Base description which applies to whole site

2.1 Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent diensten aan de Nederlandse departementen. De basis voor deze dienstverlening van de RCN aan de departementen wordt gevormd door het instellingsbesluit van de RCN. De door deze rijksdienst voor Jeugd en Gezin gemaakte kosten worden aan het departement in rekening gebracht. Het betreft personeelskosten, materiële kosten en kosten als gevolg van opdrachten en andere kleinere uitgaven.

Opzetten voorziening jonge verslaafde moeders op Bonaire

In 2010 is door Jeugd en Gezin € 300 000 beschikbaar gesteld om een voorziening te realiseren van 12 plaatsen voor jonge verslaafde vrouwen met kind(eren). De subsidie is verleend aan de stichting Krusada op Bonaire. Over de werkelijk in 2010 verleende subsidies zult U in de Slotwet van Jeugd en Gezin worden geinformeerd.

Overzicht verantwoordelijke ministers

Art. Nr.

Omschrijvingen

Beleidsverantwoordelijke ministers

1. Gezin en inkomen

Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en zich te ontplooien.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

   

2. Gezond opgroeien

Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   

3. Zorg en bescherming

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister van Veiligheid en Justitie

Licence