Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden (relatief) omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 1. Raad van State

De onderuitputting wordt voornamelijk verklaard door minder uitgaven aan hoger beroep vreemdelingen.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

De onderuitputting wordt verklaard doordat een deel van onderzoek van internationale zaken niet tot uitvoering is gekomen in 2008.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft een kleine onderuitputting in 2008 als gevolg van vertraging in ICTproject, niet doorgaan van de voorlichtingsronde op de Nederlandse Antillen en minder uitgaven op de rechtsgangkosten.

Artikel 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

De onderuitputting bij het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen wordt vooral veroorzaakt door vertraging in verbouwingswerkzaamheden van het Kabinet.

Licence