Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2010 (x € 1 000)

Omschrijving

2010

Decentralisatie-uitkering begroting 2010:

 

Beeldende kunst en vormgeving

13 500

Wijkactieplannen

58 500

Bewonersinitiatieven wijken G31

9 300

Bewonersinitiatieven wijken G18

15 000

Regeling taalcoaches G50

843

Polarisatie en radicalisering

255

Pilot gemengde scholen

750

Bevorderen maatschappelijke participatie vrouwen uit etnische minderheden

950

Correctie aanpak kindermishandeling

2 916

Koplopers regeling homo emancipatiebeleid

440

Sport en bewegen

3 882

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

15 390

Ondersteuning bibliotheken

5 791

Regeling taalcoaches overig

1 836

Innovatietrajecten: Deltaplan inburgering

1 400

Regeling cultuurparticipatie

5 785

Overheveling BDU SIV: leefbaarheid en veiligheid (WWI-deel)

57 566

Overheveling BDU SIV: leefbaarheid en veiligheid (BZK-deel)

31 990

Overheveling BDU SIV: maatschappelijke opvang

289 211

Overheveling BDU SIV: onderwijsachterstandenbeleid

164 632

Overheveling BDU SIV: gezond in de stad

5 000

Budget 40+ wijken

30 000

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (Justitie-deel)

5 400

Maatregelen psychosociaal in AWBZ

6 800

Subtotaal

727 137

  

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Spoorse doorsnijdingen

33 709

Herbestemming aandachtswijken

1 602

Polarisatie en radicalisering tranche 2009

588

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (WWI-deel)

7 000

Koplopers regeling homo emancipatiebeleid: toevoeging

40

Alle troeven in handen

700

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009

493

Spoorse doorsnijdingen 2e tranche aanvulling

3 612

WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ

– 6 800

Versterking peuterspeelzaalwerk

35 000

Overheveling BDU SIV: jeugd

21 780

Bodemsanering

25 765

Ondersteuning bibliotheken

– 5 791

Leefbaarheid en veiligheid: inzet straatcoaches Culemborg

150

Maatschappelijke opvang: aanpassing budget

8 317

Toezicht Drank & Horecawet (BZK-deel)

1 088

Toezicht Drank & Horecawet (VWS-deel)

1 087

Praktijkteam Zaltbommel

100

Jeugdwerkloosheid 2010 1e tranche

30 000

Leefbaarheid en veiligheid: toevoeging middelen Gouda

300

Herstructurering bedrijventerreinen

10 000

Uitvoeringskosten inburgering

10 440

Antillianengemeenten

4 485

Instapcursussen Inburgering

14 159

Impuls Brede Scholen 1e en 2e tranche 2010 (VWS-deel)

11 153

Impuls Brede Scholen 1e en 2e tranche 2010 (OCW-deel)

5 210

Hogeschool Almere (decentralisatie-uitkering)

10 000

Vadercentra

699

Emancipatie 1001 kracht

900

Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn

13 039

Overheveling BDU SIV: Onderwijsachterstandenbeleid nabetaling

8 579

Rolstoelvoorzieningen Arnhem

1 400

Sport en bewegen

4 134

Uitvoeringskosten WWIK

3 427

Subtotaal

256 365

Totaal:

983 502

Licence