Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

• de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid4
2.1Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties4
2.2De beleidsartikelen:4
 Artikel 1 Waarborgfunctie4
 Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners4
2.3De niet-beleidsartikelen:6
 Artikel 3 Nominaal en onvoorzien6

1. LEESWIJZER

De tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor 2007. De suppletore begroting hangt samen met de najaarsnota 2007.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens worden per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties van het begrotingsartikel toegelicht. Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven bij een beleidsartikel en wordt bij de andere beleidsartikelen verwezen naar deze toelichting.

De stand van de tweede suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geven ook de stand van de juridische verplichtingen weer. Deze stand heeft alleen betrekking op programmagelden.

De reeds bij eerste suppletore begroting toegekende middelen voor loon- en prijsbijstelling 2007 zijn in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel nominaal en onvoorzien (artikel 3). Deze verdeling wordt weergegeven in de tabel verdeling loon- en prijsbijstelling.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

(x €  1000)Art. nr.Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 156 232
Stand 1e suppletore begroting 2007 203 873
Belangrijkste suppletore mutaties  
1) Schuldsaneringmiddelen2.342 500
2) Storting aandeel schuld Bes in Land2.333 000
3) Reservering duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen ihkv PVNA2.29 500
4) Reservering duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen2.2– 9 100
5) Schuldsanering Aruba2.2– 25 200
6) Overige mutaties 704
Stand 2e suppletore begroting 2007 255 277

2.2 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. WaarborgfunctieStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen37 44643 7551 46845 223
      
Uitgaven:37 44643 7551 46845 223
1Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen37 44643 7551 46845 223
aReeds opgenomen ontwerpbegroting 2008  1 468 
      
Ontvangsten4 4698 56908 569

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. Bevorderen autonomie KoninkrijkspartnersStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen103 580143 22051 783195 003
Waarvan garantieverplichtingen11 88011 880 11 880
      
Uitgaven:117 421157 06151 783208 844
1Apparaat5 0497 1491 1268 275
aReeds opgenomen in ontwerpbegroting 2008  126 
bRealisatie dienstkantoor Aruba  300 
cApparaat financieel toezichthouder  700 
      
 Programma-uitgaven112 372149 91250 657200 569
 waarvan juridisch verplicht52 482110 029 139 949
2Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners111 863147 103– 24 148122 955
aReeds opgenomen in ontwerpbegroting 2008  652 
bReservering duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen ihkv PVNA  9 500 
cReservering duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen  – 9 100 
dSchuldsanering Aruba  – 25 200 
      
3Bevorderen staatskundige relaties5092 80974 80577 614
aReeds opgenomen in ontwerpbegroting 2008  5 
bApparaat financieel toezichthouder  – 700 
cStorting aandeel schuld BES in Land  33 000 
dSchuldsaneringmiddelen  42 500 
      
Ontvangsten8 5038 50308 503

Toelichting

1b Het nieuwe dienstkantoor van de Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba (VNO) is deze zomer opgeleverd. De kosten verbonden aan de bouw van dit pand konden niet volledig gedekt worden binnen het beschikbare budget op artikel 2.1 Daarom wordt € 0,3 mln. ingezet van nominaal en onvoorzien (artikel 3).

1c en 3c De apparaatskosten verbonden aan het college financieel toezicht worden herschikt binnen begrotingsartikel 2. Onder artikelonderdeel 2.1 worden alle apparaatuitgaven verantwoord waaronder nu ook de apparaatuitgaven verbonden aan het college financieel toezicht. De beschikbare middelen hiervoor stonden eerder onder begrotingsartikel 2.3.

2b en 2c Nederland ondersteunt de Nederlandse Antillen bij een duurzame verbetering van onder meer het gevangeniswezen. Dit geschiedt in het kader van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen. In eerste aanleg is de uitvoering van het PVNA een verantwoordelijkheid voor de eilanden zelf.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de VN Commitee Against Torture (CAT) is duidelijk geworden dat de situatie binnen het gevangeniswezen op de Nederlandse Antillen niet volledig aan de internationale eisen voldoet. Onlangs heeft ook de Europese commissie voor de preventie van schending van mensenrechten (CPT) een bezoek gebracht aan op de Nederlandse Antillen.

In afwachting van de uitkomsten van dat bezoek wordt er door Nederland geld gereserveerd. Daartoe wordt € 9,5 mln. overgeboekt van de begroting van BZK (VII) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV). Dit geld wordt via de eindejaarsmarge (€ 9,1 mln.) van Koninkrijksrelaties (IV) gereserveerd voor 2008. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor een mogelijke bijdrage aan een duurzame verbetering van het gevangeniswezen. De ontstane ruimte van € 0,4 mln. wordt ingezet voor het versnel

len van een aantal projecten in het kader van het PVNA zodat er volgend jaar budgettaire ruimte ontstaat. Bij Voorjaarsnota 2008 wordt een nadere afweging gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en interdepartementaal. De besteding kan mogelijk ingevuld worden op basis van de uitkomsten van het bezoek van het CPT en een te ontwikkelen plan van aanpak.

2d Aangezien Aruba niet aan de voorwaarde van begrotingsevenwicht heeft voldaan, worden de gereserveerde middelen voor schuldsanering Aruba niet besteed in 2007. Conform bestaande afspraken worden deze middelen toegevoegd aan de begroting 2008.

3c Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben ingestemd met het instellen van financieel toezicht zoals geregeld bij Algemene Maatregel van Rijksbestuur. Dit is een harde voorwaarde voor schuldsanering. In een nader overleg met de BES eilanden zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de betalingsachterstanden moeten voldoen voordat die voor sanering in aanmerking komen. Het overzicht van de te saneren betalingsachterstanden moeten onder andere worden voorzien van een accountantscontrole.

Doordat aan de eerste voorwaarde van financieel toezicht is voldaan wordt het geld door Nederland voor de sanering van de betalingsachterstanden op een bestemmingsrekening gestort bij de Bank Nederlandse Antillen (BNA). Voor de sanering van de betalingsachterstanden voor de BES wordt € 33 mln. van de aanvullende post van Financiën toegevoegd aan de begroting HIV Koninkrijksrelaties. In artikel 15 van het overgangsakkoord zijn de volgende maximale bedragen vastgelegd per eilandgebied: Bonaire 55,3 mln. ANG, Sint Eustatius 15,1 mln. ANG en Saba 5,5 mln. ANG. In totaal 75,9 mln. ANG.

Afhankelijk van het tempo waarin de BES eilanden door een accountant goedgekeurde betalingsachterstanden overzichten kunnen aanleveren wordt er in 2007 nog gestart met de daadwerkelijke sanering van achterstanden.

3d In het overgangsakkoord met de BES is vastgelegd dan Nederland het aandeel van de BES in de onverdeelde Landschuld op een geblokkeerde bestemmingsrekening zal storten (artikel 14 van het overgangsakkoord). Het euro equivalent van 102 mln ANG (€ 42,5 mln.) wordt van de aanvullende post toegevoegd aan HIV. Bij de Bank Nederlandse Antillen (BNA) wordt een geblokkeerde bestemmingsrekening geopend om deze middelen op te storten. Daadwerkelijke overname van deze schulddiensten zal pas plaatsvinden op het moment dat de schulden van het Land definitief zijn verdeeld over de vijf eilandgebieden.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

3. Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen1 3653 057– 1 8471 210
      
Uitgaven1 3653 057– 1 8471 210
3.1Loonbijstelling2621 312– 1 205107
aReeds opgenomen in ontwerpbegroting 2008  – 905 
bRealisatie dienstkantoor Aruba  – 300 
      
3.2Prijsbijstelling5051 147– 642505
aReeds opgenomen in ontwerpbegroting 2008  – 642 
      
3.3Onvoorzien5985980598
aReeds opgenomen in ontwerpbegroting 2008 00 
      
Ontvangsten 00 0

Verdeling loon- en prijsbijstelling (x € 1000)

ArtikelLoonbijstellingPrijsbijstelling
1. Waarborgfunctie81199
2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners113538
3. Nominaal en onvoorzien1275
Totaal van de verdeling1051642
Licence