Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave blz.

A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2
   
B.Begrotingstoelichting3
   
1.Leeswijzer3
   
2.De beleidsmutaties3
2.1.Overzicht beleidsmutaties3
2.2. Het beleidsartikel3
   
3.Het verdiepingshoofdstuk4
3.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting4
3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties5
3.3. Integratie-uitkeringen6
3.4. Decentralisatie-uitkeringen6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen is opgenomen. Een toelichting op het bedrag van € 1 245 041 000, dat is vermeld in wetsartikel 3 wordt gegeven in paragraaf 3.1. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 42 203 000 en € 34 121 000.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De minister van Financiën,

W. J. Bos

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Bij een suppletore begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2009, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2009.

De indeling van deze suppletore begroting is als volgt. Paragraaf 2.1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In paragraaf 3.1. worden de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf de 1e suppletore begroting. De mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk worden vervolgens toegelicht in paragraaf 3.2. Tot slot wordt in de paragrafen 3.3. en 3.4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen

2. DE BELEIDSMUTATIES

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1 000)

 2009
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2010 als Voorlopige Uitkomsten 2009: 
Financiering basisregistratie adressen, gebouwen en topografie – 810
Regeling cultuurparticipatie (decentralisatie-uitkering) 8 123
Uitstel Wet Electronische Bekendmaking 125
Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK) (decentralisatie-uitkering) 1 755
Herstructurering bedrijventerreinen project Moerdijk (decentralisatie-uitkering)24 243
Totaal33 436
  
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: 
Vervangingsregeling raads- en statenleden48
  
Totaal nieuwe mutaties48
Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)33 484

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2009* Mutaties 1ste suppletore begroting 2009Stand 1ste suppletore begroting 2009 Mutaties 2de suppletore begroting 2009 Stand 2de suppletore begroting 2009
 (1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4)
Verplichtingen1 317 332– 29 3511 287 98133 4841 321 465
Uitgaven:1 299 180– 3 7601 295 42033 4841 328 904
      
Apparaatsuitgaven     
1. Kosten Financiële-verhoudingswet100 0 100 0 100
      
Programma-uitgaven     
1. Algemene uitkeringen 1 256 878– 3 761 1 253 117 – 637 1 252 480
2. Integratie-uitkeringen 42 202 1 42 203 042 203
3. Decentralisatie-uitkeringen 0 00 34 121 34 121
      
Ontvangsten1 299 180– 3 7601 295 42033 4841 328 904

* Inclusief Nota van wijziging (Kamerstukken II 2008–2009, 31 700 C, nr. 6)

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletore begroting

Verplichtingen

Het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor de integratie-uitkeringen zijn voor het uitkeringsjaar 2009 aan elkaar gelijk. Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, bedraagt € 1 245 041 000. Normaliter is dit bedrag opgebouwd uit het bedrag dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen c.a. en de behoedzaamheidreserve (€18 152 000). Echter, door het tijdelijk buitenwerking stellen van de normeringssystematiek en de daarbij behorende tijdelijke afschaffing van de behoedzaamheidsreserve is het verplichtingenbedrag voor het totaal van de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, gelijk aan het bedrag dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen c.a..

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2009 met € 33 484 000 te verhogen en te brengen op € 1 321 465 000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van €  33 484 000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2009 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting (inclusief nota van wijziging) 2009 1 317 332
Mutaties 1ste suppletore begroting 2009 – 29 351
Stand 1ste suppletore begroting 2009 1 287 981
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2010 als Voorlopige Uitkomsten 2009 33 436
   
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:  
Vervangingsregeling raads- en statenleden48  
Subtotaal  48
Totaal mutaties 2de suppletore begroting 2009 33 484
Stand 2de suppletore begroting 2008 1 321 465
Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet 1 245 041
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering 42 203
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen 34 121
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen 100

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2009 tot en met de tweede suppletore begroting 2009 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2009 met €  33 484 000 te verhogen en te brengen op € 1 328 904 000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2009 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting (inclusief nota van wijziging) 2009 1 299 180
Mutaties 1ste suppletore begroting 2009 – 3 760
Stand 1ste suppletore begroting 2009 1 295 420
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2010 als Voorlopige Uitkomsten 2009 33 436
   
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:  
1) Vervangingsregeling raads- en statenleden 48 
Subtotaal  48
Totaal mutaties 2de suppletore begroting 2009 33 484
Stand 2de suppletore begroting 2008 1 328 904
Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet 100
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering 1 252 480
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen 42 203
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen 34 121

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2009 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met €  33 484 000 verhoogd en gebracht op€ 1 328 904 000.

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties:

1) Vervangingsregeling raads- en statenleden

Het Rijk heeft middelen toegezegd aan de gemeenten en provincies voor een tijdelijke vervangingsregeling voor zwangere en langdurig zieke raads- en statenleden vanaf 2007. Deze middelen zijn echter nooit toegevoegd aan het gemeentefonds en provinciefonds. Deze middelen worden nu met terugwerkende kracht voor de jaren 2007 tot en met 2009 toegevoegd. Voor gemeenten gaat het om € 300 000 per jaar. Voor provincies om € 16 000 per jaar.

3.3.Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2009.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds (x € 1000)

 2009
Ontwerpbegroting 2009: 
Rivierdijkversterking/hoofdwaterkering 42 202
Stand ontwerpbegroting 200942 202
1ste suppletore begroting 2009: 
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2008 1
Stand 1ste suppletore begroting 200942 203
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2010 als Voorlopige Uitkomsten 2009: 
  
2de suppletore begroting 2009: 
Stand 2de suppletore begroting 200942 203

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Vanaf 2008 (wijziging Financiële-verhoudingswet) bestaat binnen het provinciefonds naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. Deze uitkering is noodzakelijk om de kabinetsdoelstelling om het aantal specifieke uitkeringen te verminderen te realiseren. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van te voren min of meer vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In de praktijk voorziet de decentralisatie-uitkering in een behoefte. Alleen al door zijn aankondiging heeft hij nieuwe specifieke uitkeringen voorkomen en zijn bestaande specifieke uitkeringen overgeheveld naar het provinciefonds. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2009.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds (x € 1000)

 2009
Ontwerpbegroting 2009: 
Stand ontwerpbegroting 20090
1ste suppletore begroting 2009: 
Stand 1ste suppletore begroting 2009:0
Mutatie opgenomen in Ontwerpbegroting 2010 als Voorlopige Uitkomsten 2009: 
Regeling cultuurparticipatie8 123
Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)1 755
Herstructurering bedrijventerreinen project Moerdijk24 243
  
2de suppletore begroting 2009: 
Stand 2de suppletore begroting 200934 121
Licence