Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 De beleidsartikelen 3

1. Raad van State 3

2. Algemene Rekenkamer 4

3. De Nationale ombudsman 4

4. Kanselarij der Nederlandse Orden 5

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6

6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 6

2.2 De niet-beleidsartikelen 7

10. Nominaal en onvoorzien 7

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2008. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2008.

2. Het beleid

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIB) voor het jaar 2008 te wijzigen (x € 1 000):

 Stand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen95 58610 403105 9894 4294 6534 5404 596
        
Uitgaven95 58610 403105 9894 4294 6534 5404 596
        
Ontvangsten2 7771402 9170000

2.1. De beleidsartikelen

1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. Raad van StateStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen49 5385 07054 608802– 2 3904 337954
        
Uitgaven:49 5385 07054 608802– 2 3904 337954
        
1 Advisering7 582 7 582    
        
2 Bestuursrechtspraak41 9565 07047 026802– 2 3904 337954
a Inrichting nieuwbouw 520     
b Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier 654     
c Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel – 244 802965982954
d Nederlandse Antillen project 140     
e Huisvesting fase 1 4 000     
        
Ontvangsten1 5941401 594    
a Antillen project 140     

2a Inrichting nieuwbouw

De eindejaarsmarge 2007 zet de Raad van State in voor de inrichting van de in 2008 opgeleverde nieuwbouw.

2e Huisvesting fase 1

Vanuit 2007 wordt budget doorgeschoven naar 2008 voor de inrichting van de opgeleverde nieuwbouw fase 1. Bij gelegenheid van de Najaarsnota 2007 zijn de gevolgen voor het jaar 2007 van deze intertemporele compensatie gemeld en is de oorzaak nader toegelicht (Tweede Kamer 2007–2008, 31 290 IIB, nr. 3)

2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. Algemene RekenkamerStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen27 59866128 259500500500500
        
Uitgaven:27 59866128 259500500500500
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s27 59866128 259    
a Lidstaat verklaring EU-gelden 400 500500500500
b Eindejaarsmarge inzet diversen 261     
        
Ontvangsten1 21701 217    

1a EU lidstaatverklaring

Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een oordeel te geven bij de lidstaatverklaring over de in Nederland beheerde EU-gelden. In 2007 betrof het een pilot bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de ontwikkeling van een aanpak om de EU-llidstaatverklaring af te geven. Voor het verder vormgeven van deze taak wordt het budget structureel aangepast.

3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

3. De Nationale ombudsmanStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen10 9311 30112 232730730730730
        
Uitgaven:10 9311 30112 232730730730730
1 Reguliere klachten7 7581 2318 989730730730730
a Formatie Nationale Ombudsman 650 650650650650
b Klagers tevredenheidsonderzoek 80 30303030
c Opleiding en training personeel 50 50505050
d Project duidelijke taal 75     
e Huisvesting Ombudsman 65     
f Outplacement-regeling 100     
g Eindejaarsmrage inzet ten behoeve van ICT project 97     
h ICT project 114     
2 Klachten van lagere overheden1 300 1 300    
        
3 Onderzoek1 089 1 089    
        
4 Communicatie739 739    
        
5 Internationale contacten4570115    
a Communicatie internationaal 30     
b BES-project 40     
        
Ontvangsten39039    

1a Formatie

Het aantal keer dat er een beroep wordt gedaan op de Ombudsman, zowel schriftelijk als telefonisch, vertoont een structurele groei. Om deze werklast goed te kunnen verwerken en de doorlooptijden niet te laten stijgen wordt de formatie van de Ombudsman structureel aangepast.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Kanselarij der Nederlandse OrdenStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen3 2324333 6652010520105
        
Uitgaven:3 2324333 6652010520105
1 Apparaat1 7122932 00520202020
a Rechtsgangkosten 65     
b Decor-II en Daisy 60     
c Voorlichtingsbrochure 25     
d Secretariaat Kapittel MWO 20 20202020
e Bijdrage BZK inzake Daisy III 90     
f Eindejaarsmarge inzet voor diverse bedrijfsvoering 33     
        
2 Decoraties1 5151401 655 85 85
a Politiemedailles 140  85 85
        
3 Riddertoeslagen5 5    
        
Ontvangsten29029    

2a Politiemedailles

Om aan het groeiende aantal verzoeken om politiemedailles te kunnen voldoen wordt er zowel incidenteel als structureel budget toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij.

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse AntillenStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen2 6554933 148    
        
Uitgaven:2 6554933 148    
1 Apparaat2 6554933 148    
a Verbouwing Kabinet 250     
b Afronding projecten 100     
c Bijdrage Buitenlandse Zaken ten behoeve van verbouwing Kabinet 100     
d Inzet diversen 43     
        
Ontvangsten40 40    

5a Verbouwing kabinet

Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen moet ingrijpend verbouwd worden om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen in verband met de uitgifte van persoonen reisdocumenten.

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6. Kabinet van de Gouverneur van ArubaStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen1 655401 695    
        
Uitgaven:1 655401 695    
1 Apparaat1 655401 695    
a Afhandeling bezwaren inzake naturalisatie 40     
        
Ontvangsten000    

2.2. Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10. Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen– 232 4052 3822 3772 3532 3082 307
        
Uitgaven– 232 4052 3822 3772 3532 3082 307
1 Loonbijstelling02 4052 3822 3772 3532 3082 307
a Loonbijstelling tranche 2008  2 3822 3772 3532 3082 307
 2 405      
2 Prijsbijstelling0 0    
        
3 Onvoorzien– 23 – 23    
        
4 Waardeoverdracht en waardeovername0 0    
        
5 Taakstellingen0 0    
        
Ontvangsten0 0    
Licence