Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD blz.

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties 3

2.2 De beleidsartikelen 5

2.3 De niet-beleidsartikelen 11

3. Baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat 12

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2007.

Daarna is onder 2.1 het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Vervolgens wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Tot slot is onder 3 de openingsbalans van de baten/lastendienst opgenomen tezamen met een toelichting op de balans en een overzicht van de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2007 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

  Art. nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2007 7 457,5116,1
Nota van Wijziging   
Kamerstukken II, 2006/2007, 30 800 XII nr. 139– 61,4 
Amendement van het lid Duyvendak, 30 800 XII, nr. 15320,2 
Amendement van het lid Duyvendak, 30 800 XII, nr. 1532– 0,2 
Amendement van de leden Slob en Dijksma   
30 800 XII, nr. 17340,2 
Amendement van de leden Slob en Dijksma   
30 800 XII, nr. 1741– 0,2 
Amendement van de leden van Hijum en Hofstra   
30 800 XII, nr 183950,0 
Amendement van de leden van Hijum en Hofstra   
30 800 XII, nr 1839– 50,0 
Stand vastgestelde begroting 2007 7 396,1116,1
     
– Belangrijkste suppletore mutaties:   
1.Eindejaarsmarge 2006–2007div.23,3 
2.Geluidsisolatie fase 336– 15,8 
3.Geluidsisolatie fase 2369,2 
4.BTW spoorsector3913,1 
5.Verenfonds3910,0 
6.Verenfonds39– 10,0 
7.kasritme Infrastructuurfonds39– 698,1 
8.correctie agentschapsbijdragen 2006–20114035,2 
9.Loonbijstelling4056,2 
9.Prijsbijstelling4041,9 
10.Ontvangsten FES41 4,0
11.Agentschapsvormingdiv.– 25,4– 25,4
11.Diversendiv. 12,1 
Stand 1e suppletore begroting 2007 6 847,894,7

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties uit de tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. Eindejaarsmarge 2006–2007

De in 2006 onbesteed gebleven gelden van circa € 23,3 mln. op Hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2006–2007 (1%-regeling) weer aan de begroting 2007 (diverse artikelen) toegevoegd.

2/3. Geluidsisolatie fase 2 en 3

Voor de GIS-projecten zijn scopes vastgesteld met daaraan gekoppelde meerjarige taakstellende budgetten. Deze zijn gebaseerd op pri-ramingen. Om de bestaande pri-ramingen van de verschillende GIS-projecten in stand te houden zijn de overschotten en tekorten 2006 verwerkt in de jaren vanaf 2007.

4. BTW spoorsector

De BTW-middelen voor de spoorsector zijn in de begroting 2007 structureel aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd. De begrotingsbudgetten in het jaar 2006 vielen nog onder het oude BTW-compensatieregime. Doordat spoorprojecten in 2006 niet volledig tot betaling zijn gekomen en deze bruto budgetten nu worden toegevoegd aan het Infrastructuurfonds zijn de budgetten gecompenseerd voor BTW. De BTW is via artikel 39 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd.

5/6. Verenfonds

Bij amendement van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 23) is in 2006 € 10 mln. aan artikel 14 van het Infrastructuurfonds toegevoegd voor de oprichting van een landelijk gereglementeerd Verenfonds, waarmee exploitatietekorten van veren kunnen worden afgedekt en noodzakelijke investerings- en vervangingsuitgaven mogelijk worden gemaakt. In overleg met de koepels van de gedecentraliseerde overheden (IPO, VNG en SkVV) is in 2006 invulling gegeven aan de praktische uitvoering van het amendement. Omdat partijen zich richten op een overheid met minder centrale sturing en met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte rondom het controleren van elkaars uitgaven, is besloten om de gelden via een verdeelsleutel over de deelnemende decentrale overheden te beschikken bij de decemberbrief van de BDU 2007. Deze gelden worden daarom via het bijdragenartikel (artikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds) overgeboekt naar de BDU.

7.Kasritme Infrastructuurfonds

De ramingen van de verschillende projecten op het Infrastructuurfonds zijn beoordeeld en bepaald in hoeverre het noodzakelijk is de kasreeksen aan te passen als gevolg van herijkingen van kasritmes zonder dat projectmijlpalen worden aangepast dan wel als gevolg van projectvertragingen en -versnellingen. Met de toedeling van het voordelig saldo over het jaar 2006 van het Infrastructuurfonds is hiermee rekening gehouden. De verschuivingen over de jaren vinden plaats via artikel 39.01 (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) en 19.09 (Bijdrage van Hoofdstuk XII) van het Infrastructuurfonds.

8. Correctie agentschapsbijdragen 2006–2011

Tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de afspraak gemaakt om het beroep van Rijkswaterstaat op de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën niet meer onder het uitgavenkader van Verkeer en Waterstaat te laten vallen. Als gevolg van deze afspraak vindt een technische verwerking plaats van € 35,1 mln.

9. Loon- en prijsbijstelling 2007

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2007. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling zal naar de betreffende artikelen plaatsvinden bij Miljoenennota 2008 (tweede suppletore begrotingswijziging).

10. FES ontvangsten

Voor FES projecten: Leven met Water, biobrandstoffen (implementatie EU-richtlijn voor biobrandstoffen in de sector verkeer en vervoer: per 1 januari 2007 verplichtstelling van de bijmenging van aandeel van 2 procent biobrandstoffen in het wegverkeer) en bescherming Openbaar Vervoer tegen terroristische aanslagen is in 2006 minder uitgegeven dan begroot. Deze bedragen zijn in de 2e suppletoire begroting 2006 aan het FES teruggegeven en zijn nu weer opgevraagd.

11. Agentschapsvorming

Per 1 januari 2007 heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat de baten-lastendienststatus verkregen. In deze 1e suppletore wet wordt dit begrotingstechnisch geëffectueerd. Dit betekent dat de ontvangsten van de inspectie worden gedesaldeerd met de uitgaven. De ontvangsten (van derden) worden nu rechtstreeks in het agentschap ontvangen. In verband hiermede zijn op diverse uitgaven en ontvangsten artikelen verlagingen aangebracht.

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal WaterbeleidStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen68 5520– 1 23967 313-1 241– 806– 828– 734
Uitgaven:74 82002 61977 439– 4521 197– 103– 648
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie26 35603 90830 2647071 81660660
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming10 7790– 19310 586-393– 393660
31.01.02 HGIS Partners voor Water10 55701 12211 6796501 670600 
31.01.03 Leven met Water5 02002 9797 999450539  
31.02 Veiligheid11 22002 99114 2113 0103 0133  0573 075
31.02.01 Hoogwaterbescherming9 1950– 419 154– 43– 43– 38– 39
31.02.02 Kust2 0250– 1201 905– 120– 120– 120– 120
31.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat003 1523 1523 1733 1763 2153 234
31.03 Waterkwantiteit3 0960– 2362 860– 234– 234– 239– 89
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw3 0960– 2362 860– 234– 234– 239– 89
31.04 Waterkwaliteit34 1480– 4 04430 104– 3 935– 3 398– 3 527– 3 694
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water22 7800022 780   – 149
31.04.02 Ospar/Europese Mariene Strategie4 2310– 3033 928-303– 303– 303– 303
31.04.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat7 1370– 3 7413 396-3 632– 3 095– 3 224– 3 242
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   5 611    
– Agentschapsbijdragen   27 930    
– Restant   43 898    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   74%    
31.09 Ontvangsten5380– 22516– 19– 18– 23– 23

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteitStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen56 6460– 18 78937 857-5 867– 3 221– 8 020– 7 689
Uitgaven:62 7550– 9 90852 847– 6 862– 3 848– 7 578– 7 384
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.54 9410– 7 24547 696– 4 320– 1 858– 5 472– 5 268
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling1 768– 200– 141 554– 13– 14 – 2
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie4 207200– 1594 248– 10– 8– 8– 8
32.01.03 Gedragsbeinvloeding31 1800– 53830 642– 187– 189– 1898
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur0000    
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat17 7860– 6 53411 252– 4 110– 1 647– 5 275– 5 266
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.7 7280– 2 6635 065– 2 542– 1 990– 2 106– 2 116
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling19200192    
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»20400204    
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat7 3320– 2 6634 669– 2 542– 1 990– 2 106– 2 116
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren8600860000
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling270027    
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV590059    
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   2 373    
– Agentschapsbijdragen   16 872    
– Restant   33 602    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   74%    
32.09 Ontvangsten9 8800– 6 4803 400– 5 534– 5 325– 6 691– 6 691

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van een verschuiving uit het jaar 2006. In 2006 zijn er beschikkingen aangegaan met het Centraal Bureau Rijvaardigheid en Veilig Verkeer Nederland.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’sStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen67 0190– 12 49754 522-20 453– 7 663– 20 091– 17 769
Uitgaven:67 9640– 12 73455 230– 22 543– 9 050– 19 248– 17 189
33.01 Externe veiligheid7 25007 53814 788– 1 1099 7772572 348
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen4 34902 9067 255-86– 86– 86– 86
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens47107001 171    
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol2 43001 2853 715– 3 6887 478– 2 075 
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat002 6472 6472 6652 3852 4182 434
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart29 9460– 12 65917 287– 12 248– 10 747– 11 087– 11 106
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart4 523004 523    
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens87400874    
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren47800478    
33.02.04 IMO (HGIS)416017433    
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat23 6550– 12 67610 979– 12 248– 10 747– 11 087– 11 106
33.03 Veiligheid luchtvaart29 7640– 9 11320 651– 9 186– 8 080– 8 418– 8 431
33.03.01 Verbeteren luchtvaart3 13505003 635    
33.03.02 ICAO em EASA (HGIS)1 265001 265    
33.03.03 Internationaal1 06103941 455394394394394
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat24 3030– 10 00714 296– 9 580– 8  474– 8 812– 8 825
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring1 00401 5002 5040000
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens49700497    
33.04.02 Beveiliging luchtvaart44700447    
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen600– 600– 60– 60– 60– 60
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen00606060606060
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer001 5001 500    
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   5 269    
– Agentschapsbijdragen   29 206    
– Restant   20 755    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   45%    
33.09 Ontvangsten16 6950– 16 6950– 14 258– 13 718– 17 240– 17 240

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiserenStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen222 760200– 33 598189 362– 21 348– 20 712– 17 955– 17 930
Uitgaven:142 9432001 683144 826– 6 070– 5 319– 5 434– 5 456
34.01 Netwerk weg17 00601 54718 5531 5501 6581 6631 666
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling2 7460662 81266666666
34.01.02 Beheer en onderhoud810081    
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit3870– 66321– 66– 66– 66– 66
34.01.04 Benutting en aanleg13 0740– 1013 064– 10– 10– 10– 10
34.01.05 Verkeersmanagement0000    
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer71800718    
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat001 5571 5571 5601 6681 6731 676
34.02 Netwerk vaarwegen2 129002 1290000
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen2 129002 129    
34.03 Netwerk spoor65 528043965 967446448476481
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling9160– 23893– 24– 24– 10– 13
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet59500595    
34.03.03 Beheer overig680068    
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet63 7660063 766    
34.03. 05 Vervoer overig12800128    
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen550055    
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat00462462470472486494
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer58 280200– 30358 177– 8 066– 7 425– 7 573– 7 603
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling5 56605 05210 61852536663
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio’s13 9520013 952    
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties5 770005 770    
34.04.04 Stimulering martwerking OV20 985044321 4280000
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV1 0600751 135    
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi2 4052003722 977    
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat8 5420– 6 2452 297– 8 118– 7 478– 7 639– 7 666
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   9 602    
– Agentschapsbijdragen   11 223    
– Restant   119 354    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   75%    
34.09 Ontvangsten2 3720– 2 27498– 1 941– 1 868– 2 348– 2 348

In de verplichtingenbudgetten waren bedragen begrepen voor de regeling De Boer. Aangezien de regeling in 2005 is beëindigd dienen de verplichtingen over de jaren 2007 tot en met 2011 te worden verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiekStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen0dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen68 74202 22670 9682 2112 2142 4952 642
Uitgaven:77 97909 26887 2472 5722 5752 6202 642
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens5 44701 3656 812478478484487
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol0000    
35.01.02 Mainport (beleid) Schiphol3 88708904 777    
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid0000    
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.0000    
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens1 560001 560    
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat00475475478478484487
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens3 69902803 9790000
35.02.01 Verbetering martkwerking1 079001 079    
35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden72900729    
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit1 89102802 171    
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart28 53301 91430 4471 9341 9371 9741 992
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens23 7010023 701    
35.03.02 Luchtruim2 516002 516    
35.03.03 Marktordening en markttoegang2 316002 316    
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat001 9141 9141 9341 9371 9741 992
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer40 30005 70946 009160160162163
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie2 454002 454    
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart4 2930504 343    
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart12 6130012 613    
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer4 079004 079    
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer16 86105 50022 361    
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat00159159160160162163
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   10 806    
– Agentschapsbijdragen   6 027    
– Restant   70 414    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   100%    
35.09 Ontvangsten5 348005 348    
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat2 042002 042    
35.09.02 Overige ontvangsten3 306003 306    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteitStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen75 759021 33697 09516 27519 841– 14 907– 12 361
Uitgaven:105 4090– 2 407103 00219 46722 557– 11 719– 8 677
36.01 Leefomgeving hoofdwegen32 24901 68833 9372 3043 4241  924924
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming67700677    
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie6 4890– 376 452-76– 76– 76– 76
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer7 87501 6819 5562 3803 5002 0001 000
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit9 0360799 115    
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 13900139     
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer8 0330– 357 998    
36.02 Leefomgeving spoorwegen9 147009 1470000
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming710– 710-71– 71– 71– 71
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor00717171717171
36.02.03 Bodemsanering NS percelen9 076009 076    
36.03 Luchtvaart60 9270– 5 52855 39916 62718 59 6– 14 186– 10 148
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS11 1410011 141    
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)9 60609 19418 8006 700   
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)20 6760– 15 8764 8008 79615 694– 14 631– 10 599
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol30000300    
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol1680211379    
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol10 867010110 968 1 770  
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol99204171 409700700  
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens3 121003 121    
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens2 425002 425    
36.03.10 Duurzame luchtvaart1 631001 631    
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol0000    
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat00425425431432445451
36.04 Scheepvaart3 08601 4334 519536537543547
36.04.01 Duurzame zeevaart806020826    
36.04.02 Duurzame zeehavens32500325    
36.04.03 Duurzame binnenvaart1 95508802 835    
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat00533533536537543547
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   2 579    
– Agentschapsbijdragen   1 265    
– Restant   99 158    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   72%    
36.09 Ontvangsten58 7280058 7280000
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-111 0430011 043    
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-130000300    
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2&336 4430036 443    
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2&30000    
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten10 5170010 517    
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens25000250    
36.09.07 Overige ontvangsten17500175    

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van het aangaan van verplichtingen voor het Innovatie Programma Duurzame Logistiek (€ 15,6 mln.) en Geluidsisolatie Fase 2 (€ 5,0 mln.). Het Innovatie Programma Duurzame logistiek zal voor de periode 2007 tot en met 2012 gegund worden aan de Stichting Connekt voor een bedrag van € 24,8 mln. In de begroting is reeds een verplichtingen bedrag van € 9,0 mln. geraamd, zodat de bijstelling € 15,6 mln. bedraagt.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen43 0990– 2 98440 1 15    
Uitgaven:47 6840047 6840000
37.01Weer, klimaat en seismologie28 2980028 2980000
37.01 Weer16 3370– 96915 368– 956– 956– 956– 956
37.02 Klimaat9 946075510 701742742742742
37.03 Seismologie1 27902141 493214214214214
37.04 Contributie WMO (HGIS)73600736    
37.02 Ruimtevaart19 3860019 3860000
37.02.01 Aardobservatie19 3860019 386    
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven        
– Agentschapsbijdragen   27 562    
– Restant   20 122    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   88%    
37.09 Ontvangsten45400454    

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDUStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen6 632 299– 61 364– 791 5775 779 358– 144 745207 930284 851– 3 565
Uitgaven:6 642 293– 61 364– 681 3105 899 619– 154 87990  766354 256– 27 216
39.01 Bijdrage aan het IF4 756 683– 61 364– 690 5624 004 757– 156 87191 743351 156– 26 316
39.02 Bijdrage aan de BDU1 885 61009 2521 894 8621 992– 9773 100– 900

Op artikel 39.02 vindt er een verplichtingenbijstelling plaats van € 110,3 mln. In 2007 wordt de BDU beschikking vastgelegd voor 2008. Aangezien de uitgaven in 2008 lager zijn dan in 2007 wordt de verplichtingenraming verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen1 0260135 065136 091160 873144 861132 201105 572
Uitgaven:1 0260135 065136 091160 873144 861132 201105 572
40.01 Programmauitgaven1 0260135 065136 091160 873144 861132  201105 572
40.01.01 Onvoorzien82601 8392 66563 70947 58131 27214 777
40.01.02 Loonbijstelling200056 19156 39154 91654 86057 21753 985
40.01.03 Prijsbijstelling0041 89041 89042 24842 42043 71236 810
40.01.04 Nog te verdelen RWS0035 14535 145    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenWStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amen-dementSaldo mutaties van 1e suppl. begr.Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen227 271– 200– 2 126224 9453 020901– 1 240702
Uitgaven:234 611– 2009 430243 8417 4851 671415702
41.01 Centrale diensten148 094– 2007 139155 0335 902340– 953– 658
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW9 27404629 736– 38– 38– 38– 38
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW37 8250– 78237 043– 393– 393– 389– 389
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding6 61101676 778167971531
41.01.04 Internationaal beleid VenW3 5170– 1713 346– 101– 101– 101– 101
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijkjuridische advisering9 10505059 610471521520520
41.01.06 Financial en operational auditing6 396006 396    
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak4 07702604 337    
41.01.08 HGIS-gelden2 265002 265    
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden61 474– 2006 69867 9725 796254– 960– 681
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit7 550007 550    
41.02 Shared Service Organisatie65 70101 82067 5211 4801 0391 0351 035
41.02.0 ICT-dienstverlening7 46303627 825– 438– 438– 438– 438
41.02.02 Facilitaire dienstverlening36 995050037 4951 181740736736
41.02.03 Personele dienstverlening11 21407411 28874747474
41.02.04 Financiële dienstverlening3 42109434 364943943943943
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling6 6080– 596 549– 280– 280– 280– 280
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.20 816047121 287103292333325
41.03.01 Regeringsvliegtuig4 71103685 079    
41.03.02 Personeel en materieel DGP5 5990305 62930303030
41.03.03 Personeel en materieel DGTL7 2280– 6276 601– 627– 438– 397– 405
41.03.04 Personeel en materieel DGW3 27807003 978700700700700
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   202 945    
– Agentschapsbijdragen   9 557    
– Restant   31 339    
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht   82%    
41.09 Ontvangsten22 11304 02126 1342 9504 0392 0001 000

3. Baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat

Baten lasten paragraafInspectie Verkeer en Waterstaat 2007

Introductie

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan de Tweede Kamer het voornemen gemeld om de Inspectie Verkeer en Waterstaat per 1 januari 2007 batenlastendienst te laten worden. Ook als batenlastendienst blijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat integraal onderdeel van het Ministerie van verkeer en Waterstaat.

De missie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat:

De Inspectie Verkeer en Waterstaat bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers en bericht over de resultaten van het werk in de openbaarheid.

De visie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is: streven naar een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland met:

• zo min mogelijk ongelukken, incidenten, milieuvervuiling en overlast;

• voldoende mogelijkheden voor economische expansie;

• ondernemers en burgers die zich daar eveneens verantwoordelijk voor voelen, in een goed geordende markt.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kent een scheiding tussen beleid, toezicht en uitvoering. De Inspectie Verkeer en Waterstaat fungeert hierbij als toezichtorganisatie van het ministerie. Het formuleren van beleid is belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. Dit betekent dat de doelstellingen van de batenlastendienst afhankelijk zijn van de (lange termijn) beleidsdoelen en kaders die door Verkeer en Waterstaat worden aangegeven. Deze beleidsdoelen zijn geformuleerd in de beleidsartikelen van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Taken en grondslag

De taken die de Inspectie Verkeer en Waterstaat uitvoert, zijn voor een deel verankerd in de nationale en internationale wet- en regelgeving en verdragen. Dit geldt voor alle hoofddomeinen land, lucht en water. Een gedetailleerd overzicht over de taken en de grondslag is te vinden in het Jaarplan 2007 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De inspectieactiviteiten maken onderdeel uit van de integrale beleidsdoelstellingen, zoals deze in artikel 31 tot en met 36 zijn weergegeven in de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Producten en diensten

Toelating – continuering (T/C)

Technische objecten en systemen, evenals bedrijven en personen, worden na toetsing van de wettelijke voorwaarden, door middel van vergunningverlening of certificering, toegelaten tot het domein. Daarna vindt periodiek continuering van de toelating plaats, indien door middel van inspecties is vastgesteld dat nog aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. De kosten die verbonden zijn aan de activiteiten toelating en continuering worden zo veel mogelijk kostendekkend doorberekend aan de afnemers.

Inspectie – Handhaving (I/H)

Het meest kenmerkende proces voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat is het inspectiewerk: het daadwerkelijk kennisnemen van de feitelijke stand van zaken. Inspecties zijn ambtelijke onderzoeken in het kader van het toezicht en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit desk research, monitoring, het verwerken van digitale informatie, controles ter plaatse (langs de weg of het spoor, in de haven of op de luchthaven), bezoeken door inspectieteams aan bedrijven en incidentenonderzoek.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat kent drie categorieën inspecties:

1. Inspecties die verplicht zijn in het kader van de continuering van vergunningen (ex ante);

2. Inspecties bij vergunninghouders die ex-post plaatsvinden om te beoordelen of men zich houdt aan de voorwaarden die zijn verbonden aan een vergunning en of de wet wordt nageleefd.

3. Generiek gerichte inspecties, die los staan van vergunningen en die zich richten op alle actoren, dus bijvoorbeeld ook op niet-Nederlandse vergunninghouders.

Kennis, advies en berichtgeving (KAB)

De Inspectie beschikt over kennis van zaken om met gezag toezicht te kunnen houden. De expertise wordt ondermeer ingezet voor ontwikkeling en samenwerking met andere toezichthouders. Door berichtgeving worden publiek, sector en andere overheidsorganisaties geïnformeerd. De Inspectie publiceert haar bevindingen in het Jaarbericht en in publicaties die speciaal op bedrijven of het publiek zijn gericht. Burgers, ondernemingen en overheden kunnen ook terecht op de website en bij het informatiecentrum waar vergunningen kunnen worden aangevraagd en waar vragen kunnen worden gesteld over wet- en regelgeving en het toezicht per domein.

Doelmatigheidsindicator

Tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Inspectie worden afspraken gemaakt over de output die de Inspectie dient te leveren en de bijbehorende kostprijzen. Deze laatste zullen belangrijke indicatoren zijn van de doelmatigheidsverbetering, die de komende jaren gerealiseerd dient te worden. Specifiek onderdeel van de resultaatgerichte aansturing is de presentatie van de kosten en het volgen van de ontwikkelingen van de kosten in de tijd. Primaire sturing geschiedt daarbij door te bepalen wat de voortbrengingstijd is van de producten, doelmatigheidswinst ontstaat als die tijd kan worden bekort, eventueel met behulp van digitalisering. Een en ander zal moeten leiden tot:

• ontwikkeling (verlaging) kostprijs;

• verhoging productie per fte: door een afname van de normtijd per product of een toename van de direct productieve uren;

De kwaliteitsindicatoren daarbij zijn onder andere:

• kwaliteit: doorlooptijd;

• aantal beroepsprocedures/bezwaarschriften, aantal vormfouten;

• klanttevredenheid.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften zullen deze periodiek in het jaarverslag worden opgenomen.

Begroting van Baten en Lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van de Inspectie Verkeer en watarstaat

 200720082009201020112012
Baten      
1. Opbrengsten      
1a. Opbrengst moederdepartement65 33467 86861 91058 41358 41358 413
1b. Opbrengst overige departementen       
1c. Opbrengst derden25 47121 75220 92926 30226 30226 302
       
2. Rentebaten000000
3. Buitengewone baten000000
4. Exploitatiebijdrage000000
       
Totaal baten90 80589 62082 83984 71584 71584 715
       
Lasten      
5. Apparaatskosten89 97988 94682 35684 70684 71284 715
5a. Personele kosten59 98059 29154 89956 46556 46956 471
5b. Materiële kosten29 99929 65527 45728 24128 24328 244
       
6. Rentelasten684017000
       
7. Afschrijvingskosten       
7a. Materieel613525466930
7b. Immaterieel1451090000
       
8. Dotaties voorzieningenpmpmpmpmpmpm
9. Buitengewone lasten     
       
Totaal lasten90 80589 62082 83984 71584 71584 715
       
Saldo van baten en lasten000000

Baten

Opbrengst VenW (moederdepartement)

De opbrengst VenW is een vergoeding voor de producten:

• Inspectie – Handhaving;

• Kennis, advies en berichtgeving.

Opbrengst derden

De opbrengsten derden zijn de doorberekende kosten aan de afnemers van het product «toelating en continuering».

Lasten

Apparaatskosten zijn te onderscheiden in personele kosten en materiële kosten.

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

PersoneelRealisatie 2005Begroot 2006Begroot 2007Begroot 2008Begroot 2009
Aantal Fte’s954954962962925
Kosten per fte (x € 1 000)6565666666
– Eigen personeelskosten60 14060 14061 59561 59561 595
– Inhuur1 8601 8601 9051 9051 905
Personele Kosten62 00062 00063 50063 50061 000

De personele kosten hebben betrekking op:

• de salariskosten van en overige kosten van personeel in dienst van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

• de kosten van inhuur van externen door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op:

– bureau-, voorlichting en huisvestingskosten;

– kosten voor onderhoud en exploitatie van bedrijfsmiddelen;

– kosten voor huren en leasen van bedrijfsmiddelen.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de financiering van investeringen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat via de leen- en depositofaciliteit van het ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de materiële en immateriële vaste activa die door de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden aangehouden voor het in stand houden van het eigen apparaat. De afschrijvingen vinden lineair plaats.

De afschrijvingstermijnen die worden gehanteerd zijn voor Immateriële vaste activa 3 jaar en voor voertuigen 5 jaar.

Productgroepen

In onderstaand overzicht zijn de kosten per productgroep en domein van toezicht opgenomen (stand ontwerpbegroting 2007)

Bedragen * € 1 000     
DomeinKABI/HT/CTotale kostenTotale opbrengsten
Taxi (art. 34.04)4912 5021 9344 9271 887
Bus (art. 32.02)4942 0649933 550966
Goederenvervoer (art. 32.02)1 2487 3376 07414 6595 642
Rail (art. 33.02)1 1903 6951 6516 538804
Tram/metro (art. 33.02)8416102450
Totaal aandachtsgebied land350615 76010 56129 9179 299
Luchthavens/luchtruim (art. 33.03)3 7614 3121 1149 186955
Luchtvaartoperationele bedrijven (id.)3 9591 3452 1977 5002 301
Luchtvaarttechnische bedrijven (id.)3 1021 0253 3687 4963 285
Totaal aandachtsgebied lucht10 8226 6826 67824 1826 541
Koopvaardij (art. 33.03,32.04,35.03)2 6295 7612 80211 1922 340
Visserij (art. 33.03)319491 5431 912987
Binnenvaart (art. 33.03)1 3191 0853 1605 5642 859
Waterbeheer (art. 31.04)2 5223 8072456 5730
Totaal aandachtsgebied water6 78810 7017 75025 2406 186
Totaal regulier21 11733 14325 08079 33922 026
Totaal specifieke taken   11 4663 445
      
Totaal Inspectie Verkeer en Waterstaat   90 80525 471

Openingsbalans Inspectie V&W (1 januari 2007)

Bedragen in k€debet credit
1a Immateriële vaste activa2473a Verplichte reserve247
1b Materiële vaste activa1 642Totaal Eigen Vermogen247
Totaal vaste activa1 889  
    
  4 Voorzieningen799
  5 Initiële lening Min. Fin.1 125
2b Debiteuren incl. voorziening4 737  
2c1 Vordering op moederdepartement11 7796a Crediteuren4 443
2c2 Overige vorderingen7326b Overige schulden & overl. passiva11 759
2d Liquide middelen06c kortlopende deel lening764
Totaal vlottende activa18 107Totaal vlottende passiva16 957
Totaal activa19 137Totaal passiva19 137

Toelichting op de balansposten

ACTIVA

Vaste Activa

1a. Immateriële Vaste Activa

Dit betreft de zelfontwikkelde software voor de afgifte van digitale tachograafkaarten (KAUS). De afschrijving is lineair over 3 jaar. Hiervoor wordt tevens een verplichte reserve bij het eigen vermogen (creditzijde) opgenomen.

1c. Materiële Vaste Activa

Materiële activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs. Het betreft hier voornamelijk dienstauto’s De afschrijving is lineair over 5 jaar.

Vlottende Activa

2b. Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 Bedrag (k€)
Debiteuren7 635
Voorziening dubieuze debiteuren– 2 898
Totaal4 737

Voorziening dubieuze debiteuren

Teneinde de openstaande vorderingen zo reëel mogelijk te waarderen is een inschatting gemaakt van de oninbaarheid. Voor dat bedrag is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Vorderingen die oninbaar blijken worden ten laste van deze voorziening gebracht.

2c1. Vordering op moederdepartement

Deze vordering betreft het saldo van nog te verrekenen posten per 1-1-2007 tussen moederdepartement en de Inspectie als gevolg van de overgang naar batenlastendienst status.

2c2. Overige vorderingen en overlopende activa

Dit betreft vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen (o.a. de nog te factureren producten voor nieuwbouw zeevaart en de werkzaamheden EASA) en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

2d. Liquide middelen

Bank- en kassaldo worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Vaste Passiva

3. Eigen Vermogen

Het Eigen vermogen bestaat uit verplichte reserve voor de boekwaarde van de immateriële activa.

4. Voorzieningen

Voor de verplichtingen richting voormalig (oud-wachtgelders) van de Inspectie wordt een voorziening gevormd. Het gaat hierbij om drie personen die geen deel uitmaken van het huidige personeelsbestand. De voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.

5. Langlopend vreemd vermogen

Dit betreft de (verplichte) initiële lening bij het ministerie van Financiën ter financiering van in het verleden aangeschafte dienstspecifieke vaste activa, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het kortlopende gedeelte van deze lening is opgenomen onder de vlottende passiva.

Vlottende Passiva

6a. Crediteuren

Nog te betalen facturen van crediteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

6b. Overige schulden en overlopende passiva

Dit betreft diverse rekening-courantverhoudingen met andere organisaties en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Daarnaast betreft het nog te betalen personele verplichtingen zoals vakantiegeld, verlofuren, eindejaarsuitkering e.d., alle gewaardeerd tegen nominale waarde.

Dit betreft tevens ontvangen leges voor certificering van nieuwbouw binnenvaartschepen. De hiervoor uit te voeren werkzaamheden moeten nog starten en beslaan een periode van meerdere jaren. Opbrengsten worden genomen op het moment dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

6c. Kortlopende deel lening

Hieronder is het bedrag van de initiële lening opgenomen dat in 2007 wordt afgelost.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

De stand van de niet uit de balans blijkende verplichtingen sluit aan bij de stand die in de Verantwoording 2006 naar voren is gekomen; te weten € 39 484 333.

In het convenant omtrent Railned Veiligheid is geregeld dat een groep oud-medewerkers (nu Inspectiemedewerkers) in beginsel recht houden op de arbeidsvoorwaarden die bij Railned golden. De huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden bij Railned b.v. rond vervroegd uittreden zijn daarom ook nu nog relevant voor de verplichtingen van de Inspectie voor deze groep medewerkers.

Voor de Inspectie VenW geldt dat zij een verplichting naar haar personeel heeft voor alle, door de huidige werknemers van de Inspectie, opgebouwde wachtgeldrechten.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (in € 1 000) van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

 200720082009201020112012
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)000000
       
2. Totaal operationele kasstroom759634466930
       
3a. -/- totaal investeringen000000
3b. +/+ totaal desinvesteringen000000
3. Totaal investeringskasstroom000000
       
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement– 1 88900000
4b. +/+ eenmalige storting door het moederdepartement000000
4c. -/-aflossingen op leningen– 759– 634– 466– 9– 30
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit1 88900000
4. Totaal financieringskasstroom– 759– 634– 466– 9– 30
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)000000
(Maximale roodstand X,X mln.)      

Toelichting

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in computersystemen en software (zelf ontwikkeld en licenties)

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën betreft de initiële lening voor de start van de Inspectie als batenlastendienst.

Licence