Base description which applies to whole site
+

Budgettaire gevolgen DGF

(bedragen x € 1 000)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en

amendenten

Mutaties 1e suppletore

Begroting 2010

Stand 1e suppletore

begroting 2010

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties

2013

Mutaties

2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    

VERPLICHTINGEN

8 700

 

55 172

63 872

    

UITGAVEN

8 700

 

55 172

63 872

    

Beginsaldo

        

Programma-uitgaven

8 700

 

55 172

63 872

    

U0111 Bewaking van dierziekten

3 630

  

3 630

    

U0112 Bestrijding van dierziekten

5 070

 

55 172

60 242

    

U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

 

     

U0114 Overig

 

     

ONTVANGSTEN

8 700

 

47 000

55 700

    

Toelichting:

OD 01.12

Bij Voorjaarsnota 2009 is het voordelig eindsaldo 2008 van het DGF van € 18,8 mln. aan het uitgavenbudget bestrijding dierziekten toegevoegd. Hiervan is slechts een deel aan uitgaven gerealiseerd, met name voor laboratoriumonderzoek en vaccinaties in het kader van de dierziekten Aviaire Influenza (AI) en Blauwtong (BT). Dit heeft geleid tot een lagere uitgavenrealisatie in 2009. Het saldo van € 8,2 mln. wordt thans bij onderhavig wetsvoorstel aan het uitgavenbudget 2010 toegevoegd voor financiering en voorfinanciering van uitgaven inzake monitoring, verdenking en bestrijding van dierziekten.

Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. Hiertoe stort LNV € 36 mln. in het DGF voor de ruimings- en uitvoeringskosten, € 11 mln voor vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf en vaccinatiekosten. Als gevolg vindt hiervan worden zowel de uitgaven als de ontvangsten met € 47 mln. verhoogd.

Licence