Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

63 508

52 619

47 966

46 700

46 327

46 327

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

– 2 070

47

47

– 112

1 915

– 225

Diverse mutaties

3 947

4 735

3 332

2 072

1 983

2 013

Stand ontwerpbegroting 2011

65 385

57 401

51 345

48 660

50 225

48 115

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a. Loonbijstelling 2010

      

1b. Prijsbijstelling

 

53

48

48

47

47

2. Herschikking IVW

3 490

2 532

715

439

381

381

3. Externe veiligheid

 

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Diversen

457

50

469

– 515

– 545

– 515

Totaal

3 947

4 735

3 332

2 072

1 983

2 013

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Dit heeft betrekking op een herschikking van de bijdragen aan de Inspectie VenW. Hiermee wordt beter aangesloten op de activiteiten van de Inspectie, waar de focus met name op veiligheid is gericht. Deze herschikking betreft een beperkt aantal mutaties die op de VenW begroting per saldo budgettair neutraal zijn.

Ad. 3

Door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening wordt vanaf 2011 een bedrag van € 2,1 mln. overgeboekt naar de begroting van VenW. Het betreft de bijdrage eerste lijns taken Externe Veiligheid.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

0

0

0

0

0

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

      

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

0

0

0

0

0

0

Licence