesluit is dat de organisatievorm «baten-lastendienst» de aangewezen vorm is om deze kwaliteitsverbetering en efficiencyvergroting te bevorderen. In 2006 verleent P-Direkt beperkte dienstverlening en wordt de opbouw van de fysieke organisatie afgerond (huisvesting, bemensing en inkoop ICT). Vanaf begin 2007 tot en met 1 januari 2008 sluiten alle ministeries aan en start de volledige integrale dienstverlening. In dit kader wordt aan P-Direkt een exploittiebijdrage gegeven.

• Rijksbrede bundeling van ontwikkel- en expertisetaken en uitvoeren en evalueren van pilots met expertisetaken van HRM.

• Versterking van de HRM-functie op de Ministeries door activiteiten gericht op de kwaliteit van de P&O-adviseur

Doelgroep

In alle gevallen richt het beleid zich op de rijksdienst als geheel, dwz alle departementen; dit ten einde ervoor te zorgen dat de backoffice van de rijksdienst goed is ingericht om te voldoen aan de vragen en behoeften van burgers en bedrijven.

Prestatie indicator

IndicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie
gebruikersarchiefRijksweb0 grote gebrui- kers/-klanten Archiefbeheer: 74 km achterstand in verwerking rijks-archieven3 grote gebruikers/klanten55 km achterstand in verwerking rijksarchieven20062006
    
HR-ratio1 HRM'er op 33 medewerkers1 HRM'er op meer dan 33 medewerkers2007

Relevante beleidsnota's

• brief staatssecretaris Cultuur en minister BVK aan Tweede Kamer over Selectie van rijksarchieven, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 VIII, nr. 248

• Kabinetsbesluit tot oprichting van een Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie n Salarisadministratie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 610, nr. 2

6. Evaluatieonderzoek

Jaarlijks wordt het Sociaal Jaarverslag Rijk opgesteld waarin ex post verslag wordt gedaan op het terrein van goedfunctionerend personeel (operationele doelstelling 6). In de periode van 2005 tot en met 2008 zullen alle ZBO's worden geëvalueerd en elk jaar wordt een aantal ter hand genomen.

Soort onderzoekOnderwerpPeriode
Beleidsdoorlichting• geennvt
   
Effecten van beleid• geennvt
   
Overige beleidsevaluatie• Sociaal Jaarverslag van het Rijk2006
 • Doorlichting ZBO's2006–2008

3. NIET – BELEIDSARTIKELEN

ALGEMEEN (ARTIKEL 12)

1. Algemene beleidsdoelstelling:

Op dit artikel worden díe uitgaven verantwoord die betrekking hebben op de ondersteuning van het BZK-beleid. Met ondersteuning worden alle beheersmatige taken binnen BZK bedoeld. In de ondersteuning wordt voorzien door de staf.

Tevens wordt op dit artikel de bijdrage van BZK aan de functionele kosten Koninklijk Huis verantwoord. Aan dit begrotingsartikel zijn geen kwantificeerbare prestatiegegevens gekoppeld.

2. Verantwoordelijkheid minister

Het betreft hier een niet-beleidsartikel.

3. Succesfactoren

Het betreft hier een niet-beleidsartikel.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 12: Algemeen2004200520062007200820092010
Verplichtingen90 19589 28687 75691 042112 88388 74688 746
        
Uitgaven86 11489 28687 75691 042112 88388 74688 746
1.apparaat75 16177 18376 91880 204102 04577 90877 908
2.bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis10 95312 10310 83810 83810 83810 83810 838
        
Ontvangsten4 781983983983983983983

5. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1: Apparaat

De staf wil op professionele wijze diensten verlenen aan haar klanten, i.c. de bewindspersonen en de organisatie. Deze dienstverlening kenmerkt zich door in een integrale, grotendeels vraaggerichte aanpak waarbij resultaatgericht en kostenbewust opereren centraal staan.

Enkele van de stafdiensten richten zich deels op de beleidsaspecten en nemen zodoende een bijzondere positie in. Auditdienst (AD) en Financieel-Economische Zaken en Control (FEZ-C) zijn hier, mede door hun wettelijke vastgelegde positie, voorbeelden van.

De staf heeft naast haar dagelijkse dienstverlening een aantal speerpunten voor 2006, die een bijdrage leveren aan bovenstaande doelstelling. De belangrijkste speerpunten zijn:

1. Verdere optimalisering van integraal en vraaggericht werken.

2. Het verbeteren van het doelmatig en efficiënt inzetten van digitalisering middelen om het primair proces zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Operationele doelstelling 2: Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis

Op grond van de Wet van 10 december 1970, Stb. 573, houdende herziening van het financieel statuut voor het Koninklijk Huis, komen een aantal uitgaven van het Koninklijk Huis ten laste van de begroting van BZK. Het betreft een bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis en een subsidie aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

NOMINAAL EN ONVOORZIEN (ARTIKEL 13)

Budgettaire gevolgen van beleid (x€ 1 000)
Artikel 13: Nominaal en onvoorzien2004200520062007200820092010
Verplichtingen06 00714 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902
        
Uitgaven06 00714 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902
1.loonbijstelling0000000
2.prijsbijstelling0000000
3.onvoorzien06 00714 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902

4. DIENSTEN DIE EEN BATEN-LASTENSTELSEL VOEREN

INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ORGANISATIE (ITO)

1. Inleiding

De Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) is onderdeel van het directoraat generaal Veiligheid (DG-V). Per 1 mei 1998 is aan ITO de status van batenlastendienst van BZK verleend. ITO verleent diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten behoeve van de politie, brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties, Justitie en andere opsporings- en hulpverleningsorganisaties.

De wettelijke basis voor de taken van ITO is 1 december 2002 van kracht geworden. In artikel 53d van de Politiewet 1993, het eerste tot en met vijfde lid, worden de taken van ITO geregeld.

1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen en het beheer daarvan voor de politie ten behoeve van de taakuitvoering door de politie.

2. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt op verzoek van een of meer korpsbeheerders zorg voor de informatiecommunicatievoorzieningen en het beheer daarvan, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie

3. Indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de samenwerking tussen de politie en de desbetreffende diensten of organisaties draagt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorg voor de voorzieningen op het gebied van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan, op verzoek van

a. Onze Minister die het aangaat ten behoeve van de onder hem ressorterende diensten;

b. Een regionale brandweer als bedoeld in de Brandweerwet 1985;

c. Een centrale post ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer

4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor de voorzieningen aan de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten, alsmede aan de diensten en organisaties, bedoeld in het derde lid, kostendekkende tarieven vast.

5. De Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV is belast met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de in het eerste tot en met het derde lid bedoelde voorzieningen.

Het onderscheid tussen taken onder lid 1, lid 2 en lid 3 bestaat uit de wijze waarop de financiering van deze taken plaatsvindt. De taken onder lid 1 worden voornamelijk bekostigd door het moederministerie, de taken onder lid 2 betreft de vergoedingen die rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de regionale politiekorpsen en de taken onder lid 3 betreft vergoedingen die rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de bedoelde diensten.

In 2001 zijn twee coöperaties opgericht: de Coöperatie Informatiemanagement Politie (CIP) voor de ICT-vraagzijde en de ICT Service Coöperatie voor Politie, Justitie & Veiligheid (ISC) voor de ICT-aanbodzijde. In 2004 heeft de operationele integratie van ITO met ISC plaatsgevonden. De verdere uitwerking van de operationele integratie leidt geleidelijk tot het verder verleggen van de dienstverlening naar en via ISC, waarbij de ministeriele verantwoordelijkheid onverkort in stand wordt gehouden. Conform het Bestek ICT Politie zullen ITO en ISC opgaan in een nieuw te vormen publiekrechtelijk lichaam. De Politiewet 1993 is hiertoe gewijzigd. De wijziging treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toegewerkt wordt naar effectuering per 1 januari 2006. Nu nog geen zekerheid bestaat over de datum van oprichting van het nieuw te vormen publiek rechterlijk lichaam is,de agentschapbegroting ITO 2006 opgesteld in de veronderstelling van een zelfstandige voortzetting van de activiteiten van ITO in het jaar 2006.

A: De zorg voor en het beheer van de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen voor de politie

De moderne, toekomstvaste ICT infrastructuur voor de gehele Nederlandse politie, de Nutsvoorziening, is de opvolger van PolitieNet.

Zowel het operationeel beheer van de landelijke informatiesystemen en infrastructuren alsmede het geïntegreerde meldkamer systeem (GMS) is belegd bij ITO, teneinde adequaat en betrouwbaar functioneren te waarborgen. Verder zullen de landelijke informatiesystemen adequaat worden ontwikkeld en beheerd op een dusdanige wijze dat deze systemen voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast wordt deskundigheid geleverd op het gebied van ICT en beveiliging bij de verdere vernieuwing van de landelijke ICT-voorzieningen. Tenslotte adviseert ITO aan CIP over de verdere integratie van de infrastructuren en applicatieportfolio.

In de begroting is geen rekening gehouden met de overdracht van de uitvoering van het C2000-beheer per 1 januari 2006 van de projectdirectie C2000 naar ITO. De bestuurlijke afspraken hieromtrent moeten nog worden afgerond.

B: De zorg voor en het beheer van de informatie- en communicatievoorzieningen van politiekorpsen, CIP en ISC

Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen en beheren van eigentijdse niet-landelijke informatiesystemen en infrastructuren van de Nederlandse politiekorpsen. De activiteiten richten zich op het beheren en de vernieuwing van ICT-voorzieningen van de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten in opdracht van ISC. CIP opereert als opdrachtgever naar ISC.

C: De zorg voor en het beheer van voorzieningen voor informatieen communicatiehuishouding van aangewezen overheidsdiensten die met de politie samenwerken, waaronder justitie, brandweer en ambulancediensten.

Onder dit deel wordt verstaan het verzorgen van de verdere migratie, realisatie en uitrol van het project GMS bij politie, Koninklijke marechaussee, brandweer en ambulancediensten. Dit onderdeel wordt aangestuurd door de projectorganisatie GMS. De projectorganisatie is belast met de optimalisatie en re-design van de huidige applicaties.

Verder zal Directie Mobiele Diensten (DMD) het beheer van de mobiele radionetwerken verzorgen. De mobiele radionetten volgen uit het project C2000. De projectorganisatie C2000 zal ultimo 2005 grotendeels zijn afgebouwd. In de begroting voor 2006 is geen rekening gehouden met overdracht aan/ITO van het beheer van C2000, omdat nog niet duidelijk is welke juridische entiteit de ontvangende organisatie is.

D: De detachering van ITO personeel bij ISC.

De volledige ITO capaciteit is niet nodig voor de realisatie van taken en diensten van ITO in 2006. Afspraken zijn gemaakt om binnen de operationeel geïntegreerde ISC/ITO organisatie de resterende capaciteit in te zetten voor het realiseren van de ISC doelen. Op kostprijsbasis wordt die capaciteit doorbelast aan ISC.

2. Vermogensontwikkeling

Weerstandsvermogen2004200520062007200820092010
Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)75,984,589,3
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)24,823,06,8
Verloop voorzieningen (x € 1 000)3,30600    

Het eigen vermogen mag maximaal 5% bedragen over de gemiddelde omzet van de afgelopen jaren. Als gevolg van de dalende omzet van ITO (verleggen van opdrachtstromen naar ISC in verband met de operationele integratie en de mogelijk juridisch integratie per 2006) en het min of meer constante niveau van het eigen vermogen stijgt de realisatie van het eigen vermogen naar de maximaal toegestane grens. Dit betekent dat voor het jaar 2005 en 2006 de realisatie van het vermogen zal stijgen tot ca 85% respectievelijk 90% van het maximaal toegestane vermogen.

ITO maakt geen gebruik meer van de leenfaciliteit. De leningen zullen in de komende jaren worden afgelost. Het procentuele aandeel van activa dat gefinancierd is met leningen neemt derhalve af.

3. Investeringen

In 2006 zijn de investeringen in de producten en afdelingen begroot op € 1 mln. Hiervoor zal geen beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. De aflossingen hangen samen met in het verleden aangegane verplichtingen.

Kasstroomoverzicht 2006 (x €1 000)2004200520062007200820092010
1Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)21 41817 14113 3220000
        
2Totaal operationele kasstroom– 213– 20009990000
        
3a. -/- totaal investeringen– 1 007– 1 000     
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen43 339100     
3Totaal investeringskasstroom42 332– 90000000
        
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement       
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement       
4c. -/- aflossingen op leningen– 46 396– 919– 200    
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit       
4Totaal financieringskastroom– 46 396– 919– 2000000
        
5 rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)17 14113 32214 1210000
        

Vanaf 1 januari 2004 is ITO operationeel geïntegreerd met ISC. Dit betekent dat geldstromen voor een deel al zijn verlegd naar ISC. ITO heeft in 2004 geen investeringen gepleegd. De investeringen zijn door ISC uitgevoerd. Voor de jaren 2005 en 2006 zal deze situatie zich voorzetten. Bovenstaande staat sluit aan bij de begroting 2005. ITO maakt geen gebruik meer van de leenfaciliteit voor investeringen. De openstaande leningen van de voorgaande jaren, zullen in 2005 en 2006 worden afgerond.

4. Exploitatie

De verwachting is dat ingaande 2006 het ITO juridisch geïntegreerd zal zijn met ISC. Op dat moment zal dan het agentschap niet langer meer voortbestaan en worden opgeheven. Voorbereidingen hiertoe worden getroffen.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
Baten       
opbrengst moederdepartement18 45984 7337 025    
opbrengst overige departementen18 3683 966     
opbrengst derden28 5344 83530 543    
rentebaten48 27821 879150    
buitengewone baten311100     
exploitatiebijdrage       
Totaal baten113 950115 51337 7180000
        
Lasten       
apparaatskosten105 066111 04336 9420000
*personele kosten61 17138 23927 240    
*materiële kosten43 89572 8049 702    
rentelasten15080     
afschrijvingskosten3 2733 7508400000
*materieel3 2733 750840    
*immaterieel       
dotaties voorzieningen5 882      
buitengewone lasten       
Totaal lasten114 371114 87337 7820000
        
Saldo van baten en lasten– 421640– 640000

De verwachting is dat ingaande het jaar 2006 het ITO juridisch geïntegreerd zal zijn met het ISC. Op dat moment zal het agentschap niet langer meer voorbestaan en worden opgeheven. Voorbereidingen hiertoe worden getroffen. De verschillen tussen de diverse jaren laten zich als volgt verklaren:

• Per 1 januari 2004 is C2000 ondergebracht bij de projectiedirectie C2000 van het ministerie van BZK, met het voornemen om per 1 januari 2005 C2000 onder te brengen bij het ITO. Derhalve is in de ontwerpbegroting 2005 rekening gehouden met C2000. Eind 2004 is besloten om de projectdirectie C2000 bij BZK te laten voortbestaan. In de begroting van 2006 is C2000 buiten beschouwing gelaten.

• Verder zijn als gevolg van de operationele integratie veelal nieuwe projecten toegekend aan ISC-organisatie. De doorloop van in voorgaande jaren bij ITO gestarte projecten/dienst worden aan ITO toegekend. Dit betekent een aflopende reeks voor de projecten/diensten van ITO. Voor de feitelijke verdeling van de projecten/diensten tussen de organisatie ITO en de organisatie ISC is een zgn. «vaststellingsovereenkomst» gesloten, die jaarlijks indien nodig wordt geactualiseerd.

Bovenstaande twee punten betekenen in totaal een verlaging van de begroting 2006 ten opzichte van 2005 met circa € 77 mln. De in de begroting 2006 € 37 mln. voor baten en lasten hebben betrekking op€ 20 mln. voor projecten/diensten en € 17 mln. aan personele kosten die worden doorberekend aan ISC.

Het begrote negatieve jaarresultaat in 2006 zal ten laste komen van het eigen vermogen. Het eigen vermogen dient als buffer voor mogelijke toekomstige tegenvallers.

CENTRALE ARCHIEF SELECTIEDIENST (CAS)

1. Inleiding

De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is opgericht ten behoeve van de ministeries en Hoge Colleges van Staat ten einde een wezenlijke bijdrage te leveren op het terrein van waardering, verrijking en beheer van overheidsinformatie en het voldoen aan archiefwettelijke verplichtingen. De CAS is hiermee de belangrijkste archiefbewerker voor de rijksoverheid en heeft als taak om in opdracht van de zorgdragers, de ministeries en Hoge Colleges van Staat, «werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking» (KB CAS 12 december 1996).

2. Vermogensontwikkeling

Als baten-lastendienst, werkzaam voor de rijksoverheid, streeft de CAS naar een productie zonder winst-oogmerk. De tarieven zijn derhalve kostendekkend. Hierdoor zal de vermogensontwikkeling bij de CAS in principe nihil zijn, enkel beïnvloed door begrotingsverschillen.

Weerstandsvermogen2004200520062007200820092010
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)89%87%82%81%80%81%81%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)22%15%12%8%47%31%13%
Verloop voorzieningen (x € 1 000)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: Leningen bij het MVF (en eventueel het eigen ministerie)/boekwaarde MVA] * 100

3. Investeringen

De investeringen van de CAS zijn gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zij richten zich vooral op inventaris- en automatiseringbehoefte.

Kasstroomoverzicht 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
1Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)2 4221 089572245138199– 112
        
2Totaal operationele kasstroom– 57010726173111133138
        
3a. -/- totaal investeringen– 699– 565– 295229– 583– 328272
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       
3Totaal investeringskasstroom– 699– 565– 295– 229– 583– 328– 272
        
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement       
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement       
4c. -/- aflossingen op leningen– 64– 59– 58– 51– 50– 116– 187
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit    583  
4Totaal financieringskastroom– 64– 59– 58– 51533– 116187
        
5rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)1 089572245138199– 112– 433
(=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 mln. euro)       

4. Exploitatie

De CAS werkt met een kostendekkende exploitatie. Financiering van de exploitatie vindt voor ca. 70 % plaats door het moederministerie op basis van het convenanten-stelsel. Het resterende deel van de exploitatie genereert de CAS door middel van activiteiten, welke niet onder het convenantenstelsel vallen. Deze activiteiten richten zich hoofdzakelijk op opslag- en beheer van archiefbescheiden van alle departementen en het verrichten van archiefbewerkingsactiviteiten, welke buiten het convenantenstelsel om worden aangenomen.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
Baten       
opbrengst moederdepartement4 7864 9944 7944 4234 4234 4234 423
opbrengst overige departementen2 0621 8482 3642 6872 6512 6672 662
opbrengst derden0000000
rentebaten11000000
buitengewone baten279000000
exploitatiebijdrage226231248248248248248
Totaal baten7 3647 0737 4067 3587 3227 3387 333
        
Lasten       
apparaatskosten6 7146 6226 9296 9296 9296 9296 929
*personele kosten4 7614 7014 9024 9024 9024 9024 902
*materiële kosten1 9531 9212 0272 0272 0272 0272 027
rentelasten151296322616
afschrijvingskosten262439468423361383388
*materieel262439468423361383388
*immaterieel0000000
dotaties voorzieningen395000000
buitengewone lasten0000000
Totaal lasten7 3867 0737 4067 3587 3227 3387 333
        
Saldo van baten en lasten– 22000000

5. Productie-capaciteit en tarifering

De capaciteit bij de CAS is vastgesteld op 110 fte. Hiervan wordt 89,4 fte direct productief ingezet. De gemiddelde productiviteit ligt op ca. 1400 uur per direct productieve formatieplaats. De CAS hanteert vier verschillende tarieven voor haar te verrichten bedrijfsactiviteiten, afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden.

Productiecapaciteit en tarifering
6,00 formatieplaatsen a 1 500 uur per jaar9 000
76,34 formatieplaatsen a 1 400 uur per jaar106 330
5,06 formatieplaatsen a 1 000 uur per jaar5 056
2,00 formatieplaatsen a 250 uur per jaar500
totaal 89,40 fte productiepersoneel120 886
inhuurkrachten3 500
totale productiecapaciteit124 386
  
tariefgroep hoog€ 85,00
tariefgroep middel€ 52,00
tariefgroep laag€ 48,00
tariefgroep uitlening€ 45,50

N.B. van de groep formatieplaatsen a 1400 uur maken 2 medewerkers gebruik van de Regeling Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling), vandaar minder dan 76,34 x 1400 uur bij deze groep.

Budget in relatie tot productiecapaciteit voor het jaar 2006

Het convenanten-stelsel impliceert een relatie tussen het budget van de CAS en de beschikbare productiecapaciteit ten behoeve van het moederministerie. Voor het jaar 2006 is een budget beschikbaar ter hoogte van € 5,1 mln. Afgezet tegen de verschillende tariefgroepen, op basis van verwachte complexiteit van de aan te leveren archieven, vertaalt dit zich in een beschikbaar productievolume van in totaal ruim 91 000 uur.

Budget in relatie tot productiecapaciteit
Ontwerpbegroting 5 094 776
Verantwoord als exploitatiebijdrage 248 086
Totale opbrengst moederministerie 4 846 690
   
Besteding:  
Tariefgroep middel€ 52,0073 066 uur
Tariefgroep laag€ 48,0013 929 uur
Tariefgroep hoog€ 85,004 455 uur
Totaal 91 450 uur

TIJDELIJKE BATEN-LASTENDIENST P-DIREKT

1. Inleiding

Op 4 juli 2003 heeft het kabinet besloten tot oprichting van het Shared Service Centrum voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie, inmiddels P-Direkt geheten. Een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbesluit is dat de organisatievorm «baten-lastendienst» de aangewezen vorm is om deze kwaliteitsverbetering en efficiencyvergroting te bevorderen. De resultaatgerichte sturing, ondersteund door een baten-lastenadministratie, bevordert de transparantie door de toerekening van kosten aan geïdentificeerde producten waardoor sturing op kwantiteit, kostprijs en kwaliteit beter mogelijk is. Omdat P-Direkt op 1 januari 2006 nog niet vol in productie is wordt de tijdelijke baten-lastendienst-status aangevraagd met als doel om op 1 januari 2007 de definitieve baten-lastendienststatus te krijgen.

De dienstverlening van P-Direkt heeft als domein het uitvoeren van de salarisadministratie, declaratieverwerking en salarisverwerking, het verzorgen van de digitale archieffunctie van de personeelsdossiers en het geautomatiseerd ondersteunen van de P&S-processen van de departementen.

In 2006 begint de dienstverlening van P-direkt met het beheer van digitale personeelsdossiers, de decentrale Record Management Applicatie (RMA) en wordt de fysieke organisatie opgebouwd (huisvesting, bemensing en inkoop ICT).

Vanaf begin 2007 tot en met 1 januari 2008 sluiten alle ministeries aan en start de volledige integrale dienstverlening.

2. Vermogensontwikkeling

De jaaromzet van P-Direkt is in de jaren 2006 en 2007 nog niet in haar volle omvang. In deze jaren worden al wel lasten gemaakt waarbij in 2007 de apparaatlasten naar verwachting volledig zijn, terwijl de tariefbaten van de ministeries achterblijven door de gefaseerde aansluiting. Het tekort dat hierbij ontstaat, wordt gecompenseerd door een exploitatiebijdrage van BZK.

Vanaf 2008 wordt het eigen vermogen opgebouwd tot het toegestane maximale eigen vermogen om eventuele risico's uit de normale bedrijfsuitoefening op te kunnen vangen. De overschrijdingen van het eigen vermogen worden aangewend om de tarieven additioneel te verlagen. Uit de ontwikkeling van het eigen vermogen blijkt dat de exploitatie vanaf 2008 structuur positief exploitatiesaldi laat zien.

Weerstandsvermogen20062007200820092010
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)6,104,85188,87352,04516,13
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)100100100100100
Verloop voorzieningen (x € 1 000)     

Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: Leningen bij het MVF (en eventueel het eigen ministerie)/boekwaarde MVA] * 100

3. Investeringen

De investering in de ICT-Infrastructuur van P-Direkt vindt plaats in de periode 2005 tot en met 2007. Totaal gaat het hierbij om € 69,5 mln, met een kaseffect van € 13,5 mln in 2006 en € 56 mln in 2007. Deze investering wordt gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. De investering wordt op de balansen van 2006 en 2007 opgenomen als activa in ontwikkeling en wordt vanaf 2008 geactiveerd en afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving en aflossing op basis van een totale afschrijfduur van 10 jaar bedraagt circa 6,9 mln (4c).

Daarnaast vindt in 2006 een investering plaats in vaste activa voor inventaris en verbouwing van de kantoorpanden van € 7,6 mln (3a). Deze investering wordt gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. Deze investering bestaat deels uit vaste activa met een afschrijvingstermijn van 5 jaar en deels uit vaste activa met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. De jaarlijkse afschrijving en aflossing in de periode 2006 tot en met 2010 bedraagt € 1,38 mln (4c).

Een deel van de verbouwingsactiviteiten van de kantoorpanden vindt al plaats in 2005 en wordt op de openingsbalans 2006 opgenomen als activa in ontwikkeling.

Kasstroomoverzicht 2006 (x 1 000)2004200520062007200820092010
1Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)  4 0008464 23511 017
        
2Totaal operationele kasstroom  – 10 815– 3 08512 51215 10515 473
        
3a. -/- totaal investeringen  – 21 100– 56 000   
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       
3Totaal investeringskasstroom00– 21 100– 56 000000
        
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement       
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement  8 2004 500   
4c. -/- aflossingen op leningen  – 1 377– 1 377– 8 323– 8 323– 8 323
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit  21 10056 000   
4Totaal financieringskastroom0027 92359 123– 8 323– 8 323– 8 323
        
5rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)008464 23511 01718 167
(=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 mln. euro)       

* De totale operationele kasstroom is gecorrigeerd voor de exploitatiebijdrage zoals in regel 4b1 gepresenteerd.

Het budget voor de projectorganisatie P-Direkt wordt tot 1 januari 2006 beheerd door IVOP. De baten-lastendienst P-Direkt neemt vanaf die datum het beheer over. Het saldo van het projectbudget wordt geboekt naar de baten-lastendienst P-Direkt. Dit bedrag is als schuld opgenomen op de openingsbalans van BLD P-Direkt.

De exploitatiebijdrage van BZK is reeds toegevoegd aan het saldo van baten en lasten en is daarmee al verwerkt in de operationele kasstroom.

4. Exploitatie

Als het saldo van baten en lasten, afkomstig uit de integrale dienstverlening, geïsoleerd wordt bekeken, blijkt dat de lasten in de jaren 2006 en 2007 de baten overtreffen. De geleidelijk oplopende baten uit de dienstverlening en de sneller naar het structurele niveau oplopende lasten zijn hier de oorzaak van. In 2006 vormt vooral de post huisvesting een aanzienlijk deel van de totale apparaatlasten. In 2007 zijn de apparaatlasten naar verwachting volledig, terwijl de tariefbaten van de ministeries achterblijven door de gefaseerde aansluiting.

In 2006 en 2007 ontvangt P-Direkt een exploitatiebijdrage van het moederministerie van respectievelijk € 8,2 mln en € 4,5 mln voor het tijdelijke exploitatietekort uit hoofde van de aanloop naar het structurele niveau van integrale dienstverlening. Ná 2007 is het exploitatiesaldo structureel positief.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
Baten       
opbrengst moederdepartement       
opbrengst overige departementen*  2 75235 50362 17562 48662 110
opbrengst derden       
rentebaten       
buitengewone baten       
exploitatiebijdrage       
Totaal baten002 75235 50362 17562 48662 110
        
Lasten       
Inkoop ICT  3 3246 95915 00015 00015 000
apparaatskosten005 98631 41830 90630 40529 913
*personele kosten  1 48125 59625 08424 58324 091
*materiële kosten  4 5055 8225 8225 8225 822
rentelasten  2582113 7571 9771 723
afschrijvingskosten001 3771 3778 1738 1738 173
*materieel  1 3771 3771 3771 3771 377
*immaterieel    6 7966 7966 796
dotaties voorzieningen  00000
buitengewone lasten       
Totaal lasten0010 94539 96557 83655 55554 809
        
Saldo van baten en lasten00– 8 193– 4 4624 3396 9317 301

Baten en lasten integrale dienstverlening

Vanaf 2007 vindt de aansluiting van de departementen plaats en in 2008 zijn alle departementen aangesloten.

Baten en lasten (de)centrale RMA

Naast de baten en lasten met betrekking tot de integrale dienstverlening zijn tevens baten en lasten opgenomen met betrekking tot de (de-)centrale RMA (vooruitlopend op de integrale dienstverlening).

Apparaatskosten

• Personele kosten: In 2006 vindt de instroom van het ambtelijk personeel plaats. De loonkosten bestaan in dit jaar slechts uit een klein deel van de uiteindelijke formatie. In 2007 zal de personele formatie volledig zijn ingestroomd en bestaan uit 440 fte's.

• Materiële kosten: De materiele component van de apparaatskosten bestaat voornamelijk uit de kosten van huisvesting. P-Direkt is in 2005 met de Rijksgebouwendienst een overeenkomst aangegaan voor de aanhuur van twee bedrijfspanden.

• Afschrijvingskosten apparaat: De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de inventaris en de verbouwing van de bedrijfspanden.

Afschrijvingskosten Initiële investering

Dit betreffen de afschrijvingskosten uit hoofde van de initiële investering in de ICT-Infrastructuur. (zie ook paragraaf 3. Investeringen).

Rentelasten

De rentelasten bestaan in 2006 en 2007 uit de financieringskosten van de lening ten behoeve van de aanschaf van inventaris en de verbouwing van de kantoorpanden. Vanaf 2008 worden de rentelasten voornamelijk bepaald door de financieringslasten van de lening voor de ICT-infrastructuur.

5. Indicatieve Openingsbalans

Indicatieve Openingsbalans voor het jaar 2006 (in € 1 000)Tijdelijke Baten-lastendienst P-Direkt1-1-2006
Activa 
Immateriële activa32 153
Materiële activa750
*grond en gebouwen750
*installaties en inventarissen0
*overige materiële vaste activa0
Voorraden0
Debiteuren0
Nog te ontvangen285
Liquide middelen4 000
Totaal activa37 188
  
Passiva 
Eigen Vermogen0
*exploitatiereserve0
*verplichte reserves0
*onverdeeld resultaat0
Leningen bij het MvF0
Voorzieningen0
Crediteuren4 285
Nog te betalen32 903
Totaal passiva37 188

Toelichting op de indicatieve openingsbalans P-Direkt

• De immateriële activa van P-Direkt bestaan uit de verplichtingen voor de totale investering in ICT-Infrastructuur. De resterende verplichtingen staan vermeld onder «niet uit de balans blijkende verplichtingen». De post «Grond en gebouwen» betreft de voor rekening van P-Direkt komende investeringen in de bedrijfspanden.

• De post «Nog te ontvangen» betreft de aanloopkosten met betrekking tot de huisvesting.

• De post «Liquide middelen» bestaat uit het saldo van het budget van de projectorganisatie P-Direkt voor het jaar 2005 dat de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt per 1 januari beheert.

• De post «Crediteuren» bestaat uit het projectbudget van de projectorganisatie wordt op de openingsbalans opgenomen voor de waarde van de schuld die de baten-lastendienst P-Direkt heeft aan de projectorganisatie P-Direkt. De schuld bestaat uit het budget voor de projectorganisatie en de voorschotten voor de huisvesting.

• De post «Nog te betalen» betreft de nog te ontvangen facturen voor de investeringen in de ICT-infrastructuur en de bedrijfspanden.

• De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn:

– De resterende verplichtingen voor investering in de ICT-Infrastructuur.

– De voor rekening van de huurder komende investeringen in de verbouwing van de bedrijfspanden.

– De huurverplichtingen voor de panden in Amersfoort en Den Haag.

BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN (BPR)

1. Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is de spil in de identiteitsinfrastructuur voor het vastleggen, beheren, verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens ten dienste van burgers en instanties met een publieke taak. Belangrijkste taak is het in stand houden en ontwikkelen van het GBA-stelsel (Gemeentelijke Basis Administratie) zoals neergelegd in de Wet GBA en van de reisdocumentenketen zoals neergelegd in de paspoortwet. Het gaat daarbij om de volgende taken:

• het beheer van het (GBA-netwerk) en de reisdocumentenketen;

• de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid inzake de GBA en reisdocumenten;

• het geven van voorlichtingen en ondersteuning ten aanzien van de GBA en reisdocumenten aan burgers en overheden;

• het uitoefenen van controle op de ontwikkeling, productie en distributie van reisdocumenten;

• de voorbereiding van het beleid en de wet- en regelgeving ten aanzien van de GBA en reisdocumenten;

• het bijhouden van een basisregister en een signaleringsregister reisdocumenten;

• de toetsing van de aangesloten GBA-systemen;

• modernisering GBA naar aanleiding van het rapport Snellen;

• invoering biometrische kenmerken op de reisdocumenten en vervanging infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten (Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station = RAAS);

• ontwikkeling van de Centrale Reisdocumenten Administratie (CRA);

• het beheer van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling van de GBA ( LRD).

De kosten voor het beheren van het GBA-stelsel worden doorberekend aan de gebruikers (gemeenten en afnemers) in de vorm van een kostendekkende prijs per bericht. Het GBA-tarief 2006 is vastgesteld in juli 2005. Ook de kosten voor het beheren van de LRD worden in een kostendekkend tarief doorberekend aan de gebruiker. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen worden gedekt uit het tarief voor het reisdocument dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties (rijksleges). De leges voor 2006 zijn in juli 2005 vastgesteld. Activiteiten voor beleidsontwikkeling van wet- en regelgeving voor de GBA en reisdocumenten worden door de opdrachtgever betaald.

Daarnaast voert BPR in opdracht projecten uit zoals de Modernisering GBA (MGBA) en het Reisdocumentenprogramma (R-programma). De kosten voor de projecten worden door de opdrachtgever betaald uit de Rijksbegroting en uit een lening bij het ministerie van Financiën.

2. Vermogensontwikkeling

Het eigen vermogen van BPR blijft in absolute termen in de komende jaren gelijk doordat er wordt uitgegaan van een sluitende exploitatie. Ten opzichte van de gemiddelde jaaromzet laat het eigen vermogen een dalende tendens zien door een stijging van de omzet als gevolg van een toename van de uitgevoerde activiteiten (o.a. invoering Biometrie, verstrekking NIK aan 14 jarigen).

Weerstandsvermogen2004200520062007200820092010
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)155%103%72%60%51%56%59%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)nvtnvtnvtnvtnvtnvtnvt
Verloop voorzieningen (x € 1 000)nvtnvtnvtnvtnvtnvtnvt

Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF (en eventueel het eigen ministerie)/boekwaarde MVA] * 100

3. Investeringen

In 2006 wordt er geïnvesteerd voor het R-programma in de ontwikkeling van een CRA en de vervanging van de RAAS. Voor de financiering van deze investeringen wordt er een lening afgesloten bij het Ministerie van Financiën. Ook voor de ontwikkeling van het startpakket van de Modernisering GBA wordt een lening afgesloten. Daarnaast wordt er voor de eigen organisatie geïnvesteerd in kantoorautomatisering. Dit leidt tot het volgende investeringsoverzicht voor de periode 2005 tot 2010.

Investeringsoverzicht 200520062007200820092010
Materiele activa       
• kantoorautomatisering BPR 369400400400400400
Inmateriele activa       
• RAAS 1 60013 500    
• CRA 2 30020 6004 600   
• Startpakket/MGBA 3 8005 3002 10020001 900 
Totaal investering 8 06939 8007 1002 4002 300400
Kasstroomoverzicht 2006 (x 1 000)2004200520062007200820092010
1Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)14 05910 6439 2909 2909 2909 2909 290
        
2Totaal operationele kasstroom2992 65710 15811 30811 30811 30811 178
        
3a. -/- totaal investeringen– 542– 8 069– 39 800– 7 100– 2 400– 2 300– 400
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen298      
3Totaal investeringskasstroom– 244– 8 069– 39 800– 7 100– 2 400– 2 300– 400
        
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement– 3 471– 1 353     
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement       
4c. -/- aflossingen op leningen – 2 288– 9 758– 10 908– 10 908– 10 908– 10 778
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 7 70039 4006 70020001 9000
4Totaal financieringskastroom– 3 4714 05929 642– 4 208– 8 908– 9 008– 10 778
        
5rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)10 6439 2909 2909 2909 2909 2909 290
(=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 mln. euro)       

4. Exploitatie

Uitgangspunt voor de Begroting van Baten en Lasten van het Agentschap BPR is een kostendekkend niveau. Er is een forse stijging in zowel de Baten als de Lasten kant. Deze worden aan de Baten kant veroorzaakt door de bijdrage via de opbrengst van het moederministerie (artikel 7.4) voor invoering van biometrie, de bevriezing van de prijs van de Nederlandse Identiteit Kaart (NIK) op het niveau van 2005 en de verstrekking van een gratis NIK aan 14 jarigen. De bevriezing van de prijs van de NIK geldt vooralsnog alleen voor 2006 en 2007. De kosten voor de invoering van biometrie worden vooral in 2006 gemaakt. Daarom neemt de bijdrage van het moederdepartement in 2006 en 2007 toe en vanaf 2008 weer af. Ook de opbrengsten derden laten een stijgende lijn zien. Dit houdt eveneens verband met de invoering van biometrie in de paspoorten. Hierdoor stijgen ook de rijksleges die bij de uitkerende instanties in rekening worden gebracht. Aan de Lasten kant zijn er de kosten van de genoemde onderwerpen. De rente en afschrijvingskosten die voortkomen uit de leenfaciliteit voor de RAAS, CRA en het Startpakket zijn ook kostenverhogend.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
Baten       
opbrengst moederdepartement9 5216 05857 78736 87413 33713 33713 337
opbrengst overige departementen0000000
opbrengst derden53 71348 59376 02182 84993 00392 99487 252
rentebaten147000000
buitengewone baten0000000
exploitatiebijdrage0000000
Totaal baten63 38154 651133 808119 723106 340106 331100 589
        
Lasten       
apparaatskosten61 52651 834122 073106 94593 87394 18188 994
*personele kosten4 3415 6055 7555 9056 0556 2056 355
*materiële kosten57 18546 229116 318101 04087 81887 97682 639
rentelasten01601 5771 4701 159842417
afschrijvingskosten2322 65710 15811 30811 30811 30811 178
*materieel232369400400400400400
*immaterieel02 2889 75810 90810 90810 90810 778
dotaties voorzieningen0000000
buitengewone lasten0000000
Totaal lasten61 75854 651133 808119 723106 340106 331100 589
        
Saldo van baten en lasten1 623000000

Baten

Opbrengst moederdepartement (artikel 7.4).

Voor de invoering van Biometrie op het reisdocument is in 2006 een bedrag van 34,5 mln beschikbaar.

Voor het verstrekken van een gratis NIK aan 14 jarigen en de bevriezing van de prijs van de NIK in 2006 zal een bedrag van resp. 6,3 mln en 15,0 mln ontvangen worden.

Het CBS participeert als enige afnemer van de GBA niet in het financieringsmodel GBA. Voor het berichtenverkeer ten behoeve van het CBS wordt een bijdrage van € 0,608 mln ontvangen. Voor de reguliere beleid/wet activiteiten GBA en reisdocumenten wordt een bijdrage van € 1 367 mln ontvangen.

Opbrengst derden. Dit betreft:

1. De opbrengst van de gebruikers van de GBA voor het berichtenverkeer. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op 80 mln berichten en een tarief van € 0,15 per bericht voor 2006.

2. De opbrengst van de rijksleges van de reisdocumenten die in rekening worden gebracht aan de uitgevende instanties. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op een aantal van 1,8 mln paspoorten en 1,2 mln NIK en het tarief van het paspoort en de NIK in 2005.

3. De opbrengst van de gebruikers van de LRD.

Lasten

De lasten zijn gesplitst in personele, materiële en overige lasten en worden toegerekend aan de verschillende producten van BPR. Basis voor de doorberekening is de relatieve inzet van personeelsleden binnen een organisatorisch onderdeel ten behoeve van de verschillende hoofdproducten.

Personele kosten

De geraamde loonkosten zijn gebaseerd op de vastgestelde formatie van 60 fte. De kosten voor extern personeel zijn gebaseerd op de geraamde extra inzet in 2006 ten gevolge van vervanging door ziekte of vacatures en voor incidentele werkzaamheden. De kosten voor opleiding en werving en de reiskosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers.

Rentelasten

De rentelasten zijn vanaf 2006 beduidend hoger dan in voorgaande jaren vanwege de leningen die worden aangegaan voor de investeringen in RAAS en CRA. Door de aflossing van de leningen nemen de rentelasten geleidelijk af.

Materiele kosten

Huur, service- en huisvestingskosten naar rato van het gebruik van de ruimte; kantoorkosten naar rato van het aantal formatieplaatsen. Aan de projecten zal op basis van het DAR tarief de kosten in rekening gebracht worden.

De huur heeft betrekking op de kale huurprijs voor de kantoorruimte aan het Lange Vijverberg. Onder servicekosten vallen alle met het huurcontract samenhangende kosten, zoals beveiliging, catering en huur parkeerplaatsen. De huisvestingskosten omvatten de ten laste van de huurder zelf komende kosten, zoals water, elektra en schoonmaken.

De kantoorkosten hebben betrekking op kantoorartikelen, computerbenodigdheden, onderhoud aan hard- software en aan kantoormachines, porti, telefoon e.d.

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de materiele vaste activa en immateriële vaste activa. De stijging van de materiele afschrijving heeft betrekking op meer werkplekken (automatiseringsapparatuur en programmatuur, inventaris en overige) en de immateriële afschrijving op de CRA, Startpakket en RAAS.

Daarnaast vallen alle kosten voor het instandhouden van het GBA-stelsel en de LRD, de kosten van het CBS berichtenverkeer, de beleidsontwikkelingen GBA en alle kosten van de activiteiten voor de reisdocumentenketen (o.a. productie, distributie, ICT en kwaliteitsbevorderende maatregelen) hieronder.

KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN (KLPD)

1. Inleiding

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) is onderdeel van de Nederlandse politie. Sinds 1998 heeft het KLPD de status van baten-lastendienst. Binnen het korps zijn op hoofdlijnen drie soorten taken te onderkennen: De zelfstandige taak omvat taken die om redenen van efficiency en (inter)nationale belangen aan het KLPD zijn opgedragen. De ondersteunende taak heeft betrekking specifieke deskundigheid of taken die vanwege efficiënte allocatie van middelen aan het korps zijn opgedragen. Ten derde is er de coördinerende taak waarbij het korps de samenwerking binnen de Nederlandse politie en andere handhavingdiensten faciliteert.

2. Vermogensontwikkeling

Gegeven het geprognosticeerde saldo van baten en lasten, zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting zal het eigen vermogen dalen van € 7,9 mln. ultimo 2004 tot € 1,2 mln. in 2010, mede als gevolg van het volledig invullen van de sterkte afspraak. Het toegestane maximale eigen vermogen bedraagt 5% over de gemiddelde omzet over de drie voorgaande jaren. Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het gemaximaliseerde eigen vermogen daalt van 37% ultimo 2004 tot 5% in 2010.

Weerstandsvermogen2004200520062007200820092010
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)37%42%26%27%23%14%5%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)21%22%20%25%31%36%35%
Verloop voorzieningen (x € 1 000)32 84026 08118 67411 2574 4821 5271 076

Bij de berekening van het percentage vaste activa dat wordt gefinancierd met leningen is uitgegaan van de aanschafwaarde van de activa bij gerealiseerde vervanging. Het verloop van de voorzieningen geeft het saldo ultimo het jaar aan naar de onttrekking aan de voorzieningen Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) en reorganisatie Nationale Recherche. De voorzieningen worden ingezet ter financiering van de salariskosten van medewerkers die gebruik maken van de TOR-faciliteit en de kosten voor bovenschaligheid als gevolg van de inbedding van de Nationale Recherche binnen het KLPD.

3. Investeringen

Het investeringspatroon wijzigt vanaf 2006 door aanschaffingen van vaartuigen en helikopters. Het KLPD gaat uit van de aanwending van de leenfaciliteit voor de kapitaalintensieve aanschaffingen, zoals helikopters, grote vaartuigen en politiespecifieke automatiseringsystemen Nog geen rekening is gehouden met het eventueel wijzigende investeringsritme van activa op het gebied van automatisering van verbindingen in het kader van de vorming van de politiebrede ICT-organisaties, ICT-Service Coöperatie Politie en Justitie en Veiligheid (ISC) en Concern Informatiemanagement Politie (CIP).

Kasstroomoverzicht 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
1Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)16 56937 04446 25434 39325 07715 4456 261
        
2Totaal operationele kasstroom32 85645 08518 67320 19221 05624 94527 751
        
3a. -/- totaal investeringen– 25 422– 28 273– 33 287– 46 119– 43 236– 45 203– 24 677
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen1 822      
3Totaal investeringskasstroom– 23 600– 28 273– 33 287– 46 119– 43 236– 45 203– 24 677
        
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement0      
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement0      
4c. -/- aflossingen op leningen– 11 424– 10 649– 8 995– 9 532– 11 362– 12 926– 11 973
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit22 6433 04711 74826 14323 91024 0004 000
4Totaal financieringskastroom11 219– 7 6022 75316 61112 54811 074– 7 973
        
5rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)37 04446 25434 39325 07715 4456 2611 362
(=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 mln. euro)       

4. Exploitatie

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de gemaakte sterkteafspraak, de gemaakte afspraken omtrent aspiranten, het gewijzigde beleid omtrent de Tor-voorziening, de gevolgen uit de intensivering terrorismebestrijding, de ontwikkelingen in het contract helikopters en de overdracht van activiteiten op het gebied van automatisering en verbindingen aan het ISC en CIP.

De KLPD streeft ernaar om eind 2006 de sterkteafspraak, gecorrigeerd voor de bovengenoemde ontwikkelingen, te realiseren. De kosten voor personeel zijn in evenredigheid met deze sterkte gebracht. Daarnaast zijn de kosten voor aspiranten en Tor-medewerkers conform de gemaakte afspraken in de personele component verwerkt. Alle materiele kosten, niet zijnde verbinding & automatisering of operationele activiteiten, zijn vanaf het jaar 2006 lineair gebudgetteerd. De kosten automatisering & verbindingen is gecorrigeerd voor de reeds eerder genoemde 13% norm. De te verwachten materiele kostenstijging in het kader van de uitbreiding terreurbestrijding is volledig opgenomen onder de kosten voor operationele activiteiten en beheer. In 2006 stijgen de kosten van het vliegend materieel. Deze stijging heeft te maken met de noodzaak tot aanschaf van tweedehands of de huur van toestellen. De kosten hiervoor zijn taakstellend gebudgetteerd en gelijk gesteld aan de structureel te verwachten kosten voor de nieuwe luchtvloot.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1 000)2004200520062007200820092010
Baten       
opbrengst moederdepartement407 402418 029435 759452 415454 826454 933454 933
opbrengst overige departementen13 73711 55918 33216 16115 76715 76715 767
opbrengst derden6 8634 9244 9249 0009 0009 0009 000
rentebaten565      
buitengewone baten1 729      
exploitatiebijdrage 350300300   
Totaal baten430 296434 862459 315477 876479 593479 700479 700
        
Lasten       
apparaatskosten391 726406 333434 965447 903449 041448 582447 752
*personele kosten297 298303 624293 207300 005300 790300 549300 519
*materiële kosten94 428102 709141 758147 898148 251148 033147 233
rentelasten2 2172 3351 9702 0642 7213 2183 745
afschrijvingskosten24 30125 02925 68127 35528 62530 12930 217
*materieel24 30125 02925 68127 35528 62530 12930 217
*immaterieel       
dotaties voorzieningen16 994      
buitengewone lasten2 261      
Totaal lasten437 499433 697462 616477 322480 387481 929481 714
        
Saldo van baten en lasten– 7 2031 165– 3 301554– 794– 2 229– 2 014

In de begroting 2006 en de meerjarencijfers tot en met 2010 zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen:

1. Sterkte afspraak. In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het KLPD een te realiseren sterkte voor het uitvoeren van de politietaken van 4518 fte afgesproken voor het jaar 2007.

2. Terrorismebestrijding. In de meerjarenraming is rekening gehouden met de uitbreiding van sterkte op grond van de nieuwe afspraken op het gebied van terrorismebestrijding. Hiervoor zullen in totaal 30 fte's voor UTBT/NIK alsook 235 fte's worden aangesteld op het terrein van beveiliging (DKDB). Conform deze afspraken zijn zowel de sterkte als de baten en lasten opgehoogd.

3. Nationale Recherche. De financiering van de nationale recherche is benoemd als een bijzondere bijdrage. Om deze reden zijn in deze begroting de bijdragen en kosten budgettair neutraal opgenomen. De intensivering van de uitbreiding voor de Nationale Recherche van 24,5 BVE's in 2005 oplopend naar 72 BVE's voor het jaar 2007 is verwerkt in de begroting.

4. Continuering van het project samenwerken aan bereikbaarheid (SWAB). In de meerjarenraming is rekening gehouden met de nieuwe afspraken omtrent het convenant met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In dit convenant is de bijdrage neerwaarts bijgesteld. In deze meerjarenraming zijn de sterkte en de kosten evenredig verlaagd.

5. Uitbreiding Recherche Samenwerking Nederlandse Antillen (RST). In de begroting en meerjarenraming is rekening gehouden met de uitbreiding van de capaciteit van het RST voor onder meer intensivering van onderzoeken. De bijdrage komt ten laste van Koninkrijksrelaties. Voor zowel de uitbreiding als de budgettaire gevolg daarvan wordt verwezen naar artikel 1 van hoofdstuk IV van de Rijksbegroting.

6. Landelijke ICT-ontwikkeling. In de meerjarenraming is uitgegaan van een overdracht van de KLPD ICT-organisatie naar de landelijke ICT-organisatie per 1 januari 2006. Alle kosten voor de ICT-organisatie alsmede de kosten voor verbindingen, niet zijnde telefoonkosten en afschrijvingskosten, en automatisering zijn in de meerjarenraming gecorrigeerd in een 13% norm in de materiele kosten. Overleg met BZK over deze norm is gaande.

7. Nieuwe Luchtvloot. In 2005 is het contract met de contractant van de helikopters van zijde van BZK ontbonden. De verwachting is dat de juridische afwikkeling eind 2005/begin 2006 is afgerond. Een nieuwe Europese aanbesteding is gestart. In de onderhavige begroting is ervan uitgegaan dat de helikopters vanaf het jaar 2007 worden geleverd. De eerder verwachte stijging van de afschrijvingen is dan ook gecorrigeerd voor het jaar 2006. Tevens zijn de baten ter compensatie van de afschrijving en rente gecorrigeerd.

5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Veiligheid

Nationale veiligheid (beleidsartikel 5)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 5 (in € 1 000)
Nationale veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 96 191101 502136 594104 437104 437104 482
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 15 28524 28534 07842 47846 49846 498
nieuwe mutaties 1 843293260– 20– 17– 17
*decentralisatie FLO uitkering (zie art. 12) 500500500500500500
*decentralisatie AIVD arbodienstverlening (zie art. 12) 858585858585
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 394454758478481481
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 712     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 457– 700– 1 025– 1 025– 1 025– 1 025
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 568     
*beloning werkafspraak (zie art. 12) 76     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 35– 46– 58– 58– 58– 58
        
Stand ontwerpbegroting 200688 569113 319126 080170 932146 895150 918150 963
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 5 (in € 1 000)
Nationale veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 96 191101 502136 594104 437104 437104 482
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 15 28524 28534 07842 47846 49846 498
nieuwe mutaties 1 843293260– 20– 17– 17
*decentralisatie Functioneel Leeftijd Ontslag uitkering (zie art. 12) 500500500500500500
*decentralisatie AIVD arbodienstverlening (zie art. 12) 858585858585
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 394454758478481481
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 712     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 457– 700– 1 025– 1 025– 1 025– 1 025
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 568     
*beloning werkafspraak (zie art. 12) 76     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) (zie art. 6) – 35– 46– 58– 58– 58– 58
        
Stand ontwerpbegroting 200688 123113 319126 080170 932146 895150 918150 963
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 5 (in € 1 000)
Nationale veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 919191919191
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 000000
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 2006708919191919191

Politie (beleidsartikel 2)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 2 (in € 1 000)
Politie2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 4 061 5064 201 8624 272 7804 319 1754 352 1274 393 827
mutatie NvW 2005 10 00010 00010 00010 00010 000 
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 47 07842 95259 36152 67252 66552 665
nieuwe mutaties 310 42210 1478 25813 16313 24813 248
*versterking van de onderzoeksraad voor de veiligheid (zie art. 14)  – 280– 279– 465– 465– 465
*terrorismebestrijding: analyse 5 0005 0005 5005 5005 5005 500
*ontwikkeling Schengen Informatie Systeem II (zie art. 4) – 500– 2 500– 1 000   
*transitiekosten ict servicecentrum politie (zie art. 4)  – 1 250– 2000   
*geïntegreerd meldkamer systeem (zie art.4)  – 1 250– 2 000   
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 14 73615 54815 73815 82915 91415 914
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 32 609     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 1 939– 5 074– 7 643– 7 643– 7 643– 7 643
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 101     
*garantie verplichtingen 260 450     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 35– 47– 58– 58– 58– 58
        
Stand ontwerpbegroting 20064 362 1454 429 0064 264 9614 350 3994 395 0104 428 0404 459 740
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 2 (in € 1 000)
Politie2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 4 045 1264 175 4824 246 4004 292 7954 325 7474 377 447
mutatie NvW 2005 10 00010 00010 00010 00010 000 
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 47 07852 95269 36162 67262 66552 665
nieuwe mutaties 49 97210 1478 25813 16313 24813 248
*versterking van de onderzoeksraad voor de veiligheid (zie art. 14)  – 280– 279– 465– 465– 465
*terrorismebestrijding: analyse 5 0005 0005 5005 5005 5005 500
*ontwikkeling Schengen Informatie Systeem II (zie art. 4) – 500– 2 500– 1 000   
*transitiekosten ict servicecentrum politie (zie art. 4)  – 1 250– 2000   
*geïntegreerd meldkamer systeem (zie art.4)  – 1 250– 2 000   
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 14 73615 54815 73815 82915 91415 914
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 32 609     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 1 939– 5 074– 7 643– 7 643– 7 643– 7 643
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 101     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 35– 47– 58– 58– 58– 58
        
Stand ontwerpbegroting 20064 057 5044 152 1764 248 5814 334 0194 378 6304 411 6604 443 360
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 2 (in € 1 000)
Politie2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 202 291211 541221 167231 184231 184231 184
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 3 894– 1 5650000
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 2006230 062206 185209 976221 167231 184231 184231 184

Crisisbeheersing (beleidsartikel 15)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 15 (in € 1 000)
Crisis- en Rampenbeheersing2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 35 44731 78732 76732 76732 76732 767
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 3 7341 778968970971971
nieuwe mutaties – 619– 85074687070
*versterking onderzoeksraad veiligheid  – 9– 9– 15– 15– 15
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 400357368368370370
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 100– 159– 236– 236– 236– 236
*correctie verplichting CRN – 1 000– 1 000    
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 61     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 49     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 29– 39– 49– 49– 49– 49
        
Stand ontwerpbegroting 2006 38 56232 71533 80933 80533 80833 808
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 15 (in € 1 000)
Crisis- en Rampenbeheersing2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 36 81133 15134 13134 13134 13134 131
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 2 6611 778968970971971
nieuwe mutaties 38115074687070
*versterking onderzoeksraad veiligheid  – 9– 9– 15– 15– 15
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 400357368368370370
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 100– 159– 236– 236– 236– 236
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 61     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 49     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 29– 39– 49– 49– 49– 49
        
Stand ontwerpbegroting 2006 39 85335 07935 17335 16935 17235 172
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 15 (in € 1 000)
Crisis- en Rampenbeheersing2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 000000
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005       
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 2006 000000

Brandweer en GHOR (beleidsartikel 16)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 16 (in € 1 000)
Brandweer en GHOR2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 134 580138 944138 912138 912138 912138 912
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 8 753169169179182182
nieuwe mutaties 1 657963888886888888
*versterking onderzoeksraad veiligheid  – 2– 2– 4– 4– 4
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 1 0471 1281 1261 1261 1281 128
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 90– 141– 209– 209– 209– 209
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 670     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 47     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 17– 22– 27– 27– 27– 27
        
Stand ontwerpbegroting 2006 144 990140 076139 969139 977139 982139 982
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 16 (in € 1 000)
Brandweer en GHOR2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 134 608138 972138 939138 939138 939138 939
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 870169169179182182
nieuwe mutaties 1 657963888886888888
*versterking onderzoeksraad veiligheid  – 2– 2– 4– 4– 4
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 1 0471 1281 1261 1261 1281 128
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 90– 141– 209– 209– 209– 209
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 670     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 47     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 17– 22– 27– 27– 27– 27
        
Stand ontwerpbegroting 2006 137 135140 104139 996140 004140 009140 009
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 16 (in € 1 000)
Brandweer en GHOR2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 250250250250250250
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 000000
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 2006 250250250250250250

Partners en veiligheid (beleidsartikel 4)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 4 (in € 1 000)
Partners in Veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 139 75562 20761 53361 53361 53361 533
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 25 2493 633– 2 657– 2 648– 2 645– 2 645
nieuwe mutaties 8 4115 1583 431– 1 575– 1 572– 1 572
*onderzoeksraad voor de veiligheid (zie art. 14)  – 9– 9– 15– 15– 15
*verplichtingen Centrum voor Reïntegratie en Nazorg 1 0001 000    
*transitiekosten ict servicecentrum politie (zie art. 13 en art. 2) 2 5001 2502 000   
*regierol op de integraal veiligheidsbeleid (zie art. 13) 1 000     
*geïntegreerd meldkamer systeem (zie art.2)  1 2502 000   
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 822570550550553553
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 365     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 2 010– 1 370– 2 069– 2 069– 2 069– 2 069
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 61     
*ontwikkeling Schengen Informatie Systeem II (zie art. 2 en art.13) 4 5002 5001 000   
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 25– 33– 41– 41– 41– 41
*correctie boeking 198     
        
Stand ontwerpbegroting 2006318 157173 41570 99862 30757 31057 31657 316
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 4 (in € 1 000)
Partners in Veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 140 75563 20761 53361 53361 53361 533
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 25 3773 633– 2 657– 2 648– 2 645– 2 645
nieuwe mutaties 7 2134 1583 431– 1 575– 1 572– 1 572
*onderzoeksraad voor de veiligheid (zie art. 14)  – 9– 9– 15– 15– 15
*transitiekosten ict servicecentrum politie (zie art. 13 en art. 2) 2 5001 2502 000   
*regierol op de integraal veiligheidsbeleid (zie art. 13) 1 000     
*geïntegreerd meldkamer systeem (zie art.2)  1 2502 000   
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 822570550550553553
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 365     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 2 010– 1 370– 2 069– 2 069– 2 069– 2 069
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 61     
*ontwikkeling Schengen Informatie Systeem II (zie art. 2 en art.13) 4 5002 5001 000   
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 25– 33– 41– 41– 41– 41
        
Stand ontwerpbegroting 2006298 876173 34570 99862 30757 31057 31657 316
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 4 (in € 1 000)
Partners in Veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 000000
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 90000000
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 20067 06690000000

Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid (beleidsartikel 14)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 14 (in € 1 000)
Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 6 6236 4386 4076 4076 4076 407
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 6236 1966 1966 3966 3966 396
nieuwe mutaties 60238206406406406
*versterking onderzoeksraad veiligheid  300300500500500
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 273131313131
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 61– 92– 123– 123– 123– 123
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 56     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 39     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 1– 1– 2– 2– 2– 2
        
Stand ontwerpbegroting 20066 30811 30612 87212 80913 20913 20913 209
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 14 (in € 1 000)
Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid2004200520062007200820092010
        
Stand ontwerpbegroting 2005 6 6236 4386 4076 4076 4076 407
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 6236 1966 1966 3966 3966 396
nieuwe mutaties 60238206406406406
*versterking onderzoeksraad veiligheid  300300500500500
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 273131313131
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 61– 92– 123– 123– 123– 123
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 56     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 39     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 1– 1– 2– 2– 2– 2
        
Stand ontwerpbegroting 20065 48811 30612 87212 80913 20913 20913 209
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 14 (in € 1 000)
Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 20050000000
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005       
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 2006128000000

Bestuur en Democratie

Grondwet en democratie (beleidsartikel 1)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 1 (in € 1 000)
Grondwet en Democratie2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 8 86712 73711 9354 6906 3787 530
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 884– 196– 196141414
nieuwe mutaties – 1 278– 663– 2 550187192192
*Nieuw kiesstelsel – 2 170– 5 965– 4 290   
*Burgerforumen Nationale Conventie 8005 1001 575   
*versterking kiesraad  200200300300300
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 379690121717
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 71     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 63– 94– 125– 125– 125– 125
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 47     
        
Stand ontwerpbegroting 20067 57712 47311 8789 1894 8916 5847 736
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 1 (in € 1 000)
Grondwet en Democratie2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 8 86712 73711 9354 6906 3787 530
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 884– 196– 196141414
nieuwe mutaties – 1 278– 663– 2 550187192192
*Nieuw kiesstelsel – 2 170– 5 965– 4 290   
*Burgerforumen Nationale Conventie 8005 1001 575   
*versterking kiesraad  200200300300300
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 379690121717
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 71     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 63– 94– 125– 125– 125– 125
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 47     
        
Stand ontwerpbegroting 20066 56712 47311 8789 1894 8916 5847 736
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 1 (in € 1 000)
Grondwet en Democratie2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 000000
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005       
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 200678000000

Functioneren Openbaar Bestuur (beleidsartikel 6)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 6 (in € 1 000)
Functioneren Openbaar Bestuur2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 39 81738 07037 09334 89333 89333 893
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 755– 353– 353– 186– 186– 186
nieuwe mutaties 1 3411 5821 0323 2045 2915 891
*gekozen burgemeester – 2 600– 3 200– 3 200– 1 0002 6003 200
*referenda gekozen burgemeester 4001 5001 5001 500  
*spreiding raadsverkiezing/bestuur- lijke verhoudingen 300550    
*appa budgetten (zie art. 10) 4 8234 7954 8894 8894 8894 889
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 221130107796666
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 259     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 274– 412– 561– 561– 561– 561
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 71     
*uitbetaling schadeloosstelling europarlementariers door Tweede Kamer – 2 036– 2 036– 2 036– 2 036– 2 036– 2 036
*tegemoetkoming ziektekosten europarlementariers door Tweede Kamer – 59– 59– 59– 59– 59– 59
*bijdrage uitzending internationale functies (diverse artikelen) 236314392392392392
        
Stand ontwerpbegroting 200632 54945 91339 29937 77237 91138 99839 598
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 6 (in € 1 000)
Functioneren Openbaar Bestuur2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 40 61738 07037 09334 89333 89333 893
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 755– 353– 353– 186– 186– 186
nieuwe mutaties 1 3411 5821 0323 2045 2915 891
*gekozen burgemeester – 2 600– 3 200– 3 200– 1 0002 6003 200
*referenda gekozen burgemeester 4001 5001 5001 500  
*spreiding raadsverkiezing/bestuur- lijke verhoudingen 300550    
*appa budgetten (zie art. 10) 4 8234 7954 8894 8894 8894 889
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 221130107796666
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 259     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 274– 412– 561– 561– 561– 561
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 71     
*uitbetaling schadeloosstelling europarlementariers door Tweede Kamer – 2 036– 2 036– 2 036– 2 036– 2 036– 2 036
*tegemoetkoming ziektekosten europarlementariers door Tweede Kamer – 59– 59– 59– 59– 59– 59
*bijdrage uitzending internationale functies (diverse artikelen) 236314392392392392
        
Stand ontwerpbegroting 200632 16946 71339 29937 77237 91138 99839 598
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 6 (in € 1 000)
Functioneren Openbaar Bestuur2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 163159155155155155
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 000000
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 20061 378163159155155155155

Grotestedenbeleid (beleidsartikel 9)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 9 (in € 1 000)
Grotestedenbeleid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 300 001321 108323 039316 139310 13990 458
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 1 234 668– 312 782– 314 782– 307 615– 302 115135
nieuwe mutaties 114 1842 5312 5272 5102 4972 497
*toetreding Sittard/Geleen tot Grotestedenbeleid (G31)  2 0002 0002 0002 0002 000
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 433557567550537537
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 680     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 16– 26– 40– 40– 40– 40
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 25     
*inburgeringsmiddelen G30 (bijdrage departement) 113 062     
        
Stand ontwerpbegroting 2006254 7461 648 85310 85710 78411 03410 52193 090
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 9 (in € 1 000)
Grotestedenbeleid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 333 695354 037355 968348 968342 968123 287
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 668– 1 032– 1 032– 865– 365135
nieuwe mutaties 109 819– 1 834– 1 838– 1 855– 1 8682 497
*toetreding Sittard/Geleen tot Grotestedenbeleid (G31)  2 0002 00020002 0002 000
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 433557567550537537
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 680     
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 16– 26– 40– 40– 40– 40
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 25     
*inburgeringsmiddelen G30 (bijdrage departement) 113 062     
*ramingsbijstelling bijdragen BDU SIV – 4 365– 4 365– 4 365– 4 365– 4 365 
        
Stand ontwerpbegroting 2006131 789444 182351 171353 098346 248340 735125 919
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 9 (in € 1 000)
Grotestedenbeleid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 218 881218 881218 881218 881218 881 
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 – 4 365– 4 365– 4 365– 4 365– 4 365 
nieuwe mutaties 113 06200000
*inburgeringsmiddelen G30 (bijdrage departement) 113 062     
Stand ontwerpbegroting 20066327 578214 516214 516214 516214 5160

Kwaliteit Openbare Sector

Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (beleidsartikel 7)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 7 (in € 1 000)
Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 51 65554 38766 19863 45964 64564 807
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 21 33034 3713 620000
nieuwe mutaties 4 08467 14181 50776 50176 81572 656
*elektronische overheid  16 80018 60020 80022 30023 800
*bevriezing prijs identitietskaart  15 06025 146   
*gratis identiteitskaart voor 14-jarigen  6 2526 25211 36211 36211 362
*bijdrage BurgerServiceNummer 5 4001 600    
*investering RijksWEB – 1 700     
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 424345333292292292
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 174– 273– 409– 409– 409– 409
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 59     
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 75     
*hogere paspoortkosten ivm invoering biometrie  27 35731 58542 38341 17935 520
*correctie extrapolatie    2 0732 0912 091
        
Stand ontwerpbegroting 2006115 94177 069155 899151 325139 960141 460137 463
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 7 (in € 1 000)
Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 70 46967 63470 36663 62764 81364 807
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 18 63037 0713 620000
nieuwe mutaties 5 78465 44181 50776 50176 81572 656
*elektronische overheid  16 80018 60020 80022 30023 800
*bevriezing prijs identitietskaart  15 06025 146   
*gratis identiteitskaart voor 14-jarigen  6 2526 25211 36211 36211 362
*bijdrage BurgerServiceNummer 5 4001 600    
*investering RijksWEB  – 1 700    
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 424345333292292292
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 174– 273– 409– 409– 409– 409
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 59     
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 75     
*hogere paspoortkosten ivm invoering biometrie  27 35731 58542 38341 17935 520
*correctie extrapolatie    2 0732 0912 091
        
Stand ontwerpbegroting 200696 96594 883170 146155 493140 128141 628137 463
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 7 (in € 1 000)
Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 30 04132 85536 85636 21937 42337 423
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 10 78300000
nieuwe mutaties  27 35731 58542 38341 17935 520
Stand ontwerpbegroting 200648 08640 82460 21268 44178 60278 60272 943

Arbeidszaken Overheid (beleidsartikel 10)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 10 (in € 1 000)
Arbeidszaken overheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 68 40065 66360 56565 07462 61260 695
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 2 850– 326– 454– 514– 514– 514
nieuwe mutaties – 4 790– 4 886– 5 129– 5 076– 5 077– 5 077
*appa budgetten (zie art. 6) – 4 823– 4 795– 4 889– 4 889– 4 889– 4 889
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 137150139192191191
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 262– 154– 271– 271– 271– 271
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 70     
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 153     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 65– 87– 108– 108– 108– 108
        
Stand ontwerpbegroting 200682 12966 46060 45154 98259 48457 02155 104
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 10 (in € 1 000)
Arbeidszaken overheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 68 40065 66360 56565 07462 61260 695
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 2 850– 326– 454– 514– 514– 514
nieuwe mutaties – 4 790– 4 886– 5 129– 5 076– 5 077– 5 077
*appa budgetten (zie art. 6) – 4 823– 4 795– 4 889– 4 889– 4 889– 4 889
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 137150139192191191
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 262– 154– 271– 271– 271– 271
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 70     
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 153     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 65– 87– 108– 108– 108– 108
        
Stand ontwerpbegroting 200678 51866 46060 45154 98259 48457 02155 104
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 10 (in € 1 000)
Arbeidszaken overheid2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 619619619619619619
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 000000
nieuwe mutaties 30000000
*correctie follow-up EU conferentie 300     
Stand ontwerpbegroting 20061 897919619619619619619

Kwaliteit Rijksdienst (beleidsartikel 11)

A. Opbouw verplichtingen beleidsartikel 11 (in € 1 000)
Kwaliteit Rijksdienst2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 89 50392 42787 96979 01379 01379 013
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 54 8621 123– 220– 250– 250– 250
nieuwe mutaties – 49 23315 3741 980352353353
*campagne werken bij het Rijk  5 000    
*investeringen RijksWEB  1 700    
*RijksWEB(bijdrage departementen)  5 106    
*weglekeffect schattingsbesluit WAO 2 2953 0601 836306306306
*toedeling CAO 2004 rijk (andere departmenten) – 52 955     
*terugvordering trainees 5de en 8ste tranche 7614    
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 9551 019957859860860
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 363– 638– 807– 807– 807– 807
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 174     
*ABD interim management development 261     
*intercollegiale consultatie 210     
*tijdelijk oplossing personeelsbeleid (zie art. 12) 118118    
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 4– 5– 6– 6– 6– 6
        
Stand ontwerpbegroting 200674 03095 132108 92489 72979 11579 11679 116
B. Opbouw uitgaven beleidsartikel 11 (in € 1 000)
Kwaliteit Rijksdienst2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 89 50392 42787 96979 01379 01379 013
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 54 8621 123– 220– 250– 250– 250
nieuwe mutaties – 49 23315 3741 980352353353
*campagne werken bij het Rijk  5 000    
*investeringen RijksWEB  1 700    
*RijksWEB(bijdrage departementen)  5 106    
*weglekeffect schattingsbesluit WAO 2 2953 0601 836306306306
*toedeling CAO 2004 rijk (andere departmenten) – 52 955     
*terugvordering trainees 5de en 8ste tranche+ 7614    
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 9551 019957859860860
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 363– 638– 807– 807– 807– 807
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 174     
*ABD interim management development 261     
*intercollegiale consultatie 210     
*tijdelijk oplossing personeelsbeleid (zie art. 12) 118118    
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 4– 5– 6– 6– 6– 6
        
Stand ontwerpbegroting 200669 61795 132108 92489 72979 11579 11679 116
C. Opbouw ontvangsten beleidsartikel 11 (in € 1 000)
Kwaliteit Rijksdienst2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 000000
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 30000000
nieuwe mutaties 17100000
*correctie follow-up EU conferentie – 300     
*ABD interim management development 261     
*intercollegiale consultatie 210     
Stand ontwerpbegroting 20063 38947100000

Niet beleidsartikelen

Algemeen (artikel 12)

A. Opbouw verplichtingen artikel 12 (in € 1 000)
Algemeen2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 84 79985 90389 241110 78486 95086 950
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 7534 6714 6714 6944 6944 694
nieuwe mutaties – 266– 2 818– 2 870– 2 595– 2 898– 2 898
*bijdrage RijksWEB departement (zie art. 11)  – 341    
*vrijval ivm overleden HKH Prinses Juliana  – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
*decentralisatie Functioneel Leeftijd Ontslag uitkering (zie art. 5) – 500– 500– 500– 500– 500– 500
*decentralisatie AIVD arbodienstverlening (zie art. 5) – 85– 85– 85– 85– 85– 85
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 544598639914611611
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 876– 1 338– 1 881– 1 881– 1 881– 1 881
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 508     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 362     
*tijdelijk oplossing personeelsbeleid (zie art. 12) – 118– 118    
*beloning werkafspraken (zie art. 5) – 76     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 25– 34– 43– 43– 43– 43
        
Stand ontwerpbegroting 200690 19589 28687 75691 042112 88388 74688 746
B. Opbouw uitgaven artikel 12 (in € 1 000)
Algemeen2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 84 79985 90389 241110 78486 95086 950
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 4 7534 6714 6714 6944 6944 694
nieuwe mutaties – 266– 2 818– 2 870– 2 595– 2 898– 2 898
*bijdrage RijksWEB departement (zie art. 11)  – 341    
*vrijval ivm overleden HKH Prinses Juliana  – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
*decentralisatie Functioneel Leeftijd Ontslag uitkering (zie art. 5) – 500– 500– 500– 500– 500– 500
*decentralisatie AIVD arbodienstverlening (zie art. 5) – 85– 85– 85– 85– 85– 85
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (zie art. 13) 544598639914611611
*invullingen taakstellingen (zie art. 13) – 876– 1 338– 1 881– 1 881– 1 881– 1 881
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (zie art. 13) 508     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 362     
*tijdelijk oplossing personeelsbeleid (zie art. 12) – 118– 118    
*beloning werkafspraken (zie art. 5) – 76     
*bijdrage uitzending internationale functies (zie art. 6) – 25– 34– 43– 43– 43– 43
        
Stand ontwerpbegroting 200686 11489 28687 75691 042112 88388 74688 746
C. Opbouw ontvangsten artikel 12 (in € 1 000)
Algemeen2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 983983983983983983
mutatie NvW 2005       
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 000000
nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 20064 781983983983983983983

Nominaal en onverzien (artikel 13)

A. Opbouw verplichtingen artikel 13 (in € 1 000)
Nominaal en onvoorzien2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 12 65616 4977 208– 2 792– 2 792– 5 186
mutatie NvW 2005 – 1 472– 1 933– 2 394– 2 394– 2 394 
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 54 30714 71411 62611 50111 27211 272
nieuwe mutaties – 59 484– 15 247– 9 346– 8 490– 8 940– 9 988
*elektronische overheid  – 1 800– 1 700– 2000– 2 100– 2 300
*afroming ww maatregelen  – 75– 206– 703– 1 282– 2 130
*regierol op de integraal veiligheidsbeleid (zie art. 4) – 1 000     
*transitiekosten ict servicecentrum politie (zie art. 4) – 2 500     
*ontwikkeling Schengen Informatie Systeem II (zie art. 4) – 4 000     
*weglekeffect schattingsbesluit WAO – 2 295– 3 060– 1 836– 306– 306– 306
*terugboeking afroming ivm ww-maatregel 100200400400400400
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (diverse artikelen) – 20 177– 20 983– 21 403– 21 280– 21 051– 21 051
*taakstelling voor voorlichting (diverse artikelen) 137137137137137137
*inkooptaakstelling (diverse artikelen) 4 4716 88110 33110 33110 33110 331
*efficiency taakstelling agentschappen (diverse artikelen) 8771 6572 5332 5332 5332 533
*efficiency taakstelling apparaat (diverse artikelen) 1 2001 7962 3982 3982 3982 398
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (diverse artikelen) – 36 393     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 96     
        
Stand ontwerpbegroting 200606 00714 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902
B. Opbouw uitgaven artikel 13 (in € 1 000)
Nominaal en onvoorzien2004200520062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2005 12 65616 4977 208– 2 792– 2 792– 5 186
mutatie NvW 2005 – 1 472– 1 933– 2 394– 2 394– 2 394 
mutatie amendement 2005       
mutatie 1e suppletore begroting 2005 54 30714 71411 62611 50111 27211 272
nieuwe mutaties – 59 484– 15 247– 9 346– 8 490– 8 940– 9 988
*elektronische overheid  – 1 800– 1 700– 2000– 2 100– 2 300
*afroming ww maatregelen  – 75– 206– 703– 1 282– 2 130
*regierol op de integraal veiligheidsbeleid (zie art. 4) – 1 000     
*transitiekosten ict servicecentrum politie (zie art. 4) – 2 500     
*ontwikkeling Schengen Informatie Systeem II (zie art. 4) – 4 000     
*weglekeffect schattingsbesluit WAO – 2 295– 3 060– 1 836– 306– 306– 306
*terugboeking afroming ivm ww-maatregel 100200400400400400
technische mutaties       
*loon-en prijsbijstelling (diverse artikelen) – 20 177– 20 983– 21 403– 21 280– 21 051– 21 051
*taakstelling voor voorlichting (diverse artikelen) 137137137137137137
*inkooptaakstelling (diverse artikelen) 4 4716 88110 33110 33110 33110 331
*efficiency taakstelling agentschappen (diverse artikelen) 8771 6572 5332 5332 5332 533
*efficiency taakstelling apparaat (diverse artikelen) 1 2001 7962 3982 3982 3982 398
*compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (diverse artikelen) – 36 393     
*toedeling CAO 2004 (zie art. 11) 96     
        
Stand ontwerpbegroting 200606 00714 0317 094– 2 175– 2 854– 3 902

6. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN

Periode 16 juli 2004 tot en met 15 juli 2005

Overzicht burgemeestersbenoemingen
Totaal aantal benoemingen in de periode 16 juli 2004 t/m 15 juli 200557
Aantal benoemingen waarbij de minister in zijn voordracht de aanbeveling van de raad volgde57

In één geval meldde de raad niet in staat te zijn tot een meervoudige aanbeveling te kunnen komen, omdat er te weinig benoembare kandidaten waren. De cdK stelde voor de procedure opnieuw te starten, omdat er te weinig benoembare kandidaten waren (de vacature is daarna opnieuw opengesteld en op de normale manier afgerond).

Overzicht benoeming vrouwelijke burgemeesters
Aantal vrouwelijke burgemeesters op 16 juli 200482
Vrouwelijke burgemeester volgt een vrouw op1
Vrouwelijke burgemeester volgt een man op13
Vrouwelijke burgemeester benoemd na herindeling1
Vrouwelijke burgemeester wordt opgevolgd door een man5
Vacature met laatstelijk een vrouwelijke burgemeester4
Aantal vrouwelijke burgemeesters op 15 juli 200585
Overzicht burgemeestersposten naar politieke kleur per 15 juli 2005
PartijenPosten%Inwoners%MVTK '03
CDA13332,3%4 213 23327,7%1141928,6
PVDA12329,9%5 394 38135,5%903327,3
VVD10726,0%4 269 98328,1%852217,9
D66276,6%889 6725,9%2074,1
CU81,9%166 2961,1%802,1
GL71,7%130 0560,9%345,1
SGP51,2%96 2580,6%501,6
Lokaal20,4%24 7940,2%200
Totaal41215 184 67332785

Gelet op de thans geldende procedure van de burgemeestersbenoemingen wordt dit overzicht vanaf volgend jaar niet meer opgenomen in de begroting, maar zal het overzicht in de bijlage bij het jaarverslag worden opgenomen.

7. DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT GROTESTEDENBELEID (ECO GSB) EN DE DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN IN GSB III

Het ECO GSB wordt opgesteld in het kader van de budgettaire medeverantwoordelijkheid van de Minister voor BVK voor de regelingen in het GSB. Het ECO geeft daardoor inzicht in de regelingen die onderdeel uitmaken van het GSB en de bijbehorende budgetten. In GSB III ontvangen de grote steden de middelen voor het uitvoeren van GSB uit drie Brede Doeluitkeringen (BDU's). Deze regelingen zijn merendeels samengesteld uit reeds bestaande geldstromen van verschillende ministeries. De bundeling en ontkokering wordt in deze begroting voor het eerst zichtbaar gemaakt in het onderstaande ECO. Hierin kan worden gezien welke interdepartementale ontschotting heeft plaatsgevonden en welke geldstromen zijn opgegaan in de BDU's.

Deze geldstromen zijn door de steden met bestedings- en beleidsvrijheid in te zetten voor de outputafspraken die in de convenanten GSB III zijn gemaakt tussen steden en rijk. De geldstromen zijn dus nadrukkelijk niet gekoppeld aan de doelstellingen in de hiernavolgende overzichten (geen inputfinanciering). Steden kunnen de middelen uit een BDU naar eigen inzicht en behoefte inzetten binnen de kaders van de BDU.

Extracomptabel Overzicht GSB

Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken (bedragen x € 1000)200520062007200820092010TOELICHTING
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE VEILIGHEID + FYSIEK)599 157627 038719 812774 243806 26014 751Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie pm-en).
          Per 1/1/2006 zal Sittard-Geleen toetreden tot de G30. Hiervoor komt ca. € 2 mln. per jaar extra beschikbaar voor de 3 BDU's. De verde- ling naar Sittard-Geleen is in onderstaand overzicht nog niet meegenomen.
I BDU ECONOMIE Totaal BDU G3011 30019 00037 80049 90043 900  
EZArt. 3.10Stadseco- Totaal11 30019 00037 80049 90043 900 Bedragen G30 excl. Een
  nomieG309 30017 20035 80047 90041 900 bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen. Mutatie: er is voor 2005 en 2006 € 1 mln. uit reservepot GSB gehaald voor Kansenzone Rotterdam.
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEIDTotaal BDU G30404 736430 065503 450496 450491 450 Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie pm-en)
           
VWSArt.34Maatschappe Totaal225 397225 397225 397225 397225 397 Bedragen worden in de loop
  lijke opvang, vrouwenop- vang en ver- slavingszorgG30187 735187 735187 735187 735187 735 van 2005 nog aangepast ivm de OVA. De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd.
VWSArt. 21Gezond in de Totaal5 0005 0005 0005 0005 000 Eén van de doelstellingen
  stadG305 0005 0005 0005 0005 000 van de Tweede convanants- periode van het beleidskader Grotesteden-beleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inko-men. Hiermee krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht.
           
OCWArt. 4.3Voortijdig Totaal21 78021 78021 78021 78021 780  
  SchoolverlatenG3021 78021 78021 78021 78021 780  
           
OCWArt. 1.1Voor- en Totaal64 583167 900167 900167 900 De middelen GOA zullen per
  vroegschool- se educatie en Schakelklassen (uit GOA-budget)G3044 615116 000116 000116 000 1/8 2006 opgenomen worden in de BDU. Tot die tijd geldt het landelijk beleidskader GOA 2002–2006. De bedra- gen voor de G30 zijn indica- tieve bedragen, op basis van teldatum 1/10/2005. Bij de uiteindelijke verdeling zal teldatum 1/10/2005 worden gehanteerd.
           
OCWArt. 4.2Rijksbijdrage Totaal244 616245 083245 148245 149 De middelen volwassenene
  volwassnneneducatie (WEB)G3073 70073 70073 70073 700 ducatie zullen naar verwachting per 1 januari 2006 uit het WEB-budget worden gehaald en in de BDU opgenomen. In de reeks «totaal beleidsterrein» is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar V&I moet worden overgeheveld.
BZKArt. 9.3Veiligheid, Totaal76 23597 23599 23592 23587 235  
  Sociale integratie en LeefbaarheidG3076 23597 23599 23592 23587 235  
           
JUSArt. 16.1.1Inburgering Totaal194 793195 716182 626185 671185 671 De toedeling naar de G30 is
  Oudkomers en NieuwkomersG30113 896p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.nu nog alleen voor 2005 bekend. Naar verwachting gaat per 1/1/2006 het nieuwe inburgeringsstelsel van kracht. In dat kader zal ook de toedeling voor 2006 (ev.) bekend worden.
           
III BDU FYSIEK183 243177 973178 562227 893270 91014 751Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
VROMArt. 4ISV IITotaal253 602247 155247 495313 757372 43128 127De vermelde budgetten
   G30178 975173 205173 294222 625265 64214 751betreffen alleen ISV II. In 2005 is ook voor ISV I nog € 108,7 mln. betaald. De in de begro- ting 2005 vastgestelde kas- schuif van 2005 naar 2010 ad € 30 mln. is teruggedraaid. De budgetten voor bodemsanering VINAC (€ 28 mln. per jaar) zijn vanuit BLS aan ISV II toegevoegd. Tevens zijn budgetten voor bodem- sanering (totaal € 152,750) toegevoegd. Wordt geactualiseerd
           
LNVArt. U0114–11Grootschalig GroenTotaal G301 5001 5002 0002 0002 5002 5002 5002 5002 5002 500 Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISVII.
           
 Art. 14.04CultuurimpulsTotaal4 0004 0004 0004 0004 000 Het betreft hier voor de G30
   G302 7682 7682 7682 7682 768 eenbijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISVII.
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB bedragen (bedragen x € 1000)200520062007200820092010TOELICHTING
I ECONOMIE       
EZArt. 03.01 100Topprojecten herstructureTotaal G3022 800p.m.22 900p.m.22 800p.m.22 800p.m.22 800p.m. Dit is het totaalbudget voor TOPPER, nog onduidelijk is
  ring bedrijventerreinen (TOPPER)       hoeveel er neerslaat in de G30.
           
EZArt. 03.10 210Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)Totaal21 0001 0001 0001 000 Deze middelen zijn alleen bestemd voor Rotterdam. Het betreft hier de verplichtingen. Het kasritme wordt bij NJN ingeboekt. Vanwege snelle actie heeft Justitie een afwij- kend ritme t.o.v. andere departementen.
           
EZArt. 03.10 510Reservering voor onvoor- Totaal G301 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000 Het betreft hier een knelpun- puntenbudget dat jaarlijks
  ziene kansen en bedreigingen BDU Economie       in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over de steden.
           
V&WArt. 19.02Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en VervoerTotaal1 469 6581 469 3531 626 4761 645 5251 683 4 211 796 508Samenvoeging van de bud- getten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01,en IF01.03 t.b.v. de exploitatie openbaar ver- voer en regionaal spoorver- voer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitge- keerd aan provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
           
SZWArt. 2Wet Werk en Bijstand Totaal G301 610 8431 078 4801 629 270p.m.1 629 270p.m.1 629 270p.m.1 629 270p.m.  
  (FWI/Flexibel reïntegratiebudget)        
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB bedragen (bedragen x € 1000)200520062007200820092010TOELICHTING
II SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID       
DIVERSE MINISTERIESVeiligheidsprogramma«Naar een veiliger sa- menleving»       Uitgaande van de in het GSB- beleidskader opgenomen outputdoelstellingen en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende over- zicht (schuin gedrukt). (Bron: nota Krachtige stad: aanhan- gsel 1).
           
JUSArt. 14.2.2Jeugdcrimi- naliteit Overig (nog niet be- stemde mid- delen Jeugd Terecht)Totaal2 7797 75511 82311 82311 823 Begunstigde: OM/HALT/RvdK. T.o.v. vorig jaar ver- deeld in bestemmingen en meer toegekend aan organi- saties.
 Art. 14.2.2RvdK taak- straffenTotaal21 72023 92924 28924 69324 717 Begunstigde: RvdK
 Art. 14.2.3HALTTotaal12 04111 91312 01012 31512 390 Begunstigde: Bureaus HALT
 Art. 14.2.4Jeugdreclas- seringTotaal37 15342 82345 76945 76945 769 Begunstigde: Bureaus Jeugd- zorg
           
JUSArt. 13.4.3Reclassering/MSTTotaal117 401139 830153 399156 024155 957155 957Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk. Begunstigde: reclassering
 Art. 13.4.4TaakstraffenTotaal37 25040 73542 21043 61643 61643 616Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk. Begunstigde: Justitiële inrichtingen.
           
JUSArt. 13.4.1Capaciteitsuitbreiding DJI-GWTotaal1 046 3421 051 6841 100 8731 084 8811087 0481 087 048 
           
JUSArt. 13.4.1Capaciteitsuitbreiding DJI-TBCTotaal111 304131 022146 961149 712149 758149 758 
           
JUSArt. 14.1.4Huiselijk geweldTotaal2 3002 3003 3003 3003 300 Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de rechtsbijstand, de rechterlijke organisatie etc.
           
JUSArt. 13.3.1Justitie in de buurtTotaal6 2596 2614 2624 2624 262 Begunstigde OM
           
JUSArt. 13.1.2Centrum Cri- minaliteitspreventie en Vei- ligheidTotaal8 5387 7597 6807 6807 6807 680De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) be- draagt jaarlijks € 5 mln. Daarnaast subsidieert Justi- tie, met een bedrag van € 1 mln., keurmerken (bijvoorbeeld keurmerk veilig onder- nemen).
           
BZKArt. 4.2Centrum Cri- minaliteitspreventie en Vei- ligheidTotaal1 0001 0001 0001 000  
           
OCWArt. 4.2Rijksbijdrage Totaal244 800 De middelen volwassenen-
  Volwasseneneducatie (WEB)G3073 700educatie zullen naar verwach- ting per 1 januari 2006 uit het WEB-budget worden gehaald en in de BDU opgenomen.
           
VWSArt. 35BOS-regeling (Buurt Onder- wijs en Sport)Totaal4 50018 50018 50018 50018 500  
III FYSIEK
LNVArt. p.m.Investerings Totaalp.m.p.m.p.m. Het rijk zal in het kader van
  budget Lan- delijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stadProvincies met G30p.m.p.m.p.m. de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit «Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheden biedt (con- form nota Samenwerken aan de Krachtige stad).
           
VROMArt. 4ImpulsbudgetTotaal16 00027 50019 50019 50027 500 Impuls (€110 mln.) ter ver- snelling van proces stedelijke
   G30p.m.p.m.p.m.p.m. vernieuwing en om knelpun- ten te kunnen opheffen tij- dens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln., niet G30 €10 mln. Resteren- de € 10 mln. voor rijk t.b.v. gerichte stimulerende maat- regelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de impulsregeling kan het kas- ritme nog wijzigen.
           
VROMFESBeleidsrege- Totaalp.m.p.m.p.m.p.m.p.m. Verdeling van de overige
  ling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)G3022 800p.m.p.m.570p.m. BIRK-gelden is op dit moment onbekend. In het overzicht opgenomen toe- kenningen aan twee steden die vallen onder de G30.
           
VROMArt. 7Bodemsanering Totaal123 471120 469124 925130 043129 994 Bedragen opgenomen op basis Van begrotingscijfers
  (WBB)G3030 02530 02530 02530 02530 025 (excl. ISV). Alleen bedragen
   Provincies met G3096 21096 21096 21096 21096 210 t.b.v. meerjarenprogramma's 2005–2009). Alleen 2005 o.b.v. 30% reservering voor meerjarenprogramma's 2005–2009.
           
VROMArt. 4Besluit Loca- tiegebonden Subsidies (BLS)/WoningbouwafsprakenTotaal72 788122 262130 277124 826121 530 Begunst igden: provincies/kaderwetgebieden. Het kasritme is aangepast uit- gaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65%. En een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (BDU Fysiek).

Doelstellingen en indicatoren in GSB III

Outcome

De missie voor GSB III Krachtige steden is vertaald in vijf outcomedoelstellingen voor de steden die een nauwe onderlinge afhankelijkheid hebben en dus ook in onderlinge samenhang tot ontwikkeling moeten worden gebracht. In onderstaande tabel staan deze doelstellingen en de bijbehorende outcome-indicatoren opgenomen:

OutcomedoelstellingenOutcome-indicatoren 
  ObjectiefSubjectief
1.Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheidslachtofferschaponveiligheidgevoelens in de buurt
2.Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgevingtransactieprijs per vierkante meterverloedering (en/of de waardering van de openbare ruimte)
3Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenlevingparticipatiesociale kwaliteit
4.Het binden van de midden- en hogere inkomens aan de stadhet aantal midden- en hogere inkomens in de stad
5.Het vergroten van de economische kracht van de stadhet stedelijk bruto product. ondernemingsklimaat 

Output

De outcomedoelstellingen worden vervolgens vertaald in outputdoelstellingen en bijbehorende outputindicatoren. Over de outputindicatoren worden begin 2005 voor de periode 2005–2009 (GSB III) op stadsniveau afspraken gemaakt in convenanten tussen steden en rijk.

Domein Sociale Integratie en Veiligheid
 Outputdoelstellingen Outputindicatoren
 Gedeeld burgerschap  
1Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden.1– Gevens nieuwkomers volgens jaarlijkse monitoring inburgering.
   – Gegevens oudkomers volgens jaarlijkse monitor inburgering.
 Geen leerling zonder diploma van school  
2a. Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden.2a. Aantal (t.o.v. de doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en autochtone peuters en kleuters dat deelneemt aanvoor- en vroegschoolse programma's.
 b. Vergroten van het aantal jongeren dat een startkwalificatie behaalt.c. Vergroten van het aantal deelnemers aan een educatief traject. b. Aantal in te richten schakelklassen. c. Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt.
   d. Aantallen deelnemers aan trajecten: – Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO), of – Breed Maatschappelijk Functioneren/Toeleiding vervolgonderwijs, of – Sociale Redzaamheid (met onderscheid tussen NT2-onderwijs en alfabetisering van autochtone Nederlanders) of – Staatsexamen NT2-opleidingen.
 Van de straat en veilig  
3a. Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang.3a. Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang.
 b. Vergroten van de capaciteit in de vrouwenopvang. b. Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang.
 c. Verbeteren van het bereik van de ambulante verslavingszorg. c. Indicator bereik ambulante verslavingszorg.
4Open doelstelling.4Door de stad en Rijk in overleg te bepalen.
    
 Gezond en Wel in de stad:  
5Aanpak van overgewicht onder 0–19 jarigen.5Het aantal 0–19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.
6Open doelstelling6Door de stad en Rijk in overleg te bepalen.
    
 Naar een veiliger samenleving  
7Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers, mede door de realisatie van preventieve maatregelen en een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze doelgroep.7– Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden aangeboden ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers (in HKS).– Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers (in HKS).
8Het verminderen van overlast op straat veroorzaakt door personen, mede door de realisatie van een sluitende aanpak van sociale opvang en hulpverlening gericht op overlastgevende personen.8Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.
9Het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld, leidend tot een vermindering van (herhaling van) huiselijk geweld.9– Aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld.– De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld (uiterlijk gereed in 2008).– Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld (bron: AMHG, bij ontbreken daarvan: politie).
10Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak.10Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator op.
11Open doelstelling11Door stad en Rijk in overleg te bepalen.
Domein Fysiek
 Outputdoelstellingen Outputindicatoren
 Wonen: Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar:
1Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen.1a.Aantallen nieuwbouw:– op uitleglocaties;– op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte;– op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte;
   b. Aantallen omzettingen:– omzettingen huurwoningen in koopwoningen;– vernietigde woningen;
   c. Aantallen ingrijpende woningverbeteringen;
   d. Toename aantal volledig toegankelijke woningen.
    
 Omgevingskwaliteit: openbare ruimte:  
2aDe verbetering van de kwaliteit van de (semi-)openbare ruimte.2a.Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls.
 Omgevingskwaliteit: groen in de stad.  
2bDe verbetering van grootschalig groen in de stad.2b.Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha).
 Omgevingskwaliteit: cultuurimpuls:  
2cVerbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door het integraal benutten en borgen van culturele kwaliteiten in de praktijk van de stedelijke vernieuwing.2c.Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.
    
 Omgevingskwaliteit: bodemsanering:  
2dSanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (inclusief nazorg en asbest).2d.Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe's (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering).
 Omgevingskwaliteit: geluidssanering:  
2eVerbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen.2e.Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost.
 Omgevingskwaliteit: luchtkwaliteit:  
2fVerbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit.2f.Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht.
 Zorgvuldig ruimtegebruik:  
3Per saldo intensivering van woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied.3Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000.
 Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving:  
4Fysieke ruimte scheppen voor sociale voorzieningen.4Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator op.
Domein Economie
 Outputdoelstellingen Outputindicatoren
1Verminderen aantal verouderde bedrijventerreinen en verbeteren aanbod van nieuwe bedrijventerreinen.1– Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen
2Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers.2– Aantal hectare nieuw aangelegde bedrijventerreinen– Aantal delicten tegen bedrijven en ondernemers– Onveiligheidsgevoel van het lokale bedrijfsleven– Aangiftebereidheid van ondernemers
3Vergroten aantal breedbandaansluitingen3– Vraagbundelingstraject, gericht op het aansluiten van (semi-)publieke instellingen op breedband, afgerond met een aanbestedingsronde– Het aantal locaties van (semi-)publieke instellingen in de gemeente dat door middel van een vraagbundelings-initiatief is aangesloten op breedband– Aansluiting bij nationaal elektronisch bedrijvenloket
4Verbeteren dienstverlening aan ondernemers4– Tevredenheid ondernemer (verbetering oordeel in de Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat)
5Open doelstelling:– Verminderen lokale administratieve lasten– Verbeteren economische bereikbaarheid– Verminderen mismatch arbeidsmarkt– Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven– ....... (naar vrije keuze door de stad)5– Gemeente stelt in samenwerking met rijk een eigen meetbare indicator op.

8. ZBO'S EN RWT'S

In deze bijlage is een overzicht opgenomen met de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarop BZK toezicht houdt. In geval een ZBO of RWT gefinancierd wordt vanuit de BZK-begroting, wordt het betreffende beleidsartikel aangegeven en het bijbehorende geraamde budgettaire bedrag voor 2006 (x € 1 mln.).

Zbo/RwtBeleidsartikelRamingToelichting
Kiesraad1. Grondweten democratie0,35 
     
Commissie beheer DGVP2. Politie0,0Commissie beheer DGVP zijn de premieont- vangsten en premieuitgaven gelijk (budgettair neutraal)
     
Raad voor het KLPD2. Politie0,0Voornemen is de Raad voor het KLPD op te heffen m.i.v. 1-1-2006, afhankelijk van de behan- deling van het wetsvoorstel. Derhalve is de bijdrage 0,0 voor 2006.
     
Politieregio's2. Politie3 296,2 
     
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (Politieacademie)2. Politie113,3 
     
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen10. Arbeidszaken overheid40,5 
     
Stichting VUT-fonds10. Arbeidszaken overheidnvtpremiegefinancierd
     
Onderzoeksraad voor veiligheid14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid8,3Opgericht m.i.v. 1-2-2005
     
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening16. Brandweer en GHOR6,7 
     
Nederlands Bureau Brandweerexamens16. Brandweer en GHORnvtexamengelden

9. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

(per 1 juli 2005)

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

A.1. IN BEHANDELING ZIJNDE MOTIES

DGKB
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Luchtenveld c.s.: outplacement politieke ambtsdragers. Verzoekt de regering om vóór 1 maart 2002 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te zenden inzake het opnemen van een recht op outplacement zowel ten behoeve van aftredende politieke ambtsdragers op centraal als decentraal niveau.28-09-00 Algemeen Pensioenwet politieke ambtsdragers, 26 043, nr. 24Wetsvoorstel wordt naar verwachting in het najaar 2005 aan de TK aangeboden.
   
Motie Szabo: introductie van een uniforme elektronische identiteitskaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authenticatie is vereist. Invoering niet later dan 1 januari 2007.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362, nr. 9Op het terrein van de eNIK wordt hard gewerkt. Vóór het najaar 2005 zal de Tweede Kamer worden geïn- formeerd over de uitvoering van de motie.
   
Motie Van der Ham/Szabo: alg. verbindende afspraken op diverse terreinen.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362, nr. 4Op het terrein van de eNIK wordt hard gewerkt. Vóór het najaar 2005 zal de Tweede Kamer worden geïn- formeerd over de uitvoering van de motie.
   
Motie Pater: wettelijke maatregelen te treffen van precario op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven onmogelijk maakt.29-11-04 Begroting 2005 GF/PF, 29 800 B, nr. 9 (v/h 7)Het kabinetsstandpunt inzake Verkenning decentraal belastinggebied zal na het zomerreces 2005 aan de Tweede Kamer worden gezonden.
   
Motie Van Beek: met een aantal overwegingen rekeninghouden met het zoeken naar een vervangend belastinggebied voor gemeenten.01-12-04 Begroting 2005, 29 800 VII, nr. 25 (v/h 20)Het kabinetsstandpunt inzake Verkenning decentraal belastinggebied zal na het zomerreces 2005 aan de Tweede Kamer worden gezonden.
   
Motie Van der Staaij: in het komende begrotingsjaar de regelgeving zo aan te passen dat beperkingen voor WAO-uitkeringsgerechtigden om raads- en statenlid te zijn of blijven worden weggenomen en dat het gemeente- en provinciebesturen mogelijk wordt gemaakt raads- en statenvergoeding aan te passen.01-12-04 Begroting 2005, 29 800 VII, nr. 21Twee bepalingen en een toelichting i.v.m. de wijziging van de rechts- positiebesluiten worden geschreven en zullen vóór de volgende begro- tingsbehandeling in het Staatsblad worden opgenomen. De Kamer zal een brief ontvangen over de uitvoe- ring.
   
Motie Dubbelboer: op welke wijze steun van de rijksoverheid voor landelijke koepels van plaatselijke politieke groeperingen geregeld kan worden.17-03-05 Wet subsidiëring politieke partijen29 869, nr. 14Na het zomerreces 2005 wordt de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de afdoening van deze motie.
DGV
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Van der Ham: scenario's onderzoeken voor het oplossen van de achterdeurproblematiek.27-04-05 Spoeddebat experimenten softdrugsbeleid, 24 077, nr. 151Overleg is nog gaande.
   
Motie Cornielje: de huidige aanwijzingsbevoegdheid van de commissaris van de Koningin en de verant- woordelijkheidsverdeling zoals deze is vastgelegd in de Wet rampen en zware ongevallen te handhaven.21-06-05 Veiligheidsregio's 29 517/28 668, nr. 4Het kabinetsstandpunt Evaluatie Politiebestel wordt opgesteld, hierin is de positie van de voorzitter van het RVB opgenomen. Medio 2005 wordt het overleg met VNG en IPO hervat. BZK zal in het wetgevingstraject hierop terugkomen.
   
Motie Slob: ruimte voor gemotiveerde afwijking van de regel dat een nog nader te bepalen deel van het lokale brandweerpersoneel in regionale dienst wordt genomen.21-06-05 Veiligheidsregio's 29 517/28 668, nr. 4Dit punt wordt behandeld in het deelproject regionalisering van het project veiligheidsregio's. Bijeenkomst van de stuurgroep eind augustus 2005.
dCZW
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie De Vries: permanente inspanning om kennis en begrip van onze grondrechten te verbreiden en levend te houden.22-02-05 Nota GPS, 29 614, nr. 5De besluitvorming over de democratische vernieuwingsagenda – waarin de uitvoering van de motie De Vries is meegenomen – is nog niet afgerond.
DGMOS
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Marijnissen: sollicitatieplicht voor Kamerleden.17 en 18-09-03 Algemeen Politieke Beschouwingen, 2003–2004, 29 200, nr. 13Een wetsvoorstel wordt naar ver- wachting in het najaar 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Motie Koopmans: inzichtelijk maken van belemme- ringen in ARAR en CAO's en ontwikkelen van voorstellen tot vergroten politie-inzet, leraren en zorg.26-01-05 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten, 29 515, nr. 53Na de zomer 2005 ontvangt de Tweede Kamer een brief met ant- woorden op de in de motie gestelde vragen.
DGPAO
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Halsema: terughoudendheid bij het instellen van eenmalige ad hoc commissies.24-06-04 Functioneren politieke commissies, 29 508, nr. 3Op eerder aangeven van min BVK zal het gevraagde in de motie worden neergelegd in een gezamelijke aanwijzing van de MP en min BVK.
   
Motie Halsema: het openbaar maken van de hoofd- en nevenfuncties van leden van ad hoc commissies.24-06-04 Functioneren politieke commissies, 29 508, nr. 4Op eerder aangeven van min BVK zal het gevraagde in de motie worden neergelegd in een gezamelijke aanwijzing van de MP en min BVK.

A.2. AFGEDANE MOTIES

DGKB
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Hoekema c.s.: de specifieke problematiek van de gemeente Gouda komt mogelijk te weinig tot uitdrukking in de toedeling van gelden. Verzoekt de regering zich op korte termijn, bij voorkeur voor medio 2002, te laten adviseren over een verfijning van de maatstaf die recht doet aan het aspect drooglegging.06-12-01 Gemeente- en Provinciefonds, 28 000 B, nr. 12In december 2004 is in de brief over gemeentefinancien aan de Kamer gemeld dat in een overleg met de Gemeente Gouda over de te hanteren onderzoeksmethode de motie feitelijk is afgedaan en de Tweede Kamer op de hoogte wordt gehouden van de uitkomsten
   
Motie Nicolaï c.s.: gebruik en bevordering van PET-technologieën (Privacy Enhancing Technologies) in het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens.18-11-99 Wet Bescherming per- soonsgegevens, 25 892, nr. 3130-6/2005: Witboek PET (ter stimu- lering PET binnen de overheid) is in april 2005 gepubliceerd. Met het witboek en diverse daaraan voor- afgaande onderzoeken (TNO, Rand) heeft kabinet uitvoering gegeven aan motie. Motie kan daarmee worden afgevoerd van aandachtslijst. Mede gelet op termijn ligt separate rapportage aan de Tweede Kamer niet voor de hand.
   
Motie Rehwinkel: oproep om na eventuele verwerping wetsvoorstel inzake vermindering statenleden door Eerste Kamer niet via een omweg die verwerping ongedaan te maken.02-10-02 Wet DualiseringProvinciebestuur, 28 384, nr. 28Het wetsvoorstel Vermindering aantal statenleden is inmiddels aanvaard door de Eerste Kamer en in werking getreden. De vermindering gaat in na de volgende statenverkiezingen in 2007, zie Staatsblad 185 en 186 van dit jaar. Uitvoering van de motie is dus niet meer aan de orde.
   
Motie Pater: bundeling van specifieke uitkeringen, zoals voorgesteld in rapport Brinkman, implementeren.29-11-04 Begroting 2005 GF/PF, 29 800 B, nr. 6Met de toezending van het kabinetsstandpunt op het rapport-Brinkman (volgnr. 16) wordt deze motie als afgehandeld beschouwd.
   
Motie Bruls: toetreding Sittard-Geleen tot Grotestedenbeleid (GSB). 09-11-04 VAO GSB, 21 062, nr. 130Min BZK heeft in brief d.d. 19 mei 2005 (30 128, nr. 1) aangegeven dat hij met Sittard-Geleen afspraken heeft gemaakt over toetreding GSB per 01-01-2006.
DGV
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Pitstra: verzoekt de regering om: – het bestaande protocol inzake meldingen zelfmoord(pogingen) te herzien; 1) spoedig maatregelen te treffen die bevorderen dat alle zelfmoordpogingen landelijk worden geregistreerd 2) de Tweede Kamer vóór 1 juli 2002 te rapporteren.05-11-01 Politie, 27 800, nr. 30In 2002 is toegezegd is te onderzoeken of de commissie van toezicht op de politiecellen een rol kunnen spe- len bij de melding en (landelijke) registratie van zelfmoordpogingen. De Tweede Kamer is bij brief van 21 april 2004 met kenmerk EA2004/60093 geïnformeerd over de voor- genomen herziening van de mel- dingsprocedure. Daarop is op 1 juli 2004 een motie door Algra cs inge- diend. Bij brief 28 824, nr. 23 van 9 december is uiteengezet hoe aan de motie uitvoering zal worden gegeven.
   
Motie Luchtenveld c.s. : verzoekt aan de regering om nadere initiatieven te ontwikkelen teneinde via een internationale (Europese) aanpak versneld een gezamenlijk instrumentarium vergelijkbaar met Bibob te ontwikkelen.18-06-02 Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen openbaar bestuur, 26 883, nr. 62Er zijn initiatieven op Europees niveau om bestuurlijke aanpak geor- ganiseerde criminaliteit op de kaart te krijgen. Medio 2004 is onder Neder- lands voorzitterschap een seminar gehouden; doelstelling hiervan was enerzijds bij de lidstaten bewustwording vergroten voor de mogelijkheden van een bestuurlijke aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en anderzijds dit onder- werp op de Europese agenda te krijgen. De resultaten van het semi- nar zijn gevat in Raadsconclusies; deze zijn inmiddels besproken in de raadswerkgroep Multi Disciplinary Working Group Organised Crime (MDG) en in CATS, en tijdens de JBZ raad van 2 en 3 december 2004.
   
Motie Luchtenveld c.s.: over het instrument van de bestuurlijke boete.27-11-02 Begrotingsbehandeling 28 600-VI, 28 600 VII, nr. 58Het wetsvoorstel Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte is op 29 april 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer zal na het zomerreces het wetsvoorstel behan- delen. Afhankelijk van de parlementaire behandeling is invoering gepland begin 2006.
   
Motie Algra: wijze waarop bestuurlijke boetes een positieve bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van lichte overtredingen die veel overlast veroorzaken. Verzoek tot invoering van bestuurlijke boete op uiterlijk 1 juli 2004.17 en 18-09-03 Algemeen Politieke Beschouwingen, 2003–2004, 29 200, nr. 1629-06-2005: het wetsvoorstel bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte is op 29 april 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer zal na het zomerreces het wetsvoorstel behandelen. Afhankelijk van de parlementaire behandeling is invoering gepland begin 2006.
Motie Van Aartsen: verzoek om per waakzaamheidsniveau aan te geven welke bijzondere bevoegdheden worden toegekend en welke additionele maatregelen worden getroffen, aanpassen van crisiswetgeving aan islamitische terrorisme, versterken van coordinatie van min BZK en min JUS.14-04-04 aanslagen Madrid, 27 925, nr. 126Uitvoering van deze motie kent diverse deelaspecten: 1) terreurbestrijding: er zullen voorstellen worden gedaan, 2) Beleidsplan Crisisbeheersing en 3) doorzettingsmacht behorende bij afkondiging alerteringssysteem. Over de punten 2 en 3 is de Kamer geïnformeerd bij aanbieding van het Beleidsplan Crisisbeheersing2004–2007 d.d. 21 juni 2004 met kamerstuknr. 29 668, nr. 1. Punt 1 is door JUS afgedaan met Terrorismebrief d.d. 10 september 2004.
   
Motie Van Heemst/Algra:over de rechtspositionele arrangementen bij de politiekorpsen. 30-06-04 Politie, 28 824, nr. 14Afgedaan op 19-8-2004 bij brief over Inventarisatie rechtspositionele arrangementen politietop.
   
Motie Van Heemst/Cornielje: beperking van de thans geraamde terugval van de politiesterkte.30-06-04 Politie, 28 824, nr. 15Op 10-12-2004 is deze motie afgedaan bij brief inzake «Politiesterkte per 30/6/2004 en reactie op moties Van Heemst/Cornielje en Verhagen cs».
   
Motie Algra: verbetering van de naleving van de meldingsplicht igv pogingen tot zelfdoding en sterfgevallen in politiecellen. 30-06-04 Politie, 28 824, nr. 16Op 9-12-2004 is deze motie afgedaan bij brief inzake «Meldingsprocedure van sterfgevallen en pogingen tot zelfdoding in politiecellen».
   
Motie Verhagen: wijzigingen in de begroting 2005 en volgende jaren (verzamelmotie).28-09-04 APB, 29 800 VII, nr. 4Op 10-12-2004 is deze motie afgedaan bij brief inzake «Politiesterkte per 30/6/2004 en reactie op moties Van Heemst/Cornielje en Verhagen cs».
   
Motie Herben: mogelijkheden om na 40 dienstjaren in een slijtend beroep vervroegd met pensioen te kunnen gaan. 28-09-04 APB, 29 800 VII, nr. 11Is door SZW afgehandeld en reeds in regelgeving opgenomen.
   
Motie Algra: uiterlijk met ingang van 1 januari 2007 de automatische externe defibrillator tot de standaarduitrusting van elk politiemotorvoertuig behoort en dat eventuele taakverzwaringen als gevolg daarvan gecompenseerd worden binnen het takenpakket van de politie. Tevens wordt de regering verzocht om hiervoor binnen de begroting van VWS de financiële ruimte te maken.27-04-05 VAO Politie, 29 628, nr. 12Per brief van 6 juni 2005 is aangegeven dat de motie niet uitgevoerd kan worden.
   
Motie Albayrak: op korte termijn te inventariseren welke lidstaten van de EU sympathie tonen voor het Nederlandse drugsbeleid, en het initiatief te nemen voor een drugsconferentie met deze lidstaten teneinde een gezamenlijke strategie te bepalen om te komen tot een liberaler softdrugsbeleid.27-04-05 spoeddebat experimenten softdrugsbeleid, 24 077, nr. 153Deze motie wordt door de minister van Justitie uitgevoerd.
DGPAO
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Van Hijum: uitwerken van actieprogramma per beleidsterrein in hun samenhang met voorrang op de terreinen veiligheid, zorg en onderwijs en bij periodieke rapportage expliciet aandacht aan voortgang op genoemde terreinen.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362, nr. 6In de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage, die in december 2004 aan de Tweede Kamer is gezonden, (29 362, nr. 25) is langs de vier onderscheiden lijnen van het actieprogramma Andere Overheid aandacht gegeven aan de beleidsvelden veiligheid, onderwijs en zorg.
dCZW
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Van Thijn: uitvoeringsbijlage in iedere memorie van toelichting.14-09-04 AR-rapport «Tussen besluit en uitvoering», 28 831, BMin JUS zal reageren op deze motie, mede namens min BVK.
DGMOS
Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Motie Bemelmans: over de inspecties.14-09-04 AR-rapport «Tussen besluit en uitvoering»Per brief 28 831 E d.d. 03-05-2005 is deze motie afgedaan.

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen

B.1. IN BEHANDELING ZIJN DE TOEZEGGINGEN

DGKB
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: na het zomerreces zal de Kamer worden geïnformeerd over de compensatie van gemeenten, vooral terzake 2005.27-05-04 Hoofdlijnenbrief afschaffing OZB gebruikersheffing woningen en maximering van tarieven, 4e voort- gangsrapportage plan van aanpak transparantie. Onlangs heeft de Raad van State een advies op het wetsvoorstel uitgebracht. De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd na zomerreces 2005, inclusief toelichting compensatie.
DGV
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: taak en organisatie van de regiokorpsen inzake bewaking en beveiliging worden geëxpliciteerd in het Besluit beheer regionale politiekorpsen.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20Mogelijk wordt deze toezegging opgenomen in de evaluatie van het stelsel bewaken/beveiligen. De evaluatie zal in het najaar 2005 aan de Kamer worden gezonden.
   
Min BZK: in het Besluit beheer regionale politiekorpsen zal worden vastgelegd tot welke werkzaam- heden de taak van deze eenheden zich uitstrekt.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20Mogelijk wordt deze toezegging opgenomen in de evaluatie van het stelsel bewaken en beveiligen. De evaluatie zal in het najaar 2005 aan de Kamer worden gezonden.
   
Min BZK: bezien zal worden of het Project landelijke informatiehuishouding een plaats dient te krijgen in de Politiewet 1993 of lagere regelgeving. De relatie tussen KLPD en de regio's komt daarbij aan de orde.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20Wijziging wetgeving is in voorbereiding voor inrichting regionale infor- matieknooppunten en nationaal informatieknooppunt. In de praktijk functioneert dit systeem al op basis van vrijwilligheid.
   
Min BZK: in geval van uitbreiding van bevoegdheden van de AIVD, mogelijk in het kader van protective intelligence, dan zal ook wijziging van overige wetgeving worden bezien in het licht van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese regelgeving.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20Het wetsvoorstel ligt bij AIVD in voorbereiding.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt het actieplan politiële samenwerking met België en Duitsland.19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880 nr. 104Actieplannen met België en Duitsland zijn nog niet gereed. Een belangrijk deel van deze plannen heeft betrek- king op de implementatie van de verdragen die met deze landen op het terrein van politiële samenwerking zullen worden gesloten. Daar deze verdragen nog niet zijn geslo- ten, kan het samenwerkingsprogram- ma nog niet worden afgerond. Dit laat onverlet dat op ad hoc basis wel samenwerkingsverbanden zoals oefeningen en uitwisselingen worden gerealiseerd.
   
Min BZK: begin 2004 verschijnt een nieuwe beroepscode voor de politie met daarin aandacht voor verruiming van het antecedentenonderzoek.03-09-03 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie, 28 844 nr. 3De verruiming van het antecedentenonderzoek voor sollicitanten en zit- tende politieambtenaren, in samen- werking met de politiekorpsen, de AIVD, het Collega Bescherming Persoonsgegevens en min JUS zal in het najaar 2004 als beleidsproces afgerond worden. Daarna worden de wijzigingen in de wet- en regelgeving voorbereid.
   
Min BZK: in 2005 vindt een evaluatie van het bestel plaats.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De twee wetsvoorstellen liggen voor advies bij de Raad van State. Het kabinetsstandpunt inzake de evalua- tie van het bestel zal uiterlijk met prinsjesdag 2005 aan de Kamer worden gezonden.
DGMOS
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: voorstel tot wijz. Awb ten behoeve van de één-loket-gedachte naar Raad van State.23-04-02 Alg. Wet BestuursrechtHet voorstel zal in het najaar 2005 bij de Raad van State worden ingediend.
   
Min BVK: de vragen van lid Bemelmans nadrukkelijk meenemen bij de ontwikkeling van het nieuwe toezichtskader (horizontale toezichtsvormen per sector).17-02-04 Begrotingsbehandeling hoofdstuk VII, 29 200 VIIAandachtspunten worden meegenomen in de nieuwe visie op toezicht, die in 2005 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
dCZW
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BVK: aan de Kamer zal een notitie over de aanpassing van de procedure van grondwetsherziening.17-03-04 Herziening Grondwet, nader rapport adviesaanvraag inzake 2e lezing herziening Grondwet, 29 200 VII, nr. 36Dit onderdeel maakt deel uit van de conventie die onderdeel uitmaakt van de agenda bestuurlijke vernieuwing. De Kamer zal nog worden geïnformeerd.
   
Min BZK: bij de evaluatie van de wet in het bijzonder aandacht bestenden aan 1) wenselijkheid sterktearmbevoegdheid voor lokale ombudsinstanties, 2) vormgeving benoemingsprocedures lokale ombudslieden door gemeenten en 3) eventuele knelpunten bij voorzien in ambtelijke ondersteuning in kleine gemeenten.30-6-04 Extern Klachtrecht, 28 747Dit zal plaatsvinden bij de evaluatie in 2009.

B.2. AFGEDANE TOEZEGGINGEN

AIVD
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: na publicatie van het rapport van de commissie-Van den Haak zal de regering nader ingaan op het bestaande systeem van persoonsbeveiliging dat thans wordt geëvalueerd.11-12-02 8 600 VII nr. 43 De Kamer is bij brief d.d. 20 april 2004 geïnformeerd.
   
Min BZK: zal de Kamer informeren over de vraag hoe de financieringstromen binnen het islamitisch onderwijs in beeld gebracht kunnen worden.11-12-02 8 600 VII nr. 43Sinds de afronding van het rapport «de democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs, buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen» van februari 2002 wordt door Min OCW, de onderwijsinspectie en de betrokken besturen intensief gewerkt aan vergroting van de transparantie en terugdringing van ongewenste invloeden. Min OCW zal de Kamer over de voortgang informeren.
Min BZK: de Kamer ontvangt vóór 1 april 2003 een kabinetsstandpunt over de invoering van bestuurlijke boetevoor kleine overtredingen.02-12-02 Veiligheidsprogramma, 28 684 nr. 6Bij brief van 28 oktober 2003 is de Kamer geïnformeerd over de voort- gang van de bestuurlijke boete (28 684, nr. 20). Het wetsvoorstel bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte is op 29 april 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Min BZK: begin november 2003 zal de minister informatie over financieringsstromen islamitisch radicalisme in het westen naar de commissie IVD sturen; hij zal bezien in hoeverre ook de commissie BZK kan worden geïnformeerd.30-09-03 Terrorisme en activiteiten van fundamentalistische moslimorganisaties 27 925 nr. 101De Kamer is bij brief d.d. 20 novem- ber 2003, 27 925, nr. 104 geïnformeerd. Aan de commissie IVD is op 21 januari 2004 een notitie toegestuurd waarin de stand van zaken van het lopende AIVD onderzoek wordt geschetst over de mogelijke verban- den tussen wahabitische missie, radicaliseringstendensen en islamis- tisch terrorisme.
   
Min BZK: de Kamer middels een notitie informeren over de achtergronden (het daderprofiel) van de dierenactivisten.02-10-03 Jaarverslag AIVD en jaarverslag cie IVD 29 037 nr. 2De Kamer is d.d. 12 juli 2004 per brief geïnformeerd, 29 200 VI, nr. 175.
   
Min BZK: voor zomer 2004 een sterkte-zwakte analyse van het instrumentarium en de werkwijze van de AIVD aan de Kamer aanbieden, tegelijk met de eerste rapportage van de Commissie van Toezicht op de AIVD.23-10-03 Voorgenomen huwelijk Z.K.H. prins Johan Friso en mevrouw M. Wisse SmitHet evaluatierapport van de com- missie bestuurlijke evaluatie AIVD is op 22-11-04 aan de Kamer gezonden (29 876, nr. 1). De kabinetsreactie op dit rapport is aan de Kamer gezonden op 24-01-05, volgnr. 3.
   
Min BZK: op korte termijn onderzoeken of de WIV 2002 dient te worden aangepast op het punt van het vereenvoudigen van gegevensverstrekking door derden aan de diensten. Tevens zal hij bezien of de term «ernstig» in art. 6 niet moet worden geschrapt.14-04-04 Aanslagen MadridEen overzicht met op handen zijnde wijzigingen WIV 2002 is d.d. 15-07-04 (29 200 VII, nr. 61) aan de Kamer gezonden.
   
Min BZK: de Kamer informeren over de namen van de tien moskeëen, waarover HAIVD sprak tijdens de persconferentie over het jaarverslag AIVD, plus Saoedische ngo's en financieringsbron voor de Nederlandse moskeëen.28-04-04 Boeken in de Al Tawheed moskeeDe Kamer is bij brief d.d. 3 juni 2004 (27 925, nr. 128) geïnformeerd.
   
Min BZK: in de nota GPS zal de uitspraak van het EHRM van 4 december 2003 worden behandeld.28-04-04 Boeken in de Al Tawheed moskeeDe Kamer is bij brief d.d. 17 mei 2004 geïnformeerd.
   
Min BZK: op korte termijn zal de nota Dierenactivisme samen met een nota van het KLPD aan de Kamer worden gezonden.24-06-04 Bedreigingen aan het adres van Minister VerdonkDe Kamer is d.d. 12 juli 2004 per brief geïnformeerd, 29 200 VI, nr. 175.
DGKB
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: de Kamer zal een korte notitie ontvangen over de rol van het parlement bij interactief bestuur.14-10-99 Interactief Bestuur, 26 800 VII, handelingen 12 803.In het programma Andere Overheid is een actieplan interactieve overheid aangekondigd (29 362).
   
Min BZK: komt terug op de grenzen aan sponsoring te stellen en op de positie van nationale en lokale partijen.07-12-00 Financiering politieke partijen, 27 422 27 425 nr. 5De Kamer is geïnformeerd bij aanbieding van de Notitie Herijking Wet Subsidiering Politieke Partijen d.d. 23 april 2003, Kamerstuknr. 27 422, nr. 6 en de brief van Min BZK met een vervolg hierop van oktober 2003 (27 422, nr. 7).
   
Min BZK: de Kamer ontvangt in september 2003 info over (de daling van) het aantal beleidsambtenaren19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880 nr. 104In de ontwerpbegroting 2004 (pagina 5) wordt ingegaan op de vermindering van het aantal beleidsambtenaren bij BZK.
   
Min BZK: binnen enkele weken ontvangt de TK een brief over het grensconflict Den Haag versus Leidschendam-Voorburg.11-09-03 Gemeentelijke herindeling, 28 750 nr. 2De Kamer is geïnformeerd bij brief met kenmerk 96101.
   
Min BZK: op korte termijn reageren op de brief van de VNG d.d. 1 juni 2004 die aan de Kamer (vaste commissie BZK) is gezonden.10-06-04 Aanpassing bijzondere wetten aan de Wet Dualisering 28 995, 29 310 en 29 316De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 16 juni 2004 met kenmerk 2004/68182.
DGV
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: over de bestuurlijke inbedding van veiligheidsregio's.03-10-01 Cafebrand Volendam 27 575 nr. 9 (motie-Th. Meijer cs.)Het kabinetsstandpunt veiligheidsregio's is op 9 april 2004 naar de TK gestuurd. Daarin wordt ingegaan op deze motie.
   
Min BZK: wetsvoorstel cameratoezicht vóór eind 2001 naar Raad van State.05-10-01 Begrotingsbehandeling H VII jaar 2002, 28 000 VII nr. 5 p. 26Het Wetsvoorstel is op 23 februari 2004 bij de Tweede Kamer ingediend.
   
Min BZK: jaarlijks ontvangt de Kamer bij de begroting een voortgangsrapportage t.a.v. het toezicht; afstemMingsproblematiek wordt daarbij meegenomen.30-10-01 Toezicht, 27 831 nr. 3De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 23 oktober 2002 met Kamerstuk-nr. 27 831, nr. 4.
   
Min BZK: zonodig worden de Wet politieregisters en de WIV gewijzigd indien wordt besloten tot versterking van de informatiepositie van de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20Wetswijziging niet nodig. Wijziging Besluit Politieregisters is voldoende. Dit onderwerp ligt thans ter advi- sering bij de Raad van State.
   
Min BZK:(Zie boven) m.b.t. de toegang van de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging o.a. ten aanzien van toegang tot gesloten bronnen.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20Wetswijziging niet nodig. Wijziging Besluit Politieregisters is voldoende. Dit onderwerp ligt thans ter advise- ring bij de Raad van State.
   
Min BZK: de circulaire bewakings- en beveiligingsaangelegenheden 1999 zal in overeenstemming worden gebracht met de beleidsvoornemens t.a.v. de reikwijdte van de te beschermen personen.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) 28 374 nr. 13 p. 20De circulaire is in juli 2004 aan de Kamer gezonden.
Min BZK: de Kamer ontvangt informatie over de mogelijkheid de voortgang bij de uitvoering van het Veiligheidsprogrammainzichtelijk te maken via een «handhavingsbegroting»; (zie motie-Cornielje 28 684 nr. 91).02-12-02 Veiligheidsprogramma, 28 684 nr. 6De Kamer is geïnformeerd bij brief van de ministers JUS en BZK d.d. 3 april 2003, volgnr. 8.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt spoedig een NvW bij het VvW iz de Raadsheer-commissaris waarin in een verlenging van de dagvaardingsperiode is voorzien.02-12-02 Veiligheids-programma, 28 684 nr. 6De Kamer is geïnformeerd bij brief van de ministers JUS en BZK d.d. 3 april 2003, volgnr. 8.
   
Min BZK: TK ontvangt september 2003 info over (de daling van) het aantal beleidsambtenaren.19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880 nr. 104De Kamer is geïnformeerd bij toezending van de ontwerpbegroting 2004.
   
Min BZK: TK zal worden geïnformeerd over de verantwoordelijkheidsverdeling en bekostigingsmodel van het LSOP.19-06-03 Jaarverslag 2002, 28 880 nr. 104De Kamer is per brief van 14 april 2004 geïnformeerd over de bedrijfsvoering LSOP en post initieel onderwijs.
   
BZK: TK zal nauwkeuriger worden geïnformeerd conform de regels voor Grote Projecten. TK ontvangt het rapport-Bandell en het kabinetsstandpunt daarop. Daarin ook aandacht voor de kostenverdeling tussen rijk en regio's.25-06-03 C2000 en GMS, 28 970 nr. 4De Kamer is bij brief d.d. 24 december 2003 met Kamerstuknr. 25 124, nr. 34 geïnformeerd.
   
Min BZK: eind 2003 ontvangt de Kamer het kabinetsstandpunt inzake het Rob-advies over regiovorming. 26–06–03 Vuurwerkramp Enschede en cafebrand Volendam.27 157 en 27 575 nr. 56Het kabinetsstandpunt veiligheidsregio's is op 9 april 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Min BZK: in april 2004 ontvangt de TK het rapport van de commissie-Borghouts inzake Tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (CTRC).26-06-03 Vuurwerkramp Enschede en cafebrand Volendam, 27 157 en 27 575 nr. 56Het rapport wordt in augustus/september 2004 aan de Kamer aangeboden.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt begin 2004 een standpunt van de Ministers n.a.v. een recente evaluatie over de vraag of de Wet op de particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus nog adequaat is.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 7 mei 2004, 28 684, nr. 28.
   
Min BZK: eind 2003 vindt een tussentijdse evaluatie plaats van het beleid van preventief fouilleren.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De Kamer is door min JUS geïnformeerd bij brief d.d. 15 maart 2004, JUS040392.
   
Min BZK: najaar 2003 ontvangt de Kamer het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de commissie Bakker over vrijwilligers.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 17 juni 2004, 29 628, nr. 3.
   
Min BZK: spoedig info geven over mogelijkheden maatregelen te nemen tegen belhuizen.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104Afgedaan bij brief d.d. 8 oktober 2003 met kenmerk TK2003–2004, aanhang- sel Handelingen 115, p. 247–249.
   
Min BZK: over de aangiftebereidheid.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 11 december 2003, Kamerstuknummer 27 834, nr. 31.
Min BZK: begin 2004 ontvangt de TK info over: * selectie van urgentiegebieden * inzet defensiepersoneel * doelmatigheidsdoelstelling * betaalde politie-inzet * verruiming van aangiftemogelijkheden.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De Tweede Kamer is bij brief van 30 maart 2004 (2003/88913) door min BZK en stass DEF geïnformeerd over de voortgang van het project «over- gang defensiepersoneel naar de politie». De Kamer is geïnformeerd over urgentiegebieden («urgente aanpak») bij brief d.d. 24 december 1003, kenmerk 2003/90387. De overige punten worden steeds meeggenomen in de voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma, bijvoorbeeld die van 19 mei 2004, Kamerstuknr. 28 684, nr. 29.
   
Min BZK: vóór 2004 info geven over het algemene preventiebeleid.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 25 mei 2004, met Kamerstuknr. 28 684, nr. 31.
   
Min BZK: informatie over mogelijkheden tot afscherming identiteit bij aangifte.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104Min JUS heeft de Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 7 mei 2005, 29 200 VII nr. 145.
   
Min BZK: info volgt over 1) ontwikkeling van de regieraad ICT, 2) vergelijkbaarheid van politiesterkte in West-europese landen en 3) bepaling kerntaken politie.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104Over nrs. 1 en 2 is de Kamer in de tweede helft 2004 geïnformeerd. Over nr. 3 is de Kamer ook in 2004 geïnformeerd. Een vervolg op deze brief over kerntaken zal in het najaar 2005 aan de Kamer worden gezonden.
   
Min BZK: het Spoorboekje wordt aan de Kamer toegezonden.28-10-03 VGR C2000, 25 124 nr. 30De Kamer is bij brief d.d. 24 decem- ber 2003 met Kamerstuknr. 25 124, nr. 34 geïnformeerd.
   
Min BZK: de regeringsreactie op het rapport Bandell II komt binnenkort.28-10-03 VGR C2000, 25 124 nr. 30De Kamer is bij brief d.d. 24 decem- ber 2003 met Kamerstuknr. 25 124, nr. 34 geïnformeerd.
   
Min BZK: regeling van themaregisters wordt opgenomen in Wet op de Politieregisters.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104Min JUS zal de Kamer informeren.
   
Min BZK: over bijzondere mogelijkheden tot informatieverstrekking bij bepaalde delicten volgt spoedig wetsvoorstel.03-10-03 Politie, 29 200 VI VII nr. 104Deze toezegging wordt door JUS uitgevoerd.
   
Min BZK: de Kamer zal worden geïnformeerd over de besluitvorming inzake de territoriale congruentie van de gemeente Deventer.04-02-04 Gemeentelijke rampenplannen, 26 956De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 22 juni 2004, kenmerk BZK 2004/58031.
   
Min BZK: in de volgende reguliere VGR van 1 april 2004 en de volgende VGR's zal structureel inzicht/analyse worden geboden van de technische complicaties die zich hebben voorgedaan in de proefregio's.In het bijzonder wordt ingegaan op de problemen in Amsterdam en het operationeel gaan van de marechausse.12-02-04 VGR C2000, 25 124De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage (VGR) d.d. 8 april 2004.
   
Min BZK: tevens zal in de VGR structureel worden ingegaan op het aantal SCL en de financiering daarvan.12-02-04 VGR C2000, 25 124De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage (VGR) d.d. 8 april 2004.
Min BZK: medio 2004 zal een nieuwe rapportage over de lokale kosten aan de TK worden gezonden.12-02-04 VGR C2000, 25 124De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage (VGR) d.d. 8 april 2004.
   
Min BZK: in de VGR van 1 april 2004 zal tevens worden gerapporteerd over de mogelijkheid en mate van binnenhuisdekking.12-02-04 VGR C2000, 25 124De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportage (VGR) d.d. 8 april 2004.
   
Min BZK: de Kamer wordt nader geinformeerd over elektronische aangifte, de verschillende systemen en wanneer deze geharmoniseerd worden met elkaar.18-03-04 Rapport Algemene RekenKamer ICT bij de politie (29 350)De Kamer is per brief d.d. 12 mei 2004 geinformeerd met volgnr. 8.
   
Min BZK: de Kamer wordt nader geinformeerd over de functieprofiel van CIO. 18-03-04 Rapport Algemene RekenKamer ICT bij de politie, 29 350.De Kamer is per brief d.d. 12 mei 2004 geinformeerd met volgnr. 8. 
   
Min BZK: de Kamer wordt nader geïnformeerd over hoe de informatie in de automatiseringsketens tussen de verschillende sectoren uitgewisseld kan worden.18-03-04 Rapport Algemene RekenKamer ICT bij de politie, 29 350De Kamer is per brief d.d. 12 mei 2004 geïnformeerd met volgnr. 8.
   
Min BZK: met IPO en de inspectie OOV is afgesproken dat er een protocol komt waarin wordt afgesproken wat de exacte taakverdeling toezicht op voorbereiding rampenbestrijding. Dit protocol zal vóór het zomerreces aan de Eerste Kamer worden toegezonden.06-04-04 Wet Kwaliteitsbevordering RampenbestrijdingOp 14 juni is een brief aan de Eerste Kamer gezonden.
   
Min BZK: landelijk alerteringssysteem: de Kamer nader informeren over de ervaringen in het buitenland.14-04-04 Aanslagen MadridDe Kamer is d.d. 17-11-04 bij brief geïnformeerd, 29 754, volgnr. 3.
   
Min BZK: helderheid in de nota Ruimte over de duur en de consequenties van de reservering van noodoverloopgebieden in de nota Ruimte.15-04-04 Kabinetsstandpunt Rampenbeheersingsstrategie overstroMingen Rijn en Maas, 29 384, nr. 1De Nota Ruimte is d.d. 27 april 2004 aan de Kamer aangeboden (29 435).
   
Min BZK: bij gelegenheid terugkomen op notitie instroomcapaciteit LSOP in relatie tot de sterkteopgave. Dit wordt in de sterktebrief behandeld.15-04-04 NPB-analyse «blauw op straat» o.a., 29 200, nr. 37De Kamer is bij (sterkte)brief d.d. 21 juni 2004 met kenmerk BZK 2004/67807 geïnformeerd.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt vóór de zomer 2004 een brief over het onderwerp Kerntaken van de politie.15-04-04 NPB-analyse «blauw op straat» o.a., 29 200, nr. 37De Kamer is in juli 2004 bij brief geïnformeerd.
Overzicht naar de Kamer inzake de stand van zaken afspraken met de buurlanden over hoogwaterbescherming.15–04–04 Kabinetsstandpunt Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas, 29 384, nr. 1De Kamer is door V&W in het najaar 2004 schriftelijk geïnformeerd.
   
Min BZK: de Kamer zal worden geïnformeerd over het optreden van de politie van Amsterdam n.a.v. aangiftes van geweld tegen homoseksuelen.28-04-04 Boeken in de Al Tawheed moskeeDe Kamer is per brief d.d. 01-10-2004 geïnformeerd, 29 800 VI, nr. 4.
   
Min BZK: min JUS zegt mede namens min BZK en stass EZ toe om de Kamer een brief te sturen met een financieel plaatje van het actieplan. 26–05–04 Actieplan Veilig Ondernemen, 28 684, nr. 24JUS heeft de Kamer in het najaar 2004 schriftelijk geïnformeerd.
   
Min BZK: de Kamer zal nader worden geïnformeerd over interne regelingen die in de uitvoeringsbesluiten op dit moment moeten worden verwerkt.27-05-04 Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid/Instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid, 28 634, nr. 18Afgedaan.
   
Min BZK: de samenwerking met DEF wordt als 10e punt opgenomen in de uitwerking van het kabinetsstandpunt.17-06-04 Kabinetsstandpunt veiligheidsregio en voortgangsrapportage Actieprogramma Bewust Veiliger, 29 856, nr. 20Defensie heeft de Kamer in het najaar 2004 schriftelijk geïnformeerd over de uitwerking van deze toezegging.
   
Min BZK: de Kamer zal eind augustus, begin september 2004 de Kamer informeren over de stand van zaken omtrent de aanpak van de vrijplaatsen in de G4 en Maastricht.22-06-04 Onderzoek belastingdienst contra legemhandelingen, plan v. aanpak fiscale vrijplaatsen en integrale aanpak vrijplaatsen, 29 643, nrs. 1 en 2De Kamer wordt is in de tweede helft 2004 geïnformeerd.
   
Min BZK: middels de volgende voortgangsrapportage zal de Kamer worden geïnformeerd over de kosten van de herstructurering van GMS en de actuele stand van zaken van de SCL's.23-06-04 C2000, 4e voortgangsrapportageDe 5e voortgangsrapportage is in oktober 2004 aan de Kamer gezonden.
   
Min BZK: in de volgende voortgangsrapportage zal worden opgenomen de beveiliging van masten tegen blikseMinslag en de daarbij behorende structurele factoren. Indien extra maatregelen nodig zijn, zal de Kamer worden geïnformeerd over de kosten en verantwoordelijkheden. 23–06–04 C2000, 4e voortgangsrapportageDe 5e voortgangsrapportage is in oktober 2004 aan de Kamer worden gezonden. 
DGMOS
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: er zal een onderzoek naar modernisering van de ambtenarenwet worden uitgevoerd.24-11-99 Integriteitopenbaar bestuur, 26 806, nr. 3De wijziging Ambtenarenwet i.v.m. Integriteit is inwerking getreden in mei 2003. Het Wetsvoorstel tot wijziging Ambtenarenwet i.s.m. goed ambtelijk handelen is ingediend op 21 februari 2004.
   
Vóór zomer 2001 ontvangt Kamer informatie over de overlap van Postbus 51 en www.overheid.nl15-03-01 Actieprogramma Elektronische Overheid, 26 387 nr. 10De Kamer is geïnformeerd bij de voortgangsrapportages van het actieprogramma ELO.
   
Min BZK: in het eerste kwartaal van 2003 ontvangt de Kamer informatie over de beloningsverhoudingen binnen de publieke dienst en de politieke salariëring (commissie-Dijkstal). De ZBO's worden hier ook bij betrokken.14-11-02 Overheidspersoneels-beleid Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003 Personeelsbrief, 28 602 nr. 4Het onderzoeksrapport is bij brief Onderzoek topinkomens in de (semi-)publieke sector 2001–2002, kenmerk 2004/64376 op 5 juli 2004 gelijk met de kabinetsreactie op het rapport van de cie Dijkstal en de stand van zaken brief t.a.v. de openbaarmaking aan de Kamer gezonden.
   
Min BZK: min BZK zal na completering van het beeld de Kamer informeren over de invulling van de personele volumetaakstelling.14-11-02 Overheidspersoneels-beleid Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003 Personeelsbrief, 28 602 nr. 4De Kamer is via het Sociaal jaarverslag 2003 geïnformeerd.
   
Min BZK: begin 2004 wordt de Kamer geïnformeerd over de evaluatie van het actieplan ouderen.14-11-02 Overheidspersoneels-beleid Trendnota Arbeidszaken Overheid2003 Personeelsbrief, 28 602 nr. 4De Kamer is via het Sociaal jaarverslag 2003 geïnformeerd.
Min BZK: de Kamer ontvangt informatie over de invoering per 1 januari 2004 van het Verlofsparen bij het Rijk.14-11-02 Overheidspersoneels-beleid Trendnota Arbeidszaken Overheid2003 Personeelsbrief, 28 602 nr. 4De Kamer is via het Sociaal jaarverslag 2003 geïnformeerd over het tot stand komen van de Verlofspaarregeling rijkspersoneel van 1 april 2003 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003). Deze regeling is gepubliceerd in de Staatcourant van 25 maart 2003, nr. 59.
   
Min BZK: over de voortgang van de operatie prestaties overheid zal de Kamer op de hoogte worden gehouden.14-11-02 Overheidspersoneels-beleid Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003 Personeelsbrief, 28 602 nr. 4In de eerste helft van 2004 is de TK geïnformeerd over het kabinetsstandpunt Dijkstal, onderzoek in de publieke sector tav topinkomens (ambtenaren en ZBO) en de ontwikkeling bij de ambtelijke top sector rijk.
   
Min BZK: BZK zal als coördinator een inventarisatie van maatregelen tot bevordering van integriteit opstellen.03-09-03 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie, 28 844 nr. 3Een (model)gedragscode voor de Rijksdienst is in juli 2004 aan de Kamer gezonden.
   
Min BZK: de Ministeriële bevoegdheden t.o.v. topinkomens de semi-publieke sector worden in kaart gebracht en voorjaar 2004 gepresenteerd.27-11-03 Overheidspersoneelsbeleid Trendnota Arbeidszaken Shared service centre (SSC HRM P&S), 29 204 en 28 610De brief Openbaarmaking topinko- mens in de publieke en de semi-publieke sector 2004/68509 met de stand van zaken is op 5 juli 2004 aan de Kamer gezonden. Een wetsvoorstel met een overzicht wordt na de zomer aan de RvS aangeboden.
   
Min BZK: de TK ontvangt voorjaar 2004 informatie inzake het burgerservicenummer.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362 nr. 14De Kamer is middels een ICT-architectuur brief d.d. 14 mei nader geïnformeerd.
   
Min BZK: de TK ontvangt een stappenplan tav de realisering van de één-pas-voorziening en de eenmalige gegevensverstrekking.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362 nr. 14De Kamer is middels een ICT-architectuur brief d.d. 14 mei nader geïnformeerd.
   
Min BZK: voorjaar 2004 ontvangt de TK informatie inzake de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven (via FIN en EZ).04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362 nr. 14Min EZ heeft d.d. 19 april 2004 het kabinetsplan Aanpak administratieve lasten (bedrijfsleven) aan de Kamer aangebonden (Kamerstnr. 29 515, nr. 7). Een brief met bereikte resultaten 2003 van programma ICTAL is d.d. 27 mei 2004 aan de Kamer gezonden (nr. 10). In de ontwerpbegroting 2005 zal de stand van zaken voor BZK worden opgenomen.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt een meer uitgewerkte visie op mogelijkheden tot ontwikkeling van de civil society en de bevordering van eigentijds burgerschap.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362 nr. 14De Kamer is geïnformeerd middels de notitie «Burgerschap en andere overheid» (29 632, nr. 31). Op 23 juni jl heeft een debat over dit onderwerp plaatsgevonden.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt dit jaar een takenanalyse overheid: wat doet de overheid op welk niveau en op welke wijze.04-02-04 Modernisering van de overheid, 29 362 nr. 14De Kamer is bij brief d.d. 8 juli 2005 geïnformeerd over de rijksbrede takenanalyse, 29 362, nr. 41.
dCZW
Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken
Min BVK: het toezenden van een brief met daarin aanvullende gedachten over de civil society.17-02-04 Begrotingsbehandeling hoofdstuk VII, 29 200 VIIDe Kamer is middels een brief d.d. 8 april 2005 geïnformeerd, 29 362, volgnr. 31.
   
Min BVK: het kabinet zal middels de nota GPS een standpunt innemen over het dragen van kleding-stukken en sieraden die uitdrukking kunnen geven aan godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen.17-03-04 Herziening Grondwet, nader rapport adviesaanvraag inzake 2e lezing herziening Grondwet, 29 200 VII, nr. 36De Kamer is bij brief d.d. 17 mei 2004 geïnformeerd, 29 614, volgnr. 1.
   
Min BVK: aan de Kamer zal een notitie met de gevraagde alternatieven n.a.v. motie Spies worden gezonden.05-04-04 Hoofdlijnennotitie nieuw kiesstelsel en brief met commentaren Kiesraad en Rob, 29 356, nrs. 1 en 2De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 29 juni 2004.
   
Min BVK: de Kamer zal een brief ontvangen over de kosten en overige aspecten van stemmachines.26-05-04 Kiesstelsel, 29 356, nr. 9Aangezien het huidige kabinet besloten heeft deze periode geen wetsvoorstel voor een nieuw kieststelsel in te dienen, komt deze toezegging te vervallen.
   
Min BVK: snelle indiening van uitvoeringsregelgeving in deze kabinetsperiode na aanvaarding van het voorstel tot wijziging van de GW. Bij de uitvoeringsregelgeving bezien of ook de positie geregeld zou moeten worden van leden van vertegenwoordigende lichamen van waterschappen.17-06-04 Grondwetswijziging Zwangerschapsverlof 28 727 en Grondwetswijziging Referendum 28515In het najaar 2005 zal de uitvoeringsregelgeving gereed zijn.

10. LIJST VAN AFKORTINGEN EN TREFWOORDENREGISTER

Afkortingen

ABDAlgemene Bestuursdienst
ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACIRAdvies Commissie Informatievoorziening Rampenbestrijding
AIVDAlgemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
ALAdministratieve Lasten
AMvBAlgemene Maatregel van Bestuur
ARBOArbeidsomstandighedenwetgeving
AwbAlgemene wet bestuursrecht
AwgbAlgemene wet gelijke behandeling
BDUBrede doeluitkering
BKREBijdragebesluit Kosten Ruiming Explosieven Tweede Wereldoorlog
BSNBurgerServiceNummer
BRTBovenregionale Teams
BrzoBesluit risico's zware ongevallen
BVKBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
BVSBudget Verdeel Systeem
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CAOPCentrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
CASCentrale Archief Selectiedienst
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CCVCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CIPConcern Informatiemanagement Politie
CIRCommissie voor het Integriteitbeleid
CIVCentraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
CT InfoboxContra Terrorisme Infobox
CRACentrale Reisdocumenten Administratie
DGDirectoraat-generaal
DGVPDienst Geneeskundige Verzorging Politie
DigiDDigitale identificatie
DKDBDienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
DTODefensie Telematica Organisatie
ECOExtra-comptabel overzicht
EGEMElektronische Gemeenten
EHRMEuropese Hof van de rechten van de mens
ELOElektronische Overheid
E-NIKElektronische handtekening op de Nederlandse IdentiteitsKaart
ERCExpertisecentrum Risico-en Crisiscommunicatie
EUEuropese Unie
FDOForum voor Democratische Ontwikkeling
G4de vier grote steden
GBOGemeenschappelijke Beheer Organisatie
GBAGemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GHORGeneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMSGeïntegreerd Meldkamer Systeem
GovCertGovernment Computer Emergency Response Team
GSBGrotestedenbeleid
HARPHarmonisatie Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel
HRMHuman Resource Management
IBOInterdepartementaal beleidsonderzoek
IBTInterdepartementaal Beleidsteam
IBVInformatie Basisvoorziening Veiligheid
ICCIntercollegiale Consulting
ICTInformatie- en Communicatietechnologie
IGCIntergouvernementele conferentie
IGZInspectie voor de Gezondheidszorg
INK-modelInstituut Nederlandse Kwaliteitsmodel
IOOVInspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPOInterprovinciaal Overleg
IPPInstituut voor Publiek en Politiek
ISCICT-Service coöperatie Politie en Justitie en Veiligheid
ISVInvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITOInformatie-en Communicatie Technologie Organisatie
KCGSKennis Centrum Grote Steden
KLPDKorps Landelijke Politie Dienst
KOAKiezen op Afstand
KVOKeurmerk Veilig Ondernemen
LFRLandelijke Faciliteit Rampenbestrijding
LOCCLandelijk Operationeel Coördinatiecentrum
LRDLandelijke Raadpleegbare Deelverzameling
LTPLandelijk Telefoonnummer Politie
MBIMonitor Bedrijven en Instellingen
MBTMinisterieel Beleidsteam
MDManagement Development
MDGMulti Disciplinary Working Group Organised Crime
MIVDMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
NBBeNederlands Bureau voor Brandweerexamens
NBCNucleair Biologisch Chemisch (terrorisme)
NCCNationaal Coördinatie Centrum
NCTBNationaal Coördinator TerrorismeBestrijding
NIBRANederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
NIKNationaal Informatie Knooppunt
Nota GPSNota Grondrechten in een pluriforme samenleving
NVBRNederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NVCNationaal Voorlichtingscentrum
OTPOverheidstransactie poort
OTVOverheidsToegangsVoorziening
OvVOnderzoeksraad voor Veiligheid
OWOntwerpbegroting
OZBOnroerende zaakbelasting
P&OPersoneel & Organisatie
PAPolicy Authority
PAOProgramma Andere Overheid
PKIPublic Key Infrastructuur
PMBPolitie Monitor Beveiliging
POLSPermanent Onderzoek Leefsituatie
RIDRegionale Inlichtingen Diensten
RGFRegionaal Geneeskundig Functionaris
RNPKRevitalisering Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
RSTRecherche Samenwerking Nederlandse Antillen
RTCRondetafelconferentie
RvERaad van Europa
SAIPStichting Administratie Indonesische Pensioenen
SCOSamenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
SIVSociaal, Integratie en Veiligheid
SpAStartpakket Actualisering
SpGStartpakket Gegevensverstrekking
SVOStichting Verdeling Financiële Overheidsbijdrage
TMGTopManagementGroep
TORTijdelijke Ouderen Regeling
UTBTUnit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken
UvWUnie van Waterschappen
VNGVereniging Nederlandse Gemeenten
VORVerzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau
VPVeiligheidsprogramma
WAOWet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WRRWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
ZBOZelfstandig bestuursorgaan

Trefwoordenregister

Actieplan burgerbrieven 90

Administratieve lastendruk 54, 168

Administratieve lasten 12, 14, 29, 60, 72, 73, 75, 78, 87, 152, 155, 168

Administratieve Lasten 170

Administratieve lastenreductie 74

AIVD 5, 7, 8, 15, 16, 17, 115, 116, 136, 137, 160, 161, 162, 170

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 170

Algemene Bestuursdienst 86, 170

Algemene wet bestuursrecht 56, 170

Algemene wet gelijke behandeling 56, 170

Arbeidsmarktbeleid 81

Arbeidsomstandighedenwetgeving 170

Arbeidsvoorwaarden 26, 28, 58, 79, 81, 83, 84, 87, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 170

Beleidsplan Crisisbeheersing 7, 32

Beleidsplan crisisbeheersing 32

Beleidsplan Crisisbeheersing 33, 34, 38, 158

Besluit risico's zware ongevallen 31, 40, 170

Bestuurlijke boete 157, 162

Bestuurlijke vernieuwing 56, 57, 161

Bijdragebesluit Kosten Ruiming Explosieven Tweede Wereldoorlog 170

Biometrie 78, 107, 109, 131, 132

Biometrische kenmerken 6, 8, 13, 14, 72, 77, 107

Bovenregionale Teams 170

Burgemeestersreferenda 11, 59

Burgerforum 5, 9, 13, 14, 53, 56, 57, 126, 127

Burgerservicenummer 5

BurgerServiceNummer 72, 131, 132

Burgerservicenummer 168

BurgerServiceNummer 170

Centraal Bureau voor de Statistiek 170

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 25, 170

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 82, 170

Centrum voor geschiedenis en democratie 55

Code Interbestuurlijke Verhoudingen 58

Collectieve Arbeidsovereenkomst 170

Constitutioneel bestel 52, 53, 56

Convenanten 29, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 100, 101, 141, 149

Criminaliteitsbestrijding 18, 20

CT Infobox 170

Defensie Telematica Organisatie 170

Democratische rechtsorde 161

Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 170

Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging 25, 170

DigiD 74, 170

Digitale identificatie 170

Doorzettingsmacht 69, 158

Doorzettings 145

Dualisering 59, 60, 63, 156, 163

Elektronische Gemeenten 170

Elektronische handtekening 13, 14, 72, 170

Elektronische overheid 5, 11, 12, 13, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 131, 132, 138, 139, 167, 170

Europese Hof van de rechten van de mens 170

Europese Unie 10, 46, 52, 87, 170

Externe inhuur 86, 87

Extremisme 44

Financieringsstromen 37, 162

GBA 72, 73, 74, 76, 77, 78, 107, 108, 109, 110, 170

Gekozen burgemeester 9, 11, 13, 14, 59, 61, 62, 128, 129

Gelijke behandeling 56, 57

Gemeenschappelijke Beheer Organisatie 76, 170

Gemotiveerd personeel 27

Geneeskundige verzorging politie 21

Geneeskundige Verzorging Politie 28

Government Computer Emergency Response Team 170

Grondrechten 4, 5, 52, 155

Grondwet 4, 1, 4, 9, 10, 11, 52, 53, 59, 126, 127, 153, 161, 169

Grondwetswijziging 9, 169

Herindeling 59, 60, 140, 163

Human Resource Management 171

Informatie Basisvoorziening Veiligheid 45, 171

Informatie- en communicatietechnologie 72, 94

Informatie- en Communicatietechnologie 171

INK-model 171

Innovatie 4, 1, 19, 26, 72, 73, 75, 81, 131, 132, 152

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 48, 50, 171

Inspectie voor de Gezondheidszorg 171

Integraal veiligheidsbeleid 44, 123, 124, 138, 139

Integriteit 27, 55, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 157, 160, 167, 168, 170

Interdepartementaal beleidsonderzoek 171

Interdepartementaal Beleidsteam 33, 171

Intergouvernementele conferentie 171

Internetspiegel 83

Justitie en Binnenlandse Zaken 46

Kenniscentrum ELO 76

Kiesraad 13, 54, 55, 56, 126, 127, 169

Kiesstelsel 5, 9, 53, 54, 56, 126, 127, 169

Klachtrecht 161

KLPD 1, 2, 3, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 111, 112, 113, 153, 160, 162, 171

Kwaliteitsverbetering 48, 76, 90, 102

Loonkosten 81, 104, 110

Management development 85, 134, 135

Management Development 171

Migratie 8, 25, 95

Ministerieel Beleidsteam 33, 171

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 8, 19

Nationaal Voorlichtingscentrum 34, 171

Nationale Conventie 9, 13, 14, 53, 54, 126, 127

Nederlands Bureau voor Brandweerexamens 41, 171

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding 41, 171

Nota GPS 155, 171

Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving 171

Onderzoeksraad voor Veiligheid 48, 49, 50, 51, 171

Overheidstoegangsvoorziening 74

OverheidsToegangsVoorziening 171

Personeel & Organisatie 171

Policy Authority 76, 171

Politieke partijen 9, 11, 14, 55, 58, 62, 154, 163

Politieregio's 21, 22, 38, 46, 153

Programma Andere Overheid 11, 13, 73, 171

Public Key Infrastructuur 171

Publieke dienstverlening 12, 13, 72, 73, 88

Raad van Europa 55, 171

Raadsverkiezingen 9, 11, 13, 14, 54, 56, 59

Radicaliseringtendensen 8

Radicalisme 8, 162

Rechtspositie politieke ambtsdragers 61, 62

Rechtsstaat 52, 55, 56

Regionaal Geneeskundig Functionaris 38, 171

Rijksbrede takenanalyse 168

RijksWEB 13, 14, 131, 132, 134, 135, 136, 137

Rondetafelconferentie 57, 171

Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel 172

Shared services 11, 89

Specifieke uitkeringen 60, 61, 67, 69, 156

Statuut 26, 52, 56, 57, 93

Sterktegroei 13, 14, 24

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 80, 153, 172

Takenanalyse 13, 89, 168

Terrorismebestrijding 6, 7, 8, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 34, 78, 112, 113

Terrorisme 6, 7, 8, 18, 25, 43, 52, 117, 118, 158, 162, 170, 171

Toezicht en handhaving 20

Topinkomens 82, 167, 168

Topinko- 168

Topmanagementgroep 86

Trendnota Arbeidszaken Overheid 83, 167, 168

Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken 26, 172

Veiligheidsbeleid 6, 19, 36, 43, 44, 46

Veiligheidsmonitor 26, 45

Veiligheidsonderzoeken 16, 17

Veiligheidsprogramma 6, 18, 21, 24, 26, 29, 162, 164, 165, 172

Veiligheidsregio's 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 155, 163, 164

Verbond Sectorwerkgevers Overheid 82

Vereniging Nederlandse Gemeenten 172

Verkiezingen 9, 11, 12, 54, 55, 56, 57, 59, 156

Verzelfstandiging 84, 88

Voorkeurdrempel 54, 56

Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 166

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 172

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 15

Wet veiligheidsonderzoeken 15

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 172

Zelfstandig bestuursorgaan 27, 172

Licence