Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD blz.

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten 3

2.2 Beleidsartikelen 6

2.3 Niet-beleidsartikelen 23

1. LEESWIJZER

In deze 1e suppletore begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2007 een uitgavenpeil van € 31,7 miljard geraamd. Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht. Indien een mutatie politiek relevant is, wordt deze altijd toegelicht. Onderstaande generale mutaties worden niet meer op de beleidsartikelen toegelicht.

Van belang verder is de overheveling van de dossiers kinderopvang (zie artikel 24) en emancipatie van de begroting van SZW naar de begroting van OCW. In de begroting van OCW zijn de middelen van kinderopvang ter grootte van € 1,6 miljard geboekt onder artikel 24 (was op de SZW-begroting een deel van artikel 25). De middelen van emancipatiezaken (€ 11 miljoen) zijn opgenomen onder artikel 25 van de OCW-begroting (was in de SZW-begroting artikel 35).

De minister van Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor zorg in en om de school. Over de precisering van het budget vindt afstemming tussen de bewindspersonen van OCW en Jeugd en Gezin plaats.

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van toelichtingen op de volgende onderdelen:

– per saldo generale wijzigingen in de begroting 2007 (paragraaf 2.1.1.);

– wijzigingen in de onderwijsdeelname (paragraaf 2.1.2.);

– Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 2.1.3).

Aansluitend wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2).

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties

2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2007

In de eerste suppletore begroting 2007 is de OCW-begroting per saldo generaal verhoogd met € 137,4 miljoen. Onderstaande tabel laat zien welke posten dit betreft. Na de tabel volgt een toelichting.

Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2007 (x € 1 miljoen)

 ArtikelUitgaven 2007Ontvangsten 2007
Belangrijkste suppletore generale mutaties:   
1) Leerlingen- en studentenaantallen1, 3, 4, 6, 7, 11, 12 en 1340,3– 4,1
2) Zorgmiddelen184,5 
3) Studiefinanciering11, 12 en 13– 52,3– 2,5
4) Kasschuif studiefinanciering1149,8 
5) Cursusgeld413,3 
6) Gemiddelde personeelslasten PO18,1 
7) Herschikking binnen de onderwijsbegroting17– 12,9 
    
Totaal 130,8– 6,6

Toelichting

1. Leerlingen- en studentenaantallen

Ten gevolge van de demografische ontwikkeling nemen de leerlingen- en studentenaantallen voor het totaal van de onderwijsvelden toe. De begroting van OCW wordt in 2007 hiertoe verhoogd met € 44,4 miljoen. In paragraaf 2.1.2 wordt dit verder toegelicht.

2. Zorgmiddelen

Het aantal leerlingen in het V(SO) en met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs (rugzakken)laat een forse groei zien t.o.v. de miljoenennota 2007. Hierdoor nemen de kosten met € 84,5 miljoen toe in 2007. In paragraaf 2.1.2 wordt dit verder toegelicht.

3. Autonome meevaller/4. Kasschuif studiefinanciering

Er doet zich in 2007 een autonome meevaller voor van € 52,3 miljoen. Tegelijkertijd doet zich op de ontvangsten een tekort voor van 2,5 miljoen. De per saldo autonome meevaller van € 49,8 miljoen op de begroting studiefinanciering voor het jaar 2007 wordt met een kasschuif ingezet voor de autonome tegenvallers op deze artikelen in de jaren 2009 en verder.

5. Cursusgeld

Door lagere cursusgeldontvangsten in het beroepsonderwijs over de jaren 2004 en 2005 dient € 13,3 miljoen te worden nabetaald.

6. Gemiddelde personeelslasten PO

Ten gevolge van de doorwerking van de gerealiseerde gemiddelde personele lasten in 2006 (uit de nacalculatieperiode) is de begroting 2007 met € 8,1 miljoen bijgesteld.

7. Herschikking binnen de onderwijsbegroting

Extra middelen ter grootte van € 8,5 miljoen komen generiek ter beschikking voor de dekking (ten dele) van de lagere cursusgeldontvangsten, de hogere gerealiseerde gemiddelde personeelslasten en overige tegenvallers ter grootte van € 17 miljoen. Het hier genoemde bedrag betreft het saldo van deze tegenvallers, de beschikbaar gestelde extra middelen en nog benodigde herschikkingen binnen de onderwijsbegroting.

2.1.2 Wijzigingen in de onderwijsdeelname

Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de verschillende onderwijssectoren opgesteld. De effecten voor de OCW-begroting zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo heeft dit een budgettair effect van € 129 miljoen in 2007.

Bedrag x € 1 miljoen

 20072008200920102011
Demografie Primair onderwijs (artikel 1)1,74,00,6– 15,2– 35,5
Voortgezet onderwijs (artikel 3)22,221,213,6– 6,9– 23,2
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (artikel 4)7,222,410,22,6– 0,1
Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)10,88,27,49,010,8
Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)– 26,2– 43,3– 55,4– 62,5– 66,5
Studiefinanciering (artikel 11, 12 en 13)28,722,526,336,037,3
      
SubTotaal44,435,02,7– 37,0– 77,2
Zorgleerlingen incl, maatregelen (artikel 1)84,5135,5146,2141,8113,2
Totaal128,9170,5148,9104,836,0

Demografie Primair Onderwijs

Wijzigingen in de bevolkingsprognose van het CBS leiden de komende jaren tot aanzienlijk minder leerlingen in het primair onderwijs.

Voortgezet onderwijs

De totale raming van het voortgezet onderwijs (vo) is de eerste jaren iets hoger dan vorig jaar verwacht. Dit komt doordat het neerwaartse effect van de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS, wordt overgecompenseerd door de nieuwe telgegevens voor het schooljaar 2006/07. De raming van het lwoo en pro is lager dan de raming van vorig jaar, de raming van de tweede fase in het vo hoger.

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De nieuwe referentie-telling voor het schooljaar 2006/07 heeft tot gevolg dat ten opzichte van de raming van vorig jaar het aantal mbo-deelnemers is gestegen. Deze stijging zit volledig in de bbl. De raming van het totaal aantal bol-deelnemers (voltijd en deeltijd) is zelfs iets lager dan verwacht.

Hoger beroepsonderwijs

Het aantal hbo-studenten is ongeveer conform de raming van vorig jaar. De raming van voltijd-hbo is iets hoger, terwijl deeltijd-hbo iets lager is vorig jaar was geraamd.

Wetenschappelijk onderwijs

De telling van het aantal studenten in het schooljaar 2006/07 laat aanmerkelijk lagere aantallen zien dan vorig jaar verwacht. Hierdoor is de nieuwe raming van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs ook lager dan de raming van vorig jaar. De daling is vooral het gevolg van een afname van de gemiddelde verblijfsduur. Dit hangt mogelijk samen met de invoering van de Bachelor-Master structuur.

Studiefinancieringsbeleid

Het aantal studenten in voltijd-bol, voltijd-hbo en wo tesamen wordt op basis van de nieuwe tellingen lager geraamd dan vorig jaar. Maar doordat het percentage deelnemers in het mbo dat gebruikt maakt van studiefinanciering is gestegen, ligt de nieuwe raming van studiefinanciering toch hoger.

Zorgleerlingen incl. maatregelen

Het aantal leerlingen in het V(SO) en met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs (rugzakken)laat een forse groei zien t.o.v. de miljoenennota 2007. De raming van het v(so) is iets hoger dan vorig jaar verwacht en het aantal ambulant begeleide rugzakleerlingen in het primair onderwijs is toegenomen: binnen (s)bao van 13 000 op 1 oktober 2005 naar ca. 17 700 op 1 oktober 2006. Als gevolg hiervan lopen de kosten van het basisonderwijs toch sterk op. Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om de komende jaren het aantal zorgleerlingen op te vangen en om de beheersing van het zorgstelsel op een verantwoorde manier vorm te geven.

2.1.3. Loon- en prijsbijstelling

In deze 1e suppletore begroting is een groot aantal technische wijzigingen opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de artikelen in de OCW-begroting. Hiernaast wordt de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling tot de technische wijzigingen gerekend.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2007 betreft een bedrag van € 612,3 miljoen in 2007. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen wordt in de ontwerpbegroting 2008 en de 2e suppletore begroting 2007 verwerkt.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2007 betreft een bedrag van € 80,5 miljoen in 2007. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen wordt in de ontwerpbegroting 2008 en de 2e suppletore begroting 2007 verwerkt.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 1 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen8 237 430 139 9618 377 391160 485158 679139 80089 442
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven8 238 646 139 9618 378 607160 485158 679139 80089 442
         
Programma-uitgaven8 232 998 140 0048 373 002160 548158 762139 88389 525
         
• Stelselonderhoud7 740 056 150 0187 890 074209 244215 315195 025146 012
• Kwaliteit en innovatie87 145 – 24 73662 409– 63 227– 70 314– 70 224– 70 386
• School en omgeving364 268 485364 753– 20   
         
Programmakosten overig:35 304 3235 336– 2 068– 2 068– 2 068– 2 068
• Uitvoeringsorganisatie IBG15 744 – 2 00013 744– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000
• Uitvoeringsorganisatie CFI19 560 2 03221 592– 68– 68– 68– 68
         
Voorcalculatorische uitdelingen6 225 14 20520 43016 61915 89217 15015 967
Apparaatsuitgaven5 648 – 435 605– 63– 83– 83– 83
Ontvangsten51 906 40 64292 5488 100   

Toelichting

Voor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 van € 140 miljoen. Voor € 42 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome mutaties is de begroting met € 10 miljoen gestegen. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 89 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 41 miljoen gestegen. Voor € 32 miljoen betreft dit technische mutaties, voor € 9 miljoen betreft dit autonome mutaties.

Toelichtingen uitgavenmutaties

Referentieraming 2007

In het algemeen deel (paragraaf 2.1.2) wordt deze mutatie toegelicht. De mutatie wordt zichtbaar op de doelstelling stelselonderhoud.

Zorgmiddelen.

In het algemeen deel (paragraaf 2.1.2) wordt deze mutatie toegelicht. De mutatie wordt zichtbaar op de doelstelling stelselonderhoud.

Gemiddelde personele lasten

Ten gevolge van de doorwerking van de gerealiseerde gemiddelde personele lasten in 2006 is de begroting structureel verhoogd. Voor de begroting 2007 is deze bijstelling € 8,1 miljoen.

Toelichtingen ontvangstenmutaties

Vangnet zwangerschapsverlof

Er vindt een eenmalige correctie plaats op de in de begroting opgenomen post voor de verrekende inkomsten uit het vangnet zwangerschapsverlof van € 8,6 miljoen.

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 3 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen5 836 444 55 2025 891 64631 65024 0743 655– 12 521
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven5 869 481 55 2025 924 68331 65024 0743 655– 12 521
         
Programma-uitgaven5 864 677 55 2555 919 93231 65724 0813 562– 12 614
         
Stelselonderhoud: school centraal/bevrijd5 616 242 52 7905 669 03233 09225 5164 9 97– 11 179
         
Schooltypen sluiten goed aan, soepele schakels40 500  40 500    
         
Leerlingen met gedrags, leer- en sociale emotionele problemen worden specifiek behandeld169 400  169 400    
         
Het leeraanbod gericht op sociaal en maatschappelijke vaardigheden neemt toe en de leerling krijgt vaker te maken met maatschappelijke praktijk15 129  15 129    
         
Programmakosten overig:23 406 2 46525 871– 1 435– 1 435– 1 435– 1 435
• Uitvoeringsorganisatie IBG 14 888 2 50017 388– 1 400– 1 400– 1 400– 1 400
• Uitvoeringsorganisatie CFI8 518 – 358 483– 35– 35– 35– 35
Apparaatsuitgaven4 804 – 534 751– 7– 79393
Ontvangsten129 196 22 550151 746    

Toelichting

Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 55,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007.

Voor € 32,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting 2007 met € 22,5 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van het voor het bijboeken van een bedrag van € 22,2 miljoen op basis van de meest recente leerlingenontwikkeling (zie verder paragraaf 2.1.2, het algemeen deel).

De ontvangsten zijn met € 22,6 miljoen gestegen en betreffen technische mutaties.

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 4 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen3 032 663 63 9073 096 57012 1224 5401 773– 1 876
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven3 057 301 72 7003 130 00144 34012 1224 5401 873
         
Programma-uitgaven3 053 815 72 7313 126 54644 38812 1704 5881 921
         
Instandhouding van het stelsel2 452 540 62 3972 514 93744 50712 2894 7071 940
• Bekostiging ROC’s en KBB’s2 452 540 62 3972 514 93744 50712 2894 7071 940
         
Voldoende geschikt onderwijspersoneel16 299  16 299    
• Lerarenbeleid16 299  16 299    
         
Meer innovatie door samenwerking tussen instellingen en hun omgeving143 996 632144 628    
• Innovatiearrangement beroepskolom20 000  20 000    
• Innovatiebox reguliere middelen36 793 63237 425    
• Innovatiebox FES-middelen0  0    
• FES middelen Beroepsonderwijs in bedrijf82 250  82 250    
• Overig4 953  4 953    
         
Minder deelbnemers die de school voortijdig schoolverlaten164 298 2 612166 910    
• RMC’s/GSB38 870  38 870    
• IBO bve66 861  66 861    
• Leerplichtverlenging tot 18 jaar40 000  40 000    
• Convenanten met top 12 RMC-regio’s6 000 7206 720    
• Bestrijden VSV en versterken BBL (ESF)10 000 1 89211 892    
• Overig2 567  2 567    
         
Aantrekkelijk beroepsonderwijs dat aansluit op de behoeften van de deelnemers, de arbeidsmarkt, de samenleving en het vervolgonderwijs53 150 – 10053 050– 100– 100– 100 
• Herontwerp kwalificatiestructuur5 000  5 000    
• Examens mbo11 300  11 300    
• Stage- en simulatieplaatsen35 000  35 000    
• Algemeen1 850 – 1001 750– 100– 100– 100 
         
Bevorderen Leven Lang Leren (projectdirectie Leren & Werken)7 050 7 20914 259    
• Duale trajecten + EVC4 900 7 20912 109    
• Overige instrumenten2 150  2 150    
         
Meedoen in de samenleving202 204  202 204    
• Inkoop educatie activiteiten183 887  183 887    
• Alfabetisering4 000  4 000    
• Leerling gebonden Fin. Gehandicapten (LGF)6 162  6 162    
• Overig8 155  8 155    
         
Meer eigen verantwoordelijkheid van deelnemers voor hun leerloopbaan1 886  1 886    
• Versterking loopbaan oriëntatie en begeleiding361  361    
• Overige instrumenten1 525  1 525   
Programmakosten overig:12 392 – 1912 373– 19– 19– 19– 19
• Uitvoeringsorganisatie IBG5 349  5 349    
• Uitvoeringsorganisatie CFI7 043 – 197 024– 19– 19– 19– 19
Apparaatsuitgaven3 486 – 313 455– 48– 48– 48– 48
Ontvangsten82 250  82 250    

Toelichting mutaties

Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is sprake van een stijging van de uitgaven met € 72,7 miljoen ten opzichte van de stand ontwerp begroting 2007.

Voor € 6,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 58,8 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn gelijk gebleven.

Toelichting per operationele doelstelling

Instandhouding van het stelsel

De verhoging van € 62,4 miljoen voor het onderdeel «Instandhouding van het stelsel» is onder andere het gevolg van:

• Een autonome verhoging in 2007 van € 7,2 miljoen voor de toename van het aantal deelnemers aan het beroepsonderwijs. In 2008 bedraagt deze verhoging € 22,4 miljoen, in 2009 € 10,2 miljoen en in 2010 € 2,6 miljoen. In 2011 betreft het een verlaging van – € 0,1 miljoen en in 2012 van – € 3,9 miljoen. In het algemene deel van de suppletore wet wordt deze mutatie nader toegelicht.

• Er is € 40 miljoen ontvangen van het ministerie van Financiën uit het generale beeld voor het transitiebudget ROC’s in het kader van de nieuwe wet inburgering.

• Een verhoging van € 13,3 miljoen ten behoeve van nabetalingen cursusgeld over de jaren 2004 en 2005.

• Een kasschuif van € 1,9 miljoen voor ESF-gelden.

Bevorderen Leven Lang Leren (projectdirectie Leren & Werken)

De verhoging van € 7,2 miljoen op dit onderdeel betreft onder andere:

• Een kasschuif van € 2,2 miljoen. Voor deze middelen is in 2006 een juridische verplichting aangegaan. De uitgaven vinden plaats in 2007.

• Een overboeking van € 4,9 miljoen van het artikel hoger beroepsonderwijs ten behoeve van Elders Verworven Competenties (EVC).

Artikel 5. Technocentra

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 5 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen9 136 1009 236    
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven9 136 1009 236    
         
Programma-uitgaven9 136 1009 236    
Apparaatsuitgaven        
Ontvangsten9 136 1009 236    

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen2 012 274 46 1112 058 3856 1898 79 711 76715 728
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven1 968 462 9 8041 978 26612 1279 79611 43313 319
         
Programma uitgaven:1 963 688 9 8561 973 54412 1969 86511 50213 388
         
Toerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek1 797 843 13 3021 811 14510 7129 88111 51813 404
• Reguliere bekostiging (lumpsum)1 797 843 13 3021 811 14510 7129 88111 51813 404
         
Getalenteerde studenten (binnen en buiten Nederland) aantrekken met uitdagend en excellent hoger onderwijs3 333  3 333    
• Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs3 333  3 333    
         
Versterken innovatief vermogen van Nederland door optimale benutting hoger onderwijs137 025  137 025    
• Lectoren en kenniskringen49 225  49 225    
• Zorgopleidingen in het hoger onderwijs10 200  10 200    
• Deltaplan bèta/techniek58 300  58 300    
• FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs6 000  6 000    
• Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie (Raak)8 500  8 500    
• Versterking kennisinfrastructuur publieke sector4 800  4 800    
         
Werken aan een goed opgeleide beroepsbevolking door maximale participatie aan hoger onderwijs9 000 – 5 0004 000    
• Erkenning van verworven competenties5 000 – 5 0000    
• Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs2 400  2 400    
• Verhoging deelname allochtone studenten/Ambassadeursnetwerk1 500  1 500    
• Emancipatie100  100    
         
Meer onderzoekers van meer kwaliteit door verbeteren en aantrekkelijker maken van onderzoekersopleidingen3 000 1 0004 0001 500   
• Promotievoucehrs hbo-docenten3 000 1 0004 0001 500   
         
Programmakosten overig13 487 55414 041– 16– 16– 16– 16
• Uitvoeringsorganisatie IBG8 841  8 841    
• Uitvoeringsorganisatie CFI4 646 5545 200– 16– 16– 16– 16
Apparaatsuitgaven hoger onderwijs4 774 – 524 722– 69– 69– 69– 69
Ontvangsten6 017  6 017    

Toelichting mutaties

Voor het hoger beroepsonderwijs is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007 sprake van een stijging van de uitgaven met € 9,8 miljoen.

Voor – € 2,6 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 12,4 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn niet gewijzigd.

Toelichting per operationele doelstelling

Toerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek

De verhoging van € 13,3 miljoen in 2007 voor het onderdeel «Reguliere bekostiging (lumpsum)» is met name het gevolg van een verhoging met € 10,8 miljoen voor de toename van het aantal studenten in het hbo. De verhoging is toegepast omdat het aantal studenten in de Referentieraming 2007 hoger ligt dan de raming van 2006 (zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletore begroting). In 2008 bedraagt de verhoging € 8,2 miljoen, in 2009 € 7,4 miljoen, in 2010 € 9,0 miljoen en in 2011 € 10,8 miljoen.

Werken aan een goed opgeleide beroepsbevolking door maximale participatie aan hoger onderwijs

De verlaging op het onderdeel «Erkenning van verworden competenties» (EVC) heeft betrekking op een overboeking naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). Het programma EVC wordt uitgevoerd door de Projectdirectie Leren en Werken. De programmamiddelen van deze directie worden begroot en verantwoord op artikel 4.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 7 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen3 520 326 – 67 6033 452 723– 54 264– 61 653– 55 271– 66 039
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven3 467 043 – 24 8663 442 177– 42 183– 54 239– 61 335– 55 271
         
Programma uitgaven:3 467 043 – 24 8663 442 177– 42 183– 54 239– 61 335– 55 271
         
Toerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek3 420 723 – 24 8663 395 857– 42 183– 54 239– 61 335– 55 271
• Reguliere bekostiging (lumpsum)3 401 298 – 25 2773 376 021– 42 228– 54 284– 61 380– 55 316
• Toerusting van faciliterende organisaties gericht op het hoger onderwijs19 425 41119 83645454545
         
Getalenteerde studenten (binnen en buiten Nederland) aantrekken met uitdagend en excellent hoger onderwijs25 512  25 512    
• Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs1 667  1 667    
• FES: Rendement en excellentie5 000  5 000    
• Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB’s), Netherlands Education Support Offices (NESO’s), Beeldmerk *7 375  7 375    
• Noodfonds voor internationale hulpacties *1 000  1 000    
• Internationaal excelleren *8 100  8 100    
• Internationale samenwerking en beurzenprogramma’s*2 370  2 370    
• Voorzetting Deltabeurzen*        
         
Versterken innovatief vermogen van Nederland door optimale benutting hoger onderwijs4 452  4 452    
• Zorgopleidingen in het hoger onderwijs4 452  4 452    
• Dynamisering eerste geldstroom wetenschappelijk onderzoek        
         
Werken aan een goed opgeleide beroepsbevolking door maximale participatie aan hoger onderwijs3 208  3 208    
• Surf Educatiefonds in het hoger onderwijs        
• Digitale universiteit in het hoger onderwijs        
• Verhoging deelname studenten met een handicap3 208  3 208    
         
Meer onderzoekers van meer kwaliteit door verbeteren en aantrekkelijker maken van onderzoekersopleidingen13 148  13 148    
• Jonge universiteiten 6 000 6 000    
• Onderzoeksmasters in het wetenschappelijk onderwijs10 148– 6 000 4 148    
• Promotie-voucher hbo-docenten3 000  3 000    
Ontvangsten16 466  16 46616 46621 46626 46626 466

Toelichting mutaties

Voor het wetenschappelijk onderwijs is sprake van een daling van de uitgaven met € 24,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007.

Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome mutaties is de begroting met € 26,2 miljoen gedaald.

De ontvangsten zijn niet gewijzigd.

Toelichting per operationele doelstelling

Toerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek.

De verlaging van € 24,9 miljoen in 2007 voor het onderdeel «toerusten van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek» is met name het gevolg van een verlaging met € 26,2 miljoen voor de afname van het aantal studenten in het wo. De verlaging is toegepast omdat het aantal studenten in de Referentieraming 2007 lager ligt dan de raming van 2006 (zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletore begroting). In 2008 bedraagt de verlaging € 43,3 miljoen, in 2009 € 55,4 miljoen, in 2010 € 62,5 miljoen en in 2011 € 66,5 miljoen.

Artikel 8. Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 8 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen15 567 – 1 22914 3389991 2901 2901 290
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven16 604 1 14317 7471 0631 2901 2901 290
         
Programma-uitgaven13 864 1 10414 9681 1041 3311 3311 331
         
Stimuleren van internationalisering van het onderwijs7 799 – 507 749    
         
Ondersteunen van internationaal opererende organisaties in binnen- en buitenland6 065 506 115    
         
Stimuleren van Internationale culturele samenwerking  1 1041 1041 1041 3311 3311 331
Apparaatsuitgaven2 740 392 779– 41– 41– 41– 41
Ontvangsten99 780879    

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 9 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen157 004 – 17 445139 559– 20 369– 18 869– 18 969– 18 969
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven157 004 – 17 445139 559– 20 369– 18 869– 18 969– 18 969
         
Programma-uitgaven153 920 – 17 424136 496– 20 255– 18 755– 18 755– 18 755
         
Zorgen voor de beschikbaar-heid van voldoende personeel77 637 – 16 41761 220– 18 748– 18 748– 18 748– 18 748
         
Zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit40 635 – 1 00039 635– 1 500   
         
Programma-uitgaven overig:35 648 – 735 641    
• ZVOO33 596  33 596    
• Uitvoeringsorganisatie CFI2 052 – 72 045– 7– 7– 7– 7
Apparaatsuitgaven3 084 – 213 063– 114– 114– 214– 214
Ontvangsten        

Toelichting mutaties

Voor het artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid dalen de uitgaven met € 17,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007. Voor – € 18,7 miljoen betreft het technische mutaties. Beleidsmatige mutaties leiden per saldo tot een stijging van € 1,3 miljoen.

Artikel 10. Informatie- en communicatietechnologie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 10 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen31 102 7 04438 1462 1031 053  
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven31 102 7 04438 1462 1031 053  
         
Programma-uitgaven31 102 7 04438 1462 1031 053  
         
Integratie van ICT in het onderwijs bevorderen door ondersteunings- en stimuleringsfaciliteiten21 323  21 323    
         
Scholen ondersteunen bij het realiseren van onderwijsinhoudelijke doelstellingen en docenten en leerlingen laten excelleren via ICT innovaties9 779 7 04416 8232 1031 053  
Apparaatsuitgaven        
Ontvangsten47 776 5 80853 5842 1031 053  

Toelichting mutaties:

De uitgavenraming van de ict-begroting wordt met een totaal bedrag van € 7 miljoen verhoogd. Voor een bedrag van € 1,2 miljoen betreft het een beleidsmatige verhoging van het budget door intertemporele compensatie op projecten. Voor een bedrag van € 5,8 miljoen betreft het technische mutaties in verband met desaldering.

De ontvangstenraming van de ict-begroting wordt met een technische mutatie voor een bedrag van € 5,8 miljoen verhoogd in verband met een desaldering.

De belangrijkste mutaties zijn:

Scholen ondersteunen bij het realiseren van onderwijsinhoudelijke doelstellingen en docenten en leerlingen laten excelleren via ICT-innovaties

Het budget wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen verhoogd ten behoeve van de uitvoering van het programma Maatschappelijke Sectoren en Ict. Voorts wordt het budget voor een bedrag van € 2 miljoen verhoogd in verband met de afrekening van het project internetvoorziening na 2003.

Ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd met een bedrag van € 3,8 miljoen voor de ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de uitvoering van het programma Maatschappelijke Sectoren en Ict. Daarnaast worden de ontvangsten verhoogd met ontvangsten van het Ministerie van EZ voor € 2 miljoen in verband met de verantwoording van het project Internetvoorziening na 2003.

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 11 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen3 060 586 208 5583 269 144151 955135 24088 72061 110
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven3 060 586 208 5583 269 144151 955135 24088 72061 110
         
Programma-uitgaven3 059 492 208 5073 267 999151 977135 26288 74261 132
         
Algemene toegankelijkheid1 295 699 54 4871 350 186– 23 657– 51 368– 100 725– 135 332
         
Toegankelijkheid bij minder draagkrachtige ouders625 763 27 248653 01137 83441 90940 65839 212
         
Flexibiliteit financiering studerende980 600 109 5611 090 161114 660116 900122 449129 367
         
Studenten in staat stellen meer tijd in de eigen studie te investeren50 000  50 000    
         
Stimuleren internationale studentenmobiliteit11 000 3 00014 0006 00010 0008 0009  000
         
Overige uitgaven Studiefinanciering28 799 13 16241 96116 03216 84817 46518 037
Programmakosten overig:        
• Uitvoeringsorganisatie IBG67 631 1 04968 6801 108973895848
Apparaatsuitgaven1 094 511 145– 22– 22– 22– 22
Ontvangsten367 700 20 800388 5006 9006 1005 5005 200

Toelichting mutaties

Voor studiefinanciering is sprake van een stijging van de uitgaven met € 208,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007. Voor € 167,2 miljoen betreft het technische mutaties, waaronder naast prijsbijstellingen ondermeer een bijstelling van de raming van niet-relevante uitgaven aan rentedragende leningen met een bedrag van € 101,3 miljoen.

Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 41,4 miljoen gestegen.

Programma-uitgaven

De stijging van de programma-uitgaven met € 41,4 miljoen als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties wordt veroorzaakt door:

Autonoom – € 8,5 miljoen:

• toenemende leerlingenaantallen (€ 23,9 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze suppletore begroting;

• bijstelling van de autonome raming 2007 met – € 32,4 miljoen, voor – € 12,4 miljoen als gevolg van de doorwerking van de diverse realisaties over 2006 en de eerste resultaten in januari 2007. Ook de gevolgen van de meer exacte berekeningen van de uitgaven aan deelnemers bol die nog onder de giftsystematiek vallen zijn hierin begrepen.

Voor – € 20,0 miljoen betreft deze mutatie een bijstelling van de relevante uitgavenraming op het onderdeel OV-Kaart als prestatiebeurs.

Beleidsmatig + € 49,9 miljoen:

• Deze mutatie is een intertemporele compensatie. De autonome meevallers op de begroting studiefinanciering in de jaren 2007 en 2008 zijn ingezet voor de autonome tegenvallers op deze begroting in de jaren 2009 en verder.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn gestegen met € 20,8 miljoen. Voor € 12,6 miljoen betreft dit technische mutaties.

Als gevolg van de doorwerking van de realisaties in 2006 en de eerste resultaten in januari 2007 zijn de geraamde ontvangsten met € 8,2 miljoen bijgesteld.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 12 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen307 796 – 16 462291 334– 8 211– 7 005– 6 402– 6 505
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven307 796 – 16 462291 334– 8 211– 7 005– 6 402– 6 505
         
Programma-uitgaven307 796 – 16 462291 334– 8 211– 7 005– 6 402– 6 505
TS 17-218 500 – 17 300201 200– 11 400– 11 700– 11 800– 12 000
Vo 18+59 800 30060 1002 0003 5004 2004 300
TS 18+ vavo1 300  1 300    
TS 18+tlo11 100 1 60012 7001 6001 6001 6001 600
         
Programmakosten overig        
• Uitvoeringsorganisatie IBG17 096 – 1 06216 034– 411– 405– 402– 405
Ontvangsten9 500  9 500    

Toelichting mutaties

Voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sprake van een daling van de uitgaven met € 16,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007.

Voor € 2,7 miljoen betreft het technische mutaties.

Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties dalen de uitgaven met € 19,2 miljoen.

Uitgaven

Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties daalt de begroting met € 19,2 miljoen door:

• wijzigende leerlingenaantallen (€ 0,7 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze suppletore begroting;

• bijstelling van de autonome raming 2007, voornamelijk als gevolg van de doorwerking van de realisaties op de diverse WTOS-onderdelen over 2006 (– € 19,9 miljoen).

Artikel 13. Lesgeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 13 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen5 896 – 285 868– 66– 57– 40– 27
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven5 896 – 285 868– 66– 57– 40– 27
IB-Groep5 896 – 285 868– 66– 57– 40– 27
Ontvangsten199 600 – 14 800184 800– 14 900– 14 100– 15 500– 16 800

Toelichting mutaties

Voor het lesgeld is sprake van een daling van de uitgaven met € 28 duizend en een daling van de ontvangsten met € 14,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007 als gevolg van autonome ontwikkelingen.

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met € 14,8 miljoen als gevolg van:

• wijzigende leerlingenaantallen (– € 4,1 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze suppletore begroting;

• aanpassing van de autonome raming op grond van de realisatie 2006 (– € 10,7 miljoen).

14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen666 48612 571679 057– 5 046594594594594
Waarvan garantieverplichtingen171 897       
Totale uitgaven866 69212 599879 291– 5 046594594594594
         
Programma-uitgaven821 4634 956826 419– 13 617– 1 201– 9 37– 937– 937
         
Cultuurnota 2005–2008439 5872 456442 0432 061– 223– 223– 223– 223
• Cultuurproducerende instellingen289 144663289 8071 757– 527– 527– 527– 527
• Cultuurondersteunende instellingen51 88847652 364179179179179179
• Fondsen80 4551 31781 772125125125125125
• Film18 100 18 100     
         
Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed187 41710 078197 495– 6 877– 100164164164
• Subsidies Monumentenzorg69 797 69 797     
• Archieven22 182 22 182     
• Huisvesting66 240– 4 40461 836– 8 877– 2 100– 1 836– 1 836– 1 836
• Musea (Niet-CuNo)4 70111 00015 7012 0002 0002 0002 0002 000
• Behoud en Beheer (overig)6 9372 3009 237     
• Verdrag van Malta en subsidies archeologie17 5601 18218 742     
         
• Bibliotheken40 62634640 972346346346346346
• Subsidies662566755555
• Provinciale vernieuwingsplannen26 70315726 860157157157157157
• RVP Blinden en slechtzienden13 26118413 445184184184184184
         
Verbreden inzet cultuur96 504– 8 01488 490– 9 454– 1 331– 1 331– 1 331– 1 331
• Regionale Dynamiek31 7831 00032 783     
• Cultuur en Ruimte2 283 2 283     
• Cultuur en School24 828– 7 80017 028– 8 400    
• Cultuur en ICT9 706 9 706     
• Cultuur en Economie1 934 1 934     
• Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)1 270– 1 054216– 1 054– 1 331– 1 331– 1 3311 331
• Projecten «Beelden voor de Toekomst»24 700– 16024 540     
         
Programmakosten Overig31 462– 9031 372127– 73– 73– 73– 73
         
Nationaal Archief25 86618026 046180180180180180
Apparaatsuitgaven45 2297 64352 8728 5711 7951 5311 5311 531
• Bestuursdepartement10 018– 1669 852– 306– 305– 305– 305– 305
• Uitvoeringsdiensten35 2117 80943 0208 8772 1001 8361 8361 836
Ontvangsten34 1943 37237 566     

Toelichting

Voor artikel 14 (Cultureel) is per saldo sprake van een stijging van de uitgaven met € 12,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007.

Voor € 0,2 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 12,4 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

Behoud en beheer Cultureel Erfgoed

Vanwege een bezwaarprocedure is de betaling van € 9 miljoen voor de Amsterdamse vestiging van de Hermitage vertraagd. Het geld is overgeheveld van 2006 naar 2007.

Voor de aankoop van een aantal werken uit de Goudstikkercollectie was in 2006 € 2,3 miljoen gereserveerd. Omdat de aankoop uiteindelijk in 2007 heeft plaatsgevonden worden de middelen naar dit jaar overgeheveld.

Apparaatsuitgaven

Ter compensatie van vermiste kunstvoorwerpen uit de Rijkscollectie hebben de departementen bijna € 3 miljoen aan OCW betaald. Dit bedrag zal worden ingezet om de museale voorwerpen die nu nog in beheer zijn bij de ministeries in goede conditie te brengen. In 2006 is maar een klein deel van de middelen besteed; het restant van € 2,7 miljoen is overgeheveld naar 2007.

Artikel 15. Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 15 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen769 107 22 100791 20722 10022 10022 10022 100
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven759 036 22 100781 13622 10022 10022 10022 100
         
Programma-uitgaven759 036 22 100781 136    
         
Gevarieerd media-aanbod748 216 22 100770 31622 10022 10022 10022 100
         
Evenwichtige representatie3 777  3 777    
         
Elektronische infrastructuur4 104  4 104    
         
Programmakosten overig2 939  2 939    
Ontvangsten212 681 20 197232 87819 23519 23519 23522 100

Toelichting

De ontvangsten zijn verhoogd met € 20,1 miljoen, onder meer door een hogere raming voor de reclameontvangsten van € 22 miljoen. Voor de media-uitgaven is hierdoor € 22,1 miljoen meer beschikbaar. De verlaging van de ontvangsten met € 1,9 miljoen is het gevolg van correcties op de verdeling van radiofrequenties.

Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 16 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen894 091 – 21 091873 000– 27 841– 15 172– 8 908– 2 968
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven934 162 22 738956 900343352– 1 144– 1 138
         
Programma-uitgaven930 733 23 286954 019    
         
Operationele doelstelling 1: Zorgen voor een goede toerusting en bekostiging van het onderzoeksstelsel727 315 1 538729 153437124128128
• NWO302 898 46302 94446464646
• KNAW87 951  87 951    
• Koninklijke Bibliotheek41 693 541 6985555
• Stichting Anno2 000 – 2 0000– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000
• KNAW bibliotheek2 349  2 349    
• LF TUD bibliotheek6 985  6 985    
• IISG270  270    
• SURF2 270  2 270    
• CPG462  462    
• TNO189 636 1 326190 9621 2731 2821 2861 286
• BPRC/Stichting AAP10 424 20010 624200200200200
• Nationaal Herbarium1 101  1 101    
• NLR848  848    
• Waterloopkundig Laboratorium1 314  1 314    
• Grondmechanica Delft784  784    
• MARIN886  886    
• STT188  188    
• EMBC724  724    
• EMBL2 948  2 948    
• ESA31 652 031 6520000
• CERN30 425  30 425    
• ESO5 915  5 915    
• EG-Liaison228  228    
• NTU/INL1 496  1 496    
• EIB1 187  1 187    
• COS0  0    
• St.Montesquieu0 1 0001 0001 0001 0001 0001 000
• Nader te verdelen681 9611 842– 87– 409– 409– 409
         
Operationele doelstelling 2: Zorgen voor specifieke stimulering voor kennisopbouw voor de toekomst168 293 17 851186 144– 3 942– 3 620– 2 020– 2 0 20
• FES-BSIK56 489 7 84164 330    
• FES-cleanrooms0  0    
• FES-TNO automotive0  0    
• FES-GATE2 000  2 000    
• FES-grootsch.researchfac. 30 642  30 642     
• FES-Parelsnoer11 750  11 750    
• FES-ITER0 15 00015 000    
• Genomics11 345 011 345– 3 942– 3 620– 2 020– 2 020
• Smart-mix51 475 – 4 99046 4850000
• EET4 592  4 5920000
         
Operationele doelstelling 3: Zorgen voor instroom, behoud en doorstroom van talentvolle onderzoekers25 613  25 613    
• Vernieuwingsimpuls13 613  13 613    
• VI-vrouwencomponent2 000  2 000    
• Talent Mozaiek0  0    
• Talent Rubicon4 000  4 000    
• Aspasia2 000  2 000    
• Creatieve promovendi4 000  4 000    
         
Operationele doelstelling 4: Intensiveren van wetenschap en techniekcommunicatie1 670  1 670    
• WeTeN0  0    
• Uitvoering WTC-beleid1 670  1 670    
         
Operationele doelstelling 5: Bevorderen nationale coördinatie en internationale samenwerking in wetenschappelijk onderzoek7 574 3 89811 4723 9143 914814820
• Nationale coördinatie2 597 3 8986 4953 9143 914814820
• Bilaterale samenwerking4 977  4 977    
         
Programmakosten overig:        
• Uitvoeringsorganisatie CFI268 – 1267– 1– 1– 1– 1
Apparaatsuitgaven3 429 – 5482 881– 65– 65– 65– 65
Ontvangsten177 587 23 758201 345864873877877

Toelichting mutaties

Voor Onderzoek en Wetenschapsbeleid is sprake van een stijging van de uitgaven met € 22,7 miljoen ten opzichte van de miljoenennota 2007. Het betreffen hier uitsluitend technische mutaties. Genomics en Smart-mix (– € 5,0 miljoen) is een herschikking binnen de artikelen van het beleidsterrein Onderzoek en wetenschapsbeleid. BSIK (€ 7,8 miljoen) en ITER (€ 15,0 miljoen) zijn FES-middelen die in 2006 niet tot uitgaven hebben geleid.

De ontvangsten zijn met € 23,8 miljoen gestegen. Ook hier betreffen het uitsluitend technische mutaties.

Artikel 24. Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 24 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen0 1 565 6931 565 6931 601 5201 639 5011 678 9521 718 542
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven0 1 567 1681 567 1681 601 5201 639 5011 678 9521 718 542
         
Programma-uitgaven0 1 567 1681 567 1681 601 5201 639 5011 678 9521 718 542
         
Wet kinderopvang0 1 559 3931 559 3931 594 3781 632 3591 671 8091 711 399
         
Subsidies0 6 4086 6546 4106 4106 4116 411
Overig:0 1 1211 121732732732732
         
Programmakosten overig        
• Uitvoeringsorganisatie CFI        
• Uitvoeringsorganisatie SZW0 246246    
Apparaatsuitgaven        
Ontvangsten0 41 76841 76823 31317 73617 73617 736

Toelichting

Naar aanleiding van de kabinetswisseling op 22 februari 2007 is het beleid ten aanzien van kinderopvang overgegaan van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (KB van 22 februari 2007, nr. 07.000671). De bijbehorende programma-uitgaven zijn bij deze Voorjaarsnota overgeheveld naar het ministerie van OCW. Voor een inhoudelijke toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de 1e suppletore begroting van SZW.

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 25 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen0 11 12611 12610 71910 72010 72010 720
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven0 11 05211 05210 79310 72010 72010 720
         
Programma-uitgaven0 11 05211 05210 79310 72010 72010 720
         
Subsidies0 8 9068 9068 8108 8117 8117 811
         
Stimuleringsuitgaven0 2 1462 1461 9831 9092 9092 909
         
Programmakosten overig:        
• Uitvoeringsorganisatie CFI        
Apparaatsuitgaven        
Ontvangsten        

Toelichting

Naar aanleiding van de kabinetswisseling op 22 februari 2007 is het beleid ten aanzien van emancipatie overgegaan van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (KB van 22 februari 2007, nr. 07.000671). De bijbehorende programma-uitgaven zijn bij deze Voorjaarsnota overgeheveld naar het ministerie van OCW. Voor een inhoudelijke toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de 1e suppletore begroting van SZW.

2.3 De niet-beleidsartikelen

17. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 17 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen– 7 500 734 662727 162656 555658 901657 588659 670
Waarvan garantieverplichtingen        
Uitgaven– 7 500 734 662727 162656 555658 901657 588659 670
• Loonbijstelling– 7 500 612 284604 784585 863586 367585 711586 032
• Prijsbijstelling0 80 46080 46081 21182 26382 92783 505
• Nominaal en onvoorzien0 41 91841 918– 10 519– 9 729– 11 050– 9 867
• Asielzoekers        
Ontvangsten0 5 1885 1882 4881 978957957

Toelichting:

Loonbijstelling

De mutatie van € 612,3 miljoen op de post loonbijstelling betreft de loonbijstelling tranche 2007. De uitdeling loonbijstelling tranche 2007 naar de verschillende beleidsterreinen wordt in de 2e suppletore begroting 2007 en de ontwerpbegroting 2007 verwerkt.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2007 betreft een bedrag van € 80,5 miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2007 naar de verschillende beleidsterreinen wordt in de 2e suppletore begroting 2007 en de ontwerpbegroting 2007 verwerkt.

Nader te verdelen

De mutatie wordt grotendeels verklaard door de eindejaarsmarge 2006/2007 van € 73,4 miljoen en de herschikking van € 29,9 miljoen binnen de onderwijsbegroting (zie toelichting algemeen deel, paragraaf 2.1.2).

Ontvangsten

Deze reeks betreft de meerjarige raming van de terugvorderingsontvangsten die vanaf 2007 nog worden verwacht. De reeks loopt na 2012 nog een aantal jaren door. In totaal wordt vanaf 2007 naar de huidige raming een ontvangst van circa € 25 miljoen verwacht.

Artikel 18. Ministerie algemeen

Budgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen118 173 5 128123 301977976976976
Totale uitgaven118 173 5 128123 301977976976976
Ontvangsten567  567    

Artikel 19. Inspecties

Budgettaire gevolgen artikel 19 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen46 745 1 05847 803– 76– 76– 76– 76
Totale uitgaven46 745 1 05847 803– 76– 76– 76– 76
• Erfgoedinspectie2 669 372 706    
• Onderwijsinspectie44 076 1 02145 097–  76– 76– 76– 76
Ontvangsten0 437437    

Artikel 20. Adviesraden

Budgettaire gevolgen artikel 20 (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen6 755 1 5788 33371971900
Totale uitgaven6 755 1 5788 33371971900
• Onderwijsraad2 574 1002 674    
• Raad voor Cultuur3 270  3 270    
• AWT911 1 4782 389719719  
Ontvangsten        
Licence