Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De tweede suppletoire begroting bevat mutaties op de stand eerste suppletoire begroting 2010. In deze suppletoire begroting wordt voorgesteld de uitgavenraming 2010 met € 305,6 mln te verlagen en de ontvangstenraming voor 2010 met € 1 241,1 mln te verhogen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn in de onderstaande tabel gespecificeerd en kort toegelicht. Verplichtingenmutaties die reeds in de Miljoenennota 2011 zijn verwerkt, zijn toegelicht in de EZ-begroting 2011.

Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties, die na Miljoenennota 2011 zijn ontstaan, wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in de tabel vermeld.

Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties (in € mln)
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Art. nr.

Stand vastgestelde begroting 2010

4 235,7

2 959,9

5 798,7

 

Stand na 1e suppletoire begroting 2010

14 992,9

3 291,4

4 870,6

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

    

1.

Innovatieprogramma’s (MJN)

29,9

4,2

4,2

2

2.

FES-projecten (deels MJN)

 

– 71,1

– 71,1

2

3.

Bedrijventerreinen (deels MJN)

– 58,4

– 58,4

 

3

4.

Garantie Ondernemingsfinanciering

– 84,0

– 84,0

– 84,0

3

5.

Sterke regio’s (deels MJN)

65,5

13,6

13,6

3

6.

Nota ruimte (MJN)

25,0

1,7

1,7

3

7.

FES-projecten (deels MJN)

 

– 43,4

– 43,4

3

8.

Energie-innovatie (MJN)

13,9

2,1

2,1

4

9.

Carbon capture and storage (MJN)

15,0

2,0

2,0

4

10.

Transitiemanagement (MJN )

 

– 36,0

– 36,0

4

11.

Aardgasbaten (deels MJN)

  

50,0

4

12.

Bijdrage aan het FES (deels MJN)

  

1 460,5

4

13.

FES-projecten (deels MJN)

 

– 54,2

– 54,2

4

14.

Wereldtentoonstelling Shanghai (deels MJN)

10,5

10,9

 

5

15.

FES-projecten

10,0

10,0

10,0

10

     

Overige mutaties

109,5

– 3,0

– 14,3

 

Totaal van de mutaties

136,9

– 305,6

1 241,1

 

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

15 129,8

2 985,8

6 111,8

 

 • 1. Deze mutatie betreft een actualisatie van de raming en het opvragen van FES middelen voor het project Food & Nutrition Delta (onderdeel TIFN).

 • 2. Betreft het saldo van een aantal kleinere mutaties bij Miljoenennota op projecten die uit het FES gefinancierd worden en aanpassingen bij Najaarsnota als gevolg van het Regeerakkoord. In het Regeerakkoord is besloten dat de middelen die samenhangen met FES-projecten worden overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het uitfinancieringsritme van de projecten waar nodig aan te passen.

 • 3. In december 2009 hebben Rijk, VNG en IPO het convenant bedrijventerreinen 2010–2020 ondertekend. Dit convenant legt de afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten vast over onder andere de uitvoering van de herstructureringsopgave 2009–2013 (bedrijventerreinenbeleid) inclusief de afspraken over rijksfinanciering. Met betrekking tot de rijksfinanciering is in het convenant afgesproken om de Toppermiddelen te decentraliseren naar de provincies via een decentralisatie-uitkering aan het provinciefonds. Bij Miljoenennota is meerjarig een netto bedrag van € 101 mln overgeboekt. Bij Najaarsnota wordt voorgesteld om in lijn met het convenant ook de middelen voor negen reeds toegekende TOPPER projecten te decentraliseren via het Gemeentefonds. Samen zorgt dit in 2010 voor een negatieve mutatie van € 58 mln.

 • 4. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verlengd tot en met eind 2011. Het garantieplafond voor 2011 zal worden gevormd door het nog onbenutte deel van de in totaal beschikbare € 1,5 mld. Hierdoor zullen ook de premies later worden ontvangen dan eerder werd geraamd. Deze mutatie betreft het naar beneden bijstellen van de ontvangsten uit premies voor de GO en de bijbehorende schaderaming.

 • 5. Deze mutatie betreft het opvragen van FES-middelen op het beleidsterrein Sterke Regio’s bij Miljoenennota en Najaarsnota. In een aantal concurrerende Nederlandse regio’s wordt ingezet op ambitieuze investeringen die het internationale vestigingsklimaat versterken. Het betreft onder andere Cargo Amsterdam (€ 11 mln), CAT agrofood (€ 12,4 mln), instituut Global Justice (17,5 mln) en Chemelot Accelerator Netwerkplaza (€ 8,7 mln).

 • 6. Deze mutatie betreft het opvragen van FES-middelen voor het Nota Ruimte project Alternatief Hoeksche Waard.

 • 7. Zie toelichting bij mutatie 2.

 • 8. Deze mutatie betreft het opvragen van FES-middelen voor de innovatieagenda energie. Deze hebben betrekking op de thema’s nieuw gas, windenergie op land, windenergie op zee en het internationale onderzoeksproject Hisarna, dat begin 2011 bij Corus in IJmuiden van start gaat en als doel heeft om ruwijzer te maken met minder energie en minder CO2-uitstoot.

 • 9. Bij Miljoenennota zijn FES-middelen opgevraagd ten behoeve van het project CATO2, een R&D programma voor de afvang, transport en opslag van CO2.

 • 10. Bij Miljoenennota is voorgesteld om het uitfinancieringsritme van de uit het FES beschikbaar gestelde middelen voor de Unieke Kansen Regeling (UKR) aan te passen, zodat hiermee beter wordt aangesloten bij de kasbehoefte.

 • 11. De raming voor de aardgasbaten wordt in geringe mate naar beneden bijgesteld. Het productievolume is lager dan bij Miljoenennota 2011 werd geraamd en de prijzen zijn op enkele deelmarkten iets lager dan werd verwacht.

 • 12. In het kader van de bijdrage aan het FES vanuit de aardgasbaten geldt voor 2010 nog de reguliere begrotingssystematiek. Met deze mutatie wordt de bijdrage aan het FES en daarmee de voeding van het FES afgestemd op de wijzigingen die sinds de eerste suppletoire begroting 2010 door de verschillende departementen zijn voorgesteld.

 • 13. Zie toelichting bij mutatie 2.

 • 14. Ten behoeve van de financiering van de Wereldtentoonstelling 2010 te Shanghai is € 10,9 mln aan het budget toegevoegd. Deze bestaat in de eerste plaats uit de eerder overeengekomen bijdragen van andere departementen en derden (€ 5 mln BUZA en € 1 mln Holland 8). De bijdrage van VROM van € 0,9 mln komt later beschikbaar en wordt vooralsnog binnen de EL&I begroting van dekking voorzien. In de tweede plaats is als gevolg van het amendement Ten Hoopen1 een tekort in de oorspronkelijke dekking ontstaan voor de uitfinanciering van de Wereldtentoonstelling 2010 (€ 2 mln) en wordt daarnaast rekening gehouden met een overschrijding van het totale budget van € 2 mln. Dekking wordt gevonden binnen het geheel van de EL&I-begroting.

 • 15. In het Regeerakkoord is besloten dat de middelen die samenhangen met FES-projecten worden overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het uitfinancieringsritme van de projecten waar nodig aan te passen. In dit geval betreft het middelen die bij Najaarsnota zijn overgeboekt voor het programma PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda).

1

Kamerstuk: 32 123, nr. 12.

Licence