Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.Leeswijzer 
2.Het beleid 
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten 
2.2Beleidsartikelen 
2.3Niet-beleidsartikelen 

BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2009 een uitgavenpeil van € 36,1 miljard geraamd. Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van toelichtingen op de volgende onderdelen:

• Per saldo generale wijzigingen in de begroting 2009 (paragraaf 2.1.1.);

• Wijzigingen in de onderwijsdeelname (2.1.2.);

• Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 2.1.3).

Ten slotte wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht. Onderstaande generale mutaties worden niet meer op de beleidsartikelen toegelicht.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties

2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2009

Onderstaande tabel toont de belangrijkste generale wijzigingen van de suppletoire begroting. Na de tabel volgt een toelichting.

Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2009 (x € 1 miljoen)

  ArtikelUitgaven 2009Ontvangsten 2009
Belangrijkste suppletoire generale mutaties:   
1Leerlingen- en studentenaantallendiverse15– 2,9
2Prijsbijstelling tranche 2009 45 
3Tegenvaller kinderopvang 2009 e.v.2414 
4Tegenvaller kinderopvang sociaal medische indicatie. 24  
5Ramingsbijstelling studiefinanciering11,12– 92 
6Ontvangsten dagarrangementen en combinatiefuncties1 15
7Eindejaarsmarge 2008–2009diverse234,8 
8Vrijval middelen maatschappelijke stage3– 7 
9Reisvoorziening MBO4– 15 
 Totaal 194,812,1

Toelichting

1) Ramingsbijstelling leerlingen- en studentenaantallen

In de begroting 2009 is de meerjarige doorwerking van de raming van de leerlingen- en studentenaantallen vanaf 2010 niet verwerkt. De referentieraming 2009 wijst uit dat de leerlingen- en studentenaantallen in totaal de komende jaren hoger zullen uitvallen dan vorig jaar geraamd. De huidige ramingsbijstelling bestaat zowel uit het ongedaan maken van het «aftoppen» van vorig jaar als uit de bijstellingen van de leerlingen- en studentenaantallen uit de nieuwe referentieraming. Deze reeks loopt op van € 15 miljoen in 2009 tot € 199 miljoen in 2014 (zie ook paragraaf 2.1.2.).

2) Prijsbijstelling tranche 2009

Voor sommige sectoren is OCW (juridisch) verplicht om dit jaar een hogere compensatie voor prijsontwikkelingen af te dragen dan dat volgens de gebruikelijke prijsbijstellingsmethodiek ontvangen wordt. Voor 2009 is deze hogere compensatie € 45 miljoen, structureel gaat het om € 18 miljoen.

3) Ramingsbijstelling kinderopvang en ramingsbijstelling uit hoofde van sociaal medische indicatie

Het ramingsmodel kinderopvang laat zien dat de kosten voor de kinderopvang de komende jaren iets hoger uitkomen dan verwacht (structureel € 2 miljoen vanaf 2010).

5) Ramingsbijstelling studiefinanciering

De meevaller in 2009 is vooral het gevolg van de doorwerking van de meevaller 2008 en een meevaller op de omzettingen van prestatiebeurs naar gift in 2009. Voor 2010 en 2011 is de meevaller beperkter van omvang (resp. € 47 miljoen en € 48 miljoen), grotendeels veroorzaakt door een verwachte toename van het gebruik van de aanvullende beurs en een afnemende meevaller op de omzettingen prestatiebeurs naar gift (de meevaller 2009 leidt vertraagd tot meer omzettingen naar gift in latere jaren).

6) Ontvangsten: regeling dagarrangementen combinatiefuncties

Verwacht wordt dat binnen de regeling «dagarrangementen en combinatiefuncties» dit jaar € 15 miljoen aan niet bestede middelen van gemeenten worden ontvangen. Deze ontvangsten worden ingezet voor de uitvoeringsproblematiek OCW.

7) Inzet vrije deel eindejaarsmarge

In 2008 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2009.Voor zover het daarbij niet om overlopende betalingsverplichtingen gaat, worden deze middelen ingezet voor de uitvoeringsproblematiek.

8) Maatschappelijke stage

In 2009 is er een vrijval bij de uitgaven voor de maatschappelijke stage.

9) Reisvoorziening MBO

Vanwege met name uitvoeringsproblemen en de noodzaak tot prioritering worden ook de middelen die oorspronkelijk bedoeld waren voor de tegemoetkoming in de reiskosten voor 16 en 17-jarige MBO-ers anders aangewend.

2.1.2. Wijzigingen in de onderwijsdeelname

Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de verschillende onderwijssectoren opgesteld. De wijzigingen in de onderwijsdeelname bij het funderend onderwijs zijn met name veroorzaakt door een hoger geboortecijfer en een hoger migratiesaldo. Voor de overige sectoren worden de wijzigingen met name veroorzaakt door verschuiving in keuzes voor onderwijssoorten.

De effecten voor de OCW-begroting van het ongedaan maken van de aftopping en de nieuwe referentieraming zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo heeft dit een budgettair effect van € 15 miljoen voor 2009, oplopend tot € 199 miljoen in 2014.

Tabel 2: Overzicht referentieraming (x € 1 miljoen)

 200920102011201220132014
Primair onderwijs (artikel 1)– 123476791111
Voortgezet onderwijs (artikel 3)836496788104
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (artikel 4)5– 2515– 10– 46– 51
Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)161920171522
Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)64– 1– 8– 17– 32
Studiefinanciering (artikel 11, 12 en 13)– 18– 175192946
Totaal1540135152160199

2.1.3. Loon- en prijsbijstelling

In deze 1e suppletoire begroting is een groot aantal technische wijzigingen opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de artikelen in de OCW-begroting. Daarnaast wordt de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling tot de technische wijzigingen gerekend.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2009 bedraagt € 954 miljoen voor 2009, licht oplopend tot € 961 miljoen in 2014. Deze tranche is geparkeerd op artikel 17 Nominaal en onvoorzien. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen vindt pas plaats bij ontwerpbegroting 2010 en de 2e suppletoire begroting 2009.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2009 betreft een bedrag van € 183,5 miljoen in 2009. Deze prijsbijstelling is bij voorjaarsnota volledig uitgedeeld aan de verschillende beleidsterreinen. Onderstaande tabel toont de verdeling per beleidsterrein.

Tabel 4: Prijsbijstelling 2009 (bedrag x € 1 miljoen)

 200920102011201220132014
Primair onderwijs44,919,919,819,619,419,2
Voortgezet onderwijs21,120,720,620,820,921,0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie19,019,019,018,918,918,9
Technocentra0,20,20,00,00,00,0
Hoger beroepsonderwijs12,112,212,412,412,512,5
Wetenschappelijk onderwijs23,924,224,524,624,925,3
Internationaal beleid0,20,10,10,10,10,1
Onderwijspersoneel0,10,20,30,30,30,3
Studiefinanciering8,78,58,49,49,79,9
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten0,10,10,10,10,10,1
Lesgelden0,00,00,00,00,00,0
Cultuur9,99,69,69,79,69,5
Media13,617,817,918,018,118,3
Onderzoek en Wetenschappen6,46,05,95,95,95,9
Nominaal en Onvoorzien10,54,14,04,14,14,1
Ministerie algemeen1,31,21,11,11,11,1
Inspecties0,40,40,40,40,40,4
Adviesraden0,00,00,00,00,00,0
Kinderopvang10,810,311,011,111,311,5
Emancipatie0,20,20,20,20,20,2
Totaal uitdeling183,5154,8155,2156,7157,5158,4

2.2 De Beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1 sup-pletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen9 111 972 110 8769 222 84888 098102 544111 716135 752
          
Totale uitgaven9 113 188 110 8769 224 06488 098102 544111 716135 752
          
Programma-uitgaven9 107 2240111 9409 219 16489 136102 466111 638135 674
          
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs8 793 332016 4668 809 79717 43048 16567 40291 520
Personele bekostiging7 649 629– 5 00011 8017 656 4303 13731 74149 09169 244
Materiële bekostiging1 106 36304 6801 111 0434 0667 1479 03412 999
Binnenmilieu2 700002 7000000
Onderwijspersoneelsbeleid5 4930– 7754 718227– 723– 723– 723
Invoering onderwijsnummer5 224005 2240000
Godsdienstonderwijs05 0007375 73710 00010 00010 00010 000
Versterken positie ouders3 4940233 5170000
Overig20 4290020 4290000
          
Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit38 988017 12556 11317 2439 750– 670– 580
Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten25 9400025 9400000
Leer- en hulpmiddelen00000000
Excellentie en talentontwikkleing3 0000– 982 9020000
Vergroten kwaliteitszorg600006000000
Verbreding techniek in het basisonderwijs7 8810737 95473000
Cultuur en school0018 00018 00018 00010 50000
Schoolbegeleiding1 2980– 900398– 830– 750– 670– 580
Overig2690503190000
          
Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften344 899028 501373 40023 15024 85025 40025 400
Passend onderwijs, WSNS en LGF54 40505 01259 4170000
Onderwijsachterstandenbeleid (o.a.VVE)258 28202 039260 3210000
Segregatie1 0000– 550450– 550– 55000
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten0022 00022 00023 70025 40025 40025 400
Faciliteiten zieke leerlingen6 571006 5710000
Veiligheid op school22 8440022 8440000
Overig1 798001 7980000
  00      
Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school28 11001 06729 1778 455000
Brede scholen15 74105 31921 06012 729000
Dagarrangementen en combinatiefuncties8 000008 0000000
Tussenschoolse opvang4 2740– 4 2740– 4 274000
Buitenschoolse opvang850221070000
Overig1000100000
Voorcalculatorische uitdelingen– 134 558044 656– 89 90219 69519 54919 35419 182
          
Programmakosten overig*36 453 4 12540 5783 163152152 152 
Uitvoeringsorganisatie IBG16 629 1 78318 4123 021202020
Uitvoeringsorganisatie CFI19 824 2 34222 166142132132132
          
Apparaatsuitgaven5 964 – 1 0644 900– 1 038787878
Ontvangsten21 936032 30154 23712 302000

Toelichting mutaties

Voor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 110,9 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009. Voor € 90,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 20,2 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 32,3 miljoen gestegen. Voor € 17,3 miljoen betreft dat technische mutaties. Als gevolg van een beleidsmatige mutatie is de begroting met € 15 miljoen gestegen.

Toelichting op de uitgavenmutaties per operationele doelstelling

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs

Algemeen

In totaal wordt op de doelstelling «leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs» een bedrag van € 16,5 miljoen gemuteerd in de eerste suppletoire begroting. De mutaties hebben praktisch allemaal betrekking op de personele en materiële bekostiging.

Godsdienstonderwijs

Voor de uitvoering van amendement nr. 79 om een passende organisatiestructuur voor het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs aan openbare scholen op te stellen, is in 2009 € 5 miljoen gereserveerd (ten laste van de personele bekostiging). Vanaf 2010 is voor dit doel een structurele bijdrage van € 10 miljoen begroot. Tevens is de onderuitputting in 2008 op het budget professionalisering godsdienstonderwijs ter grootte van € 0,7 miljoen aan het budget van 2009 toegevoegd.

Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit

Algemeen

In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van per saldo € 17,2 miljoen gemuteerd; de mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.

Cultuur en School

Het opgenomen bedrag van € 18 miljoen betreft een overboeking van artikel 14 t.b.v. versterking cultuureducatie.

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften

Algemeen

In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van circa € 28,5 miljoen gemuteerd, waarvan € 5 miljoen een beleidsmatige mutatie op passend onderwijs is en € 22 miljoen een technische mutatie betreft, namelijk de overboeking van middelen voor onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Passend Onderwijs

Het bedrag van € 5 miljoen betreft o.a. geplande maar niet gerealiseerde uitgaven voor veldinitiatieven en experimenten voor passend onderwijs in 2008.

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

Het betreft € 22 miljoen aan middelen voor de verstrekking van onderwijsvoorzieningen die noodzakelijk zijn in verband met een handicap. Met ingang van 1 januari 2009 is de verantwoordelijkheid hiervoor overgeheveld van de minister van SZW naar de minister van OCW.

Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school

Algemeen

In totaal wordt op deze doelstelling per saldo een bedrag van € 1 miljoen gemuteerd. Deze mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.

Brede scholen

Het vermelde bedrag van € 5,3 miljoen is het saldo van onder meer een toevoeging uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van de middelen voor de huisvesting van brede scholen van € 11,8 miljoen en het overboeken naar het Gemeentefonds van € 7,5 miljoen aan middelen voor de realisering van combinatiefuncties op brede scholen.

Tussenschoolse opvang

Met deze technische mutatie van € 4,3 miljoen worden de middelen voor de uitvoering van de stimuleringsregeling tussenschoolse opvang voor 2009 en 2010 overgeheveld naar artikel 24 (Kinderopvang).

Programmakosten-overig

Algemeen

In totaal wordt op dit artikelonderdeel een bedrag van € 4,1 miljoen gemuteerd.

Uitvoeringsorganisatie IBG

De bevindingen in de testperiode in 2008 bij het project Invoering van het onderwijsnummer leiden tot herziening van de planning en verschuiving van de uitvoering door de IB-Groep. Van het budget 2008 wordt € 1,75 miljoen naar 2009 en € 3 miljoen naar 2010 doorgeschoven.

Uitvoeringsorganisatie CFI

De verhoging met € 2,3 miljoen wordt veroorzaakt door technische mutaties, voornamelijk ten gevolge van een herschikking van de uitvoeringskosten voor de reguliere werkzaamheden op de diverse begrotingsartikelen.

Toelichting ontvangsten mutaties

Het opgenomen bedrag van € 32,3 miljoen betreft voor € 12,3 miljoen ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking met name ten behoeve van de huisvesting van brede scholen. Het resterende bedrag betreft voor € 5 miljoen een ontvangst uit de reserves van het participatiefonds en het betreft voor € 15 miljoen verwachte ontvangsten uit voorgaande jaren vanwege afrekening van niet bestede subsidies voor dagarrangementen en combinatiefuncties.

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen6 493 710044 3316 538 04168 26270 52588 118109 046
Waarvan garantieverplichtingen        
Totale uitgaven6 525 202044 0806 569 28268 26270 52588 118109 046
          
Programma-uitgaven6 520 896043 1706 564 06667 55169 89587 822108 750
          
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs6 397 784040 2286 438 01262 22369 47387 399108 324
Personele en materiële bekostiging5 971 943 29 0616 001 00455 11665 39682 542103 252
Efficiency in het onderwijs (FES)2 500 4 1526 6524 153   
Onderwijsverzorging51 301 25451 555254254254254
Projecten19 500 8419 58476777777
Gratis schoolboeken320 940 1 456322 3961 6283 2234 0044 219
Belangenbeht.dienstverl. ICT (po, vo, be)31 600 5 22136 821996523522522
          
Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit15 888044 60460 49241 97241 96741 96841 971
Kwaliteitsprojecten via VO-Raad3 867 1 6255 492    
Kwaliteitsbeleid vo12 021 42 97955 00041 97241 96741 96841 971
          
Leerlingen kunnen zonder drempels het voortgezet onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften4 57105 0009 5715 000000
Uitbreiding zorgstructuur naar havo/vwo2 071  2 071    
Doeltreffendheid hoogbegaafde leerlingen (FES)2 500 5 0007 5005 000   
          
Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn42 0000– 42 0000– 42 000– 42 000– 42 000– 42 000
Innovatiebox VO/LOB42 000 – 42 0000– 42 000– 42 000– 42 000– 42 000
          
Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden39 0490– 5 74133 308– 379– 275– 275– 275
Maatschappelijke stage39 049 – 5 74133 308– 379– 275– 275– 275
Programmakosten-overig21 60401 07922 683735730730730
Uitvoeringsorganisatie IBG12 639 77713 416575570570570
Uitvoeringsorganisatie CFI8 965 3029 267160160160160
          
Apparaatsuitgaven4 306 9105 216711630296296
Ontvangsten56 383 14 07370 45611 024   

Toelichting mutaties

Voor artikel 3 (Voortgezet onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 44,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Voor € 35,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 8,2 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

Op basis van de meest recente raming van de autonome leerlingenontwikkeling wordt de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» verhoogd met € 7,7 miljoen (zie verder het algemeen deel). Daarnaast is per saldo in totaal een bedrag van € 0,5 miljoen beleidsmatig verwerkt, voornamelijk als gevolg van de onderstaande mutaties:

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs.

• Twee verschuivingen in kasritmes van 2008 naar 2009 voor in totaal € 2,4 miljoen. De eerste kasschuif is nodig omdat bepaalde werkzaamheden voor de invoering van gratis schoolboeken zijn vertraagd (€ 1,3 miljoen) De tweede kasschuif betreft een aantal ICT-projecten en het programma «maatschappelijke sectoren» waarvoor betalingen zijn doorgeschoven van 2008 naar 2009 (€ 1,1 miljoen).

Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit.

• Een kasschuif van 2008 naar 2009 voor € 2,1 miljoen als gevolg van de met de VO-raad gemaakte afspraken over innovatiebeleid, de zogenaamde expeditie «Durven delen Doen».

Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden.

• Middelen voor maatschappelijke stage: een kasschuif van 2008 naar 2009 voor € 2,5 miljoen en een verlaging van het bedrag voor 2009 van € 7,0 miljoen. Ten eerste ontvangt een beperkt aantal scholen in 2009 alsnog geld voor deelname aan de basisregeling maatschappelijke stage. (zie verder het algemeen deel). Ten tweede wijkt bij de pilots en de basisregeling maatschappelijke opvang het oorspronkelijke kasritme af van de oorspronkelijke raming.

Voorts is er sprake van overheveling van € 42 miljoen van de operationele doelstelling «Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn» naar «Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit» in verband met de Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs.

Tot slot resteert het eerdergenoemde bedrag van € 35,9 miljoen voor technische mutaties, verdeeld over diverse operationele doelstellingen en bestaand uit diverse boekingen (zoals desalderingen en uitdeling van de prijsbijstelling 2009) en diverse overboekingen van en naar andere artikelen en departementen.

De ontvangsten zijn met € 14,1 miljoen gestegen als gevolg van technische mutaties (met name desalderingen in verband met FES-projecten op het onder andere het gebied van ICT in het VO en VMBO praktijkonderwijs).

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen3 277 26850 0009 0093 336 277– 3 44630 367– 65 813– 71 286
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven3 276 26135 00022 9843 334 245– 40 3935 602– 30 395– 65 813
          
Programma-uitgaven3 272 37435 00023 0043 330 378– 40 359– 5 636– 30 429– 65 847
          
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen2 782 72620 00017 8712 820 597– 48 355– 10 423– 35 211– 70 629
Bekostiging roc’s/overige regelingen2 696 365 28 7882 725 153– 25 26812 679– 12 086– 47 504
Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)– 38 892  – 38 8922 8022 8022 8022 802
Bekostiging kbb’s108 796 3 391112 1873 3913 3913 3913 391
Overig16 4575 00069222 149720705682682
Kosten OV MBO-leerlingen jonger dan 18 jaar – 15 00015 000 – 30 000– 30 000– 30 000– 30 000
          
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken120 55000120 5501 000000
Competentiegerichte kwalificatiestructuur9 742  9 7421 000   
Taal en rekenen10 490  10 490    
Innovatiearrangement20 000  20 000    
Innovatiebox43 138  43 138    
Regeling stagebox35 000  35 000    
Overig2 180  2 180    
          
Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften257 81515 0006 906279 7215 8615 0464 5154 515
Leerlinggebonden financiering (LGF)22 064 4 50026 5644 5004 5004 5004 500
Educatie195 743  195 743    
Aanvalsplan Laaggeletterdheid4 000  4 000    
Leven Lang Leren en EVC24 465 2 40626 8711 3615461515
Schoolmaatschappelijk werk mbo015 000 15 000    
Overig11 543  11 543    
Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs100 7540328101 0821 121– 272254254
RMC’s/GSB52 855  52 855    
Convenanten met RMC-regio’s22 720  22 720    
Programmagelden regio’s15 180  15 180    
Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo3 200 – 7712 429    
Verbetering melding verzuim2 000  2 000    
Overig4 799 1 0995 8981 121– 272254254
          
Programmakosten-overig10 5290– 2 1018 42 814131313
Uitvoeringsorganisatie IBG3 114 – 513 063– 52– 53– 53– 53
Uitvoeringsorganisatie CFI7 415 – 2 0505 36566666666
          
Apparaatsuitgaven3 887 – 203 867– 34343434
Ontvangsten10 000 79810 798799   

Toelichting mutaties

Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van een stijging van de uitgaven met € 23 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Voor € 18 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 4,9 miljoen gestegen. Als gevolg van een technische mutatie zijn de ontvangsten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009 met € 0,8 miljoen toegenomen.

Toelichting per operationele doelstelling

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen.

De verhoging van € 17,9 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:

• De budgettaire doorvertaling van de Referentieraming 2009. Deze valt lager uit dan die van de raming 2008 (– € 32,3 miljoen in 2010 oplopend tot – € 52,9 miljoen in 2013, exclusief LGF en 2e teldatum) (zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting. Deze bedragen zijn inclusief LGF en 2e teldatum). Conjunctuureffecten als gevolg van de verslechterde economische situatie zijn nog niet in de budgettaire vertaling van deze raming te zien.

• Kasschuif ESF middelen(€ 13,9 miljoen). Een aantal ESF projecten (o.a. bestrijding VSV) worden in 2009 betaald.

• Een verhoging van structureel € 19,7 miljoen vanaf 2009 als gevolg van de prijsbijstelling tranche 2009 en indexering lesgeld.

• Een mutatie van € 2,8 miljoen structureel vanaf 2010. Uit de telling van 1 februari 2009 (de 2e teldatum) blijkt dat het aantal deelnemers minder is afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2008 dan vorig jaar is geraamd. De korting tweede teldatum wordt als gevolg hiervan met € 2,8 miljoen teruggebracht.

• Een mutatie van € 3,4 miljoen structureel vanaf 2009 op het budget voor de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven als gevolg van de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2008.

• Een mutatie van € 5 miljoen jaarlijks in 2009, 2010 en 2011 voor sport en bewegen op het mbo. Deze middelen zijn naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen van 2008 aan de begroting 2009 toegevoegd.

• Een mutatie van € 15 miljoen in 2009 en € 30 miljoen in latere jaren. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Kamer geld vrijgemaakt voor de invoer van een OV-kaart voor minderjarige Mbo’ers. In het licht van de financieel-economische problematiek en het aandeel van OCW in de daarvoor noodzakelijke bezuinigingen ziet het kabinet af van deze voorziening.

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken

Op dit onderdeel hebben geen mutaties plaatsgevonden ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften

De stijging van € 6,9 miljoen op dit onderdeel is het saldo van:

• Een verhoging van € 4,5 miljoen vanaf 2009 op het budget voor leerling gebonden financiering. Gebleken is dat voor het studiejaar 2008/2009 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit leidt ertoe dat ook de basis voor de raming voor het jaar 2009 en verder moet worden aangepast.

• Diverse mutaties van in totaal € 2,4 miljoen in 2009 aflopend naar € 0,5 miljoen in 2011 op het budget voor een Leven Lang Leren. Deze mutaties betreffen middelen voor leerwerktrajecten (waaronder EVC-trajecten en procedures) en de prijsbijstelling tranche 2009.

• Een verhoging van € 15 miljoen structureel vanaf 2009 voor schoolmaatschappelijk werk op het mbo. Deze middelen zijn naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen van 2008 beschikbaar gekomen voor dit thema.

Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs

De stijging van € 0,3 miljoen op dit onderdeel is het saldo van enkele kleine technische mutaties.

Programmakosten overig

De mutatie van – € 2,1 miljoen voor de uitvoeringorganisatie CFI betreft een herverdeling van het budget voor het prestatiecontract.

Artikel 5 Technocentra

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen9 433 81810 2511 086   
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven (programma + apparaat)9 434 65510 0891 086   
          
Programma-uitgaven9 434065510 0891 086000
Basissubsidie7 000  7 000    
Speerpuntsubsidie2 134 6552 7891 086   
Overig300  300  
Ontvangsten9 136 3839 519733   

Toelichting mutaties

Voor de technocentra is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Dit is het saldo van een aantal kleine technische mutaties en een intertemporele compensatie met het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten met € 0,4 miljoen toegenomen.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen2 241 242049 2762 290 51832 82130 03027 51034 609
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven2 229 452018 6802 248 13231 59632 78630 03027 510
          
Programma-uitgaven2 223 492018 6542 242 14631 54332 75630 00027 480
          
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs2 083 717028 3002 112 01731 53732 75529 99927 479
Reguliere bekostiging (lumpsum)2 083 717028 3002 112 01731 53732 75529 99927 479
          
Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit5 285005 2850000
Kwaliteitsverbetering docenten5 285005 285    
          
Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden31 2580031 2580000
Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)20 1620020 162    
Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse allochtone studenten (lumpsum)8 464008 464    
Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs2 400002 400    
Erkenning van verworven competenties13200132    
Emancipatie10000100    
          
De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa88 8910– 10 00078 8910000
Praktijkgericht onderzoek (Raak)13 1000013 100    
Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen)1 210001 210    
Nieuwe hbo-masteropleidingen10 0810– 10 00081    
Deltaplan bèta/techniek58 5000058 500    
FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs6 000006 000    
          
Programmakosten-overig14 341035414 6956111
Uitvoeringsorganisatie IBG9 43801 06410 502– 38– 4343– 43
Uitvoeringsorganisatie CFI4 9030– 7104 19344444444
          
Apparaatsuitgaven5 9600265 98653303030
Ontvangsten6 017006 0170000

Toelichting mutaties

Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 18,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor € 11,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 6,9 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn niet gewijzigd.

Toelichting per operationele doelstelling

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 28,3 miljoen in 2009 is met name het gevolg van een verhoging van € 15,8 miljoen als gevolg van de ontwikkeling van het aantal studenten in het hbo (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting) en de uitdeling van de prijsbijstelling 2009 ad € 12 miljoen.

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa

Nieuwe hbo-masteropleidingen: Gelet op de publicatiedatum van de betreffende subsidieregeling worden in 2009 geen uitgaven gerealiseerd. Bij Miljoenennota 2010 zal deze € 10 miljoen worden toegevoegd aan het budgettair kader 2010.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen3 692 102 49 7643 741 86627 80715 4197 878– 6 160
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven3 664 366028 8143 693 18025 75723 15615 6707 878
          
Programma-uitgaven3 664 366028 8143 693 18025 75723 15615 6707 878
          
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs3 613 243024 1423 637 38521 08423 19615 7107 918
Reguliere bekostiging (lumpsum)3 601 922 24 1423 626 06421 08423 19615 7107 918
Geesteswetenschappen2 058  2 058    
Alfa/Gamma-onderzoek9 263  9 263    
          
Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit36 41804 67241 0904 673– 40– 40– 40
Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)5 000  5 000    
Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs («Ruim baan voor talent»)   0    
Excellentie in onderwijs: FES10 000 4 71214 7124 713   
Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP)11 175 – 4011 135– 40– 40– 40– 40
Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB’s), Netherlands Education Support Offices (NESO’s), Beeldmerk6 966  6 966    
Noodfonds voor internationale hulpacties1 000  1 000    
Internationale samenwerking en beurzenprogramma’s2 277  2 277    
          
Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden2 581002 5810000
Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)2 246  2 246    
Verhoging deelname studenten met een handicap335  335    
          
De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa12 1240012 1240000
3 TU’s samenwerking12 124  12 124    
Ontvangsten20 082 4 71224 7944 713000

Toelichting mutaties

Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 28,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor € 22,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 6,0 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 4,7 miljoen gestegen. Deze stijging betreft technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 24,1 miljoen in 2009 is het gevolg van een verhoging van € 6,0 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het wo (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting), de uitdeling van de prijsbijstelling 2009 ad € 23,9 miljoen en een totaal aan technische mutaties van – € 5,8 miljoen.

Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit

Excellentie in onderwijs (FES): Gelet op de startdatum en looptijd van de in 2008 goedgekeurde projecten is de raming aangepast.

Artikel 8. Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen17 970 2 62120 5914 824– 728– 728– 548
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven19 01808 41927 4377 5571 1171 1171 117
          
Programma-uitgaven16 68408 43125 1157 5461 2191 2191 219
          
Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten10 7730– 1010 76378828265
Mobiliteitsprogramma’s7 509 2787 78768727255
Bilaterale samenwerking met andere landen3 264 – 2882 97610101010
          
In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid5 91101 1117 022238187187204
OCW-vertegenwoordiging in het buitenland1 671 4292 100429429429429
Participeren in multilaterale organisaties3 353 1583 5111028484101
Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking887 5241 411– 293– 326– 326– 326
          
Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW – beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk 07 3307 3307 230950950950
Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden  6 1806 1806 080   
Studiefinanciering Nederlandse Antillen en Aruba  950950950950950950
Uitvoeringskosten projectdirectie BES  200200200   
          
Apparaatsuitgaven2 334 – 122  32211– 102– 102– 102
Ontvangsten99  99    

Toelichting mutaties

Voor artikel 8 (Internationaal beleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 8,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor € 8,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,3 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is met ingang van de voorjaarsnota 2009 een extra operationele doelstelling aan artikel 8 toegevoegd. Deze doelstelling betreft het integreren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in Nederland en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk.

De technische mutatie betreft bijna geheel (€ 7,3 miljoen) middelen die van het Ministerie van BZK naar het Ministerie van OCW zijn overgeboekt voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) c.q. de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze middelen worden ingezet voor één gezamenlijk verbeterprogramma voor het onderwijs op de BES-eilanden én een studiefinancieringsregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Conform afspraak met BZK zal 5 procent van de extra incidentele middelen in 2009 en 2010 (2 x € 4 miljoen) worden ingezet voor extra ambtelijke capaciteit op de BES eilanden. Deze middelen worden verantwoord op het budget uitvoeringskosten projectdirectie BES.

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen185 83910 00014 269210 108– 2 327– 3 056– 13 037– 3 026
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven185 83910 00014 269210 108– 2 327– 3 056– 13 037– 3 026
          
Programma-uitgaven183 73910 00014 054207 793– 2 3213 055– 13 036– 3 025
          
Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel63 069063663 705– 2 340– 3 074– 3 055– 3 044
Een betere beloning29 420 – 1329 407– 2 340– 3 074– 3 055– 3 044
Arbeidmarkt12 300 40012 700    
Overig21 349 24921 598    
          
Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit118 52810 00012 823141 351600– 600– 10 600– 600
Een sterker beroep78 995 13 55892 553  – 10 000 
Een professionelere school26 00010 000 36 0000000
Overig13 533 – 73512 798– 600– 600– 600600
          
Programmakosten-overig2 14205952 737619619619619
Uitvoeringsorganisatie IBG  800800600600600600
Uitvoeringsorganisatie CFI2 142 – 2051 93719191919
          
Apparaatsuitgaven2 100 2152 315– 6– 1– 1– 1
Ontvangsten  

Toelichting mutaties

Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 14,3 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor – € 1,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 16,2 miljoen gestegen.

Toelichting uitgavenmutaties

Voor diverse middelen – lerarenbeurs, kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren en de regeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s – zijn in 2008 verplichtingen aangegaan tot een bedrag van € 6,2 miljoen, waarvan de uitgaven in 2009 plaatsvinden.

Voor wat betreft de lerarenbeurs is ook een intertemporele compensatie van 2012 naar 2009 geboekt van € 10 miljoen om, mede gezien het succes van de beurs, het beschikbare budget voor 2009 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven. Dit maakt dat het huidige lerarenbestand versneld haar professionele niveau kan verhogen, de vakkennis kan verbreden of zich kan specialiseren.

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen4 003 492 – 376 6843 626 808– 123 508– 3 01865 83184 288
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven4 003 4920– 376 6843 626 808– 123 508– 3 01865 83184 288
          
Programma-uitgaven4 003 4920– 376 6843 62 6 808– 123 5083 01865 83184 288
          
Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten1 787 3110– 275 6041 511 707– 76 793– 40 854– 15 448– 13 620
Basisbeurs1 078 980 – 90 778988 202– 59 519– 60 363– 43 094– 43 121
Reisvoorziening708 331 – 184 826523 505– 17 27419 50927 64629 501
          
Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders686 2200– 17 648668 572– 3 56846 85167 09463 521
Aanvullende beurs686 220 – 17 648668 572– 3 56846 85167 09463 521
          
Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende1 396 5000– 104 5001 292 000– 56 300– 23 400– 1 10018 600
Bijverdiengrens        
Leenfaciliteit1 396 500 – 104 5001 292 000– 56 300– 23 400– 1 10018 600
          
Overige uitgaven Studiefinanciering57 591 20 30977 90012 70214 36714 86515 365
          
Programmakosten-overig75 870075976 62945118420422
Uitvoeringsorganisatie IBG75 870 75976 62945118420422
Totaal programma-uitgaven4 003 4920– 376 6843 626 808123 508– 3 01865 83184 288
Waarvan relevant1 943 892 – 240 5841 703 308– 12 40825 48258 23140 688
Waarvan niet-relevant2 059 600 – 136 1001 923 500111 100– 28 5007 60043 600
Apparaatsuitgaven  
Totaal ontvangsten466 900034 100501 00026 40024 20023 00022 300
Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht412 600 18 000430 60023 40021 20020 00019 300
Overige ontvangsten54 300 16 10070 4003 0003 0003 0003 000
Totaal ontvangsten466 900034 100501 00026 40024 20023 00022 300
Waarvan relevant225 700 23 500249 20016 50015 20013 60012 600
Waarvan niet-relevant241 200 10 600251 8009 9009 0009 4009 700

Toelichting mutaties

Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een daling van de uitgaven met € 376,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor – € 114,6 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 262,1 miljoen gedaald.

De ontvangsten zijn met € 34,1 miljoen gestegen. Voor € 10,6 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome mutaties zijn de ontvangsten met € 23,5 miljoen gestegen.

Toelichting

Uitgaven

De technische mutaties van – € 114,6 miljoen betreffen hoofdzakelijk;

• prijsbijstelling voor ondermeer de indexering van de normen studiefinanciering (€ 87,5 miljoen)

• bijstelling van niet-relevante uitgaven aan de prestatiebeurs als gevolg van de laatste referentieraming (– € 68,4 miljoen)

• een niet-relevante autonome mutatie bij het onderdeel leenfaciliteit (– € 135,0 miljoen) op grond van de realisatiegegevens over 2008.

De verlaging van de raming van de uitgaven studiefinanciering met € 262,1 miljoen door autonome en beleidsmatige mutaties betreft:

• Een bijstelling door de raming leerlingenaantallen (– € 18,9 miljoen). Deze post wordt toegelicht in het algemene deel van deze suppletoire begroting.

• Een intertemporele compensatie van – € 185,2 miljoen. Deze post betreft een kasschuif inzake de OV-kaart. In het kader van optimalisering van kasritmes van de Staat is een gedeelte van de verplichtingen aan de vervoersbedrijven voor de OV-kaart 2009 al in 2008 voldaan.

• Een autonome bijstelling van de raming van per saldo – € 58,0 miljoen. Deze bijstelling vloeit voort uit bijstellingen op grond van de realisatiegegevens over 2008 en een bijstelling door een meevaller op de omzettingen prestatiebeurs naar gift in 2009. Vanaf 2010 is deze laatste meevaller per saldo beperkter van omvang.

Ontvangsten

De relevante ontvangstenstijging van € 23,5 miljoen is ontstaan door de verwachting dat de meevaller op de ontvangsten studiefinanciering in 2008, door ondermeer controleresultaten van de IB-Groep, zich in 2009 zal voortzetten.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen210 772 – 11 764199 008– 4 568– 1 3794211 321
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven210 7720– 11 764199 008– 4 568– 1 3794211 321
          
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol182 0000– 12 600169 400– 5 600– 2 400– 600300
TS 17–114 600 – 9 100105 500– 4001 6001 9001 400
VO 18+66 400 – 3 50062 900– 5 200– 4 000– 2 500– 1 100
waarvan niet-relevante uitgaven700 1 8002 5001 8001 8001 8001 800
TS 18+ vavo1 000 01 00000 0
          
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding10 40001 00011 4001 0001 0001 0001 000
TS 18+ tlo10 400 1 00011 4001 0001 0001 0001 000
Programma-uitgaven overig18 3720– 16418 20832212121
Uitvoeringsorganisatie IBG18 372 – 16418 20832212121
Totaal ontvangsten10 50003 50014 000600000
TS 17–3 300 2 7006 000600000
VO 18+6 600 6007 2000000
TS 18+600 2008000000

Toelichting mutaties

Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een daling van de uitgaven met per saldo € 11,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Dit betreft voor + € 7,1 miljoen technische mutaties en voor – € 18,9 miljoen autonome mutaties.

De ontvangsten zijn met € 3,5 miljoen gestegen. Dit betreft autonome mutaties, enerzijds als gevolg van controleresultaten van de IB-Groep en anderzijds op grond van de realisatiegegevens over 2008.

Toelichting per operationele doelstelling

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol

De daling van de raming van uitgaven door autonome mutaties, bij deze doelstelling is dat – € 19,6 miljoen, vloeit voort uit:

• een bijstelling door de raming leerlingaantallen (– € 2,1 miljoen). Deze post is toegelicht in het algemene deel van deze suppletoire begroting.

• Een bijstelling van de raming met – € 17,5 miljoen op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2008. Dit houdt voornamelijk verband met een lager aantal ouders/leerlingen dat gebruik maakt van de regelingen dan verwacht.

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding

De raming voor 2009 van deze uitgaven is met € 0,7 miljoen verhoogd op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2008. De bijstelling houdt voornamelijk verband met een hoger aantal studenten dat gebruik maakt van de regelingen dan geraamd.

Artikel 13. Lesgeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen6 098 – 496 049– 5045246246
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven6 0980– 496 049– 5045246246
Uitvoeringsorga nisatie IBG6 098 – 496 049– 5045246246
Ontvangsten lesgeld191 200 – 12 900178 300– 5 50012 00019 20019 100

Toelichting mutaties

Voor artikel 13 (Lesgeld) is sprake van een daling van de uitgaven met € 49 000 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Dit is een technische mutatie.

De ontvangsten zijn met € 12,9 miljoen gedaald als gevolg van autonome ontwikkelingen.

Toelichting per operationele doelstelling

De raming van de ontvangsten lesgeld is in 2009 met € 12,9 miljoen verlaagd door:

• een bijstelling van de raming leerlingaantallen. In 2009 bedraagt de mutatie – € 2,9 miljoen, maar door een verwachte toename van het aantal deelnemers bol van 18 jaar en ouder in de komende jaren stijgen de lesgeldontvangsten in latere jaren.

• een aanpassing van de raming op grond van de realisatiegegevens over het jaar 2008; – € 10,0 miljoen.

Artikel 14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen571 02410 00018 439599 4639 9717 75818 26815 129
Waarvan garantieverplichtingen  
          
Totale uitgaven916 78110 00018 439945 2209 9717 75818 26815 1 29
Programma-uitgaven860 74910 00014 368885 1177 5626 35316 86313 748
          
Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten533 451053 465586 91641 11051 60062 10062 100
Cultuursubsidies 2009–2012482 981 64 458547 43953 71056 10056 10056 100
4-jarig88 306 12 045100 3515 6027 9927 9927 992
 * producerend62 350 11 30473 6545 8628 2528 2528 252
 * niet producerend25 956 74126 697– 260– 260– 260– 260
Langjarig283 739 6 423290 1622 1182 1182 1182 118
 * producerend253 801 8 161261 9623 8563 8563 8563 856
 waarvan Musea149 724 2 592152 3166 5006 5006 5006 500
 * niet producerend29 938 – 1 73828 200– 1 738– 1 738– 1 738– 1 738
Fondsen110 936 45 990156 92645 99045 99045 99045 990
Verbreden inzet Cultuur50 194 – 17 99332 201– 18 000– 9 900600600
Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)276 7 0007 2765 4005 4005 4005 400
          
Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed175 102012 635187 73711 8523 0143 0143 014
Subsidies Monumentenzorg83 169 – 2 05481 115– 2 659– 2 659– 4 659– 4 659
Archieven24 157 10324 2606565– 35– 35
Beelden voor de toekomst23 901 5 79929 7005 800000
Huisvesting (Technische vervangingsinvesteringen)24 290 – 1 32522 965516516516516
Musea (buiten de Cultuursubsidies 2009–2012)13 330 5 49318 8235 5585 2435 2435 243
Behoud en Beheer (overig)4 955 8475 8024797944 0944 294
Verdrag van Malta en subsidies Archeologie1 300 3 7725 0722 093– 945– 2 145– 2 345
          
Bibliotheken35 1420– 76334 379– 763– 763– 763– 763
Subsidies        
Provinciale vernieuwingsplannen19 000 019 0000000
RVP blinden en slechtzienden14 142 – 76313 379– 763– 763– 763– 763
Programma leesbevordering2 000  2 0000000
          
Programmakosten overig (w.o. taakstelling en loon- en prijsbijstelling)97 66110 000– 51 60556 056– 44 896– 47 294– 47 28450 399
          
Nationaal Archief19 393 63620 029259– 204– 204204
          
Apparaatsuitgaven56 03204 07160 1032 4091 4051 4051 381
Bestuursdepartement10 771 73811 509334414414371
Uitvoeringsdiensten45 261 3 33348 5942 0759919911 010
Ontvangsten23 416 8 83732 2538 838   

Toelichting mutaties

Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 18,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor € 9,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 9,3 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 8,8 miljoen gestegen. Dat zijn technische mutaties geweest.

Toelichting per operationele doelstelling

Bevorderen van de deelname van de burgers aan de Kunsten

• Een interne overboeking naar artikel Primair Onderwijs (artikel 1) van € 18 miljoen ten behoeve van de Regeling Versterking Cultuureducatie.

• Meerdere interne overboekingen van operationele doelstelling «Programmakosten Overig» van in totaal € 60,3 miljoen in verband met de herverdeling van de middelen voor de Cultuursubsidies 2009–2012. Onder andere zijn hier opgenomen de toedeling van de motie Hamer (€ 10 miljoen) en de enveloppe middelen Cultuur (€ 47 miljoen).

• HGIS overboekingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken van € 5,2 miljoen voor internationale culturele activiteiten.

• Een overboeking van het ministerie van VROM van € 2,2 miljoen ten behoeve van het programma Cultuur en Ruimte.

• Een intertemporele compensatie van € 1,3 miljoen op het terrein van de Cultuursubsidies 2009–2012.

Behoud en beheer Cultureel Erfgoed

Binnen dit segment van de cultuurbegroting zijn de volgende mutaties te onderscheiden:

• Voor het project Beelden voor de Toekomst was vanuit het FES-fonds voor 2008 € 36,2 miljoen beschikbaar; hiervan was € 12,4 miljoen afkomstig uit niet bestede gelden in 2007. Omdat met de onderliggende projecten een halfjaar later is gestart, is er tot en met 2007 ook slechts de helft van dit budget betaald. De verwachting is dat de vertraging niet gedurende de looptijd van het project zal worden ingelopen, maar dat het project een half jaar langer doorloopt. Dit is dus tot medio 2014 in plaats van eind 2013. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 11,6 miljoen is voor € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 5,8 miljoen naar 2010.

• Een verhoging van € 2 miljoen structureel met generale middelen voor de Stadsherstellichamen. Dit betreft een compensatie voor de financiële nadelen van de ingestelde VPB-plicht voor deze onderdelen.

• Intertemporele compensaties van in totaal € 1,6 miljoen voor digitaliseringsprojecten en het project Odyssee (t.b.v. ontsluiting van onuitgewerkt archeologisch onderzoek).

• Intertemporele compensatie van de FES-middelen Malta. Deze middelen worden vervolgens over de jaren 2009–2012 ingezet voor aanspraken op de overgangsregeling Archeologische Monumentenzorg en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMS). Hiervoor wordt een jaarlijks uitkeringsplafond voor gesteld. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 6,0 miljoen is voor € 3 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 3 miljoen naar 2010.

Programmakosten Overig

• Meerdere interne overboekingen naar «Bevorderen deelname van de burgers aan de Kunsten» voor een bedrag van € 60,3 miljoen in verband met de herverdeling van de middelen voor de Cultuursubsidies 2009–2012. Onder andere zijn hier opgenomen de toedeling van de motie Hamer (€ 10 miljoen), enveloppe middelen Cultuur ( € 47 miljoen ).

• Toevoeging van de prijscompensatie voor het jaar 2009 voor een bedrag van € 9,9 miljoen.

Ontvangsten

• Intertemporele compensatie van de FES-middelen Malta. Deze middelen worden vervolgens over de jaren 2009–2012 ingezet voor aanspraken op de overgangsregeling Archeologische Monumentenzorg en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMS). Hiervoor wordt een jaarlijks uitkeringsplafond voor gesteld. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 6,0 miljoen is voor € 3 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 3 miljoen naar 2010.

• Voor het project Beelden voor de Toekomst was vanuit het FES-fonds voor 2008 € 36,2 miljoen beschikbaar; hiervan was € 12,4 miljoen afkomstig uit niet bestede gelden in 2007. Omdat met de onderliggende projecten een halfjaar later is gestart, is er tot en met 2007 ook slechts de helft van dit budget betaald . De verwachting is dat de vertraging niet gedurende de looptijd van het project zal worden ingelopen, maar dat het project een half jaar langer doorloopt. Dit is dus tot medio 2014 in plaats van eind 2013. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 11,6 miljoen is voor € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 5,8 miljoen naar 2010.

Artikel 15 Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen867 091 27 008894 09926 91621 01621 13721 284
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven867 837027 008894 84526 91621 01621 13721 284
          
Programma-uitgaven867 837027 008894 84526 91621 01621 13721 284
          
Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod863 491026 659890 15026 82320 92421 04521 192
Financiering publieke omroep846 559 26 659873 21826 82320 92421 04521 192
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties16 932  16 932    
          
Programmakosten-overig4 346 3494 69593929292
Overige uitgaven (geen Mediawet)4 346 3494 69593929292
Ontvangsten231 634 14 282245 91610 2824 2824 2824 282

Toelichting mutaties

Voor artikel 15 (Media) is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 27,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Dit betreft, op een bedrag van € 0,3 miljoen na, technische mutaties.

De ontvangsten zijn met € 14,3 miljoen gestegen. Dit betreft technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod.

Zowel de uitgaven, verplichtingen als de ontvangsten zijn met € 14 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere raming van de reclameontvangsten voor 2009. De prijsbijstelling over 2009 leidt tot een hoger uitgaven- en verplichtingenbudget van € 13,6 miljoen. Daarnaast is de financiering van de overheidsvoorlichting (Postbus 51) uit de Mediawet gehaald en het hierbij behorende budget van € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen999 530017 0881 016 61812 3138 0358 0608 145
Waarvan garantieverplichtingen56 0360056 0360000
Totale uitgaven1 110 504011 0881 121 59212 3908 0408 0768 145
          
Programma-uitgaven1 107 222011 0041 118 22612 3898 0448 0808 149
          
Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel781 52105 403786 9247 0408 0428 0788 147
NWO312 9490160313 10960606060
KNAW90 4450090 4450000
Koninklijke Bibliotheek (KB)45 3190045 3190000
KNAW bibliotheek2 415002 4150000
LF TUD bibliotheek7 375007 3750000
IISG279002790000
SURF7 270007 2700000
CPG493004930000
Montesquieu Instituut1 032001 0320000
NCB5 000005 0000000
TNO192 41302 177194 5902 0702 1492 1602 245
BPRC/Stichting AAP9 404009 4040000
Nationaal Herbarium1 184001 1840000
NLR893008930000
Deltaris2 208002 2080000
MARIN932009320000
STT227002270000
EMBC7240– 147100000
EMBL3 9500453 9950000
ESA32 7320032 7320000
CERN31 3350031 3350000
ESO6 50003206 8200000
NEMO3 284003 2840000
EG-Liaison340003400000
NTU/INL3 038003 0380000
EIB1 254001 2540000
Nationale coördinatie11 6410– 2 0309 611– 30– 3000
Bilaterale samenwerking4 1900– 1 1003 090– 1 000000
Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)2 000002 0000000
Nader te verdelen69505 8456 5405 9405 8635 8585 842
          
Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken142 80605 351148 1575 352000
FES – BSIK64 59405 35169 9455 352000
FES – ITER 0000000
FES – GATE2 000002 0000000
FES – grootschalige researchfaciliteiten10 1620010 1620000
FES – Parelsnoer7 750007 7500000
Genomics36 0000036 0000000
Smart-mix 0000000
EET400004000000
Talentenkracht400004000000
Kust- en zeeonderzoek2 000002 0000000
ASTRON/LOFAR2 000002 0000000
Grootschalige research infrastructuur16 0000016 0000000
Gezondheidsonderzoek1 5000 1 5000000
          
Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap182 6130– 4182 609– 5000
Vernieuwingsimpuls163 6130– 4163 609– 5000
VI-vrouwencomponent2 000002 0000000
Talent Mozaik2 000002 0000000
Talent Rubicon4 000004 0000000
Aspasia4 000004 0000000
Toptalent4 000004 0000000
Graduate schools3 000003 0000000
          
Programmakosten-overig28202545362222
Uitvoeringsorganisatie CFI28202545362222
Apparaatsuitgaven3 2820843 3661– 4– 4– 4
Ontvangsten194 45007 524201 9747 4172 1492 1602 245

Toelichting mutaties

Op artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 11,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Dit betreffen grotendeels technische mutaties (waaronder prijsbijstelling 2009 ad € 6,3 miljoen, desaldering ad € 2,2 miljoen in verband bijstelling rijksbijdrage TNO van de ministeries van Defensie en EZ, desaldering in verband met in 2008 niet uitbetaalde FES/BSIK voorschotten ad € 5,3 miljoen, en interne overboekingen en overboekingen naar andere departementen -/- € 3,1 miljoen). Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,1 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 7,5 miljoen gestegen. Dit betreffen technische mutaties.

Het in de ontwerp-begroting opgenomen bedrag van € 31 535 000 voor CERN is onjuist, dit moet zijn € 31 335 000.

Artikel 24. Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen2 807 017052 3602 859 3770000
Totale uitgaven2 807 017052 3602 859 37757 72824 43640 46041 493
          
Programma-uitgaven2 807 017052 3602 859 37757 72824 43640 46041 493
          
Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen25 254016 34941 6039 2362 75121559
Subsidies10 2540010 2540000
Kwaliteit en opleidingen10 00003 15513 1550000
Taskforce wachtlijsten5 000013 19418 1949 2362 75121559
          
Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders2 743 973024 3262 768 29928 8298 95927 51928 708
Kinderopvangtoeslag2 743 973024 3262 768 29928 8298 9 5927 51928 708
          
Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben36 875011 27648 15119 64612 70812 70812 708
Harmonisering kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE36 875011 27648 15119 64612 70812 70812 708
          
Programmakosten-overig91504091 32418181818
Agentschap SZW170001700000
Onderzoek745007450000
Uitvoeringsorganisatie CFI0040940918181818
          
Apparaatsuitgaven        
Ontvangsten726 73600726 7360000

Toelichting mutaties

Voor artikel 24 (Kinderopvang) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 52,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.

Voor € 15,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 36,9 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen

In verband met de aanloopfase in 2008 in de activiteiten van het Kwaliteitsbureau kinderopvang is € 3,1 miljoen van de begrote uitgaven in 2008 verschoven naar 2009.

In 2008 zijn in het kader van het bestrijden van wachtlijsten verplichtingen aangegaan die pas in 2009 en later tot uitgaven zullen leiden; hiervoor is een budget van € 8,7 miljoen naar 2009 doorgeschoven. Daarnaast is € 4,3 miljoen overgeboekt van het beleidsterrein primair onderwijs voor de scholing van overblijfmedewerkers (€ 4,0 miljoen) en overige activiteiten ten behoeve van de tussenschoolse opvang (0,3 miljoen).

Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders

Op grond van de verwachte doorwerking van de gerealiseerde uitgaven 2008, is het budget voor kinderopvangtoeslag met € 14 miljoen verhoogd.

Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben

De herziening van het stelsel van gastouderopvang in 2010 brengt voor de implementatie uitgaven met zich mee in 2009 (€ 11,1 miljoen).

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen16 196  16 196    
Waarvan garantieverplichtingen  
Totale uitgaven16 961030017 261– 809– 414126126
          
Programma-uitgaven:14 988030015 288– 748– 335205205
Emancipatie        
          
Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen1 6800381 71856565656
Stimuleringsuitgaven:        
Emancipatie algemeen1 180 381 21856565656
Onderzoek500  500    
          
Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving11 214026211 476– 804– 391149149
Subsidies:        
Kennisinfrastructuur3 000  3 000    
Emancipatieprojecten8 214 2628 476– 804– 391149149
          
Homo-emancipatie        
Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen500005000000
Stimuleringsuitgaven:         
Homo-emancipatie algemeen500       
          
Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving1 594001 5940000
Subsidies:        
Homo-emancipatie1 594  1 594    
          
Apparaatsuitgaven1 973 01 973– 61– 79– 79– 79
Ontvangsten        

Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 90 000,– ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Deze verhoging betreft enkel technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Een feitelijke verbetering die geen gevolgen heeft voor de omvang van de begrotingstotalen is de volgende. In artikel 25 Emancipatie van de «Rijksbegroting 2009» zijn op bladzijde 213 onjuiste subsidieplafonds vermeld. Voor het Kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit E-Quality staat vermeld € 1 865 000. Dit moet gewijzigd worden in € 1 909 213. Voor de Stichting Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging is vermeld het bedrag van € 1 681 250. Dit moet worden gewijzigd in € 1 718 395.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 17. Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen– 27 688– 8 854973 084936 542962 671996 7811 050 9421 043 077
Waarvan garantieverplichtingen  
Uitgaven– 27 688– 8 854973 084936 542962 671996 7811 050 9421 043 077
Loonbijstelling00954 969954 969954 269955 610957 161959 047
Prijsbijstelling00000000
Nader te verdelen– 27 688– 8 85418 115– 18 4278 40241 17193 78184 030
Ontvangsten1 97803 4505 4280000

Toelichting

Loonbijstelling

De mutatie van € 955,0 miljoen betreft de loonbijstelling tranche 2009. De uitdeling loonbijstelling tranche 2009 naar de verschillende beleidsterreinen wordt in ontwerpbegroting 2010 en 2e suppletoire begroting 2009 verwerkt.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2009 betreft een bedrag van € 183,5 miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2009 naar de verschillende beleidsterreinen is in de 1e suppletoire begroting 2009 verwerkt.

Nader te verdelen

De mutatie wordt grotendeels verklaard door de toevoeging en uitdeling van de eindejaarsmarge 2008/2009 ad € 83,5 miljoen en een generale kasschuif die de OCW-begroting over de jaren heen sluitend maakt.

Ontvangsten

Deze mutatie betreft een kasschuif naar 2009 van nog niet teruggevorderde ontvangsten.

Artikel 18. Ministerie Algemeen

Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen122 768010 817133 5852 439416– 2 367– 2 437
Waarvan garantieverplichtingen  
Uitgaven122 768010 817133 5852 439416– 2 3672 437
Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven)112 92701 202114 129672– 24– 2 585– 2 655
Uitvoeringsorganisaties onverdeeld9 84109 61519 4561 767440218218
Ontvangsten567005670000

Toelichting mutaties

Het totale budget op artikel 18 is met € 10,8 miljoen verhoogd.

Er is per saldo € 1,0 miljoen afgeboekt door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 11,8 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door kasschuiven. Belangrijkste hiervan is de kasschuif ten behoeve van een voorziening voor vervanging meubilair en die van een uitgestelde investering voor een digitale postkamer. Tevens is een aantal kasschuiven verwerkt als gevolg van uitgestelde projecten en/of investeringen. Het gaat onder andere om klimaat/energiebesparende maatregelen, rijkstoegangspas, transitiekosten kantoorautomatisering en de uitvoeringskosten gratis schoolboeken.

Artikel 19. Inspecties

Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (x € 1 000)

  Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen62 52602 59065 1162 0722 0312 0312 031
Waarvan garantieverplichtingen  
Uitgaven62 52602 59065 1162 0722 0312 0312 031
Erfgoedinspectie2 7030602 76335242424
Inspectie van het onderwijs59 82302 53062 3532 0372 0072 0072 007
Ontvangsten00000000

Toelichting mutaties

Dit artikelonderdeel is verhoogd met een bedrag van € 2,6 miljoen.

Inspectie van het onderwijs

Er is per saldo € 2,2 miljoen bijgeboekt door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Belangrijkste hiervan is de overboeking van € 1,7 miljoen door de structurele overkomst van Rekenschap van de Auditdienst naar de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 0,4 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door kasschuiven als gevolg van uitgestelde projecten en/of investeringen, zoals het project «seksuele diversiteit» en de pilot «toezicht op VVE in G4».

Artikel 20. Adviesraden

Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (x € 1 000)

 Stand ontwerp begroting 2009Mutaties via NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletoire begroting 2009Stand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen7 37401467 520109117117117
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven7 37401467 520109117117117
•  Onderwijsraad2 6260552.68176939393
•  Raad voor Cultuur3 1020343 13620181818
•  Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid1 6460571 70313666
Ontvangsten00000000

Toelichting mutaties

Dit artikel is totaal verhoogd met een bedrag van € 0,1 miljoen.

Licence