Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

G. Verburg

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

A. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

B. De beleidsartikelen

C. De niet-beleidsartikelen

3. Openingsbalans Dienst ICT Uitvoering

4. Baten-lastendiensten

1. LEESWIJZER

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2008. In onderdeel A, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

In hoofdstuk 3 bij deze suppletore begroting is de openingsbalans van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) opgenomen. De DICTU heeft per 1 januari 2008 de status baten-lastendienst verkregen. De DICTU verzorgt binnen LNV de ICT-applicatieontwikkeling en -beheer.

Bij openingsbalans DICTU worden de materiele ICT activa van de overige baten-lastendiensten en het concern van LNV aan de DICTU overgedragen.

In deze 1e suppletore begrotingswet 2008 van LNV worden de afschrijvingskosten en het beroep op de leenfaciliteit van de DICTU – in relatie tot de overige baten-latendiensten en het concern van LNV – definitief vastgesteld.

In hoofdstuk 4 zijn de aangepaste staten van baten en lasten en de aangepaste kasstroomoverzichten van de overige baten-lastendiensten LNV opgenomen. Deze aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van bovengenoemde overdracht van de materiele ICT activa aan de DICTU.

2. HET BELEID

A. OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2008 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)

 Art.nr. Uitgaven 2008
Stand ontwerpbegroting 2008 2 323.3
Nota van Wijziging 25,0
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
Veenweidegebieden2413,0
Maatregelen VWA2510,0
Blauwtong, vrijwillige vaccinatie2511,7
Leerlingenaantallen262,3
Kasschuif ICT-investering291,7
Intensiveringen Coalitieakkoord21/25/2623,7
Interne begrotingsreserves2167,3
Fonds Economische Structuurversterking21/267,6
Loonbijstelling tranche 20082845,7
Prijsbijstelling tranche 2008 (Groen Onderwijs)283,8
Eindejaarsmarge 2007253,6
Overige 8,7
   
Stand 1e suppletore begroting 2008 2 547,4

Toelichting:

Veenweidegebieden

In het kader van het Programma Groene Hart worden in de Veenweidegebieden projecten gestart om de bodemdaling tegen te gaan, waardoor de specifieke culturele waarden en natuurwaarden die aan de veenweiden verbonden zijn, behouden blijven. Hiervoor wordt voor de periode 2008 t/m 2010 € 35 mln. beschikbaar gesteld, waarvan € 13 mln. in 2008.

Maatregelen VWA

De bijdrage aan de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) wordt zowel voor 2008 als voor 2009 met € 10 mln. verhoogd. Deze verhoging dient enerzijds ter dekking van maatregelen die voortvloeien uit de Kabinetsreactie op de aanbevelingen van het rapport Hoekstra (kamerstuk 26 991, nr. 177), zoals de inzet van «vliegende brigades», het vergroten van de capaciteit en kwaliteit dierenartsen en herziening van de regeling preventies.

Anderzijds dient de verhoging ter dekking van een tijdelijk financieel knelpunt in relatie tot het maatregelenpakket dat in de LNV begroting 2008 is aangekondigd om de begroting van VWA in 2011 in evenwicht te brengen. De kostendekkende tarieven uit dit maatregelenpakket zijn in 2008 met 2 maanden vertraging ingevoerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de roodvleessector over een verhoging van de in rekening te brengen kosten in 2008 en 2009. Dit leidt nog niet tot volledige kostendekkendheid. Tenslotte zijn er op het principe van kostendekkendheid uitzonderingen gemaakt voor kleine bedrijven.

Blauwtong, vrijwillige vaccinatie

Om runderen, schapen en hobbydieren vrijwillig te kunnen vaccineren tegen blauwtong worden in 2008 vaccins aangeschaft. De uitgaven hiervan worden bij de EU gedeclareerd. Hiervoor wordt (rekening houdend met de voorfinanciering) een tegemoetkoming van per saldo € 2,6 mln. verstrekt. De LNV-uitgavenbegroting wordt in 2008 verhoogd met € 11,7 mln. In 2009 wordt de LNV-ontvangstenbegroting verhoogd met € 9,1 mln., in verband met de EU-bijdrage in 2009.

Leerlingenaantallen

Voor 2008 en latere jaren wordt het totaal beschikbare budget ter bekostiging van alle onderwijssoorten tezamen met structureel € 2,3 mln. verhoogd. De verhoging hangt met name samen met meer promoties bij het Wetenschappelijk Onderwijs en meer leerlingen bij het MBO.

Kasschuif ICT-investering

LNV investeert in ICT ten behoeve van kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in de bedrijfsvoering en primair proces. Deze investeringen leiden in de eerste jaren tot extra uitgaven en in latere jaren tot besparingen in de uitvoering. In verband hiermee wordt een kasschuif verwerkt, waarbij de LNV-begroting in 2008 wordt verhoogd met € 1,7 mln.

Intensiveringen Coalitieakkoord

Uit hoofde van de intensiveringen uit het Coalitieakkoord tranche 2008 wordt de LNV-begroting als volgt verhoogd:

 200820092010201120122013
Enveloppe Ondernemen, Groene Economie      
Transitie Noordzeevisserij10,010,05,0   
       
Enveloppe innovatie, kennis en onderzoek      
Chemisch, biologische, radiologische en nucleair (CRBN)0,81,61,61,61,60,8
       
Enveloppe Onderwijs      
Groen onderwijs12,912,512,212,212,412,4
       
Totaal23,724,118,813,814,013,2

Transitie Noordzeevisserij

LNV realiseert in goed overleg met de sector een transitie van de Noordzeevisserij om enerzijds de noodzakelijke innovatie, gericht op meer duurzaamheid, energiebesparing en samenwerking in de keten te ondersteunen en anderzijds te komen tot een betere balans tussen vangstbestanden en vangstcapaciteit.

Chemisch, biologische, radiologische en nucleair (CRBN)

Het thema CBRN-weerstandsverhoging onderzoekinstellingen richt zich op het treffen van veiligheidsmaatregelen bij publieke onderzoeksinstellingen, waaronder universiteiten en onderzoeksinstituten binnen het LNV-domein.

Onderwijsintensiveringen-Coalitieakkoord

Vanuit de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden structureel middelen overgeboekt ten behoeve van kwaliteitsmaatregelen (voornamelijk gratis schoolboeken VO en verbetering carrièreperspectief) en maatschappelijke stages ten behoeve van het groene onderwijs.

Interne begrotingsreserves

Met ingang van 2008 worden op de LNV-begroting interne begrotingsreserves ingesteld. Het betreft het omzetten van de garantievermogens van een drietal stichtingen, te weten het Ontwikkeling en Saneringsfonds voor de Landbouw, het Ontwikkeling en Saneringsfonds voor de Visserij en het Borgstellingsfonds. De middelen van deze fondsen werden tot 1 januari 2008 voor het grootste deel in rekening courant aangehouden bij ’s Rijks schatkist (de Rijkshoofdboekhouding).

Als gevolg van het instellen van deze interne begrotingsreserves wordt zowel de uitgaven- als de ontvangstenbegroting van LNV met € 67,3 mln. verhoogd.

Fonds Economische Structuurversterking

Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking worden middelen overgeheveld naar de LNV-begroting ten behoeve van de volgende onderzoeksprojecten:

Onderzoeksprojecten 
Aviaire Influenza4,3
Transitie Duurzame Landbouw0,7
Potato Genome Science1,0
Plantenkundig Onderzoek1,7
Luchtkwaliteit– 0,1
  
Totaal7,6

Eindejaarsmarge 2007

De positieve eindejaarsmarge 2007 ad € 3,6 mln. wordt vrijwel geheel ingezet ter verhoging van de bijdrage aan de VWA. Dit hangt samen met een budgetoverheveling nog in 2007 door het ministerie van VWS aan het ministerie van LNV van € 3,5 mln. als bijdrage in de oplossing van de financiële problematiek bij de VWA. Deze bijdrage wordt in 2008 bij het onderhavige wetsvoorstel aan de bijdrage VWA toegevoegd.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2008 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)

 Art.nr. Ontvangsten 2008
Stand ontwerpbegroting 2008 630,9
   
Interne begrotingsreserves2167,3
Fonds Economische Structuurversterking267,6
Verkoop gronden BBL244,3
Overig 3,6
   
Stand 1e suppletore begroting 2008 713,8

Verkoop gronden BBL

In 2007 is € 18,6 mln. van de geraamde ontvangstentaakstelling ad € 22,9 mln. uit hoofde van de verkoop van gronden door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) gerealiseerd. De resterende € 4,3 mln. wordt in 2008 ontvangen.

B. DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemenStand ontwerp-begroting 2008 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen316 70820 00072 865409 5739 9235 425297193
Uitgaven301 96720 00073 176395 1439 1574 571276622
Programma-uitgaven:130 74418 50074 885224 1298 7014 3916631 000
– waarvan juridisch verplicht46 367  46 367    
         
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat6 455 39 98246 4371 0001 0001 0001 000
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn19 326 1 31820 644– 1 533– 1 140– 4370
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw89 019 9 90598 924– 917– 869– 3000
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren7 26120 00023 35150 6129 7515 000  
21.15 Bevorderen van duurzame ketens8 683– 1 5003297 512400400400 
         
Apparaatsuitgaven171 2231 50015 946171 014456180– 387– 387
21.21 Apparaat16 855 80017 655811851925925
21.22 Baten-lastendiensten154 3681 500– 2 509153 359– 355– 671– 1 312– 1 312
Ontvangsten9 869 68 93478 8030000

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

• In verband met de inwerkingtreding van de Kaderwet ZBO per 1 februari 2007 worden de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw, het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw en het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij opgeheven. De (garantie)vermogens van de 3 bovengenoemde stichtingen worden in de loop van 2008 overgeheveld naar 3 nieuwe interne begrotingsreserves op de LNV-begroting. In verband met deze vermogensoverheveling naar de LNV begroting worden zowel de uitgaven en de ontvangsten op dit artikel verhoogd met een totaal bedrag van € 67,3 mln.

• De verhoging van het budget met € 40 mln. op OD 21.11 hangt samen met het instellen van een interne begrotingsreserve i.v.m. de overheveling van het (garantie)vermogen van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

• De budgetverhoging op OD 21.13 hangt voor € 13,4 mln. samen met het instellen van een interne begrotingsreserve i.v.m de overheveling van het vermogen van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de landbouw. Daartegenover staat een budgetverlaging van circa € 3 mln., o.a. voor de uitvoering van het project «Koe in de wei» (€ 2,2 mln. naar OD 21.12) en het actieplan voor de agrologistiek (€ 0,3 mln. naar OD 21.15).

• Het budget op OD 21.14 wordt voor de jaren 2008 t/m 2010 verhoogd met € 25 mln. uit hoofde van de intensiveringsmiddelen uit het Coalitieakkoord: enveloppe Ondernemerschap. Deze middelen zijn bedoeld voor de transitie van de Noordzee visserij naar een meer duurzame sector. De verhoging voor 2008 bedraagt € 10 mln. Daarnaast wordt het budget van deze OD in 2008 verhoogd met € 13,9 mln. als gevolg van het instellen van een interne begrotingsreserve i.v.m. de overheveling van het vermogen van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij.

• De verhoging van het budget op OD 21.21 hangt grotendeels samen met enerzijds een hogere bijdrage van structureel € 3 mln. per jaar aan de nieuw op te richten Rijksrederij bij het ministerie van V&W, waar de LNV-schepen deel vanuit zullen maken. Dit houdt verband met het feit dat een deel van de rente- en afschrijvingskosten van deze nieuwe baten-lastendienst zullen worden doorberekend aan LNV. Anderzijds wordt het budget met structureel € 1,9 mln. verlaagd in verband met de overdracht van het schip «Barend Biesheuvel» aan de Kustwacht.

• De mutatie op OD 21.22 hangt voor € 1,2 mln. samen met het invulling geven aan het amendement Jacobi op de begroting 2008 (kamerstuk 31 200 XIV, nr. 14). Zie hiervoor de toelichting op OD 23.22. Tevens wordt met deze mutatie € 1,5 mln. van de in het Coalitieakkoord afgesproken huisvestingstaakstelling (LNV in totaal € 2,1 mln.) op dit OD ingevuld.

De verhoging van de ontvangstenraming is voornamelijk het gevolg van het instellen van de drie begrotingsreserves en het gelijktijdig opheffen van de drie eerder genoemde fondsen (Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij en de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

22 Agrarische ruimteStand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen18 525 – 60217 923– 618– 36– 73– 73
Uitgaven42 878 – 60242 276– 618– 36– 73– 73
Programma-uitgaven31 766 – 55031 216– 600   
– waarvan juridisch verplicht31 766       
         
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw19 479 – 55018 929– 600   
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw12 287  12 287    
         
Apparaatsuitgaven11 112 – 5211 060– 18– 36– 73– 73
22.21 apparaat126  126    
22.22 baten-lastendiensten10 986 – 5210 934– 18– 36– 73– 73
Ontvangsten42 820  42 820    

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

• In 2007 is de terugbetaling door LNV van door provincies voorgefinancierde landinrichtingsrente sneller uitgevoerd dan gepland. Op grond hiervan is in 2007 € 1,2 mln. meer uitgegeven. Dit leidt tot lagere uitgaven op OD 22.11 in 2008 en 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

23 NatuurStand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen288 4738 000– 2 346294 127– 5 735– 5 210– 3 829– 3 228
– waarvan garanties58 813       
Uitgaven516 9298 000– 1 033523 896791734463– 932
Programma-uitgaven444 6848 000– 3 627449 057719737619– 776
– waarvan juridisch verplicht320 294       
         
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur81 843 – 1 00080 843– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur141 272  141 272    
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur157 3386 0001 000164 3381 0001 0001 0001 000
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit64 2312 000– 3 62762 604719737619– 776
         
Apparaatsuitgaven72 245 2 59474 83972– 3– 156– 156
23.21 apparaat6 442 1636 605203258374374
23.22 baten- lastendiensten65 803 2 43168 234– 131– 261– 530– 530
Ontvangsten85 795  85 795    

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden voornamelijk verband met het volgende:

• Bij 2e suppletore begroting 2007 is het verplichtingenbudget verhoogd met € 20 mln. voor onder meer projecten in het kader van Natura 2000 (OD23.14). Thans vindt de meerjarige compensatie plaats waarbij de verplichtingenbudgetten vanaf 2008 worden verlaagd. Tegenover deze verlaging staat voor 2008 een verplichtingenverhoging als gevolg van budgetoverhevelingen van de Ministeries van VROM en EZ van in totaal € 5,5 mln. (OD23.14) ten behoeve van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Via dit programma draagt LNV bij aan bewustwording en houdingsverandering bij burgers rond thema’s als plattelandsontwikkeling, voedselveiligheid, voedselzekerheid, landschap, milieu en dierenwelzijn. De hiermee samenhangende uitgavenmutatie wordt meerjarig verwerkt.

OD 23.13

• De meerjarige uitgavenverhoging op Beheren Ecologische Hoofdstructuur van € 1 mln. houdt verband met een bijdrage aan de provincie Drenthe voor de Subsidieregeling Natuurbeheer als onderdeel van het ILG. Compensatie vindt plaats vanuit OD 23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.11).

OD23.14

• De uitgavenverlaging op Beheer van de natuur buiten de EHS houdt verband met het invulling geven aan het amendement Cramer (TK vergaderjaar 2007–2008, 31 200 XIV, nr. 30) waarin de Kamer voor de begroting 2008 heeft aangegeven dat binnen artikel 26 € 5,0 mln. dient te worden vrijgemaakt voor financiering van de uitvoering van de nota Natuur- en Milieueducatie. Deze vorm van educatie draagt bij aan kennis van natuur en milieu bij kinderen, en versterkt de betrokkenheidvan kinderen bij natuur en beheer en onderhoud hiervan. Omdat de in het amendement voorgestane herschikking op OD 26.15 niet voor het gehele bedrag mogelijk is, vindt voor € 2,0 mln. compensatie vanuit onderhavig OD plaats.

• Tevens vindt voor 2008 vanuit deze operationele doelstelling compensatie plaats voor het opstellen van beheersplannen door de Dienst Landelijk Gebied ad € 1,7 mln.

De hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten houdt verband met het volgende:

• De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied wordt verhoogd met € 1,7 mln. voor het opstellen van beheersplannen in het kader van Natura 2000 door de Dienst Landelijk Gebied.

• In de begroting 2008 is amendement Jacobi (Kmst 31 200 XIV, nr. 14) verwerkt. Hierbij is € 1,5 mln. toegevoegd aan de bijdrage Algemene Inspectiedienst op artikel 21 ter uitbreiding van de handhavingscapaciteit op CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Ter invulling van dit amendement wordt € 1,2 mln. overgeheveld naar artikel 23 ten behoeve van het houden van aselecte steekproeven door de AID (€ 0,6 mln.) en voor uitvoeringskosten van de digitale uitwisseling van gegevens tussen handhavers en digitalisering van CITES-aanvragen door de Dienst Regelingen (€ 0,6 mln.)

• Ter invulling van de huisvestingstaakstelling uit het Coalitieakkoord die in de begroting 2008 is verwerkt (LNV in totaal € 2,1 mln.) worden de bijdragen aan de Algemene Inspectiedienst, de Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Regelingen in totaal met € 0,5 mln. verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatieStand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen80 1895 00012 97198 16010 13112 07739139
Uitgaven177 6935 00012 942195 63510 13112 07739139
Programma-uitgaven140 7255 00012 805158 5309 89711 897– 2971
– waarvan juridisch verplicht84 741       
24.11 Nationale Landschappen18 851 – 6618 785    
24.12 Landschap Algemeen4 554 12 99617 5509 82211 822– 104– 4
24.13 Recreatie om de Stad79 1255 000– 20083 925    
24.14 Recreatie algemeen38 195 7538 27075757575
         
Apparaatsuitgaven36 968 13737 1052341806868
24.21 apparaat4 279 2934 572287287286286
24.22 baten-lastendiensten32 689 – 15632 533– 53– 107– 218– 218
Ontvangsten28 529 4 30032 829    

Toelichting:

De mutaties op de uitgaven en verplichtingen houden voornamelijk verband met het volgende:

• In het kader van het Programma Groene Hart worden in de Veenweidegebieden projecten gestart om de bodemdaling tegen te gaan, waardoor de specifieke culturele waarden en natuurwaarden die aan de veenweiden verbonden zijn, behouden blijven. Hiervoor wordt voor de periode 2008 t/m 2010 op OD 24.12 Landschap Algemeen € 35 mln. beschikbaar gesteld.

De mutatie op de ontvangsten houdt verband met het volgende:

• In 2007 is € 18,6 mln. van de geraamde ontvangstentaakstelling ad € 22,9 mln. uit hoofde van de verkoop van gronden door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) gerealiseerd. De resterende € 4,3 mln. wordt in 2008 ontvangen.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en DiergezondheidStand ontwerp-begroting 2008 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen89 472 26 821116 29311 5951 5731 4211 422
Uitgaven90 672 26 582117 25411 5951 5731 4211 422
Programma-uitgaven38 866 12 80351 6691 7371 7361 6351 636
waarvan juridisch verplicht7 165       
         
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon21 456 44521 9011 6371 6361 6351 636
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau17 410 12 35829 768100100  
         
Apparaatsuitgaven51 806 13 77965 5859 858– 163– 214– 214
U25.21 Apparaat6 455 – 976 358– 77– 393636
U25.22 baten-lastendiensten45 351 13 87659 2279 935– 124– 250– 250
Ontvangsten13 447 90014 3479 100   

Toelichting:

De mutatie op het onderdeel baten-lastendiensten (OD 25.22) houdt verband met het volgende:

• De bijdrage aan de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) wordt zowel voor 2008 als voor 2009 met € 10 mln. verhoogd. Deze verhoging dient enerzijds ter dekking van maatregelen die voortvloeien uit de Kabinetsreactie op de aanbevelingen van het rapport Hoekstra (kamerstuk 26 991, nr. 177), zoals de inzet van «vliegende brigades», het vergroten van de capaciteit en kwaliteit dierenartsen en herziening van de regeling preventies. Anderzijds dient de verhoging ter dekking van een tijdelijk financieel knelpunt in relatie tot het maatregelenpakket dat in de LNV begroting 2008 is aangekondigd om de begroting van VWA in 2011 in evenwicht te brengen. De kostendekkende tarieven uit dit maatregelenpakket zijn in 2008 met 2 maanden vertraging ingevoerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de roodvleessector over een verhoging van de in rekening te brengen kosten in 2008 en 2009. Dit leidt nog niet tot volledige kostendekkendheid. Tenslotte zijn er op het principe van kostendekkendheid uitzonderingen gemaakt voor kleine bedrijven.

• Het Ministerie van VWS heeft in 2007 middels budgetoverheveling een bijdrage geleverd aan LNV van € 3,5 mln. ter oplossing van de financiële problematiek bij de VWA. Deze bijdrage wordt in 2008 bij het onderhavige wetsvoorstel aan de bijdrage VWA toegevoegd.

• De bijdrage aan de Dienst Regelingen wordt voor 2008 met € 0,3 mln. verhoogd ten behoeve van de voorbereiding van de implementatie van de elektronische registratie en identificatie van schapen en geiten.

De verhoging van de uitgaven op OD 25.11 houdt voornamelijk verband met de intensiveringmiddelen uit het Coalitieakkoord in het kader van de CBRN-weerstandsverhoging (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair). Deze middelen zijn bedoeld voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij publieke onderzoeksinstellingen, waaronder universiteiten en onderzoeksinstituten binnen het LNV-domein.

De mutatie op OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau houdt verband met het volgende:

• Om runderen, schapen en hobbydieren vrijwillig te kunnen vaccineren tegen blauwtong worden in 2008 vaccins aangeschaft. De uitgaven hiervan worden bij de EU gedeclareerd. Hiervoor wordt (rekening houdend met de voorfinanciering) een tegemoetkoming van per saldo € 2,6 mln. verstrekt. De LNV-uitgavenbegroting wordt in 2008 verhoogd met€ 11,7 mln. In 2009 wordt de LNV-ontvangstenbegroting verhoogd met€ 9,1 mln., in verband met de EU-bijdrage in 2009.

• Het Ministerie van Buitenlandse Zaken levert voor 2008 een bijdrage van € 0,9 mln. in het kader van het Partnerschap Preventie en Bestrijding Vogelgriep Indonesië. Hiertegenover staan hogere ontvangsten van dezelfde omvang.

• Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor 2008 t/m 2010 € 0,1 mln. beschikbaar aan het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Deze instelling houdt zich onder meer bezig met het bundelen van kennis tussen de veterinaire en de volksgezondheidssector op het gebied van in het wild levende dieren.

• In 2008 vindt voor € 0,3 mln. compensatie plaats voor een hogere bijdrage aan de Dienst Regelingen. Deze hogere bijdrage is noodzakelijk voor de voorbereiding van de implementatie van de elektronische registratie en identificatie van schapen en geiten.

De mutatie op de ontvangsten in 2009 houdt verband met de EU-bijdrage voor de vaccinatie van dieren tegen blauwtong (zie uitgaven OD 25.12)

(bedragen x € 1 000)

26 Kennis en InnovatieStand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen912 534– 8 00042 569947 10315 48814 72714 26914 211
Uitgaven919 908– 8 00030 066941 97417 28616 98220 45214 265
Programma-uitgaven906 542– 8 00029 697928 23917 43917 12220 55714 370
– waarvan juridisch verplicht853 498       
         
26.15 Kennisontwikkeling en innovatie160 529– 8 00010 870163 3992 3171 032306169
26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs746 013 18 827764 84015 12216 09020 25114 201
         
Apparaatsuitgaven13 366 36913 735– 153– 140– 105– 105
26.21 apparaat12 717 – 16612 551– 153– 140– 105– 105
26.22 baten- lastendiensten649 5351 184    
Ontvangsten24 418 6 48930 9073031 6465 868 

Toelichting:

De mutatie op OD 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie houdt verband met het volgende:

• Als gevolg van het amendement Cramer (TK, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 XIV, nr. 30) met betrekking tot de financiering van de nota Natuur- en Milieueducatie ad € 5,0 mln. en het amendement Jacobi/Jager (TK, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 XIV, nr. 29) met betrekking tot de financiering van weidevogelbeheer ad € 6,0 mln. is een budgettaire herschikking nodig. Beide amendementen voorzien in dekking van in totaal € 11 mln. ten laste van OD 26.15. Op deze OD is echter onvoldoende budgettaire ruimte om de volledige € 11 mln. te dekken. Om de met bovengenoemde amendementen samenhangende budgetten beschikbaar te hebben, wordt OD 26.15 verhoogd met € 4,5 mln. Hiervan wordt € 1,0 mln. gerealiseerd via een overboeking van het ministerie van VROM en via een verlaging van OD 23.14 en OD 26.16 met € 2,0 mln. respectievelijk € 1,5 mln.

• Tevens wordt dit OD verhoogd met € 6,1 mln. voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting welke door DLO worden uitgevoerd.

De mutatie op OD 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en innovatie houdt verband met het volgende:

• Samenhangende met de gemaakte afspraken vanuit het Coalitieakkoord wordt OD 26.16 verhoogd met € 12,9 mln. via een overboeking van middelen vanuit het ministerie van OCW. Dit ten behoeve van kwaliteitsmaatregelen (voornamelijk gratis schoolboeken VO en verbetering carrièreperspectief) en maatschappelijke stages in het groene onderwijs.

• Daarnaast wordt dit OD structureel verhoogd met € 2,3 mln. samenhangende met meer promoties bij het Wetenschappelijk Onderwijs en meer leerlingen bij het MBO.

• Tot slot zijn aan dit OD middelen toegevoegd vanuit het FES ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeksprojecten Aviaire Influenza, Transitie Duurzame Landbouw en Potato Genome Science.

De verhoging van de ontvangsten hangt samen met de onderzoeksprojecten Aviaire Influenza, Transitie Duurzame Landbouw en Potato Genome Science, die vanuit het Fonds Economische Structuurverwerking (FES) gefinancierd worden.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

27 Bodem, water en reconstructie zandgebiedenStand ontwerp-begroting 2008 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen22 583 – 10422 479– 36– 71– 145– 145
Uitgaven64 635 – 10464 531– 36– 71– 145– 145
Programma-uitgaven44 540  44 540    
– waarvan juridisch verplicht42 052       
         
27.11 Reconstructie zandgebieden44 221  44 221    
27.12 Bodem en water319  319    
         
Apparaatsuitgaven20 095 – 10419 991– 36– 71– 145– 145
27.21 apparaat183  183    
27.22 baten- lastendiensten19 912 – 10419 808– 36– 71– 145– 145
Ontvangsten331  331    

C. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-begroting 2008 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen– 500 50 40449 90450 06850 30251 44151 269
Uitgaven– 500 50 40449 90450 06850 30251 44151 269
28.11 Prijsbijstelling0 3 8103 8103 7923 7523 7443 712
28.12 Loonbijstelling0 45 74045 74045 27644 55043 52743 387
28.13 Onvoorzien– 500 8543541 0002 0004 1704 170
Ontvangsten        

Toelichting:

• Op OD28.11 is de prijsbijstellingstranche 2008 voor alleen het onderwijsdeel toegevoegd. Bij begroting 2008 heeft het Kabinet besloten tot een aanvullend pakket maatregelen, waarbij de prijsbijstelling vallend binnen het kader RBG-eng alleen voor het OCW- en Defensie-deel wordt uitgekeerd. De toedeling van de prijsbijstelling over de artikelen wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2009.

• Op OD 28.12 is de loonbijstellingstranche 2008 aan de LNV-begroting toegevoegd. De toedeling van de loonbijstelling over de artikelen wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2009.

• Met de mutatie op OD 28.13 wordt de taakstelling materieel uit het aanvullend pakket maatregelen waartoe het Kabinet bij begroting 2008 heeft besloten, verdeeld over alle materieel budgetten van de LNV begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

29 AlgemeenStand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen211 296 7 767219 0636 7527 032– 2 6573 343
Uitgaven209 092 7 767216 8596 7527 032– 2 6573 343
Programma-uitgaven40 324 92641 250926926926926
         
29.11 Internationale contributies7 421 9268 347926926926926
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen32 903 032 9030000
         
Apparaatsuitgaven168 768 6 841175 6095 8266 106– 3 5832 417
29.21 Apparaat160 131 – 473159 6585 8406 131– 3 536– 3 536
29.22 Baten-lastendiensten8 637 7 32415 951– 14– 25– 47– 47
Ontvangsten425 716 2 254427 7702 6542 6542 6542 654

Toelichting:

De mutatie op OD 29.11 Internationale contributies houdt verband met de verhoging van de FAO contributie (ad € 0,5 mln.) en de verhoging van overige internationale contributies (ad € 0,4 mln.).

Er doet zich een aantal mutaties voor op OD 29.21 Apparaat, waarmee het budget per saldo met € 0,5 mln. wordt verlaagd:

• De archief- en personeels medewerkers worden vanuit directies en diensten ondergebracht naar een centrale DIV-share en een centrale PSC-share (ad. € 2,9 mln.). De apparaatsuitgaven van deze shares worden verantwoord op het artikel 29 Algemeen.

• De ICT-uitgaven van het kerndepartement ad € 7,1 mln. worden toegevoegd aan de bijdrage baten-lastendienst DICTU op OD 29.22.

• De invulling van de huisvestingstaakstelling ad € 2,1 mln. uit het Coalitieakkoord voor het jaar 2008. Deze taakstelling is in afwachting van de invulling bij begroting 2008 op dit OD verwerkt.

• LNV investeert in ICT ten behoeve van kwaliteitsen efficiencyverbeteringen in de bedrijfsvoering en primair proces. Deze investeringen leiden in de eerste jaren tot extra uitgaven en in latere jaren tot besparingen in de uitvoering. In verband hiermee wordt een kasschuif verwerkt, waarbij de LNV-begroting in 2008 wordt verhoogd met € 1,7 mln.

De mutatie bij de ontvangsten houdt verband met het doorbelasten van werkzaamheden door de centrale PSC-share aan de baten-lastendiensten (€ 2,1 mln. structureel). Verder is de taakstelling High Trust uit het Coalitieakkoord verwerkt (2008: € 0,2 mln. 2009 en volgende jaren: € 0,6 mln.)

3. OPENINGSBALANS DICTU PER 1 JANUARI 2008

Balans per 1 januari 2008 (in € 1 000)

 01-01-2008
Activa 
Immateriele activa2 679
Materiele activa 
– grond en gebouwen 
– installatie en inventarissen9 070
– overige materiele activa 
Voorraden 
Debiteuren1 202
Nog te ontvangen bedragen9 613
Liquide middelen 
Totaal activa22 564
  
Passiva 
Eigen Vermogen 
– Exploitatiereserve 
– verplichte reserves 
onverdeeld resultaat 
Leningen Ministerie van Financien 
– > 1 jaar7 542
– > 5 jaar259
Voorzieningen 
Crediteuren3 957
Nog te betalen kosten10 806
Totaal passiva22 564

4. BATEN-LASTENDIENSTEN

De begroting van baten en lasten en het kasstroomoverzicht van de baten-lastendiensten zijn voornamelijk gewijzigd als gevolg van de overgang van materiële ICT activa van de baten-lastendiensten naar de Dienst ICT Uitvoering (DICTU).

De belangrijkste overige wijzigingen zijn toegelicht onder de betreffende begrotingen van baten en lasten en kasstroomoverzichten.

Algemene Inspectie Dienst (AID)

Begroting van baten en lasten

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement66 235787
Opbrengst overige departementen00
Opbrengst derden4500
Rentebaten1000
Bijzondere baten00
Totaal Baten66 785787
   
Lasten  
Apparaatskosten  
– personele kosten42 3931 418
– materiële kosten19 427617
Rentelasten4340
Afschrijvingskosten  
– materieel3 429– 928
– immaterieel1 100– 320
Dotaties voorzieningen0 
Bijzondere lasten0 
Totaal lasten66 783787
   
Saldo20

Toelichting:

De hogere apparaatskosten houden verband met het feit dat het uiteindelijke opdrachtenpakket voor de AID in 2008 hoger is uitgekomen dan het opdrachtenpakket ten tijde van het opstellen van de initiële begroting 2008.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
1 Rekening Courant RHB 1-1-2008 (incl. deposito)7 343+ 1 035
2. Totaal operationele kasstroom4 507– 2 765
3a Totaal investeringen (-/-)– 8 163+ 2 800
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)450+ 705
3. Totaal investeringkasstroom– 7 713+ 3 541
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)00
4b eenmalige storting door het moederdepartement (+)00
4c aflossingen op leningen (-/-)– 3 734+ 393
4d beroep op leenfaciliteit (+)7 713– 2 766
4. Totaal financieringskasstroom3 979– 2 373
5 Rekening Courant RHB 31-12-2008 (incl. deposito)8 116– 562

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Begroting van baten en lasten

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement95 5012 304
Opbrengst overige departementen  
Opbrengst derden1 950– 1 950
Rentebaten160– 160
Bijzondere baten00
Totaal Baten97 611194
   
Lasten  
Apparaatskosten60 82421 018
– personele kosten16 4313 488
– overig personeel21 4408 236
– materiële kosten22 9539 294
Huisvesting3 070– 970
Rentelasten2 618– 1 553
Afschrijvingskosten31 062– 23 571
– materieel conversie05 500
– materieel7 008– 6 017
– immaterieel24 054– 23 054
Dotaties voorzieningen00
Bijzondere lasten00
Totaal lasten97 574– 5 076
   
Saldo375 270

Toelichting:

De totale lasten bij de DICTU nemen met € 5 mln. af. Enerzijds is sprake van een toename van ICT kosten ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting DICTU, omdat het meerjaren ICT-investeringsplan (MIP ICT LNV) onlangs is vastgesteld. Anderzijds vallen de afschrijvingskosten dit jaar met € 23,6 mln. lager uit als gevolg van de tot 1-1-2009 vertraagde overdracht van de immateriële vaste activa van de baten-lasten diensten naar de DICTU.

Kasstroomoverzicht DICTU

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
1 Rekening Courant RHB 1-1-2008 (incl. deposito)00
2a. Saldo van baten en lasten375 270
2b. Gecorrigeerd voor afschrijvingen31 062– 23 571
2c. Gecorrigeerd voor mut. In werkkap– 4 5604 560
2. Totaal operationele kasstroom26 539– 13 741
3a Totaal investeringen (-/-)– 35 1969 232
3b Totaal boekwaarde00
3c desinvesteringen (+)  
3. Totaal investeringkasstroom– 35 1969 232
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0– 4 600
4b eenmalige storting door het moederdepartement (+)00
4c aflossingen op leningen (-/-)– 26 50219 011
4d beroep op leenfaciliteit (+)35 196– 9 232
4. Totaal financieringskasstroom8 6945 179
5 Rekening Courant RHB 31–12–2008 (incl. deposito)37670

Toelichting:

Het beroep op de leenfaciliteit valt € 9,2 mln. lager uit. Deze verlaging houdt verband met de verschuiving van de overdrachtsdatum van 1-1-2008 naar 1-1-2009 voor de immateriële vaste ICT activa van de baten-lastendiensten naar de DICTU.

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Begroting van baten en laten

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement105 5511 181
Opbrengst overige departementen2 4360
Opbrengst derden11 3490
Rentebaten5811
Bijzondere baten00
Totaal Baten119 9171 182
Lasten  
Apparaatskosten  
– personele kosten80 9671 572
– materiële kosten29 759– 519
Rentelasten94175
Afschrijvingskosten  
– materieel4 07527
– immaterieel4 07527
Dotaties voorzieningen1000
Bijzondere lasten00
Totaal lasten119 9171 182
   
Saldo00

Toelichting:

De verhoging van de opbrengst moederdepartement en de personele kosten hangen samen met de uitvoeringskosten ten behoeve van Natura 2000.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
1 Rekening Courant RHB 1-1-2008 (incl. deposito)13 2150
2. Totaal operationele kasstroom8 150– 796
3a Totaal investeringen (-/-)– 10 681– 533
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)01 663
3. Totaal investeringkasstroom– 10 6811 130
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)00
4b eenmalige storting door het moederdepartement (+)00
4c aflossingen op leningen (-/-)– 8 150– 867
4d beroep op leenfaciliteit (+)10 681533
4. Totaal financieringskasstroom2 531– 334
5 Rekening Courant RHB 31-12-2008 (incl. deposito)13 2150

Dienst Regelingen (DR)

Begroting van baten en laten

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement118 024– 251
Opbrengst overige departementen7380
Opbrengst derden10 1000
Rentebaten2000
Bijzondere baten00
Totaal Baten129 062– 251
   
Lasten  
Apparaatskosten  
– personele kosten64 453– 2 492
– materiële kosten44 789– 833
Rentelasten1 620374
Afschrijvingskosten  
– materieel2 4001 000
– immaterieel15 8001 700
Dotaties voorzieningen0 
Bijzondere lasten0 
Totaal lasten129 062– 251
   
Saldo00

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
1 Rekening Courant RHB 1-1-2008 (incl. deposito)10 502– 9 748
2. Totaal operationele kasstroom18 2981 548
3a Totaal investeringen (-/-)– 15 000– 3 000
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)01 229
3. Totaal investeringskasstroom– 15 000– 1 771
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)00
4b eenmalige storting door het moederdepartement (+)00
4c aflossingen op leningen (-/-)– 15 954– 2 200
4d beroep op leenfaciliteit (+)15 0003 000
4. Totaal financieringskasstroom– 954800
5 Rekening Courant RHB 31-12-2008 (incl. deposito)12 846– 12 267

Toelichting:

De Dienst Regelingen heeft zijn materiële ICT-activa grotendeels overgedragen aan de Dictu. De overige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van benodigde extra investeringen in 2007 (€ 6 mln.) en 2008 (€ 3 mln.) om de bedrijfstoeslag conform de EU-voorschriften te kunnen uitbetalen. Per saldo is sprake van hogere afschrijvingskosten en rentelasten.

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Begroting van baten en laten

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement14 955582
Opbrengst overige departementen0 
Opbrengst derden2 146281
Rentebaten500
Bijzondere baten00
Totaal Baten17 151863
   
Lasten  
Apparaatskosten  
– personele kosten8 719436
– materiële kosten7 612145
Rentelasten12024
Afschrijvingskosten  
– materieel400– 90
– immaterieel300348
Dotaties voorzieningen00
Bijzondere lasten00
Totaal lasten17 151863
   
Saldo00

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
1 Rekening Courant RHB 1-1-2008 (incl. deposito)4 469– 469
2. Totaal operationele kasstroom280– 1 720
3a Totaal investeringen (-/-)– 1 000– 250
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 90
3. Totaal investeringkasstroom– 1 000– 160
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)00
4b eenmalige storting door het moederdepartement (+)00
4c aflossingen op leningen (-/-)– 1 000100
4d beroep op leenfaciliteit (+)1 0001 000
4. Totaal financieringskasstroom01 100
5 Rekening Courant RHB 31-12-2008 (incl. deposito)3 749– 1 249

Toelichting:

Per eind 2007 was sprake van een tekort op de leenfaciliteit ten opzichte van de investeringen vaste activa van circa € 1 mln. Op grond hiervan is het beroep op de leenfaciliteit voor 2008 met € 1 mln. verhoogd.

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Begroting van baten en laten

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement28 42113 372
Opbrengst overige departementen74 001
Opbrengst Diergezondheidsfonds500
Opbrengst derden56 625– 7 125
Rentebaten0
Bijzondere baten0
Totaal Baten159 5476 247
   
Lasten  
Apparaatskosten  
– personele kosten97 8814 074
– materiële kosten52 2162 173
Rentelasten1 150– 94
Afschrijvingskosten  
– materieel8 300– 2 704
– immaterieel01 880
Dotaties voorzieningen0
Bijzondere lasten0
Totaal lasten159 5475 329
   
Saldo0918

Toelichting:

Opbrengst moederdepartement

De bijdrage moederdepartement wordt met € 13,4 mln. verhoogd. Van deze verhoging dient € 10 mln. enerzijds ter dekking van maatregelen die voortvloeien uit de Kabinetsreactie op de aanbevelingen van het rapport Hoekstra (kamerstuk 26 991, nr. 177), zoals de inzet van «vliegende brigades», het vergroten van de capaciteit en kwaliteit dierenartsen en herziening van de regeling preventies. Anderzijds dient de verhoging ter dekking van een tijdelijk financieel knelpunt in relatie tot het maatregelenpakket dat in de LNV begroting 2008 is aangekondigd om de begroting van VWA in 2011 in evenwicht te brengen.

Voorts heeft het Ministerie van VWS heeft in 2007 middels budgetoverheveling een bijdrage geleverd aan LNV van € 3,5 mln. ter oplossing van de financiële problematiek bij de VWA. Deze bijdrage wordt in 2008 bij het onderhavige wetsvoorstel aan de bijdrage VWA toegevoegd.

Opbrengst derden

De kostendekkende tarieven uit dit maatregelenpakket zijn in 2008 met 2 maanden vertraging ingevoerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de roodvleessector over een verhoging van de in rekening te brengen kosten in 2008 en 2009. Dit leidt nog niet tot volledige kostendekkendheid. Tenslotte zijn er op het principe van kostendekkendheid uitzonderingen gemaakt voor kleine bedrijven.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
1 Rekening Courant RHB 1-1-2008 (incl. deposito)2 72910 821
2. Totaal operationele kasstroom8 30094
3a Totaal investeringen (-/-)– 9 730500
3b Totaal boekwaarde  
3 desinvesteringen (+)0645
3. Totaal investeringkasstroom– 9 7301 145
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)00
4b eenmalige storting door het moederdepartement (+)00
4c aflossingen op leningen (-/-)– 7 207922
4d beroep op leenfaciliteit (+)9 730– 500
4. Totaal financieringskasstroom2 723222
5 Rekening Courant RHB 31-12-2008 (incl. deposito)4 02212 283
Licence