Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop

(B) BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2007 een bedrag van € 31,870 miljoen aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 34,884 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 387,730 miljoen en een ontvangstenbudget van € 639,102 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 661,629 miljoen tot € 8 341,171 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 21,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen tussen de departementen voor in totaal een bedrag van – € 17,1 miljoen. De belangrijkste is een overheveling naar het ministerie van Financiën voor een bedrag van € 12,9 miljoen die betrekking heeft op de bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen. De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 29,5 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. De wijzigingen in deze tweede suppletore begroting 2007 bestaan zowel uit omvangrijke beleidsmatige als uit significante autonome mutaties.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007, respectievelijk met € 31,870 miljoen en € 34,884 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2007 € 8 355,860 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2008 + € 10,707 miljoen

Nadere wijzigingsvoorstellen 2007 + € 21,163 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2007 € 8 387,730 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2007 € 604,218 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2008 +€ 17,853 miljoen

Nadere wijzigingsvoorstellen 2007 + € 17,031 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2007 € 639,102 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom. Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 2007195,5604,91 387,0642,8363,92 307,5755,01,8– 61,41 714,77 911,7
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 200785,017,3– 4,25,1– 11,646,663,0 233,89,1444,2
Stand Voorjaarsnota tevens eerste suppletore begroting 2007280,5622,21 382,9647,9352,32 354,1818,01,8172,41 723,88 355,8
1. Herschikking tussen defensieonderdelen 5,2– 2,721,92,1– 39,863,70,6– 0,1– 50,90,0
2. Overhevelingen van/naar andere departementen 1,1  0,5 – 3,4 0,0 – 1,7
3. Uitdeling loonbijstelling 19,442,316,610,711,512,6 – 168,255,20,0
4. Bijstelling ontvangsten      12,8  – 0,412,5
Stand Miljoenennota 2008280,5647,81 422,4686,4365,62 325,8903,62,44,21 727,78 366,5
Nadere wijzigingen:           
A. Autonome wijzigingen:           
5. Bijstelling ontvangsten  – 1,75,5– 2,3– 16,6    – 15,1
6. Herschikking tussen defensieonderdelen         – 15,0– 15,0
7. Overhevelingen van/naar andere departementen         – 12,9– 12,9
B. Beleidsmatige wijzigingen:           
8. Overhevelingen van/naar andere departementen21,20,1  0,1 – 1,7 – 1,6 18,1
9. Herschikking tussen defensieonderdelen 3,0– 71,48,86,7102,7– 24,33,49,7– 23,615,0
10. Bijstelling ontvangsten         31,031,0
Stand tweede suppletore begroting 2007           
Najaarsnota 2007301,7651,01 349,2700,8370,22 411,9877,75,812,31 707,28 387,7

Afrondingsverschilen zijn mogelijk

Toelichting

1, 6 en 9. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden. Het gaat hier met name om een herberekening van budgetten (tarieven en aantallen) voor IV-werkplekken en de wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie. Tevens zijn diverse bijstellingen van de budgetten voor de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen doorgevoerd. Daarnaast zijn de budgetten voor bezoldiging aangepast op grond van een ondervulling van de begrotingssterkte als gevolg van een lagere werving en een hogere uitstroom.

2, 7 en 8. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 3,5 miljoen (inclusief de overheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties).

3. Uitdeling loonbijstelling

Betreft hier de verdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen.

4, 5 en 10. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 28,4 miljoen in verband met de doorwerking van de hogere ontvangsten. Bij deze verhoging is rekening gehouden met een tweetal ontvangstenmutaties die niet in het uitgavenbudget doorwerken. Het gaat om verkoopopbrengsten van € 5,4 miljoen en hogere ontvangsten voor een bedrag € 1,1 miljoen die betrekking hebben op crisisbeheersingsoperaties (HGIS).

Overzicht ontvangstenmutaties bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom. Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 20071,422,318,28,77,379,729,90,00,0218,4385,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007  13,7      204,6218,3
Stand Voorjaarsnota tevenseerste suppletore begroting 20071,422,331,98,77,379,729,90,00,0423,0604,2
1. Bijstelling ontvangsten      12,8  – 0,412,5
2. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten         5,45,4
Stand Miljoenennota 20081,422,331,98,77,379,742,70,00,0428,1622,1
Nadere wijzigingen:           
3. Bijstelling ontvangsten  – 1,75,5– 2,3– 16,6   31,015,9
4. Ontvangsten HGIS crisisbeheersingsoperaties1,1         1,1
Stand tweede suppletore begroting 2007           
Najaarsnota 20072,522,330,214,25,063,242,70,00,0459,1639,1

Afrondingsverschilen zijn mogelijk

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangstenbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 34,9 miljoen. De ontvangsten voor crisisbeheersingsoperaties worden door enkele kleine mutaties bijgesteld. Bij het CLAS wordt minder ontvangen doordat er vertraging is ontstaan in de verwerking van declaraties bij Univé. Bij het CLSK is een meerontvangst ontstaan als gevolg van brandstofverrekeningen. Bij de KMar vallen de ontvangsten lager uit omdat de uitgaven met betrekking tot de 100%-controle op Schiphol zijn opgenomen in de begroting en niet meer afzonderlijk worden verrekend. Bij de DMO zijn de eerder (te hoog) geraamde ontvangsten opgelijnd wat leidt tot een aanpassing van het budget. Het door het CDC in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten leidt tot hogere ontvangsten. Hogere ontvangsten bij het defensieonderdeel Algemeen zijn een gevolg van hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel, incidentele meerontvangsten van voorgefinancierde Navo-infrastructuurprojecten alsmede een terugstorting aan het moederdepartement van het saldo van de Dienst Vastgoed Defensie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen195 500280 54021 160301 700
Uitgaven    
Operaties    
EUFOR18 00018 000– 3 60014 400
PSO/EU- contributies5 0008 8002 60011 400
Afdracht premie/koopsom pensioenen4 0007 000– 6006 400
NATO Training Mission Irak (NTM-I)300000
ISAF Afghanistan Apaches /F-1613 50012 7002 20014 900
ISAF/HQ ISAF1 200000
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)134 600215 94014 060230 000
Unifil011 000011 000
Overige operaties3 7007 1006 50013 600
Voorziening crisisbeheersingsoperaties15 200000
Totaal operaties195 500280 54021 160301 700
Totale uitgaven195 500280 54021 160301 700
Ontvangsten1 4071 4071 0932 500

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
EUFOR– 3 600 – 3 600
PSO-EU contributies2 600 2 600
Pensioenafdracht uitgezonden militairen– 600 – 600
ISAF Afgahanistan Apaches /F-162 200 2 200
ISAF Stage III (Afghanistan Zuid)14 060 14 060
Overige operaties6 500 6 500
Subtotaal beleidsmatige mutaties21 160 21 160
Totaal mutaties21 160 21 160

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 21,160 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:

EUFOR

De missie is per juni 2007 verlengd met een jaar tot en met juni 2008. Voor dit jaar is de verwachting dat de uitgaven voor deze missie lager uitvallen als gevolg van lagere personele bezetting dan was voorzien.

PSO/EU-contributies

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR). De bijstelling van € 2,6 miljoen naar het budgetniveau van € 11,4 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.

Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen

Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De bijstelling van € 0,6 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.

ISAF Afghanistan Apaches/F-16

De meerbehoefte van € 2,2 miljoen is met name het gevolg van een verhoogd munitieverbruik.

ISAF Stage III

De actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 230,0 miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 14,1 miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;

– verhoogd munitieverbruik (€ 9,6 miljoen);

– materiële kosten (€ 4,5 miljoen) door extra vlieguren en een hoger verbruik van reservedelen.

Overige operaties

Het betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties, op grond van verlate afrekening van reeds afgeronde missies. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 6,5 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen600 070617 430– 29  276588 154
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Commando Zeestrijdkrachten Nederland511 324508 75428 436537 190
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied55 25555 293– 6 43448 859
Kustwacht Nederland5 3265 3711 7687 139
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba6 96815 179– 55814 621
Totaal programma-uitgaven578 873584 59723 212607 809
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Zeestrijdkrachten16 18828 7615 52434 285
Bijdragen aan baten-lastendiensten9 7978 86008 860
Totaal apparaatsuitgaven25 98537 6215 52443 145
Totaal uitgaven604 858622 21828 736650 954
Totaal ontvangsten22 30922 309022 309

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 2 8594 4491 590
Uitdeling loonbijstelling18 2751 07519 350
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken3 243 3 243
Correctie overige IV-exploitatie2 769 2 769
Overheveling van/naar departementen1 784 1 784
Subtotaal beleidsmatige mutaties23 2125 52428 736
Totaal23 2125 52428 736

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 1,590 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de lagere uitgaven voor militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting – door het niet kunnen vullen van vacatures – slager is dan de begrote personele sterkte. Hiertegenover staan meer uitgaven door onder andere een toename van het verplaatsen van personeel en salarisgerelateerde uitgaven voor internationale functies. Voor de materiële exploitatie wordt het budget verhoogd in verband met de renovatie van legeringsgebouwen die niet meer voldoen aan de defensienorm voor legering en voorts diverse kleine bijstellingen van uiteenlopende aard.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Herschikking IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Overheveling van/naar departementen

Het betreft hier uitsluitend overhevelingen van andere departementen voor de uitvoering van taken Kustwacht Nederland nieuwe stijl 2007.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen1 329 5931 325 409– 22 0381 303 371
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Operationeel Commando LAS1 118 2571 050 327– 46 8281 003 499
Totaal programmauitgaven1 118 2571 050 327– 46 8281 003 499
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando LAS235 517299 26317 491316 754
Bijdragen aan baten-lastendiensten33 26533 265– 4 27528 990
Totaal apparaatsuitgaven268 782332 52813 216345 744
Totaal uitgaven1 387 0391 382 855– 33 6121 349 243
Totaal ontvangsten18 21531 938– 1 74530 193

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Bijstelling ontvangsten – 1 745– 1 745
Subtotaal autonome mutaties -1 745– 1 745
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 82 6177 252– 75 365
Overheveling ARBO-Dienstencentrum – 1 472– 1 472
Herschikking gebruiksvergoeding DVD– 5 370 – 5 370
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking– 1 065 – 1 065
Ondersteuning personeel buitenland3 523 3 523
Uitdeling loonbijstelling38 7013 59642 297
Overheveling Paresto-gelden – 2 475– 2 475
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken 8 0608 060
Subtotaal beleidsmatige mutaties– 46 82814 961– 31 867
Totaal– 46 82813 216– 33 612

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

Minder ontvangsten als gevolg van vertraging in de afrekening met Univé ten aanzien van de ziektekostenverzekering Militairen.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van – € 75,365 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de lagere uitgaven voor militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting lager is dan de begrote personele sterkte en lagere uitgaven voor diverse toelagen als gevolg van onder andere uitzendingen. Voor de uitgaven voor salarissen burgerpersoneel is een hoger bedrag benodigd in verband met vertraging in de afbouw van het personeelsvolume en een hogere middensom dan oorspronkelijk was voorzien. Voor de materiële exploitatie wordt het budget verlaagd. In de begroting was voorzien in een extra behoefte aan de inhuur van transportcapaciteit. De voortgang hiervan blijft echter achter. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de doorbelasting van de inhuur van oefenterreinen door het CLAS.

Overheveling ARBO-Dienstencentrum

Door de oprichting van het ARBO-Dienstencentrum is budget overgeheveld naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het CLAS-budget.

Intensivering Civiel Militaire Samenwerking

Het restant van het gestalde bedrag ten behoeve van Intensivering Civiel Militaire Samenwerking is nu nader verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen.

Ondersteuning personeel buitenland

De voorziene doelmatigheidsbesparing van de ondersteuning van in het buitenland geplaatst personeel is vertraagd en is met deze mutatie bijgesteld.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Overheveling Parestogelden

De catering (Paresto) van de objecten in Breda en Gouda is overgedragen aan het CDC en die van de objecten Koning Willen III- en de Frank van Bijnenkazerne (Apeldoorn) aan het CKmar. De hiervoor in de begroting opgenomen budgetten zijn als gevolg daarvan overgeheveld naar het CDC en het CKmar.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen600 846605 99380 84 4686 837
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland520 155518 24433 889552 133
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba15 0484 628– 484 580
Totaal programmauitgaven535 203522 87233 841556 713
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Luchtstrijdkrachten95 730113 20819 002132 210
Bijdragen aan baten-lastendiensten11 83011 830011 830
Totaal apparaatsuitgaven107 560125 03819 002144 040
Totaal uitgaven642 763647 91052 843700 753
Totaal ontvangsten8 6718 6715 50114 172

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Bijstelling ontvangsten 5 5015 501
Subtotaal autonome mutaties 5 5015 501
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 5 485– 2 429– 7 914
Groot onderhoud infrastructuur20 000 20 000
Springfield (F16-opleidingen)4 327 4 327
Herschikking gebruiksvergoeding DVD4 995 4 995
Correctie overige IV-exploitatie 2 4182 418
Vertraging verhuizing THG– 5 000 – 5 000
Opleidingen (C-130, helikopters, Flightschool)1 900 1 900
Centralisatie motorenonderhoud– 2 570 – 2 570
Uitdeling loonbijstelling13 6742 93016 604
Herberekening budgetten IV-werkplekken 10 58210 582
Toename vliegtuigbrandstoffen2 000 2 000
Subtotaal beleidsmatige mutaties33 84113 50147 342
Totaal33 84119 00252 843

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De meerontvangsten zijn een gevolg van brandstofverrekeningen van Oost-Europese vliegtuigen die op de vliegbasis Eindhoven tanken.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van – € 7,914 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de vertraging van de verhuizing van CLSK-eenheden van Soesterberg naar Gilze-Rijen. Hierdoor vertraagt de realisatie van de geplande inrichtingskosten. Voorts zijn er lagere uitgaven voor burger- en militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting lager is dan de begrote personele sterkte. Voor de materiële exploitatie wordt het budget bijgesteld met de extra ontvangsten.

Groot onderhoud infrastructuur

Deze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van budget voor groot onderhoud van infrastructuur.

Springfield (F-16 opleidingen)

Door sluiting van de vliegbasis Twenthe zijn de activiteiten op de Vliegbasis Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu (geluidsruimte) met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten budgettair neutraal verplaatst naar Airbase Springfield (USA). Tegenover deze mutatie, die met name betrekking heeft op de brandstofuitgaven, staat de negatieve budgetmutatie bij de leverancier DMO.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het CLSK-budget.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Vertraging verhuizing THG

Door de ontstane vertraging bij de verhuizing van de Tactische Helikoptergroep van vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen, wordt het budget voor 2007 doorgeschoven naar 2008.

Opleidingen C-130 en Helikopters

Door de uitbreiding van het aantal C-130’s en de verhoging van de crewratio is extra opleidingscapaciteit benodigd. Voor de helikopteropleidingen is het programma van opleidingen, training (typen helikopters) en het aantal helikoptervliegers bijgesteld.

Centralisatie motorenonderhoud

Door centralisatie van het motorenonderhoud is het budget overgeheveld naar de DMO.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Toename vliegtuigbrandstoffen

Als gevolg van een toenemend aantal vluchtbewegingen voor luchttransport vanaf de vliegbasis Eindhoven dient een hoger volume aan brandstof te worden afgerekend.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen356 453344 82116 213361 034
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Operationele taakvelden303 914292 65238 983331 635
Totaal programmauitgaven303 914292 65238 983331 635
Apparaatsuitgaven    
Staf Koninklijke marechausse57 55857 188– 23 25433 934
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 4692 4692 1644 633
Totaal apparaatsuitgaven60 02759 657– 21 09038 567
Totaal uitgaven363 941352 30917 893370 202
Totaal ontvangsten7 2547 254– 2 2545 000

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Bijstelling ontvangsten – 2 254– 2 254
Subtotaal autonome mutaties – 2 254– 2 254
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen27 552– 27 279273
Tolken en vertalers1 000 1 000
Haags facilitairbedrijf1 329 1 329
Uitdeling loonbijstelling9 0021 70910 711
Correctie overige IV-exploitatie 3 7343 734
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken 3 0003 000
Van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar100 100
Subtotaal beleidsmatige mutaties38 983– 18 83620 147
Totaal38 983– 21 09017 893

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

Er zijn minderontvangsten als gevolg van het wegvallen van ontvangsten uit de 100%-controle Schiphol en beveiligingstaken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 0,273 miljoen is hier het saldo van een aantal kleine overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op mutaties binnen de Koninklijke marechaussee. Het betreft hier met name een herschikking van personele en materiële uitgaven van apparaatsuitgaven naar programmauitgaven waar de verantwoording plaatsvindt.

Tolken en Vertalers

De uitgaven voor tolken- en vertaaldiensten op de Luchthaven Schiphol zijn hoger dan geraamd.

Haags Facilitairbedrijf

Een deel van de uitgaven voor het Haagse facilitairbedrijf wordt overgeheveld van het CDC naar het CKmar.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Heropening Asielcentrum Zevenaar

Van het ministerie van Justitie zijn fondsen overgeheveld ter afdekking van de uitgaven in verband met de heropening van het Asielcentrum Zevenaar.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen2 991 5143 121 094– 608 7692 512 325
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Investeringen zeestrijdkrachten340 766315 766– 51 920263 846
Investeringen landstrijdkrachten606 013551 620142 642694 262
Investeringen luchtstrijdkrachten439 016522 217– 159 406362 811
Investeringen Koninklijke marechaussee21 41021 410– 5 30916 101
Investeringen overig13 33446 024– 15 24330 781
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten161 595160 732113 063273 795
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten170 496191 53299 728291 260
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten251 849238 22321 613259 836
Totaal programmauitgaven2 004 4792 047 524145 1682 192 692
Apparaatsuitgaven    
Staf Directie Materieelorganisatie303 014306 549– 90 060216 489
Bijdragen aan baten-lastendiensten002 7172 717
Totaal apparaatsuitgaven303 014306 549– 87 343219 206
Totaal uitgaven2 307 4932 354 07357 8252 411 898
Totaal ontvangsten79 74179 741– 16 57663 165

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal
Autonome mutaties    
Bijstelling ontvangsten – 16 576 – 16 576
Subtotaal autonome mutaties – 16 576 – 16 576
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking tussen defensieonderdelen229 160– 136 206– 89 2363 718
Uitbreiding inlichtingenketen (Commissie Dessens)– 1 496  – 1 496
Versterken mariniersbataljons– 1 750  – 1 750
Vliegopleidingen Springfield– 3 507  – 3 507
Tekort energiebudget 12 640 12 640
Herschikking gebruiksvergoeding DVD 15 119 15 119
Onderhoud NIMCIS6 600  6 600
Centralisatie motorenonderhoud2 570  2 570
Bijstelling uitgaven Paresto2 717  2 717
Uitdeling loonbijstelling11011 367 11 477
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken 22 713 22 713
Correctie overige IV-exploitatie 3 600 3 600
Subtotaal beleidsmatige mutaties234 404– 70 767– 89 23674 401
Totaal234 404– 87 343– 89 23657 825

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

Bij de DMO zijn de eerder (te hoog) geraamde ontvangsten opgelijnd wat leidt tot een aanpassing van het budget. Ook zijn ontvangsten voor FMS al in 2006 binnengekomen waardoor de realisatie lager uitvalt.

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)

De mutaties hebben met name betrekking op de extensiveringen van de investeringsbudgetten ter financiering van de hogere exploitatie uitgaven als gevolg van de maatregelen opgenomen in de beleidsagenda van de ontwerpbegroting die doorwerken in het begrotingsjaar 2007. De bijstelling is een gevolg van de keuzen beschreven in de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar» van Defensie (31 200 X, nr. 3).

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikking vanuit de apparaatsuitgaven naar de programmauitgaven heeft met name betrekking op de personele- en materiële exploitatie. De geraamde personele uitgaven bij de Staf/DMO worden nu overgeheveld naar de artikelonderdelen waar de verantwoording (binnen DMO) van de realisatie plaatsvindt. Daarnaast is het defensiebrede budget voor de materiële exploitatie 2007 herijkt. De hieruit voortkomende mutaties zijn nu verwerkt.

Uitbreiding inlichtingenketen Commissie Dessens

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de commissie Dessens is ten laste van dit artikelonderdeel budget vrijgemaakt voor uitbreiding van de inlichtingenketen.

Versterken mariniersbataljons

De uitgaven voor de kwantitatieve versterking van de manoeuvrebataljons van het Korps Mariniers bij het CZSK worden gefinancierd door de DMO vanuit de vrijvallende exploitatie uitgaven voor onderhoud aan fregatten door de afstoting van de Kortenaarklasse.

Vliegopleidingen Springfield

Door sluiting van de vliegbasis Twenthe zijn de activiteiten op de Vliegbasis Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu (geluidsruimte) met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten budgettair neutraal verplaatst naar Airbase Springfield (USA). Tegenover deze mutatie, die met name betrekking heeft op de brandstofuitgaven, staat de budgetmutatie bij de de «klant» CLSK.

Tekort energiebudget

Vanwege de stijging van de energieprijzen is het noodzakelijk om het budget hiervoor te verhogen.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het budget.

Onderhoud NIMCIS

Voor de uitvoering van het onderhoud aan het NIMCIS, dat dient ter vervanging van een aantal verouderde verbindingsmiddelen van het Korps Mariniers, is dit budget aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Centralisatie motorenonderhoud

Voor centralisatie van het motorenonderhoud is budget overgeheveld van het CLSK.

Bijstelling uitgaven Paresto

Voor de jaren 2007 en verder was de bijdrage voor catering (Paresto) nog niet geraamd. Met deze mutatie wordt dit alsnog in de raming van de uitgaven opgenomen.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen758 907806 86273 178880 040
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Bedrijfsgroep Informatievoorziening 45 025 37 155– 1 38035 775
Bedrijfsgroep Vervoer 55 173 69 76912 27582 044
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 68 66272 8752 91775 792
Bedrijfsgroep Personeelszorg93 630 27 87734 51262 389
Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning 88 35387 724– 12 93974 785
Attachés 20 66820 688– 1 68819 000
Investeringen infrastructuur210 194184 994– 1 583183 411
Investeringen informatievoorziening70 933127 733– 15 465112 268
Exploitatie informatievoorziening 26 709105 539– 10 33295 207
Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen 50 41656 036– 62255 414
Bedrijfsgroep Telematica 18 294 18 294– 4 21214 082
Totaalprogrammauitgaven748 057808  6841 483810 167
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Dienstencentra 4 891 7 22152 15059 371
Bijdragen aan baten-lastendiensten 2 0902 0906 0708 160
Totaal apparaatsuitgaven6 9819 31158 22067 531
Totaal uitgaven755 038817 99559 703877 698
Totaal ontvangsten29 85229 85212 80342 655

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking tussen defensieonderdelen– 18 97918 045– 17 048– 17 982
Oprichting Haags Facilitairbedrijf32 019  32 019
BOE SPEER (van BS) 17 663 17 663
Oprichting interne shared service 9 005 9 005
Herschikking Gebruiksvergoeding DVD 4 201 4 201
Uitdeling loonbijstelling11 2931 280 12 573
Defensie bijdrage exploitatie C2000– 3 400  – 3 400
Overheveling Parestogelden 6 070 6 070
Correctie overige IV-exploitatie– 15 205– 2 471 – 17 676
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken 4 427 4 427
Bijstelling ontvangsten12 803  12 803
Subtotaal beleidsmatige mutaties18 53158 220– 17 04859 703
Totaal18 53158 220– 17 04859 703

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)

Het beschikbare budget voor IV-investeringen wordt verlaagd, met name als gevolg van vertraging in de realisatie van het project Speer.

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

Deze mutatie tussen programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel wordt veroorzaakt doordat enerzijds de budgetten voor personeel neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van een lagere personeelssterkte dan was begroot. Anderzijds zijn de budgetten voor de materiële exploitatie opwaarts bijgesteld. Onder andere is gebleken dat de budgetten voor de inhuur van transport dienden te worden bijgesteld om te kunnen voorzien in de betalingen voor extern ingehuurd transport. Voorts vindt er een versnelde uitvoering van onderhoud door de Dienst Vastgoed Defensie plaats.

Oprichting Haags Facilitairbedrijf

Vanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags Facilitairbedrijf overgeheveld naar het CDC.

Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) Speer

De BOE Speer is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij het CDC.

Oprichting Interne Shared Service (ISS)

Het CDC is gevormd volgens het concept van Shared Service Centre. Op korte termijn worden de P&O-taken, communicatietaken en OIB-taken binnen een Interne Shared Service geclusterd en aan de bedrijfsgroepen aangeboden.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het budget.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Defensie bijdrage exploitatie C2000

Dit bedrag is de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 en is overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overheveling Paresto gelden

Deze mutatie betreft de overheveling van Paresto-gelden door het CLAS voor objecten in Breda en Gouda.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Bijstelling ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd vanwege het door het CDC in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten.

Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen1 7601 7604 0135 773
Uitgaven    
Geheime uitgaven1 7601 7604 0135 773
Totaal uitgaven1 7601 7604 0135 773

Toelichting

Geheime uitgaven

Voor 2007 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast op de actuele situatie.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen– 61 418172 440– 160 10912 331
Uitgaven    
Loonbijstelling18 074153 367– 147 1646 203
Prijsbijstelling– 114 66611 031– 11 0310
Onvoorzien35 1748 042– 1 9156 127
Totaal uitgaven– 61 418172 440– 160 11012 330

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie heeft met name betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen en op de vrijval als gevolg van de afbouw in verband met het afschaffen van de ziektekostenvoorziening defensiepersoneel. Het restantbedrag blijft beschikbaar ter invulling van de arbeidsvoorwaarden.

Prijsbijstelling

Een bedrag van – € 11,031 miljoen betreft het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen. Hierbij heeft een integrale defensiebrede afweging plaatsgevonden en past voor 2007 binnen de budgettaire kaders.

Onvoorzien

De mutatie van in totaal – € 1,915 miljoen is het gevolg van een verdere verdeling van het restant van het bedrag voor de Intensivering Civiele Militaire Samenwerking (ICMS).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen1 717 3721 726 451– 36 8451 689 606
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Pensioenen en uitkeringen1 063 9401 050 58029 7391 080 319
Wachtgelden en inactiviteitswedden149 191149 191– 10 239138 952
Ziektekostenvoorziening16 27416 274– 91215 362
Milieu-uitgaven19 22218 422– 9 4009 022
Subsidies en bijdragen17 12217 122– 51716 605
Bijdragen aan de Navo90 04590 0451 14391 188
Internationale samenwerking3 2353 2355203 755
Overige uitgaven34 78075 055– 5 13169 924
Wetenschappelijk onderzoek77 68277 8822 92880 810
Totaal programmauitgaven1 471 4911 497 8068 1311 505 937
Apparaatsuitgaven    
Bestuursstaf179 557162 321– 26 918135 403
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst58 91758 9172 20661 123
Bijdragen aan baten-lastendiensten4 7164 71604 716
Totaal apparaatsuitgaven243 190225 954– 24 712201 242
Totaal uitgaven1 714 6811 723 760– 16 5811 707 179
Totaal ontvangsten218 446423 04636 062459 108

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Bijstelling raming Wachtgelden en Inactiviteitswedden– 15 000 – 15 000
Bijstelling pensioenen en uitkeringen, niet relevant– 12 891 – 12 891
Subtotaal autonome mutaties– 27 891 -27 891
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 5 525– 17 023– 22 548
Oprichting Haags Facilitairbedrijf (naar CDC) – 33 325– 33 325
BOE SPEER (naar CDC) – 17 663– 17 663
Herfaseren project Windturbines Coevorden– 8 400 – 8 400
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken 2 3642 364
Uitdeling loonbijstelling49 9475 20655 153
Correctie overige IV-exploitatie 4 7174 717
Bijstelling ontvangsten 31 01231 012
Subtotaal beleidsmatige mutaties36 022– 24 71211 310
Totaal8 131– 24 712– 16 581

Toelichting

Bijstelling raming Wachtgelden en Inactiviteitswedden

Omdat er in 2007 minder aanspraken zijn dan aanvankelijk in de raming was opgenomen wordt het budget voor Wachtgelden en Inactiviteitswedden naar beneden bijgesteld.

Bijstelling Pensioenen en Uitkeringen

Deze mutatie betreft de vrijval naar het ministerie van Financiën van een deel van het niet-relevante gedeelte van de gelden voor de stelselherziening UKW/uitkeringen omdat er een lagere claim berekend wordt.

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

Deze mutatie tussen programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel wordt veroorzaakt doordat de budgetten voor militair personeel neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van een lagere personeelssterkte dan was begroot. Daarnaast zijn de budgetten voor de overige personele- en materiële exploitatie bijgesteld. Onder andere door lagere claims van de belastingdienst, de hogere geheime uitgaven en vertraging in de betalingen voor afvalcontainers en TNO-contracten. Daarnaast leidt de doorwerking van de hogere ontvangsten in de uitgaven tot een overschot dat is aangewend ten gunste van de andere defensieonderdelen.

Oprichting Haags Facilitairbedrijf

Vanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags Facilitairbedrijf overgeheveld naar het CDC.

Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) SPEER

De BOE SPEER is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij de bedrijfsgroep ICT van het CDC.

Herfaseren project Windturbines Coevorden

Als gevolg van vertraging in de uitvoering van dit project dient het hiervoor beschikbare budget anders te worden gefaseerd.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen. Voor de Bestuursstaf geldt in het bijzonder dat een groot deel van de loonbijstelling verdeeld is naar het artikelonderdeel Pensioenen en Uitkeringen.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Bijstelling ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van diverse incidentele meerontvangsten alsmede een reguliere terugstorting naar het moederdepartement van het saldo van de Dienst Vastgoed Defensie. Daarnaast wordt voorzien in incidentele ontvangsten van voorgefinancierde Navo-infrastructuurprojecten waaronder het project Pernis-Schoten.

Licence