Base description which applies to whole site
+

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2009. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2009.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2009 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgaveblz.
   
1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid5
2.1.Tabel budgettaire gevolgen van beleid5
2.2.De artikelen5
 1:  Wetgeving en controle Eerste Kamer5
 3:  Wetgeving en controle Tweede Kamer9
 2:  Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement16
 4:  Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer18
 10: Nominaal en onvoorzien20
   
3.Het verdiepingshoofdstuk21

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Indeling van de begroting

Deze begroting is opgebouwd uit 4 beleidsartikelen en 1 niet-beleidsartikel. In beleidsartikel 1 komt de Eerste Kamer aan bod. De beleidsartikelen 2, 3 en 4 betreffen de Tweede Kamer.

De beleidsartikelen 1 en 3 zijn ingedeeld in de volgende paragrafen:

1. Algemene doelstelling

2. Speerpunten 2009

3. Context

4. Succesfactoren

5. Tabel budgettaire gevolgen van beleid en begrotingsvoorstellen College/kabinetsstandpunt

6. Operationele doelstellingen

7. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Bovengenoemde indeling wijkt in verband met de bijzondere staatsrechtelijke positie van de Staten-Generaal op enkele punten af van het (voorgeschreven) sjabloon/richtlijnen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Speerpunten

De Staten-Generaal kennen geen gezamenlijke beleidsagenda. In navolging van de ontwerpbegrotingen voor 2006 e.v. is bij de beleidsartikelen 1en 3 een paragraaf Speerpunten 2009 opgenomen. Deze dient als tegenhanger van de (departementale) beleidsagenda.

Context

Vanwege de staatsrechtelijke positie van de Staten-Generaal als Hoge Colleges van Staat is ervoor gekozen om de paragraaf «verantwoordelijkheid van de minister» te vervangen door de paragraaf met de ruimere omschrijving «context».

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsvoorstellen/kabinetsstandpunt

Ingevolge de beheersafspraken die gelden tussen de Staten-Generaal en de minister van BZK wordt in deze subparagraaf zowel de begrotingsvoorstellen van het College als het daarbijbehorende kabinetsstandpunt inzichtelijk gemaakt.

Juridisch verplicht

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

De Staten-Generaal geven in deze paragraaf de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Voor de goede orde wordt vermeld dat tussen de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet afspraken zijn gemaakt over het financieel beheer.

Uitgangspunt daarbij is dat de Eerste- en Tweede Kamer in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich strikt beperkt tot de verantwoordelijkheden waarop deze aanspreekbaar is op basis van de Comptabiliteitswet (CW 2001). Controle achteraf is daarbij het vangnet om te beoordelen of de Colleges en Kabinetten bij hun beheer binnen de grenzen blijven die de CW stelt. Daartoe worden de administraties van de jaarlijks gecontroleerd door de Auditdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze controle strekt zich ook uit tot de administratieve organisatie.

Afwijkende indeling artikel 2 en 4

Voor de artikelen 2 en 4 van de Tweede Kamer is gekozen van een afwijkende opbouw om herhaling van speerpunten en algemene/operationele doelstellingen (zie artikel 3) te voorkomen.

Niet numerieke volgorde artikelen Tweede Kamer

Omdat artikel 3 het centrale artikel van de Tweede Kamer betreft is artikel 3 in deze ontwerpbegroting voor artikel 2 geplaatst.

In zijn algemeenheid geldt dat in geval een paragraaf niet is ingevuld deze geheel is weggelaten.

2. HET BELEID

2.1. Overzicht tabel budgettaire gevolgen van beleid

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
 200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008127 306125 090124 510118 143118 109118 109
Mutaties 1e suppletore begroting 20086 7925 6455 6065 5995 6135 613
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:02 8331464 2775 7274 663
1 Wetgeving en controle Eerste Kamer198546355408408408
2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement884865846884884384
3 Wetgeving en controle Tweede Kamer1 7014 5001 6184 9226 3715 807
4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer16– 472– 472– 472– 472– 472
10 Nominaal en onvoorzien SG– 2 799– 2 606– 2 201– 1 465– 1 464– 1 464
Stand ontwerp-begroting 2009134 118133 588130 282128 039129 469128 405
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
 200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 20082 4522 4522 4522 4522 4522 452
Mutaties 1e suppletore begroting 20082300000
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:1022222
Stand ontwerp-begroting 20092 4852 4542 4542 4542 4542 454

2.2. De artikelen

ARTIKEL 1: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE KAMER

1. Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De Eerste Kamer heeft door haar samenstelling en bevoegdheden een eigen plaats en taak in het politieke bestel. De taken zijn het toetsen van wet- en regelgeving op kwaliteit en controle van het regeringsbeleid. De Eerste Kamer toetst de regeringsinzet bij de totstandkoming van Europese regelgeving, die bepalend is voor veel nationale wetgeving.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie

2. Speerpunten voor 2009

De strategische ambities van de Huishoudelijke Commissie, het College van Senioren en de Griffier inzake de werkwijze en organisatie van de Eerste Kamer zijn voor de periode 2008–2011 weergegeven in het Werkplan Eerste Kamer als vervolg op de notitie De Kanteling, die in november 2003 formeel is vastgesteld.

Hierin zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. versterking van de inhoudelijke ondersteuning aan leden en commissies op het terrein van de toetsing van wetgeving en de controle van het regeringsbeleid,

2. actief zichtbaar maken ten behoeve van burgers, maatschappelijke organisaties en andere instellingen, bestuur en media van de wijze waarop de Kamer haar taken vervult;

3. verbetering facilitering kamerleden.

In het kader van de actieve zichtbaarheid en verantwoording over de taken en de uitvoering daarvan, wordt verder geïnvesteerd in de informatievoorziening, de voorlichting en in publiciteitsactiviteiten.

De Eerste Kamer werkt aan de verbetering van haar huisvesting. Daartoe wordt in 2009 een start gemaakt met de verbouwing van de Mauritstoren. Voorts organiseert de Eerste Kamer in het jaar 2009 de jaarvergadering van de Association of European Senates.

3. Context

De Eerste Kamer vormt de laatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. De mede-actoren zijn respectievelijk de Ministerraad, Raad van State en de Tweede Kamer.

In de controle op het regeringsbeleid is de regering de belangrijkste mede-actor. Omdat steeds meer regelgeving in Europees verband tot stand komt, is de Eerste Kamer in toenemende mate vroegtijdig betrokken bij het overleg met de regering over nieuwe Europese regelgeving.

4. Succesfactoren

Omdat de Eerste Kamer in het wetgevingproces de laatste schakel in de keten vormt, is haar taakuitvoering afhankelijk van het aanbod van wetsvoorstellen, en van de kwaliteit van het werk dat door de voorafgaande actoren is verricht.

5. Budgettaire gevolgen van beleid

5a. Begrotingsvoorstellen/Kabinetsstandpunt

De begrotingsvoorstellen die de Eerste Kamer heeft ingediend voor de ontwerpbegroting 2009, zijn reeds toegekend bij de eerste suppletore begroting 2008.

5b. Budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer200820092010201120122013
Verplichtingen10 29810 35810 10510 07410 07310 073
Uitgaven10 29810 35810 10510 07410 07310 073
1. apparaat6 3336 3956 1436 1116 1116 111
2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer3 9223 9203 9193 9203 9193 919
3. verenigde vergadering434343434343
Ontvangsten1107979797979

6. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling

Verdere ontwikkeling van wetgevingsdossiers

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en de controle op het regeringsbeleid.

Activiteit 2009

Scholing van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten.

Operationele doelstelling

Versterking van de informatievoorziening

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan het kunnen leveren van snelle en volledige informatie aan de diverse doelgroepen.

Activiteiten 2009

• Verdere verbetering van de Eerste Kamer-website.

• Doorontwikkelen pro-actief mailsysteem voor doelgroepen.

• Doorontwikkeling educatieve website «Derde Kamer» (in samenwerking en co-financiering met de Tweede Kamer).

Operationele doelstelling

Intensivering van publiciteit en representatie

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de zichtbaarheid van de Eerste Kamer, en aan een actieve verantwoording over de taakuitoefening.

Activiteiten 2009

• Uitbrengen jaarbericht over de periode 2007–2008 en andere publicaties met betrekking tot het werkterrein van de Eerste Kamer.

• Gericht inviteren van relevante actoren en doelgroepen.

• Jaarvergadering Association of European Senates.

Operationele doelstelling

Vergroten van de toegankelijkheid van het Eerste Kamer-gebouw

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van de Eerste Kamer als instituut en doet recht aan het openbare karakter daarvan.

Activiteiten 2009

• Verdere uitbreiding van de openstelling voor publiek.

• Aanpassen van het beveiligingsniveau aan de huidige normen.

Operationele doelstelling

Versterking van de ICT-voorzieningen

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan een hedendaagse informatie- en communicatie infrastructuur, waarmee leden en ambtenaren effectief hun werk kunnen doen.

Activiteiten 2009

Upgraden ICT-infrastructuur.

7. Bedrijfsvoeringsparagraaf

In het licht van de strategische ambities zoals weergegeven in De Kanteling, is de structuur van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer ingrijpend gewijzigd. De nieuwe organisatiestructuur is formeel per 1 november 2005 in werking getreden, en de reorganisatie is lopende het jaar 2006 verder afgerond.

Voor 2009 zijn voor de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering de volgende doelstellingen en prestatie-indicatoren relevant:

a. Doorontwikkeling van de ondersteuning aan leden en commissies.

Het betreft hier de doorontwikkeling van de kerntaak van de ambtelijke organisatie: het leveren van een effectieve en optimale ondersteuning aan haar leden en commissies op velerlei gebied: inhoudelijk, organisatorisch en publicitair.

Prestatie-indicator: tevredenheid van de leden over het geheel van de dienstverlening.

Streefniveau 2009: kwalificatie «goed».

b. Versterken van het financieel en materieel beheer.

In de accountantsverklaring over de jaarrekening 2007 is kritisch geoordeeld over een aantal aspecten in het financiële en materiele beheer van de Eerste Kamer. Hiervoor is in 2008 een verbeteringstraject ingezet dat in 2009 doorloopt. In 2009 zal naar alle waarschijnlijkheid overgegaan worden op een nieuw financieel systeem.

Prestatie-indicator: ordentelijk financieel en materieel beheer.

Streefniveau 2009: een positief oordeel van de accountant in diens goedkeurende verklaring.

c. Het faciliteren van Kamerleden.

In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de verbetering van huisvesting, ICT-ondersteuning en digitalisering van de stukkenstroom.

Prestatie-indicator: flexibele werkplekken in de Mauritstoren.

Streefniveau 2009: gerealiseerd.

ARTIKEL 3: WETGEVING EN CONTROLE TWEEDE KAMER

1. Algemene doelstelling

Taak van de Tweede Kamer

Als volksvertegenwoordiger heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: het controleren van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de Grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (Grondwetsgeving) en enkele andere Grondwets- en wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer heeft als missie het ondersteunen van het constitutioneel proces en wil dit verder te versterken door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteit, zoals door de Kamer bepaald, is daarbij leidend voor de ambtelijke organisatie.

Het constitutioneel proces in de Tweede Kamer kenmerkt zich door een van jaar tot jaar toenemende complexiteit. Het aantal te behandelen onderwerpen neemt toe, de diepgang en omvang van de te beoordelen informatie wordt groter en de belangstelling vanuit de media en van de kant van belanghebbenden zorgen voor een toegenomen tijdsklem. Daarmee stijgt eveneens de druk op de Kamerleden en de ondersteunende functies.

Het Bureau Wetgeving

Tot 1 september 2005 bestond het Bureau Wetgeving uit drie fte’s. Sindsdien heeft de samenwerking van het Bureau Wetgeving met de Academie voor Wetgeving vaste vormen aangenomen. In het najaar 2008 wordt bezien of de huidige formatie (vier fte’s wetgevingsjuristen, één ondersteunend medewerker, twee vaste studenten van de Academie voor Wetgeving, en een of twee tijdelijke stagiaires van de Academie voor Wetgeving) herzien moet worden met het oog op de toegenomen vraag van interne ondersteuning bij het opstellen van amendementen en initiatiefvoorstellen.

Op dit punt is van belang dat ook wordt onderzocht of de Aanwijzingen voor de Regelgeving op het gebied van ambtelijke ondersteuning van ministeries bij het schrijven van amendementen en initiatiefvoorstellen verbeterd kan worden.

2. Speerpunten 2009

Gegeven de algemene doelstelling worden jaarlijks accenten gelegd. De speerpunten voor 2009 zijn:

1. Versterken van de onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer.

2. Verdere optimalisering van EU-ondersteuning.

3. Samenhangende informatievoorziening en inbedding van interne en externe communicatie.

4. Het Huis voor Democratie en Rechtstaat.

5. Energiebesparing.

6. Taakstelling en uitbesteding taken.

7. Versterking van de financiële functie voor de werkorganisatie.

8. Verdere optimalisering van personeelsbeleid.

De speerpunten 2009 worden in paragraaf 4 nader toegelicht.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3a. Begrotingsvoorstellen

Dit voorstel omvat het volgende:

Begrotingsvoorstellen (in € 1 000)
Omschrijving200820092010201120122013
1. ICT budget   4 0714 9714 971
2. Voorstellen gehonoreerd bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 20083 0832 2262 2552 2712 2862 272
3. Taakstelling 5% personeel/taakstelling materieel– 184– 368– 737– 1 475– 1 475– 1 475
4. Budgetverschuiving 2 500  550 
5. Apparaatskosten Griffie IB 472472472472472
Totaal2 8994 8301 9905 3396 8046 240

Ad 1 ICT budget

In de begroting van de Tweede Kamer wordt vanaf 2011 een aanvullend, structureel budget genomen ten behoeve van ICT-projecten.

Ad 3 Taakstelling 5% personeel, extra taakstelling materieel

De op de Tweede Kamer van toepassing zijnde taakstellingen worden ingevuld ten laste van artikel 3. Deze taakstelling stond eerder op artikel 10 nominaal en onvoorzien.

Ad 4 Meerjarige budgetverschuiving

BBRA (overgangsregeling ambtenarenreglement Staten-Generaal)

De financiering van de «overgangsregeling ambtenarenreglement Staten-Generaal» noopt in beginsel tot het jaarlijks doorschuiven van een deel van het personeelsbudget naar het volgende jaar. Bij gelegenheid van de Najaarsnota 2007 is deze verschuiving meerjarig doorgevoerd, resulterend in een toevoeging van € 0,550 mln. aan het budget voor 2012. Ter financiering hiervan is het budget van de Kamer bij gelegenheid van de Najaarsnota 2007 met eenzelfde bedrag verlaagd.

ICT

De post budgetverschuiving ICT (toevoeging aan het budget voor 2009) is de tegenhanger van de eerdere uitgavenverlaging ICT bij Najaarsnota 2007.

Ad 5 Apparaatskosten Griffie IB

Ter uitvoering van het besluit van de Gemengde Commissie van Toezicht op de Griffie voor de Interparlementaire Betrekkingen om het bevoegde gezag over de griffie te doen overgaan naar de Griffier van de Tweede Kamer wordt in 2008 een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Eerste Kamer. De feitelijke overgang van de medewerkers van de Griffie IB naar de organisatie van de Tweede Kamer vindt eveneens in 2008 plaats.

Begrotingstechnisch wordt dit verwerkt door met ingang van 2009 € 472 000 structureel te herschikken van artikel 4.2 «apparaat Griffie interparlementaire betrekkingen» naar dit artikel.

3b. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Het bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
3: Wetgeving en controle Tweede Kamer200820092010201120122013
Verplichtingen88 86889 32586 82483 53584 98384 419
Uitgaven88 86889 32586 82483 53584 98384 419
1. apparaat63 89364 34561 84558 55360 00159 437
2. onderzoeksbudget1 0571 0571 0571 0581 0581 058
3. drukwerk2 8032 8032 8032 8032 8032 803
4. fractiekosten20 69220 69720 69620 69820 69820 698
5. uitzending leden423423423423423423
Ontvangsten2 0662 0662 0662 0662 0662 066

4. Operationele doelstellingen

Voor het jaar 2009 is door de Tweede Kamer gekozen voor de volgende speerpunten:

1. Versterken van de onderzoeksfunctie van de Kamer

De versterking van de onderzoeksfunctie heeft begin 2008 verder vorm gekregen door de fusie van het Onderzoek- en Verificatiebureau en de staf van de commissie voor de Rijksuitgaven. In 2008 is vooral geïnvesteerd in het opbouwen en vormgeven van de nieuwe dienst. De kwantitatieve doelstelling voor 2008 wordt in 2009 verder aangescherpt. De productie zal naar verwachting 10% stijgen. Voorts worden ook de kwalitatieve ambities aangescherpt. De procedures voor de interne kwaliteitscontrole worden getoetst en zonodig verbeterd. In 2009 vindt ook een eerste evaluatie plaats van de BOR.

2. EU-ondersteuning

Het Presidium zet in op de verdere tenuitvoerlegging van de voorstellen uit het rapport «Parlement aan Zet» uit 2006. In 2009 zal een midterm review plaats vinden van de gekozen opzet van EU-ondersteuning door commissieadviseurs. Verder zal de inwerkingtreding van het EU-hervormingsverdrag met een grotere rol voor nationale parlementen (de zogenaamde gele/oranje kaart procedure) extra inzet vergen van de permanente vertegenwoordiging van de Staten-Generaal in Brussel en de EU-ondersteuning van de commissies.

3. Samenhangende informatievoorziening en inbedding in- en externe communicatie

In 2008 wordt het programma DAGO (Dienst Automatisering Groot Onderhoud) uitgevoerd (motie-Aptroot c.s. (30 996, nr. 15)). Dit programma beoogt een ingrijpende vernieuwing van de ICT infrastructuur van de Kamer. In 2009 worden de laatste onderdelen van dit programma afgerond. Gedurende 2009 zal de DA-dienstverlening verder worden geborgd en de organisatie geprofessionaliseerd. Hiertoe is het programma Kwaliteitsverbetering DA opgestart.

De operationele onderdelen van e-parlement (website, VIP, Autonomy, Toezeggingen) leveren al bijzonder veel digitaal beschikbare informatie op. Met het operationeel worden van CC-Connect, Parlis en VLOS neemt de hoeveelheid beschikbare informatie snel toe. Het voordeel van deze grote hoeveelheid beschikbare informatie uit de e-parlementketen kan snel omslaan in een nadeel, als de eindgebruiker door de bomen het bos niet meer ziet. Het is dan ook van groot belang dat de eindgebruiker de informatie uit deze keten steeds in samenhang gepresenteerd krijgt en benaderbaar vanuit voor die gebruiker logische ingangen. In 2009 wordt deze samenhangende informatievoorziening verder geborgd en uitgebouwd.

Inbedding interne- en externe communicatie

In 2008 is een begin gemaakt met een meer proactieve benadering van het publiek. Openbare activiteiten van commissies vormen in dit opzicht de kapstok. Ten behoeve van dit speerpunt vindt doorontwikkeling plaats van diverse communicatiemiddelen, met nadruk op de websites (thema/commissie/jongeren). Het voorlichtingsprogramma en interactiviteit, zowel virtueel als fysiek, staan daarbij voorop. Doel is de werkwijze van de Kamer meer bekendheid te geven en zoveel mogelijk te laten beleven. Trefwoorden in dit verband zijn begrip, waardering en actieve betrokkenheid. De strategische samenwerking met externe partners zal worden versterkt ten einde kennis en capaciteit te bundelen. In dit kader zal ook een bijdrage worden verstrekt aan de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof.

In aanmerking nemend dat de website straks vier jaar bestaat, zal een (evaluatie)onderzoek plaatsvinden naarwww.tweedekamer.nlvoor mogelijke aanpassingen in indeling, vorm en inhoud in 2010. Het informatieaanbod wordt met de komst van Parlis aanzienlijk uitgebreid. Inhoudelijk en technisch wordt de site complexer. Het is nodig de website toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor een breed publiek1, conform de eisen van de tijd. Dit past in de ambitie datwww.tweedekamer.nldé portal is voor parlementaire informatie.

4. Het Huis voor Democratie en Rechtstaat

De Tweede Kamer wil nauw betrokken zijn bij de totstandkoming en het functioneren van het Huis van de Democratie en Rechtstaat.

5. Energiebesparing

De Kamer aanvaarde bij de behandeling van de Raming voor 2008 een motie van het lid Duyvendak waarin werd opgeroepen om tot verdere energiebesparing bij de Kamer te komen. De Tweede Kamer doet al veel aan energiebesparing en participeert in een aantal energievriendelijke initiatieven (warmteterugwinning, gebruik van stadsverwarming, zonnepanelen, bewegingssensoren e.d.).

Technisch gezien is er op enkele onderdelen nog winst te behalen bijvoorbeeld door de introductie van een derde zogenoemde veegpuls en door toepassing van led-verlichting. Het dag- en gevelproject, wat de gebouwen beter weerbaar tegen ongewenst bezoek moet maken, heeft als spin off dat de isolatie van de gebouwen daardoor ook aanmerkelijk verbetert. De grootste bijdrage aan energiebesparing moet evenwel gevonden worden in het gedrag van «de bewoners» van de Tweede Kamer. Nog voor de zomer van 2008 wordt een campagne ingang gezet, gericht op het bevorderen van energiebewust gedrag.

6. Taakstelling en uitbesteding taken

Bij de vaststelling van de Raming voor 2008 heeft de Kamer bij motie aan het Presidium gevraagd om met behulp van externe deskundigen de organisatie van de Tweede Kamer door te lichten op doelmatigheid (motie-Schinkelshoek c.s. 30 996, nr. 10). Dit heeft, na een aanbestedingstraject, geleid tot een opdracht aan Bureau Berenschot. De uitkomsten van de door dit bureau verrichte «quick scan naar de doelmatigheid van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer» is dat het met de doelmatigheid van de werkorganisatie op zich redelijk is gesteld, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn. Deze worden ter hand genomen.

Taakstelling

De Tweede Kamer zich heeft gecommitteerd aan een inkrimping van de formatie in 2012 met 28,3 fte’s. Dat is 5% van de formatie, die ultimo 1 januari 2007 580fte omvatte. Het Presidium laat het aan het Managementteam van de Tweede Kamer over om hieraan invulling te geven mits de dienstverlening er niet wezenlijk door wordt aangetast. De eerder op artikel 10 opgenomen efficiencytaakstelling van 5% is nu bij dit artikel opgenomen en ingevuld. Deze taakstelling omvat de volgende reeks:

 200820092010201120122013
Opbouw in fte3,5714,128,328,328,3
Bedrag€ 170 000€ 341 000€ 681 000€ 1 363 000€ 1 363 000€ 1 363 000

7. Versterking financiële functie van de werkorganisatie

De versterking van de financiële functie krijgt in 2008 verder zijn beslag door de afronding van de reorganisatie van de Stafdienst FEZ. Dit gaat gepaard met een versterking van de positie van de Afdeling Inkoop. Als gevolg van de grote toename van het aantal Europese aanbestedingen, in samenwerking met ministeries of zelfstandig uit te voeren, is structureel € 0,350 mln. noodzakelijk ter ondersteuning van het opstellen van (complexe) programma’s van eisen, alsmede ten behoeve van (juridische) begeleiding van het aanbestedingsproces.

Het project «van Aanvragen tot Betalen» leidt tot een stroomlijning van het gehele inkoop- en financiële proces van de ambtelijke organisatie. Naast kwaliteit- en efficiency-verbetering beoogt het ook een verbetering van de interne informatievoorziening. Onder de voorwaarde dat het proefdraaien bij de Facilitaire Dienst in het najaar van 2008 succesvol wordt afgerond, vindt organisatiebrede invoering in 2009 plaats. Evaluatie van de versterking van de financiële functie is voorzien na de peildatum van 1 juli 2009.

8. Verdere optimalisering personeelsbeleid

De HRM-strategie van de Stafdienst Personeel & Organisatie voor de periode 2008 – 2011 ziet toe op het vormgeven van optimale en duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers door een personeelsbeleid te voeren dat maatwerk levert. Deze strategie richt zich op de vier hoofdthema’s motivatie, betrokkenheid, competenties en gezondheid met als leidraad een kwalitatieve én kwantitatieve afstemming tussen organisatiedoelstellingen en medewerkers. In 2009 worden de onderstaande instrumenten ontwikkeld, ingezet en geoptimaliseerd:

• Beleid naar aanleiding van Preventief medisch onderzoek (pilot PMO in 2008 bij Schoonmaakonderhoud; vervolg in 2009);

• Management Development programma (2009 en verder);

• Training en ontwikkeling van medewerkers (continu proces);

• Medewerkeronderzoek naar betrokkenheid, motivatie en tevredenheid (2008 / 2009);

• Mobiliteitsbeleid, waaronder herziening detacheringbeleid (2009 en verder);

• Marktconform arbeidsvoorwaardenbeleid (een continue proces: input uit evaluatie arbeidsvoorwaardenafspraken 2003).

5. Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2003 2007) de uitgaven per artikelonderdeel binnen dit artikel als totaal en als gemiddelde per kamerzetel opgenomen.

Uitgavenoverzicht (x € 1 000)
Wetgeving en controle Tweede Kamer*20032004200520062007
– apparaatskosten43 95149 29453 97253 60658 662
– onderzoeksbudget508843222384529
– drukwerk3 7013 5172 8472 7933 030
– fractiekosten18 78318 52117 34718 93323 057
– uitzending leden267170140315244
– enquêtes611    
totaal artikel 367 82172 34574 52876 03185 522
gemiddeld per zetel452482497507570

* Het uitgavenverschil ten opzichte van 2003 vindt met name verklaring in de omstandigheid dat met ingang van 2004 de Dienst Verslag en Redactie onder dit artikel is opgenomen. Voorts spelen de toegenomen beveiligingskosten een rol.

De daling ten opzichte van 2005 is een saldoresultaat waarbij met name een aantal stelselwijzigingen een rol speelt.

De volgende cijfers dienen in hun context te worden bezien. Wetsvoorstellen die met blanco verslag en als hamerstuk zijn behandeld, tellen bijvoorbeeld in dit overzicht even zwaar als wetsvoorstellen die voorwerp zijn (geweest) van uitvoerig voorbereidend onderzoek en dagenlange plenaire vergaderingen.

Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer (in aantallen)
 2004200520062007
Vergaderingen    
Plenaire vergaderingen97106100106
Commissievergaderingen    
– openbaar801873714829
– besloten770711609592
Spoeddebatten18382943
Overige vergaderingen7 5316 6785 3217 569
Werkbezoeken commissies    
Binnenland54663245
Buitenland25232315
Wetsvoorstellen, moties en vragen    
Ingediende wetsvoorstellen275291269214
– initiatief wetsvoorstellen119239
– rijksbegrotingen18181820
– fondsen7787
– suppletore begrotingen68544546
In stemming gebrachte wetsvoorstellen*253183290262
Ingediende moties1 3091 4341 1701 968
– aangenomen*437513488601
– verworpen*568513432993
– ingetrokken55858489
– aangehouden*528538137
– gewijzigd6610974111
– in behandeling*6083
– vervallen711215434
Schriftelijke vragen2 1012 0451 7722 671
– beantwoord*2 1212 2252 0142 677
Mondelinge vragen989692113
Interpellaties5554

* waaronder ook in voorgaande jaren ingediende wetsvoorstellen, moties en vragen.

Ingediende moties per fractieAantalSchriftelijke vragen per fractieAantal
SP457SP668
VVD303PVV467
PVV255CDA409
CDA231VVD352
PvdA170PvdA288
Groenlinks165PVDD211
PVDD137GroenLinks207
D66121D66166
ChristenUnie83SGP68
SGP45ChristenUnie64
Verdonk1Verdonk3

6. Bedrijfsvoeringparagraaf

De accenten in de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer voor 2009 zijn in paragraaf 4 toegelicht.

ARTIKEL 2: UITGAVEN TEN BEHOEVE VAN LEDEN EN OUD-LEDEN TWEEDE KAMER, ALSMEDE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Algemeen

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

2. Activiteiten

2a. Zorg dragen voor uitbetalingen i.v.m. wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) en de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) zorg voor de uitgaven uit hoofde van:

• schadeloosstelling leden Tweede Kamer (artikel 2.1)

• reis- en overige kostenvergoedingen leden Tweede Kamer (artikel 2.1)

• wachtgelden oud-leden Tweede Kamer (artikel 2.2)

• pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2)

• schadeloosstelling Nederlandse leden van het Europees Parlement (artikel 2.3)

Aan deze activiteiten zijn de volgende kengetallen verbonden.

Aantallen deelgerechtigden2004200520062007
Pensioenen oud-leden222242249253
Wachtgelden oud-leden916212091
Weduwen- en weduwnaarspensioenen118124132122
Wezenpensioenen4444
Totaal435432505470

2b. Facilitering outplacement

Daarnaast is binnen dit artikel een budget ten behoeve van outplacement voor oud-leden van de Tweede kamer opgenomen. Het doel van de outplacementfaciliteit is tweeledig:

1. het bieden van een faciliteit voor oud-leden bij het zoeken naar een nieuwe functie;

2. het verminderen van het beroep op de wachtgeldregeling.

Het Presidium heeft in de vrijwillige outplacementregeling voor oud-leden van de Tweede kamer vastgesteld. De outplacementregeling wordt door de Tweede Kamer beheerd en hiervoor is jaarlijks € 0,2 mln. beschikbaar.

De regeling is in 2007 geëvalueerd en besloten is de regeling te continueren. Daarbij is er het voornemen om voorafgaand aan verkiezingen de regeling nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van belanghebbenden. De verdere voorzetting van de regeling wordt mede bepaald door de gevolgen van de voorstellen van de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur (Commissie Dijkstal TK, 30 424).

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3a. Begrotingsvoorstellen

Voor dit artikel zijn geen begrotingsvoorstellen ingediend.

3b. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
2: Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement200820092010201120122013
Verplichtingen32 97132 43231 88632 96332 96332 463
Uitgaven32 97132 43231 88632 96332 96332 463
1. schadeloosstelling20 72220 72620 72620 72920 72920 729
2. pensioenen en wachtgelden9 8699 3258 7799 8539 8539 353
3. schadeloosstelling Europarlementariërs2 3802 3812 3812 3812 3812 381
Ontvangsten286286286286286286

4. Ervaringscijfers en prognose

In onderstaand overzicht zijn als achtergrondinformatie de gerealiseerde uitgaven en gemiddelden van de artikelonderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 opgenomen voor de jaren 2004–2007 en prognoses voor 2008 en 2009.

 200420052006200720082009
1. schadeloosstelling18 67719 38419 36620 66120 25920 263
gemiddeld per lid TK125129129138135135
2. pensioenen en wachtgelden. 9 3708 0927 46111 9969 5279 002 
– totaal 2 en 328 04727 47626 82732 65729 78629 265
gemiddeld per lid TK187183179218199195
3. schadeloosstelling leden Europarlement2 2912 2962 3622 3012 302
Gemiddeld per lid EP8585878585

ARTIKEL 4: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

1. Algemeen

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft, naast de apparaatskosten van de Griffie interparlementaire betrekkingen, tevens de kosten van interparlementaire activiteiten. De keuze voor een apart artikel gaf vanuit het verleden uitdrukking aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor de Griffie interparlementaire betrekkingen wordt gevormd door een gemengde commissie van toezicht uit beide Kamers.

2. Budgettaire gevolgen van beleid

2a. Begrotingsvoorstellen

Voor wat betreft de voorgestelde reallocatie van € 472 000 van artikel 4.2 «apparaat Griffie interparlementaire betrekkingen» naar artikel 3.1 per 2009 wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting bij artikel 3 «wetgeving en controle Tweede Kamer». De structurele verhoging van artikel 4.3 met € 14 000 houdt verband met de gestegen bijdrage aan de Interparlementaire Unie.

2b. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Bovenstaande leidt tot de volgende begroting:

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer200820092010201120122013
Verplichtingen1 9631 4731 4671 4671 4671 467
Uitgaven1 9631 4731 4671 4671 4671 467
2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen488     
3. interparlementaire betrekkingen1 4751 4731 4671 4671 4671 467
Ontvangsten232323232323

De raming van artikelonderdeel 03. «interparlementaire betrekkingen» heeft betrekking op de volgende onderdelen:

• uitzending leden naar internationale organen;

• aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen;

• contacten tussen de parlementen van het koninkrijk;

• ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen;

• de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

3. Ervaringscijfers en prognose

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2003–2007) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen. Overigens is de vergelijkbaarheid met ingang van 2004 in zoverre beperkt als in aanmerking wordt genomen dat met ingang van dat jaar de Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische dienst) is opgenomen onder artikel 3. De apparaatuitgaven betreffen sindsdien uitsluitend de Griffie interparlementaire betrekkingen.

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (x € 1 000)
 20032004200520062007
totaal apparaat3 493444452414486
gemiddeld per zetel (225)162222
Interparlementaire betrekkingen1 9461 9631 1741 1771 282
totaal artikel 45 4392 4071 6261 5911 768
gemiddeld per zetel (225)2411778

ARTIKEL 10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien SG200820092010201120122013
Verplichtingen18   – 17– 17
Uitgaven18   – 17– 17
1. loonbijstelling    – 17– 17
2. prijsbijstelling      
3. onvoorzien18     
Ontvangsten      

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Totaal begroting Staten-Generaal (IIA)

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
Totaal uitgaven IIA begroting200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008127 306125 090124 510118 143118 109118 109
Mutaties 1e suppletore begroting 20086 7925 6455 6065 5995 6135 613
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk 2 8331464 2775 7274 663
Stand ontwerp-begroting 2009134 118133 588130 282128 039129 469128 405
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
Totaal ontvangsten IIA begroting200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 20082 4522 4522 4522 4522 4522 452
Mutaties 1e suppletore begroting 200823     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk1022222
Stand ontwerp-begroting 20092 4852 4542 4542 4542 4542 454

ARTIKEL 1. WETGEVING EN CONTROLE EERSTE KAMER

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
1 Wetgeving en controle Eerste Kamer200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 20089 4879 4649 4379 3839 3829 382
1.1 apparaat5 6485 6265 6005 5455 5455 545
1.2 vergoedingen voorzitter en leden EK3 8163 8153 8143 8153 8143 814
1.3 verenigde vergadering232323232323
Mutaties 1e suppletore begroting 2008593328293263263263
1.1 apparaat593328293263263263
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer      
1.3 verenigde vergadering      
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk198546355408408408
1.1 apparaat92441250303303303
a. Loonbijstelling 2008112111110108108108
b. Congres Europian Senats 350    
c. Prinsjesdag– 20– 20– 20– 20– 20– 20
d. Bijstelling Raming Eerste Kamer  160215215215
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer106105105105105105
a. Loonbijstelling 2008106105105105105105
1.3 verenigde vergadering202020202020
a. Prinsjesdag202020202020
Stand ontwerp-begroting 200910 29810 35810 10510 07410 07310 073
1.1 apparaat6 3336 3956 1436 1116 1116 111
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer3 9223 9203 9193 9203 9193 919
1.3 verenigde vergadering434343434343
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
1 Wetgeving en controle Eerste Kamer200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008777777777777
Mutaties 1e suppletore begroting 200823     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk1022222
a. Ontvangsten pensioenpremies222222
b. Vergoedingen 2007 EP8     
Stand ontwerp-begroting 20091107979797979

ARTIKEL 2. UITGAVEN TEN BEHOEVE VAN LEDEN EN OUD-LEDEN TWEEDE KAMER, ALSMEDE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europese Parlement200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 200831 98731 46730 94031 97931 97931 979
2.1 schadeloosstelling20 25920 26320 26320 26520 26520 265
2.2 pensioenen en wachtgelden9 5279 0028 4759 5129 5129 512
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs2 2012 2022 2022 2022 2022 202
Mutaties 1e suppletore begroting 2008100100100100100100
2.1 schadeloosstelling      
2.2 pensioenen en wachtgelden      
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs100100100100100100
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk884865846884884384
2.1 schadeloosstelling463463463464464464
a. Loonbijstelling 2008463463463464464464
2.2 pensioenen en wachtgelden342323304341341– 159
a. Loonbijstelling 2008342323304341341341
b. Ramingsbijstelling Verkiezingen     – 500
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs797979797979
a. Loonbijstelling 2008797979797979
Stand ontwerp-begroting 200932 97132 43231 88632 96332 96332 463
2.1 schadeloosstelling20 72220 72620 72620 72920 72920 729
2.2 pensioenen en wachtgelden9 8699 3258 7799 8539 8539 353
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs2 3802 3812 3812 3812 3812 381
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008286286286286286286
Stand ontwerp-begroting 2009286286286286286286

ARTIKEL 3. WETGEVING EN CONTROLE TWEEDE KAMER

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
3 Wetgeving en controle Tweede Kamer200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 200884 08482 59982 95076 34276 32676 326
3.1 apparaat60 35958 87059 22252 61152 59552 595
3.2 onderzoeksbudget1 0391 0391 0391 0401 0401 040
3.3 drukwerk2 8032 8032 8032 8032 8032 803
3.4 fractiekosten19 46019 46419 46319 46519 46519 465
3.5 uitzending leden423423423423423423
Mutaties 1e suppletore begroting 20083 0832 2262 2562 2712 2862 286
3.1 apparaat2 4831 6261 6561 6711 6861 686
3.2 onderzoeksbudget      
3.3 drukwerk      
3.4 fractiekosten600600600600600600
3.5 uitzending leden      
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk1 7014 5001 6184 9226 3715 807
3.1 apparaat1 0513 8499674 2715 7205 156
a. Loonbijstelling 20081 2341 2451 2311 2031 2021 202
b. Griffiekosten 472472472472472
c. ICT-reeks 2010 ev   4 0714 9714 971
d. Intertemporele compensatie ICT-budget 2 500    
e. Intertemporele compensatie Ambtenarenregelement    550 
f. P-Taakstelling– 170– 341– 681– 1 363– 1 363– 1 363
g. Taakstelling Rijksdienst (materieel)– 13– 26– 53– 107– 107– 107
h. Materieel en Communicatie     – 14
i. Subsidietaakstelling – 1– 2– 5– 5– 5
3.2 onderzoeksbudget181818181818
a. Loonbijstelling 2008181818181818
3.3 drukwerk      
3.4 fractiekosten632633633633633633
a. Loonbijstelling 2008632633633633633633
3.5 uitzending leden      
Stand ontwerp-begroting 200988 86889 32586 82483 53584 98384 419
3.1 apparaat63 89364 34561 84558 55360 00159 437
3.2 onderzoeksbudget1 0571 0571 0571 0581 0581 058
3.3 drukwerk2 8032 8032 8032 8032 8032 803
3.4 fractiekosten20 69220 69720 69620 69820 69820 698
3.5 uitzending leden423423423423423423
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
3 Wetgeving en controle Tweede Kamer200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 20082 0662 0662 0662 0662 0662 066
Stand ontwerp-begroting 20092 0662 0662 0662 0662 0662 066

ARTIKEL 4. WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
4 Wetgeving en controle EK/TK200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 20081 9331 9311 9251 9251 9251 925
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen472472472472472472
4.3 interparlementaire betrekkingen1 4611 4591 4531 4531 4531 453
Mutaties 1e suppletore begroting 2008141414141414
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen      
4.3 interparlementaire betrekkingen141414141414
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk16– 472– 472– 472– 472– 472
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen16– 472– 472– 472– 472– 472
a. Loonbijstelling 200816     
b. Griffiekosten – 472– 472– 472– 472– 472
4.3 interparlementaire betrekkingen      
Stand ontwerp-begroting 20091 9631 4731 4671 4671 4671 467
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen488     
4.3 interparlementaire betrekkingen1 4751 4731 4671 4671 4671 467
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
4 Wetgeving en controle EK en TK200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008232323232323
Stand ontwerp-begroting 2009232323232323

ARTIKEL 10. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
10 Nominaal en onvoorzien SG200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008– 185– 371– 742– 1 486– 1 503– 1 503
10.1 loonbijstelling    -17– 17
10.2 prijsbijstelling      
10.3 onvoorzien      
10.4 waarde-overdracht en -overname      
10.5 taakstellingen– 185– 371– 742– 1 486– 1 486– 1 486
Mutaties 1e suppletore begroting 20083 0022 9772 9432 9512 9502 950
10.1 loonbijstelling3 0022 9772 9432 9512 9502 950
10.2 prijsbijstelling      
10.3 onvoorzien      
10.5 verdeling taakstelling      
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk– 2 799– 2 606– 2 201– 1 465– 1 464– 1 464
10.1 loonbijstelling– 3 002– 2 977– 2 943– 2 951– 2 950– 2 950
a. Loonbijstelling 2008– 3 002– 2 977– 2 943– 2 951– 2 9502 950
10.2 prijsbijstelling      
10.3 onvoorzien18     
a. Sociaal flankerend beleid18     
10.5 taakstellingen1853717421 4861 4861 486
a. P-Taakstelling1703416811 3631 3631 363
b. Subsidietaakstelling 12555
c. Taakstelling Rijksdienst (materieel)152959118118118
Stand ontwerp-begroting 200918   – 17– 17
10.1 loonbijstelling    – 17– 17
10.2 prijsbijstelling      
10.3 onvoorzien18     
10.4 waarde-overdracht en -overname      
10.5 taakstellingen      
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
10 Nominaal en onvoorzien200820092010201120122013
Stand ontwerp-begroting 2008      
Stand ontwerp-begroting 2009      
Licence