Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden de belangrijkste mutaties afgerond op € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2010 en de stand 2e suppletoire begroting 2010 (stand Najaarsnota) toegelicht.

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

In 2010 is minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010. Er zijn lagere verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

De lagere realisatie van uitgaven en verplichtingen wordt onder andere veroorzaakt door een lager uitvallende Nederlandse bijdrage aan het functioneren van de Kustwacht en aan de ondersteuning van de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie.

Ontvangsten

Het voormalig Land Nederlandse Antillen heeft in 2010 zowel haar bijdrage voor 2009 als voor 2010 aan de kustwacht voldaan.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

In 2010 is minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010. Er zijn lagere verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

In 2010 zijn betalingsachterstanden van de BES-eilanden, het voormalig Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten gesaneerd. De sanering van een beperkt aantal betalingsachterstanden moet nog worden afgerond. Het hiervoor resterende budget vloeit terug naar de interne begrotingsreserve en blijft gereserveerd voor 2011.

Na voltooiing van de schuldsanering is de restantschuld in zijn geheel door Nederland overgenomen. Dit wordt afgewikkeld via de begroting van Koninkrijksrelaties, en de rentebetalingen en aflossingen worden via een bijdrageconstructie jaarlijks overgeboekt naar het Agentschap van Financiën. Bij Najaarsnota is hiertoe de totale verplichting, samengesteld uit de restantschuld en rentebetalingen over de komende 20 jaar, opgenomen.

De lagere realisatie van uitgaven en verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door vervroegde aflossing van schulden, waardoor er minder rente betaald moest worden.

Ontvangsten

De realisatie van ontvangsten wordt veroorzaakt doordat tegenover elke uitgave aan schuldsanering een gelijke ontvangst op begrotingshoofdstuk IV staat. Er is voor een hoger bedrag gesaneerd dan bij Najaarsnota begroot. Daarmee zijn ook de ontvangsten op hoofdstuk IV hoger uitgevallen.

Licence