Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid3
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties3
2.2De beleidsartikelen5
2.3De niet-beleidsartikelen10

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2007.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Als laatste wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2008 (Vermoedelijke Uitkomsten 2007), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2008 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2007 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007 7 396,1116,1
Stand 1e suppletore begroting 2007 6 847,894,7
    
– mutaties Miljoenennota 2008 (uitkomst 2007) 877,95,6
– mutaties Najaarsnota 2007 (belangrijkste)   
    
1. HGIS Partners voor water31– 3,5 
2. Filevermindering34/41– 12,3 
3. BTW3412,8 
4. ETCS en innovatiefonds35– 10,2 
5. GIS 336– 2,8 
   Geluidsisolatie regionale luchthavens36– 2,4 
   Schadeclaims Schiphol36– 5,5 
6. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds en BDU3972,4 
7. Regeringsvliegtuig/diverse overboekingen41– 4,2 
   Diversen – 12,2– 2,8
Stand 2e suppletore begroting 2007 7 757,897,5

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties opgenomen in bovenstaande tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. De uitvoering van het programma Partners voor Water is vertraagd. De vertraging is veroorzaakt doordat het uitbestedingsproces dient aan te sluiten bij de internationale regelgeving. De vertraging zal in latere jaren worden ingelopen.

2. Op het programma filevermindering ontstaat een overschot ad € 12,3 mln. (€ 11,2 mln. op artikel 34 en € 1,1 mln. op artikel 41) doordat aan de onderliggende minder is uitgegeven dan was voorzien. De niet bestede gelden worden via artikel 39 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (waar eerder de middelen voor het programma uit gefinancierd werden).

3. Door de Inspectie der belastingen is bepaald dat er voor de regionale lijnen 19% BTW moet worden betaald. Over de jaren 2005, 2006 en 2007 moet daardoor € 12,8 mln. aan BTW worden nabetaald.

4. Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de neerwaartse bijstelling van de subsidies Europees standaard beveiligingssysteem (ETCS) prototypering en serie-inbouw en doordat de eindafrekening van de subsidies niet meer in 2007 tot betalingen zal leiden en daarnaast door het later van kracht worden van de subsidieregeling innovatie zeevaart.

5. Bij Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) ontstaat een overschot van € 2,8 mln.

Het overschot wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding van het eerste technische management en de aanbesteding van het ontwerp meer voorbereidingstijd vergt.

  Door vertraging van het geluidsisolatieproject Maastricht–Aachen–Airport (MAA) fase 2 worden in 2007 € 2,4 mln. minder isolatiekosten verwacht dan begroot.

  De kosten Schadeschap Schiphol (schadevergoedingen die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol en wijzigingen in de infrastructuur in de omgeving van Schiphol) zijn dit jaar aanzienlijk lager dan geraamd. Een en ander is afhankelijk van aanvragen en de toekenning van de claims.

6. Via artikel 39 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden HSL/Betuweroute op het fonds alsmede Filevermindering (zie punt 2).

7. Naast voornamelijk een groot aantal overboekingen (binnen Hoofdstuk XII budget neutrale) naar dit artikel van andere onder VenW ressorterende diensten, ontstaat op dit artikel per saldo een overschot van ca. € 4,4 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de voor dit jaar voorziene vervanging van het interieur in het regeringsvliegtuig door het onderhoudsbedrijf, dat de werkzaamheden moet uitvoeren, uit de planning is gehaald en is verschoven naar 2008. De uitgaven zullen daardoor eveneens in 2008 worden verricht.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal WaterbeleidStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen68 55267 3132 004– 17969 138
Uitgaven:74 82077 4392 004– 4 47074 973
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie26 35630 264420– 4 15726 527
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming10 77910 586420– 42510 581
31.01.02 HGIS Partners voor Water10 55711 6790– 3 5008 179
31.01.03 Leven met Water5 0207 9990– 2327 767
31.02 Veiligheid11 22014 211424014 635
31.02.01Hoogwaterbescherming9 1959 15421009 364
31.02.02 Kust2 0251 905– 15301 752
31.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat03 15236703 519
31.03 Waterkwantiteit3 0962 8601 403– 754 188
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw3 0962 8601 403– 754 188
31.04 Waterkwaliteit34 14830 104– 243– 23829 623
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water22 78022 780– 552– 23821 990
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie4 2313 928– 8603 842
31.04.03 Inspectie VenW7 1373 39639503 791
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    5 824
– Agentschapsbijdragen    29 673
– Restant    39 476
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    100%
31.09 Ontvangsten53851600516

Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteitStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen56 64637 8571 382– 47538 764
Uitgaven:62 75552 847– 2 718– 63549 494
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.54 94147 696– 3 287– 62343 786
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling1 7681 55447391 640
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie4 2074 24854– 7993 503
32.01.03 Gedragsbeinvloeding31 18030 642– 5 48513725 294
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur00000
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat17 78611 2522 097013 349
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.7 7285 065567– 745 558
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling1921925– 57140
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»2042046– 17193
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat7 3324 66955605 225
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren8686262150
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling27270027
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV5959262123
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    2 392
– Agentschapsbijdragen    19 551
– Restant    27 551
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    100%
32.09 Ontvangsten9 8803 400427– 1 1002 727

Ten laste van het hoofdproduct 32.01.03 wordt in 2007 een bijdrage verleend van € 0,26 mln. aan de fietsersbond (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XII, nr. 15 amendement van het lid Duyvendak).

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’sStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen67 01954 5225 0222 88462 428
Uitgaven:67 96455 2305 013– 60759 636
33.01 Externe veiligheid7 25014 78813440415 326
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen4 3497 255-193– 8026 260
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens4711 17181581 337
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol2 4303 715111 0484 774
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat02 64730802 955
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart29 94617 2872 259– 31919 227
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart4 5234 52340– 1254 438
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens87487416– 93797
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren47847812– 86404
33.02.04 IMO (HGIS)4164330– 15418
33.02.05 Inspectie VenW23 65510 9792 191013 170
33.03 Veiligheid luchtvaart29 76420 6512 740– 68922 702
33.03.01 Verbeteren veiligheid luchtvaart3 1353 63548– 5493 134
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)1 2651 2650– 1721 093
33.03.03 Internationaal1 0611 455– 80321 407
33.03.04 Inspectie VenW24 30314 2962 772017 068
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring1 0042 504– 120– 32 381
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens497497120509
33.04.02 Beveiliging luchtvaart447447– 134174487
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen600000
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen0602– 2735
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer01 5000– 1501 350
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    4 982
– Agentschapsbijdragen    36 705
– Restant    17 949
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    79%
33.09 Ontvangsten16 69500122122

Artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiserenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen222 760189 3628 06118 611216 034
Uitgaven:142 943144 8265 641827151 294
34.01 Netwerk weg17 00618 5534 092– 8 42414 221
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling2 7462 8123 458– 5005 770
34.01.02 Beheer en onderhoud81812083
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit3873211173405
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur13 07413 064147– 7 9505 261
34.01.05 Verkeersmanagement00000
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer718718419– 197940
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat01 557551501 762
34.02 Netwerk vaarwegen2 1292 12995242 248
34.02.01 Vaarweginfrastructuur2 1292 12995242 248
34.03 Netwerk spoor65 52865 9671 78611 29079 043
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling9168932526944
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet5955951848661
34.03.03 Beheer overig68682227297
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet63 76663 7661 59711 02676 389
34.03. 05 Vervoer overig12812840132
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer55552– 3720
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat04621380600
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer58 28058 177– 332– 2 06355 782
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling5 56610 618– 2 06108 557
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden13 95213 9521 772– 3 40112 323
34.04.03 Stim.dec.overh.bedrijfsleven en maatschap.org.5 7705 770681 8677 705
34.04.04 Stimulering marktwerking OV20 98521 428– 5 386– 1 52914 513
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV1 0601 1351401 149
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi2 4052 977711 0004 048
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat8 5422 2975 19007 487
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    13 107
– Agentschapsbijdragen    17 511
– Restant    120 676
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    100%
34.09 Ontvangsten2 372981 50001 598

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiekStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen68 74270 9684 402– 3 72071 650
Uitgaven:77 97987 247– 6 270– 10 34770 630
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens5 4476 8125621 0948 468
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol0006060
35.01.02 Mainport (beleid) Schiphol3 8874 7775071 0346 318
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid00000
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 00000  
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens1 5601 560001 560
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat0475550530
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens3 6993 979675– 1 4033 251
35.02.01 Verbetering martkwerking1 0791 079618– 1901 507
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden7297291749795
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit1 8912 17140– 1 262949
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart28 53330 4471 97933332 759
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens23 70123 701534024 235
35.03.02 Luchtruim2 5162 5161 050– 2703 296
35.03.03 Marktordening en markttoegang2 3162 31646– 402 322
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat01 9143496432 906
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer40 30046 009– 9 486– 10 37126 152
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie2 4542 454808– 5322 730
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart4 2934 3431 895– 1 6904 548
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart12 61312 613– 10 461– 3481 804
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer4 0794 079159– 3343 904
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer16 86122 361– 1 905– 7 46712 989
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat0159180177
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    9 309
– Agentschapsbijdragen    7 306
– Restant    54 015
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    100%
35.09 Ontvangsten5 3485 3485 8281 61012 786
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat2 0422 042002 042
35.09.02 Overige ontvangsten3 3063 3065 8281 61010 744

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteitStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen75 75997 09568036 149133 924
Uitgaven:105 409103 002– 3 655– 15 76983 578
36.01 Leefomgeving hoofdwegen32 24933 937368– 4 38729 918
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming6776772225724
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie6 4896 452108– 5606 000
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer7 8759 556861399 781
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit9 0369 115105– 2 8006 420
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.1391394– 23120
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer8 0337 99843– 1 1686 873
36.02 Leefomgeving spoorwegen9 1479 147209 149
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming710000
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor     
personen- en goederenvervoer per spoor0712073
36.02.03 Bodemsanering NS percelen9 0769 076009 076
36.03 Luchtvaart60 92755 399– 2 501– 11 19441 704
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS11 14111 141– 7599810 284
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)9 60618 80042018 842
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)20 6764 80090– 2 8272 063
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol3003000– 20496
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol1683790– 242137
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol10 86710 96805 4685 500
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol9921 409001 409
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens3 1213 1210– 2 397724
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims     
regionale luchthavens2 4252 425– 2 32565165
36.03.10 Duurzame luchtvaart1 6311 631333– 8061 158
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol000783783
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat04251180543
36.04 Scheepvaart3 0864 519– 1 524– 1882 807
36.04.01 Duurzame zeevaart80682618– 100744
36.04.02 Duurzame zeehavens32532550330
36.04.03 Duurzame binnenvaart1 9552 835– 1 609– 881 138
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat0533620595
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    1 735
– Agentschapsbijdragen    1 459
– Restant    80 384
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    97%
36.09 Ontvangsten58 72858 728– 3 15615055 722
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-111 04311 043– 759010 284
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-130030000300
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 336 44336 443– 2 577033 866
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 300000
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten10 51710 517180010 697
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens25025000250
36.09.07 Overige ontvangsten1751750150325

Ten laste van het hoofdproduct 36.01.04 wordt in 2007 een bijdrage verleend van € 47 500 aan Green4 sure Duurzame mobiliteit en € 27 940 aan Road show auto van de toekomst.

Voor de Geluidsisolatie Schiphol (fase 1, 2 en 3) worden er in 2007 verplichtingen vastgelegd in plaats van 2008 en 2009. Hierdoor vindt er een verplichtingenschuif plaats uit 2008 en 2009 naar 2007.

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen43 09940 115– 329– 1439 772
Uitgaven:47 68447 684– 329– 1447 341
37.01 Weer, klimaat en seismologie28 29828 298836– 1429 120
37.01 Weer16 33715 368124– 1415 478
37.02 Klimaat9 94610 701659011 360
37.03 Seismologie1 2791 4935301 546
37.04 Contributie WMO (HGIS)73673600736
37.02 Ruimtevaart19 38619 386– 1 165018 221
37.02.01 Aardobservatie19 38619 386– 1 165018 221
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven     
– Agentschapsbijdragen    28 385
– Restant    18 956
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    100%
37.09 Ontvangsten45445400454

In verband met een ander kasritme van ESA-programma’s wordt verwacht dat dit jaar nog een overboeking van begrotingsgelden naar het ministerie van E.Z. zal plaatsvinden. Aangezien de dekking daarvoor nog niet bekend is hiervoor in dit wetsvoorstel nog niets opgenomen.

2.3 De niet beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDUStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen6 632 2995 779 358988 18974 7156 842 262
Uitgaven:6 642 2935 899 6191 000 34072 3656 972 324
39.01 Bijdrage aan het IF4 756 6834 004 757967 27166 3725 038 400
39.02 Bijdrage aan de BDU1 885 6101 894 86233 0695 9931 933 924

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen1 026136 091– 131 257– 4 8340
Uitgaven:1 026136 091– 131 257– 4 8340
40.01 Programmauitgaven1 026136 091– 131 257– 4 8340
40.01.01 Onvoorzien8262 665– 1 208– 1 4570
40.01.02 Loonbijstelling20056 391– 53 014– 3 3770
40.01.03 Prijsbijstelling041 890– 41 89000
40.01.04 Nog te verdelen RWS035 145– 35 14500

Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenWStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen227 271224 94512 3056 206243 456
Uitgaven:234 611243 8419 116– 4 417248 540
41.01 Centrale diensten148 094155 033– 2 255– 9 109143 669
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW9 2749 73641– 2059 572
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW37 82537 043– 2 5802 83837 301
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding6 6116 7781981857 161
41.01.04 Internationaal beleid VenW3 5173 346– 4203 304
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering9 1059 610– 10709 503
41.01.06 Financial en operational auditing6 3966 396– 147367 118
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak4 0774 337– 11004 436
41.01.08 HGIS-gelden2 2652 265– 3502 230
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden61 47467 9721 109– 12 49656 585
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit7 5507 550– 824– 2676 459
41.02 Shared Service Organisatie65 70167 52110 4055 40583 331
41.02.01 ICT-dienstverlening7 4637 8254 357– 56511 617
41.02.02 Facilitaire dienstverlening36 99537 4952 514– 15539 854
41.02.03 Personele dienstverlening11 21411 2881 340– 94811 680
41.02.04 Financiële dienstverlening3 4214 3642488575 469
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling6 6086 5491 9466 21614 711
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.20 81621 287966– 71321 540
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO4 7115 0794 125– 3 6005 604
41.03.02 Personeel en materieel DGP5 5995 629– 881– 884 660
41.03.03 Personeel en materieel DGTL7 2286 601– 1 1452 9978 453
41.03.04 Personeel en materieel DGW3 2783 978– 1 133– 222 823
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    213 880
– Agentschapsbijdragen    2 959
– Restant    31 701
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht    100%
41.09 Ontvangsten22 11326 134960– 3 44023 654
Licence