Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comtabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2010 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2009.

1.2. Het beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2009

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2009Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 200925 182 700 
Nota van Wijziging234 869 
1e suppletore begroting 20091 341 435 
Vastgestelde begrotingswet26 759 004 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Scholing en Ervaringscertificaten27 00042
2. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid5 61042
3. Lagere uitgaven Arbobudgetten– 3 33844
4. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)31 08546
5. Mutaties Tri (incl. uitvoeringskosten)– 4 43846
6. Mutaties WWB115 93246
7. Mutaties IOAW– 6 85346
8. Mutaties IOAZ– 5 59046
9. Mutaties bijstand zelfstandigen17 67246
10. Mutaties WIJ– 7 98346
11. Mutaties Overige bijstandsuitgaven24 24846
12. Basisdienstverlening UWV32 51047
13. Flexibel Re-integratiebudget5 43247
14. Stimuleringsregeling ID-banen– 3 00047
15. Risicovoorziening ESF– 47 50047
16. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)15 07247
17. Mutaties WSW73 45348
18. Mutaties Toeslagenwet11 67649
19. Mutaties op Rijksbijdragen57 09551
20. Diverse mutaties apparaatsuitgaven– 11 13398
21. Uitdeling Loon- en prijsbijstelling naar artikelen– 108 69199
22. Overige mutaties Loon-, prijs en onvoorzien– 10 44299
23. Diverse overige mutaties– 1 174div.
   
Stand na 2e suppletore begroting 200926 965 647 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2009 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2009Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 2009776 930 
1e suppletore begroting 20097 480 
Vastgestelde begrotingswet784 410 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Boeteopbrengsten– 2 00042
2. Boeteopbrengsten6 90044
3. Diverse restituties46 62046
4. Desalderingen OCW en WWI5 43247
5. Reguliere aanpassing anticumulatiebaten22 30048
6. Diverse restituties8 00097
7. Diverse– 600div
   
Stand na 2e suppletore begroting 2009871 062 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkelingStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen1 6632 014– 971 917
Uitgaven:1 6601 781– 1151 666
     
Programma-uitgaven OD 2756877– 1 15762
Subsidies5120– 7545
Overig751757– 40717
     
Apparaatsuitgaven9049040904
Apparaatsuitgaven9049040904
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,115 miljoen. Hiervan is -/- € 0,030 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,075 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,075 miljoen).

Overig (-/- € 0,040 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,032 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,013 miljoen)

3. De raming van de overige beleidsuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,085 miljoen verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatieStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen23 46027 51034 53762 047
Uitgaven:25 56129 16134 48463 645
     
Programma-uitgaven OD 20027 00027 000
Scholing en EVC0027 00027 000
     
Programma-uitgaven OD 34 9958 5957 48416 079
Stimulering arbeidsparticipatie4 9958 5851558 740
Jeugdwerkloosheid005 6105 610
Overig0101 7191 729
     
Apparaatsuitgaven20 56620 566020 566
Apparaatsuitgaven20 56620 566020 566
     
Ontvangsten18 89818 898– 2 00016 898

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,484 miljoen. Hiervan is € 94,882 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 60,398 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholingsbonus (€ 19,0 miljoen) en Ervaringscertificaat (EVC) en Ervaringsprofiel (EVP) € 8,0 miljoen)

1. In het kader van de economische crisis kunnen werkgevers die een elders met ontslag bedreigde werknemer aannemen én scholen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen (€ 19,0 miljoen). Ook bestaat de mogelijkheid voor met ontslag bedreigde werknemers bij de huidige werkgever een ervaringscertificaat (EVC) of ervaringsprofiel (EVP) project te volgen. Hier kan de werkgever ook een tegemoetkoming voor ontvangen (€ 8,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,155 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,675 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,105 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,316 miljoen).

4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,309 miljoen verlaagd.

Jeugdwerkloosheid (€ 5,610 miljoen)

1. In het kader van de economische crisis is aan de SZW-begroting 2009 € 67,0 miljoen extra beschikbaar gesteld ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid.

2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,500 miljoen).

3. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 1e en 2e tranche (-/- € 59,8 miljoen).

4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,090 miljoen).

Overig (€ 1,719 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,602 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (€ 0,117 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 2,000 miljoen)

1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 2,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaardenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen26 09125 528– 1 76723 761
Uitgaven:26 41825 330– 2 11023 220
     
Programma-uitgaven AD3 5373 239– 1 1212 118
Handhaving646693– 25668
Overig2 8912 546– 1 0961 450
     
Programma-uitgaven OD 1738987– 411576
Subsidies522522– 207315
Overig216465– 204261
     
Programma-uitgaven OD 2081– 810
Subsidies081– 810
     
Programma-uitgaven OD 34 6063 312– 203 292
Overig4 6063 312– 203 292
     
Programma-uitgaven OD 4777951– 477474
Subsidies577726– 480246
Overig2002253228
     
Apparaatsuitgaven16 76016 760016 760
Apparaatsuitgaven16 76016 760016 760
     
Ontvangsten1 2281 228– 600628

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 2,110 miljoen. Hiervan is -/- € 0,015 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,095 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,025 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,025 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 1,096 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,051 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,172 miljoen).

3. Overboeking ad € 0,012 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het voorlichtingsprogramma prostitutie.

4. Overboeking ad € 0,012 miljoen van OCW als bijdrage in de kosten van het voorlichtingsprogramma prostitutie.

5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,156 miljoen).

6. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,843 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,207 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,009 miljoen).

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,216 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 0,204 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,004 miljoen).

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,208 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,081 miljoen)

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,081 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 0,020 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,080 miljoen).

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,044 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,056 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (-/- € 0,480 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,010 miljoen).

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,011 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,479 miljoen verlaagd.

Overig (€ 0,003 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,003 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 0,600 miljoen)

1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (-/- € 0,7 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpakStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen64 04969 439– 4 13265 307
Uitgaven:64 57069 960– 4 13265 828
     
Programma-uitgaven OD 123 86629 256– 4 13225 124
Handhaving3003000300
Overig4 3965 5182 4337 951
Subsidies19 17023 438– 6 56516 873
     
Apparaatsuitgaven40 70440 704040 704
Apparaatsuitgaven40 70440 704040 704
     
Ontvangsten5 1325 1326 90012 032

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,132 miljoen. Hiervan is -/- € 0,212 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,920 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 2 433 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,029 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,076 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (€ 1,350 miljoen).

4. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van het onderzoek naar blootstelling aan nanomaterialen bij eindgebruikers van producten (€ 0,065 miljoen).

5. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad over Nanodeeltjes in producten (-/- € 0,025 miljoen).

6. Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering van de helpdesk REACH (-/- € 0,062 miljoen).

Subsidies (-/- € 6,565 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,854 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,391 miljoen).

3. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (-/- € 0,854 miljoen).

4. Overboeking naar EZ in verband met de cofinanciering kwartiermaker asbestvolgsysteem (-/- € 0,029 miljoen).

5. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (-/- € 0,281 miljoen).

6. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de adviesaanvraag signalering grenswaarden arbeidsrisico’s 2008 (-/- € 0,200 miljoen).

7. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen zijn tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,400 miljoen).

8. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 3,338 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 6,900 miljoen)

1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens met € 5,0 miljoen bijgesteld.

2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (€ 1,9 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen1 8902 133282 161
Uitgaven:1 8892 089– 352 054
     
Programma-uitgaven OD 1245245– 15230
Toezichtskosten pensioenen0000
Overig245245– 15230
     
Programma-uitgaven OD 2157357– 20337
Subsidies157357– 20337
     
Apparaatsuitgaven1 4871 48701 487
Apparaatsuitgaven1 4871 48701 487
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,035 miljoen. Hiervan is € 1,577 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,612 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (€ 0,000 miljoen)

1. In verband met de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving is een begrotingsvoorziening opgenomen voor de toezichtskosten van DNB en AFM (€ 1,500 miljoen).

2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de pensioenfondsen (-/- € 1,500 miljoen).

Overig (-/- € 0,015 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,070 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,004 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,089 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,020 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,003 miljoen).

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,023 miljoen verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverliesStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen6 537 3476 621 037159 2066 780 243
Uitgaven:6 539 0476 622 637162 4646 785 101
     
Programma-uitgaven OD 32 495 5482 510 70831 0852 541 793
Wajong uitkeringslasten2 391 4442 394 36434 4342 428 798
Wajong uitvoeringskosten104 104116 344– 3 349112 995
     
Programma-uitgaven OD 419 06617 050– 4 24012 810
BIA uitkeringslasten4 1983 8631263 989
BIA uitvoeringskosten14814872220
TRI uitkeringslasten13 58111 900– 4 4007 500
TRI uitvoeringskosten1 1391 139– 381 101
     
Programma-uitgaven OD 54 014 2704 084 716135 6194 220 335
WWB3 707 2533 738 145115 9323 854 077
IOAW108 625138 854– 6 853132 001
IOAZ29 40234 974– 5 59029 384
Bijstand buitenland2 6002 600– 52 595
Bijstand zelfstandigen95 19198 23117 672115 903
WWIK uitkeringslasten23 00023 000– 2 77620 224
WWIK uitvoeringskosten4 9004 9002745 174
Vazalo1003000300
WIJ16 70016 712– 7 9838 729
Handhaving6 6477 6477008 347
Subsidies0000
Overig19 85219 35324 24843 601
     
Apparaatsuitgaven10 16310 163010 163
Apparaatsuitgaven10 16310 163010 163
     
Ontvangsten015046 62046 770

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 162,464 miljoen. Hiervan is € 182,465 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 20,001 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 34,434 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 74,805 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 33,171 miljoen).

3. Ramingsbijstelling in de Anticumulatiebaten voor de WSW leiden tot budgettair neutrale overhevelingen tussen de uitgaven Wajong en de ontvangsten WSW (€ 3,775 miljoen).

4. De garantieregeling Wajong is ingezet ter dekking van het amendement Spekman in de WIJ (-/- € 0,200 miljoen).

5. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (oktobernota) met -/- € 10,775 miljoen bijgesteld.

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 3,349 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 2,747 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 0,096 miljoen).

3. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en Wajong (-/- € 9,0 miljoen).

4. Naar aanleiding van de TK behandeling Wajong zijn amendementen ingediend. De invoering hiervan leidt tot extra uitvoeringskosten (€ 3,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (€ 0,126 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,126 miljoen).

Tri uitkeringslasten (-/- € 4,400 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,388 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 6,288 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (oktobernota) met € 1,500 miljoen bijgesteld.

Bia uitvoeringskosten (€ 0,072 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,004 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (€ 0,068 miljoen).

Tri uitvoeringskosten (-/- € 0,038 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,030 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (-/- € 0,068 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 115,932 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 110,663 miljoen).

2. Het volume en de gemiddelde uitkering van de WWB zijn bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens; het volume is daarnaast ook aangepast op basis van nieuwe informatie over de conjunctuur (-/- € 3,219 miljoen).

3. Opschuiven van de invoering WIJ naar 1 oktober leidt tot € 17,6 miljoen hogere WWB-uitgaven.

4. Het beoogde voorstel Kinderalimentatie is overbodig geworden door reeds ingevoerde aanpassingen van de tremanormen kinderalimentatie. Dit leidt tot een bijstelling van de WWB-raming met -/- € 10 568 miljoen.

5. Uitstel van de invoering partneralimentatie leidt tot € 1,456 miljoen hogere WWB-uitgaven.

IOAW (-/- € 6,853 miljoen)

1. Bijstelling van het effect van de afschaffing van de vervolguitkering WW in 2003 en de duurverkorting van de WW uit 2006 (€ 9,910 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 4,602 miljoen).

2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 21,365 miljoen bijgesteld.

IOAZ (-/- € 5,590 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 1,169 miljoen).

2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 6,759 miljoen bijgesteld.

Bijstand zelfstandigen (€ 17,672 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,182 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,000 miljoen).

3. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met € 21,490 miljoen bijgesteld.

Bijstand buitenland (-/- € 0,005 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,005 miljoen).

Wwik uitkeringslasten (-/- € 2,776 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,532 miljoen).

2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 3,308 miljoen bijgesteld.

Wwik uitvoeringskosten (€ 0,274 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,169 miljoen).

2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met € 0,143 miljoen bijgesteld.

WIJ (-/- € 7,983 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,499 miljoen).

2. Opschuiven van de invoering WIJ van 1 juli naar 1 oktober leidt tot eenmalig lagere uitgaven (-/- € 8,8 miljoen).

3. Effect amendement Spekman waarmee de uitkeringsnormen WIJ worden aangepast aan de hogere WWB-normen (€ 0,330 miljoen).

4. De raming is aangepast op basis van informatie over de conjunctuur (-/- € 0,012 miljoen).

Handhaving (€ 0,700 miljoen)

1. De ramingen Inlichtingenburo zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,172 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting, voornamelijk ten behoeve van de applicatie voortijdige schoolverlaters (€ 0,440 miljoen).

3. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van de geautomatiseerde kwijtschelding door het Inlichtingenburo (€ 0,088 miljoen).

Overig (€ 24,248 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,013 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,526 miljoen).

3. Middelen Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de armoede en sociale uitsluiting ten behoeve op armoedebestrijding gerichte projecten (€ 0,005 miljoen).

4. De middelen voor schuldhulpverlening worden als specifieke uitkering verstrekt en hebben betrekking op de extra toeloop (€ 27,5 miljoen).

5. Overboeking van Financiën als bijdrage in de kosten van de «blijf positief» jongerencampagne (€ 0,250 miljoen).

6. Overboeking naar het Gemeentefonds van de Spekman-gelden schuldhulpverlening 2009 (-/- € 3,569 miljoen).

7. Overboeking van OCW als bijdrage in de kosten van de landelijke dag «participatiebudget» (€ 0,025 miljoen).

8. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (€ 0,550 miljoen).

Ontvangsten (€ 46,620 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 46,6420 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen2 314 1524 227 3994 4974 231 896
Uitgaven:2 316 1522 227 6154 6852 232 300
     
Programma-uitgaven OD 1338 043323 98133 121357 102
Basisdienstverlening UWV328 612311 11232 510343 622
BKWI9 43110 24661110 857
Ketensamenwerking02 62302 623
     
Programma-uitgaven OD 2 en 31 964 7561 888 389– 29 7481 858 641
Flexibel re-integratiebudget1 752 2401 752 2405 4321 757 672
Stimuleringsregeling ID-banen6 0006 000– 3 0003 000
Risicovoorziening ESF95 00047 500– 47 5000
RWI/SVWW6 0796 079– 1365 943
REA uitkeringslasten (Wajong)86 98760 2536 26466 517
REA uitvoeringskosten (Wajong)6 4036 8978 80815 705
Handhaving0000
Subsidies3 2202 7591 0173 776
Overig8 8276 661– 6336 028
     
Apparaatsuitgaven13 35315 2451 31216 557
Personeel en materieel4 8394 83904 839
Agentschap SZW8 51410 4061 31211 718
     
Ontvangsten223 470268 9065 432274 338

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 4,685 miljoen. Hiervan is € 1,286 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 3,399 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Basisdienstverlening UWV (€ 32,510 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 8,670 miljoen).

2. In het kader van de crisis zijn middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitscentra (€ 8,7 miljoen), leerwerkloketten (€ 8,0 miljoen), schuldhulpverlening (€ 2,5 miljoen), versterking van de regionale samenwerking in de zorg (€ 1,2 miljoen) en scholingsbonussen en ervaringscertificaten (€ 3,0 miljoen).

3. Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van extra activiteiten voor het project Mobiliteitscentrum thuiszorg (€ 0,440 miljoen).

BKWI (€ 0,611 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,247 miljoen).

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van handhavingsactiviteiten BKWI noodzakelijk gebleken (€ 0,364 miljoen).

Flexibel Re-integratiebudget (€ 5,432 miljoen)

1. Verwerkte ombuigingstaakstelling OCW op het re-integratiebudget (-/- € 0,789 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 van het OCW-deel (€ 3,931 miljoen) en het WWI-deel (€ 2,290 miljoen).

Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 3,000 miljoen)

1. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 3,0 miljoen bijgesteld.

Risicovoorziening ESF (-/- € 47,500 miljoen)

1. Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z’n eind. Er wordt naar verwachting geen beroep meer gedaan op deze voorziening (-/- € 47,5 miljoen).

RWI/SVWW (-/- € 0,136 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,170 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,306 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (€ 6,264 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 3,190 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van stagejobcoaches (€ 3,940 miljoen).

3. Overboeking ad -/- € 0,691 miljoen naar OCW van de loon- en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen, die eerder al zijn overgegaan naar OCW.

4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,175 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 8,808 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,142 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,279 miljoen).

3. Overboeking ad -/- € 0,055 miljoen naar OCW van de loon- en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen.

4. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en Wajong (€ 9,0 miljoen).

Subsidies (€ 1,017 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,062 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,755 miljoen).

3. Overboeking ad € 0,200 miljoen van WWI als bijdrage in de subsidie BOV (banenoffensief voor vluchtelingen) voor het aan het werk helpen van statushouders.

Overig (-/- € 0,633 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,184 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,583 miljoen).

3. Overboeking ad € 0,051 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het organiseren van een zorgbijeenkomst.

4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,451 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 1,312 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,312 miljoen).

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de uitvoeringskosten Equal noodzakelijk gebleken (€ 1,000 miljoen).

Ontvangsten (€ 5,432 miljoen)

1. Dit is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het «Flexibel Re-integratiebudget» € 0,789 miljoen.

2. Deze mutaties zijn de tegenhanger van uitgavenmutatie nr. 2 bij het «Flexibel Re-integratiebudget» € 6,221 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijnStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen2 436 6932 436 770148 1852 584 955
Uitgaven:2 436 6932 436 77073 4532 510 223
     
Programma-uitgaven OD 12 435 7952 435 87273 4532 509 325
Wet Sociale Werkvoorziening2 410 5422 413 61971 2862 484 905
Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV25 25322 2532 16724 420
     
Apparaatsuitgaven8988980898
Apparaatsuitgaven8988980898
     
Ontvangsten522 706484 60022 300506 900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 73,453 miljoen. Hiervan is € 73,703 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,250 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 71,286 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,700 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 73,236 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,250 miljoen).

Uitvoering indicatiestelling door UWV (€ 2,167 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,500 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,667 miljoen).

Ontvangsten (€ 22,300 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 3,775 miljoen en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,735 miljoen.

2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 15,790 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverliesStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen347 520359 73711 676371 413
Uitgaven:347 520359 73711 676371 413
     
Programma-uitgaven OD 3346 110358 32711 676370 003
Toeslagenwet uitkeringslasten346 110358 32711 676370 003
Toeslagenwet uitvoeringskosten0  0
     
Apparaatsuitgaven1 4101 41001 410
Apparaatsuitgaven1 4101 41001 410
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,676 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 11,676 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 11,676 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituatiesStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen143 859138 7391 885140 624
Uitgaven:143 859138 7391 885140 624
     
Programma-uitgaven OD 2139 301134 1811 850136 031
TOG uitkeringslasten59 92059 92015460 074
TOG uitvoeringskosten2 8152 7911022 893
AKW uitvoeringskosten73 64268 5461 51670 062
WKB/KOT uitvoeringskosten2 9242 924783 002
     
Programma-uitgaven OD 33 6143 614353 649
TAS uitkeringslasten2 7352 73502 735
TAS uitvoeringskosten87987935914
     
Apparaatsuitgaven9449440944
Apparaatsuitgaven944944 944
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,885 miljoen. Hiervan is € 3,337 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,452 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (€ 0,154 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,373 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen aangepast (-/- € 0,219 miljoen).

TOG uitvoeringskosten (€ 0,102 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,075 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen aangepast (€ 0,027 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 1,516 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 1,962 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen aangepast (€ 1,072 miljoen).

3. Uit de uitvoeringstoets blijkt dat de implementatiekosten van de EG verordening 883/2004 (coördinatie van het sociale zekerheidstelsel van Europese lidstaten) in 2009 lager zijn dan eerder ingeschat (-/- € 0,066 miljoen).

4. Budgettair neutrale kasschuif van 2009 naar 2013 binnen het totale SVB10 budget (-/- € 1,452 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,078 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,078 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (€ 0,035 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,024 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen aangepast (€ 0,011 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOWStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen13 288 01214 515 46257 09514 572 557
Uitgaven:13 288 01214 515 46257 09514 572 557
     
Programma-uitgaven OD 113 287 13414 514 58457 09514 571 679
Bijdragen BIKK AOW3 075 6003 061 20025 2003 086 400
Bijdragen BIKK ANW45 30045 10040045 500
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds5 428 8006 662 10006 662 100
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden0000
Rijksbijdrage Aof288 967288 9679 003297 970
Rijksbijdrage tegemoetkoming  0 
AOW-gerechtigden1 200 5361 200 53612 6161 213 152
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers22 53022 530– 12922 401
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW3 199 1513 199 15103 199 151
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen26 25035 00010 00545 005
     
Apparaatsuitgaven8788780878
Apparaatsuitgaven8788780878
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,095 miljoen. Hiervan is € 49,933 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 7,162 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 25,200 miljoen)

Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de bijdrage aan het ouderdomfonds voor de kosten van kortingen (BIKK) verhoogd (met € 25,2 miljoen).

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,400 miljoen)

Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de bijdrage aan het nabestaandenfonds voor de kosten van kortingen (BIKK) verhoogd (met € 0,4 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (€ 9,003 miljoen)

1. De rijksbijdrage Aof wordt op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV met € 9,003 miljoen verhoogd.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 12,616 miljoen)

1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel (volume mediostand in plaats van volume ultimostand).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,129 miljoen)

1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel (volume mediostand in plaats van volume ultimostand).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 10,005 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie is de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen aangepast (€ 11,846 miljoen).

2. De meest recente uitvoeringsinformatie leidt tot een verlaging van de Rijksbijdrage met -/- € 1,841 miljoen.

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen1541 924– 41 920
Uitgaven:3362 106– 42 102
     
Programma-uitgaven OD 13052 075– 42 071
Afgesloten regelingen0   
Regelingen ex-mijnwerkers1821820182
Ondersteuning vorming BvG-en123893– 4889
Overig afwikkeling SUWI01 00001 000
RSP0   
     
Apparaatsuitgaven3131031
Personeel en materieel1919 19
Agentschap SZW1212012
     
Ontvangsten008 0008 000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,004 miljoen. Het betreft uitsluitend uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,004 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,004 miljoen).

Ontvangsten (€ 8,0 miljoen

1. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 8,000 miljoen terugontvangsten.

Artikel 98 AlgemeenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen201 666208 923– 13 416195 507
Uitgaven :201 114208 484– 13 570194 914
     
Programma-uitgaven26 18721 707– 2 43719 270
     
Handhaving12 8233 778– 1 9561 822
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 1 262 
8. Lagere uitgaven handhaving  – 280 
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 414 
     
Primair proces8368991381 037
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 115  
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  15  
9. Budgettair neutrale herschikkingen  238 
     
Subsidies1 144821– 274547
1. Budgettair neutrale herschikkingen  98  
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  20  
8. Lagere uitgaven subsidies  – 300 
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 15  
10. Overboekingen met andere departementen – 77  
     
Voorlichting3 0347 1381 0598 197
1. Budgettair neutrale herschikkingen  846 
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  53  
9. Budgettair neutrale herschikkingen  160 
     
Onderzoek en beleidsinformatie6 8507 571– 1 4446 127
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 277 
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  120  
8. Lagere uitgaven onderzoek  – 382 
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 905 
     
Verzameluitkering SZW1 5001 500401 540
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  40  
     
Totale Apparaatuitgaven174 927186 777– 11 133175 644
     
Personeel en Materieel104 911109 613– 9 370100 243
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 421 
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  8 2258.
3. Overboekingen met andere departementen  – 3 835 
4. Sociaal flankerend beleid  522  
5. kasschuif Sociaal flankerend beleid  – 2 500  
6. Lagere apparaatsuitgaven  – 5 000  
7. Handhaving AI en SIOD  997  
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 178 
10. Overboekingen met andere departementen  – 458 
11. Lagere apparaatsuitgaven  – 3 822 
12. Kasschuif  – 2 900 
Huisvesting30 72831 51577232 287
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 705 
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  535  
9. Budgettair neutrale herschikkingen  942 
     
Automatisering16 89324 115– 3 33120 784
1. Budgettair neutrale herschikkingen  946  
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  294  
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 390 
10. Overboekingen met andere departementen  – 4 181 
     
Bijdrage aan IWI22 39521 53479622 330
2. Loon- en prijsbijstelling 2009  796 
     
Ontvangsten5 4965 496 5 496

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 13,570 miljoen. Hiervan is -/- € 0,608 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 14,178 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

2. Loon- en prijsbijstelling 2009

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2009.

3. Overboekingen met andere departementen

Op de apparaatsuitgaven is een overboeking verwerkt naar V&W. Het betreft de overgang van de directie ICT naar V&W/SSO (-/- € 3,835 miljoen).

4. Sociaal flankerend beleid

Toevoeging van het niet gebruikte deel van het sociaal flankerend beleid 2008 aan het budget voor 2009 (€ 0,522 miljoen).

5. Kasschuif sociaal flankerend beleid

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 2,500 miljoen).

6. Lagere apparaatsuitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens zijn de apparaatsuitgaven met -/- € 5,0 miljoen verlaagd.

7. Handhaving AI en SIOD

Handhavingsactiviteiten worden verricht door de Arbeidsinspectie en de SIOD. Aangezien deze diensten nagenoeg alleen beschikken over apparaatskosten, worden de voor deze diensten beschikbare middelen overgeboekt van het handhavingsbudget naar apparaat (€ 0,997 miljoen).

8. Lagere programmauitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,280 miljoen), subsidies (-/- € 0,3 miljoen) en onderzoek (-/- € 0,382 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

9. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

10. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt te weten:

Naar VWS wordt -/- € 0,077 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het advies van de Gezondheidsraad over Autisme Spectrum Stoornissen.

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen verwerkt:

Naar V&W wordt -/- totaal € 5,0 miljoen overgeboekt zijnde 80% van de ICT-dienstverleningsovereenkomst. Een bedrag van -/- € 4,470 miljoen wordt afgeboekt van het apparaatkostenbudget en -/- € 0,530 miljoen gaat ten laste van automatisering.

Naar Buiza wordt -/- € 0,048 miljoen voor een lokale medewerker in Warschau overgeboekt.

Naar BZK wordt -/- € 0,411 miljoen overgeboekt ten behoeve van IBM filenet licenties.

Van BZK is een budget van € 0,150 miljoen ontvangen voor de inrichting van de CIO rol bij SZW.

Van V&W is € 0,120 miljoen ontvangen in verband met de SIOD ondersteuning bij een aantal automatiseringsprojecten en is in verband met de overname assets een bedrag van € 0,550 miljoen naar de begroting van SZW overgeheveld.

11. Lagere apparaatsuitgaven

In aanvulling op de onder punt 6 gemelde onderuitputting kan op basis van de begrotingsuitvoering over de laatste maanden van 2009 een aanvullende onderuitputting van -/- € 3,822 worden gemeld.

12. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal specifieke uitgaven (waaronder Sociaal flankerend beleid) is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 2,9 miljoen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienStand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutaties 2e suppletore begroting 2009Stand 2e suppletore begroting 2009
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen24 738119 133– 119 1330
Uitgaven :24 738119 133– 119 1330
     
Programma-uitgaven OD 124 738119 133– 119 1330
Onvoorziene uitgaven0000
Loonbijstelling24 738108 640– 108 6400
Prijsbijstelling010 493– 10 4930
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 119,133 miljoen. Hiervan is -/- € 116,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,807 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Loonbijstelling (-/- € 108,640 miljoen)

1. Het budget Loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 7,635 miljoen).

2. Verdeling van de loonbijstelling 2009 naar de begrotingsartikelen (-/- € 98,198 miljoen).

3. In aanvulling op de mutaties genoemd onder punt 1 is in de laatste maanden van de uitvoering een aanvullend bedrag gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 1,546 miljoen).

4. Op het resterende budget loonbijstelling zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 1,261 miljoen).

Prijsbijstelling (-/- € 10,493 miljoen)

2. Verdeling van de prijsbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen (-/- € 10,493 miljoen).

Licence