Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft in 2008 minder kosten gemaakt als gevolg van de vertraging in de aanbesteding van de nieuwe beveiligingsinstallatie en website. Daarnaast was sprake van een personele onderbezetting.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer en schadeloosstellingen Europarlementariërs

In totaal is sprake van een onderuitputting van € 1,2 mln. De verklaring hiervoor is dat de OV-jaarkaarten voor de leden voor 2009 niet in 2008 zijn gefactureerd. De verwachting was dat in december 2008 geheel 2009 zou worden betaald. Daarnaast zijn de uitgaven aan wachtgelden wisselend (afnemend). In de loop van 2008 is het aantal wachtgelden sneller afgenomen dan voorzien.

Artikel 3. Uitgaven ten behoeve van Wetgeving en Controle Tweede Kamer

De overschrijding op dit artikel wordt veroorzaakt doordat de fractiekosten hoger zijn uitgevallen dan geraamd en door meer uitgaven aan personele inzet op projecten.

Artikel 4 Uitgaven ten behoeve van Wetgeving en Controle Eerste en Tweede Kamer

De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat de commissies het jaarbudget vier jaar lang mogen opsparen en door de formatieruimte in de tweede helft van 2008. Met ingang van 2009 maakt de Griffie IB onderdeel uit van de (exploitatie) begroting van de Tweede Kamer.

Licence