Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVEblz.
  
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2
Leeswijzer3
B. Begrotingstoelichting4
Wetsartikel 14
Beleidsartikelen4
Artikel 1. Waddenfonds4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

De toelichting bij de slotwetmutaties in de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Waddenfonds (H).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Leeswijzer

De slotwet 2007 is de laatste suppletore begroting over de begroting van het jaar 2007. Met de slotwetwijzigingen worden verschillen tussen de begrotingsstand van de 2e suppletore wet en de daadwerkelijke realisatie opgeheven.

Aangezien aansluiting wordt gevonden bij de feitelijke realisatie van het jaar 2007, blijven een overzichtstabel per beleidsartikel, een tabel Budgettaire gevolgen van beleid en een verdiepingsbijlage achterwege. In de kolomstructuur van de begrotingsstaten wordt de cijfermatige financiële informatie gepresenteerd. Er is geen sprake van wijzigingen met meerjarige doorwerking omdat het jaar wordt afgesloten.

De slotwet bevat idealiter slechts mutaties die technisch en niet beleidsmatig van aard zijn. Onder technisch of ook wel «boekhoudkundig van aard» wordt verstaan:

• Wijzigingen van begrotingsbedragen om deze gelijk te maken met de realisatie;

• Mutaties uit hoofde van loon- en prijsbijstellingen;

• Desalderingen die nodig zijn omdat ontvangsten niet in mindering van bezwaar mogen worden geboekt op de uitgaven;

• Overboekingen tussen artikelen of begrotingen die het uitvloeisel zijn van tijdens de begrotingsuitvoering gebleken noodzaak om verplichtingen en of uitgaven elders te verantwoorden dan waar zij oorspronkelijk waren begroot bij gelijkblijvende beleidsuitgangspunten;

• Mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betaaltempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd;

• De mutaties die het gevolg zijn van de controlebevindingen van de departementale accountantsdienst. Dergelijke mutaties zijn niet zozeer «boekhoudkundig van aard», maar dienen ertoe – achteraf – een wettelijke basis te scheppen voor een noodzakelijke correctie in de boeking van verplichtingen, uitgaven of ontvangsten.

In de artikelsgewijze toelichting wordt aandacht besteed aan mutaties die in principe niet voldoen aan het begrip «boekhoudkundig van aard». Mochten er na 2e suppletore begroting (samenhangende met de Najaarsnota) nog omvangrijke of beleidsmatige mutaties zijn opgetreden dan worden zij in ieder geval toegelicht.

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Wetsartikel 1

Beleidsartikel

Artikel 1. Waddenfonds

In 2007 is door VROM de jaarlijkse storting ad € 33,878 mln. in het Waddenfonds gedaan. Doordat 2007 vooral in het teken stond van de oprichting van het Waddenfonds en het opzetten en verzorgen van de uitvoering van de subsidieregeling door de Dienst Landelijk Gebied van LNV, zijn er in 2007 vrijwel geen verplichtingen en uitgaven gerealiseerd. Overeenkomstig artikel 3 van de Wet op het Waddenfonds wordt het gerealiseerde batig saldo van € 33 732 toegevoegd aan de begroting van het fonds over 2008. De uiteindelijke realisatie van de apparaatskosten 2007 blijft achter bij de raming, omdat een deel van de in 2007 door VROM en de uitvoeringorganisatie voorgeschoten apparaatsuitgaven nog niet aan het Fonds zijn doorbelast. Dit zal in 2008 alsnog gebeuren.

Licence