Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop

(B) BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2008 een bedrag van € 392,461 miljoen aan de begroting voor 2008 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2008 met een bedrag van € 19,746 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 537,204 miljoen en een ontvangstenbudget van € 646,623 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2008 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 392,461 miljoen tot € 8 569,537 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 114,9 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast, eveneens van Buitenlandse Zaken, een tegemoetkoming in de nieuwbouwkosten van een Officiershotel in Den Haag in verband met de vestiging van het Internationaal Strafhof op de huidige locatie van het Officiershotel op de Alexanderkazerne. Op grond van besluitvorming in de Ministerraad is voor 2008 en 2009 in totaal een bedrag van € 60,0 miljoen aan Defensie toegekend ten behoeve van de operationele gereedstelling. Door herziening van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen wordt een bedrag van € 14,9 miljoen verrekend met het ministerie van Financiën. Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2007, die een bedrag van € 30,1 miljoen aan het defensiebudget voor 2008 onttrekt. Tevens is het budget voor 2008 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2008 van respectievelijk € 164,051 en € 72,732 miljoen. De hogere ontvangsten van € 19,7 miljoen zijn ontstaan door de verhoging van de raming van de verkoopopbrengsten met € 22,0 miljoen en de verlaging van de overige ontvangsten met € 2,3 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletore begroting 2008 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, respectievelijk met € 392,461 miljoen en € 19,746 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2008 (Kamerstukken II, 2007–2008,       , nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2008 (incl. NvW) € 8 144,743 miljoen

Wijzigingen 1e suppletore begroting 2008 + € 392,461 miljoen

Stand Voorjaarsnota 2008 € 8 537,204 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2008 € 626,877 miljoen

Wijzigingen 1e suppletore begroting 2008 + € 19,746 miljoen

Stand Voorjaarsnota 2008 € 646,623 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 2008 (incl. Nota van Wijziging)220,5579,81 361,2698,8365,62 231,5961,91,831,91 691,88 144,7
Wijzigingen in samenhang           
met de Voorjaarsnota 2008           
1. Definitieve eindejaarsmarge 2007     – 42,0  11,9 – 30,1
2. Overhevelingen tussen departementen114,914,6  0,542,0– 3,4 12,3– 14,8166,1
3. Herschikking tussen defensieonderdelen 9,0– 29,213,415,231,010,70,3– 12,5– 38,00,0
4. Doorwerking ontvangstenbijstelling    – 2,322,0  19,7  
5. Toekenning Loonbijstellling        164,1 164,1
6. Toekenning Prijsbijstellling        72,7 72,7
Stand Voorjaarsnota 2008335,4603,41 332,0712,2379,12 284,5969,22,1280,31 639,08 537,2

* Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2007

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 30,1 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2007.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 166,1 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 114,9 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast is van Buitenlandse Zaken een tegemoetkoming ontvangen van € 42 miljoen in de nieuwbouwkosten van een Officiershotel in Den Haag in verband met de vestiging van het Internationaal Strafhof op de huidige locatie van het Officiershotel op de Alexanderkazerne. Op grond van besluitvorming in de Ministerraad is voor 2008 en 2009 in totaal een bedrag van € 60,0 miljoen aan Defensie toegekend ten behoeve van de operationele gereedstelling. Door herziening van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen wordt een bedrag van € 14,9 miljoen verrekend met het ministerie van Financiën. Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld. Voor de uitvoering van de Kustwacht Nederland nieuwe stijl is in totaal een bedrag van € 14,6 miljoen overgemaakt vanuit andere departementen.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten«Verbetering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel». Het deel van de beleidsprioriteiten dat wordt gefinancierd uit de extra middelen van Pijler 1 uit het coalitieakkoord is in de begroting 2008 verwerkt. Een ander deel van de intensiveringen wordt gefinancierd uit de tegelijkertijd genomen extensiveringen door maatregelen in de bedrijfsvoering en door de reductie van de operationele capaciteit. Deze intensiveringen en extensiveringen zijn in de begroting 2008 nog niet aan de defensieonderdelen toegewezen, maar (deels) uitgewerkt in plannen van aanpak. De plannen van aanpak die voldoende zijn uitgewerkt, vormen nu een onderdeel van de eerste suppletore begroting 2008. De verschillende maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie Staal worden per maatregel goedgekeurd en in stappen in de begroting verwerkt. Voor de goedgekeurde maatregelen zijn de gereserveerde budgetten in deze suppletore begroting toegewezen.

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen. Tevens zijn de vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

4. Doorwerking ontvangstenbijstelling

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de doorwerking in de uitgaven van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangstenbegroting.

5 en 6. Toekenning loon- en prijsbijstelling 2008

Het budget voor 2008 is tevens verhoogd met de door het ministerie van Financiën toegekende loon- en prijsbijstellingstranches voor 2008 van respectievelijk € 164,051 en € 72,732 miljoen.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 20081,422,318,28,77,373,742,70,00,0452,7626,9
Wijzigingen in samenhang           
met de Voorjaarsnota 2008           
1. Bijstelling ontvangsten    – 2,3    22,019,7
Stand Voorjaarsnota 20081,422,318,28,75,073,742,70,00,0474,7646,6

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel naar aanleiding van de extensiveringen. Het betreft hier de verkopen van 21 tanks, 8 Pantserhouwitzers en 18 F-16 vliegtuigen. Vanwege de structureel lagere activiteiten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt de raming voor de ontvangsten van het Commando Koninklijke marechaussee neerwaarts bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen220 5000114 900335 40080 60052 000– 17 5002 5002 500
Uitgaven         
Operaties         
EUFOR/Althea3 400 6804 080     
PSO – EU contributies8 800 5 90014 700     
Afdracht premie/koopsom pensioenen7 000 07 000     
EUFOR TCHAD-RCA0 8 5008 500     
ISAF Afghanistan Apaches/F-1615 700 1 30017 000     
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)181 940 71 060253 000     
Maritieme bijdrage Unifil2 200 02 200     
Overige operaties en kleine missies7 200 07 200     
Voorziening crisisbeheersingsoperaties– 5 740 27 46021 72080 60052 000– 17 5002 5002 500
Totaal operaties220 5000114 900335 40080 60052 000– 17 5002 5002 500
Totale uitgaven220 5000114 900335 40080 60052 000– 17 5002 5002 500
Ontvangsten1 407001 407     

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties  
EUFOR-Althea680680
PSO-EU contributies5 9005 900
ISAF Stage III Afghanistan (inclusief Apaches/F16)72 36072 360
EUFOR TCHAD/RCA8 5008 500
Voorziening en overige operaties27 46027 460
Totaal beleidsmatige mutaties114 900114 900
Totaal mutaties114 900114 900

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 114,900 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is met name het gevolg van:

PSO/EU-contributies

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR). De bijstelling van € 5,900 miljoen naar het budgetniveau van € 14,700 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.

ISAF

De tot 1 augustus 2008 lopende missie is met twee jaar verlengd. De raming 2008 voor deze missie komt in totaal uit op een bedrag van€ 270,0 miljoen voor 2008. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van€ 72,360 miljoen.

EUFOR TCHAD/RCA

Met de Nederlandse deelname van de in 2008 gestarte missie EUFOR TCHAD/RCA is een bedrag gemoeid van € 8,5 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

Aan de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt € 27,460 miljoen toegevoegd. Deze toevoeging is bedoeld om (af)lopende missies te kunnen verlengen, eventuele deelname aan nieuwe missies te kunnen accommoderen en er wordt voorzien in een aanpassing van de uitzendtoelagen aan de loonontwikkeling.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen548 768 23 596572 36413 21410 96210 77710 63010 632
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Commando Zeestrijdkrachten Nederland486 784 2 111488 8953 0703 7633 8213 6743 676
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied56 813 – 85055 963– 6 953– 9 406– 9 406– 9 406– 9 406
Kustwacht Nederland7 575 15 26522 84016 52516 07815 83515 83515 835
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba3 664 6 95010 61400000
Totaal programma-uitgaven554 836023 476578 31212 64210 43510 25010 10310 105
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando Zeestrijdkrachten16 886 12017 006172127127127127
Bijdragen aan baten-lastendiensten8 056 08 056400400400400400
Totaal apparaatsuitgaven24 942012025 062572527527527527
Totaal uitgaven579 778023 596603 37413 21410 96210 77710 63010 632
Totaal ontvangsten22 309 022 30900000

Bedragen x EUR 1 000

 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Centralisatie IV-exploitatie2 769 2 769
Verwerking maatregelen werkplekdiensten– 8 042 – 8 042
Verwerking maatregelen Marinebrandweer1 635 1 635
Verdeling Staal gelden2 545 2 545
Verwerking beleidsprioriteiten10 153 10 153
Departementale bijdrage Kustwacht Nederland nieuwe stijl14 614 14 614
Diverse overige mutaties– 199120– 79
Totaal beleidsmatige mutaties23 47512023 595
Totaal mutaties23 47512023 595

Toelichting

Centralisatie IV-exploitatie

De vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Arbeidstijdenbesluit Marinebrandweer

De gevolgen van het Jäger-arrest voor de arbeidstijden bij de Marinebrandweer leiden tot extra uitgaven bij het Commando Zeestrijdkrachten.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen die zijn goedgekeurd, budgetten toegekend.

Verwerking beleidsprioriteiten

De verwerking van de in de ontwerpbegroting 2008 aangekondigde beleidsprioriteiten «Verbetering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel», houdt voor het Operationeel Commando Zeestrijdkrachten in dat op dit moment een groot aantal (in omvang beperkte) wijzigingen zijn doorgevoerd.

Voor het Commando Zeestrijdkrachten Caribisch geldt met name de verwerking van de gevolgen van de reductie en concentratie van de permanente Marinierseenheden.

Daarnaast vindt verschuiving van budgetten (vanuit 2007) vanwege diverse vertragingen gerelateerd aan het project luchtverkenningcapaciteit.

Kustwacht Nederland nieuwe stijl

Het betreft hier bijdragen van betrokken departementen in verband met de inzet van schepen en vliegtuigen voor de Kustwacht Nederland nieuwe stijl. Hiermee beschikt de Kustwacht over eigen middelen waarmee ze de rekeningen van de Rijksbrede rederij kan voldoen.

Overige mutaties

Deze mutatie heeft betrekking op enkele correcties tussen programma- en apparaatsuitgaven. Dit betreft onder andere een correctie van de in het verleden verwerkte korting door centralisatie van een beveiligingscontract en een correctie op eerder uitgedeelde prijsbijstelling.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen1 314 031 – 29 1991 284 832– 23 912– 22 163– 22 641– 19 684– 19 083
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Operationeel Commando LAS1 068 087 – 11 0831 057 004– 4 771– 2 146– 4 909– 1 952– 1 351
Totaal programma-uitgaven1 068 0870– 11 0831 057 004– 4 771– 2 146– 4 909– 1 952– 1 351
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando LAS264 096 – 16 236247 860– 17 261– 18 137– 15 852– 15 852– 15 852
Bijdragen aan baten-lastendiensten28 990 – 1 88027 110– 1 880– 1 880– 1 880– 1 880– 1 880
Totaal apparaatsuitgaven293 0860– 18 116274 970– 19 141– 20 017– 17 732– 17 732– 17 732
Totaal uitgaven1 361 1730– 29 1991 331 974– 23 912– 22 163– 22 641– 19 684– 19 083
Totaal ontvangsten18 215 018 21500000

Bedragen x EUR 1 000

 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Verwerking diverse maatregelen– 1 330– 5 824– 7 153
Herschikking materiële exploitatie naar DMO– 10 000 – 10 000
Overheveling van Paresto naar Staf CLAS 1 7301 730
Verwerking maatregelen werkplekdiensten – 18 936– 18 936
Verdeling Staal gelden 6 7936 793
Overheveling van Paresto naar Staf CLAS – 1 730– 1 730
Diverse overige mutaties247– 15097
Totaal beleidsmatige mutaties– 11 083– 18 117– 29 199
Totaal mutaties– 11 083– 18 117– 29 199

Toelichting

Verwerking diverse maatregelen

Het opleidingscentrum van het Commando Landstrijdkrachten is bij de introductie van SPEER verantwoordelijk voor de opleidingen. Omdat dit een piek geeft in de werklast wordt de opleidings-organisatie tijdelijk uitgebreid. Hiervoor benodigde uitgaven komen ten laste van het budget voor ICT-investeringen.

Andere voorname posten hebben betrekking op de structurele overdracht van budget aan het CDC voor de oprichting van het Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensie en de correctie van de in de begroting 2008 toegekende compensatie voor de vertraging van de Publiek Private samenwerking op de Kromhoutkazerne verklaren de overige mutaties.

Herschikking materiële exploitatie

Binnen het Operationeel Commando Landstrijdkrachten wordt via herfasering € 10 miljoen beschikbaar gesteld om de problematiek met de te lage voorraadniveaus binnen de Defensie Materieelorganisatie te verlichten.

Overheveling van Paresto naar Staf

Als gevolg van een verwachte neerwaartse bijstelling van de apparaatsuitgaven van Paresto wordt voor 2008 en verder haar raming «Bijdragen baten-lastendiensten» neerwaarts bijgesteld ten gunste van de Staf CLAS.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen662 221 13 441675 6622 5048741 2756 9966 494
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland623 637 – 598623 039– 10 969– 12 663– 12 262– 7 102– 7 604
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba0 0000000
Totaal programma-uitgaven623 6370– 598623 039– 10 969– 12 663– 12 262– 7 102– 7 604
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando Luchtstrijdkrachten62 524 14 03976 56313 47313 53713 53714 09814 098
Bijdragen aan baten-lastendiensten12 634 012 63400000
Totaal apparaatsuitgaven75 158014 03989 19713 47313 53713 53714 09814 098
Totaal uitgaven698 795013 441712 2362 5048741 2756 9966 494
Totaal ontvangsten8 671 08 67100000

Bedragen x EUR 1 000

 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herfasering transitieproject1 500 1 500
Verwerking diverse maatregelen– 4 4122 618– 1 794
Verdeling Staal gelden2 320 2 320
Verwerking maatregelen werkplekdiensten– 611 42111 415
Totaal beleidsmatige mutaties– 59814 03913 441
Totaal mutaties– 59814 03913 441

Toelichting

Herfasering transitieproject

In verband met de verhuizing van de transporthelikopters van de vliegbasis Soesterberg naar de vliegbasis Gilze Rijen zijn in 2008 extra fondsen benodigd voor verhuis- en inrichtingskosten.

Verwerking diverse maatregelen

Bij het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten wordt naar aanleiding van de in de ontwerpbegroting 2008 aangekondigde maatregelen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbertering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel», in deze suppletore begroting een aantal maatregelen budgettair verwerkt. Het betreft hier met name de reductie van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit en de maatregel voor taakstellende tarieven van de Defensie Vastgoed Dienst. De gevolgen van het Jäger-arrest omtrent de arbeidstijden leiden tot extra uitgaven. Daarnaast zijn de vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Verwerken maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen393 960013 452407 4128 7378 0587 3207 3207 321
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Operationele taakvelden331 247013 122344 3698 3077 6286 8906 8906 891
Totaal programma-uitgaven331 247013 122344 3698 3077 6286 8906 8906 891
Apparaatsuitgaven         
Staf Koninklijke marechausse30 057033030 387430430430430430
Bijdragen aan baten-lastendiensten4 341 04 34100000
Totaal apparaatsuitgaven34 398033034 728430430430430430
Totaal uitgaven365 645013 452379 0978 7378 0587 3207 3207 321
Totaal ontvangsten7 2540– 2 2545 000– 2 254– 2 254– 2 254– 2 254– 2 254

Bedragen x EUR 1 000

 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Verwerking maatregelen werkplekdiensten11 629 11 629
Centralisatie IV -exploitatie 3 7343 734
Verwerking diverse maatregelen– 1 146– 1 151– 2 297
Van ministerie van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar500 500
Verdeling Staal gelden2 139 2 139
Bijstelling ontvangsten – 2 254– 2 254
Totaal beleidsmatige mutaties13 12233013 452

Toelichting

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen. Sinds die tijd zijn deze maatregelen verwerkt in plannen van aanpak. Voor maatregelen die voldoende zijn uitgewerkt worden nu de budgetten herschikt. Voor het Commando Koninklijke marechaussee betekent dit dat in verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, dit leidt tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Centralisatie IV-exploitatie

De vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Verwerking diverse overige maatregelen

Met deze mutatie is de aanpassing van het formatiebestand verwerkt (– € 2,3 miljoen).

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Van Ministerie van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar

In verband met de heropening van het Asielzoekerscentrum Zevenaar is van het ministerie van Justitie een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen.

Bijstelling ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten houdt vooral verband met het thans budgettair verrekenen van de 100% controle op Schiphol en voorts met het wegvallen van ontvangsten van de dienstverlening aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen2 266 32050 00053 0182 369 33867 19778 90856 534– 1 927– 2 224
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Investeringen zeestrijdkrachten293 329 1 181294 510– 1 2974 9624 9624 9624 962
Investeringen landstrijdkrachten574 11050 00031 238655 34844 93549 96327 81629 51629 516
Investeringen luchtstrijdkrachten322 472 17 100339 57242 30036 30029 23015 97014 670
Investeringen Koninklijke marechaussee12 000 2 80014 8002 8002 8002 8002 8002 800
Investeringen overig56 478 – 20 88335 595– 7 0446 77811 391– 33 409– 38 406
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten157 087 0157 087– 1 200– 4 800– 2 600– 1 0000
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten214 116 29 700243 816– 7 600– 13 500– 13 500– 13 000– 12 600
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten225 331 – 14 500210 831– 11 500– 10 200– 10 730– 14 930– 10 330
Totaal programma-uitgaven1 854 92350 00046 6361 951 55961 39472 30349 369– 9 091– 9 388
Apparaatsuitgaven         
Staf Directie Materieel Organisatie323 848 6 382330 2305 8036 6057 1657 1657 165
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 717 02 71700000
Totaal apparaatsuitgaven326 56506 382332 9475 8036 6057 1657 1657 165
Totaal uitgaven2 181 48850 00053 0182 284 50667 19778 90856 534– 1 9272 224
Totaal ontvangsten73 698 073 69800000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal
Beleidsmatige mutaties    
Reductie operationele tank- en vuursteuncapaciteit  10 85010 850
Verkoopopbrengsten 21 tanks en 8 Pantserhouwitsers 22 00022 000  
Reductie operationele F-16 capaciteit  17 10017 100
Aanpassing formatiebestand KMAR  2 8002 800
Herschikken Staal budgetten– 17 663  – 17 663
Extra budget herstel voorraadniveaus LAS31 000  31 000
Verwerking diverse maatregelen– 19 0202 296– 431– 17 156
Verwerking maatregelen werkplekdiensten 4 086 4 086
Totaal beleidsmatige mutaties– 5 6836 38252 31953 018
Totaal mutaties– 1 5972 29652 31953 018

Toelichting

Algemeen

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbetering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel». Een deel van de intensiveringen wordt gefinancierd uit de tegelijkertijd genomen extensiveringen door maatregelen in de bedrijfsvoering en door de reductie van de operationele capaciteit. Deze intensiveringen en extensiveringen zijn in de begroting 2008 nog niet aan de defensieonderdelen toegewezen, maar (deels) uitgewerkt in plannen van aanpak. De plannen van aanpak die voldoende zijn uitgewerkt, vormen nu een onderdeel van de eerste suppletore begroting 2008.

Reductie operationele tank- en vuursteuncapaciteit

In de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen aangekondigd. Dit betreft voor de Investeringen Landstrijdkrachten de gevolgen van de verwerking van de reductie van de operationele tank- en vuursteuncapaciteit. De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van aanpak verwerkt.

Verkoopopbrengsten tanks en Pantserhouwitsers

Voor de Investeringen Landstrijdkrachten betreft het hier eveneens de doorwerking van de hogere verkoopopbrengsten van 21 tanks en 8 Pantserhouwitsers. De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van aanpak verwerkt.

Reductie operationele F-16 capaciteit

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen. Voor de Investeringen Luchtstrijdkrachten betreft dit de reductie van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit. De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van aanpak verwerkt.

Aanpassing formatiebestand KMAR

De gevolgen van de verwerking van de aanpassing van het formatiebestand CKMar in deze suppletore begroting, heeft voor 2008 gevolgen voor de Investeringen CKMar.

Herschikken Staal budgetten

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Extra budget herstel voorraadniveaus LAS

Vanwege de zeer kritische (lage) voorraadniveau’s bij DMO is via herfasering prioriteit gegeven aan de aanvullingen daarvan, hetgeen resulteert in een toevoeging op dit artikel van € 31 miljoen.

Verwerking diverse maatregelen

In de defensiebegroting 2008 aangekondigde maatregelen leiden bij het artikelonderdeel Logistieke Ondersteuning Luchtstrijdkrachten tot de reductie van de operationele jachtvliegcapaciteit (– € 14,5 miljoen).

De overige kleine mutaties hebben met name betrekking op de gevolgen van de verwerking van de reductie tankcapaciteit en de reductie en concentratie van de permanente Marinierseenheden.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, dit leidt tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen969 202 7 320976 52211 27612 26813 8683 1683 168
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Bedrijfsgroep informatievoorziening 39 562  – 4 07335 489– 6 036– 6 942– 6 926– 6 926– 6 926
Bedrijfsgroep Transport 71 686  43672 122459468469469469
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 83 259  4 79988 0584 5664 6094 6094 6094 609
Bedrijfsgroep Personeelszorg 136 910 – 2 675134 235– 2 344– 2 311– 2 381– 2 381– 2 381
Bedrijfsgroep Personele diensten 89 108  7 25596 3638 2178 2868 2568 2868 286
Attachés 20 688  020 68800000
Investeringen infrastructuur212 181 7 800219 9814 00003 70000
Investeringen informatievoorziening 108 000 4 558112 55812 67817 24015 2408 2408 240
Exploitatie informatievoorziening 92 189  – 18 60573 584– 15 205– 15 205– 15 205– 15 205– 15 205
Nederlandse Defensie Academie 53 432  3 53256 9643 8394 0003 7233 7233 723
Bedrijfsgroep ICT 15 053  1915 0724964646464
Totaal programma-uitgaven922 06803 046925 11410 22310 20911 549879879
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando Dienstencentra 33 187  4 27437 4611 0532 0592 3192 2892 289
Bijdragen aan baten-lastendiensten 6 635  06 63500000
Totaal apparaatsuitgaven39 82204 27444 0961 0532 0592 3192 2892 289
Totaal uitgaven961 89007 320969 21011 27612 26813 8683 1683 168
Totaal ontvangsten42 655 042 65500000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal
Centralisatie IV-exploitatie– 18 605  – 18 605
Verdeling Staal gelden 1 386 1 386
Verwerking maatregelen werkplekdiensten 11 654 11 654
Verwerking diverse maatregelen9 293– 8 76612 35811 555
Totaal beleidsmatige mutaties– 9 3124 27412 3587 320

Toelichting

Centralisatie IV-exploitatie

Vorig jaar zijn de budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV centraal bij het Commando Dienstencentra belegd. Op basis van de overdrachtprotocollen is deze centralisatie bijgesteld.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de IV-werkplekdienst is de berekeningssystematiek gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van de IV-werkplekbudgetten.

Verwerking diverse maatregelen

De diverse maatregelen betreffen budgetherschikkingen binnen het CDC om beter aan te sluiten bij de activiteiten van de Staf (apparaat) en de bedrijfsgroepen (programma). Daarnaast is op de diverse artikelonderdelen een groot aantal kleine herschikkingen verwerkt.

Bij de bedrijfsgroep informatievoorziening betreft het de samenvoeging van enkele dienstencentra op IV-gebied. Verder wordt bij de bedrijfsgroep Personele diensten de oprichting van het Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensie voorzien.

De opbrengst van de efficiency-maatregelen (€ 7,8 miljoen) bij de Defensie Vastgoed Dienst, wordt aan het artikelonderdeel Investeringen Infrastructuur toegevoegd. Daarnaast wordt het budget dat bij het artikel Bestuursstaf gereserveerd stond voor de versterking van de Network Enabled Capabilities, binnen de IV-investeringen aangewend (€ 5,0 miljoen). Hier staat de budgetverlaging van € 6 miljoen tegenover vanwege de al in 2007 gedane betaling inzake het Baan-dossier.

Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen1 778 3002 078400400400400400
Uitgaven         
Geheime uitgaven1 778 3002 078400400400400400
Totaal uitgaven1 778 3002 078400400400400400

Toelichting

Geheime uitgaven

Het budget dient te worden bijgesteld op grond van de te verwachten uitgaven in 2008.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen31 862 248 437280 2 99235 041270 445272 190216 847217 174
Uitgaven         
Loonbijstelling  164 051164 051156 089155 105155 686151 601151 091
Prijsbijstelling  72 73272 73273 45971 11370 54669 79570 732
Nader te verdelen24 419 9 10333 5227 10646 05747 716– 2 779– 2 879
Onvoorzien7 443 2 5519 994– 1 613– 1 830– 1 758– 1 770– 1 770
Totaal uitgaven31 862 248 437280 299235 041270 445272 190216 847217 174

Toelichting

Loonbijstelling

In deze eerste suppletore begroting 2008 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota door het ministerie van Financiën toegekende loonbijstellingstranche 2008 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.

Prijsbijstelling

In deze eerste suppletore begroting 2008 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota door het ministerie van Financiën toegekende prijsbijstellingstranche 2008 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.

Nader te verdelen

Hierop is de € 24,1 miljoen terug te vinden die in de ontwerpbegroting 2008 voor loon- en prijsbijstelling was geraamd. De eerste suppletore mutatie van per saldo € 9,1 miljoen betreft de volgende elementen:

– in de Ministerraad is besloten een bedrag van € 30,0 miljoen aan Defensie toe te kennen om de nadelige effecten van de missie in Afghanistan op de operationele gereedheid van niet-uitgezonden eenheden te ondervangen. Bij concrete uitwerking hiervan zal dit bedrag naar de beleidsartikelen nader worden verdeeld;

– een actualisering van de uitgaven voor het Sociaal Beleidskader op grond van een begin 2008 gehouden evaluatie en herijking. Over de latere jaren wordt nog nader overlegd binnen Defensie;

– het resultaat van de doorwerking van de defensiebrede eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie gerealiseerde bedragen in het jaar 2007 en

– door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld;

– de tegenboekingen van de herschikkingen in 2008 op de exploitatie en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen.

Onvoorzien

Het betreft hier met name het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2007 en een nadere verdeling van het restant van de beschikbare budgetten voor de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
Verplichtingen1 718 434 – 52 8041 665 630– 24 155– 39 168– 46 5444 5044 504
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Pensioenen en uitkeringen1 084 847 – 14 8811 069 96600000
Wachtgelden en inactiviteitswedden150 823 – 22 688128 135– 971– 1 206– 1 583– 1 635– 1 635
Ziektekostenvoorziening13 323 013 32300000
Milieu-uitgaven18 579 55019 129– 550450450450450
Subsidies en bijdragen15 794 015 79400000
Bijdragen aan NAVO83 612 083 61200000
Internationale samenwerking3 548 03 54800000
Wetenschappelijk onderzoek80 457 080 45700000
Overige uitgaven27 505 027 50500000
Totaal programma-uitgaven1 478 4880– 37 0191 441 469– 1 521– 756– 1 133– 1 185– 1 185
Apparaatsuitgaven         
Bestuursstaf136 528 – 19 142117 386– 27 936– 36 314– 40 613– 3 613– 3 613
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst72 053 3 35775 4105 302– 2 098– 4 7989 3029 302
Bijdragen aan baten-lastendiensten4 765 04 76500000
Totaal apparaatsuitgaven213 3460– 15 785197 561– 22 634– 38 412– 45 4115 6895 689
Totaal uitgaven1 691 8340– 52 8041 639 030– 24 155– 39 168– 46 5444 5044 504
Totaal ontvangsten452 668 22 000474 66842 00037 00010 00000

Bedragen x EUR 1 000

 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Actualisering kapitaaldekking pensioenen militairen– 14 881 – 14 881
Totaal autonome mutaties– 14 8810– 14 881
Beleidsmatige mutaties   
Verdeling budget commissie Staal – 11 934– 11 934
Verwerking maatregelen werkplekdiensten – 6 925– 6 925
Verwerking versterking inlichtingenketen 3 3573 357
Centralisatie IV-exploitatie 4 7174 717
Versterking NEC in IV investeringen – 5 000– 5 000
Herijking wachtgelden– 22 688 – 22 688
Actualisering uitvoering milieubeleid550 550
Totaal beleidsmatige mutaties– 22 138– 15 785– 37 923
Totaal mutaties– 37 019– 15 785– 52 804

Toelichting

Actualisering kapitaaldekking pensioenen militairen

In het kader van een actualisering van de ramingen van ABP is de, conform de overeenkomst ABP-Defensie inzake de opbouw van kapitaaldekking voor de militaire pensioenen, in 2008 aan ABP te verstrekken lening neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 14,9 miljoen. Dit bedrag heeft een niet-relevant karakter en wordt verrekend met het ministerie van Financiën.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten aan de defensieonderdelen toegekend.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de IV-werkplekdienst is de berekeningssystematiek gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van de IV-werkplekbudgetten.

Verwerking versterking inlichtingenketen

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen. Sinds die tijd zijn deze maatregelen verwerkt in plannen van aanpak. Voor maatregelen die voldoende zijn uitgewerkt worden nu de budgetten herschikt. Voor de versterking van de inlichtingenketen wordt € 3,7 miljoen budget aan de MIVD toegevoegd.

Centralisatie IV-exploitatie

De vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Versterking NEC in IV-investeringen

Het budget dat bij dit artikel gereserveerd staat voor de versterking van de Network Enabled Capabilities, wordt hiermee overgeheveld naar de IV-investeringen bij het Commando Dienstencentra.

Herijking wachtgelden

Het gaat hier met name om een actualisering van de uitgaven voor het Sociaal Beleidskader op grond van een begin 2008 gehouden evaluatie en herijking. Over de latere jaren wordt nog nader overlegd binnen Defensie.

Actualisering uitvoering milieubeleid

Met name door de vertragingen in 2007 inzake de TNO-contracten en het contract voor de afvalcontainers CKMar, worden deze uitgaven nu in 2008 verwacht.

Ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2008 de verkoop van materieel naar aanleiding van inmiddels verwerkte in- en extensiveringen. Het betreft 21 tanks, 8 Pantserhouwitzers en 18 F-16’s.

Licence