Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

809 659

814 947

469 750

– 490 241

794 456

Uitgaven

1 045 470

1 072 429

34 890

– 287 881

819 438

11.01 Watermanagement

89 132

87 132

0

0

87 132

11.01.01 Basispakket watermanagement

89 132

87 132

0

0

87 132

11.02 Beheer en Onderhoud

259 731

168 876

121 276

– 14 829

275 323

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

154 941

71 244

97 655

0

168 899

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

65 012

14 512

80 488

0

95 000

11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer

39 778

83 120

– 56 867

– 14 829

11 424

11.03 Aanleg

689 436

806 143

– 97 107

– 269 183

439 853

11.03.01 Real.programma waterkeren

471 093

482 379

– 56 587

– 100 676

325 116

11.03.02 Real.programma waterbeheren

218 343

323 764

– 40 520

– 168 507

114 737

11.05 Verkenning en planstudie

7 171

10 278

6 623

– 3 869

13 032

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

3 236

4 790

4 097

– 837

8 050

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

2 458

2 946

– 61

– 2 300

585

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

1 477

2 542

2 587

– 732

4 397

11.06 Staf Deltacommissaris

0

0

4 098

0

4 098

11.06.01 Staf Deltacommissaris

0

0

4 098

0

4 098

Van totale uitgaven:

     

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

376 323

– Restant

    

443 115

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

11.09 Ontvangsten

52 349

66 554

0

– 22 827

43 727

OD 11.02

Op het groot variabel onderhoud is sprake van vertraging op de projecten renovatie Stuwen in de Lek (€ 2,9 mln.) en Haringvliet (€ 11,9 mln.)

Wat betreft het eerst genoemde project is door de in het jaar 2009 afgebroken aanbesteding vertraging ontstaan waardoor werkzaamheden en uitgaven naar latere jaren zijn verschoven

De kwaliteitsborging bij de aannemer voor het project Haringvliet kost meer tijd dan voorzien waardoor de overgang naar de volgende fase is vertraagd. Als gevolg van deze vertraging verschuiven ook de uitgaven in de tijd.

OD 11.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen

MIRT-

budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

471

482

– 57

– 100

325

 

1

Deltaplan grote rivieren

13

11

 

9

20

 

2

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

17

19

 

– 10

9

 

3

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

81

83

– 4

– 20

59

 

4

Hoogwaterbeschermingsprogramma

288

286

– 76

– 50

160

 
 

Deltares Deltafaciliteit

0

 

10

 

10

 
 

IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

0

   

0

 
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

   

0

 

5

Pilot Zandmotor

0

 

30

– 28

2

 
 

Overige onderzoeken en kleine projecten

74

85

– 17

– 1

67

 
 

Afronding

– 2

– 2

  

– 2

 
 • 1. De kosten van enkele subsidieprojecten binnen het Deltaplan Grote Rivieren vallen voor 2010 hoger uit dan waarmee rekening was gehouden in de begroting. Deze projecten worden uitgevoerd door derden en het ministerie van I&M is bij wet verplicht de gemaakte kosten voor 100% te vergoeden.

 • 2. Twee projecten die in het kader van de Nadere Uitwerking voor het Rivieren Gebied (NURG) worden uitgevoerd zijn vertraagd. Het gaat hier om de projecten Afferden (in verband met het niet tijdig gereedkomen van de bestemmingsplanwijziging en de keurvergunning) en Lexkesveer (complexiteit rondom de sanering). Verder is ook het project Keent vertraagd. Om de kasplanning aan te laten sluiten op de vertraagde uitvoering wordt ca. € 10 mln. verschoven naar 2011.

 • 3. In verband met een aanpassing door de aannemer van de planning voor het project dijkversterking en herstel steenbekleding Oost- en Westerschelde, zal ca. € 4,3 mln. dit jaar niet worden besteed.

  Het project Steenbestortingen is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 zal in 2010 worden opgeleverd. Fase 2 is opgesplitst in twee delen, waarvan de aanbesteding van het eerste deel ultimo 2010 staat gepland. Deze aanbesteding heeft later plaatsgevonden dan gepland waardoor de uitgaven naar verwachting pas in 2011 zullen plaatsvinden. In 2010 blijft daardoor € 15,5 mln. onbesteed.

 • 4. Met de voorgestelde kasschuif wordt de begrotingstand 2010 in lijn gebracht met de verwachte uitgaven aan de waterschappen.

 • 5. In het kader van het project Zandmotor zou vanaf eind 2010 een grote hoeveelheid zand worden aangebracht voor de Delflandse kust tussen de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin. De aanbesteding zal eind van dit jaar plaats vinden. Deze gelden vloeien, via begrotingsartikel 19.09, terug naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT- budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

218

323

– 41

– 169

113

 

1

Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)

0

2

 

– 2

0

 

1

Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)

1

1

 

– 1

0

 

2

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

24

22

 

– 13

9

 

3

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

111

151

– 39

– 56

56

 

4

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

11

35

 

– 26

9

 

5

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

7

15

6

– 20

1

 
 

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

0

1

 

1

2

 
 

Sanering Vecht

0

0

  

0

 
 

Depot Hollandsch Diep

0

0

  

0

 

6

Natuurcompensatie Perkpolder

3

2

 

4

6

 

6

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

8

 

– 6

2

 
 

Inrichting IJsselmonding

– 1

1

 

– 1

0

 
 

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

10

12

– 8

– 2

2

 

7

Innovatie KRW/WB21

30

61

 

– 47

14

 
 

Synergie KRW/WB21

19

18

  

18

 
 

Kleine projecten

0

– 5

  

– 5

 
 

Afronding

– 1

– 1

  

– 1

 
 • 1. Deze twee projecten zullen dit jaar worden afgerond. De verwachting is dat de beschikbare budgetten daardoor dit jaar niet meer volledig zullen worden besteed.

 • 2. Het totaal van de in 2010 ingediende subsidieaanvragen is minder dan het subsidieplafond.

 • 3. Deze aanpassing van het budget heeft de volgende oorzaken:

  • Voornamelijk doordat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor de voorbereiding, zullen op het project Hollandsche IJssel dit jaar niet alle gelden worden besteed;

  • De sanering van het Kanaal door Walcheren is vertraagd naar 2011, de gunning is wel in 2010;

  • Met betrekking tot de subsidies aan de provincie Zuid Holland voor het project Haringvliet De Kier, zijn door de provincie vertragingen gemeld veroorzaakt door langer durende procedures bij grondverwerving. Hierdoor is vertraging ontstaan bij de uitvoering van de zoetwatertracées.

 • 4. Doordat minder subsidieaanvragen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water worden verstrekt, zal het budget van deze regeling dit jaar slechts voor een beperkt deel worden besteed.

 • 5. Het kasritme van dit budget is niet overeenkomstig de planning en dient daardoor te worden aangepast.

 • 6. Door een aanpassing van de planning van de aannemer, wordt bij deze twee projecten een verschuiving met de ramingen in 2011 aangebracht.

 • 7. Door een vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW/WB21 zijn de subsidiemiddelen later gecommitteerd dan verwacht. Analoog daaraan schuiven de voorschotbetalingen door naar later.

OD 11.05

Op dit artikelonderdeel ontstaat een kasoverschot van in totaal ca. € 3,9 mln., dat voornamelijk veroorzaakt wordt door vertragingen in de besluitvorming over de plannen van aanpak van de deelprogramma’s van het Deltaprogramma en in de uitvoering van projecten bij Haaglanden. Wat betreft het laatste kan nog worden vermeld dat de projectduur daardoor met een jaar wordt verlengd.

Daarnaast is een budgetoverheveling naar LNV aangebracht ten behoeve van het deelprogramma de Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden.

Verplichtingen

De lagere raming van het verplichtingenbudget staat voor een deel in relatie tot de op de hierboven genoemde artikelonderdelen lagere uitgaven. Die verplichtingenbudgetten worden derhalve verschoven naar het jaar 2011.

Voor een ander deel wordt een verschuiving van het verplichtingenbudget uit 2010 naar 2011 aangebracht ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (conform de planning van de waterschappen).

De (meerjarig) geraamde betalingsverplichtingen ten behoeve van de Deltares Deltafaciliteit en de Zandmotor zullen naar verwachting reeds in 2010 worden vastgelegd, waardoor een verschuiving in de verplichtingenramingen naar 2010 noodzakelijk is.

Ontvangsten

Naar verwachting zal er in 2010 per saldo bijna € 23 mln. minder worden ontvangen dan in de begroting is geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere prognose bij het project Hoogheemraadschap Delfland inzake de versterking van de Delflandse kust. Deze ontvangsten zullen in 2011 worden gerealiseerd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

2 482 746

2 482 746

2 196 630

577 365

5 256 741

Uitgaven

2 909 261

2 434 469

556 898

247 932

3 239 299

12.01 Verkeersmanagement

57 150

57 150

0

0

57 150

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

57 150

57 150

0

0

57 150

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

12.02 Beheer en onderhoud

973 376

675 786

336 954

198 538

1 211 278

12.02.01 Basispakket B&O

764 591

460 346

361 274

207 030

1 028 650

12.02.02 Servicepakket B&O

77 192

77 192

3 400

0

80 592

12.02.04 Groot variabel onderhoud

131 593

138 248

– 27 720

– 8 492

102 036

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1 417 413

1 256 558

472 259

– 56 780

1 672 037

12.03.01 Realisatieprogramma

1 366 217

1 224 345

494 698

– 56 780

1 662 263

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

51 196

32 213

– 22 439

0

9 774

12.04.01 GIV/PPS

223 007

299 117

– 113 970

16 765

201 912

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

238 315

145 858

– 138 345

89 409

96 922

12.05.01 Verkenningen

0

464

5 740

726

6 930

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

238 315

145 394

– 144 085

88 683

89 992

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

3 500

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

1 510 612

– Restant

    

1 725 187

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

94%

12.09 Ontvangsten

153 119

110 808

128 988

– 55 306

184 490

OD 12.02

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, wordt € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet, die voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.

Verder bestaat de aanpassing van de raming enerzijds uit een uitgavenverhoging ten behoeve van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en anderzijds een kasoverschot op de groot variabel onderhoudsprojecten Rijksweg 1 (Betonverharding) en Rijksweg 32 (Deklaag).

De mogelijkheid wordt onderzocht om € 64 mln versneld en in één bedrag te betalen aan de provincie Noord-Brabant voor afronding van de overdracht N69.

Voor de N57 wordt op korte termijn de definitieve overdracht van beheer en onderhoud van een deel van het wegennet, de waterlopen en de waterkeringen voorzien. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met de provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de gemeente Veere en het waterschap Zeeuwse eilanden.

Wat betreft deze twee overdrachten, die binnen het agentschap RWS zullen worden afgewikkeld, was ten tijde van het opstellen van dit wetsvoorstel nog geen volledige duidelijkheid.

OD 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT-budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

1 366

1 224

495

– 57

1 662

 

1

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

187

201

260

-79

382

 

2

Dynamisch verkeersmanagement

85

94

– 52

– 19

23

 
 

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn

2

– 2

2

 

0

 

3

A10 Amsterdam praktijkproef FES

20

6

 

– 4

2

 
 

N9 Koedijk-De Stolpen

15

21

– 9

– 2

10

 

4

A2 Holendrecht-Oudenrijn

210

122

43

37

202

 

5

A2 Oudenrijn-Everdingen

0

0

21

 10

11

 
 

A28 Utrecht-Amersfoort

67

65

– 30

 

35

 

6

A4 Burgerveen-Leiden

92

93

– 9

26

110

 
 

A12 Den Haag-Gouda benutting

60

19

– 2

3

20

 
 

A15 Maasvlakte Vaanplein

88

94

– 32

 

62

 

7

A57 Veersedam-Middelburg

48

35

8

9

52

 
 

A2 Maasbracht-Geleen, 2e fase

0

1

25

4

30

 

8

A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR

13

35

23

– 9

49

 

9

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

20

48

– 4

– 24

20

 
 

A1 Apeldoorn Dev. Oost

0

0

  

0

 
 

A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

127

107

5

 

112

 
 

N34 omleiding om Ommen

19

15

  

15

 
 

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)

33

38

2

 

40

 

10

N50 Ramspol-Ens

0

– 1

17

4

20

 
 

A7 Rondweg Sneek

21

21

1

1

23

 

11

Kleine projecten / Afronding projecten

49

39

35

– 17

57

 
 

Programma aansluitingen

18

18

– 12

– 2

4

 

12

Quick Wins FES

14

11

 

– 8

3

 

13

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

179

146

203

31

380

 
 

Afronding

– 1

– 2

 

2

0

 
 • 1. Bij de Miljoenennota 2011 is in het kader van de spoedaanpak aanvullend budget toegevoegd. Deze is op basis van voortschrijdend inzicht niet volledig in 2010 nodig.

 • 2. De voorbereiding van diverse uit te voeren werkzaamheden vergt meer tijd dan was voorzien, waardoor uitgaven naar latere jaren verschuiven.

 • 3. Een klein deel van de voor 2010 voorziene uitgaven voor de A10 Amsterdam praktijfproef zal in 2011 tot betaling leiden.

 • 4. De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op een voorspoedige uitvoering van het deeltraject Maarssen-Holendrecht.

 • 5. Door vertraging in de aanbesteding kan het budget voor 2010 negatief worden bijgesteld.

 • 6. De hogere uitgaven zijn het gevolg van een versnelling van het noordelijke deel (van Burgerveen tot iets ten zuiden van Ringvaartaquaduct) en een hogere productie op het zuidelijke deel (Leiderdorp-Leiden).

 • 7. Dit betreft hoofdzakelijk een aanpassing van het kasritme aan de voortgang van het project. Daarnaast is er sprake van saneringskosten in 2010 waarmee geen rekening was gehouden.

 • 8. Bij de Miljoenennota 2011 is het budget voor 2010 positief bijgesteld, maar naar thans blijkt zal een deel van deze uitgavenraming doorschuiven naar latere jaren.

 • 9. De beschikbare middelen ten behoeve van de aansluiting Nuth komen in 2010 niet tot betaling en worden doorgeboekt naar 2011. Doordat deze aansluiting zal worden gerealiseerd door de regio, zullen de betreffende middelen te zijner tijd worden overgeboekt naar begrotingsartikel 14 Regionale, lokale infrastructuur.

 • 10. De hogere uitgaven hebben te maken met een voorspoedige voortgang van de werkzaamheden en door niet in 2010 voorziene aanpassingen aan het brugontwerp.

 • 11. De opgenomen mutatie betreft een saldering van meevallers, kasschuiven met 2011 en versnelde uitgaven. Wat betreft de laatst genoemde doen deze zich voor bij de uitvoering van het Convenant Vathorst (optimalisering (auto)infrastructuur Vathorst en omgeving) en uitgaven voor het toekomstvast maken van de kruising van de N50 bij Kampen met de Hanzelijn.

 • 12. Er worden minder uitgaven in 2010 voorzien door langere doorlooptijden van benodigde vergunningen, vertraging van knooppunt Hoogeveen en een complexere aanpassing van knooppunt Lunetten.

 • 13. De hogere uitgaven hebben voornamelijk te maken met kosten voor grondverwerving ten behoeve van de uitvoering van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.

OD 12.04

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geintegreerde contractvorem (12.04)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT- budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

223

299

– 114

17

202

 
 

Aflossing tunnels

51

55

– 4

 

51

 
 

A10 2e Coentunnel

157

215

– 84

 

131

 
 

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

15

14

  

14

 
 

N31 Leeuwarden-Drachten (excl.B&O)

0

32

– 26

 

6

 

1

N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven bet.PPS-constr.

0

– 4

 

4

0

 

1

Exploitatie Westerschelde

0

– 13

 

13

0

 
 • 1. Dit betreft een technische correctie naar aanleiding van in 2009 gemaakte kosten ten behoeve van de indexatie van de Westerschelde en meerkosten voor de N11 Alphen a/d Rijn.

OD 12.05

Het beschikbare bedrag hoofdwegennet dient verhoogd te worden met ca. € 95 mln. De verhoging vloeit voort uit de, ten opzichte van de Miljoenennota, voorspoedige uitvoering van het hoofdwegenprogramma. Onder andere door de luchtproblematiek zaten veel projecten als «een prop in het einde van de pijplijn». Nu deze problematiek beheersbaar is gemaakt, komen veel projecten tegelijk in uitvoering.

Verplichtingen

De hogere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

 • Rijksweg A1/6/9 Schiphol/Adam–Almere. De contractgunning van een deelproject A10-oost is verschoven van 2010 naar 2011 waardoor ook de verplichtingenruimte niet geheel in 2010 nodig is;

 • Rijksweg A15 Maasvlakte Vaanplein. Het is de verwachting dat de A15 Maasvlakte–Vaanplein dit jaar als DBFM contract (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) zal worden aanbesteed. Dit contract dient dan volledig als betalingsverplichting te worden vastgelegd;

 • Rijksweg A10 2e Coentunnel. De in de Miljoenennota 2011 opgenomen verplichtingenmutatie is niet in zijn geheel in 2010 benodigd. Vooralsnog kan een deel daarvan worden doorgeschoven naar 2011;

 • A12 Lunetten-Veenendaal. Het DBFM contract wordt naar verwachting eind 2010 aangegaan, waardoor de volledige contractwaarde dit jaar als betalingsverplichting zal worden vastgelegd;

 • Een betaling van € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud (zie ook de toelichting onder 12.02).

Ontvangsten

De verwachting is dat een belangrijk deel van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.

Deze lagere ontvangsten doen zich met name voor op de volgende projecten:

 • Rijksweg A4 4 Burgerveen–Leiden;

 • Rijksweg A4 Dinteloord–Bergen op Zoom;

 • Rijksweg A15 Maasvlakte–Vaanplein;

 • Rijksweg A20/12 aansluiting Moordrecht.

De meerjarige ontvangstenraming zal in de Voorjaarsnota 2011 voor deze projecten worden aangepast.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

2 823 197

2 822 635

– 432 918

1 878

2 391 595

Uitgaven

2 975 622

3 687 671

– 1 031 313

– 14 137

2 642 221

13.02 Onderhoud en vervanging

1 857 395

1 877 450

– 165 193

– 1 144

1 711 113

13.02.01 Regulier onderhoud

772 786

843 262

60 374

0

903 636

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

600 886

543 772

– 29 609

0

514 163

13.02.03 Rentelasten

123 981

123 981

– 53 721

0

70 260

13.02.04 Betuweroute

64 255

54 729

– 4 676

0

50 053

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

295 487

311 706

– 137 561

– 1 144

173 001

13.03 Aanleg

859 451

1 077 538

– 329 945

27 052

774 645

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

842 409

1 046 696

– 315 396

23 460

754 760

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

17 042

30 842

– 14 549

3 592

19 885

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

139 271

143 464

0

– 18 000

125 464

13.05 Verkenningen en planstudies

119 505

589 219

– 536 175

– 22 045

30 999

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

78 214

533 981

– 490 334

– 20 058

23 589

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

41 291

55 238

– 45 841

– 1 987

7 410

13.05.03 Verkenningenprogramma

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

6 381

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

 

0

– Restant

   

 

2 635 840

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

 

 

 

 

100%

13.09 Ontvangsten

125 000

242 036

– 224 261

0

17 775

– HSA

0

0

0

0

0

– Overig

0

7 036

739

0

7 775

– Mandje spoor

125 000

235 000

– 225 000

0

10 000

OD 13.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT-budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

842

1 046

– 315

23

754

 

1

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

5

5

 

– 5

0

 

2

Geluidsanering Spoorwegen

21

22

– 10

5

17

 
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

1

– 1

 

0

 
 

Kleine projecten

5

2

2

1

5

 
 

HSA Claim

0

20

– 3

 

17

 
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht

9

9

– 2

3

10

 
 

Kleine stations

6

9

– 2

– 1

6

 

3

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

76

 

– 76

0

 

4

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

38

50

– 32

6

24

 
 

Intensivering Spoor in steden (I)

15

40

– 30

 

10

 
 

Intensivering Spoor in steden (II)

27

– 10

10

 

0

 
 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

6

10

– 6

– 2

2

 

5

Ontsnippering

8

9

– 3

– 4

2

 

6

OV SAAL korte termijn

0

0

28

– 21

7

 
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

1

4

– 3

 

1

 
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

18

30

– 26

– 4

0

 
 

Amsterdam Centraal Fietsenstalling

1

4

– 3

– 1

0

 

7

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

38

52

– 32

– 4

16

 

8

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

80

108

– 58

47

97

 
 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

57

55

– 28

– 1

26

 
 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

10

10

– 4

– 1

5

 
 

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

10

10

12

– 3

19

 
 

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

5

5

– 4

– 1

0

 

9

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

50

49

– 2

5

52

 

10

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

86

88

– 36

19

71

 
 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

11

16

– 13

– 2

1

 
 

Traject Oost (perronverbredingen)

0

1

– 1

 

0

 
 

Traject Oost uitv. convenant DMB

10

11

– 11

 

0

 

11

Sporen in Arnhem

60

57

5

54

116

 

12

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

25

36

– 15

– 7

14

 
 

Spoorzone Ede

0

 

2

 

2

 

13

Hanzelijn

239

267

– 49

18

236

 
 

Afronding

1

0

 

– 2

– 2

 
 • 1. De in 2010 geplande uitgaven zijn doorgeschoven omdat de leverancier niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Tevens is de verwachting dat de in 2011 geplande bijdrage van derden in 2010 binnenkomt waardoor minder IF geld nodig is.

 • 2. Het is mogelijk gebleken reeds in 2010 een beschikking af te geven voor het aanleggen van raildempers op de sporen en ook al daadwerkelijk met de uitvoering van de werkzaamheden te starten. Hierdoor wordt in 2010 meer betaald dan gepland.

 • 3. Dit jaar wordt geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorprogramma, waardoor deze gelden dit jaar niet zullen worden besteed.

 • 4. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt spoediger dan vooraf aangenomen.

 • 5. Binnen de deelprojecten van het ontsnipperingsprogramma heeft een versobering plaatsgevonden en is sprake van een andere manier van aanbesteden (bij kleine faunavoorzieningen) waardoor de uiteindelijke contractering later heeft plaatsgevonden.

 • 6. De aanbestedingen van de contracten West en Oost zijn voorspoedig verlopen maar als gevolg van langere doorlooptijd van afstemming en besluitvorming heeft de uiteindelijk gunning 4 maanden later plaatsgevonden dan gepland.

 • 7. Binnen het project Regionet is sprake van een groot aantal deelprojecten. Per saldo hebben deze geleid tot lagere kasuitgaven in 2010.

 • 8. De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan bij aanvang ingeschat. Het onder- en bovenbouwcontract voor het onderdeel Houten – Houten Castellum is beter op elkaar aangesloten waardoor in de planning een snellere opvolging mogelijk is qua werkzaamheden en de uitgaven eerder gerealiseerd worden.

 • 9. De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan gepland waardoor er extra uitgaven zijn.

 • 10. De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan vooraf aangenomen. Daarnaast is sprake van een herziening van de afhandeling van de betalingstermijnen wat, op basis van de vaststellingsovereenkomst, tot een niet voor dit jaar geprognosticeerde extra uitgave heeft geleid.

 • 11. De betalingstermijnen richting de aannemer zijn aangepast naar de goedgekeurde herziene planning. Tevens is een deel van de kosten die waren voorzien in 2011 (levering Prefab onderdelen) reeds in 2010 gerealiseerd.

 • 12. Het project is enigszins vertraagd, met name het onderdeel afbouw van de tunnel (onder andere als gevolg van het niet geheel opleveren van de ruwbouw volgens de specificaties). Daarnaast is er ook nog geen besluit genomen over de businesscase van de OVT fase 2.

 • 13. De werkzaamheden lopen voorspoediger dan gedacht. De eerder opgelopen achterstanden als gevolg van de vorstperiode zijn volledig ingelopen.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT- budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

17

31

– 15

4

20

 
 

Aslasten Cluster II

1

1

– 1

1

1

 
 

PAGE risico reductie

4

7

– 5

– 1

1

 
 

Geluidspilot Goederenvervoer

0

1

1

– 1

1

 
 

Kleine projecten

1

3

– 2

1

2

 
 

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

0

0

1

– 1

0

 
 

Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek

3

4

– 1

– 2

1

 

1

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

2

4

– 3

2

3

 

2

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

7

11

– 5

5

11

 
 

Afronding

– 1

0

    
 • 1. De afhandeling van meer- en minderwerk en nadeelcompensatie heeft eerder dan gepland plaatsgevonden.

 • 2. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt in zijn algemeenheid voorspoediger dan gedacht. Het opheffen van een overweg is onder meer versneld uitgevoerd.

OD 13.04

Het kasoverschot van € 18 mln betreft het IP-contract en wordt geheel veroorzaakt door de lage rentestand. In het contract is gerekend met een voorcalculatorische rentestand, die jaarlijks wordt aangepast aan de vigerende rentestand.

OD 13.05

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door vertragingen en kunnen met name worden gevonden op de planstudieprojecten Quick scan decentraal spoor Gelderland en Amsterdam Zuidas WTC.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

107 616

65 141

290 997

– 24 414

331 724

Uitgaven

275 193

411 755

– 36 324

– 108 151

267 280

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

186 209

328 756

– 68 084

– 108 389

152 283

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

5 828

72 166

– 34 485

– 32 609

5 072

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

180 381

256 590

– 33 599

– 75 780

147 211

14.02 Regionale mob fondsen

8 522

19 280

31 760

301

51 341

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

80 462

63 719

0

– 63

63 656

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

44 154

11 833

0

0

11 833

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

31 094

51 823

0

0

51 823

14.03.03 RSP – ZZL: REP

5 214

63

0

– 63

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

23

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

781

– Restant

    

266 476

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

76%

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

OD 14.01

De aanpassing van de raming op het hoofdproduct 14.01.02 is het gevolg van een overboeking naar de begroting van hoofdstuk XII ten behoeve van de forfaittair beschikte index 2010 aan de BDU (Brede DoelUitkering). De besluitvorming in het kader van de begroting 2011 behelst onder andere het niet uitkeren van loon- en prijsbijstelling in 2010. Deze middelen worden nu vanuit artikel 14 gecompenseerd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT- budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

180

257

– 34

– 76

147

 

1

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

109

119

– 32

24

111

 

2

N201

27

38

 

– 13

25

 

3

Rijn Gouwelijn Oost

32

32

– 2

– 30

0

 
 

Scheveningen Boulevard

3

3

 

– 1

2

 
 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

      

4

en aanlanding)

9

60

 

– 56

4

 
 

Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)

0

5

  

5

 
 

Tilburg Noordwesttangent

0

0

  

0

 
 

Nijmegen 2e stadsbrug

0

0

  

0

 
 • 1. De tunnelboormachine komt in oktober aan in metrostation Rokin. Vervolgens wordt conform het advies van de commissie Veerman niet verder geboord, maar wordt een tunnelboormachine op het Scheldeplein opgebouwd. De totale uitgaven zullen daardoor in 2010 naar verwachting hoger zijn dan geraamd.

 • 2. Verwacht wordt dat op basis van een herziene kasraming niet het volledige budget in 2010 nodig zal zijn. Het kasoverschot wordt daarom doorgeboekt naar 2011.

 • 3. Voor de Rijn Gouwelijn Oost zal waarschijnlijk dit jaar de beschikking niet meer worden afgegeven. Dit vanwege de discussie in en met Leiden over de inpassing in het centrum. Hierdoor zal dit jaar geen bijdrage meer worden betaald.

 • 4. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door vertraging in de uitvoering op het project Randstadrail ten aanzien van de ZORO-bus (Zoetermeer-Rotterdam) en de aanlanding op Den Haag CS.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota (3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

1 049 613

1 112 027

56 456

– 162 403

1 006 080

Uitgaven

908 582

798 281

140 883

– 95 429

843 735

15.01 Verkeersmanagement

85 811

85 811

0

0

85 811

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

84 762

84 762

0

0

84 762

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

1 049

1 049

0

0

1 049

15.02 Beheer en onderhoud

566 551

410 523

150 014

– 15 083

545 454

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

399 012

190 392

185 459

– 1 111

374 740

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

27 856

38 253

– 2 064

– 6 763

29 426

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

139 683

181 878

– 33 381

– 7 209

141 288

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

194 911

208 243

70 014

– 73 844

204 413

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

194 884

208 216

42 000

– 45 830

204 386

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

27

27

28 014

– 28 014

27

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

61 309

93 704

– 79 145

– 6 502

8 057

15.05.01 Verkenningen

8 076

13 076

– 5 081

0

7 995

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

53 233

80 628

– 74 064

– 6 502

62

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

     

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

566 603

– waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.

    

28 701

– Restant

    

277 132

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

90%

15.09 Ontvangsten

41 895

57 409

10 201

– 6 969

60 641

OD 15.02

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verwacht kasoverschot van € 15 mln.

Dit wordt verklaard door enerzijds hogere uitgaven van in totaal € 6,3 mln. op het project Kanaal Gent-Terneuzen (onvoorziene bijdrage voor brandstofcompensatie) en het project Amsterdam-Rijnkanaal (baggeren en renoveren sluizen en oevers). Belangrijke oorzaak voor de hogere uitgaven bij de laatst genoemde is dat niet volstaan kon worden met renovatie van de deuren in de Bernhardsluis, maar dat deze vervangen moesten worden.

Anderzijds blijven de uitgaven achter door vertragingen en afwijkingen ten opzichte van het in de begroting opgenomen kasritme. Deze doen zich met name voor op de projecten Overdracht Brokx-Nat, Fries-Groningse kanalen, Rotterdam-België/Zeeland, Maas (Baggeren en kunstwerken), Rotterdam-Duitsland en Impuls groot onderhoud.

OD 15.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT- budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

195

209

42

– 46

205

 

1

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

3

– 3

0

 

2

Quick Wins binnenhavens

70

54

– 19

– 9

26

 
 

Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden

0

1

  

1

 

3

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

2

2

 

– 2

0

 

4

Walradar Noordzeekanaal

4

22

 

– 14

8

 
 

Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)

0

4

– 4

 

0

 

5

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

3

9

 

– 9

0

 
 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

0

-1

3

– 1

1

 

6

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

5

7

 

– 4

3

 

7

Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)

37

28

1

5

34

 

8

Wilhelminakanaal Tilburg

12

17

1

– 14

4

 
 

Burgemeester Delenkanaal Oss

0

2

  

2

 
 

Tweede Sluis Lith

0

1

  

1

 

9

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

13

4

 

12

16

 

10

Maasroute, modernisering fase 2

36

48

28

4

80

 
 

Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt

0

1

 

 

1

 
 

Twentekanalen, verruiming (fase 1)

0

– 7

9

2

4

 
 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

10

13

 

2

15

 

7

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

0

0

20

– 12

8

 
 

Walradarsystemen

3

3

 

– 2

1

 
 

Kleine projecten

0

1

  

1

 
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

0

  

0

 

11

Duurzame havens

1

1

 

– 1

0

 
 

Afronding

– 1

– 1

  

– 1

 
 • 1. In 2010 worden ten laste van dit project nog geen uitgaven verwacht.

 • 2. Op basis van beschikkingen is een ander kasritme nodig dan in de begroting is voorzien. Het bij dit project behorende verplichtingenbudget schuift eveneens door naar 2011. Deze gelden vloeien, via begrotingsartikel 19.09, terug naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.

 • 3. Verwacht wordt dat het grootste deel van betalingen niet meer in 2010 zal plaatsvinden.

 • 4. Als gevolg van een vertraging in de aanbesteding verschuiven werkzaamheden en kosten in de tijd.

 • 5. In de opdracht voor de eerste fase van de planstudie wordt bezien of de verbreding gekoppeld kan worden aan de aanleg van de 3e Kolk Beatrixsluis. De uitvoering zal hierdoor in ieder geval niet dit jaar ter hand worden genomen. Het budget dient dan ook door te schuiven naar latere jaren.

 • 6. Door capaciteitsproblemen zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2011.

 • 7. Deze mutatie is noodzakelijk om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitvoering.

 • 8. Het convenant moet worden aangepast omdat er voor een andere variant is gekozen. Totdat dat heeft plaatsgevonden, kan er niet overgegaan worden tot realisatie.

 • 9. Als gevolg van een versnelling in het kader van het programma Waterslagkracht, worden de sluizen in het najaar van 2010 opgeleverd. Het beschikbare budget in de begroting is echter nog niet op de gewijzigde planning aangepast.

 • 10. Naar huidige inzichten worden in 2010 reeds meer uitgaven gerealiseerd dan eerder was voorzien.

 • 11. Ten laste van dit project worden geen uitgaven verwacht als gevolg van vertraging in de totstandkoming van het Zeehaven Innovatie Project (ZIP). Het ZIP is inmiddels gestart.

15.03.02

Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2011 was het de verwachting dat reeds in 2010 de Nederlandse bijdrage aan het project Bouw 4e sluiskolk Ternaaien betaald zou worden. Inmiddels is duidelijk dat, door vertraging in de besluitvorming in België, de Nederlandse bijdrage dit jaar niet meer zal worden betaald.

Het uitvoeringsbesluit voor het planstudie-project Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) is in tegenstelling tot de verwachting nog niet genomen. Hierdoor dient het budget (ca. € 19,3 mln.) naar 2011 te worden doorgeschoven. De planning van het opleveringsbesluit in 2015. Het uitvoeringsbesluit zal begin 2011 worden aangevraagd.

OD 15.05

Op het onderdeel Planstudieprogramma voor tracébesluit ontstaat een kasoverschot van ca. € 6,5 mln. dat zich voordoet op de volgende twee projecten:

 • Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg (de uitgaven voor deze planstudie worden in latere jaren voorzien);

 • Harlingen-Kornwerderzand (voor de verdieping van de vaarweg Boontjes is € 5 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering zal echter niet meer in 2010 plaatsvinden).

Verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven.

Daarnaast is nog een aantal verschuivingen in de projectramingen van in totaal per saldo ca. € 62 mln. uit/naar 2011 aangebracht.

Dit betreffen voornamelijk de volgende projecten:

 • Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel);

 • Maasroute fase 2, realisatie;

 • Waal, toekomstvisie.

Ontvangsten

De ontvangsten op de projecten Zuid-Willemsvaart (Maas-Berlicum) en verruiming Twentekanalen zijn lager dan in de begroting is geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat a) ontvangsten pas een half jaar na gunning kunnen worden verwacht en b) tegenvallende verkoop van gebaggerd zand.

Anderzijds nemen de inkomsten toe doordat het Waterslagkrachtproject Zuid-Willemsvaart, sluizen 4, 5 en 6 eerder is opgeleverd. Hierdoor worden de ontvangsten ook eerder verwacht.

Als laatste is het TEN-subsidiebedrag in 2010 voor de aanleg van de Maasroute, fase II hoger dan waarmee rekening is gehouden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

315 501

257 767

120 147

– 159 253

218 661

Uitgaven

364 641

356 714

– 156 515

– 29 754

170 445

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

36 907

17 843

0

– 3 335

14 508

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

36 907

17 843

0

– 3 335

14 508

16.02 Ruimte voor de Rivier

291 745

283 314

– 156 770

0

126 544

16.03 Maaswerken

35 989

55 557

255

– 26 419

29 393

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

102

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

26 322

– Restant

    

144 021

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

16.09 Ontvangsten

209

5 041

166

– 1 007

4 200

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5=2 t/m 4)

Gevolgen MIRT- budget

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

 

Uitgaven

365

357

– 157

– 29

171

 
 

Project Mainport Rotterdam

37

18

0

– 3

15

 
 

Uitvoeringsorganisatie

2

3

 

– 1

2

 
 

750 ha

0

0

  

0

 
 

Groene verbinding

8

8

  

8

 
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

0

  

0

 
 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

0

0

  

0

 
 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

27

7

 

– 2

5

 
 

Landaanwinning

0

0

  

0

 
 

BTW Buitencontour

0

0

  

0

 
 

Onvoorzien

0

0

  

0

 
 

Ruimte voor de rivier

292

283

– 157

0

126

 

1

Uitvoeringskosten

279

262

– 157

– 10

95

 

1

Planstudiekosten

2

12

 

10

22

 
 

Projectorganisatie en projectmanagement

11

9

  

9

 
 

EU en projectgebonden ontvangsten

0

0

  

0

 
 

Maaswerken

36

56

0

– 26

30

 

2

Zandmaas

32

43

 

– 17

26

3

Grensmaas

4

13

 

– 9

4

 
 • 1. De verschuiving tussen beide budgetten is het gevolg van uitgaven voor het realiseren van Veessen Wapenveld door een ongeplande wisseling van het ingenieursbureau, te laag ingeschatte kosten ten tijde van het vaststellen van het Plan van Aanpak en hogere eisen en wensen die aan producten gesteld worden als gevolg van leerervaringen. Daarnaast is Tichelbeeksewaard aan de scope toegevoegd.

 • 2. Naast een verschuiving naar 2011 van € 2 mln. omdat de aankoop van gronden voor natuurontwikkeling in de nevengeulen stagneert, is € 15 mln. aan kas- en verplichtingenbudget overgeboekt naar LNV ten behoeve van het realiseren van het project hoogwatergeul Well-Aijen.

 • 3. Deze mutatie wordt verklaard doordat er stagnatie in de voortgang is door een vraaguitval naar zand en grind. Hierdoor is de planning aangepast conform de laatste inzichten van de aannemer.

Verplichtingen

Naast de eerder genoemde overboeking naar LNV, betreft deze mutatie voornamelijk een (meerjarige) bijstelling van de verplichtingenbudgetten van de Zandmaas en de Grensmaas.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

59 183

58 861

196 305

0

255 166

Uitgaven

97 762

204 837

– 52 238

11 774

164 373

17.01 Westerscheldetunnel

0

5 600

– 18

0

5 582

17.02 Betuweroute

0

46 674

0

– 5 329

41 345

17.03 Hoge snelheidslijn

0

83 362

0

84

83 446

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

83 362

0

84

83 446

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

0

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

97 762

69 219

– 52 238

17 019

34 000

17.05 Zuiderzeelijn

0

– 18

18

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

22 990

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

18 500

– Restant

    

122 883

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

17.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

OD 17.02

De lagere uitgaven betreffen de verrekening van de BTW over 2010, inclusief de afrekening over 2009.

OD 17.04

Voor 2010 worden uitgaven van in totaal € 34 mln. voorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire

begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota (3)

Najaarsnota

(4)

Verplichtingen

50 815

50 815

593 533

0

644 348

Uitgaven

53 032

56 766

589 587

– 10 278

636 075

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

5 740

7 119

526

– 6 293

1 352

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

1 787

3 670

0

0

3 670

18.05 Railinfrabeheer

34 966

34 966

589 063

0

624 029

18.06 Externe veiligheid

3 985

3 985

0

– 3 985

0

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

6 554

7 026

– 2

0

7 024

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

6 554

6 888

– 2

0

6 886

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

0

0

138

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

781

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

6 501

– Restant

    

628 793

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

99%

18.09 Ontvangsten

34 966

34 732

589 063

0

623 795

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

372 259

0

0

372 259

OD 18.03

De lagere uitgaven houden verband met het pas in 2011 in uitvoering komen van het nieuwe beleid inzake spoorgoederenknooppunten. Het beleid is in de loop van 2010 vastgesteld en de voorbereiding/uitwerking van de uitvoering loopt nog.

Voorts wordt op de Subsidie Openbare Inland Terminals (SOIT) een relatief klein kasoverschot verwacht in verband met een vertraging van de overslag terminal Alphen.

OD 18.06

Het budget zal worden betrokken bij de saneringsopgave ten aanzien van de basisnetten vervoer gevaarlijke stoffen en zal niet in 2010 tot betaling leiden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

(5)=(1t/m4)

Milj.nota

(3)

Najaarsnota

(4)

Ontvangsten

8 222 025

8 134 083

– 458 289

9 716

7 685 510

19.09 Ten laste van begroting I&M

6 878 283

6 798 623

– 483 697

109 658

6 424 584

19.10 Ten laste van het FES

1 343 742

1 335 460

25 408

– 99 942

1 260 926

Algemeen

Als gevolg van de opheffing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de instelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waartoe het Kabinet heeft besloten (Staatscourant nr.16525 d.d. 18 oktober 2010), is de omschrijving van de operationele doelstelling 19.09 gewijzigd.

OD 19.09

De bijstelling van de inkomstenraming betreft voor een deel de BTW die door het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

Voorts zijn overboekingen naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen voor uitgaven die ten laste van dat hoofdstuk worden verantwoord. Dit betreffen met name uitgaven op artikel 34 ten behoeve van een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard, artikel 35 ten behoeve van het ERMTS (European Rail Traffic Management System) en naar artikel 39 ten behoeve van het inpassen van de index van de BDU (Brede DoelUitkering).

Verder worden de kasoverschotten op de projecten Zandmotor (zie ook de toelichting onder artikel 11.03.01 ad 5) en Quick Winns Binnenhavens (zie ook de toelichting onder artikel 15.03.01 ad 2) mln.) via dit artikel teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en in 2011 weer opgevraagd.

Anderzijds wordt, om het kasritme van de Staat te optimaliseren, € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet, die voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar LNV en het ministerie van Defensie ten behoeve van respectievelijk de Zandmaas in Limburg, de Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden en de Kustwacht. Daarnaast is er een overboeking van VROM naar de begroting van I&M voor de verkenning integrale benadering Holland Rijnland en de RuiT Rotterdam.

OD 19.10

Op de onderstaande uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierde projecten wordt dit jaar in totaal ca. € 100 mln. minder besteed dan aanvankelijk werd verwacht:

Deltares Deltafaciliteit € 0,6 mln.;

Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW) en Haaglanden € 47 mln.;

Praktijkproef A10 Amsterdam € 4 mln.;

Quickwins wegen € 8,2 mln.;

Spoedwet Wegverbreding € 19,7 mln.;

OV-SAAL € 15 mln.;

Programma Hoogfrequent Spoor € 2 mln.;

Scheveningen Boulevard € 0,8 mln.;

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen € 2,5 mln.

Deze gelden vloeien terug naar het FES en worden in 2011, doordat het FES met ingang van dat jaar komt te vervallen, uit de algemene middelen toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds in de jaren waarin deze benodigd zijn.

Licence