Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2007. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2007.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2007 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUD blz.

1.Leeswijzer3
2.Het beleid5
 2.1.Tabel budgettaire gevolgen van beleid5
 2.2.De artikelen6
  1:Wetgeving en controle Eerste Kamer6
  3:Wetgeving en controle Tweede Kamer11
  2:Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement21
  4:Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer24
  10:Nominaal en onvoorzien26
3.Het verdiepingshoofdstuk27

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Indeling van de begroting

Deze begroting is opgebouwd uit 4 beleidsartikelen en 1 niet-beleidsartikel. In beleidsartikel 1 komt de Eerste Kamer aan bod. De beleidsartikelen 2, 3 en 4 betreffen de Tweede Kamer.

De beleidsartikelen 1 en 3 zijn ingedeeld in de volgende paragrafen:

1. Algemene doelstelling

2. Speerpunten 2007

3. Context

4. Succesfactoren

5. Tabel budgettaire gevolgen van beleid en begrotingsvoorstellen College/kabinetsstandpunt

6. Operationele doelstellingen

7. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Bovengenoemde indeling wijkt in verband met de bijzondere staatsrechtelijke positie van de Staten-Generaal op enkele punten af van het (voorgeschreven) sjabloon/richtlijnen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Speerpunten

De Staten-Generaal kennen geen gezamenlijke beleidsagenda. In navolging van de ontwerpbegroting 2006 is bij de beleidsartikelen 1en 3 een paragraaf Speerpunten 2007 opgenomen. Deze dient als tegenhanger van de (departementale) beleidsagenda.

Context

Vanwege de staatsrechtelijke positie van de Staten-Generaal als Hoge Colleges van Staat is ervoor gekozen om de paragraaf «verantwoordelijkheid van de minister» te vervangen door de paragraaf met de ruimere omschrijving «context».

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsvoorstellen/kabinetsstandpunt

Ingevolge de beheersafspraken die gelden tussen de Staten-Generaal en de minister van BZK wordt in deze subparagraaf zowel de begrotingsvoorstellen van het College als het daarbijbehorende kabinetsstandpunt inzichtelijk gemaakt.

Juridisch verplicht

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

De Staten-Generaal geven in deze paragraaf de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Voor de goede orde wordt vermeld dat tussen de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet afspraken zijn gemaakt over het financieel beheer. Uitgangspunt daarbij is dat de Eerste- en Tweede Kamer in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich strikt beperkt tot de verantwoordelijkheden waarop hij aanspreekbaar is op basis van de Comptabiliteitswet.

Controle achteraf is daarbij het vangnet om te beoordelen of de Colleges en Kabinetten bij hun beheer binnen de grenzen blijven die de Comptabiliteitswet stelt. Daartoe worden de administraties van de jaarlijks gecontroleerd door de Auditdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze controle strekt zich ook uit tot de administratieve organisatie.

Afwijkende indeling artikel 2 en 4

Voor de artikelen 2 en 4 van de Tweede Kamer is gekozen van een afwijkende opbouw om herhaling van speerpunten en algemene/operationele doelstellingen (zie artikel 3) te voorkomen.

Niet numerieke volgorde artikelen Tweede Kamer

Omdat artikel 3 het centrale artikel van de Tweede Kamer betreft is artikel 3 in deze ontwerpbegroting voor artikel 2 geplaatst.

In zijn algemeenheid geldt dat in geval een paragraaf niet is ingevuld deze geheel is weggelaten.

2. HET BELEID

2.1. Overzicht tabel budgettaire gevolgen van beleid

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 113 260113 131112 013111 501110 984 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 7 4703 6273 8423 3443 328 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: 1736 2492 2531 2351 185 
1 Wetgeving en controle Eerste Kamer 164246247238239 
2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement 750720724714699 
3 Wetgeving en controle Tweede Kamer 1 5857 4303 4182 4212 369 
4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 1917181818 
10 Nominaal en onvoorzien SG – 2 345– 2 164– 2 154– 2 156– 2 140 
Stand ontwerp-begroting 2007:115 576120 903123 007118 108116 080115 497116 329
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 2 0612 0611 9381 9381 938 
Stand ontwerp-begroting 2007:2 9752 0612 0611 9381 9381 9381 938

2.2. De artikelen

ARTIKEL 1: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE KAMER

1. Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De Eerste Kamer heeft door haar samenstelling en bevoegdheden een eigen plaats en taak in het politieke bestel. De taken zijn het toetsen van weten regelgeving op kwaliteit en controle van het regeringsbeleid. De Eerste Kamer toetst de regeringsinzet bij de totstandkoming van Europese regelgeving, die bepalend is voor veel nationale wetgeving.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie

2. Speerpunten voor 2007

De strategische ambities van de Huishoudelijke Commissie, het College van Senioren en de Griffier over de werkwijze en organisatie van de Eerste Kamer voor de periode 2003–2007, zijn weergegeven in de notitie De Kanteling, die in november 2003 formeel is vastgesteld.

Hierin zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. versterking van de inhoudelijke ondersteuning aan leden en commissies ten behoeve van de pro-activiteit in de toetsing van wetgeving en de controle van het regeringsbeleid,

2. actief zichtbaar maken van de wijze waarop de Kamer haar taken vervult – mede in het licht van verantwoording – richting burgers, maatschappelijke organisaties en andere instellingen, bestuur en media.

3. samenwerking met de Tweede Kamer op het terrein van de ondersteunende activiteiten.

De speerpunten voor 2007 liggen in het verlengde van deze strategische doelstellingen.

Voor de versterking van de inhoudelijke ondersteuning is de ambtelijke organisatie uitgebreid met enkele beleidsmedewerkers en informatiespecialisten.

Voor de begroting 2007 betekent dit een stijging van de kosten voor ambtelijk personeel, en in de aanschaf en vervanging van investeringsgoederen (met name automatiseringskosten).

Het maatschappelijk effect hiervan ligt in de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en controle op het regeringsbeleid, bij een toename van de werkzaamheden.

In het kader van de actieve zichtbaarheid en verantwoording over de taken en de uitvoering daarvan, wordt verder geïnvesteerd in de informatievoorziening, de voorlichting en in publiciteitsactiviteiten. Dit zijn met name investeringen in de website en in audiovisuele middelen.

Voor de begroting 2007 betekent dit een toename van de post voor publiciteit en representatie. Ook wordt de openstelling van het Eerste Kamer-gebouw voor het publiek verder verruimd, hetgeen een stijging van de (uitbestede) beveiligingskosten met zich meebrengt.

Het maatschappelijk effect hiervan is een betere en snellere informatievoorziening aan de maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke doelgroepen, en bij het publiek een grotere bekendheid over de taken en de uitvoering daarvan door de Eerste Kamer.

De samenwerking met de Tweede Kamer krijgt gestalte in het bundelen van een aantal ondersteunende diensten, waarbij de dienstverlening in een dienstverleningsovereenkomst wordt vastgelegd. Dit brengt overigens geen directe consequenties voor de begroting met zich mee.

Het maatschappelijk effect is een grotere efficiency en doelmatigheid van de ondersteuning aan de Eerste Kamer.

3. Context

De Eerste Kamer vormt de laatste schakel in de keten van het wetgevingsproces.

De mede-actoren zijn respectievelijk de Ministerraad, Raad van State en de Tweede Kamer.

In de controle op het regeringsbeleid is de regering de belangrijkste mede-actor. Omdat steeds meer regelgeving in Europees verband tot stand komt, is de Eerste Kamer in toenemende mate vroegtijdig betrokken bij het overleg met de regering over nieuwe Europese richtlijnen.

4. Succesfactoren

Omdat de Eerste Kamer in het wetgevingproces de laatste schakel in de keten vormt, is haar taakuitvoering afhankelijk van het aanbod van wetsvoorstellen, en van de kwaliteit van het werk dat door de voorafgaande actoren is verricht.

5. Budgettaire gevolgen van beleid

5a. Begrotingsvoorstellen/Kabinetsstandpunt

De begrotingsvoorstellen die de Eerste Kamer heeft ingediend voor de ontwerpbegroting 2007, zijn reeds gedeeltelijk toegekend bij de eerste suppletore begroting 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 560 IIA, nrs. 1 en 2).

Het kabinet stemt daarnaast in met het voorstel van de Eerste Kamer om de raming vanaf 2007 structureel te verhogen met € 0,119 mln voor het intensiveren van (ambtelijke) beleidsmatige advisering.

De Eerste Kamer neemt kennis van:

– Het kabinetsstandpunt strekkende tot verlaging van de raming met € 0,003 mln in 2006 en met € 0,002 mln structureel vanaf 2007 in verband met dekking van de moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2006.

– Het kabinetsstandpunt strekkende tot verlaging van de raming met € 0,023 mln in 2007 en € 0,021 mln structureel vanaf 2008 voor Rijksweb.

– Het kabinetsstandpunt strekkende tot verlaging van de raming met € 0,010 mln structureel vanaf 2007 voor Transparante overheid.

Voor de genoemde posten geldt dat de ramingsverlagingen naar rato plaatsvinden voor alle departementen alsook voor de hoge colleges van staat en kabinetten.

5b. Budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer2005200620072008200920102011
Verplichtingen9 7809 5909 3019 2019 1919 1919 191
Uitgaven9 6559 5909 3019 2019 1919 1919 191
1. apparaat5 7215 8905 6075 5075 4985 4995 498
2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer3 7633 6773 6713 6713 6703 6693 670
3. verenigde vergadering171232323232323
Ontvangsten70636363636363

6. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling

Uitbreiding van de ambtelijke organisatie met enkele beleidsmedewerkers en informatiespecialisten.

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en de controle op het regeringsbeleid.

Activiteit 2007

Aantrekken van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten tot het streefniveau van het organisatierapport.

Operationele doelstelling

Versterking van de informatievoorziening

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan het kunnen leveren van snelle en volledige informatie aan de diverse doelgroepen.

Activiteiten 2007

– Verdere verbetering van de Eerste Kamer-website.

– Ontwikkelen pro-actief mailsysteem voor doelgroepen.

– Doorontwikkeling educatieve website «Derde Kamer» (in samenwerking en co-financiering met de Tweede Kamer)

Operationele doelstelling

Intensivering van publiciteit en representatie

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de zichtbaarheid van de Eerste Kamer, en aan een actieve verantwoording over de taakuitoefening.

Activiteiten 2007

– Ontwikkelen audiovisuele voorlichtingsmiddelen

– Uitbrengen jaarbericht over de periode 2005–2006

Operationele doelstelling

Vergroten van de toegankelijkheid van het Eerste Kamer-gebouw

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van de Eerste Kamer als instituut, en doet recht aan het openbare karakter daarvan.

Activiteiten 2007

– Verdere uitbreiding van de openstelling voor publiek.

– Aanpassen van het beveiligingsniveau aan de huidige normen.

– Gericht inviteren van relevante actoren en doelgroepen.

Operationele doelstelling

Versterking van de ICT-voorzieningen

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan een hedendaagse informatieen communicatie infrastructuur, waarmee leden en ambtenaren effectief hun werk kunnen doen.

Activiteiten 2007

Upgraden ICT-infrastructuur.

7. Bedrijfsvoeringsparagraaf

In het licht van de strategische ambities zoals weergegeven in De Kanteling, is de structuur van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer ingrijpend gewijzigd. De nieuwe organisatiestructuur is formeel per 1 november 2005 in werking getreden, en de reorganisatie is lopende het jaar 2006 verder afgerond.

Voor 2007 zijn voor de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering de volgende doelstellingen en prestatie-indicatoren relevant:

a. Doorontwikkeling van de ondersteuning aan leden en commissies

Het betreft hier de doorontwikkeling van de kerntaak van de ambtelijke organisatie: het leveren van een effectieve en optimale ondersteuning aan haar leden en commissies op velerlei gebied: inhoudelijk, organisatorisch en publicitair.

Prestatie-indicator: Tevredenheid van de leden over het geheel van de dienstverlening.

Streefniveau 2007: kwalificatie «goed»; schoolcijfer minimaal 7,5.

b. Afronden van de inrichting van de organisatie

Begin 2006 had de nieuwe organisatie veel vacatures, vooral op managementniveau en bij de nieuwe inhoudelijk functies van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten. Deze managementfuncties zijn eerst ad interim ingevuld, voor de inhoudelijke functies zijn geleidelijk nieuwe medewerkers aangetrokken. In 2007 zal de reorganisatie na een evaluatie verder worden afgerond.

Prestatie-indicator: Bezetting formatie, «right person, right place».

Streefniveau 2007: 90% formatiebezetting, alle sleutelfuncties kwalitatief goed ingevuld.

c. Versterken van het financieel en materieel beheer

In de accountantsverklaring over de jaarrekening 2005 is kritisch geoordeeld over een aantal aspecten in het financiële en materiele beheer van de Eerste Kamer.

Hiervoor is in 2006 een verbeteringstraject ingezet dat in 2007 doorloopt.

Prestatie-indicator: Ordentelijk financieel en materieel beheer.

Streefniveau 2007: een positief oordeel van de accountant in diens goedkeurende verklaring.

d. Uitbouwen van de samenwerking met de Tweede Kamer

In het kader van een effectieve en doelmatige uitvoering van de ondersteunende activiteiten is in De Kanteling expliciet gekozen voor samenwerking binnen de Staten-Generaal op dit gebied. Dit heeft vorm gekregen in de gezamenlijke uitvoering van diensten als beveiliging, verslag en redactie, IT en de salarisadministratie. Voorts is er op velerlei andere terreinen van de bedrijfsvoering sprake van goed collegiaal contact en samenwerking. Het ligt in de bedoeling om de Griffie Interparlementaire Betrekkingen, die diensten verricht voor zowel de Eerste als de Tweede Kamer, als een zelfstandige eenheid op te heffen en onder te brengen in de organisatie van de Eerste Kamer. Prestatie-indicator: Dienstverleningovereenkomsten met afspraken voor inhuur en/of gezamenlijke uitvoering van ondersteunende activiteiten. Streefniveau: tenminste vijf wederzijdse overeenkomsten (beveiliging, verslag & redactie, IT, salarisadministratie, interparlementaire betrekkingen).

ARTIKEL 3: WETGEVING EN CONTROLE TWEEDE KAMER

1. Algemene doelstelling

Taak van de Tweede Kamer

De hoofdtaken van de Tweede Kamer omvatten het controleren van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de Grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (Grondwetsgeving) en enkele andere Grondwets- en wetsartikelen. De Tweede Kamer streeft als algemene doelstelling naar goede wetgeving en controle.

De ambtelijke diensten

De algemene doelstelling (missie) van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is het stimuleren van het parlementair democratisch proces door een professionele en plezierige ondersteuning van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De voornaamste kernwaarden in dit verband zijn integriteit en dienstbaarheid. Als belangrijkste kerncompetenties kunnen worden genoemd:

– klantgericht handelen: herkennen van de wensen, behoeften en belangen van klanten en het hiernaar handelen,

– flexibel inspelen op de omgeving: gedrag, ideeën en werkwijzen aanpassen aan uitgesproken en onuitgesproken wensen en behoeften van de omgeving.

Naast de apparaatskosten in meer strikte zin, zijn onder dit artikel ook de budgetten voor onderzoek, drukwerk kamerstukken, fractiekosten, uitzending leden en, indien aan de orde, enquêtes opgenomen.

2. Speerpunten 2006

1. Verbeteren werkwijze Tweede Kamer en versterken wetgevende- en controlefunctie

2. Transparant maken van parlementaire processen en informatie voor burgers en Kamerleden

3. Verbeteren faciliteiten en optimaliseren ambtelijke ondersteuning

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3a. Begrotingsvoorstellen/kabinetsstandpunt

De begrotingsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft ingediend voor de ontwerpbegroting 2007, zijn reeds gedeeltelijk toegekend bij de eerste suppletore begroting 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 560 IIA, nrs. 1 en 2).

Het kabinet stemt daarnaast in met de voorstellen van de Tweede Kamer om:

– De raming vanaf 2007 structureel te verhogen met € 0,45 mln voor het automatiseringsproject Parlis.

– De raming 2007 te verhogen met € 1,5 mln voor het project Staten-Generaal digitaal.

– De raming 2007 met € 1,469 mln, 2008 met € 1,027 mln, 2009 en 2010 met € 0,553 mln en 2011 met € 0,588 mln te verhogen voor het automatiseringsproject e-parlement.

– De raming 2007 met € 1,784 mln, 2008 met € 0,352 mln en 2009 en verder met € 0,037 mln te verhogen in verband met diverse automatiseringskosten.

– De raming in 2007 met € 0,943 in 2008 met € 0,380 mln in 2009 met € 0,273 mln in 2010 met € 0,227 en vanaf 2011 met € 0,016 mln te verhogen voor diverse facilitaire kosten.

– De Tweede Kamer stelt voor om de raming 2007 te verhogen met € 0,075 mln voor het restaurantbedrijf.

De Tweede Kamer neemt kennis van:

– Het kabinetsstandpunt strekkende tot verlaging van de raming met € 0,036 mln in 2006, € 0,034 mln in 2007 en € 0,033 mln structureel vanaf 2009 in verband met dekking van de moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2006.

– Het kabinetsstandpunt strekkende tot verlaging van de raming met € 0,199 mln in 2007 en € 0,178 mln structureel vanaf 2008 voor Rijksweb.

– Het kabinetsstandpunt strekkende tot verlaging van de raming € 0,119 mln structureel vanaf 2009 voor Transparante overheid.

Voor de genoemde posten geldt dat de ramingsverlagingen naar rato plaatsvinden voor alle departementen alsook voor de hoge colleges van staat en kabinetten.

3b. Budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
3: Wetgeving en controle Tweede Kamer2005200620072008200920102011
Verplichtingen82 86378 72280 56275 75874 25074 18273 998
Uitgaven74 52878 72280 56275 75874 25074 18273 998
1. apparaat53 97255 54057 41752 61251 10051 03350 846
2. onderzoeksbudget2221 0211 0201 0201 0201 0201 021
3. drukwerk2 8472 7742 7742 7742 7742 7742 774
4. fractiekosten17 34718 96818 93218 93318 93718 93618 938
5. uitzending leden140419419419419419419
Ontvangsten2 5401 6891 6891 5661 5661 5661 566

4. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling

Verbeteren werkwijze Tweede Kamer en versterken wetgevende- en controlefunctie

Motivering

Om het controleren van de regering en de rol van (mede)wetgever adequaat te kunnen invullen vindt de Tweede Kamer het van belang om doorlopend aandacht te besteden aan het verbeteren van de werkwijze van de Tweede Kamer en het versterken van de wetgevende – en controlerende functie. Ook de instrumenten die de Kamer ter beschikking staan moeten worden geëvalueerd.

Activiteiten 2006

1. De Kamer kan op de Europese dossiers zowel kwalitatief als kwantitatief meer invulling geven aan haar rol als medewetgever en controleur van de regering. Bovendien hebben nationale parlementen – ook onder de huidige verdragen – een eigen verantwoordelijkheid om nieuwe voorstellen van de Europese Commissie te bezien op het punt van subsidiariteit. de toenemende verwevenheid van Europees en nationaal beleid vraagt om versterking van de rol van de Tweede Kamer in het Europese besluitvormingsproces.

De uitslag van het referendum over de Grondwet op 1 juni 2005 heeft daarnaast de urgentie voor de Kamer vergroot de Europese wetgevingsprocessen beter zichtbaar te integreren in de nationale besluitvorming. De toenmalige Gemengde commissie toepassing subsidiariteit heeft eind 2005 een nader advies uitgebracht over de invoering van de subsidiariteittoets, op basis waarvan nu wordt gewerkt. Dat geldt ook voor het rapport dat de projectleider PECE (Parlementair Expertisecentrum Europa) in het voorjaar van 2006 over de hiervoor noodzakelijke ondersteuning heeft uitgebracht. In dit rapport worden naast de ambities van de Kamer ook de adviezen van de eerdergenoemde Gemengde commissie toepassing subsidiariteit en de rapportage van het kabinet met betrekking tot de sturing van EU-aangelegenheden in het kader van het Programma Andere Overheid betrokken, alsmede de advisering van de Raad van State (inclusief de kabinetsreactie daarop) over de invloed van de Europese constitutionele orde op de Nederlandse. Het streven is om in 2007 de Kamer zo toe te rusten dat zij op de juiste momenten in het Europese besluitvormingsproces haar politieke rol adequaat kan vervullen.

2. Evalueren themacommissies en herziening Reglement van Orde 2004 Er is gewerkt aan het doorbreken van de verkokering door te experimenteren met horizontale commissies, zoals de themacommissies Ouderenbeleid en Technologiebeleid. Er is gewerkt aan het instellen van nieuwe procedures: zo is het Reglement van Orde in 2004 herzien. Dit heeft onder meer geleid tot de invoering van de 30-ledenregel bij de aanvraag van spoeddebatten. Ook is gewerkt aan de verbetering van de inhoudelijke ondersteuning van de leden, bijvoorbeeld door de instelling van een Raad van Economische Adviseurs (REA). Het functioneren van de themacommissies en de wijzigingen van het RvO worden ruim geëvalueerd. Hierna worden de bevindingen gepresenteerd aan de Kamer. Het streven is er op gericht de verschillende vernieuwingen in de werkwijze via een integrale rapportage te beoordelen.

De genoemde rapportage zal door het Presidium worden aangeboden aan de Kamer en moet worden beschouwd als een verantwoordingsdocument van het Presidium.

3. Onderzoek- en controlefunctie van de Tweede Kamer

In 2007 moeten de uitkomsten van enkele belangrijke ontwikkelingen in relatie tot de onderzoek- en controlefunctie van de Kamer hun beslag krijgen. Dit betreft allereerst de commissie Herziening van de Wet op de Parlementaire Enquête. Het initiatiefwetsvoorstel van de leden van deze commissie voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van het parlement op dit terrein. Ofschoon de voorzieningen voor een parlementair controlesysteem sinds de oprichting van het Onderzoeks- en Verificatiebureau (OVB) kleinschalig zijn ingevuld, zal de Kamerorganisatie blijven investeren in netwerken met externe adviesraden en deskundigen en in een goede samenwerking tussen het OVB en de (staf van de) commissie voor de Rijksuitgaven. Hierbij zijn de aanbevelingen van de Werkgroep Heroriëntatie Ondersteuning Fracties (WHOF) essentieel. Deze commissie heeft begin 2006 advies uitgebracht over de vraag of de Regeling financiële ondersteuning fracties in voldoende mate voorziet in de behoefte aan politieke ondersteuning. Naast de budgettaire verwerking in de Raming dient de aanpassing van de Regeling financiële ondersteuning fracties vóór de verkiezingen in november 2006 gereed te zijn, zodat deze voorafgaand aan de nieuwe samenstelling van de Kamer kan worden aangepast.

Om het budget voor parlementair onderzoek doelmatig uit te geven, zal een implementatieplan worden opgesteld.

Kosten behorend bij operationeledoelstelling

Ad 2. het budget voor themacommissies bedraagt structureel € 0,1 mln. Voor de REA is tot 2008 een jaarlijks budget beschikbaar van € 0,1 mln.

Ad 3. De versterking van de fractieondersteuning (€ 1,2 mln) en de verhoging van het onderzoeksbudget (€ 0,5 mln) vindt plaats door het overhevelen van middelen van artikel 2 naar artikel 3.

Evaluatie onderzoek

Ad 2. Het functioneren van de themacommissies en de wijzigingen van het RvO worden ruim vóór de verkiezingen in 2007 geëvalueerd.

Relevante beleidsnota’s/kamerstukken/wetsartikelen

Ad 1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 389, nr. 1.

Ad 3. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 465, nr. 1.

Operationele doelstelling

Transparant maken van parlementaire processen en informatie voor burgers en Kamerleden

Motivering

Het is belangrijk om de parlementaire processen en daaraan gerelateerde informatie (digitaal) goed te ontsluiten. Zowel Kamerleden als burgers hebben hier baat bij. Voor de Kamerleden wordt het werk vergemakkelijkt en de burgers krijgen meer inzicht in de parlementaire processen en kunnen informatie makkelijker benaderen.

Activiteiten 2006

E-Parlement

Het programma e-Parlement omvat een aantal projecten dat beoogt het meer transparant maken van de parlementaire processen, zowel voor Kamerleden als voor burgers.De projecten die onder het programma e-Parlement vallen komen voor het grootste deel in 2006 tot afronding. Het jaar 2007 wordt gebruikt als uitloopjaar voor mogelijke kinderziektes en als consolidatiejaar. Binnen het geheel van e-parlement kunnen de volgende projecten apart worden benoemd:

Internet:

Het project nieuwe internetsite Tweede Kamer is erop gericht een website te ontwerpen en te bouwen die is ingericht vanuit de behoeften van de gebruiker. Er wordt beoogd een website te creëren die aansluit bij de eisen van deze tijd: modern, innovatief, gebruiksvriendelijk, uitnodigend, transparant, flexibel en beheersbaar. De nieuwe internetsite is de etalage van het informatiegebied Tweede Kamer. Met het project wordt voorzien in een verbetering van de toegankelijkheid van informatie op de internetsite van de Tweede Kamer. De bezoeker dient snel, eenduidig en op een logische manier het antwoord op vragen te krijgen. De site moet voor iedereen toegankelijk zijn: ook voor gebruikers met een handicap.

Parlis

Beschrijving

Parlis wordt het nieuwe proces- en documentregistratiesysteem dat gaat voorzien in de ondersteuning van het primaire, constitutionele proces. Het systeem automatiseert alle werkzaamheden rondom:

– Het registeren, verspreiden en publiceren van alle door de regering toegezonden documenten (zoals wetsvoorstellen en brieven)

– Het registreren en verspreiden van alle door burgers en instellingen toegezonden brieven. (elektronische brievenlijsten bij procedurevergadering)

– Het plannen en voorbereiden van vergaderingen (zowel plenair als in commissie, werkbezoeken, inbrengen voor verslagen en andere instrumenten die de Kamer ter beschikking staan om zaken te behandelen)

– Het bewaken van de voortgang van alle bij de Kamer in behandeling zijnde zaken (van wetsvoorstel tot verzoekschrift).

Er is snel achter te komen in welke fase van behandeling een onderwerp zich bevindt en welke documenten daarbij horen. Hiermee wordt het handelen van de volksvertegenwoordiging opnieuw een stuk transparanter en kan informatie over de totstandkoming van het democratisch proces op een efficiënte wijze en vrijwel «real-time» ter beschikking worden gesteld aan belanghebbenden.

Duiding Beeld en Geluid (DBG)

Het project DBG dient er toe de debatten in de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer in de vorm van beeld en geluid te voorzien van aanvullende informatie teneinde op die manier de transparantie van het politieke proces te verbeteren.

Verslaglegging Ondersteunend Systeem (VlOS)

Met VLOS wordt de verslaglegging van de vergaderingen van de Tweede Kamer, van voorbereiding tot en met (publicatie van) het gecorrigeerde verslag, ondersteund met behulp van automatiseringsmiddelen. Door deze innovatie van de procesgang van de verslaglegging, sluiten de producten beter aan op de behoeften van alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer.

Een toegankelijk en gemakkelijk te doorzoeken verslag. De verslagen zijn sneller beschikbaar en gemakkelijk doorzoekbaar.

Center Court

Beschrijving

Het centrale thema van het project Center Court is integratie. Het realiseert de onderlinge verbinding van de bedrijfsapplicaties van de Tweede Kamer, waardoor gestandaardiseerde uitwisseling van informatie en documenten mogelijk wordt.

Daarnaast verzorgt Center Court de gezamenlijke opslag in een database van informatie en documenten. Hierdoor wordt de uiteindelijke doelstelling «Het geïntegreerd publiceren en raadpleegbaar maken van de documenten met een historie die teruggaat tot ca. 1980» mogelijk.

Staten-Generaal digitaal

Het voornaamste doel van het project is de Handelingen, Kamerstukken, Kamervragen/aanhangsels en (meer)jarenregisters uit de periode 1814–1995 via microverfilming te behouden voor het nageslacht en via digitalisering en ontsluiting rechtstreeks toegankelijk te maken voor iedereen op het Internet. Belangrijke eindproducten van het project zijn een set microfilms en een website waarop het materiaal beschikbaar wordt gesteld. De doorlooptijd van het project bedraagt zes jaar. Het project wordt uitgevoerd in de periode 2005–2011.

De 1-loketfunctie

In 2006 worden twee verschillende soorten 1-loketfunctie onderzocht. De eerste richt zich op de publieksinformatie voor burgers, bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar voor hen belangrijke parlementaire informatie. Dit is het zogenoemde Loket Publieksinformatie.

Het tweede 1-loket is van geheel andere en daarnaast interne aard. Momenteel moeten leden, Kamerambtenaren, fractie- en persoonlijk medewerkers en vertegenwoordigers van de parlementaire pers soms letterlijk langs verschillende loketten ter verkrijging van een Kamerpas, telefoon, laptop, bureau of een andere faciliteit van de Tweede Kamer. Maar ook verzoeken om informatie, serviceverlening, ondersteuning of om wijzigingen door te voeren moeten op verschillende plaatsen en bij verschillende diensten worden ingediend. De mogelijkheid om dit allemaal bij één Centraal ServicePunt (CSP) onder te brengen is momenteel voorwerp van onderzoek. Het Presidium verwacht dat over de uitkomsten van het hiervoor genoemde onderzoek ruim voor het einde van 2006 gerapporteerd kan worden.

Kosten behorend bij operationele doelstelling

Bedragen x € 1 000
Project200620072008200920102011
Parlis1 456450450450450450
VLOS 260526666666
DBG 14050505050
Internet248360170170170205
Center Court4258383838383
Educatieve website808080808080
Personal Key Infrastructure6015023232323
1-loket403535353535
Virtueel Informatiepunt (VIP)553636363636
Vergaderreserverings-systeem (VRS)91414   
e-response2110782828282
Smartphones Kamerinfo50160    
Intranet303030303030
Overige1621818181818
Staten-Generaal1 5001 5001 5001 5001 5002 250

Evaluatie onderzoek

Niet van toepassing.

Relevante beleidsnota’s/kamerstukken/wetsartikelen

E-Parlement: Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 095, nr. 3, blz. 10. Staten-Generaal Digitaal: Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 095, nr. 3, blz. 6.

Operationele doelstelling

Verbeteren faciliteiten en optimaliseren ambtelijke ondersteuning

Motivering

Door een goede ondersteuning van de Tweede Kamer (zie ook operationele doelstelling 2) wordt het werk voor de Leden vergemakkelijkt.

Activiteiten 2006

Beveiliging

Op grond van de aanbevelingen van, onder meer, de AIVD, de aanpassingen in de bouwkundige buitenbeveiliging en afronding van de reorganisatie bij de Beveiligingsdienst, doet een (deels) nieuwe werkwijze zijn intrede. Naast een (deels) nieuwe werkwijze, wordt in 2007 ook de inrichting van de informatiebeveiliging, zoals beveiliging van bestanden op personal computers, opgeleverd.

De samenwerking met de Eerste Kamer

Behalve op Europees terrein, waar naast inhoudelijk ook op het gebied van de ontwikkeling van de websites wordt samengewerkt en ook de permanente vertegenwoordiger in Brussel voor beide Kamers actief is, zijn tevens op facilitair-, automatisering- en beveiligingsgebied samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Ook op financieel gebied is een hechte samenwerking tot stand gebracht door het samenvoegen van de salarisfunctie van de Eerste Kamer bij de Tweede Kamer. Evaluatie vindt plaats voorafgaand aan de verlenging van dienstverleningsovereenkomsten.

Nieuwe visie op de financiële functie

De noodzaak van een nieuwe visie op de financiële functie binnen de Tweede Kamer. In 2006 wordt een nieuwe visie ontwikkeld op de financiële functie, de taken en de rol van de Stafdienst FEZ en de taken en de rol van de diensthoofden c.q. budgethouders. Een van de hoofdvragen luidt hoe de taakafbakening tussen «centraal» (FEZ) en «decentraal» (budgethouders) vorm moet worden gegeven. Het antwoord op deze vraag geeft richting aan de inrichting van werkprocessen, de te behalen efficiencyvoordelen en de vormgeving van de samenwerking tussen diensten en FEZ. In 2007 wordt de nieuwe financiële functie in de Kamer geïmplementeerd. Ter afronding wordt in dat jaar ook een dienstverleningsovereenkomst tussen de diensten en de stafdienst FEZ opgesteld. Het ligt in de rede dat, na inwerkingtreding, op enig moment evaluatie plaats vindt.

Management en personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is gericht op ontwikkeling van de medewerkers bij de Kamerorganisatie en kent als speerpunten management development (MD) en mobiliteit. De voorbereidingen voor het MD-traject, dat een goed opleidingsbeleid en een samenhangend personeelsbeleid moet genereren, zijn al in 2006 gestart. De uitvoering van dit traject zal plaatsvinden in 2007. Sturing op de inzet van kennis, vaardigheden en competenties zijn voorwaarden om de gewenste organisatieflexibiliteit te bewerkstelligen.

Als gevolg van de leeftijdsopbouw bij de organisatie van de Tweede Kamer, stromen vanaf 2006 naar verwachting relatief veel medewerkers uit. Ter voorkoming van een mogelijk kennishiaat, krijgt «jong talent», waaronder Rijkstrainees maar ook deelnemers aan leerwerktrajecten, de kans bij te dragen aan de ondersteuning van het politieke proces en het bedrijf. Verwacht wordt dat de oprichting van een gezamenlijk mobiliteit- en loopbaancentrum van de Hoge Colleges van Staat hierbij een belangrijke rol zal vervullen.

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2002 nog 7,5 en daalde vervolgens naar 6,1 in 2003. Na een stijging in 2004 was in 2005 sprake van een daling tot 5,3%. De meldingsfrequentie bleek over 2005 te zijn teruggelopen tot 1,8. Begin 2006 zijn voor zowel de organisatie als geheel als per dienst streefcijfers voor verzuim bepaald, berekend op basis van een landelijk geaccepteerde norm. Hierop worden vervolgens concrete acties gebaseerd. Periodiek vindt evaluatie van het ingezette beleid plaats.

Doelgroep

Beveiliging: Dit speerpunt is zowel gericht op de interne organisatie (eigen personeel) als op de omgeving van de Tweede Kamer. Samenwerking met Eerste Kamer: Eerste en Tweede Kamer

Visie financiële functie: organisatie Tweede Kamer

Management en personeelsbesluit: ambtelijke ondersteuning.

Kosten behorend bij operationele doelstelling

Maken deel uit van het reguliere apparaatskostenbudget.

Evaluatie onderzoek

Zie boven.

Relevante beleidsnota’s/kamerstukken/wetsartikelen

Niet van toepassing.

5. Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de apparaatsuitgaven binnen dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden vermeld per kamerzetel en per gestenografeerd uur vergadering.

Uitgavenoverzicht (in € 1 000)
Wetgeving en controle Tweede Kamer20012002200320042005
– apparaat (personeel)22 55524 27126 528132 09234 271
gemiddeld per zetel150162177214228
per vergaderuur911161313
– apparaat (materieel)16 74518 88617 42317 20219 701
gemiddeld per zetel112126116115131
per vergaderuur781077
totaal apparaat39 30043 15743 95149 29453 972
gemiddeld per zetel262288293329360
gemiddeld per vergaderuur1619262020
– onderzoeksbudget465122508843222
– drukwerk3 9274 1723 7013 5172 847
– fractiekosten en garanties15 14819 86618 78318 52117 347
– uitzending leden427188267170140
– enquêtes 1 931611  
– garanties269107   
totaal artikel 359 33669 54367 82172 34574 528
gemiddeld per zetel396464452482497
gemiddeld per vergaderuur2631403028

1 Het uitgavenverschil ten opzichte van 2003 vindt vooral verklaring in de omstandigheid dat met ingang van 2004 de Dienst Verslag en Redactie (voorheen de Stenografische dienst) onder dit artikel is opgenomen. Voorts spelen de toegenomen beveiligingskosten een rol.

2 Het artikelonderdeel «garanties» is met ingang van 2003 komen te vervallen.

De volgende cijfers dienen in hun context te worden bezien. Wetsvoorstellen die met blanco verslag en als hamerstuk zijn behandeld, tellen bijvoorbeeld in dit overzicht even zwaar als wetsvoorstellen die voorwerp zijn van uitvoerig voorbereidend onderzoek en dagenlange plenaire vergaderingen.

Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer (in aantallen)
 2002200320042005
Vergaderingen    
Plenaire vergaderingen919597106
Commissievergaderingen    
– openbaar520590801873
– besloten596700770711
Overige vergaderingen7 0687 8087 5316 678
Werkbezoeken commissies    
Binnenland53485466
Buitenland642523
Wetsvoorstellen, moties en vragen    
Ingediende wetsvoorstellen252267275291
– initiatief wetsvoorstellen138119
– rijksbegrotingen17171818
– fondsen6777
– suppletore begrotingen67666854
In stemming gebrachte wetsvoorstellen*213195253183
Ingediende moties1 1581 0071 3091 434
– aangenomen*391327437513
– verworpen*363433568513
– ingetrokken38615585
– aangehouden*44425285
– gewijzigd455666109
– in behandeling*26652608
– vervallen113671121
Schriftelijke vragen1 5631 6782 1012 045
– waarvan beantwoord*1 5511 6682 1212 225
Mondelinge vragen96659896
Interpellaties13555

* waaronder ook in voorgaande jaren ingediende wetsvoorstellen, moties en vragen.

6. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Organisatieontwikkeling

In het voorjaar van 2006 is gestart met het traject «Herbezinning financiële functie». De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een visie op de inrichting van de financiële functie binnen de Kamer voor de komende jaren. Het rapport met daarin de beschrijving van de huidige stand van zaken, de zogenoemde «foto», de visieontwikkeling en het implementatieplan komt binnen afzienbare tijd beschikbaar.

Management Control

In 2005 is een aanvang gemaakt met de periodieke rapportage aan het MT aangaande de voortgang van de uitvoering van de jaarplannen van de betreffende diensten. Uitgangspunten hierbij zijn zowel de toetsing aan het vooraf gedachte uitgaventempo als de vraag of de beoogde doelstellingen ook inhoudelijk worden gerealiseerd. Deze werkwijze zal in 2006 worden voortgezet, zij het met een wat gewijzigde rolverdeling: diensthoofden zullen in de toekomst rechtstreeks verantwoording afleggen aan de Griffier, c.q. de directeuren. De stafdienst FEZ vervult hierbij een toetsende rol.

Het beschrijven van de Administratieve Organisatie ( AO) van alle financiële processen is praktisch afgerond. In 2006 zal worden gestart met het beschrijven van het materieelbeheer. De eerste stap zal, naast het beschrijven van het beleid, zijn het inventariseren van de voorraad- en inventarisadministraties. De werking van de AO in 2005 is verbeterd ten opzichte van de werking in 2004. In 2006 blijft het van belang de werking voortdurend te monitoren en met alle verantwoordelijken te blijven werken aan verbeteringen.

Het project Managementinformatie Financiën en Personeel (MIFP) loopt ten einde en zal voor de zomer van 2006 worden overgedragen aan de stafdienst FEZ. De diverse managementinformatierapportages worden via intranet beschikbaar gesteld.

Aandachtspunten voor 2006/2007

Over de aandachtspunten en de prioriteitsstelling wordt besloten zodra de besluitvorming over het hierboven genoemde implementatieplan «Herbezinning financiële functie» is afgerond. Naar verwachting kan in september van het jaar 2006 de planning terzake worden opgesteld.

ARTIKEL 2: UITGAVEN TEN BEHOEVE VAN LEDEN EN OUD-LEDEN TWEEDE KAMER, ALSMEDE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Algemeen

De hoofdtaken van de Tweede Kamer bestaan uit het controleren van de regering en (mede)wetgeving. Daarnaast draagt de Tweede Kamer zorg voor betalingen die voorvloeien uit verschillende wetten en regelingen.

2. Activiteiten

2a. Zorgdragen voor uitbetalingen i.v.m. wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Wet schadeloosstelling leden Europees parlement (Stb. 1979, 379) en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) zorg voor de uitgaven van:

– schadeloosstelling leden (artikel 2.1)

– reis- en overige kostenvergoedingen leden (artikel 2.2)

– schadeloosstelling leden Europees Parlement (artikel 2.3)

– wachtgelden oud-leden (artikel 2.2)

– pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2)

Aan deze activiteiten zijn de volgende kengetallen verbonden.

Aantallen deelgerechtigden2002200320042005
Pensioenen oud-leden209218222242
Wachtgelden oud-leden*1341219162
Weduwen- en weduwnaarspensioenen124121118124
Wezenpensioenen4444
Totaal471464435432
* Deze reeks is exclusief de wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden:34885082

2b. Faciliteren outplacement

Daarnaast is binnen dit artikel een budget ten behoeve van outplacement van oud-leden opgenomen. Het doel van de outplacementfaciliteit is tweeledig:

– het bieden van een faciliteit voor oud Kamerleden bij het zoeken van een nieuwe functie;

– het verminderen van het beroep op de wachtgeldregeling.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 12 december 2001 op grond van een advies van de Commissie Emolumenten en naar aanleiding van opmerkingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming voor 2002, een vrijwillige outplacementregeling voor (oud)leden van de Tweede kamer vastgesteld. De outplacementregeling, die voor het eerst in de Raming van de Tweede Kamer voor 2003 (Tweede kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 336, nr. 4, blz. 2) is opgenomen, wordt door de Tweede Kamer beheerd.

In totaal is voor outplacementfaciliteiten jaarlijks € 0,2 mln beschikbaar. De uitgaven in 2005 beliepen € 0,023 mln (ten behoeve van één deelnemer) en in 2004 € 0,027 mln. De outplacementregeling zal inhoudelijk ruim voor de verkiezingen in 2006 worden geëvalueerd.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3a. Begrotingsvoorstellen/kabinetsstandpunt

De begrotingsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft ingediend voor de ontwerpbegroting 2007, zijn reeds toegekend bij de eerste suppletore begroting 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 560 IIA, nrs. 1 en 2).

Voor de financiële reeks voor wachtgelden (artikelonderdeel 2.2) wordt in de wachtgelduitgaven rekening gehouden met de gevolgen van de verkiezingen. Dit leidt tot de volgende – vierjarige – «dynamiek»:

verkiezingsjaar   verkiezingsjaar
Jaar tJaar t + 1Jaar t + 2Jaar t + 3Jaar t
€ 1,0 mln€ 1,0 mln€ 0,5 mln€ 1,0 mln

Het extrapolatiejaar 2011 geldt daarbij ook als jaar t. In de periode tot aan het jaar 2011 is de geschetste dynamiek al verwerkt. In jaar 2011 is conform bovenstaande systematiek een verhoging van € 1 mln opgenomen.

3b. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
2: Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement2005200620072008200920102011
Verplichtingen29 76830 50431 22731 23130 72130 20631 222
Uitgaven29 76730 50431 22731 23130 72130 20631 222
1. schadeloosstelling19 38419 80519 77319 77519 77819 77819 780
2. pensioenen en wachtgelden8 0928 3079 3179 3198 8058 2909 304
3. schadeloosstelling Europarlementariërs2 2912 3922 1372 1372 1382 1382 138
Ontvangsten353286286286286286286

4. Ervaringscijfers en prognose

In onderstaand overzicht zijn als achtergrondinformatie de gerealiseerde uitgaven en gemiddelden van de artikelonderdelen 2.1 en 2.2 opgenomen voor de jaren 2002–2005 en prognoses voor 2006 en 2007.

(bedragen in € 1 000)
 200220032004200520062007
– schadeloosstelling13 01612 69312 74612 89612 20412 207
– vergoedingen8 7116 1625 9316 4887 1477 147
totaal21 72718 85518 67719 38419 35119 354
gemiddeld per zetel145126125129129129
– pensioenen en wachtgelden8 36010 7009 3708 0928 0589 058
gemiddeld per zetel567162545460
– totaal artikel 2.1 en 2.230 08729 55528 04727 47627 40928 412
gemiddeld per zetel201197187183183189

ARTIKEL 4: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

1. Algemeen

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft, naast de apparaatskosten van de Griffie interparlementaire betrekkingen, tevens de kosten van interparlementaire activiteiten. De keuze voor een apart artikel gaf vanuit het verleden uitdrukking aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor de Griffie interparlementaire betrekkingen wordt gevormd door gemengde commissies van toezicht uit beide Kamers.

In de loop van 2006 zullen de beide Kamers een besluit nemen aangaande het onderbrengen van het apparaat van en het bevoegde gezag over de Griffie interparlementaire betrekkingen.

2. Budgettaire gevolgen van beleid

2a. Begrotingsvoorstellen/kabinetsstandpunt

De Tweede Kamer heeft voor dit artikel geen begrotingsvoorstellen ingediend.

2b. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer2005200620072008200920102011
Verplichtingen1 6251 9141 9171 9181 9181 9181 918
Uitgaven1 6261 9141 9171 9181 9181 9181 918
2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen452460458459459459459
3. interparlementaire betrekkingen1 1741 4541 4591 4591 4591 4591 459
Ontvangsten12232323232323

De raming van artikelonderdeel 03. «interparlementaire betrekkingen» heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Interparlementaire betrekkingen
 2005200620072008200920102010
01. uitzending leden naar internationale organen370599602602602602602
02. aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen439475477477477477477
03. contacten tussen de parlementen van het koninkrijk108868686868686
04. ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen101117117117117117117
05. subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire156170170170170170170
Totaal1 1741 4471 4521 4521 4521 4521 452

3. Ervaringscijfers en prognose

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel (Eerste en Tweede Kamer) opgenomen. Overigens is de vergelijkbaarheid met ingang van 2004 in zoverre beperkt dat in aanmerking moet worden genomen dat met ingang van dat jaar de dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische dienst) is opgenomen onder artikel 3. De apparaatsuitgaven betreffen sindsdien uitsluitend de Griffie interparlementaire betrekkingen.

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
(in € 1 000)2001200220032004200520062007
– apparaat (personeel)3 4833 7403 717439449441441
– apparaat (materieel)961031475377
totaal apparaat3 5793 8433 864444452448448
gemiddeld per zetel (225)1617172222
Interparlementaire betrekkingen1 2311 2651 9461 9631 1741 4471 452
totaal artikel 44 8105 1085 8102 4071 6261 8951 900
gemiddeld per zetel (225)21232611788

ARTIKEL 10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien SG2005200620072008200920102011
Verplichtingen 173     
Uitgaven 173     
1. loonbijstelling       
2. prijsbijstelling       
3. onvoorzien 173     
4. waarde-overdracht en waarde-overname       
5. taakstellingen       
Ontvangsten       

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Totaal begroting IIA

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
Totaal uitgaven IIA begroting2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 113 260113 131112 013111 501110 984 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 7 4703 6273 8423 3443 328 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 1736 2492 2531 2351 185 
Stand ontwerp-begroting 2007115 576120 903123 007118 108116 080115 497116 329
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
Totaal ontvangsten IIA begroting2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 2 0612 0611 9381 9381 938 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       
Stand ontwerp-begroting 2007:2 9752 0612 0611 9381 9381 9381 938

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 8 3448 3528 3518 3508 349 
1.1: apparaat 4 7054 7134 7124 7124 712 
1.2: vergoedingen voorzitter en leden EK 3 6163 6163 6163 6153 614 
1.3: verenigde vergadering 2323232323 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 1 082703603603603 
1.1: apparaat 1 082703603603603 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 164246247238239 
1.1: apparaat 103191192183184 
a. loonbijstelling 6859596060 
b. prijsbijstelling 3838383838 
c. beleidsmatige advisering  119119119119 
d. bijdrage Rijksweb  – 23– 21– 21– 21 
e. bijdrage transparante overheid    – 10– 10 
f. moties APB – 3– 2– 3– 3– 2 
1.2: vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer 6155555555 
a. loonbijstelling 6155555555 
        
Stand ontwerp-begroting 2007:9 6559 5909 3019 2019 1919 1919 191
1.1: apparaat5 7215 8905 6075 5075 4985 4995 498
1.2: vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer3 7633 6773 6713 6713 6703 6693 670
1.3: verenigde vergadering171232323232323
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006 6363636363 
Stand ontwerp-begroting 200770636363636363

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden alsmede leden van het Europese Parlement2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 30 90431 90731 90731 40730 907 
2.1: schadeloosstelling 20 75120 75420 75420 75420 754 
2.2: pensioenen en wachtgelden 8 0589 0589 0588 5588 058 
2.3: schadeloosstelling Europarlementariërs 2 0952 0952 0952 0952 095 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: – 1 150– 1 400– 1 400– 1 400– 1 400 
2.1: schadeloosstelling – 1 400– 1 400– 1 400– 1 400– 1 400 
2.3: schadeloosstelling Europarlementariërs 250  
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 750720724714699 
2.1: schadeloosstelling 454419421424424 
a. loonbijstelling 307272274277277 
b. prijsbijstelling 147147147147147 
2.2: pensioenen en wachtgelden 249259261247232 
a. loonbijstelling 249259261247232 
2.3: schadeloosstelling Europarlementariërs 4742424343 
a. loonbijstelling 4742424343 
Stand ontwerp-begroting 2007:29 76730 50431 22731 23130 72130 20631 222
2.1: schadeloosstelling19 38419 80519 77319 77519 77819 77819 780
2.2: pensioenen en wachtgelden8 0928 3079 3179 3198 8058 2909 304
2.3: schadeloosstelling Europarlementariërs2 2912 3922 1372 1372 1382 1382 138
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006 286286286286286 
Stand ontwerp-begroting 2007353286286286286286286

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
3: Wetgeving en controle Tweede Kamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 72 11770 97269 85569 84469 828 
3.1: apparaat 50 01248 86447 74847 73747 721 
3.2: onderzoeksbudget 511511511511511 
3.3: drukwerk 3 7983 7983 7983 7983 798 
3.4: fractiekosten 17 38417 38717 38617 38617 386 
3.5: uitzending leden 412412412412412 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 5 0202 1602 4851 9851 985 
3.1: apparaat 4 4131 5531 8781 3781 378 
3.2: onderzoeksbudget 500500500500500 
3.3: drukwerk – 1 093– 1 093– 1 093– 1 093– 1 093 
3.4: fractiekosten 1 2001 2001 2001 2001 200 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 1 5857 4303 4182 4212 369 
3.1: apparaat 1 1157 0002 9861 9851 934 
a. loonbijstelling 866748742756751 
b. prijsbijstelling 285264246246246 
d. restaurantbedrijf  75    
e. bijdrage Rijksweb  – 199– 178– 178– 178 
f. bijdrage transparante overheid    – 119– 119 
g. project Staten-Generaal  1 500    
h. Parlis  450450450450 
i. e-parlement  1 4691 027553553 
j. automatisering diversen  1 7843523737 
k. facilitaire zaken diversen  943380273227 
l. moties APB – 36– 34– 33– 33– 33 
3.2: onderzoeksbudget 109999 
a. loonbijstelling 65555 
b. prijsbijstelling 44444 
3.3: drukwerk 6969696969 
a. prijsbijstelling 6969696969 
3.4: fractiekosten 384345347351350 
a. loonbijstelling 352313315319318 
b. prijsbijstelling 3232323232 
3.5: uitzending leden 77777 
a. prijsbijstelling 77777 
Stand ontwerp-begroting 2007:74 52878 72280 56275 75874 25074 18273 998
3.1: apparaat53 97255 54057 41752 61251 10051 03350 846
3.2: onderzoeksbudget2221 0211 0201 0201 0201 0201 021
3.3: drukwerk2 8472 7742 7742 7742 7742 7742 774
3.4: fractiekosten17 34718 96818 93218 93318 93718 93618 938
3.5: uitzending leden140419419419419419419
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
3: Wetgeving en controle Tweede Kamer2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006 1 6891 6891 5661 5661 566 
Stand ontwerp-begroting 20072 5401 6891 6891 5661 5661 5661 566

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
4: Wetgeving en controle EK/TK2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006: 1 8951 9001 9001 9001 900 
4.2: apparaat griffie interparlementaire betrekkingen 448448448448448 
4.3: interparlementaire betrekkingen 1 4471 4521 4521 4521 452 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006:       
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 1917181818 
4.2: apparaat griffie interparlementaire betrekkingen 1210111111 
a. loonbijstelling 1210111111 
4.3: interparlementaire betrekkingen 77777 
a. prijsbijstelling 77777 
Stand ontwerp-begroting 2007:1 6261 9141 9171 9181 9181 9181 918
4.2: apparaat griffie interparlementaire betrekkingen452460458459459459459
4.3: interparlementaire betrekkingen1 1741 4541 4591 4591 4591 4591 459
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
4: Wetgeving en controle EK en TK2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006 2323232323 
Stand ontwerp-begroting 200712232323232323

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien SG2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006:       
10.1: loonbijstelling       
10.2: prijsbijstelling       
10.3: onvoorzien       
10.4: waarde-overdracht en -overname       
10.5: taakstellingen       
Mutaties 1e suppletore begroting 2006: 2 5182 1642 1542 1562 140 
10.1: loonbijstelling 1 7951 6321 6401 6421 625 
10.2: prijsbijstelling 589568550550550 
10.3: onvoorzien 134– 36– 36– 36– 35 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 2 345– 2 164– 2 154– 2 156– 2 140 
10.1: loonbijstelling – 1 795– 1 632– 1 640– 1 642– 1 625 
a. verdeling loonbijstelling – 1 795– 1 632– 1 640– 1 642– 1 625 
10.2: prijsbijstelling – 589– 568– 550– 550– 550 
a. verdeling prijsbijstelling – 589– 568– 550– 550– 550 
10.3 onvoorzien 3936363635 
a. verdelen bijdrage moties APB 3936363635 
Stand ontwerp-begroting 2007: 173     
10.1: loonbijstelling       
10.2: prijsbijstelling       
10.3: onvoorzien 173     
10.4: waarde-overdracht en -overname       
10.5: taakstellingen       
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien2005200620072008200920102011
Stand ontwerp-begroting 2006       
Stand ontwerp-begroting 2007       
Licence