Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2007 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet wordt in dit wetsartikel het bedrag vermeld dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th .B. Bijleveld-Schouten

De minister van Financiën,

W. J. Bos

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007 is het uitgavenbedrag met €  380 000 toegenomen. De standen van het uitgavenbedrag bij de oorspronkelijke begroting 2007 tot en met het uitgavenbedrag slotwet begroting 2007 worden in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2007 1 110 237
Stand uitgavenbedrag 1e suppletore begroting 2007 1 124 347
Stand uitgavenbedrag 2e suppletore begroting 2007 1 127 390
    
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2007   
1.Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2007379  
2.Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2007– 1 
3.Technische mutatie afrondingsverschillen2 
    
Totaal mutaties bij slotwet: 380
Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2007 1 127 770
Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkeringen c.a. 1 045 977
Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen 81 793

1. Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2007

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2007 gerealiseerde uitbetalingen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij 2 de suppletore begroting 2007 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er meer uitbetalingen zijn gedaan dan in Najaarsnota 2007 werd voorzien. Het gaat hierbij om een bedrag van €  379 000. Dit verschil wordt veroorzaakt door het niet inhouden van een in de Maartcirculaire van 2007 aangekondigde inhouding van € 379 047. Dit bedrag zal alsnog in mindering worden gebracht via een verlaging in de uitkering van de behoedzaamheidsreserve voor 2007.

2. Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2007

Gebleken is dat er lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2007 werd verwacht. Dit onderdeel zal bij Voorjaarsnota 2008 opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie in de uitgaven bij Voorjaarsnota 2008 heeft dus nog betrekking op nabetalingen van het begrotingsjaar 2007.

3. Technische mutatie afrondingsverschillen

Het betreft een technische mutatie in verband met afrondingsverschillen.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds.

Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007 is het verplichtingenbedrag van het provinciefonds met € 18 151 000 gedaald. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 2: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2007 1 128 389
Stand verplichtingenbedrag 1e suppletore begroting 2007 1 139 009
Stand verplichtingenbedrag 2e suppletore begroting 2007 1 142 052
    
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2007  
1.Wijziging betalingsverloop Integratie-uitkeringen 20071  
2.Verekening nacalculatie accressen 2007– 18 152  
    
Totaal mutaties bij slotwet: – 18 151
Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2007 1 123 901
Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkeringen c.a. 1 042 108
Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen 81 793

De verlaging van het verplichtingenbedrag is het gevolg van:

1. Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering 2007

In het jaar 2007 is € 1 000 minder verplicht dan oorspronkelijk werd geraamd. Dit wordt veroorzaakt door technische correcties in de verplichtingen administratie. Dit zal nog leiden tot een aanpassing van het verplichtingen bedrag Integratie-uitkeringen bij Voorjaarsnota 2008.

2. Verwerking nacalculatie accressen.

De verlaging van het verplichtingenbedrag is het gevolg van de nacalculatie van het accres 2007. Op grond van de uitkomst van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven bij Voorlopige Rekening 2007 is het definitieve accres berekend en wordt met € 20 007 000 lager vastgesteld. Deze verlaging wordt bewerkstelligd door over 2007 de omvang van de behoedzaamheidsreserve (€ 18 152 000) op de verplichtingen in mindering te brengen, en in 2008 het restant van € 1 855 000 te verrekenen bij voorjaarsnota als kas = verplichtingen. Dit heeft tot gevolg dat in 2008 een bedrag van € 1 855 000 (€ 20 007 000 – € 18 152 000) zal worden ingehouden in verband met de bovengenoemde nacalculatie van het accres 2007.

Ontvangsten

Artikel 4, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk wordt afgezonderd ten behoeve van het provinciefonds. Het tweede lid van genoemd artikel bepaalt dat het bedrag dat ten behoeve van het provinciefonds wordt afgezonderd gelijk is aan de uitgaven van het provinciefonds. De ontvangsten komen hiermee op € 1 127 770 000.

Licence