Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de aangepaste begrotingsstructuur zoals die is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2008.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven.

Het betreft daarbij:

– macro-economische bijstellingen, uitvoeringsmutaties en eindejaarsmarge;

– intensiveringen en reserveringen;

– intertemporeel neutrale kasschuiven.

Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen als gevolg van:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca. 40 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota ca. 750. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

De meeste beleidsmatige mutaties voortvloeiend uit de besluitvorming in aanloop naar de Voorjaarsnota slaan neer in de premiegefinancierde uitgaven (m.n. WW-complex).

De belangrijkste beleidsmatige mutaties in de begrotingsgefinancierde uitgaven betreffen:

a. een voorziening ten behoeve van de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Bakker;

b. een incidentele bijdrage aan het Algemeen Ketenoverleg ten behoeve van de invoering van de geïntegreerde dienstverlening;

c. uitstel en wijziging van de maatregel partneralimentatie

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2008 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2008Artikelnr. 2008
Stand ontwerpbegroting 200823 859 024 
Vastgestelde begrotingswet23 859 024 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
   
1. Eindejaarsmarge Rb-eng3 056div.
2. Eindejaarsmarge SZA160 527div.
3. Loonbijstelling128 25499
4. Prijsbijstelling36 00199
5. Duale trajecten naar OCW– 5 00042
6. Wajong50 62646
7. TRI– 6 84246
8. Diversen WWB31 27346
9. CWI112 10147
10. Ketensamenwerking15 00047
11. REA uitkeringslasten44 57747
12. Rijksbijdragen– 2 383 45251
13. Uitname gemeentefonds15 10099
14. Reservering Commissie Bakker13 00099
15. Vrijval eindejaarsmarge kas/trans-verschillen25 00099
15. Dekking uit eindejaarsmarge– 100 50099
16. Diverse overige mutaties2 140div.
   
Stand na 1e suppletore begroting 200821 999 885 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2008 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2008Artikelnr. 2008
Stand ontwerpbegroting 2008501 378 
Vastgestelde begrotingswet501 378 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Ontvangsten Agenda voor de Toekomst– 22 50047
2. Ontvangsten W-deel4 00047
3. Anti-cumulatieafdrachten55 37848
4. Ontvangsten IWI5 00098
6. Diversen35798
   
Stand na 1e suppletore begroting  
2008543 613 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatieStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen41 8790– 6 785– 6 78535 094    
Uitgaven:47 4790– 9 185– 9 18538 294– 11 514– 8 702– 8 004– 2 000
          
Programma-uitgaven OD 25 000 – 5 000– 5 0000– 5 000– 5 000– 5 0000
Duale trajecten5 000 – 5 000– 5 0000– 5 000– 5 000– 5 0000
          
Programma-uitgaven OD 322 899 – 4 185– 4 18518 714– 6 514– 3 702– 3 004– 2 000
Stimulering arbeidsparticipatie22 899 – 4 185– 4 18518 714– 6 514– 3 702– 3 004– 2 000
Overig0 000    
          
Apparaatsuitgaven19 580  019 5800000
Apparaatsuitgaven19 580  019 580    
          
Ontvangsten15 54500015 5450000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,185 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Duale trajecten (-/- € 5,0 miljoen)

1. De middelen van de projectdirectie Leren en Werken worden overgeheveld van het ministerie van SZW naar het ministerie van OCW (-/- € 5,0 mln.).

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 4,185 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2007 is in totaal € 1,627 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2008.

2. De budgetten 2008 en 2009 voor de Taskforce Deeltijd Plus zijn overgeboekt naar afzonderlijke budgetten op artikel 44 OD 3 (-/- € 2,5 mln.).

3. De beschikbare budgetten voor de zogenaamde «microkredieten» zijn toegevoegd aan het budget Bijstand Zelfstandigen op artikel 46 (-/- € 2,0 mln.).

4. De voorlichtingsactiviteiten in het kader van het project «iedereen doet mee» worden verantwoord op het voorlichtingsbudget van artikel 47. Het meerjarig beschikbare budget wordt overgeboekt naar artikel 47 (-/- 1,0 mln.).

5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,300 mln.).

6. De subsidietaakstelling is oorspronkelijk geparkeerd op het subsidiebudget van artikel 98. In bijgaande suppletore begroting wordt deze taakstelling door middel van budgettair neutrale overboekingen verdeeld over de subsidieposten binnen de SZW begroting (-/- € 0,012 mln.).

In het vervolg van deze toelichting zullen deze mutaties worden opgenomen met de omschrijving «Invulling subsidietaakstelling».

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaardenStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen23 49801 9631 96325 461    
Uitgaven:23 33901 2741 27424 6133 975– 39– 57– 58
          
Programma-uitgaven AD2 98404224223 406440448270 270
Handhaving644 – 20– 206242   
Overig2 340 4424422 782438448270 270
          
Programma-uitgaven OD 17740201201975– 7– 16– 23– 23
Subsidies524 – 1– 1523– 7– 16– 23– 23
Overig250 2022024520000
Ontslagvergoeding0 0000000
          
Programma-uitgaven OD 389304454451 3383 730– 270– 270– 270
Overig893 4454451 3383 730– 270– 270– 270
          
Programma-uitgaven OD 41 05102062061 257– 188– 201– 34– 35
Subsidies851 2062061 057– 188– 201– 34– 35
Overig200 002000000
          
Apparaatsuitgaven17 637 0017 637    
Apparaatsuitgaven17 637 0017 637    
          
Ontvangsten1 3070001 3070000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,274 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,020 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,020 mln.).

Overig (€ 0,442 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,442 mln.).

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,001 miljoen)

Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,001 mln.).

Overig (€ 0,202 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,202 mln.).

Programma-uitgaven OD 3

Overig (€ 0,445 miljoen)

1. De budgetten 2008 en 2009 voor de Taskforce Deeltijd Plus zijn overgeboekt van artikel 42 (€ 2,5 mln.).

2. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de activiteiten van de TDP is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif te verwerken van 2008 naar 2009 (-/- € 1,5 mln.).

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,555 mln.).

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (€ 0,206 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2007 is € 0,363 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2008. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,156 mln.).

2. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,001 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpakStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen71 81503 4813 48175 296    
Uitgaven:72 70102 7102 71075 411– 632– 1 577– 1 576– 1 576
          
Programma-uitgaven OD 130 53802 7102 71033 248– 632– 1 577– 1 576– 1 576
Arboconvenanten0 000    
Handhaving300 1919319    
Overig5 857 1921926 049– 893– 923– 923– 923
Subsidies24 381 2 4992 49926 880261– 654– 653– 653
          
Apparaatsuitgaven42 16300042 163    
Apparaatsuitgaven42 163   42 163    
          
Ontvangsten5 1320005 1320000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 2,710 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,019 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,019 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.

Overig (€ 0,192 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,036 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.

2. Een overboeking ad -/- € 0,034 miljoen naar het ministerie van VWS als SZW-bijdrage in de voorlichtingskosten van het Global Harmonized System (EU-GHS).

3. Een overboeking ad -/- € 0,063 miljoen naar het ministerie van VROM als SZW-bijdrage in de kosten van de Helpdesk REACH in 2008.

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,253 mln.).

Subsidies (€ 2,499 miljoen)

1. Een toevoeging van € 2,417 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,147 mln.).

3. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,065 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenenStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen2 334022222 356    
Uitgaven:2 390022222 4120000
          
Programma-uitgaven OD 12970002970000
Eenmalige uitkering Pensioenverevening bij scheiding000000000
Overig297000297    
          
Programma-uitgaven OD 2153022221750000
Subsidies153022221750000
          
Apparaatsuitgaven1 9400001 940    
Apparaatsuitgaven1 9400001 940    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,022 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,022 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,022 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen6 088 494079 01079 0106 167 504    
Uitgaven:6 105 261079 01079 0106 184 271168 608227 231259 817327 429
          
Programma-uitgaven OD 32 066 981048 62648 6262 115 607121 205181 410247 351319 601
Wajong uitkeringslasten2 007 258 50 62650 6262 057 884105 236166 143231 986304 060
Wajong uitvoeringskosten59 723 – 2 000– 2 00057 72315 96915 26715 36515 541
          
Programma-uitgaven OD 431 8190– 4 842– 4 84226 977– 1 679000
BIA uitkeringslasten4 379 004 379     
BIA uitvoeringskosten189 00189     
TRI uitkeringslasten25 1420– 6 842– 6 84218 300– 1 679   
TRI uitvoeringskosten2 109 2 0002 0004 109    
          
Programma-uitgaven OD 53 995 485035 22635 2264 030 71149 08245 82112 4667 828
WWB3 711 702 31 27331 2733 742 97542 89327 63222 99318 355
Bijstand buitenland2 600 002 6000000
Bijstand zelfstandigen66 762 2 0002 00068 7622 0002 0002 0002 000
IOAW115 653 00115 6530000
IOAZ35 744 0035 7440000
WWIK uitkeringslasten26 765 0026 7650000
WWIK uitvoeringskosten5 055 005 0550000
Vazalo1 250 – 1 000– 1 0002502 35012 750– 14 100– 13 000
Handhaving8 161 5595598 720– 14– 42– 98– 98
Subsidies0 0000000
Overig21 793 2 3942 39424 1871 8533 4811 671571
          
Apparaatsuitgaven10 97600010 976    
Apparaatsuitgaven10 976  010 976    
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt € 79,010 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 50,626 miljoen)

1. De doorwerking van de hogere instroom heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van € 32,520 miljoen in 2008.

2. De geraamde anticumulatie baten WSW zijn op basis van recente volumegegevens bijgesteld met € 18,391 miljoen (zie toelichting ontvangsten artikel 48).

3. Budgettair neutrale overboeking naar het onderzoeksbudget ten behoeve van onderzoek op het terrein van de Wajong (-/- € 0,285 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 2,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten van de Wajong en de uitvoeringskosten TRI (-/- € 2,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Tri uitkeringslasten (-/- € 6,842 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV is de raming van de uitkeringslasten met -/- € 6,842 miljoen verlaagd.

Tri uitvoeringskosten (€ 2,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten van de Wajong en de uitvoeringskosten TRI (€ 2,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 31,273 miljoen)

1. In de raming van de WWB zijn bijstellingen verwerkt in verband met nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Het betreft de effecten van de latere invoering en wijziging van de maatregel partneralimentatie (€ 20,0 miljoen), de reeds gemelde ramingen van het ministerie van Justitie betreffende het generaal pardon (€ 17,283 miljoen), de zogenaamde 26 wekenmaatregel verblijf buitenland (€ 1,0 miljoen) en de latere invoering van de ontheffing sollicitatieplicht alleenstaande ouders met jonge kinderen (-/- € 7,0 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 2,0 miljoen)

1. De beschikbare budgetten voor de zogenaamde «microkredieten» zijn van artikel 42 toegevoegd aan het budget Bijstand Zelfstandigen (€ 2,0 mln.).

Vazalo (-/- € 1,0 miljoen)

1. In verband met het afstel van het oude experiment VAZALO is de raming met € 1,250 miljoen verlaagd.

2. Voor het nieuwe VAZALO experiment dat naar verwachting in 2009 van start gaat, is € 0,25 miljoen aan de raming toegevoegd.

Handhaving (€ 0,559 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008 (€ 0,559 mln.).

Overig (€ 2,394 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van Voorlichting, het Digitaal Verantwoordingssysteem en de Libanon regeling (€ 0,350 mln.).

2. De geraamde uitvoeringskosten van de maatregelen partneralimentatie bedragen € 1,5 miljoen.

3. Overboeking van de Wajong uitkeringslasten ten behoeve van onderzoek op het terrein van de Wajong (€ 0,285 miljoen).

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,259 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Uitstroom naar regulier werk van die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnenStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen2 067 7310180 005180 0052 247 736    
Uitgaven:2 067 1310175 005175 0052 242 136169 518103 51448 17026 186
          
Programma-uitgaven OD 1218 7200114 601114 601333 321119 97329 610– 50 878– 71 667
Centra voor Werk en Inkomen198 037 112 101112 101310 138144 99279 66724 2553 466
BKWI8 183  08 183– 19– 57– 133– 133
Ketensamenwerking12 500 2 5002 50015 000– 25 000– 50 000– 75 000– 75 000
          
Programma-uitgaven OD 21 834 514060 69360 6931 895 20749 83474 19398 88797 692
Flexibel re-integratiebudget1 566 770012 50012 5001 579 27025 00050 00075 00075 000
Agenda voor de Toekomst0  00    
RSP5 900 – 15– 155 885    
Stimuleringsregeling ID-banen3 000  03 000     
SZW confinanciering Equal3 093 – 8– 83 085     
Risicovoorziening ESF190 000  0190 000    
Praktijkscholing0  00    
RWI/SVWW6 177 – 155– 1556 022– 310– 618– 1 235– 1 235
REA uitkeringslasten (Wajong)45 523 44 57744 57790 10022 66022 46723 94023 915
REA uitvoeringskosten (Wajong)5 152 7727725 9249696  
Handhaving0  00    
Subsidies2 265 1 3321 3323 59738824818212
Overig6 634 1 6901 6908 3242 0002 0001 000 
Apparaatsuitgaven13 8970– 289– 28913 608– 289– 289161161
Personeel en materieel4 902  04 902    
Agentschap SZW8 995 – 289– 2898 706– 289– 289161161
          
Ontvangsten23 0000– 18 500– 18 5004 5000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 175,005 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Centra voor werk en inkomen (112,101 miljoen)

1. Kasschuif -/- € 60,0 mln.

Op dit artikel stond de gehele taakstelling op de ketensamenwerking uit het coalitieakkoord (€190 mln) geboekt.

De structurele besparing moet zijn gerealiseerd in 2012. De mutatie betreft een aanpassing van het ingroeitraject, in aansluiting op de reeks zoals die met UWV en CWI is afgesproken en gecommuniceerd met de Tweede Kamer (UB/S/2008/9376 d.d. 14 april 2008).

2. Uitdelen aanvullende post € 170,003 mln.

Ook zijn voor de algehele afwikkeling van de taakstelling de bedragen die bij Financiën waren begroot op de aanvullende post, naar dit artikel overgeboekt.

3. Reservering lpo 2007 € 2,098 mln.

Het betreft de verwerking van een bijboeking van loon-prijsbijstelling.

Ketensamenwerking (€ 2,500 miljoen)

1. In verband met een subsidie aan het Algemeen Ketenoverleg om de invoering van Lwi’s te stimuleren en ondersteunen is 15 miljoen euro aan het budget ketensamenwerking toegevoegd.

2. Na overleg met het CPB en VNG over de budgettaire verwerking van het Bestuursakkoord is het gereserveerde budget in verband met de doorwerking van de korting van het flexibel re-integratiebudget (oplopend van 12,5 tot 75 miljoen euro in 2011) alsnog toegevoegd aan het flexibel re-integratiebudget, dit mede in relatie tot de uitname uit het Gemeentefonds in het kader van de taakstelling ketensamenwerking, die in de ontwerpbegroting 2009 zal worden opgenomen (zie ook Kamerstukken II, 2007/08, 26 448, nr. 347).

Flexibel re-integratiebudget (€ 12,500 miljoen)

1. Overboeking beschikbare budget ketensamenwerking € 12,5 mln. Zie toelichting Ketensamenwerking, punt 2.

Regeling Schoonmaakdiensten particulieren (-/- € 0,015 miljoen).

1. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,015 mln.).

SZW cofinanciering Equal (-/- € 0,008 miljoen)

1. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,008 mln.).

RWI/SVWW (-/- € 0,155 miljoen)

1. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,155 mln.).

REA uitkeringslasten Wajong (€ 44,577 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking in de financiering van de brugbanen voor niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden. De loonkosten voor deze groep komen ten laste van het Rijk (Wajong) in plaats van de sociale fondsen (€ 1,6 mln.).

2. Het UWV heeft op verzoek een zuiverdere toerekening van de lasten op de fondsen gemaakt. Uitgaven van onderwijsvoorzieningen voor Wajongers werden uit het Aof betaald. In bijgaande suppletore begroting wordt de Wajong met € 42,977 miljoen verhoogd. Hiervan is al € 24,977 miljoen in 2007 afgeboekt van het Aof en wordt in 2008 een verlaging van € 18,0 verwerkt op het Aof.

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,772 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking in de financiering van de brugbanen voor niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden. De uitvoeringskosten komen ten laste van het Rijk (Wajong) in plaats van de sociale fondsen (€ 0,772 mln.).

Subsidies (€ 1,332 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de regionale zorgpilots (-/- € 0,250 mln.).

2. Voor overlopende verplichtingen uit 2007 is in totaal € 0,347 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2008.

3. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,007 mln.).

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,242 mln.).

Overig (€ 1,690 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,682 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,008 mln.).

3. Het beschikbare voorlichtingsbudget van het project «iedereen doet mee» wordt overgeboekt van artikel 42 naar artikel 47 (€ 1,0 mln.).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (-/- € 0,289 miljoen)

1. De middelen van de projectdirectie Leren en Werken worden overgeheveld van het ministerie van SZW naar het ministerie van OCW (-/- € 0,450 mln.).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,161 mln.).

Ontvangsten (-/- € 18,500 miljoen)

1. In 2008 geraamde ontvangsten Agenda voor de Toekomst ad € 22,5 miljoen zijn reeds in 2007 ontvangen.

De ontvangstenraming 2008 dient dan ook met -/- € 22,5 miljoen te worden verlaagd.

2. De geraamde terugontvangsten op het W-deel bedragen € 4,0 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijnStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012  
 1234 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen2 349 0530002 349 053     
Uitgaven:2 349 0530002 349 0530000 
           
Programma-uitgaven OD 12 347 6320002 347 6320000 
Wet Sociale Werkvoorziening2 323 938 – 792– 7922 323 1460000 
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI23 694 79279224 4860000 
           
Apparaatsuitgaven1 4210001 421     
Apparaatsuitgaven1 421  01 421     
           
Ontvangsten450 898055 37855 378506 27656 37858 37856 37849 378 

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt nihil. Er is alleen een budgettair neutrale herschikking verwerkt binnen het artikel.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 0,792 miljoen) en Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI (€ 0,0792 miljoen)

1. De hoger geraamde uitvoeringskosten indicatiestelling door het CWI ad € 0,792 miljoen worden aangevuld uit het centrale budget van de WSW.

Ontvangsten (€ 55,378 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 18 391 miljoen en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 16,987 miljoen.

2. Het inverdieneffect van de Wajong 75% maatregel op de anticumulatiebaten bedraagt € 20,0 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen344 03501 2891 289345 324    
Uitgaven:344 03501 2891 289345 324– 4 331– 5 446– 6 633– 6 994
          
Programma-uitgaven OD 3343 09701 2891 289344 386– 4 331– 5 446– 6 633– 6 994
Toeslagenwet uitkeringslasten343 097 1 2891 289344 386– 4 331– 5 446– 6 633– 6 994
Toeslagenwet uitvoeringskosten0  00    
          
Apparaatsuitgaven938000938    
Apparaatsuitgaven938000938    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,289 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 1,289 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 1,289 miljoen te worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkomingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksitustiesStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen139 05501 8001 800140 855    
Uitgaven:139 05501 8001 800140 8551 9001 9001 900500
          
Programma-uitgaven OD 2134 77201 4001 400136 1721 4001 4001 4000
TOG uitkeringslasten53 274  053 274     
TOG uitvoeringskosten2 824  02 824     
AKW uitvoeringskosten78 674 1 4001 40080 0741 4001 4001 400 
          
Programma-uitgaven OD 33 15304004003 553500500500500
TAS uitkeringslasten2 235 4004002 635500500500500
TAS uitvoeringskosten918  0918    
          
Apparaatsuitgaven1 1300001 130    
Apparaatsuitgaven1 130  01 130    
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,800 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AKW uitvoeringskosten (€ 1,400 miljoen)

De ingeboekte besparing op grond van het programma SVB10 worden niet volledig gerealiseerd. Het besparingsverlies in 2008 bedraagt € 1,4 miljoen.

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,400 miljoen)

De geraamde hogere uitgaven ad € 0,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door minder terugontvangen voorschotten van (voormalig) werkgevers. Daarnaast verwacht de SVB een lichte stijging van het aantal aanvragen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOWStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen12 475 1860– 2 383 452– 2 383 45210 091 734    
Uitgaven:12 475 1860– 2 383 452– 2 383 45210 091 734– 2 722 787– 182 447– 187 325– 192 602
          
Programma-uitgaven OD 112 474 2500– 2 383 452– 2 383 45210 090 798– 2 722 787– 182 447– 187 325– 192 602
Bijdragen BIKK AOW2 970 300 6 8006 8002 977 1009 500– 200– 200– 200
Bijdragen BIKK ANW215 300 – 175 700– 175 70039 600– 178 700– 181 400– 186 300– 190 200
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds5 705 000 – 2 214 400– 2 214 4003 490 600– 2 552 700    
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden0  00     
Rijksbijdrage Aof500 1 0001 0001 500     
Rijksbijdrage tegemoetkoming         
AOW-gerechtigden475 270 – 308– 308474 962139258382519
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers22 175 – 844– 84421 331– 1 026– 1 105– 1 207– 2 721
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW3 085 705  03 085 705    
          
Apparaatsuitgaven936000936    
Apparaatsuitgaven936  0936    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 2 383,452 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 6,8 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met € 6,8 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 175,7 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 1,2 miljoen.

2. De premies volksverzekeringen zijn bij de definitieve vaststelling door het kabinet op een andere hoogte vastgesteld dan bij de begroting bekend was. De ANW-premie is, conform het advies van de SVB, met 0,15%-punt gedaald en de AWBZ-premie is met 0,15%-punt verhoogd. Door deze premiemutatie wijzigt ook de verdeling van de kosten van de heffingskortingen. Dit levert een mutatie op in de BIKK ANW van -/- 174,5 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (-/- € 2 214,4 miljoen)

De rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds overbrugt het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het AOW-fonds zodanig dat het exploitatiesaldo neutraal uitkomt. Deze rijksbijdrage wordt in de verschillende begrotingen oorspronkelijk berekend op basis van ramingen. Nadat bekend is geworden hoe de inkomsten en uitgaven van het fonds zich definitief hebben ontwikkeld, vindt een definitieve vaststelling van de rijksbijdrage plaats. In de afgelopen jaren is de rijksbijdrage veelal hoger vastgesteld dan de ramingen, maar thans voor 2008 is het omgekeerde het geval. Voor de afgelopen jaren is onderstaand aangegeven in welke mate de rijksbijdrage is bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke raming van de verschillende begrotingen.

Tabel 1. De rijksbijdrage AOW-fonds in conform de begroting en de bijstellingen; in mld euro’s

 200620072008
rijksbijdrage in de begroting t + 12,745,7
bijstelling1,71,5– 2,2
definitieve rijksbijdrage4,45,53,5

De forse bijstellingen in de rijksbijdrage voor het AOW-fonds komen voort uit de ramingen inzake de premie-inkomsten AOW en hebben niets te maken met andere inzichten wat betreft de uitgavenramingen.

De AOW-uitgaven zijn immers vrij nauwkeurig te ramen aangezien de demografische ontwikkelingen en de indexeringen van de uitkeringen vrij goed zijn te voorspellen.

Dat de premie-inkomsten AOW vaak fors worden bijgesteld heeft te maken met de in 1990 ingevoerde gecombineerde heffing van de premies volksverzekeringen en de belastingen (Oort-wetgeving).

Premies en belastingen worden gecombineerd afgedragen door de werkgevers aan de Belastingdienst en achteraf wordt deze totale afdracht verdeeld over het Rijk (belasting) en de fondsen (Aow, Anw en Awbz). Deze verdeling over het Rijk en de fondsen wordt achteraf veelal fors bijgesteld ten opzichte van de raming opgenomen in de begrotingen. Hierbij komt dat met de invoering van het fiscaal stelsel 21e eeuw per 1 januari 2001 de belastingvrije sommen zijn vervangen door heffingskortingen hetgeen ook invloed heeft gehad op de verdelingsproblematiek.

Met nadruk zij opgemerkt dat het een verdelingsvraagstuk betreft zonder dat het invloed heeft op de totale opbrengst van de gecombineerde heffing en daarmee ook geen invloed heeft op het EMU-saldo.

In 2006 is de inkomstenheffing 2001 afgerekend. Toen is gebleken dat de verdeling tussen premie-inkomsten en schatkist er anders uitzag dan bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel werd gedacht; dit heeft geleid tot een nadeel voor het AOW fonds hetgeen is opgevangen door een hogere rijksbijdrage van € 1,7 miljard in 2006. De effecten van het nieuwe belastingstelsel (fiscaal stelsel 21e eeuw) ijlden in de definitieve verdeelsleutels inkomstenheffing over 2002 na; dit nadelige effect voor het AOW-fonds is opgevangen in een hogere rijksbijdrage van 1,5 miljard in 2007.

De neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage 2008 is gebaseerd op het rapport van de auditdienst van Financiën. In dit rapport is de systematiek van verdeling van de inkomsten over Rijk en fondsen aangepast.

De verdeling van de opbrengst inkomstenbelasting over Rijk en fondsen werd oorspronkelijk berekend op basis van alle belastingplichtigen, maar de auditdienst van Financiën vond het nauwkeuriger om deze verdeling te berekenen voor alleen de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting.

Deze nieuwe methodiek leidt tot een grotere nabetaling aan de fondsen en daarmee een lagere rijksbijdrage AOW. Het AOW-fonds heeft daardoor 2,2 miljard premie-inkomsten na betaald gekregen hetgeen de exploitatie heeft verbeterd. Hierdoor kon worden volstaan met een lagere rijksbijdrage om het exploitatiesaldo sluitend te krijgen.

Rijksbijdrage Aof (€ 1,0 miljoen)

Voor nabetalingen van administratiekosten is in de raming van de Rijksbijdrage Aof een voorziening opgenomen van € 1,0 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (-/- € 0,308 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-ers is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,308 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (-/- 0,844 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,844 miljoen.

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingenStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen2600699699959    
Uitgaven:44206996991 141-3– 1– 193– 182
          
Programma-uitgaven OD 142206446441 066– 15– 1– 193– 182
Afgesloten regelingen0        
Regelingen ex-mijnwerkers182 00182  – 182– 182
Ondersteuning vorming BvG-en240 644644884– 15– 1– 110
Overig afwikkeling SUWI0 000    
          
Apparaatsuitgaven20055557512000
Personeel en materieel20  0200000
Agentschap SZW0 55555512   
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,699 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming bedrijfsverzamelgebouwen (€ 0,644 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,700 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.

2. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,001 mln).

3. Een overboeking ad -/- € 0,055 miljoen naar het Agentschap voor gemaakte uitvoeringskosten van de subsidieregeling BVG.

Agentschap SZW (€ 0,055 miljoen)

1. Overboeking voor gemaakt uitvoeringskosten (zie boven).

Artikel 98 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen186 9852 0008732 873189 858    
Uitgaven:187 1162 0008952 895190 0115 5581 1512 7942 780
          
Programma-uitgaven28 0580– 2 615– 2 61525 4433791 4842 0071 993
          
Handhaving15 069 -3 618– 3 61811 451    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 3 122– 3 122     
2. Overboekingen met andere departementen  – 496– 496  – 306– 307 
          
Primair proces310– 170859689999    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  812812 720720720550
3. Eindejaarsmarge  5353      
4. Invulling subsidietaakstelling  – 6– 6 – 56– 132– 193– 207
          
Subsidies2 286170– 1 892– 1 722564    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 2 165– 2 165 – 1 485– 1 724– 2 188– 2 018
4. Invulling subsidietaakstelling  273273 1 0172 4603 2173 217
          
Voorlichting4 046 1 9121 9125 958    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  1 5491 549 – 12– 16– 24– 24
3. Eindejaarsmarge  363363      
          
Onderzoek en beleidsinformatie6 347 1241246 471    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 177– 177 508500500500
3. Eindejaarsmarge  302302      
4. Invulling subsidietaakstelling  – 1– 1 – 7– 17– 25– 25
          
Totale Apparaatsuitgaven159 0582 0003 5105 510164 5685 179– 333787787
          
Personeel en Materieel84 9012 000– 8581 14286 043    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  1 3561 356 3077421 6471 635
2. Overboekingen met andere departementen  – 675– 675 – 596– 566– 396– 396
3. Eindejaarsmarge  1 3941 394      
5. Invulling efficiencytaakstelling  2 7102 710 4 2426 2948 8168 816
6. Desaldering  357357     
7. Kasschuif  – 6 000– 6 000 6 000   
          
Huisvesting32 570 – 1 797– 1 79730 773    
4. Invulling efficiency taakstelling  – 1 797– 1 797 – 2 235– 3 112– 4 864– 4 864
Automatisering17 031 7 4897 48924 520    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  5 5065 506     
3. Eindejaarsmarge  2 1642 164     
4. Invulling efficiency taakstelling  – 181– 181 – 363– 725– 1 450–1 450
          
Bijdrage aan IWI24 556 – 1 324– 1 32423 232    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 73– 73 – 85– 85– 85– 73
2. Overboekingen met andere departementen  – 519– 519 – 447– 424– 379– 379
4. Invulling efficiency taakstelling  – 732– 732 – 1 644– 2 457– 2 502– 2 502
          
Ontvangsten5 49605 3575 35710 853    

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven zijn 2 overboekingen verwerkt:

Naar AZ wordt € 0,306 mln. overgeboekt als SZW bijdrage in de kosten van het project 1 Logo.

Naar BZK wordt € 0,190 mln. overgeboekt als bijdrage van de Arbeidsinspectie in de kosten van de Inspectieraad.

Op het apparaatskosten budget zijn 4 overboekingen verwerkt waarvan 3 naar het ministerie van OCW:

Naar OCW wordt € 0,529 mln. overgeboekt in verband met de ondersteunende functies bij de overgang van kinderopvang en emancipatiebeleid.

€ 0,206 mln. wordt overgeboekt in verband met de overgang van de projectdirectie Leren en werken van SZW naar OCW.

Tenslotte wordt € 0,459 mln. overgeboekt als gevolg van de overdracht van de tweede lijnstoezicht kinderopvang van IWI naar de Inspectie van het onderwijs.

Naar BZK wordt € 0,060 mln. overgeboekt als bijdrage van IWI in de kosten van de Inspectieraad.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2007 naar 2008. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Invulling subsidietaakstelling

De subsidietaakstelling is oorspronkelijk geparkeerd op het subsidiebudget van artikel 98. In bijgaande suppletore begroting wordt deze taakstelling door middel van budgettair neutrale overboekingen verdeeld over de subsidieposten binnen de SZW begroting (-/- € 0,012 mln.).

5. Invulling Efficiencytaakstelling

De efficiency taakstellingen zijn oorspronkelijk geparkeerd op het personeel&materieel budget. In bijgaande suppletore begroting worden de aandelen Huisvesting, Automatisering en IWI door middel van budgettair neutrale overboekingen in de budgetten verwerkt.

6. Desaldering

Een batig saldo op een aantal rekeningen buiten begrotingsverband wordt teruggestort naar de ontvangsten van SZW en mag vervolgens aan het apparaatsuitgavenbudget worden toegevoegd.

7. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij de invulling van de taakstellingsproblematiek in het kader van de efficiencytaakstelling, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 6,0 mln. over te hevelen van 2008 naar 2009.

Ontvangsten

De hoger geraamde ontvangsten hebben betrekking op:

• een batig saldo van een aantal rekeningen buiten begrotingsverband (€ 0,357 mln).

• positief resultaat IWI 2007, dat terugvloeit naar het moederdepartement (€ 5,0 mln.)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen44 361– 2 000270 794268 794313 155    
Uitgaven:44 361– 2 000270 794268 794313 155151 361142 531141 995143 850
          
Programma-uitgaven OD 144 361– 2 000270 794268 794313 155151 361142 531141 995143 850
Loon-prijs-overig bijstelling44 361– 2 000270 794268 794313 155151 361142 531141 995143 850
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 270,794 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Loon-prijs-overig (€ 270,794 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de ADL-hulp op het werk (-/- € 2,300 mln.).

2. De overboeking naar het ministerie van VWS alsmede de compensatie van het verwerkte Amendement Spekman Kamerstukken II, 2007/08, 31 200 XV, nr. 57 worden elders binnen de SZW-begroting afgedekt. De eerder verwerkte verlagingen worden nu ongedaan gemaakt (€ 4,300 mln.).

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,268 mln.).

4. Overboeking uit het Gemeentefonds als bijdrage in de ontwikkelkosten van het Digitaal klantendossier (€ 15,1 mln.). Dit bedrag was in 2007 door SZW voorgeschoten.

5. Het restant (€ 253,962 mln) is bestemd voor de loon- en prijsbijstelling van de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en van de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin, en de reservering van enkele intensiveringen uit het Coalitie-akkoord in het kader van «Iedereen doet mee».

Licence