Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds.

Het in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Uitgaven

Op basis van de realisatiecijfers van de Belastingdienst is het uitgavenbedrag van het BTW-compensatiefonds lager ten opzichte van het bedrag dat voor 2009 bij 2e suppletore begroting aan de Kamer is gemeld, doordat gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s ca. € 3 mln. minder hebben gedeclareerd dan werd geraamd.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn – per definitie – gelijk aan de uitgaven omdat de terugbetaalde BTW-bedragen tevens belastinginkomsten zijn (zie ook begroting IXB Financiën). De ontvangsten bestaan uit belastingontvangsten, op grond van artikel 2, vierde lid, van de Wet op het BTW-compensatiefonds.

Licence