Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Deze 1e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2007 en van enkele nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting wordende majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische. De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2007. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota worden opgenomen in de ontwerp-begroting 2008.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

 Art. nr.Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 156 232
Belangrijkste suppletore mutaties  
1) Kustwachtbijdragen 2006 NA & AUA1.14 100
2) Personeelkosten HATO-militair1.12 209
3) Implementatie staatkundige verandering (apparaat)2.11 700
4) SEI2.28 000
5) Schuldsanering Aruba (Aruba-deal)2.217 900
6) Begrotingssteun NA2.22 340
7) Quick Wins2.27 000
8) Implementatie Staatkundige verandering2.32 300
9) Overige mutaties2.1400
Stand 1e suppletore begroting 2007 202 181

Toelichting

Kustwachtbijdragen 2006 NA & Aruba

Zowel de ontvangsten als de uitgaven aangaande kustwacht zijn voor 2007 verhoogd door middel van een desaldering.

Personeelkosten HATO-militair

Vanuit het ministerie van Defensie wordt budget overgeheveld naar begrotingshoofdstuk IV om de kosten voor het personeel op het militaire vliegveld Hato-militair op Curaçao te financieren.

Implementatie organisatie staatskundige vernieuwing

Ter implementatie van de staatkundige vernieuwingen op de NA&A wordt de directie Koninkrijksrelaties tijdelijk versterkt met een projectorganisatie inclusief werkbudget. Dit werkbudget zal onder andere worden ingezet voor: kosten verbonden aan de financieel toezichthouder, de Wettenbank en ondersteuning van de kabinetten van de Gouverneur en de Gezaghebber.

Sociale economische initiatief (SEI)

Deze investeringsimpuls richt zich op het versterken van de economische structuur van de eilanden door middel van publieke investeringen. In het transitieakkoord van 12 februari 2007 is in totaal € 33 mln. toegezegd aan Sint Maarten en de Bonaire Saba en Sint Eustatius (BES) voor de investeringsimpuls SEI.

Schuldsanering Aruba (Aruba-deal)

Omdat Aruba niet aan de voorwaarde voor begrotingsevenwicht heeft voldaan zijn de voor schuldsanering Aruba beschikbare middelen overgeheveld van 2006 naar 2007.

EJM begrotingssteun Nederlandse Antillen

Een deel van de eindejaarsmarge wordt ingezet voor begrotingssteun (liquiditeit) aan de Nederlandse Antillen.

Quick wins

Als aanvulling op het SEI zijn in het transitieakkoord ook afspraken gemaakt over zogenaamde quick wins. Het gaat hierbij om eenmalige begrotingssteun op korte termijn voor 2007 aan het Land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit stelt de eilanden in staat om een aantal urgente problemen op te lossen.

2.2 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid

1. WaarborgfunctieStand ontwerp begroting 2007Mutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
  (1)(2)(3)=1+2    
Verplichtingen37 4466 30943 755    
Waarvan garantieverplichtingen       
         
 Uitgaven:37 4466 30943 7552 2092 2092 2092 209
1Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen37 4466 30943 7552 2092 2092 2092 209
aKustwachtbijdragen 2006 NA & AUA 4 100     
bPersoneelkosten HATO-militair 2 209 2 2092 2092 2092 209
         
 Ontvangsten4 4694 1008 569    
aKustwachtbijdragen 2006 NA & AUA 4 100     

Budgettaire gevolgen van beleid

2. Bevorderen autonomie KoninkrijkspartnersStand ontwerp begroting 2007Mutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
  (1)(2)(3)=1+2    
Verplichtingen103 58049 642153 22226 00010 000
Waarvan garantieverplichtingen11 880 11 880    
         
 Uitgaven:117 42149 642167 06326 00010 000
1Apparaat5 0492 1007 1492 1001 700
aDienstkantoor VNO 400     
bImplementatie staatkundige verandering (apparaat) 1 7002 1001 700   
         
 Programma-uitgaven112 37247 542159 91423 9008 300
 waarvan juridisch verplicht52 482 110 029    
         
2Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners111 86345 242157 10520 0005 000
         
aSEI 8 000 20 0005 000  
bBegrotingssteun NA 2 340     
cSchuldasanering Aruba (Aruba-deal) 17 900     
dQuick Wins 7 000     
         
3Bevorderen staatskundige relaties5092 3002 8093 9003 300
aImplementatie Staatkundige verandering 2 300 3 9003 300  
         
 Ontvangsten8 503 8 503    

2.3 Niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid

3. Nominaal en onvoorzienStand ontwerp begroting 2007Mutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
  (1)(2)(3)=1+2    
Verplichtingen1 365 1 365    
         
Uitgaven1 3651 6921 3651 9211 9201 8941 885
1Loonbijstelling262 262    
aLoonbijstelling 1 050 1 2441 2641 2721 270
2Prijsbijstelling505 505    
aPrijsbijstelling 642 677656622615
3Onvoorzien598598    
aEJM 2006 2 740     
bInzet EJM 2006 2 740-     
Licence