Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2010 (slotwet) (in € mln.)
  

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting 2010

 

9 732,1

71,9

9 468,9

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

9 684,2

94,4

9 422,0

Stand 2e suppletore begroting 2010

 

9 443,6

89,9

9 142,6

– belangrijkste mutaties Slotwet:

    
      

1.

Mainports en logistiek

35

 

4,9

– 29,1

2.

Bewaken, waarborgen en verbeteren

    
 

van kwaliteit leefomgeving, gegeven

    
 

de toename van mobiliteit

36

  

–  30,0

3.

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

39

7,1

 

21,4

4.

Ondersteunen functioneren I&M

41

– 7,6

– 5,4

– 15,7

 

Diversen

 

– 1,7

– 4,7

– 1,8

Realisatie 2010

 

9 441,4

84,7

9 087,4

Toelichting

 • 1. De opgenomen ontvangstenmutatie bestaat enerzijds uit een lagere ontvangst van de Stichting Buisleidingenstraat doordat de stichting de door haar ontvangen entreegelden heeft ingezet voor investeringen. Dit is conform de met de stichting gemaakte afspraken.

  Anderzijds zijn de ontvangsten ten opzichte van de raming toegenomen door een eerder ontvangen EU-subsidie voor het beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System) en terugbetalingen als gevolg van vaststellingen van in voorgaande jaren verstrekte subsidies.

  De betalingsverplichtingen voor de programmafinanciering en de instandhoudingsbijdrage NLR over 2011 zijn als uitvloeisel van het Regeerakkoord aan het ministerie van EL&I overgedragen. Hierdoor zijn deze verplichtingen bij IenM negatief bijgesteld.

 • 2. De lagere realisatie op het verplichtingenbudget heeft verschillende oorzaken waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd:

  • Door aanpassingen van overeenkomsten met het Agentschap NL zijn verplichtingen vrij gevallen;

  • In afwachting van bijdragen van derden is geen subsidie verstrekt voor het project Truck van de Toekomst. Verder is de opdrachtverstrekking in het kader van dit plan aangehouden omdat er nog geen resultaten beschikbaar zijn;

  • De betalingsverplichting ten behoeve van de bodemsanering van NS percelen wordt in 2011 vastgelegd;

  • Met name door een scopewijziging en een verschuiving van werkzaamheden naar de eerste helft van 2011, zijn ten laste van het project Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) niet alle voorgenomen betalingsverplichtingen vastgelegd. Dit is voornamelijk het gevolg van vertraging in de werkzaamheden van ingenieursbureaus;

  • Hoewel het Schadeschap een versnelling heeft weten te bereiken in de afhandeling van schadeclaims Schiphol, is de verplichtingenstand in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning.

 • 3. Naast enkele relatief kleine overboekingen van de (voormalige) ministeries van LNV, VROM en EZ, betreft de bijstelling van de uitgavenraming de betaalde BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

  Voorts is de aan de CROW/KPvV (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek/Kennisplatform Verkeer en Vervoer) verstrekte subsidie hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

  In aanvulling op de hierboven vermelde oorzaken, die ook gevolgen hebben voor de verplichtingenraming, is de forfaitaire toevoeging van de loon en prijsbijstelling, die in 2011 via de bijdrage aan de BDU zal worden uitgekeerd, reeds in 2010 als betalingsverplichting vastgelegd.

 • 4. De per saldo lagere kasrealisatie op dit centrale begrotingsartikel wordt enerzijds veroorzaakt door overboekingen van met name het ministerie van VWS in verband met een verrekening over het 3e en 4e kwartaal van het in de Dienstverleningsovereenkomst overeengekomen basisbedrag, enkele relatief kleine overboekingen van andere onder IenM ressorterende diensten en hogere uitgaven voor P-Direkt alsmede door het uitblijven van enkele (interne) doorbelastingen.

  Anderzijds is dit het gevolg van:

  • lagere uitgaven voor onderzoeken, adviezen, corporate- en arbeidsmarktcommunicatie, informatie en materiële uitgaven. Dit mede door vacatures en de samenvoeging van de voormalige ministeries van VROM en VenW tot het nieuwe IenM, waardoor programma’s zijn vertraagd en interne verhuizingen zijn stilgelegd;

  • lagere personele en materiële uitgaven in verband met vacatures;

  • salariskosten van de Deltacommissaris is in het verslagjaar nog niet in rekening gebracht;

  • vertraging in de uitvoering van operational audits in het tweede halfjaar;

  • lagere uitgaven door het controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor de oprichting van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De voor 2010 op te starten adviezen zijn daardoor vertraagd en zijn vacatures niet tijdig vervuld;

  • enkele projecten worden later opgeleverd en de bijbehorende publicatie-uitingen zijn daardoor ook verschoven naar 2011;

  • vertragingen in de uitvoering van het Sociaal Flankerend Beleid;

  • een neerwaartse correctie op zowel het uitgaven- als het ontvangstenbudget van een eerder aangebrachte overboeking van het ministerie van SZW die ten onrechte als desaldering met de ontvangsten is opgenomen. Deze ontvangsten zijn in mindering van de uitgaven geboekt.

  De lagere uitgavenrealisatie op het budget ten behoeve van het regeringsvliegtuig is het gevolg van minder vliegbewegingen. Analoog hieraan is minder doorberekend en zijn de ontvangsten minder dan geraamd.

  Als laatste kan worden genoemd een lagere bijdrage uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking voor de projecten Duurzame mobiliteit (binnenvaart), Elektrisch Rijden, Auto van de Toekomst en Biobrandstoffen.

  De aanpassing van de raming voor de vastlegging van betalingsverplichtingen hangt samen met de lagere realisatie van de uitgaven, de hierboven genoemde correctie van de desaldering en door negatieve bijstellingen van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen.

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

De beleidsartikelen

Artikel 31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

68 310

69 434

69 731

– 2 312

67 419

Uitgaven:

70 564

76 413

71 881

944

72 825

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

26 412

31 132

26 244

– 210

26 034

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

15 120

14 924

14 873

247

15 120

31.01.02 HGIS Partners voor Water

11 215

14 887

10 050

– 532

9 518

31.01.03 Leven met Water

77

1 321

1 321

75

1 396

31.02 Veiligheid

15 461

18 732

23 444

164

23 608

31.02.01 Hoogwaterbescherming

10 022

13 254

12 603

77

12 680

31.02.02 Kust

1 297

1 336

1 403

87

1 490

31.02.03 Inspectie VenW

4 142

4 142

9 438

0

9 438

31.03 Waterkwantiteit

2 432

352

348

– 130

218

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

2 432

352

348

– 130

218

31.04 Waterkwaliteit

26 259

26 197

21 845

1 120

22 965

31.04.01 Europese kaderrichtlijn water

18 402

19 808

19 652

838

20 490

31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie

3 398

1 897

2 193

282

2 475

31.04.03 Inspectie VenW

4 459

4 492

0

0

0

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

    

8 673

– Agentschapsbijdragen

    

26 716

– Restant

    

37 436

31.09 Ontvangsten

570

570

570

– 295

275

Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

49 605

49 851

56 494

195

56 689

Uitgaven:

49 680

49 926

57 990

– 314

57 676

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

43 086

42 867

49 167

– 607

48 560

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 829

1 610

1 710

316

2 026

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 700

4 700

4 000

– 167

3 833

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

20 971

20 971

22 819

– 756

22 063

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

0

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

15 586

15 586

20 638

0

20 638

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

6 503

6 968

8 751

201

8 952

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

208

208

607

118

725

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»

153

153

206

83

289

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 142

6 607

7 938

0

7 938

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

91

91

72

92

164

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

25

25

6

74

80

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

66

66

66

18

84

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

3 775

– Agentschapsbijdragen

    

29 412

– Restant

    

24 489

32.09 Ontvangsten

4 100

4 342

4 342

– 3 057

1 285

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

64 889

64 143

68 203

– 660

67 543

Uitgaven:

63 508

61 438

66 422

– 389

66 033

33.01 Externe veiligheid

8 676

8 821

6 985

433

7 418

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

3 918

4 091

4 072

586

4 658

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

292

292

355

– 37

318

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones

1 348

1 320

2 558

– 116

2 442

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 118

3 118

0

0

0

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

19 426

19 847

22 258

– 571

21 687

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

2 073

1 890

1 643

– 394

1 249

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

827

875

589

– 135

454

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

588

635

492

– 51

441

33.02.04 IMO (HGIS)

416

416

372

0

372

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

15 522

15 522

18 653

25

18 678

33.02.06 CCR (HGIS)

0

509

509

– 16

493

33.03 Veiligheid luchtvaart

34 641

32 356

36 737

– 225

36 512

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

1 625

1 725

1 650

– 58

1 592

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 265

1 265

1 304

0

1 304

33.03.03 Internationaal

1 120

235

366

– 107

259

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

20 431

20 431

24 617

40

24 657

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES

8 700

8 700

8 800

– 100

8 700

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

1 500

0

0

0

0

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

765

414

442

– 26

416

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

422

71

99

– 18

81

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

276

276

276

– 22

254

33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen

0

0

0

0

0

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

67

67

67

14

81

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

4 263

– Agentschapsbijdragen

    

53 758

– Restant

    

8 012

33.09 Ontvangsten

0

0

0

6

6

Artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

64 090

66 350

68 103

748

68 851

Uitgaven:

69 611

71 871

104 274

1 042

105 316

34.01 Netwerk weg

6 289

8 568

16 174

319

16 493

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

2 792

5 071

14 771

123

14 894

34.01.02 Beheer en onderhoud

88

88

140

0

140

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

629

629

656

252

908

34.01.05 Verkeersmanagement

0

0

0

0

0

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

770

770

607

– 56

551

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

2 010

2 010

0

0

0

34.02 Netwerk vaarwegen

2 257

2 257

2 256

16

2 272

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 257

2 257

2 256

16

2 272

34.03 Netwerk spoor

38 858

38 858

52 887

– 980

51 907

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

696

696

1 219

109

1 328

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

663

663

707

46

753

34.03.03 Beheer overig

583

583

706

– 6

700

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet

36 066

36 066

50 112

– 1 106

49 006

34.03. 05 Vervoer overig

143

143

143

– 23

120

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

0

0

0

0

0

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

707

707

0

0

0

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

22 207

22 188

32 957

1 687

34 644

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

4 536

2 717

3 267

883

4 150

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

1

1

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

136

136

34.04.04 Stimulering martwerking OV

146

146

12 466

– 354

12 112

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

0

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

126

126

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 498

3 498

3 624

0

3 624

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

10 439

10 839

5 076

1 161

6 237

34.04.09 Regionale OV-systemen

3 588

4 988

8 524

– 266

8 258

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

17 248

– Agentschapsbijdragen

    

8 786

– Restant

    

79 282

34.09 Ontvangsten

98

98

98

452

550

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

58 859

67 935

72 332

– 29 051

43 281

Uitgaven:

60 377

62 255

71 913

– 307

71 606

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

5 387

6 093

8 061

– 3 091

4 970

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

46

– 6

40

35.01.02 Luchthavens en omgeving

3 505

4 211

5 083

– 1 350

3 733

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

0

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

0

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

1 262

1 262

2 932

– 1 735

1 197

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

620

620

0

0

0

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

1 579

1 565

1 480

– 217

1 263

35.02.01 Verbetering marktwerking

954

943

943

– 52

891

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

227

227

217

– 12

205

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

398

395

320

– 153

167

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

32 990

34 994

36 580

– 668

35 912

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

25 816

27 166

27 299

– 27

27 272

35.03.02 Luchtruim

2 146

2 086

2 470

– 416

2 054

35.03.03 Marktordening en markttoegang

2 304

3 018

3 156

– 225

2 931

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

2 724

2 724

3 655

0

3 655

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

20 421

19 603

25 792

3 669

29 461

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

4 248

4 483

4 548

– 223

4 325

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

4 811

4 803

5 407

1 168

6 575

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

3 385

4 102

5 061

732

5 793

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

4 654

2 877

3 346

558

3 904

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

3 117

3 132

7 430

1 434

8 864

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

206

206

0

0

0

Van totale uitgaven:

 

 

 

  

– Apparaatsuitgaven

    

14 462

– Agentschapsbijdragen

    

5 676

– Restant

    

51 468

35.09 Ontvangsten

5 681

5 681

5 761

4 885

10 646

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

2 042

2 042

– 2 042

0

35.09.02 Overige ontvangsten

3 639

3 639

3 719

6 927

10 646

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

90 137

95 815

96 557

– 30 006

66 551

Uitgaven:

115 391

119 990

80 298

– 2 706

77 592

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

35 181

42 485

25 093

– 856

24 237

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

823

1 206

1 726

– 198

1 528

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

2 829

5 234

5 234

530

5 764

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

25 284

30 054

12 341

– 577

11 764

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

1 102

1 102

1 102

– 32

1 070

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.

150

150

150

19

169

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 993

4 739

4 540

– 598

3 942

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 120

9 120

9 120

75

9 195

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

0

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

     

personen- en goederenvervoer per spoor

44

44

44

75

119

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

9 076

9 076

9 076

0

9 076

36.03 Luchtvaart

67 825

65 126

42 975

– 1 446

41 529

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

12 365

12 365

12 365

– 2 487

9 878

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

0

806

200

216

416

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

43 534

39 900

16 400

– 1 890

14 510

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

919

900

150

– 49

101

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

24

24

– 13

11

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

8 373

8 000

10 000

3 453

13 453

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

1 348

1 348

1 320

– 518

802

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

523

523

44

567

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims

  

0

0

0

regionale luchthavens

0

0

112

– 111

1

36.03.10 Duurzame luchtvaart

649

623

1 881

– 91

1 790

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

0

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

637

637

0

0

0

36.04 Scheepvaart

3 265

3 259

3 110

– 479

2 631

36.04.01 Duurzame zeevaart

773

773

636

– 104

532

36.04.02 Duurzame zeehavens

188

184

896

66

962

36.04.03 Duurzame binnenvaart

1 609

1 607

1 578

– 441

1 137

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

695

695

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

2 352

– Agentschapsbijdragen

    

766

– Restant

    

74 474

36.09 Ontvangsten

39 353

39 353

39 353

– 2 035

37 318

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

12 362

12 362

12 362

– 2 448

9 914

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

0

0

0

0

0

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

15 028

15 028

15 028

1 821

16 849

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

0

216

216

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

11 688

11 688

11 688

– 1 603

10 085

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

250

250

250

– 53

197

36.09.07 Overige ontvangsten

25

25

25

32

57

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

42 897

44 844

46 641

204

46 845

Uitgaven:

43 633

45 580

45 905

40

45 945

37.01 Weer, klimaat en seismologie

32 079

34 026

34 351

40

34 391

37.01.01 Weer

18 764

19 307

19 416

40

19 456

37.01.02 Klimaat

11 174

12 414

12 565

0

12 565

37.01.03 Seismologie

1 405

1 569

1 572

0

1 572

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

736

736

798

0

798

37.02 Aardobservatie

11 554

11 554

11 554

0

11 554

37.02.01 Aardobservatie

11 554

11 554

11 554

0

11 554

Van totale uitgaven:

 

 

   

– Apparaatsuitgaven

    

0

– Agentschapsbijdragen

    

45 147

– Restant

    

798

37.09 Ontvangsten

0

0

0

100

100

De niet beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

8 837 326

8 757 666

8 432 672

21 406

8 454 078

Uitgaven:

9 044 784

8 967 124

8 700 795

7 097

8 707 892

39.01 Bijdrage aan IF

6 878 283

6 798 623

6 424 584

6 100

6 430 684

39.02 Bijdrage aan de BDU

2 166 501

2 168 501

2 276 211

997

2 277 208

39.09 Ontvangsten

0

0

0

92

92

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

– 14 526

– 16 241

0

0

0

Uitgaven:

– 14 526

– 16 241

0

0

0

waarvan Verzameluitkering I&M

0

0

0

0

0

Artikel 41 Ondersteuning functioneren IenM

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

41. Ondersteuning functioneren I&M

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010*

Verplichtingen

258 164

238 226

318 172

238 511

216 477

207 310

9 167

 

– 15 393

Uitgaven

241 654

233 816

247 826

272 798

236 519

229 106

7 413

 

– 7 582

41.01 Centrale diensten

128 598

123 033

140 220

143 630

116 536

134 166

– 17 630

 

– 990

41.01.01 Interne en externe communicatie I&M

19 767

9 322

7 567

9 278

8 369

10 349

– 1 980

 

– 1 758

41.01.02 Bedrijfsvoering I&M

29 968

33 047

41 831

58 423

45 039

43 872

1 167

 

2 906

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

4 884

5 896

5 780

6 924

7 271

9 381

– 2 110

 

– 428

41.01.04 Internationaal beleid I&M

2 715

2 575

2 612

39

0

0

0

 

0

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 036

8 142

8 497

8 589

8 747

9 395

– 648

 

– 388

41.01.06 Financial en operational auditing

6 008

7 015

7 150

7 857

7 167

6 424

743

 

– 1 118

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

3 411

4 820

4 511

4 578

5 911

3 924

1 987

1

– 980

41.01.08 HGIS-gelden

1 557

1 735

2 183

2 248

1 903

2 365

– 462

 

– 201

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

50 900

48 166

56 840

42 638

28 570

41 598

– 13 028

2

1 189

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

352

2 315

3 249

3 056

3 559

6 858

– 3 299

3

– 212

41.02 Shared Services Organisatie

91 731

89 390

88 227

108 252

101 979

73 902

28 077

 

– 5 715

41.02.01 ICT dienstverlening

13 582

16 131

17 200

33 731

35 070

14 753

20 317

4

– 1 382

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

51 977

42 777

43 004

44 171

40 554

34 786

5 768

4

– 2 355

41.02.03 Personele dienstverlening

10 530

12 489

13 340

16 548

15 019

11 697

3 322

4

90

41.02.04 Financiële dienstverlening

7 012

5 032

5 961

8 364

8 242

9 315

– 1 073

 

– 385

41.02.05 Communicatie en strategie

8 630

12 961

8 722

5 438

3 094

3 351

– 257

 

– 1 683

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

21 325

21 393

19 379

20 916

18 004

21 038

– 3 034

 

– 877

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6 676

5 895

6 038

9 758

6 240

6 426

– 186

 

– 386

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

3 713

4 217

4 597

3 888

4 498

4 154

344

 

550

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

8 226

8 495

6 667

5 455

4 802

7 288

– 2 486

 

– 855

41.03.04 Personeel en materieel DGW

2 710

2 786

2 077

1 815

2 464

3 170

– 706

 

– 186

Van de totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

 

193 431

221 716

240 851

216 302

206 238

10 064

  

– Agentschapsbijdrage

 

2 959

4 207

8 122

616

4 615

– 3 999

  

– Restant

 

37 430

21 903

23 825

19 601

18 253

1 348

  

41.09 Ontvangsten

282 641

34 491

22 048

35 117

34 381

22 110

12 271

5

– 5 361

 
*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet HXII welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

Licence