Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2
B. Begrotingstoelichting3
1. Algemeen3
2. Het beleid5
Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten- mutaties5
Artikelsgewijze toelichting7
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)7
2.2. De beleidsartikelen7
Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt7
Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus8
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt9
Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging11
Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur12
Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging15
Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem16
Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving18
Artikel 9. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s20
Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid22
Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid24
Artikel 12. Handhaving en toezicht25
Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur26
2.3. De niet-beleidsartikelen28
Artikel 14. Algemeen28
Artikel 15. Nominaal en onvoorzien32
Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)33
3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»33

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Algemeen

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

Verder wordt in deze suppletore begroting ingegaan op de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van VROM en de minister voor WWI.

De programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd, en dient de noodzakelijke wijziging van de comptabilitietswet 2001 te worden doorgevoerd.

Kern van de wijziging is dat de programmagelden voor WWI onder de verantwoordelijkheid van de betrokken programmaminister vallen. In het constituerend beraad zijn de portefeuilles vastgesteld van het vierde kabinet-Balkenende. De volgende beleidsterreinen (en budgetten en dienstonderdelen) zijn ondergebracht in het programma Wonen, wijken en integratie: (conform Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 (Staatscourant 4 mei, nr. 86, pag. 20).

1. Integratie en inburgering (inclusief «ceremonie»)

2. Coordinatie integratie minderheden

3. Antidiscriminatie

4. Grotestedenbeleid

5. Wonen en huisvesting

6. Huurbeleid en huurtoeslag

7. Buurtbudgetten

8. Bestrijden lokale overlast

9. Bevorderen van buurtgerichte veiligheid

10. Rijkshuisvesting.

De programmaminister voor WWI is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen uit de departementale begrotingen 2007:

Departementale begroting en BeleidsartikelAlgemene doelstelling    Budgetten uit de begrotingsstaten 2007     (x 1 000 euro)
  Uitgaven*Ontvangsten
VROM: Beleidsartikel 1Bevorderen van een goed werkende woningmarkt13 9960
VROM: Beleidsartikel 2Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus433 93791
VROM: Beleidsartikel 3Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt2 030 164659 134
VROM: Beleidsartikel 13Rijkshuisvesting en architectuur119 862357
Baten- en lastendienst Rgd   
Justitie: Beleidsartikel 16Integratie minderheden (excl. apparaat)400 194**10 345**
BZK: Beleidsartikel 9Grotestedenbeleid390 192299 139

* Deze bedragen zijn nog inclusief de component apparaat m.u.v. artikel 16 van Justitie.

** De budgetten op artikel 16 waarvoor de programmaminister voor WWI verantwoordelijk is, zijn onder voorbehoud van de uitkomst van definitieve afspraken.

De apparaatskosten die met uitvoering van het programma zijn gemoeid vallen in het geval van WWI onder de verantwoordelijkheid van de minister van VROM inclusief het agentschap de Rgd.

De programma-(waaronder de daarmee samenhangende apparaats-) gelden van de artikelen op de Jusittie- en BZK-begroting zullen zo spoedig mogelijk formeel worden overgeheveld naar de VROM-begroting 2007.

Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van deze artikelen worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor WWI. De budgetten voor regulier personeel en materieel van de overgehevelde artikelen zullen in z’n geheel worden opgenomen in de VROM-begroting 2008.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).

De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

2. Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

Uitgaven

(x € 1 000)UitgavenArtikelnr:
Stand Begroting 2007*3 963 249 
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie22 2413
2. Uitgavenraming huurtoeslag96 4003
3. Van artikel 6 (26.17.03) Overdracht dossier Klimaat voor Ruimte8 4574 en 6
4. Herverdeling budgetten industrielawaai10 2128
5. FES middelen luchtkwaliteit verkeer33 3198
6. Bijdrage in de kosten zwerfafval5 2209
7. RIVM11 19610
8. Overige mutaties124 077 
Stand 1e suppletore begroting 20074 274 371 

Toelichting:

Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.

Ad 1.

Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude coderegelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.

Ad 2.

De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.

Ad 3.

Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtebeleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument gebracht, inhoudelijk blijft er vanzelfsprekend betrokkenheid vanuit het klimaatbeleid.

Ad 4.

Er zijn in het verleden middelen ter beschikking gesteld aan provincies ten behoeve van bestrijding van industrielawaai.De verdeling van de middelen bleek niet optimaal. Er is daarom in 2005 besloten om de middelen terug te vorderen. Deze worden nu met een gewijzigde verdeling weer toegekend aan de provincies.

Ad 5.

In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertraging kan worden weggewerkt.

Ad 6.

Vanuit artikel 6 wordt in totaal circa € 10,9 mln bijgedragen aan het Impulsprogramma Zwerfafval. Met deze mutatie wordt het eerste gedeelte van deze bijdrage overgeboekt.

Ad 7.

Vanuit meerdere artikelen wordt bijgedragen aan opdrachten aan het RIVM. De bijbehorende budgetten worden overgeboekt naar artikel 10 ten behoeve van deze opdracht.

Ontvangsten

(x € 1 000)OntvangstenArtikelnr:
Stand Begroting 20071 069 979 
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1. Aanpassing raming PVI,AWIR-vorderingen en oninbare vorderingen– 28 2363
2. Geen Wet betaalbaarheidsheffing– 154 0003
3. NSP Breda, Rotterdam, Utrecht, Den Haag64 0575
4. BIRK24 1045
5. Herverdeling budgetten industrielawaai10 2128
7. FES middelen Luchtkwaliteit verkeer33 3198
7. Overige mutaties27 132 
Stand 1e suppletore begroting 20071 046 567 

Toelichting:

Ad 1.

De Belastingdienst Dienst Toeslagen heeft op basis van inzichten in de bedrijfsvoering een inschatting gemaakt van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag. De inschatting is gebaseerd op ervaringen 2006, het eerste jaar van uitvoering. Deze correctie leidt tot bijna € 30 mln minder ontvangsten in 2007 en structureel tot circa € 70 mln minder ontvangsten per jaar.

Ad 2.

De heffing op de verhuurders van € 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidsheffing huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.

Ad 3 en 4.

Betreft de kasgevolgen van de vertraging in 2006, zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit bedrag wordt uit het FES ontvangen.

Ad 5.

Circa 10 mln ten behoeve van de herverdeling van de middelen voor industrielawaai (zie toelichting op de uitgaven bij «Verminderen van geluidhinder»)

Ad 6.

Circa 33 mln ten behoeve van luchtkwaliteit (zie toelichting op de uitgaven bij «Bevorderen van duurzame mobiliteit»).

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:8 621 3 75412 375– 1 893– 2 025– 25– 25
Uitgaven:13 9960– 20713 789– 93– 25– 25– 25
Programma:11 9580– 15611 802– 68000
 Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt:00000000
  Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt0  0    
         
 Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties:00000000
  Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties0  0    
         
 Versterken van de positie van de woonconsument:1 5080– 301 478– 68000
  Subsidies woonconsumentenorganisaties1 508 – 301 478– 68   
         
 Overige programmabudgetten:10 4500– 12610 3240000
  Onderzoek7 332 – 1267 206    
  Experimenten en kennisoverdracht3 118 03 118    
  Nader aan te wijzen   0    
Apparaat:2 0380– 511 987– 25– 25– 25– 25
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 1 (DGW)2 038 – 511 987– 25– 25– 25– 25
Ontvangsten:0 00    

Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:43 072 7 55250 624– 4 687340– 2 143338
Uitgaven:433 93702 531436 468– 548– 4 0682934 291
Programma:424 14003 358427 498– 529– 4 0513114 311
 Stimuleren van voldoende woningproductie:130 27700130 2770000
  Budget BLS130 277  130 277    
  Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC0  0    
  Bijdragen nieuwbouw sociale koopwoningen0  0    
  Bijdragen stimulering woningproductie0  0    
         
 Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten:00000000
  Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten0000    
         
 Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken:271 8960– 2 550269 346– 1 410– 4 8804 0004 000
  Investeringen Stedelijke vernieuwing261 022 1 450262 4722 590– 4 880  
  Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing10 874 – 4 0006 874– 4 000 4 0004 000
  Stedelijke vernieuwing Lelystad0  0    
  Programma Sociale Veiligheid0  0    
         
 Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit:14 90503 44818 353731679– 3 689311
  Programma energiebudgetten12 658 26112 919286311311311
  Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving539 4 0004 539  – 4 000 
  Regeling sanering loden drinkwaterleidingen247  247    
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens1 081 – 813268445368  
  Innovatief bouwen380  380    
         
 Overige programmabudgetten:7 06202 4609 52215015000
  Onderzoek3 651  3 651    
  Kennisoverdracht911 1 6502 561150150  
  Kosten uitvoeringsorganisaties2 500 8103 310    
  Nader aan te wijzen   0    
Apparaat:9 7970– 8278 970– 19– 17– 18– 20
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 2 (DGW)9 797 – 8278 970– 19– 17– 1820
Ontvangsten:91  91    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Investeringen Stedelijke vernieuwing

Op dit instrument hebben onder andere de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verplichtingen schuif convenanten Lelystad en Den Helder5 000 
2. Vertraging afwikkeling maatwerkprojecten – 3 320
3. Aanpassing kasritme knelpunten Impulsregeling 4 850
4. Overige mutaties– 1 720– 80
Totaal3 2801 450

Toelichting:

Ad 1.

In verband met het in 2007 toekennen van bijdragen aan Lelystad en Den Helder op grond van de Impulsregeling wordt verplichtingenruimte in de tijd naar voren gehaald. Het totaal beschikbare budget wordt niet gewijzigd.

Ad 2.

De realisatie van verschillende projecten investering stedelijke vernieuwing in Delfzijl, Hengelo, Emmen en Drechtsteden zijn later dan voorzien om die reden wordt uitstel verleend aan een aantal projecten.

Ad 3.

De bijdragen aan Lelystad en Den Helder wordt versneld toegekend. Middelen uit de jaren 2008 en 2009 worden hierdoor naar voren gehaald.

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:2 045 951 98 8442 144 79542 02625 35318 54117 796
Uitgaven:2 030 1640117 5122 147 67666 54942 96235 61534 462
Programma:2 009 001096 7902 105 79164 23441 14734 30033 448
 Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:00000000
  Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht)0  0    
         
 Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):2 006 719096 4402 103 15964 23441 14734 30033 448
  Huursubsidie en huurtoeslag2 004 793 96 4402 101 23364 23441 14734 30033 448
  Vangnetregeling0  0    
  Eénmalige bijdrage huurbeleid0  0    
  Kostenvergoeding verhuurders0  0    
  Bevorderen eigen woonbezit1 926  1 926    
  Bijdrage financiering startersleningen0  0    
         
 Overige programmabudgetten:2 28203502 6320000
  Onderzoek737  737    
  Kennisoverdracht45  45    
  Kosten uitvoeringsorganisaties1 500 3501 850    
  Nader aan te wijzen0  0    
Apparaat21 163020 72241 8852 3151 8151 3151 014
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 3 (DGW)21 163 – 83520 32815151514
  Uitvoering huursubsidie0 21 55721 5572 3001 8001 3001 000
Ontvangsten:659 134 – 181 886477 248– 65 197– 69 838– 59 822– 68 910

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag

De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.

Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.

Instrument: Uitvoering huursubsidie

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie4 99622 241
2. Overige mutaties800– 684
Totaal5 79621 557

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude coderegelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.

Ontvangsten artikel 3

Instrument: Restituties subjectsubsidies

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Aanpassing raming PVI, AWIR-vorderingen en oninbare vorderingen– 28 236
Totaal– 28 236

Toelichting:

Ad 1.

De Belastingdienst Dienst Toeslagen heeft op basis van inzichten in de bedrijfsvoering een inschatting gemaakt van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag. De inschatting is gebaseerd op ervaringen 2006, het eerste jaar van uitvoering. Deze correctie leidt tot bijna € 30 mln minder ontvangsten in 2007 en structureel tot circa € 70 mln minder ontvangsten per jaar.

Instrument: Taakstelling Huursubsidie

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Geen Wet betaalbaarheidsheffing– 154 000
Totaal– 154 000

Toelichting:

Ad 1.

De heffing op de verhuurders van € 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidsheffing huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.

Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:14 564 68015 244-24213– 20– 21
Uitgaven:22 34808 87331 2216 7587 013– 20– 21
Programma:13 57808 85222 4306 7396 993– 40– 40
 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:13 57808 85222 4306 7396 993– 40– 40
  FES ICES/KIS6 000 8 65014 6507 0007 041  
  Monitoring Nota Ruimte1 245  1 245    
  Subsidies algemeen1 095  1 095    
  Overige instrumenten algemeen5 238 2025 440– 261– 48– 40– 40
Apparaat8 7700218 79119202019
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 4 (DGR)8 770 218 79119202019
Ontvangsten:6 000 1 3287 328    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES ICES/KIS

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Overdracht dossier Klimaat voor Ruimte4578 457
2. Overige mutaties 193
Totaal4578 650

Toelichting:

Ad 1.

Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtelijk beleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument gebracht. Inhoudelijk blijft er vanzelfsprekend betrokkenheid vanuit het klimaatbeleid.

Ontvangsten artikel 4

Instrument: Overige ontvangsten DGR

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Van Kadaster voor WKPB1 135
2. Overige mutaties193
Totaal1 328

Toelichting:

Ad 1.

Het Kadaster draagt € 1,135 mln bij aan het project Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen. Deze bijdrage was oorspronkelijk voor 2006 voorzien, maar zal pas in 2007 worden ontvangen.

Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendement*Mutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:74 29050029 880104 6703 3284 6483 942– 1 402
Uitgaven:276 22950094 797371 52653 5129 731– 7 722– 1 700
Programma:273 36650094 773368 63953 4899 707– 7 745– 1 723
 Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:228 11150091 773320 38453 4899 707– 7 745– 1 723
  FES BIRK31 990 24 10456 09442 852191250– 524
  FES nieuwe sleutelprojecten180 278 64 057244 3359 5326 8119 1000
  Onderzoek stedelijk gebied128  128    
  Subsidies stedelijk gebied11 783 – 49311 290 1 600  
  Overige instrumenten stedelijk gebied1 0875004 0005 5871 0001 0001 000– 2 000
  Interreg2 845 1052 950105105105801
 Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:45 25503 00048 2550000
  FES BIRK0  0    
  Onderzoek landelijk gebied0  0    
  Subsidies landelijk gebied510  510    
  Overige instrumenten landelijk gebied3905 000 5 390    
  Bufferzones8 360– 5 0003 0006 360    
  Belverdere2 117  2 117    
  Het Waddenfonds33 878  33 878    
Apparaat:2 8630242 88723242323
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 5 (DGR)2 863 242 88723242323
Ontvangsten:214 468090 661305 12952 3847 002– 8 850– 524

* Amendementen Duyvendak,Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 25 en Van Velzen en van der Ham, Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 36.

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES BIRK en Nieuwe Sleutelprojecten

Bij slotwet 2006 is gemeld dat voor een aantal projecten het in 2006 gereserveerde geld niet uitgegeven kon worden. De onderuitputting werd deels veroorzaakt door vertraging in de realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Ook duren de onderhandelingen tussen de gemeentes, Rijk en NS duren langer dan voorzien. De middelen komen nu weer beschikbaar in 2007 en latere jaren.

Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Planvormingskosten GOB1 0001 000
2. Project Zuidas Amsterdam/NSP Claim 20073 0003 000
3. Amendement Duyvendak500500
Totaal4 5004 500

Toelichting:

Ad 1.

Aan dit instrument is vanuit generale middelen voor de jaren 2007–2010 € 1 mln jaarlijks toegevoegd ten behoeve van de plankosten die het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) maakt ter uitvoering van een aantal projecten waarvoor VROM opdrachtgevend departement is. Deze plankosten worden aan het generale beeld terugbetaald uit de ontvangsten op deze projecten in de jaren 2011–2012.

Ad 2.

De Minister van VROM neemt – in overeenstemming met de bestuurlijke overeenkomst van januari 2006 – 25% van de planvormingskosten voor de Zuidas voor haar rekening. De definitieve overeenkomst loopt vertraging op, waardoor de plankosten oplopen. Daarnaast wordt in 2007 € 2,5 mln aan eerder voorgeschoten bedragen van de Zuidasonderneming ontvangen.

Ad 3.

Ter uitvoering van het amendement Duyvendak (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 25) is € 0,5 mln aan dit instrument toegevoegd voor een onderzoek naar herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Het geld komt van artikel 7 «Verbeteren milieukwaliteit water».

Instrument: Overige instrumenten landelijk gebied

Ter uitvoering van het amendement Van Velzen/Van der Ham (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 36) is € 5 mln aan dit instrument toegevoegd ten behoeve van klimaatbuffers. Het amendement strekt ertoe middelen vrij te maken voor grondverwerving, functiewijziging, herinrichting en beheer van pilots voor klimaatbuffers.

Instrument: Bufferzones

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

Het enige instrument waarop € 5 mln voor het amendement Van Velzen/Van der Ham kon worden vrijgemaakt (zie bij overige instrumenten landelijk gebied), is het instrument bufferzones. Uit generale middelen is hiervan later € 3 mln gecompenseerd. Over de aanpassing van de bestaande bestuurlijke verplichtingen rond bufferzones vindt nog overleg plaats met LNV.

Ontvangsten artikel 5

Instrument: FES BIRK en Nieuwe Sleutelprojecten

Betreft de kasgevolgen van de vertraging in 2006, zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit bedrag wordt uit het FES ontvangen.

Instrument: Overige ontvangsten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Project Zuidas Amsterdam2 500
Totaal2 500

Toelichting:

Ad 1.

In het verleden zijn bedragen voor de Zuidas voorgeschoten door VROM, die nu door de Zuidas-onderneming worden terugbetaald.

Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:41 669 – 3 36738 302– 3 849– 4 742– 2 515– 192
Uitgaven:101 7840– 17 17084 614– 8 169– 8 4427851 308
Programma:97 3560– 17 17980 177– 8 177– 8 4517771 300
 Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:74 4480– 7 05167 397– 720– 2 587– 4001 215
  Binnenlandse klimaatinstrumenten24 537 – 7 05117 486– 2 720– 4 587– 2 400– 285
  Clean Development Mechanism49 911  49 9112 0002 0002 0001 500
         
 Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:15 7150– 9 3636 352– 7 457– 5 8641 17785
  Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken15 715 – 9 3636 352– 7 457– 5 8641 17785
         
 Beperken aantasting van de ozonlaag:250002500000
  Beperken aantasting van de ozonlaag250  250    
         
 Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:6 9430– 7656 1780000
  Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging6 943 – 7656 1780   
Apparaat:4 428094 4378988
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 6 (DGR)4 428 94 4378988
Ontvangsten:8 000 4578 457   0

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verplichtingenschuif BANS+3 900 
2. Naar «Reductie van milieubelasting door afvalstoffen» op artikel 9 als bijdrage in de kosten van zwerfafval– 5 220– 5 220
3. Overige mutaties– 1 027– 1 831
Totaal– 2 347– 7 051

Toelichting:

Ad 1.

In 2007 doet DGM een eenmalige toekenning voor de subsidieregeling Bans-Klimaat (Bestuursakkoord Nieuwe Stijl). Met deze toekenning kunnen lokale overheden een klimaatbeleid uitvoeren.

Ad 2.

VROM doneert samen met VNO-NCW in totaal € 48 mln voor het Impulsprogramma Zwerfafval aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiervan neemt VROM maximaal € 15 mln voor haar rekening en VNO-NCW € 33 mln. Het Impulsprogramma Zwerfafval duurt in principe drie jaar. De eerste bijdrage in de kosten van zwerfafval is gedaan door een overboeking van € 5,22 mln.

Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. overdracht dossier Klimaat voor Ruimte– 457– 8 457
2. Overige mutaties– 572– 906
Totaal– 1 029– 9 363

Toelichting:

Ad 1.

Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtelijk beleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument (DGR, artikel 4) gebracht.

Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendement*Mutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:190 279– 500– 13 488176 291– 3 086– 1 7175858
Uitgaven:174 174– 500– 13 092160 5821 1142 3835858
Programma:169 561– 500– 13 151155 9101 0562 32400
 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:2 1940– 2791 915– 592– 43700
  Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem2 194 – 2791 915– 592– 437  
         
 Saneren van verontreinigde bodems:135 76402 696138 4604 2874 10000
  Saneren van verontreinigde bodems135 764 2 696138 4604 2874 100  
         
 Verbeteren van de milieukwaliteit van water:13 724– 500– 9 5403 684– 541– 54100
  Verbeteren van de milieukwaliteit van water13 724– 500– 9 5403 684– 541– 541  
         
 Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:13 1020– 6 8006 302– 1 656– 35600
  Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied13 102 – 6 8006 302– 1 656– 356  
         
 Bevorderen van duurzame landbouw:4 77707725 549– 442– 44200
  Bevorderen van duurzame landbouw4 777 7725 549– 442– 442  
Apparaat:4 6130594 67258595858
  Apparaat:        
  Apparaat artikel 7 (DGM)4 613 594 67258595858
Ontvangsten:15 10005 65820 7584 2004 100  

* Amendement Duyvendak, Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 25.

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Saneren van verontreinigde bodems

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Naar art. 8 correctie Hollandse IJssel 2006 – 2 700
2. FES gelden bodemsanering5004 200
3. Overige mutaties1 0251 196
Totaal1 5252 696

Toelichting:

Ad 1.

In 2006 is vanuit het instrument «Verminderen van geluidhinder» € 2,7 mln ter beschikking gesteld voor bodemsanering ten behoeve van het project Hollandse IJssel vanwege een tijdelijk tekort op het instrument voor bodemsanering. Thans wordt dit budget teruggeboekt naar «Verminderen van geluidhinder».

Ad 2.

In 2005 zijn FES-middelen toegekend ten behoeve van een aantal bodemsaneringsprojecten. Met deze mutatie wordt het voor 2007 benodigde budget aan de VROM-begroting toegevoegd.

Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van water

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Naar diversen aandeel in TM budget 2007– 9 000– 9 000
2. Overige mutaties – 540
Totaal– 9 000– 9 540

Toelichting:

Ad 1.

In 2006 is € 60 mln ter beschikking gesteld voor de Toekomstagenda Milieu. In het jaar 2007 wordt voor € 9 mln binnen VROM verdeeld over onder andere de volgende twee grote projecten: «Versterken draagvlak milieubeleid en steunen van lokale initiatieven» en «Website Milieu en Gezondheid».

Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. BWL bijdrage aan RIVM opdracht– 8 300– 8 300
2. Aandeel in TM budget 20071 5001 500
Totaal– 6 800– 6 800

Toelichting:

Ad 1.

Opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op het instrument «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium» Met deze mutatie worden middelen naar dat instrument overgeboekt opdat opdrachten kunnen worden verstrekt ten behoeve van werkzaamheden voor artikel 10. Dit betreft een opdracht voor de komende drie jaar (2007 t/m 2009).

Ad 2.

Binnen artikel 10 zullen projecten worden uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Dit zijn de projecten: «Regionale initiatieven samenwerking waterketen», «Verbeteren milieukwaliteit water», «Landelijk digitaal bodemkwaliteitskaartsysteem» en «Biodiversiteit».

Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES middelen luchtwassers restant budget-realisatie 20061 7681 458
2. Overige mutaties– 240– 686
Totaal1 528772

Toelichting:

Ad 1.

FES-middelen die bestemd waren voor luchtwassers zijn in 2006 wegens vertraging niet geheel uitgegeven. Het restant wordt thans toegevoegd aan het budget voor 2007.

Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:164 214 41 824206 038-431192952952
Uitgaven:170 888050 349221 237– 140– 139952952
Programma:166 267050 339216 606– 149– 149943943
 Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden:60 72404 22164 9453033031 0191 169
  Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden60 724 4 22164 9453033031 0191 169
         
 Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:00000000
  Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit0  0    
         
 Verminderen van geluidhinder:29 143012 79941 942– 452– 452– 76– 226
  Verminderen van geluidhinder29 143 12 79941 942– 452– 452– 76– 226
         
 Bevorderen van duurzame mobiliteit:76 400033 319109 7190000
  Bevorderen van duurzame mobiliteit76 400 33 319109 719    
Apparaat:4 6210104 63191099
 Apparaat:        
  apparaat artikel 8 (DGM)4 621 104 63191099
Ontvangsten:127 814 43 962171 776    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van V&W bijdrage Bestaand Rotterdams Gebied (onderdeel PMR)1 4721 472
2. Aandeel in TM budget 20072 4002 400
3. Overige mutaties– 1 157349
Totaal2 7154 221

Toelichting:

Ad 1.

Het project Bestaand Rotterdams Gebied is een onderdeel van Project Mainport Rotterdam. Van V&W is de bijdrage aan dit deelproject ontvangen.

Ad 2.

Op dit artikel worden twee projecten uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Het ene project betreft «Procesaspecten lokale maatregelen luchtkwaliteit» en het andere betreft «Maatregelen raakvlak Rijk, provincies en gemeenten».

Instrument: Verminderen van geluidhinder

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van artikel 7correctie Hollandse IJssel 2006 2 700
2. Herverdeling budgetten industrielawaai10 21210 212
3. Overige mutaties9– 113
Totaal10 22112 799

Toelichting:

Ad 1.

In 2006 is vanuit het instrument «Verminderen van geluidhinder» € 2,7 mln ter beschikking gesteld voor bodemsanering ten behoeve van het project Hollandse IJssel vanwege een tijdelijk tekort op het instrument voor bodemsanering. Thans wordt dit budget teruggeboekt naar «Verminderen van geluidhinder».

Ad 2.

Er zijn in het verleden middelen ter beschikking gesteld aan provincies ten behoeve van bestrijding van industrielawaai. De verdeling van de middelen bleek niet optimaal. Er is daarom besloten om de middelen terug te vorderen en met een gewijzigde verdeling weer toe te kennen aan de provincies.

Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verplichtingenschuif van 2007 naar 2006 luchtkwaliteit– 41 125 
2. Overige mutaties70 00233 319
Totaal– 28 87733 319

Toelichting:

Ad 1.

In totaal is er € 900 miljoen uit het FES voor de periode 2005–2015 beschikbaar gesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze mutatie betreft een schuif van FES-gelden, een technische aanpassing om in het gevraagde tempo de verplichtingen te kunnen aangaan.

Ad 2.

In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertraging kan worden weggewerkt.

Artikel 9. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:26 287 10 35936 646– 1 5921 395– 624– 975
Uitgaven:41 06209 16250 2242 0443 8781 6884 083
Programma:35 88709 06544 9521 9483 7811 5913 987
 Veilig gebruik van chemische stoffen:15 01502 67017 685– 54– 7500
  Veilig gebruik van chemische stoffen15 015 2 67017 685– 54– 75  
         
 Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:14 25106 03420 285– 7581 228– 727– 1 077
  Reductie van milieubelasting door afvalstoffen14 251 6 03420 285– 7581 228– 727– 1 077
         
 Bescherming tegen straling:3 26602 1855 4512 7382 6102 3005 058
  Bescherming tegen straling3 266 2 1855 4512 7382 6102 3005 058
         
 Verantwoorde toepassing van ggo’s:3 3550– 1 8241 5312218186
  Verantwoorde toepassing van ggo’s3 355 – 1 8241 5312218186
Apparaat:5 1750975 27296979796
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 9 (DGM)5 175 975 27296979796
Ontvangsten:1 2500 1 250    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
2. Aandeel in TAM budget 20073 0003 000
3. Overige mutaties50– 330
Totaal3 0502 670

Toelichting:

Ad 1.

Op dit artikel worden twee projecten uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Het ene project betreft «Uitvoering stoffenbeleid mondiaal» en het andere project betreft «Website milieu en gezondheid».

Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Onderzoeksprogramma elektromagnetische velden– 1 660– 1 660
2. Bijdrage in de kosten zwerfafval5 2205 220
3. Claim m.b.t. kosten asbestprobleem sloopschepen5 0004 000
4. Overige mutaties– 1 378– 1 526
Totaal7 1826 034

Toelichting:

Ad 1.

Het onderzoeksprogramma Elektromagnetische (EM)-velden en Gezondheid is een meerjarig (t/m 2026) programma op het gebied van de elektromagnetische velden (UMTS masten, hoogspanningsleidingen, mobiele telefonie). Dit onderzoeksprogramma wordt door ZonMW (agentschap van VWS) uitgevoerd; de opdracht is in 2006 verstrekt.

Ad 2.

Vanuit artikel 6 wordt in totaal circa € 10,9 mln bijgedragen aan het Impulsprogramma Zwerfafval. Met deze mutatie van € 5,22 mln wordt het eerste gedeelte van deze bijdrage overgeboekt vanuit artikel 6.

Ad 3.

In 2007 en 2008 zijn voor € 5 mln aan uitgaven voorzien betreffende de ontmanteling van het asbestschip de Otapan. Deze middelen worden aan de VROM-begroting toegevoegd.

Instrument: Bescherming tegen straling

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van EZ t.b.v. onderzoeksprogramma EM velden en Gezondheid 1 660
2. kasbijdrage RIVM kennisnetwerk EM – 1 200
3. Overige mutaties 1 725
Totaal 2 185

Toelichting:

Ad 1.

EZ draagt bij aan het onderzoeksprogramma EM-velden en Gezondheid en heeft zijn bijdrage overgeboekt naar de VROM-begroting.

Ad 2.

Naast het onderzoeksprogramma dat door ZonMW wordt uitgevoerd, is er een kenniscentrum ten behoeve van het programma EM-velden en Gezondheid. Dit kenniscentrum wordt beheerd en onderhouden door het RIVM en gemeenten kunnen hier onder andere terecht met vragen op dit terrein.

Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Naar artikel 10 SAS bijdrage aan opdracht RIVM/COGEM – 1 894
2. Overige mutaties3070
Totaal30– 1 824

Toelichting:

Ad 1.

De COGEM is de Commissie Genetische Modificatie. Deze commissie voert wettelijke taken uit en is bij het RIVM gehuisvest. De verantwoording van deze middelen vindt plaats op artikel 10; daar wordt de bijdrage thans naar overgeboekt.

Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:75 117 – 14 96160 156– 19 3131 7971 3341 680
Uitgaven:83 696024 668108 3647 8846 0852 5341 680
Programma:73 740023 90597 6457 0485 2481 697844
 Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:58 449026 17984 6289 2307 4402 7101 458
  Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium58 449 26 17984 6289 2307 4402 7101 458
         
 Internationaal milieubeleid:6 8910– 2636 628– 1 148– 1 158– 1 168– 769
  Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)5 074 – 2634 811– 1 147– 1 158– 1 168– 769
  Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)1 817  1 817– 1   
         
 Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:8 4000– 2 0116 389– 1 034– 1 034155155
  Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB8 400 – 2 0116 389– 1 034– 1 034155155
 Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling:00000000
  Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling0  0    
Apparaat:9 956076310 719836837837836
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 10 (DGM)5 124 45 1284444
  Apparaat internationale Zaken (IZ)4 832 7595 591832833833832
Ontvangsten:6 537 4 87811 415    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Desaldering overschot FES ProMT4 0704 070
2. Van verschillende instrumenten bijdrage aan infomil opdracht 5 338
3. Van artikel 9 SAS bijdrage aan RIVM/COGEM 1 894
4. Van artikel 7 BWL bijdrage aan RIVM opdracht8 3008 300
5. Van Financiën, structurele kosten WABO, VROM vergunning2 0002 000
6. Overige mutaties– 28 4594 577
Totaal– 56 91826 179

Toelichting:

Ad 1.

Op het budget van de Subsidieregeling Milieutechnologie is minder gerealiseerd dan verwacht. De overgebleven FES-middelen worden doorgeschoven naar 2007.

Ad 2.

Vanuit verschillende artikelen wordt bijgedragen aan Infomil. Infomil is een onderdeel van SenterNovem en informeert overheden over de implementatie van milieubeleid.

Ad 3.

De COGEM is de Commissie Genetische Modificatie. Deze commissie voert wettelijke taken uit en is bij het RIVM gehuisvest. De verantwoording van deze middelen vindt plaats op artikel 10; daar wordt deze bijdrage vanuit SAS thans naar overgeboekt.

Ad 4

Opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op het instrument Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium. Met deze mutatie worden middelen vanuit BWL naar dat instrument overgeboekt opdat opdrachten kunnen worden verstrekt ten behoeve van werkzaamheden voor artikel 10. Dit betreft een opdracht voor de komende drie jaar (2007 t/m 2009).

Ad 5

Voor de structurele kosten van de Omgevingsvergunning is door het voormalige kabinet besloten om € 2 mln per jaar aan de VROM-begroting toe te voegen. Dit wordt thans geëffectueerd.

Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Naar «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium» als bijdrage aan opdracht Infomil – 2 000
2. Overige mutaties– 1 091– 11
Totaal– 1 091– 2 011

Toelichting:

Ad 1

Vanuit dit instrument wordt bijgedragen aan de opdracht aan Infomil. Het bijbehorende budget wordt overgeboekt naar het instrument «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium».

Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:20 409 – 5 37915 030– 904– 904– 40496
Uitgaven:49 2370– 6 42042 817– 1 056– 957– 40496
Programma:45 9250– 6 51639 409– 1 152– 1 053– 5000
 Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:1 0330– 36267167– 40100
  Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties1 033 – 36267167– 401  
         
 Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:18 6180– 2 66915 949– 619– 15200
  Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties18 618 – 2 66915 949– 619– 152  
         
 Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:25 7790– 3 48522 294– 600– 500– 5000
  Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties25 779 – 3 48522 294– 600– 500– 500 
         
 Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:495004950000
  Onderzoek externe veiligheid        
  Overige instrumenten en milieu en veiligheid495  495    
  Schadeclaims0  0    
Apparaat:3 3120963 40896969696
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 11 (DGR)790 37933333
  Apparaat artikel 11 (DGM)2 522 932 61593939393
Ontvangsten:0 00    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Naar V&W Rijkswaterstaat bijdrage in preventie– 2 025– 2 025
2. Overige mutaties– 1 784– 1 460
Totaal– 3 809– 3 485

Toelichting:

Ad 1.

Naar V&W is een bedrag overgeboekt van circa € 2 mln ten behoeve van eerstelijnstaken op het gebied van veiligheid.

Artikel 12. Handhaving en toezicht

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:61 874 – 2 57459 300– 2 549– 2 161– 1 928– 1 822
Uitgaven:62 0940– 3 40858 686– 2 549– 2 161– 1 928– 1 822
Programma:19 5570– 1 83217 725– 1 011– 997– 999– 1 004
 Naleving van nationale en internationale regelgeving bevorderen (Primair toezicht):8 1690– 388 131– 52– 39– 41– 45
  Naleving van nationale en internationale regelgeving vallend onder VROM-toezicht bevorderen (Primair toezicht)8 169 – 388 131– 52– 39– 41– 45
         
 Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren (Interbestuurlijk toezicht):1 274001 2740000
  Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren op gemeenten en provincies (Interbestuurlijk toezicht)1 274  1 274    
         
 Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen):2 9760– 5652 411– 302– 302– 302– 302
  Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen)2 976 – 5652 411– 302– 302– 302– 302
         
 Crisismanagement organiseren:5 8210– 1 0604 761– 490– 489– 489– 490
  Crisismanagement organiseren5 821 – 1 0604 761– 490– 489– 489– 490
         
 Opsporen en bestrijden van fraude:1 3170– 1691 148– 167– 167– 167– 167
  Opsporen en bestrijden van fraude1 317 – 1691 148– 167– 167– 167– 167
Apparaat:42 5370– 1 57640 961– 1 538– 1 164– 929– 818
 Apparaat:        
  Apparaat artikel 12 (IG)42 537 – 1 57640 961– 1 538– 1 164– 929– 818
Ontvangsten:88200882    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Crisismanagement organiseren

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Crisismanagement organiseren– 489– 1 060
Totaal– 489– 1 060

Toelichting:

Ad 1.

De mutatie betreft de ontwikkeling en invoering van het systeem ICAweb. Het budget voor dergelijke ICT-uitgaven wordt in onderhavige gevallen overgeheveld naar de GD.

Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:116 362 – 299116 06311 67410 0644 3882 808
Uitgaven:119 8620– 3 799116 0638 17410 0644 3882 808
Programma:119 8620– 3 799116 0638 17410 0644 3882 808
 Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel:4 9480124 960241121211
  Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel2 559 2122 771241121211
  Onderzoek Rgd587 – 329258    
  Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw1 476 4551 931    
  Energiebesparing rijkshuisvesting326 – 3260    
  Duurzaam bouwen rijkshuisvesting0  0    
         
 De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren:18 3200– 2 09316 227– 2 228666
  Stimuleren architectonische kwaliteit4 991 – 1 9213 070– 2 231333
  Beheer monumenten in rijksbezit13 329 – 17213 1573333
         
 Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:96 5940– 1 71894 87610 16110 0464 3702 791
  Onderhoud HCvS/AZ4 704 1 7006 404– 744111
  Investeringen HCvS/AZ50 883 – 9 07741 8063 9965 00111
  Huren HCvS/AZ3 088 2 0325 120300– 1 400  
  Asbestsanering0  0    
  Paleizen29 055 5 56334 6186 0456 3444 3682 789
  Functionele kosten Koninklijk Huis8 864 – 1 9366 928564100  
  Overig Rijkshuisvesting        
Ontvangsten:357  357    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Stimuleren architectonische kwaliteit

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. VROM-bijdrage architectuursubsidies– 2 234– 2 234
2. Overige mutaties313313
Totaal– 1 921– 1 921

Toelichting:

Ad 1.

Betreft een overboeking naar het ministerie van OCW voor de rijksbijdrage aan een vijftal archictectuurinstellingen (Nederlands Architectuurinstituut, Stimuleringsfonds voor Architectuur Sfa, Architectuur Lokaal, Berlage Instituut en Europan). In lijn met het besluit van de Minister van VROM om de subsidiëring aan de genoemde instellingen te continueren zijn in samenwerking met OCW voor 2007 en 2008 subisidiebeschikkingen afgegeven.

Instrument: Onderhoud HCvS/AZ

In de systematiek van financiering van de batenlastendienst Rgd door het moederdepartement wordt gewerkt met voorschotten op basis van een goedgekeurd bestedingsplan. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening. Op deze wijze wordt per instrument binnen het artikel de bevoorschotting die plaatsvond op basis van beschikbare budgetten aangepast aan de daadwerkelijke realisatie.

Instrument: Investeringen HCvS/AZ

De budgettaire toevoeging an dit instrument wordt grotendeels veroorzaakt door noodzakelijke investeringen in een nieuwe klimaatinstallatie voor het ministerie van Algemene Zaken (€ 3,4 mln) en noodzakelijke reparaties aan het dak van de enquetezaal van de Tweede Kamer (€ 1,1 mln).

Betreft een herziening in het investeringsprogrammering HCvS/AZ. door vertragingen bij onder andere vergunningverleningen en aanvullend benodigde ontwerptijd.

Instrument: Paleizen

De mutaties op dit instrument worden grotendeels verklaard door investeringen in beveiliging van staatspaleizen (circa € 8,5 mln). Voor het overige (circa € 1,3 mln) gaat het om renovatie en herinrichting van panden op het terrein van paleis ’t Loo.

Instrument: Functionele kosten Koninklijk Huis

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Afrekening voorschot Rgd over 2006– 1 272– 1 272
2. Overige mutaties– 664– 664
Totaal– 1 936– 1 936

Toelichting:

Ad 1.

In de systematiek van financiering van de batenlastendienst Rgd door het moederdepartement wordt gewerkt met voorschotten op basis van een goedgekeurd bestedingsplan. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening. Op deze wijze wordt per instrument binnen het artikel de bevoorschotting die plaatsvond op basis van beschikbare budgetten aangepast aan de daadwerkelijke realisatie.

2.3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 14. Algemeen

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:193 848 25 148218 9969 1384 648– 4 2932 154
Uitgaven:385 781034 308420 08910 6978 1281 6015 001
Programma:196 070015 794211 8649 8408 0895 3132 219
  Betaalbare woonkeuze koop- en huursector12 322 3 49615 8183 8003 8002 8002 800
  Budget BWS 1992–1994149 169 5 172154 341– 4 500– 4 693  
  Woningbouw en duurzame kwaliteit0  0    
  Huisvesting gehandicapten en woon-zorg14 671  14 671    
  Communicatie-instrumenten7 408 457 453    
  Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)4 896 154 91114151414
  Overige vastgoedinformatievoorziening6 341 3 5419 88210 5268 9672 499– 595
  Ruimtelijk Planbureau1 263  1 263    
  Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)0  0    
  Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP)0  0    
  Afkoop subsidies DGW regelingen0 3 5253 525    
  Kosten uitvoeringskosten0  0    
Apparaat:189 711018 514208 22585739– 3 7122 782
 Departementsleiding, control, expertdiensten en overige staf:60 0630– 4 21555 848– 5 573– 5 636– 5 437– 1 943
  Apparaat DGW912 – 1 446– 534– 1 197– 1 178– 1 100– 1 100
  Apparaat DGR4 075 – 3233 752– 272– 259– 201– 202
  Apparaat DGM2 403 – 4022 001– 391– 369– 302– 302
  Apparaat Inspectie6 17 111
  Apparaat departementsleiding, control en overig staf21 237 – 5 56615 671– 4 730– 3 816– 3 819– 321
  Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)5 399 – 495 350– 50– 49– 50– 50
  Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)26 031 3 57029 6011 067343431
         
 Raden:6 12901 8427 971379380379379
  VROM-Raad2 074 62 0806666
  Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronzoek523 4659882322
  Waddenadviesraad (WAR)617 16181111
  Kenniscentrum Aanbesteding bouw (KCAB)0 000   
  Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)0  0    
  Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)0 1 0001 000    
  Technische Commissie Bodembescherming (TCB)265 370635370370370370
  Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB)2 650  2 650    
 Postactieven:6 63603 52410 1603 7873 3553 0972 808
  Postactieven DGW2 934 112 94511111111
  Postactieven DGR376 13771111
  Postactieven DGM1 270 31 2733333
  Postactieven Inspectie304 1 2631 5671 5371 2031 063948
  Postactieven RPB0 636363636363
  Postactieven GD/CSt1 752 2 1833 9352 1722 0741 9561 782
         
 Gemeenschappelijke voorzieningen:116 883017 363134 2462 2641 940– 1 7511 538
  Gemeenschappelijke voorzieningen91 307 17 363108 6702 2641 940– 1 7511 538
  Huurbijdrage aan RGD25 576  25 576    
Ontvangsten:30 346 11 53041 8764 4961 7121 3981 398

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Budgetverhoging i.v.m. minder intrekkingen dan geraamd 3 000
2. Overige mutaties 496
Totaal 3 496

Toelichting:

Ad 1.

Voor de geldelijke steun eigen woningen 1979/1984 is een nieuwe raming opgesteld. In deze nieuwe raming is meerjarig rekening gehouden met het verminderde aantal intrekkingen wat zich in 2006 heeft voorgedaan. Dit is een voortzetting van de tendens die ook in voorgaande jaren is opgetreden.

Instrument: Budget BWS 1992–1994

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Tegenboeking invulling ramingsbijstelling 18 mln 9 193
2. Voorlopige dekking kosten (veegactie) afkoop 2007 HNR en PHW – 4 021
Totaal 5 172

Toelichting:

Ad 1.

Aangezien een deel van de ramingsbijstelling niet ingevuld kon worden in het jaar 2006 op het budget BWS is deze doorgeschoven naar het jaar erna. Deze mutatie hangt zo samen met die in de 2e suppletore wet van het jaar 2006.

Instrument: Overige vastgoedinformatievoorziening

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Bijdrage kadaster t.b.v. BAG2 1902 190
2. BAG basisregistraties budget naar 1 instrument2 3003 300
3. Overige mutaties2 243– 1 949
Totaal6 7333 541

Toelichting:

Ad 1.

Het Kadaster draagt in de periode 2007–2009 deels in natura en deels in euro’s (€ 4,2 mln) bij aan de projectkosten voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (totaal € 11,8 mln gefixeerd bedrag). Het Kadaster zal onder meer de basisregistratie Adressen en Gebouwen beheren.

Ad 2.

Het al beschikbare budget is verplaats van een algemeen apparaatsbudget naar het instrument «overige vastgoedvoorzieningen», zodat de basisregistraties op een passend instrument inzichtelijk worden gemaakt en verantwoord.

Instrument: Apparaat departementsleiding, control en overig staf

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Correctie mutatie intertemporele schuif vervanging SBB:

Tijdens de 1e suppletore begroting 2006 is abusievelijk € 2,0 mln verschoven van 2006 naar 2008. In de 2e suppletore begroting 2006 is dat gecorrigeerd voor het jaar 2006 en met deze mutatie wordt de correctie voor 2008 aangebracht.

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verplichtingenschuif project BAG– 1 000 
2. BAG budget naar instrument basisregistratie– 2 300– 3 300
3. Overige mutaties– 2 286– 2 266
Totaal– 5 586– 5 566

Toelichting:

Ad 1.

In de 2e suppletore begroting 2006 heeft er een verplichtingenschuif van verschillende jaren naar 2006 plaatsgevonden ad € 6,5 mln. Met deze mutatie worden de bijbehorende negatieve correcties opgevoerd.

Ad 2.

Het al beschikbare budget is verplaats van een algemeen apparaatsbudget naar het instrument «overige vastgoedvoorzieningen», zodat de basisregistraties op een passend instrument inzichtelijk worden gemaakt en verantwoord.

Instrument: Postactieven Inspectie

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van artikel 12 Correctie postactieven (VI)1 2631 263
Totaal1 2631 263

Toelichting:

Ad 1.

Het budget voor FPU stond onterecht op het apparaatsinstrument in plaats van op postactieven en wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

Instrument: Postactieven GD/CSt

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Correctie postactieven2 1762 176
2. Overige mutaties77
Totaal2 1832 183

Toelichting:

Ad 1.

Voor de uitgaven voor FPU+ in het secundaire proces is binnen VROM dekking gevonden. Deze dekking is abusievelijk op het verkeerde instrument (Gemeenschappelijke Voorzieningen) geplaatst en wordt nu op het juiste instrument «postactieven GD/CSt» geplaatst.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Kasschuif VIDI investeringsbudget ivm implementatie3 2523 252
2. Van alle VROM-diensten voor beheer van applicaties en werkplek services4 4724 472
3. Aanpassing ontvangsten Rgd, NEa6 3396 339
4. Overige mutaties7013 300
Totaal14 76417 363

Toelichting:

Ad 1.

Deze intertemporele kasschuif van 2010 naar 2007 heeft tot doel om een grote investering in een VROM-breed digitaal archiefsysteem te dekken vanuit investeringsruimte in de toekomst. Het benodigde investeringsbudget is in 2007 te groot om alleen te dekken uit het kasbudget van 2007.

Ad 2.

De beheerskosten voor applicaties en kosten van faciliteiten voor de werkplek van de verschillende diensten binnen VROM worden centraal via niet-beleidsartikel 14 betaald, terwijl een deel van het budget op de beleidsartikelen staat. Met deze optelsom van vijf mutaties tot 4,472 mln van de Cst, DGM, DGR, DGW en de VI worden deze budgetten structureel overgeheveld naar niet-beleidsartikel 14. Voorheen vond dat al op incidentele basis plaats.

Ad 3.

De ontvangstenraming is voor 2007 aangepast, omdat er incidenteel meer ontvangsten worden verwacht als gevolg van extra afname van verschillende rijksdiensten en andere partijen waar direct extra uitgaven tegenover staan.

Ad 4. Overige mutaties

De meeste overige mutaties hebben te maken met de incidentele dienstverlening van de Gemeenschappelijke Dienst aan de overige diensten van VROM, waarvoor die diensten het budget beschikbaar stellen.

Artikel 15. Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2007Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen:876– 2 87913 01811 01532 5522 900– 2 9735 966
Uitgaven:876– 2 87913 01811 0153 7622 900– 2 9735 966
Programma:876– 2 87913 01811 0153 7622 900– 2 9735 966
 Loonbijstelling:83605 9196 7555 7275 7025 6525 632
  Loonbijstelling836 5 9196 7555 7275 7025 6525 632
         
 Prijsbijstelling:009 5559 5557 6796 8457 8228 981
  Prijsbijstelling0 9 5559 5557 6796 8457 8228 981
         
 Onvoorzien:1 88902412 130235232232232
  Onvoorzien1 889 2412 130235232232232
         
 Nog te verdelen:– 1 849– 2 879– 2 697– 7 425– 9 879– 9 879– 16 679– 8 879
  Nog nader te verdelen taakstellingen– 2 981– 2 8799 8003 940– 2 879– 2 879– 2 879– 2 879
  Nog nader te verdelen overig1 132 – 12 497– 11 365– 7 000– 7 000– 13 800– 6 000

Instrument Loonbijstelling en Prijsbijstelling

Betreft door Financiën uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling bedoeld voor inflatiecorrectie op de uitgaven.

Instrument Nog nader te verdelen taakstellingen

Bij 2e suppletore begroting 2006 generaal ingeleverde gedeeltelijke dekking voor de huurtoeslag, wordt nu weer teruggedraaid.

Instrument Nog nader te verdelen overig

De mutatie bestaat grotendeels uit een taakstellende eindejaarsmarge van € 11,497 mln. VROM heeft in 2006 een overschrijding gerealiseerd ter hoogte van dit bedrag en zal dit in 2007 taakstellend moeten invullen.

Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)

3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»

Begroting Baten-Lastendienst (Rijksgebouwendienst)

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (x € 1 000)

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingTotaal geraamd
Baten    
Leveren producten/diensten:    
Opbrengst departementen1 212 6947 0001 219 694
Opbrengst moeder119 862– 45119 817
Opbrengst derden9 0001 80010 800
    
Bedrijfsvoering:   
Rentebaten5 0005 000
Overige baten5 0004 0009 000
    
Totaal baten1 351 55612 7551 364 311
Lasten   
Product Huisvesting:   
Apparaatskosten (netto)67 75367 753
Huren vanuit de markt313 3082 918316 226
Rentelasten303 834– 10 000293 834
Afschrijvingen277 3636 000283 363
Dagelijks onderhoud104 7535 054109 807
Mutaties voorzieningen79 09379 093
Belastingen en heffingen25 303– 2 00023 303
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen131 209– 7 476123 733
Overige producten:  
Services26 20014 00040 200
Adviezen5 0005 000
Beleid9 613– 1 5418 072
Overige lasten5 00016 00021 000
    
Totaal lasten1 348 42922 9551 371 384
Saldo3 127– 10 200– 7 073

Toelichting:

De hogere opbrengst departementen (€ 7 mln) is met name een gevolg van de verwachte stijging van de services. Bij de lasten is sprake van enkele ramingstechnische aanpassingen, maar ook van € 10 mln extra lasten voor het uitvoeren van een deel van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid». Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat het bovennormatieve eigen vermogen voor een bedrag van € 10 mln ingezet mag worden om dit programma te financieren. Dit resulteert in een € 10 mln lager resultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

De mutaties bij 1e suppletore 2007 op artikel 13 «Rijkshuisvesting en architectuur» werken door in de batenlastenbegroting, maar hebben geen effect op het resultaat.

Begrotingsstaat baten-lastendienst Voorjaarsnota (x € 1 000)

 Totaal batenTotaal lastenSaldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting1 351 5561 348 4293 127
Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting12 75522 955– 10 200
 Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting739 630 550 000
Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting46 136 50 000

Kasstroomoverzicht baten-lastendienst x € 1 000

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2007289 942107 443397 385
    
2. Operationele kasstroom207 764– 4 200203 564
    
3a. Investeringen– 500 000– 50 000– 550 000
3b. Desinvesteringen50 00050 000
3. Investeringskasstroom– 450 000– 50 000– 500 000
    
4a. Afdracht– 10 3923 864– 6 528
4b. Aflossing– 229 238– 229 238
4c. Beroep op leenfaciliteit500 00050 000550 000
4. Financieringskasstroom260 37053 864314 234
    
5. Rekening-courant RHB 31 dec. 2007308 076107 107415 183

Toelichting:

De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie per ultimo 2006. De operationele kasstroom is hoger door een lichte stijging van de afschrijvingslasten op de materiële vaste activa en door de extra lasten voor het brandveiligheidsprogramma.

De Rgd heeft over 2007 een positief financieel resultaat geboekt. Overeenkomstig de geldende voorschriften wordt het deel van het vermogen dat de norm te boven gaat via het moederdepartement afgedragen aan het ministerie van Financiën. Deze afdracht wordt met € 10 mln verlaagd tot € 6,5 mln om hiermee een deel van de kosten van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid» te financieren.

Licence