Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII);

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven en ontvangsten.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2009 (slotwet) (in € mln.)

    Art.nr. Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2009   8 790,8 90,4 9 133,5
Stand 1e suppletore begroting 2009   9 126,8 117,4 9 413,6
Stand 2e suppletore begroting 2009   9 083,9 115,7 9 497,6
– belangrijkste mutaties Slotwet:        
           
1. Integraal waterbeleid 31 – 4,1   – 13,5
2. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid 34 – 2,1   97,1
3. Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit 36 – 9,7 – 10,6 – 36,1
4. Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart 37     – 45,3
5. Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU 39 14,2   – 138,9
6. Ondersteunen functioneren VenW 41 – 7,2 – 4,2 – 15,7
  Diversen   – 0,4 – 2,8 – 0,8
Realisatie 2009   9 074,6 98,1 9 344,4

Toelichting

1. Enkele projecten van het interdepartementale programma Partners voor Water, dat wordt uitgevoerd door het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, zijn vertraagd. Hierdoor is niet het gehele budget, afkomstig uit de HGIS gelden, gerealiseerd.

Formeel liep het kennisprogramma Leven met Water tot 31 december 2009, waarna vervolgens de subsidie in 2010 vastgesteld zou worden. Dit programma is echter verlengd tot 1 april 2010, voornamelijk omdat een aantal activiteiten/projecten van dit programma iets langer doorlopen. Het gaat bijvoorbeeld om de slotconferentie die op 14 januari is gehouden en projecten in het kader van Haaglanden. De beschikbare subsidie is daardoor niet volledig in 2009 uitgegeven.

Verder zijn als gevolg van het opstellen van het Deltaprogramma onderzoeken op het terrein van ruimtelijke inrichting van de kust doorgeschoven naar het Deltaprogramma, omdat daar de nadruk ligt op integraal gebiedsgericht.

De bovengenoemde oorzaken leiden ertoe dat de kasraming met ca. € 4,1 mln. neerwaarts kan worden bijgesteld.

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget is het gevolg van vertraging in het aanbestedingsproces voor Partners voor Water deel 3. De betalingsverplichtingen hiervoor zullen nu begin 2010 worden aangegaan.

Verder zijn enkele projecten, die in het kader van de Europese kaderrichtlijn water worden uitgevoerd, gefaseerd (watereducatie). Daarnaast zijn door herprioritering, onderdelen, die betrekking hebben op publieke participatie geschrapt, omdat die taken elders (bijvoorbeeld Deltaprogramma) worden opgepakt. Ook is de evaluatie van de inspraak (Nationaal Waterplan en de Stroomgebiedbeheerplannen) ondergebracht onder de algemene evaluatie van die plannen. Voorts zijn door het opstarten van het Deltaprogramma in 2009 minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk geraamd.

2. Het kasoverschot van per saldo ruim € 2 mln. wordt gevormd door mutaties op alle bij artikel 34 behorende hoofdproducten.

De belangrijkste daarvan zijn enerzijds hogere uitgaven en (meerjarige) betalingsverplichtingen voor inhuur van deskundigheid, inhuur projectmanagement Beter benutten, uitgaven voor de Commissie Tunnelveiligheid en een subsidie voor de Superbus. Daarnaast blijkt de toerekening van personeelskosten op Algemene strategie- en beleidsontwikkeling niet in evenwicht te zijn met de omvang van het budget.

Anderzijds zijn minder uitgaven gerealiseerd ten laste van het budget op Vervoer conform Concessiewet, waarop de MoA-afspraak met de NS wordt verantwoord. Dit budget is nog niet in overeenstemming gebracht met de subsidieafspraak met de NS over de jaren 2009 tot en met 2014.

Door negatieve bijstellingen van in voorgaande jaren vastgelegde betalingsverplichtingen en doordat een aantal contracten in het kader van Task Force Mobiliteits Management eerst in 2010 worden aangegaan, zijn minder verplichtingen vastgelegd.

Daartegenover staan meer betalingsverplichtingen door de meerjarige vastlegging van de MoA afspraken en extra treinaanbod Lelystad–Schiphol in het kader van het Actieplan Spoor alsmede door de overboeking van de verplichting voor het G4 taxiconvenant naar de IVW.

Het verplichtingenbudget op dit begrotingsartikel moet hierdoor per saldo met ca. € 97 mln. worden bijgesteld.

3. Het kasoverschot op dit artikel is voor een deel het gevolg van minder vliegbewegingen, hetgeen veroorzaakt wordt door de economische crisis. Analoog daaraan zijn de doorstortingen uit de geluidsheffingen in het kader van GIS-1 aan de Stichting Geluidsisolatie Schiphol afgenomen.

Voor een ander deel worden de lagere uitgaven veroorzaakt door naar 2010 overlopende betalingen op GIS 2 ten behoeve van een bodemprocedure met een aannemerscombinatie (de reguliere werkzaamheden in het kader van GIS 2 zijn in 2008 afgerond) en een vertraging in het onderzoekstraject bij GIS 3. Deze vertraging is ontstaan bij ingenieursbureaus bij het maken van de ontwerpen voor geluidwerende voorzieningen waardoor ook het daadwerkelijk aanbrengen van de voorzieningen is vertraagd. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van de planning voor het project. Afronding hiervan is nu voorzien medio 2011. Het betreft overigens een verschuiving van het kas- en verplichtingenbudget over de jaren, het totale budget wordt niet overschreden.

Verder zijn de uitgaven voor de klachtenafhandeling vooraf moeilijk te ramen omdat van tevoren niet duidelijk is hoeveel klachten er zullen worden ontvangen. Voorts zijn de uitgaven voor de uitbetaling van schadeclaims afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en de toekenning daarvan. Door een uitspraak van de Raad van State in april 2008 zijn beslissingen omtrent schadeclaims opgeschort totdat een speciaal daarvoor ingestelde adviescommissie haar advies heeft afgerond over de gevolgen van de uitspraak voor de beoordeling van toekomstige schadeclaims. De voorbereidende werkzaamheden inzake de behandeling van schadeclaims zijn wel voortgezet. Hierdoor zijn de uitgaven en de betalingsverplichtingen fors lager dan begroot.

De lagere ontvangstenrealisatie is voornamelijk veroorzaakt door het aantal verminderde vliegbewegingen als gevolg van de economische crisis. Hierdoor zijn de heffingen eveneens afgenomen.

De aanpassing van de raming voor de vastlegging van betalingsverplichtingen hangt samen met de lagere realisatie van de uitgaven op met name GIS 3 en de behandeling en uitbetaling van schadeclaims (zie ook hierboven).

Verder is er in de begroting, met betrekking tot de subsidie bodemsanering NS-percelen, ten onrechte van uitgegaan dat het contract in 2009 zou worden verlengd. De huidige periode loopt echter tot en met 2010. In dat laatst genoemde jaar wordt de periode weer voor 5 jaar verlengd. Het voor dit doel bestemde verplichtingenbudget moet dan ook worden doorgeboekt naar 2010.

4. De betalingsverplichtingen met betrekking tot satellietwaarnemingen zijn met ingang van 1 januari 2009 ondergebracht in het agentschap KNMI. Dit heeft tot gevolg gehad dat de in voorgaande jaren aangegane en nog lopende betalingsverplichtingen van in totaal ca. € 95 mln. in het verslagjaar zijn afgeboekt. Doordat voor deze negatieve bijstellingen binnen het begrotingsartikel geen compensatie beschikbaar was, is de realisatie op nihil gesteld.

5. De hogere bijdrage ten laste van de begroting van VenW aan het Infrastructuurfonds is het gevolg van

– bijdragen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ten behoeve van ICES natte infrastructuur, verkenning Zuidwestelijk Deltaprogramma, eindafrekening Proses en onderzoeksrapport ecologische monitoring Wind op Zee) en

– een overboeking in verband met de inzet van subsidie ten behoeve van concessiefee NS (afspraak in het kader van Mandje Spoor).

In 2009 zijn de verplichtingen vastgelegd voor de betalingen in het kader van de BDU in het jaar 2010. Daarbij bleek de verplichtingenbehoefte lager te zijn dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Bij Voorjaarsnota 2010/Begrotingsvoorbereiding 2011 zal worden bezien of verdere aanpassing van de verplichtingenramingen noodzakelijk is.

6. Naast een aantal relatief kleine overboekingen naar andere ministeries en andere onder VenW ressorterende diensten, wordt de lagere kasrealisatie op dit centrale begrotingsartikel voornamelijk veroorzaakt door:

– Vertraging van de nieuwe campagne Spoedaanpak;

– Lagere uitgaven voor onderzoek, corporate- en arbeidsmarktcommunicatie en materiele uitgaven;

– Lagere personele uitgaven in verband met vacatures en een versnelde invulling van een deel van de personele taakstelling;

– Verschuiving van de verwachte uitgaven van het inspraakpunt naar 2010;

– Het uitblijven van enkele (interne) doorbelastingen en

– minder kosten voor de gezamenlijke bedrijfsvoering dan oorspronkelijk verwacht.

Anderzijds zijn meer uitgaven verricht door een overloop van betalingen uit 2008 en doordat doorberekening aan derden van in 2009 gemaakte kosten niet tijdig in dat jaar zijn ontvangen.

De lagere uitgavenrealisatie op het budget ten behoeve van het regeringsvliegtuig is het gevolg van lagere dan verwachte kosten voor de modificatie van het vliegtuig, lagere onderhoudskosten en minder vliegbewegingen.

De ontvangsten uit de exploitatie van het vliegtuig zijn met ruim € 0,4 mln. toegenomen in verband met een afrekening van de vliegkosten over 2008.

De aanpassing van de ontvangstenraming betreft verder deels een correctie op in de Najaarsnota aangebrachte hogere ontvangsten afkomstig van de ministeries van VWS en SZW voor afgesloten dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van ICT, E-Inspecties en inhuurbudget. De daarmee verband houdende kosten zijn door middel van een overboeking van begrotingsgelden naar de begroting van VenW overgeboekt in plaats van een boeking ten gunste van de ontvangsten.

Voor een ander deel zijn de geraamde inkomsten minder dan geraamd omdat een aantal doorberekening aan derden voor (ICT) dienstverlening niet tijdig in 2009 is ontvangen.

Als laatste kan worden genoemd een lagere bijdrage uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking voor de projecten Leven met Water, Auto van de Toekomst en Transumo. Voor het project Biobrandstoffen is echter meer uit het FES opgevraagd.

De aanpassing van de raming voor de vastlegging van betalingsverplichtingen hangt samen met de lagere realisatie van de uitgaven en door negatieve bijstellingen van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen.

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

De beleidsartikelen

Artikel 31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 72 581 74 627 76 307 – 13 493 62 814
Uitgaven: 79 382 81 857 79 492 – 4 074 75 418
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie 32 356 38 202 32 578 – 2 114 30 464
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming 13 401 19 538 17 743 528 18 271
31.01.02 HGIS Partners voor Water 14 687 14 396 12 000 – 1 276 10 724
31.01.03 Leven met Water 4 268 4 268 2 835 – 1 366 1 469
31.02 Veiligheid 14 805 15 505 16 194 – 1 070 15 124
31.02.01 Hoogwaterbescherming 9 426 9 740 10 209 – 685 9 524
31.02.02 Kust 1 973 1 816 1 955 – 385 1 570
31.02.03 Inspectie VenW 3 406 3 949 4 030 0 4 030
31.03 Waterkwantiteit 3 613 2 418 2 610 – 221 2 389
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw 3 613 2 418 2 610 – 221 2 389
31.04 Waterkwaliteit 28 608 25 732 28 110 – 669 27 441
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water 21 627 18 510 19 797 – 929 18 868
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie 3 313 3 554 3 936 260 4 196
31.04.03 Inspectie VenW 3 668 3 668 4 377 0 4 377
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         9 454
– Agentschapsbijdragen         26 310
– Restant         39 654
31.09 Ontvangsten 570 570 570 504 1 074

Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 51 411 52 636 53 157 3 182 56 339
Uitgaven: 54 411 55 956 54 412 1 359 55 771
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. 48 850 49 592 47 660 1 109 48 769
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 1 811 1 811 1 707 – 86 1 621
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 4 609 4 609 4 698 – 205 4 493
32.01.03 Gedragsbeinvloeding 26 379 24 562 22 257 1 400 23 657
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 0 0 0 0 0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 16 051 18 610 18 998 0 18 998
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. 5 471 6 276 6 661 142 6 803
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 201 0 56 261 317
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» 218 419 428 – 179 249
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat 5 052 5 857 6 177 60 6 237
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren 90 88 91 108 199
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 27 27 27 80 107
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV 63 61 64 28 92
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         2 992
– Agentschapsbijdragen         26 088
– Restant         26 691
32.09 Ontvangsten 3 700 3 700 3 700 – 2 382 1 318

In 2009 zijn in het kader van optimale veiligheid ten laste van artikel 32 de volgende subsidies verstrekt:

Connekt Organisatie I&C drive € 917 750;

CBR Bromfietsexamens € 833 000;

Connekt Dode hoekdetectie systeem € 646 836;

ANBO Onderzoek oudere verkeersdeelnemers € 122 200;

ANBO Gehandicaptenvoertuigen in gebruik € 110 560;

ANBO Blijft veilig mobiel € 682 396;

WHO Bijdrage Fund € 50 000;

Fietsersbond Campagne hinderlijk gedrag in het verkeer € 593 000;

Nationaal Instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, Ga voor gezond € 250 000;

ANWB Bewegwijzering € 75 000.

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 46 147 50 601 54 973 – 267 54 706
Uitgaven: 47 747 53 245 57 827 – 1 011 56 816
33.01 Externe veiligheid 7 847 9 910 10 284 – 1 172 9 112
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen 3 572 4 461 5 520 139 5 659
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens 393 1 159 386 – 42 344
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol 1 320 1 320 1 348 – 1 269 79
33.01.04 IVW-domein goederenvervoer 2 562 2 970 3 030 0 3 030
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart 16 682 18 234 18 153 – 252 17 901
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart 2 163 1 453 1 426 – 150 1 276
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 892 1 106 636 – 73 563
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren 614 654 447 – 64 383
33.02.04 IMO (HGIS) 416 416 329 – 2 327
33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij en visserij 12 597 14 605 15 315 37 15 352
33.03 Veiligheid luchtvaart 22 427 24 328 28 619 514 29 133
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart 1 619 1 098 2 253 54 2 307
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) 1 365 1 365 1 210 0 1 210
33.03.03 Internationaal 4 250 1 250 429 23 452
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaart-operationele- en luchtvaarttechnische bedijven 15 193 17 615 21 327 437 21 764
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES 0 3 000 3 400 0 3 400
33.03.06 Galileo Supervisory Authority 0 0 0 0 0
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring 791 773 771 – 101 670
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 449 431 415 – 87 328
33.04.02 Beveiliging luchtvaart 278 278 289 – 33 256
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen 0 0 0 0 0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen 64 64 67 19 86
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer 0 0 0 0 0
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         4 389
– Agentschapsbijdragen         45 660
– Restant         6 767
33.09 Ontvangsten 0 0 122 0 122

Artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 83 437 75 335 116 365 97 143 213 508
Uitgaven: 87 784 88 970 108 353 – 2 119 106 234
34.01 Netwerk weg 6 287 7 718 15 997 688 16 685
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 3 039 4 294 10 652 1 056 11 708
34.01.02 Beheer en onderhoud 86 86 88 48 136
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 0 0 0 0 0
34.01.04 Benutting en aanleg 602 602 2 626 – 223 2 403
34.01.05 Verkeersmanagement 0 0 0 0 0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 874 781 635 – 193 442
34.01.07 IVW 1 686 1 955 1 996 0 1 996
34.02 Netwerk vaarwegen 2 299 2 246 2 281 – 45 2 236
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen 2 299 2 246 2 281 – 45 2 236
34.03 Netwerk spoor 42 666 47 963 49 702 – 5 664 44 038
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 913 913 947 87 1 034
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet 635 635 660 86 746
34.03.03 Beheer overig 558 558 580 80 660
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 39 808 45 007 46 646 – 5 878 40 768
34.03.05 Vervoer overig 137 137 142 – 39 103
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv. 0 0 0 0 0
34.03.07 IVW 615 713 727 0 727
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer 36 532 31 043 40 373 2 902 43 275
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 5 138 4 317 3 088 1 105 4 193
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio’s 6 888 888 621 147 768
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties 3 367 2 109 6 973 – 395 6 578
34.04.04 Stimulering martwerking OV 8 090 8 015 12 703 1 079 13 782
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV 775 775 490 – 211 279
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi 1 772 2 763 2 784 427 3 211
34.04.07 IVW 10 502 12 176 13 714 750 14 464
34.04.08 Regionale bereikbaarheid 0 0 0 0 0
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         15 187
– Agentschapsbijdragen         22 022
– Restant         69 025
34.09 Ontvangsten 98 98 98 890 988

In 2009 zijn de volgende subsidies verstrekt in het kader van artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd:

NS Extra treindienst Lelystad–Schiphol € 9,696 mln.;

TU Delft, afronding 1e trap project Superbus € 2 mln.;

Stichting OPC Uitvoering activiteitenprogramma 2010 € 0,3 mln.;

Rover, bekostiging beleidsmedewerkers 2010–2012 € 0,3 mln.

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 63 518 66 829 82 370 – 4 816 77 554
Uitgaven: 69 578 83 189 88 436 – 1 909 86 527
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens 4 858 7 057 9 000 – 1 874 7 126
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol 50 50 51 – 46 5
35.01.02 Luchthavens en omgeving 3 061 3 179 6 282 – 1 377 4 905
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid 0 0 0 0 0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 0 0 0 0 0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 1 240 3 240 2 066 – 451 1 615
35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol 507 588 601 0 601
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens 2 527 3 036 2 328 – 387 1 941
35.02.01 Verbetering martkwerking 1 225 1 696 1 050 – 205 845
35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden 701 633 560 – 134 426
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 601 707 718 – 48 670
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart 31 969 31 472 43 785 – 451 43 334
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 25 169 25 080 36 764 – 883 35 881
35.03.02 Luchtruim 2 572 2 642 2 343 – 369 1 974
35.03.03 Marktordening en markttoegang 2 079 1 258 2 052 801 2 853
35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim en luchtvaart-operationele bedrijven 2 149 2 492 2 626 0 2 626
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer 30 224 41 624 33 323 803 34 126
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie 5 485 5 998 5 470 – 678 4 792
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart 6 054 7 245 5 911 – 587 5 324
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 4 523 6 383 3 884 343 4 227
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 4 201 4 007 5 698 121 5 819
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 9 793 17 793 12 158 1 604 13 762
35.04.06 IVW-domein goederenvervoer 168 198 202 0 202
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         14 578
– Agentschapsbijdragen         7 099
– Restant         64 850
35.09 Ontvangsten 11 276 11 276 11 636 – 1 768 9 868
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat 2 042 2 042 2 042 834 2 876
35.09.02 Overige ontvangsten 9 234 9 234 9 594 – 2 602 6 992

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 80 654 85 924 99 843 – 36 061 63 782
Uitgaven: 107 945 97 368 74 378 – 9 694 64 684
36.01 Leefomgeving hoofdwegen 26 839 38 005 24 857 349 25 206
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 791 791 1 762 – 651 1 111
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 2 463 5 292 4 648 0 4 648
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 14 351 22 679 12 463 845 13 308
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit 1 082 1 082 1 103 – 168 935
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 148 148 150 25 175
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 8 004 8 013 4 731 298 5 029
36.02 Leefomgeving spoorwegen 9 152 9 152 9 155 2 9 157
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 0 0 0 0 0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor 76 76 79 2 81
36.02.03 Bodemsanering NS percelen 9 076 9 076 9 076 0 9 076
36.03 Luchtvaart 68 121 45 693 37 538 – 9 887 27 651
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS 11 641 12 655 12 972 – 2 264 10 708
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) 4 318 1 303 1 395 – 806 589
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) 31 000 19 000 9 662 – 2 016 7 646
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 905 975 994 – 754 240
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 202 20 24 – 24 0
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 17 291 8 001 8 371 – 3 306 5 065
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol 1 320 1 320 1 348 – 78 1 270
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 150 1 044 1 417 – 523 894
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens 0 0 300 – 112 188
36.03.10 Duurzame luchtvaart 786 786 453 – 4 449
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol 0 0 0 0 0
36.03.12 IVW-domein luchtvaarttechn.bedr.en luchth./luchtruim 508 589 602 0 602
36.04 Scheepvaart 3 833 4 518 2 828 – 158 2 670
36.04.01 Duurzame zeevaart 791 838 635 – 165 470
36.04.02 Duurzame zeehavens 315 315 222 – 41 181
36.04.03 Duurzame binnenvaart 2 155 2 702 1 295 – 32 1 263
36.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij 572 663 676 80 756
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         2 024
– Agentschapsbijdragen         2 013
– Restant         60 647
36.09 Ontvangsten 59 190 60 258 60 258 – 10 636 49 622
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 11 638 11 900 11 900 – 2 323 9 577
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 0 0 0 16 16
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 35 929 36 727 36 727 – 6 996 29 731
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 0 0 0 97 97
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 11 348 11 356 11 356 – 1 576 9 780
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 250 250 250 – 79 171
36.09.07 Overige ontvangsten 25 25 25 225 250

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 47 903 46 057 45 268 – 45 268 0
Uitgaven: 44 445 41 847 44 532 119 44 651
37.01 Weer, klimaat en seismologie 29 915 29 317 32 162 19 32 181
37.01.01 Weer 15 811 15 793 17 243 0 17 243
37.01.02 Klimaat 11 835 11 353 12 612 0 12 612
37.01.03 Seismologie 1 533 1 435 1 571 0 1 571
37.01.04 Contributie WMO (HGIS) 736 736 736 19 755
37.02 Aardobservatie 14 530 12 530 12 370 100 12 470
37.02.01 Aardobservatie 14 530 12 530 12 370 100 12 470
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         0
– Agentschapsbijdragen         43 796
– Restant         855
37.09 Ontvangsten 454 454 0 0 0

De niet beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 8 487 097 8 487 109 8 716 029 – 138 874 8 577 155
Uitgaven: 8 073 770 8 119 644 8 297 553 14 190 8 311 743
39.01 Bijdrage aan het IF 6 202 356 6 235 404 6 276 290 14 464 6 290 754
39.02 Bijdrage aan de BDU 1 871 414 1 884 240 2 021 263 – 274 2 020 989
39.09 Ontvangsten 0 0 0 1 1

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 1 116 257 973 – 990 990 0
Uitgaven: 1 116 257 973 – 990 990 0
40.01 Programmauitgaven 1 116 257 973 – 990 990 0
waarvan Verzameluitkering VenW 0 0 0 0 0

Artikel 41 Ondersteuning functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteuning functioneren VenW Stand ontwerp-begroting Stand 1e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutaties 3e suppletore begroting Stand 3e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3 en 4)
Verplichtingen 203 064 216 546 254 237 – 15 726 238 511
Uitgaven: 228 054 246 718 279 951 – 7 153 272 798
41.01 Centrale diensten 143 647 140 090 147 592 – 3 962 143 630
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW 9 524 9 687 11 438 – 2 160 9 278
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW 35 532 40 615 54 886 3 537 58 423
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 9 022 8 246 7 982 – 1 058 6 924
41.01.04 Internationaal beleid VenW 0 0 0 39 39
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering 9 662 9 405 9 422 – 833 8 589
41.01.06 Financial en operational auditing 6 672 6 524 7 069 788 7 857
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 4 305 4 481 5 288 – 710 4 578
41.01.08 HGIS-gelden 2 365 2 365 2 365 – 117 2 248
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden 59 568 52 867 44 766 – 2 128 42 638
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit 6 997 5 900 4 376 – 1 320 3 056
41.02 Shared Service Organisatie 60 853 87 557 108 809 – 557 108 252
41.02.01 ICT-dienstverlening 6 725 17 839 34 619 – 888 33 731
41.02.02 Facilitaire dienstverlening 34 944 40 391 44 398 – 227 44 171
41.02.03 Personele dienstverlening 9 778 14 306 15 145 1 403 16 548
41.02.04 Financiële dienstverlening 3 473 9 944 9 786 – 1 422 8 364
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling 5 933 5 077 4 861 577 5 438
41.03 Algemene uitg. departementale onderd. 23 554 19 071 23 550 – 2 634 20 916
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO 5 613 8 653 11 039 – 1 281 9 758
41.03.02 Personeel en materieel DGMo 6 046 2 831 3 127 761 3 888
41.03.03 Personeel en materieel DGLM 7 886 5 349 7 243 – 1 788 5 455
41.03.04 Personeel en materieel DGW 4 009 2 238 2 141 – 326 1 815
Van totale uitgaven:          
– Apparaatsuitgaven         240 851
– Agentschapsbijdragen         8 122
– Restant         23 825
41.09 Ontvangsten 15 085 41 010 39 290 – 4 173 35 117
Licence