Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

11Nederlandse rechtsorde3
12Rechtspleging en rechtsbijstand4
13Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding5
14Jeugd6
15Vreemdelingen7
17Internationale rechtsorde8
Niet beleidsartikelen9

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Mutaties verplichtingen

12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» meevaller € 36,2 miljoen

Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» is er per saldo een onderuitputting op de verplichtingen van € 36,2 miljoen. In 2008 is de vast te leggen verplichting voor de Raad voor de Rechtsbijstand € 25 miljoen lager dan geraamd, in verband met de opgelegde taakstelling rechtsbijstand. Tevens kon de inbedding van het middel «mediation» bij de juridische loketten en de gerechten in de afgelopen jaren met minder middelen worden gerealiseerd, waardoor in 2008 een meevaller is ontstaan van € 1,5 miljoen. Daarnaast blijft het aantal verwijzingen waarbij door de rechter een stimuleringsbijdrage wordt verstrekt achter bij de eerdere raming waardoor eveneens een meevaller van € 1,5 miljoen is ontstaan. Ten slotte is ter verbetering van de kwaliteit van het archiefbeheer bij het Notariaat in 2007 een project opgesteld. Het project kon echter met minder middelen gerealiseerd worden, waardoor een meevaller is ontstaan van € 1,5 miljoen.

Mutaties ontvangsten

12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» meevaller van € 5,5 miljoen

Op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» doet zich een meevaller voor van € 5,5 miljoen. De ontvangsten uit griffierechten zijn de laatste maanden van het jaar toch nog hoger uitgevallen dan eerder bij tweede suppletoire begroting 2008 was verwacht. Dit als gevolg van een hogere instroom bij de rechtbanken.

13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITS- EN TERRORISMEBESTRIJDING

Mutaties verplichtingen

13.3 «Handhaving en vervolging tegenvaller» € 5,4 miljoen

Op operationele doelstelling 13.3. «Handhaving en vervolging» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 5,4 miljoen. Deze tegenvaller bestaat onder andere uit:

• Bij schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie doet zich per saldo een meevaller voor van € 1,9 miljoen. Gezien het karakter van dit budget is het moeilijk in te schatten wat de uitputting op deze budgetten zal zijn. Het is immers een openeinde regeling die moeilijk te prognosticeren is.

• Een onderschrijding bij het Openbaar Ministerie van € 12,3 miljoen. De lagere aangegane verplichtingen in 2008 hebben met name te maken met reeds bestaande verplichtingenruimte uit voorgaande jaren voor uitgaven voor investeringen in ICT.

• Een aantal bij het Nederlands Forensisch Instituut opgestarte projecten kon met minder middelen in 2008 worden gerealiseerd dan vooraf geraamd, met als gevolg een meevaller van € 2,8 miljoen. Hiervan is € 0,9 miljoen teruggevloeid in het generale beeld.

• Tot slot is er een saldo tegenvaller van ongeveer € 22,5 miljoen. Deze tegenvaller is verdeeld over een groot aantal budgethouders. Per budgethouder is de tegenvaller daardoor gering.

13.6 «Terrorismebestrijding» tegenvaller € 25,7 miljoen

Op operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» is de NCTb voor € 25,7 miljoen meer verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen betreffen voornamelijk subsidies voor het project cameratoezicht, die eerder zijn aangegaan dan oorspronkelijk geraamd.

Mutaties ontvangsten

13.3 Handhaving en vervolging meevaller € 7 miljoen

Op operationele doelstelling 13.3. «Handhaving en vervolging» is er per saldo een meevaller van € 7 miljoen. Deze bestaat in belangrijke mate uit een meevaller van € 5,6 miljoen aan PlukZe ontvangsten.

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechterlijke sancties» tegenvaller € 13,8 miljoen

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechterlijke sancties» is € 13,8 miljoen minder ontvangen dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verdere toename van de tegenvallende ontvangsten Boeten & Transacties (€ 18,1 miljoen). Bij de 2de suppletoire begroting is reeds een tegenvaller opgenomen van € 74 miljoen. Hierdoor komt het totale tekort aan ontvangsten uit Boeten & Transacties voor 2008 uit op € 92,1 miljoen. Destijds werd nog verondersteld dat een deel van het tekort als gevolg van de politieacties, het onderhoud aan het systeem voor trajectcontroles en het niet tijdig kunnen realiseren van de verhoging van de boetes met 20% deels zou worden gecompenseerd door een autonome volumestijging in de tweede helft van 2008. Deze volumestijging heeft zich echter niet voorgedaan. Daarnaast zijn er voor € 3,6 miljoen meerontvangsten als gevolg van een afrekening van toegekende subsidies in eerdere jaren.

14 JEUGD

Mutaties verplichtingen

14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» meevaller van € 44,5 miljoen

Op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich per saldo een meevaller voor van € 44,5 miljoen. De verplichting voor de doeluitkering jeugdreclassering 2009 is niet conform planning in 2008 aangegaan. Deze verplichting zal in 2009 worden vastgelegd in de administratie.

Mutaties uitgaven

14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» meevaller van € 6,2 miljoen

Op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich per saldo een meevaller voor van € 6,2 miljoen. Hiervan bedraagt € 1,5 miljoen een eindafrekening met het ministerie van OCenW ter financiering van de meerkosten van het onderwijs in verband met de capaciteitsgroei van de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). Daarnaast is er € 3 miljoen overgeheveld naar de Minister voor Jeugd en Gezin in verband met een nabetaling naar aanleiding van de overheveling van justitiële jeugdinrichtingen (civiel). De overige € 1,7 miljoen bestaat voor het grootste deel uit onderuitputting bij enkele kleine budgetten. Hiervan is € 591 000 teruggevloeid in het generale beeld.

15 VREEMDELINGEN

Mutaties verplichtingen

15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» tegenvaller van € 40 miljoen

Op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» doet zich per saldo een tegenvaller voor van € 40 miljoen. Deze wordt met name veroorzaakt doordat voor € 40 miljoen meer verplichtingen zijn aangegaan dan vooraf was geraamd doordat de verplichtingen voor 2009 reeds zijn aangegaan in 2008.

Mutaties ontvangsten

15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» meevaller van € 5,2 miljoen

Op operationele doelstelling 15.2 zijn de ontvangsten € 5,2 miljoen hoger dan geraamd bij 2de suppletoire begroting. In de begroting van 2008 is met een instroom van 10 500 asielzoekers rekeninggehouden. Deze raming is echter bij 1ste suppletoire begroting bijgesteld naar 16 000 asielzoekers. Deze hogere instroom heeft tevens geleid tot hogere ODA-ontvangsten. Deze meerontvangsten zijn uiteindelijk met € 5,2 miljoen bijgesteld naar aanleiding van het daadwerkelijke aantal asielzoekers in de eerstejaarsopvang.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 ALGEMEEN

Mutaties verplichtingen

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» meevaller € 11,1 miljoen

Op operationele doelstelling 91.1 zijn voor € 11,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan vooraf geraamd. Dit is onder andere het gevolg van het betalen van facturen uit 2008 in 2009, tijdelijke lagere personele uitgaven als gevolg van openstaande vacatures en lagere uitgaven door vertraging bij het project ter vervanging van het financieel systeem.

Mutaties uitgaven

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» meevaller € 12,4 miljoen

Op operationele doelstelling 91.1 is voor € 12,4 miljoen minder uitgegeven dan vooraf geraamd. Dit is onder andere het gevolg van het betalen van facturen uit 2008 in 2009, tijdelijke lagere personele uitgaven als gevolg van openstaande vacatures en lagere uitgaven door vertraging bij het project ter vervanging van het financieel systeem.

Mutaties ontvangsten

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» meevaller € 3,2 miljoen

Op operationele doelstelling 91.1 is een meevaller ontstaan van € 3,2 miljoen. Het UWV heeft aan Justitie meer middelen uitgekeerd voor ziekte en zwangerschap dan oorspronkelijk geraamd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

93 GEHEIME UITGAVEN

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence