Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

• de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

• de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD blz.

1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid4
2.1Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties4
2.2De beleidsartikelen:6
 1) Veiligheid:6
 Artikel 2 Politie6
 Artikel 4 Partners in Veiligheid8
 Artikel 5 Nationale veiligheid9
 Artikel 14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid10
 Artikel 15 Crisis- en rampenbeheersing10
 Artikel 16 Brandweer en GHOR11
   
 2) Bestuur en democratie:13
 Artikel 1 Grondwet en democratie13
 Artikel 6 Functioneren openbaar bestuur13
 Artikel 9 Grotestedenbeleid14
   
 3) Kwaliteit openbare sector:15
 Artikel 7 Informatiebeleid openbare sector15
 Artikel 10 Arbeidszaken overheid16
 Artikel 11 Kwaliteit Rijksdienst16
   
2.3De niet-beleidsartikelen18
 Artikel 12 Algemeen18
 Artikel 13 Nominaal en onvoorzien19
 Artikel 17 Vutfonds19

1. LEESWIJZER

De tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2007. De tweede suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2007.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties groter dan € 1 mln. toegelicht. Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven bij een beleidsartikel en wordt bij de andere beleidsartikelen verwezen naar deze toelichting.

De stand van de tweede suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geven ook de stand van de juridische verplichtingen voor de programmagelden weer per 1 oktober 2007.

De reeds bij eerste suppletore begroting toegekende middelen voor loon- en prijsbijstelling 2007 zijn in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel nominaal en onvoorzien (artikel 13). Deze verdeling wordt weergegeven in de tabel verdeling loon- en prijsbijstelling.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (x € 1 000)

 Art. nr. Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 6 411 654
Stand 1e suppletore begroting 2007 7 075 990
Belangrijkste suppletore mutaties  
1) Bijstelling raming regiokorpsen2.2– 6 500
2) KLPD helikopters2.3– 22 447
3) DGVP2.6– 14 553
4) Huisvesting AIVD5.1– 6 000
5) Bijdrage investeringsimpuls7.23 199
6) Biometrie7.4– 32 508
7) Duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen en Aruba12.19 500
8) Arbeidsvoorwaarden lokaal bestuur12.11 500
9) Herverdeeleffecten besluit doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR)/ materiele voorzieningen brandweer16.25 000
Overige mutatiesDiversen– 675 840
Stand 2e suppletore begroting 2007 6 337 341

Toelichtingen:

1 Bijstelling raming regiokorpsen:

Een achterblijvende uitputting vanwege een verminderde bijdrage ex artikel 3 BFRP aan noodlijdende politiekorpsen.

2 KLPD helikopters:

Een verlaging van de algemene bijdrage aan het KLPD vanwege de verrekening van openstaande bijdragen op de balans van het KLPD, hetgeen is veroorzaakt door vertraging bij de levering van nieuwe helikopters.

3 DGVP:

De afwikkeling van de regeling voor de geneeskundige verzorging politie zal in 2008 plaatshebben. Het bestaande saldo zal daarom naar 2008 worden meegenomen. Op deze wijze blijft dit behouden voor de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel.

4 Huisvesting AIVD:

De oplevering van de nieuwe huisvesting AIVD wordt gefaseerd, om eerdere vertragingen in te lopen. Hierdoor lopen de werkzaamheden langer door. De uitgavenraming wordt hierop aangepast. Het gereedkomen van de nieuwe huisvesting is met enkele maanden vertraagd. De fysieke verhuizing zal nu plaatsvinden aan het eind van 2007. De verwachting is dat een aanzienlijk deel (€ 6 mln.) van de kosten daarvan pas in 2008 tot betaling zal komen.

5 Bijdrage investeringsimpuls:

Uit de investeringsimpuls e-overheid worden voor de projecten Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (€ 1,8 mln.), Overheidsdiensten Platform (€ 0,9 mln.) en de Persoonlijke Internet Pagina (€ 0,5 mln.) middelen toegevoegd aan de begroting van BZK.

6 Biometrie:

De invoering van het project Biometrie is na een uitspraak van de voorzieningenrechter vertraagd. Het project Biometrie betreft de bouw en implementatie van aanvraagstations voor het reisdocumentenprogramma. De Europese aanbesteding zal begin 2008 worden afgerond.

7 Duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen en Aruba:

Nederland ondersteunt de Nederlandse Antillen bij een duurzame verbetering van onder meer het gevangeniswezen. Dit geschiedt in het kader van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA). In eerste aanleg is de uitvoering van het PVNA een verantwoordelijkheid voor de eilanden zelf.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de VN Commitee Against Torture (CAT) is duidelijk geworden dat de situatie binnen het gevangeniswezen op de Nederlandse Antillen niet volledig aan de internationale eisen voldoet. Onlangs heeft ook de Europese commissie voor de preventie van schending van mensenrechten (CPT) een bezoek gebracht aan de Nederlandse Antillen.

In afwachting van de uitkomsten van dat bezoek wordt er door Nederland geld gereserveerd. Daartoe wordt € 9,5 mln. overgeboekt van de begroting van BZK (VII) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV). Dit geld wordt via de eindejaarsmarge (€ 9,1 mln.) Koninkrijksrelaties (IV) gereserveerd voor 2008. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor een duurzame verbetering van het gevangeniswezen. De ontstane ruimte van € 0,4 mln. wordt ingezet voor het versnellen van een aantal projecten in het kader van het PVNA zodat er volgend jaar budgettaire ruimte ontstaat. Bij Voorjaarsnota 2008 wordt een nadere afweging gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Nederland en de Nederlandse Antillen alswel interdepartementaal. De besteding kan mogelijk ingevuld worden op basis van de uitkomsten van het bezoek van het CPT en een te ontwikkelen plan van aanpak.

8 Arbeidsvoorwaarden lokaal bestuur:

Het betreft een reservering i.v.m. onderzoek naar arbeidsvoorwaarden in het lokale bestuur.

9 Herverdeeleffecten besluit doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR)/materiele voorzieningen brandweer:

Als gevolg van een nieuwe verdeling van de BDUR zijn er brandweerregio’s die er vanaf 2008 op achteruitgaan. Deze daalregio’s worden nu al gecompenseerd ten behoeve van het eerste jaar waarin de nieuwe verdeling van kracht wordt. Daarnaast wordt er € 2 mln. herschikt voor materiële voorzieningen van de brandweer in het kader van het op orde krijgen van de rampenbestrijding.

2.2 De beleidsartikelen

Veiligheid

Artikel 2 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. PolitieStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen4 589 3214 685 60266 5624 752 164
Waarvan garantieverplichtingen539 775550 27560 725611 000
      
Uitgaven:4 272 9414 369 22266 5624 435 784
1Apparaat10 63110 4421 77712 219
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  39 
bApparaat (van diverse artikelen)  1 445 
cLoon- en prijsbijstelling (van art. 4.1)  293 
      
 Programma-uitgaven4 262 3104 358 78064 7854 423 565
 waarvan juridisch verplicht   4 367 059
      
2Politie op regionaal niveau3 468 1353 531 11738 2053 569 322
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  68 832 
bBijstelling raming regiokorpsen  – 6 500 
cTrainees (naar art. 12.1)  – 211 
dUnit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken/Nationaal Informatie Knooppunt (UTBT/NIK) (naar art. 2.3)  – 16 
eGrensoverschrijdende politiesamenwerking (van art. 2.3)  751 
fHigh Tech Crime (HTC) (van art. 2.3)  32 
gNationale recherche (naar art. 2.3)  – 11 
hForensische opsporing (naar art. 2.3)  – 450 
iProces en productontwikkeling (naar art. 2.3)  – 775 
jAanhoudings- en ondersteuningseenheden (naar art. 2.3)  – 19 992 
kProgramma Verbetering Opsporing en Vervolging (PVOV) (naar art. 2.3)  – 955 
lUitvoering Wet Politiegegevens (WPG) (naar art. 2.3)  – 2 500 
      
3Politie op bovenregionaal en landelijk niveau529 561536 88022 537559 417
*Bijdragen baten-lastendiensten KLPD472 597   
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  12 876 
bNederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS) (van Justitie)  150 
cVbbV (naar Justitie)  – 125 
dKLPD helikopters  – 22 447 
eApparaat (naar art. 2.1)  – 900 
fUnit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken/Nationaal Informatie Knooppunt (UTBT/NIK) (van art. 2.2)  16 
gGrensoverschrijdende politiesamenwerking (naar art. 2.2)  – 751 
hHigh Tech Crime (HTC) (naar art. 2.2)  – 32 
iNationale Recherche (van art. 2.2)  11 
jForensische opsporing (van art. 2.2)  450 
kTijdelijke ouderenregeling (TOR) KLPD (van art. 2.5)  1 741 
lUitvoering taken Onderzoeksraad voor Veiligheid (naar art. 14.2)  – 106 
mAfdeling Politieel Veiligheidsbeleid (PVB) budget (van at. 2.4)  5 
nProces- en productontwikkeling (van art. 2.2)  775 
oProject European Firearms Experts EFE (van art. 4.6)  58 
pAanhoudings- en ondersteuningseenheden (van art. 2.2)  19 992 
qPrestatiebekostiging KLPD (van art. 2.4)  3 556 
rProgramma Verbetering Opsporing en Vervolging (PVOV) (van art. 2.2)  955 
sUitvoering Wet Politiegegevens (WPG) (van art. 2.2)  2 500 
tVUT/Prepensioen/Levensloop (VPL) KLPD (van art. 2.5)  3 813 
      
4Prestatievermogen van de politie71 79862 859– 1 96960 890
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  1 916 
bEvaluatie Wet BIBOB (naar Justitie)  – 39 
cVeiligheidsmonitor (naar EZ)  – 225 
dAfdeling Politieel Veiligheidsbeleid (PVB) budget (naar art. 2.3)  – 5 
ePrestatiebekostiging KLPD (naar art. 2.3)  – 3 556 
fLooking Through the wall (naar art. 4.2)  – 60 
      
5Adequaat niveau van politiepersoneel192 816211 42420 565231 989
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  26 545 
bApparaat (naar art. 2.1)  – 426 
cTijdelijke ouderenregeling (TOR) KLPD (naar art. 2.3)  – 1 741 
dVUT/Prepensioen/Levensloop (VPL) KLPD (naar art. 2.3)  – 3 813 
      
6Geneeskundige verzorging politie016 500– 14 5531 947
aDGVP  – 14 553 
      
Ontvangsten3 2153 21503 215

2.1b Apparaat:

Diverse herschikkingen tussen artikelonderdelen omdat realisatie op ander artikelonderdeel wordt geboekt dan waar het is geraamd. Het gaat hierbij met name om technische correcties waarbij personeelskosten bij programma-uitgaven aan apparaatsbudget worden toegevoegd.

2.2b Bijstelling raming regiokorpsen:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

2.3d KLPD helikopters:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

2.2j/2.3p Aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE-en):

Zes korpsen krijgen een bijdrage voor de AOE-en. Hiertoe wordt € 19,9 mln. overgeheveld van de algemene bijdrage (art. 2.2) naar artikel 2.3 Bekostiging Bovenregionale Voorzieningen.

2.2l/2.3s Uitvoering Wet politiegegevens (WPG):

Het budget voor de uitvoering van de Wet Persoonsgegevens is in de 1e suppletore begroting niet op het juiste artikelonderdeel geboekt. Dit wordt met deze mutatie rechtgezet.

2.3k/2.5c Tijdelijke ouderenregeling (TOR) KLPD:

Herschikking op het gebied van arbeidsvoorwaarden (TOR) omdat de realisatie op een ander artikelonderdeel wordt geboekt dan waar het is geraamd.

2.3q/2.4e Prestatiebekostiging KLPD:

De uitgangspunten voor de prestatiebekostiging van de Nederlandse Politie zijn vastgesteld in het Landelijk Kader Nederlandse Politie. De bijdrage voor het KLPD is van het totale budget voor prestatiebekostiging op artikelonderdeel 2.4 afgehaald en wordt door deze mutatie op het budget van de KLPD op artikelonderdeel 2.3 geboekt, waar deze kosten worden verantwoord.

2.3t/2.5d VUT/Prepensioen/Levensloop (VPL) KLPD:

De bijdrage voor het KLPD voor de VPL is van het totale VPL-budget op artikelonderdeel 2.5 afgehaald en wordt door deze mutaties op het budget van de KLPD op artikelonderdeel 2.3 geboekt, waar deze kosten worden verantwoord.

2.6a DGVP:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

2.2 Extra wijkagenten en forensisch assistenten

Vanuit artikelonderdeel 2.2 worden, in afwijking van de ontwerpbegroting 2007, middelen bestemd voor een vervroegde start van de uitvoering van de ambities uit het Beleidsprogramma «Samen leven samen werken». De algemene bijdrage aan de regiokorpsen wordt in 2007 met € 7,1 mln. verhoogd, zodat vanaf 1 oktober 2007 al kan worden gestart met het traject om in 2011 500 extra wijkagenten en 500 forensisch assistenten in dienst te hebben.

Artikel 4 Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Partners in veiligheidStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen111 514108 6954 903113 598
      
Uitgaven:111 514108 69537 146145 841
1Apparaat9 25310 301– 18610 115
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  706 
bApparaat (naar art. 2.1 en 16.1)  – 224 
cLPO (naar art. 2.1, 15.1 en 16.1)  – 668 
      
 Programma-uitgaven102 26199 58537 332136 917
 Waarvan juridisch verplicht   73 763
      
2Veiligheidsbeleid op nationaal niveau5 2735 78030 65136 431
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  31 697 
bBijdrage financiering CCV (naar Justitie)  – 2 000 
cBijdrage project evaluatie CCV (naar Justitie)  – 27 
dInzet RIVM/NMP bij project nationale veiligheid (naar VWS)  – 150 
eRadicalisering en polarisering (naar GF)  – 200 
fBeëindiging project aanpak urgente bedrijvenlocaties (van EZ)  229 
gTrainees (naar art. 12.1)  – 138 
hBeleidseffectenanalyse fysieke veiligheid (naar art. 4.3)  – 20 
iPreparation Camps (Prepcamps)/ Programma Nationale Veiligheid (PNV) (van art. 4.3)  1 200 
jProject Looking through the wall (van art. 2.4)  60 
      
3ICT-infrastructuur90 26886 6456 86893 5 13
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  5 954 
bMedegebruik opstelpunten C2000  1 527 
cOntmanteling ILM netwerk (van Defensie)  226 
dKostenregeling brandweer Limburg zuid  506 
eTrainees (naar art. 12.1)  – 59 
fUitvoering taken Onderzoeksraad voor Veiligheid (naar art. 14.2)  – 106 
gBeleidseffectenanalyse fysieke veiligheid (Van art. 4.2)  20 
hPreparation Camps (Prepcamps)/Programma Nationale veiligheid (PNV) (naar art. 4.2)  – 1 200 
6Veiligheidsbeleid op internationaal niveau6 7205 969– 1875 782
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 55 
bTrainees (naar art. 12.1)  – 74 
cProject European Firearms Experts (EFE) (naar art. 2.3)  – 58 
      
Ontvangsten 4 4004 6402 0336 673
aMedegebruik opstelpunten C2000  1 527 
bKosten regeling brandweer Limburg zuid  506 

4.2b Bijdrage financiering Centrum Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV):

Onlangs is een besluit genomen over het werkplan 2007 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). BZK draagt bij aan het CCV. De bijdrage wordt overgeboekt naar de begroting van Justitie.

4.2i/4.3h Preperation Camps (Prepcamps)/Programma Nationale Veiligheid (PNV):

De uitgaven voor het programma Nationale Veiligheid en de bijdrage voor de Preparation Camps waren niet begroot. Deze tegenvallers worden gedekt door de incidentele lagere uitgaven op artikel 4.3.

4.3b/ontvangsten a Medegebruik opstelpunten C2000:

In 2002 is besloten tot medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door commerciële providers. De dienst Domeinen van het ministerie van Financiën ontvangt deze opbrengsten, die volgens afspraak ten gunste worden gebracht aan BZK. De opbrengsten bedragen € 1 527 000.

Artikel 5 Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5. Nationale veiligheidStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen176 541176 741– 2 594174 147
      
Uitgaven:176 541176 741– 2 594174 147
1Apparaat172 466172 666– 2 658170 008
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  3 794 
bHuisvesting AIVD  – 6 000 
cTrainees (naar art. 12.1)  – 452 
      
2Geheime uitgaven4 0754 075644 139
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  64 
      
Ontvangsten2 9913 19103 191

5.1b Huisvesting AIVD:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

Artikel 14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen14 06114 63086615 496
      
Uitgaven:14 06114 63086615 496
      
1Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)4 5395 1082255 333
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  125 
bApparaat (van art. 12.1)  100 
      
2Onderzoeksraad voor veiligheid (OvV)9 5229 52264110 163
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  218 
bUitvoering taken Onderzoeksraad voor Veiligheid (van diverse artikelen)  423 
      
Ontvangsten0000

Artikel 15 Crisis- en rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15. CrisisbeheersingStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen34 53336 5944 16640 760
      
Uitgaven:35 89737 9584 16642 124
1Apparaat7 9277 8926218 513
aApparaat (van art. 15.4)  400 
bLoon- en prijsbijstelling (van art. 4.1)  221 
      
 Programma uitgaven27 97029 2663 54532 811
 waarvan juridisch verplicht   20 762
      
2Proactie/preventie5 0004 782– 4434 339
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 148 
bTrainees (naar art. 12.1)  – 38 
cFinanciering convenanten (naar art. 15.3)  – 200 
dPopulatiebestanden (naar art. 16.3)  – 57 
      
3Functioneren crisisbeheersingsorganisatie12 27014 5042 07116 57 5
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 1 471 
bBijdrage verbetering management overstromingen (van V&W)  4 000 
cBijdrage programmabureau taskforce management overstroming (aan V&W)  – 402 
dBijdrage waakvlamovereenkomst 2007–2008 TNO PML (aan VROM)  – 225 
eTrainees (naar art. 12.1)  – 160 
fApparaat (naar art. 16.1)  – 20 
gSchade bij rampen (van art. 15.4)  300 
hFinanciering convenanten (van art. 15.2)  200 
iOverdracht Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) (naar art. 16.3)  – 151 
      
4Aansturen crisisbeheersing8 9008 8306999 529
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  875 
bBijdrage crisisinformatievoorziening (van Defensie)  850 
cTrainees (naar art. 12.1)  – 20 
dApparaat (naar art. 15.1)  – 400 
eCell broadcasting (naar art. 15.5)  – 200 
fSchade bij rampen (naar art. 15.3)  – 300 
gUitvoering taken Onderzoeksraad voor Veiligheid (naar art. 14.2)  – 106 
      
5Crisiscommunicatie1 8001 9501 2183 168
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  1 018 
bCell broadcasting (van art. 15.4)  200 
      
Ontvangsten2 0002 23202 232

15.3b Bijdrage verbetering management overstromingen:

Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen (Kamerstukken II 2006/07, 27 625, nr. 77) zijn de staatssecretaris van V&W en de minister van BZK overeengekomen om te investeren in de verbetering van de regionale voorbereiding op de gevolgen van overstromingen. Om de in 2007 doorgevoerde verbeteringen in de praktijk te toetsen zal van 3 t/m 7 november 2008 een grootschalige nationale oefenweek worden gehouden.

15.3 Versterking veiligheidsregio’s

Vanuit artikelonderdeel 15.3 worden in afwijking van de ontwerpbegroting 2007, middelen (€ 0,9 mln.) bestemd voor een vervroegde start van de uitvoering van de ambities uit het Beleidsprogramma «Samen leven samen werken». In 2007 zullen bijdragen worden verstrekt aan een aantal veiligheidsregio’s, vooruitlopend op de wet Veiligheidsregio’s en de daarop betrekking hebbende AMVB’s. Op deze wijze wordt gekomen tot een versterking van de veiligheidsregio’s, de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

Artikel 16 Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16. Brandweer en GHORStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen148 352151 1978 998160 195
      
Uitgaven:148 379151 2248 998160 222
1Apparaat5 5662 3401 9124 252
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  990 
bApparaat (van art. 15.3, 16.2 en 16.4)  545 
cLPO (van art. 4.1 en naar art. 16.2, 16.3 en 16.4)  377 
      
 Programma-uitgaven142 813148 8847 086155 970
 Waarvan juridisch verplicht   134 513
      
2Bestuurlijke organisatie111 521115 4515 267120 718
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  1 495 
bHerverdeeleffecten besluit doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR)/ materiele voorzieningen brandweer  5 000 
cTrainees (naar art. 12.1)  – 118 
dApparaat (naar art. 16.1)  – 400 
eLPO (van art. 16.1)  – 105 
fNetwerk Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS/NET3A) (naar art. 16.4)  – 500 
gUitvoering taken Onderzoeksraad voor Veiligheid (naar art. 14.2)  – 105 
      
3Taken4 1224 6227685 390
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  1 262 
bBijdrage populatiebestanden (aan VROM)  – 115 
cBijdrage railplan (van V&W)  234 
dTrainees (naar art. 12.1)  – 39 
eLPO (van art. 16.1)  – 62 
fNetwerk Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS/NET3A) (naar art. 16.4)  – 500 
gUrban Search and Rescue (USAR) (naar art. 16.4)  – 220 
hPopulatiebestanden (van art. 15.2)  57 
iOverdracht Koninklijke Bond tot het redden van Nederlandse Drenkelingen (KNBRD) (van art. 15.3)  151 
      
4Kwaliteit27 17028 8111 05129 862
*Bijdragen baten-lastendienst Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR)10 504   
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 73 
bTrainees (naar art. 12.1)  – 20 
cApparaat (naar art. 16.1)  – 20 
dLPO (van art. 16.1)  – 56 
eNetwerk Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS/NET3A) (van art. 16.2 en 16.3)  1 000 
fUrban Search and Rescue (USAR) (van art. 16.3)  220 
      
Ontvangsten2502500250

16.2b Herverdeeleffecten besluit doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR)/ materiele voorzieningen brandweer:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

16.2f/16.3f/16.4e Netwerk Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS/NET3A):

Dit betreft een herschikking ten behoeve van extra zendpalen van het waarschuwingsstelsel (WAS) en de aanpassing van het waarschuwingsstelsel via het analoge netwerk (Net 3A).

16.2 Versterking veiligheidsregio’s

Vanuit artikelonderdeel 16.2 worden in afwijking van de ontwerpbegroting 2007, middelen (€ 0,7 mln.) bestemd voor een vervroegde start van de uitvoering van de ambities uit het Beleidsprogramma «Samen leven samen werken». In 2007 zullen bijdragen worden verstrekt aan een aantal veiligheidsregio’s, vooruitlopend op de wet Veiligheidsregio’s en de daarop betrekking hebbende AMVB’s. Op deze wijze wordt gekomen tot een versterking van de veiligheidsregio’s, de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

Bestuur en democratie

Artikel 1 Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. Grondwet en democratieStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen11 86418 664– 1 73416 930
      
Uitgaven:11 86418 664– 1 73416 930
1Apparaatuitgaven3 7364 4713194 790
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  106 
bAntilliaanse regelgeving in beeld  200 
cApparaat (naar art. 6.1)  – 10 
dDetachering Brussel (van art. 12.1)  23 
      
 Programma-uitgaven8 12814 193– 2 05312 140
 Waarvan juridisch verplicht   11 958
      
2Programma6 89312 958– 2 14910 809
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  106 
bBurgerforum en Nationale conventie  – 1 855 
cStaatscommissie grondwet  – 400 
      
3Kiesraad1 2351 235961 331
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  26 
bSecretariaat Kiesraad (van art. 12.1)  70 
      
Ontvangsten00200200
aAntilliaanse regelgeving in beeld  200 

1.2b Burgerforum en Nationale conventie:

De projecten Burgerforum en Nationale Conventie zijn vorig jaar versneld afgerond i.v.m. de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De raming wordt daarom verlaagd.

Artikel 6 functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6. Functioneren Openbaar BestuurStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen38 89738 9242 47741 401
      
Uitgaven:38 89738 9241 52340 447
1Apparaat7 2196 7463 1449 890
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  2 940 
bHaalbaarheidsonderzoek huis der democratie  200 
cTrainees (naar art. 12.1)  – 49 
dApparaat (van art. 1.1 en 10.1 )  53 
      
 Programma-uitgaven31 67832 178– 1 62130 557
 Waarvan juridisch verplicht   28 048
      
2Inrichting en werking openbaar bestuur6 1456 645– 2066 439
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  404 
bVergoeding van decentrale overheden voor Nationale Ombudsman (naar Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten)  – 171 
cEuro GSB, doelstelling 2  140 
dUrbact: NICIS  150 
eVergoeding decentrale overheden voor Nationale Ombudsman  171 
fStimuleringsregeling burgemeestersreferendum  – 900 
      
3Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers10 01810 018– 8879 131
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  213 
bRechtspositie politieke ambtsdragers  – 1 100 
      
4Faciliteren politieke partijen15 51515 515– 52814 987
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  272 
bSubsidie politieke partijen  – 800 
      
Ontvangsten1551 4554611 916
aEuro GSB, doelstelling 2  140 
bUrbact: NICIS  150 
cVergoedingen decentrale overheden voor Nationale Ombudsman  171 

6.3b Rechtspositie politieke ambtsdragers:

Er is in 2007 minder geld uitgegeven aan de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Dit komt doordat er minder personen aanspraak hebben gemaakt op deze regeling dan was geraamd.

Artikel 9 Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9. GrotestedenbeleidStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen20 385363 256– 363 2560
      
Uitgaven:424 547767 418– 767 4180
1Apparaat3 1993 672– 3 6720
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 3 672 
      
 Programma-uitgaven421 348763 746– 763 7460
 Waarvan juridisch verplicht   0
      
2Faciliteren grotestedenbeleid4 8764 876– 4 8760
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 4 876 
      
3Stimuleren grotestedenbeleid416 472758 870– 758 8700
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 758 870 
      
Ontvangsten299 139642 757– 642 7570
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 642 757 

Met de start van het nieuwe kabinet is het Grotestedenbeleid (art. 9) overgegaan naar de begroting van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Deze overgang is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2007.

Kwaliteit openbare sector

Artikel 7 Informatiebeleid openbare sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen102 637170 140– 11 413158 727
      
Uitgaven:106 805156 644– 11 413145 231
1Apparaat4 2744 313584 371
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  117 
bTrainees (aan art. 12.1)  – 59 
      
 Programma-uitgaven102 531152 331– 11 471140 860
 Waarvan juridisch verplicht   115 617
      
2Verbeteren ICT-voorzieningen46 39344 32420 42764 751
*Bijdrage baten-lastendiensten BPR1 643   
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  750 
bOSOSS (van OCW, EZ en SZW)  84 
cProgramma implementatie agenda ICT-beleid (PRIMA)  15 000 
dBijdrage interbestuurlijke taskforce gemeenten (van EZ)  167 
eVerrekeningsreserve ICTU  1 147 
fFinanciële bijdrage alliantie vitaal bestuur 2007 (van EZ)  80 
gBijdrage investeringsimpuls e-overheid  3 199 
      
3Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen23 10454 30429054 594
*Bijdrage baten-lastendiensten CAS4 407   
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  290 
      
4Reisdocumenten en GBA-stelsel33 03453 703– 32 18821 515
*Bijdrage baten-lastendiensten BPR32 479   
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  320 
bBiometrie  – 32 508 
      
Ontvangsten0016 14716 147
aProgramma implementatie ICT-beleid (PRIMA)  15 000 
bVerrekeningsreserve ICTU  1 147 

7.2c/ontvangsten a Programma implementatie agenda ICT-beleid (PRIMA):

De € 15 mln. betreft ontvangsten uit Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (PRIMA) van EZ/ SenterNovem ten behoeve van de volgende projecten/programma’s in het kader van het programma e-overheid: EGEM, Transparantie, Burgerthesaurus, Architectuur, I-teams, DigiD, Stroomlijning Basis Gegevens, Persoonlijke Internet Pagina, E-inspecties en Internetstemmen.

7.2e/ontvangsten b Verrekeningsreserve ICTU:

De ontvangsten betreffen de uitkering van het positieve saldo 2006 van ICTU aan de deelnemers. Dit saldo, de verrekeningsreserve, wordt volgens een vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemers (opdrachtgevers) van ICTU.

7.2g Bijdrage investeringsimpuls e-overheid:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

7.4b Biometrie:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

Artikel 10 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10. Arbeidszaken OverheidStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen112 186111 6161 262112 878
      
Uitgaven:112 186111 6161 262112 878
1Apparaat9 32310 45332710 780
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  263 
bApparaat (art. 11.1 en 6.1)  250 
cAfrekening kosten het buitenhuis (aan EZ)  – 50 
dTrainees (aan art. 12.1)  – 136 
      
 Programma-uitgaven102 863101 163935102 098
 Waarvan juridisch verplicht   93 322
      
5Uitkeringsregelingen94 38393 18382094 0 03
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  820 
      
6Randvoorwaarden sectoren/overheidVervallen   
      
7Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever6 1675 6672425 909
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  242 
      
8Verbeteren kwaliteit dienstverlening7337334641 197
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  464 
      
9Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering1 5801 580– 591989
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 591 
      
Ontvangsten6191 2992011 500
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  201 

Artikel 11 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11. kwaliteit RijksdienstStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen57 18791 04744 051135 098
      
Uitgaven:57 18791 04744 051135 098
1Apparaat12 87112 3821 07713 459
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  338 
bIntercollegiale consultatie  – 91 
cTrainees (naar art. 12.1)  – 107 
dApparaat (naar art. 10.1)  – 293 
eEC/AMC (van art. 11.6)  1 230 
      
 Programma-uitgaven44 31678 66542 974121 639
 Waarvan juridisch verplicht   90 716
      
2Professioneel topmanagement14 09215 092– 76814 324
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  1 215 
bABD-interim  – 100 
cVernieuwing BABD  – 437 
dTMG werkgeverschap  – 978 
eVernieuwing HRM-stelsel Rijk  – 468 
      
5Garantieregelingen00  
      
6Goed functionerend personeel15 04045 019– 20 68124 338
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 21 433 
bDoorberekening HRM-activiteiten  6 000 
cKwaliteit personeel Rijk/CAO Rijk/ZVR Rijk  – 1 333 
dEC/AMC (naar art. 11.1)  – 1 230 
eHuisvesting (naar art. 12.1)  – 2 100 
fRijksmobiliteitsorganisatie (naar art. 11.7)  – 585 
      
7Goed functionerende organisatie1 2172 53863 70666 244
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  5 493 
bWerkmaatschappij  57 800 
cHandelingenbank (naar art. 11.9)  – 172 
dRijksmobiliteitsorganisatie (van art. 11.6)  585 
      
8Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie000 
*Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt4 926   
      
9Kwaliteit informatievoorziening Rijk6 5677 3267658 091
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  264 
bInformatie op orde (van Justitie en EZ)  167 
cBijdrage rijksweb (van OCW, EZ en SZW)  162 
dHandelingenbank (van art. 11.7)  172 
      
10Bevorderen kwaliteit HRM-functie7 4008 690– 488 642
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 48 
      
Ontvangsten3672 65769 30271 959
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  5 693 
bABD-interim  – 100 
cDoorberekening HRM-activiteiten  6 000 
dIntercollegiale consultatie  – 91 
eWerkmaatschappij  57 800 

11.1e/11.6d EC/AMC:

De mutatie vindt zijn oorzaak in de lagere uitgaven betreffende het campagnebudget van de Expertisecentra/Arbeidsmobiliteitscentra (EC/AMC). De middelen worden nu bestemd voor apparaatsuitgaven in het kader van de kwaliteit rijksdienst.

11.6b/ontvangsten c Doorberekening HRM-activiteiten:

Dit betreft een bijstelling van de uitgaven- en ontvangstenramingen van de Expertisecentra/Arbeidsmobiliteitscentra (EC/AMC) vanwege een toename van de activiteiten.

11.6e Huisvesting:

In het kader van de huisvesting van de shared service centers P-direct en de Werkmaatschappij worden er middelen overgeheveld naar artikel 12 waar de apparaatuitgaven worden begroot van de beheersmatige ondersteuning door de staf.

11.7b/ontvangsten e Werkmaatschappij:

Het jaar 2007 is het startjaar van de Werkmaatschappij. De werkmaatschappij is een dienst die verschillende samenwerkingsverbanden binnen de Rijksoverheid bundelt. Deze samenwerkingsverbanden zijn voornamelijk gericht op het terrein van bedrijfsvoering. Per 1 januari 2008 wil de Werkmaatschappij gaan functioneren als een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de ontwerpbegroting van 2007 zijn voor het startjaar van de Werkmaatschappij geen uitgaven noch ontvangsten geraamd. In 2007 is meer inzicht verkregen in de omzet van de Werkmaatschappij. Daartoe worden nu de uitgaven- en ontvangstenramingen bijgesteld. De totale uitgaven zijn gelijk aan de totale ontvangsten.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12. AlgemeenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen90 42793 3648 097101 461
      
Uitgaven90 42793 3648 097101 461
1Apparaat80 44883 3857 84391 228
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  2 218 
bC&I plusdiensten  817 
cSalarisadministratie AZ (van AZ)  101 
dTaakstelling niet-belastingontvangsten  – 683 
eHaalbaarheidsonderzoek huis der democratie  – 200 
fArbeidsvoorwaarden lokaal bestuur (aan gf)  – 1 500 
gArbeidsvoorwaarden lokaal bestuur  1 500 
hOverheidstelefonie 2006 (aan V&W)  – 180 
iTrainees (van diverse artikelen)  1 680 
jApparaat (naar art. 14.1)  – 100 
kDetachering Brussel (naar art. 1.1)  – 23 
lSecretariaat kiesraad (naar art. 1.3)  – 70 
mHuisvesting (van art. 11.6)  2 100 
nContract Kluwer (naar Financiën)  – 74 
oDuurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen en Aruba (naar Koninkrijksrelaties)  – 9 500 
pDuurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen en Aruba (naar Koninkrijksrelaties)  9 500 
qOC/EC (naar Financiën)  – 14 
rHuisvesting buitenpanden  771 
sRamingstechnische veronderstelling Eindejaarsmarge  1 500 
      
2Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis9 9799 97925410 233
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  254 
      
Ontvangsten9836 3191346 453
aC&I plusdiensten  817 
bTaakstelling niet-belastingontvangsten  – 683 

12.1f/g Arbeidsvoorwaarden lokaal bestuur:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

12.1i Trainees:

De kosten van trainees (salaris, werving en selectie) worden doorberekend aan de verschillende onderdelen.

12.1m Huisvesting:

Zie 11.6e

12.1o/p Duurzame verbeteringgevangenissen Nederlandse Antillen en Aruba:

Zie tabel belangrijkste mutaties

12.1s Ramingtechnische veronderstelling Eindejaarsmarge

Naar verwachting zal bij slotwet een onderuitputting in het specifieke beeld op treden. Hier wordt voor een deel ramingtechnisch alvast rekening mee gehouden. Indien deze zich voor doet, zal deze conform de eindejaarsmargesystematiek worden behandeld.

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13. Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen10 408139 843– 128 16111 682
      
Uitgaven10 408139 843– 128 16111 682
1Loonbijstelling0109 176– 108 210966
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 108 210 
      
2Prijsbijstelling020 259– 20 2590
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  – 20 259 
      
3Onvoorzien10 40810 40830810 716
aReeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2008  308 
      
Ontvangsten0000

Artikel 17 Vutfonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

17 VutfondsStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen0000
      
Uitgaven800 000800 0000800 000
1Vutfonds800 000800 0000800 000
      
Ontvangsten0000

Verdeling loon- en prijsbijstelling (x € 1 000)

ArtikelLoonbijstellingPrijsbijstelling
1. Grondwet en democratie18058
2. Politie95 77514 687
4. Partners in veiligheid1 173556
5. Nationale veiligheid2 3991 459
6. Functioneren openbaar bestuur689137
7. Informatiebeleid openbare sector1841 026
9. Grotestedenbeleid2 622242
10. Arbeidszaken overheid1 10692
11. Kwaliteit rijksdienst628373
12. Algemeen1 529511
13. Nominaal en onvoorzien3080
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid30538
15. Crisis- en rampenbeheersing262268
16. Brandweer en GHOR2 016812
Totaal van de verdeling109 17620 259
Licence