Base description which applies to whole site
+

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

  Art. nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2007 7 044,46 988,3
Amendement van Hijum en Hofstra, 30 800 A, nr. 43 50,050,0
Stand vastgestelde begroting 2007 7 094,47 038,3
     
– Belangrijkste suppletore mutaties:   
     
1.Voordelig saldo 200618.10 469,7
 Intertemporele verschuivingdiv.– 161,345,9
  19 – 693,5
2.Egalisatiereeks (wegen)12– 141,0 
3.High Speed Alliance (HSA)13 – 64,9
4.Versterking dijken1123,1 
  19 23,1
5.BTW1313,1 
  19 13,1
6.Verenfonds14– 10,0 
  19 – 10,0
7.Diversen 3,93,9
Stand 1e suppletore begroting 2007 6 822,26 825,6

Toelichting:

1. Voordelig saldo 2006/Intertemporele verschuiving

Het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen tot en met het jaar 2006 op het Infrastructuurfonds bedraagt bijna € 470 mln. Dit bedrag wordt gevormd door de saldering van lagere uitgaven en hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2007 (technisch) in zijn geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van het Infrastructuurfonds artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen).

Omdat van dit saldo in 2006 al ca. € 59 mln. is toegedeeld aan de uitgavenkant van het fonds, wordt door middel van dit wetsvoorstel de resterende ruim € 410 mln. (meerjarig) verwerkt.

Bij de toedeling heb ik beoordeeld en bepaald in hoeverre het noodzakelijk is de beschikbare middelen aan te passen als gevolg van herijkingen van kasritmes zonder dat projectmijlpalen worden aangepast dan wel als gevolg van projectvertragingen- en versnellingen.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2008.

2. Egalisatiereeks(wegen)

Voor de komende periode wil ik een systematiek hanteren die onderuitputting, zoals die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan binnen het Infrastructuurfonds, kan beperken. Het verleden heeft aangetoond dat onvoorziene onderuitputting niet is te voorkomen, omdat de projecten een zekere mate van onvoorspelbaarheid en complexiteit kennen. Kasmatige vertragingen in de uitvoering zijn daarmee, ondanks een (traditioneel) positieve houding ten aanzien van de projectvoortgang, bijna onvermijdelijk. In latere jaren valt dit door andere planningsmethoden en wijze van afspraken over kasbetalingen meer te sturen.

Ik wil voor de komende periode derhalve de kasmiddelen op het wegenprogramma minder sterk op laten lopen, zonder daarbij de individuele planningen van de projecten af te hoeven remmen én zonder dat dit invloed heeft op de projectmijlpalen.

Dit vertaalt zich in een zgn. egalisatiereeks. Hierbij wordt op programmaniveau een deel van het budget doorgeschoven om in latere begrotingsjaren weer te worden toegevoegd. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat er geen directe relatie ligt met de afzonderlijke projecten en recht wordt gedaan aan de onvoorspelbaarheid van het optreden van vertragingen. Daarnaast biedt deze systematiek maximale druk op projecten om toch de mijlpalen volgens planning te halen. Ten slotte verkies ik een dergelijke benadering boven het toepassen van het verschuiven van middelen op projectniveau, omdat de kasplanning van een groot aantal projecten die nu in uitvoeringsfase zijn nog moeilijk te beïnvloeden zijn vanwege vigerende afspraken. Pas in latere jaren zijn er weer meer mogelijkheden om afspraken te maken over aanpassingen van planningen van de projecten (bijvoorbeeld met aannemers).

3. High Speed Alliance (HSA)

De Kamer is per brief van 23 januari 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 260) geïnformeerd over de verschuiving van de contractuele aanvangsdatum van de HSL-Zuid van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008, waardoor een aanzienlijke kasproblematiek ontstaat als gevolg van vertraagde ontvangsten. De verwerking van deze kasproblematiek is in dit wetsvoorstel opgenomen.

De bovenstaande drie mutaties leiden tot het volgende meerjarige beeld:

 2007200820092010201120122013 ev.Totaal 2007–2020
1. Kasschuiven– 617,477,6249,8446,0– 295,2103,136,00,0
2. Egalisatiereeks (wegen)– 141,0– 248,8– 129,8– 74,7270,8323,50,00,0
3. HSA64,971,937,936,229,15,2– 245,10,0
Totaal– 693,5– 99,3157,9407,54,7431,8– 209,10,0

De verwerking van de bovenstaande reeks vindt plaats door een aanpassing van de bijdrage uit hoofdstuk XII. Deze aanpassing is zichtbaar op de begrotingsartikelen 19.09 (Bijdrage van Hoofdstuk XII) van het Infrastructuurfonds en artikel 39.01 (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) in de begroting van hoofdstuk XII.

4. Versterking dijken

Het bedrag van € 50 mln. dat in 2006 is toegevoegd naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 18) ten behoeve van de versnelde aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterkingen, is in 2006 voor een groot deel niet opgevraagd bij het FES, omdat er formeel pas met de uitvoering van start kon worden gegaan na besluitvorming in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten. Deze besluitvorming heeft pas in het najaar plaatsgevonden. De gelden uit het amendement worden thans bij het FES opgevraagd.

5. BTW

De BTW-middelen voor de spoorsector zijn in de begroting 2007 structureel aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd. De budgetten in het jaar 2006 vielen nog onder het oude BTW-compensatieregime. Doordat spoorprojecten in 2006 niet volledig tot betaling zijn gekomen en deze bruto budgetten nu worden toegevoegd aan het Infrastructuurfonds zijn de budgetten gecompenseerd voor BTW. De BTW is via ontvangstenartikel 19 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd.

6. Verenfonds

Bij amendement van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 23) is in 2006 € 10 mln. aan artikel 14 van het Infrastructuurfonds toegevoegd voor de oprichting van een landelijk gereglementeerd Verenfonds, waarmee exploitatietekorten van veren kunnen worden afgedekt en noodzakelijke investerings- en vervangingsuitgaven mogelijk worden gemaakt. In overleg met de koepels van de gedecentraliseerde overheden (IPO, VNG en SkVV) is in 2006 invulling gegeven aan de praktische uitvoering van het amendement. Omdat partijen zich richten op een overheid met minder centrale sturing en met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte rondom het controleren van elkaars uitgaven, is besloten om de gelden via een verdeelsleutel over de deelnemende decentrale overheden te beschikken bij de decemberbrief van de BDU 2007.

Deze gelden worden daarom via het bijdragenartikel (artikel 19 Bijdragen van hoofdstuk XII) overgeboekt naar de BDU.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

11 HoofwatersystemenStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen386 1180121 002507 12041 06922 22844 5287 583
Uitgaven530 791036 469567 26043 06922 22844 5287 583
11.01 Watermanagement69 2810069 2810000
11.01.01 Basispakket watermanagement69 2810069 281    
11.02 Beheer en Onderhoud173 98100173 9812 035000
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren95 8880095 888    
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer54 4930054 493    
11.02.08 Groot var.onderh. waterbeheer23 6000023 6002 035   
11.03 Aanleg225 887037 886263 77340 78521 61744 5287 583
11.03.01 Real.programma waterkeren96 962020 638117 60024 7424 7167 2005 308
11.03.02 Real.programma waterbeheer128 925017 248146 17316 04316 90137 3282 275
11.05 Verkenning en planstudie61 6420– 1 41760 22524961100
11.05.01 Verkenn. progr. hoofdwatersystemen1 00007821 782    
11.05.02 Planstudieprogr. waterkeren55 1350– 2 91752 218    
11.05.03 Planstudieprogr. waterbeheer5 50707186 225249611  
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   251 966    
– Restant   315 294    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   92%    
11.09 Ontvangsten1 29303 8225 115    

De ophoging van de verplichtingenraming is voornamelijk het gevolg van het gelijktrekken van de verplichtingen aan de uitgaven op het artikelonderdeel 11.02 beheer en onderhoud. De benodigde verplichtingen zijn door middel van een verplichtingenschuif uit 2006 aan dit artikel toegevoegd.

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

12 HoofdwegennetStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen2 378 64630 000– 79 7582 328 888– 73 240– 16 817– 82 049– 53 866
 Uitgaven incl. egalisatiereeks2 755 04130 000– 391 2972 675 832– 477 561– 223 58958 237429 844
 Egalisatiereeks00– 141 044– 141 044– 248 771– 129 763– 74 680270 807
Uitgaven2 755 04130 000– 250 2532 534 788– 228 790– 93 826132 917159 037
12.01 Verkeersmanagement63 7670063 7670000
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement49 9330049 933    
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement13 8340013 834    
12.02 Beheer en onderhoud818 2950– 15 480802 815– 14 781– 14 781– 14 781– 7 781
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen584 9300– 15 480569 450– 14 781– 14 781– 14 781– 7 781
12.02.02 Service pakket B&O infrastr. hoofdwegen233 36500233 365    
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.1 310 85830 000– 127 9611 212 897– 65 982– 21 09185 069– 4 885
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen1 008 95850 000– 124 819934 139– 62 767– 33 06080 671– 4 885
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit301 900– 20 000– 3 142278 758– 3 21511 9694 398 
12.04 Geintegreerde contractvormen/PPS128 9300542129 47221 666– 12 100– 3 872– 3 374
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS128 9300542129 47221 666– 12 100– 3 872– 3 374
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit433 1910– 107 354325 837– 169 693– 45 85466 501175 077
12.05.01 Verkenningen0000    
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit433 1910– 107 354325 837– 169 693– 45 85466 501175 077
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   1 188 511    
– Restant   1 351 304    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   88%    
12.09 Ontvangsten40 4030– 85839 5455 800– 10 724– 6 029 

De hogere verplichtingenraming heeft met name betrekking op verplichtingen in het kader van de afkoop Veren Noordzeekanaal. Daarnaast zijn er nog verplichtingen die vervroegd worden aangegaan in het kader van de spoedwet Wegverbreding en RW 57 Veerse Dam–Middelburg. Anderzijds zijn in 2006 reeds verplichtingen aangegaan die in de begroting voor 2007 en later waren geraamd.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

13 SpoorwegenStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen2 066 08701 137 9843 204 07125 498– 1 066– 28316
Uitgaven2 387 9830– 50 4502 337 533137 359118 433275 961– 356 666
13.01 Railverkeersleiding92 4020092 402    
13.02 Onderhoud en vervanging1 254 1130– 63 6591 190 45432 61822 6182 6182 618
13.02.01 Regulier onderhoud519 5320– 106 812412 72038 19228 1928 1928 192
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten575 303047 600622 903    
13.02.03 Rentelasten134 2880– 4 447129 841– 5 574– 5 574– 5 574– 5 574
13.02.04 Betuweroute24 9900024 990    
13.03 Aanleg866 76506 989873 754101 41085 704196 167– 260 144
13.03.01 Real.progr.personenvervoer813 9340– 3 942809 99275 68385 704196 167– 260 144
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer52 831010 93163 76225 727   
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg0000    
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS155 45401 645157 099    
13.05 Verkenningen en planstudies19 24904 57523 8243 33110 11177 176– 99 140
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer1 09405 3696 4633 36410 11177 346– 7 140
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer15 6580– 79414 864– 33 – 170– 92 000
13.05.03Verkenningenprogramma2 497002 497    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   0    
– Restant   2 358 099    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   93%    
13.09 Ontvangsten80 9000– 44 81136 089– 68 855– 37 881– 36 248– 29 055
- HSA65 0000– 64 864136– 71 855– 37 881– 36 248– 29 055
- Overige15 900020 05335 9533 000   

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van een verschuiving uit het jaar 2006. Een en ander heeft voornamelijk betrekking op de projecten Arnhem west (vrije kruising), Arnhem 4e perron, Den Haag centraal (tbv NSP), Rotterdam Centraal (tbv NSP), OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) en Regionet (incl.verkeersmaatregelen Schiphol. De verwachting is dat deze verplichtingen dit jaar wel kunnen worden aangegaan.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra.Stand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen320 058053 242373 300– 2 467   
Uitgaven328 3650– 61 246267 119– 28 511– 225– 78 37583 225
14.01 Grote regionaal/lokale projecten300 1290– 100 059200 070– 28 511– 225– 78 37583 225
14.01.01 Verkenningen0000    
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok3 47603 3776 853– 1 992977– 3 100– 100
14.01.03 Real.progr.reg./lok.296 6530– 103 436193 217– 26 519– 1 202– 75 27583 325
14.02 Regionale mob fondsen28 236038 81367 0490000
14.02.01 Rijksbijdrage28 236038 81367 049    
14.02.02 Terugsluisopbrengsten0000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   747    
– Restant   266 372    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   72%    
14.03 Ontvangsten0000    

De hogere verplichtingenstand op met name de mobiliteitsfondsen heeft betrekking op de verplichtingenruimte die in 2006 niet volledig is belegd en is overgeheveld naar 2007.

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

15 HoofdvaarwegennetStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen475 97420 00024 473520 44721 44657 705– 7 276– 16 123
Uitgaven516 58620 00067 810604 39624 09153 2056 891– 13 103
15.01 Verkeersmanagement72 9060072 9066 0006 0001 0000
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement72 9060072 9066 0006 0001 000 
15.02 Beheer en onderhoud327 626038 844366 4709 5009 6509 80010 100
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen197 69300197 6939 5009 6509 80010 100
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen25 748013 89539 643    
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen104 185024 949129 134    
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit88 51820 00020 137128 6559 89128 777– 9 412– 23 103
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen66 51320 00014 253100 7669 89128 777– 9 412– 23 103
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit22 00505 88427 889    
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit27 53608 82936 365– 1 3008 7785 503– 100
15.05.01 Verkenningen6 179006 179    
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit21 35708 82930 186– 1 3008 7785 503– 100
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   325 924    
– Restant   278 472    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   50%    
15.09 Ontvangsten12 523038312 9061 0482 6723 3002 000

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj. niet Verkeer en VervoerStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen136 48407 508143 9922 13251615 154– 392 244
Uitgaven137 97309 401147 3749 3557 74322 371– 2 625
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam19 290013 58432 874– 2 637– 2 641– 2 629– 2 625
16.01.01 Planstudie PMR2 13302 7254 858    
16.01.02 Realisatieprogramma PMR17 157010 85928 016– 2 637– 2 641– 2 629– 2 625
16.02 Ruimte voor de rivier69 5730– 4 18365 390– 14 226– 5 00025 0000
16.03 Maaswerken49 1100049 11026 21815 384  
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   22 073    
– Restant   125 301    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   28%    
16.09 Ontvangsten00243243    

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en VervoerStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen135 000037 350172 350 87 885 – 187 885
Uitgaven338 6200118 291456 91190 06785 5690– 187 885
17.01 Westerscheldetunnel007 4777 477    
17.02 Betuweroute184 731012 854197 58590 808– 2 316  
17.03 Hoge snelheidslijn128 889087 666216 555– 741000
17.03.01 Realisatie HSL-zuid124 884072 240197 124– 741   
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen603 5823 588    
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen3 999011 84415 843    
17.04 Anders betalen voor mobiliteit004 5134 513    
17.05 Zuiderzeelijn25 00005 78130 781 87 885 – 187 885
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   17 083    
– Restant   439 828    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   100%    
17.09 Ontvangsten0022 26422 264    

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft betrekking op een deel van de verplichtingenruimte die in 2006 niet volledig is belegd en is overgeheveld naar 2007.

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangstenStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen45 31801 71847 036    
Uitgaven49 0750– 1 21447 861– 3831 3103 9302 620
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen0000    
18.02 Bodemsanering0000    
18.03 Intermodaal vervoer5 3950– 2 0193 376– 3831 3103 9302 620
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)1 02008051 825    
18.05 Railinfrabeheer36 7680036 768    
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.5 892005 8920000
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven5 360005 360    
18.07.02 Subsidies algemeen53200532    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   5 865    
– Restant   41 996    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   32%    
18.09 Ontvangsten36 7680036 768    
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen00469 655469 655    

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen RijkStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Ontvangsten6 816 42450 000– 663 4066 203 018– 140 507110 607372 520– 9 952
19.09 Ten laste van begroting VenW4 756 683– 61 364– 690 5624 004 757– 156 87191 743351 156– 26 316
19.10 Ten laste van het FES2 059 741111 36427 1562 198 26116 36418 86421 36416 364
Licence