Base description which applies to whole site
+

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per (niet-)beleidsartikel de belangrijkste verschillen van afgerond € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2007 en de standen van de 2e suppletore begroting 2007 toegelicht.

Beleidsartikel 1: Grondwet en Democratie

In 2007 is afgerond € 3,1 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 2,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan.

Artikel 1.2 Actueel constitutioneel bestel

In 2007 is bij voorjaarsnota incidenteel budget toegevoegd voor het stemproces vanwege problemen met stemmachines. De kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Beleidsartikel 2: Politie

In 2007 is € 2,8 miljoen minder uitgegeven dan geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor € 26,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Er zijn voor € 2,5 miljoen meer ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 2.2. Politie op regionaal niveau

De budgetten voor arbeidsvoorwaarden van de regiokorpsen (VUT, prepensioen, levensloop) zijn opgenomen op artikel 2.2, maar worden uitgekeerd via artikel 2.5. Hierdoor ontstaan lagere uitgaven op dit artikel van € 5 miljoen. Daarnaast is sprake van lagere uitgaven (€ 9,8 miljoen) voor gerechtskosten.

Artikel 2.3 Politie op bovenregionaal niveau

Voor het Meldpunt ongebruikelijke Transacties en het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke Officier van Justitie is € 4,0 miljoen overgeheveld vanuit de begroting van Justitie. Daarnaast is in 2007 incidenteel € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor project HAVANK.

Artikel 2.4 Prestatievermogen van politie

Bij Najaarsnota is van artikel 2.3 ten onrechte € 2,1 mln naar dit artikel geboekt in plaats van naar artikel 2.5 in verband met de arbeidsvoorwaarden politie. Dit veroorzaakt een onderschrijding op dit artikel en een overschrijding op artikel 2.5. Daarnaast ontstaat er een onderschrijding van € 2,5 miljoen als gevolg van een lagere uitkering in het kader van de prestatiebekostiging korpsen.

Artikel 2.5 Adequaat niveau politiepersoneel

De budgetten voor arbeidsvoorwaarden van de regiokorpsen (VUT, prepensioen, levensloop) zijn opgenomen op artikel 2.2, maar worden uitgekeerd via artikel 2.5. Daarnaast is een deel van het budget op artikel 2.4 terecht gekomen. Hierdoor ontstaat een overschrijding op dit artikel van totaal ruim € 7 miljoen.

Artikel 2.6 Dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP)

Voor de DGVP is € 4 miljoen meer ontvangen dan geraamd vanwege niet geraamde verrekeningen met ziekenhuizen. Een deel daarvan (€ 1,4 miljoen) is in 2007 niet meer tot betaling gekomen.

Ontvangsten

Voor de DGVP is € 4,0 miljoen meer ontvangen dan geraamd (zie art 2.6). Daarnaast zijn er lagere ontvangsten (-/- € 1,5 miljoen) door de gewijzigde asielbekostiging. Deze lagere ontvangsten worden gecompenseerd door de meerontvangsten op artikel 4 en meevaller op 2.1 aan uitgavenkant.

Verplichtingen

Verschil in verplichtingenruimte (m.n. garantieverplichtingen) wordt verklaard doordat de korpsen in 2007 minder hebben geleend dan geraamd. (€ 172,2 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere verplichtingen doordat in de circulaires in 2007 reeds verplichtingen zijn aangegaan voor 2008 (€ 146,6 miljoen).

Beleidsartikel 4: Partners in Veiligheid

In 2007 is afgerond € 9,3 miljoen meer uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 105,4 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 1,4 miljoen meer aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 4.2 Integraal veiligheidsbeleid

In 2007 is in totaal € 1,3 miljoen meer uitgeven als gevolg van een bijdrage aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het eerder uitvoeren van het in coalitieakkoord voorgenomen het project Radicalisering en Polarisatie. Daarnaast zijn er minder uitgaven geweest door een lagere bijdrage in de Vredesmissies (minder uitzendingen politiepersoneel).

Artikel 4.3 ICT Infrastructuur

Conform de bestaande overeenkomst is in 2007 € 11,2 miljoen betaald voor het onderhoud van het netwerk C2000 voor de periode 2007–2008.

Verplichtingen

Vanwege de overgang van het Grotestedenbeleid naar het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie is voor 2007, 2008 en 2009 de verplichting (in totaal € 97,7 miljoen) vastgelegd voor de jaarlijkse bijdrage (Van Montfransgelden) in de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) in het Grotestedenbeleid.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hangen samen met de afrekening van voorschotten op projecten uit voorgaande jaren.

Beleidsartikel 5: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

In 2007 is afgerond € 0,5 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 6,2 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 2,3 miljoen minder aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 5.1 Apparaat

Als gevolg van de inhuur van tijdelijk personeel voor moeilijk vervulbare vacatures, is in 2007 € 2,8 miljoen meer uitgegeven. Als gevolg van vertraging bij de (FES-)projecten VIA / CT-infobox en bescherming tegen elektronische aanvallen is daarnaast € 3,1 miljoen minder uitgegeven. Omdat deze projecten uit het FES worden gefinancierd is in 2007 ook € 3,1 miljoen minder ontvangen.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen (ad € 6,2 miljoen) hebben betrekking op de uitgaven in 2008 voor de nieuwe huisvesting van de AIVD.

Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur

In 2007 is afgerond € 0,4 miljoen meer uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 1,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 0,2 miljoen minder aan ontvangsten binnen gekomen.

Verplichtingen

Bij de overgang van GSB naar WWI is meer verplichtingenruimte overgegaan van artikel 9 (GSB) naar dit artikel, dan nodig was.

Beleidsartikel 7: Informatiebeleid Openbare Sector

In 2007 is afgerond € 4,3 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 29,5 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 0,4 miljoen meer aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 7.3 Instandhouden, en optimaliseren ICT-voorzieningen

Als gevolg van achterblijvende opdrachten en achterblijvende facturen is in 2007 voor GBO € 2,5 miljoen minder uitgegeven. Daarnaast is als gevolg van vertraging bij de doorontwikkeling van DigiD in relatie tot andere voorzieningen € 2,5 miljoen minder uitgegeven.

Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid

Dit artikel is met de overgang naar (de begroting van) het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie komen te vervallen. (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VII, nr. 2, pagina 69).

Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid

In 2007 is afgerond € 2,5 miljoen meer uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 78,3 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 1,5 miljoen meer aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 10.5: Uitkeringsregelingen

Aan enkele uitkeringsregelingen is in 2007 meer uitgegeven dan verwacht. Dit heeft geleid tot een tegenvaller van ongeveer € 1,4 mln.

Artikel 10.8: Verbeteren kwaliteit dienstverlening

De hogere uitgaven van ongeveer € 1,5 miljoen, worden veroorzaakt door extra investeringen in de programma’s InternetSpiegel en Kwaliteitshandvesten.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door het in 2007 aangaan van een meerjarige verplichting voor een tijdelijke compensatiemaatregel van inkomenseffecten als gevolg van de afbouw of afkoop van de tegemoetkoming in de ziektekosten van postactieve ambtenaren.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een verrekening met het ministerie VWS als gevolg van het verdelen van de betaling van administratiekosten aan Stichting Administratie Indonesische Pensioenen.

Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst

In 2007 is afgerond € 14,1 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 9,7 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 3,4 miljoen minder aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 11.1: Apparaat.

Vooruitlopend op de taakstelling in het kader van de vernieuwing Rijksdienst, is een deel van de vacatureruimte niet ingevuld.

Artikel 11.6: Professionele en goede medewerkers

De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt door lagere uitputting arbeidsmarktcampagne (€ 2,9 miljoen). Daarnaast is er een vertraging bij de harmonisatie van de regelgeving, de totstandkoming van het waarderingssysteem (Fuwasys) en bij de ARBO-uitgaven.

Artikel 11.7: Functionerende organisatie

De lagere uitgaven worden voor € 6,9 miljoen veroorzaakt door lagere uitgaven en ontvangsten van de Werkmaatschappij.

Verplichtingen

In 2007 is een meerjarige verplichting aangegaan ten behoeve van Rijksweb van € 16,0 miljoen en is sprake van een hogere verplichting (€ 5,4 miljoen) met betrekking tot de overgangssituatie van de werkmaatschappij naar een baten-lastendienst . De verplichtingen van de werkmaatschappij worden in 2008 overgeheveld naar de baten-lastenadminsitratie.

Ontvangsten

Naast de bij artikel 11.7 genoemde lagere ontvangsten voor de Werkmaatschappij, zijn ontvangsten (€ 3,5 miljoen binnengekomen voor het project wegwerken archiefachterstanden in verband met opdrachten voor andere departementen en arbeidsmarktcommunicatie voor het traineeprogramma.

Beleidsartikel 14: Toezicht en Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid

De uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn voor dit artikel nagenoeg conform de raming. In 2007 is afgerond € 0,1 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 0,3 miljoen meer verplichtingen aangegaan. En er zijn voor afgerond € 0,1 miljoen meer aan ontvangsten binnen gekomen.

Beleidsartikel 15: Crisis- en Rampenbeheersing

In 2007 is afgerond € 2,0 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 5,1 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 1,8 miljoen 1,8 minder aan ontvangsten binnen gekomen.

Uitgaven en Ontvangsten

Als gevolg van vertraging van het (FES) project NAVI is afgerond € 2,0 miljoen minder uitgegeven. Omdat dit project uit het FES-fonds wordt gefinancierd is in 2007 ook € 2.0 miljoen minder ontvangen.

Beleidsartikel 16: Brandweer en GHOR

In 2007 is afgerond € 10,2 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 61,0 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 0,2 miljoen minder aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 16.2 Bestuurlijke organisatie

De uitgaven voor het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieve tweede wereldoorlog (BKRE, Bommenregeling) vallen € 7,4 miljoen lager uit dan geraamd, omdat er minder aanspraak op de regeling is gedaan.

Artikel 16.3 Taken

Hogere uitgaven (€ 1,1 miljoen) zijn er in 2007 geweest voor Geneeskundig-bestuurlijke informatievoorziening (G-BIV), waarmee overzicht mogelijk is van beschikbare ziekenhuisbedden.

Artikel 16.4 Kwaliteit

In 2007 is minder uitgegeven voor documentenbeheer bij het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Daarnaast is € 1,1 miljoen minder uitgegeven ter stimulering van de Veiligheidsregio’s. In 2007 zijn er uiteindelijk met twee regio’s convenanten gesloten.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen (€ 63,4 miljoen) worden veroorzaakt door het vastleggen van de verplichtingen voor de uitkering in 2008 van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR).

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Niet-beleidsartikel 12: Algemeen

In 2007 is afgerond € 1,2 miljoen meer uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er zijn voor afgerond € 4,6 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Er zijn voor afgerond € 5,0 miljoen meer aan ontvangsten binnen gekomen.

Artikel 12.1: Apparaat

De onderuitputting wordt veroorzaakt door beschikbaar gestelde middelen vanuit AZ voor het bureau Vernieuwing Rijksdienst. Deze zijn niet volledig uitgeput. Daarnaast is sprake van onderuitputting door vertraging bij de transitie van BZK p-taken naar P-Direkt.

Ontvangsten

De meerontvangsten worden voor € 3,2 miljoen veroorzaakt door de huisvesting van P-direkt. Deze zijn om administratief-technische redenen op de BZK begroting geboekt. Het restant van de meerontvangsten bestaat voor een deel uit een belastingteruggaaf en is daarnaast het gevolg van de gekozen financiering en verrekensystematiek aan de dienstonderdelen van BZK.

Niet-beleidsartikel 13: Nominaal en Onvoorzien

In 2007 is afgerond € 11,7 miljoen minder uitgegeven en minder aan verplichtingen aangegaan dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007.

Artikel 13.3 onvoorzien

In het kader van het schattingsbesluit zijn in 2004 middelen aan de BZK-begroting toegevoegd ter compensatie van de weglek van de WAO in de WW (waarvoor overheidswerkgevers eigen risicodragers zijn). Overheidswerkgevers hebben in 2007 geen beroep gedaan op de compensatieregeling. Voor 2007 was € 10,2 miljoen geraamd.

Niet-beleidsartikel 17: VUT-fonds

In 2007 waren de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten voor dit artikel conform de raming.

Licence