Base description which applies to whole site

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

32 Optimale veiligheid in of agv. mobiliteit

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

49 680

48 509

48 447

48 370

48 359

48 359

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

246

465

465

465

465

465

Nieuwe mutaties

7 251

8 271

9 661

3 663

3 616

3 616

Stand ontwerpbegroting 2011

57 177

57 245

58 573

52 498

52 440

52 440

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1b.

Loonbijstelling 2010

      

1b.

Prijsbijstelling 2010

 

34

34

34

34

34

2.

Boordcomputer taxi

 

2 650

5 150

   

3.

Herindeling IVW

6 428

5 241

4 083

3 853

3 806

3 806

4.

Van IF/14: Amendement Koopmans/Roefs

417

357

416

   

5.

Arbeidsproductiviteit

   

– 216

– 216

– 216

6.

Sociaal flankerend beleid

223

158

    

7.

Rijksbrede problematiek

– 19

– 21

– 22

– 8

– 8

– 8

 

Diversen

202

– 148

    

Totaal

7 251

8 271

9 661

3 663

3 616

3 616

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Dit betreft middelen voor de invoering van de Boordcomputer taxi.

Ad 3.

Dit heeft betrekking op een herschikking van de bijdragen aan de Inspectie VenW. Hiermee wordt beter aangesloten op de activiteiten van de Inspectie, waar de focus met name op veiligheid is gericht. Deze herschikking betreft een beperkt aantal mutaties die op de VenW begroting per saldo budgettair neutraal zijn.

Ad 4.

Voor de uitvoering van het amendement Roefs/Koopmans van 3 december 2008 (Kamerstukken 31 700 A, nr. 22 en 31 700 XII, nr. 41) worden middelen overgeheveld voor het ontwerpen van een airbag voor fietsers.

Ad 5.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling stond in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Ad 6.

Bij de Voorjaarsnota 2010 zijn door het ministerie van BZK middelen voor sociaal flankerend beleid aan de begroting van VenW toegevoegd. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 41 geparkeerd. Nu vindt de verdeling plaats naar de diverse artikelen binnen de begroting van VenW.

Ad 7.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

32 Optimale veiligheid in of agv. mobiliteit

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

4 100

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

242

242

242

242

242

242

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

4 342

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

Licence