Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

34 Betrouwbare reistijden en netwerken

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

69 611

60 785

57 232

44 286

44 293

44 293

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

2 260

125

125

125

125

125

Nieuwe mutaties

28 097

17 789

3 046

3 820

–5 681

–7 681

Stand ontwerpbegroting 2011

99 968

78 699

60 403

48 231

38 737

36 737

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a.

Loonbijstelling 2010

      

1.

Prijsbijstelling 2010

 

149

142

108

108

108

2.

Van IF/12: diversen

9 094

4 394

4 394

1 500

  

3.

Van IF/13: Internet in de trein

10 000

270

194

   

4.

Van IF/14: Superbus

1 250

     
 

Van IF/14: OV Chipcard

11 700

1 000

100

   
 

Van F/14: Mobiliteitsmanagement Cie de Waal

25 009

11 991

    
 

Van IF/14/: Multimodale reisinfo

1 000

2 000

5 000

2 000

2 000

 
 

Van IF/14: Mob.management in CAO's

550

350

    

5.

Kasschuif met 2009: gratis OV

  

– 3 868

   
 

Kasschuif met 2009: Subs tbv concessiefee NS

1 000

7 000

5 000

3 000

– 5 000

– 5 000

6.

Naar BDU: diversen

– 28 741

– 4 300

– 200

   

7.

Naar art 32 Boordcomputer taxi

 

– 2 650

– 5 150

   

8.

Herschikking IVW

– 2 601

– 2 546

– 2 564

– 2 549

– 2 550

– 2 550

9.

Arbeidsproductiviteitskorting

   

– 232

– 232

– 232

10.

Aandeel rijksbrede problematiek

– 1

– 1

– 1

   
 

Diversen

– 163

132

– 1

– 7

– 7

– 7

Totaal

28 097

17 789

3 046

3 820

– 5 681

– 7 681

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Dit betreft een overboeking uit artikel 12 Rijkswegen voor de implementatie van de uitkomsten van de Commissie Elverding, middelen voor het Bureau wegen en voor de commissie Tunnelveiligheid.

Ad 3.

Dit betreft een overboeking uit artikel 13 Spoorwegen voor de realisatie van Internet in de trein.

Ad 4.

Dit betreft een overboeking uit 14 Regionale/lokale infra voor de:

  • – Afronding van de eerste trap van de Superbus;

  • – Chipcard ten behoeve van communicatie- en organisatiekosten en extra WROOV-onderzoek in verband met vertraging van de invoering van de chipcard;

  • – Implementatie van de adviezen naar aanleiding van de commissie de Waal in het kader van de Mobiliteitsaanpak;

  • – Realisatie van multimodale reisinformatie in het kader van de Mobiliteitsaanpak.

Ad 5.

Dit betreft de doorwerking van een tweetal kasschuiven uit 2009 voor respectievelijk gratis ov en voor de subsidie contractsectorlijnen als onderdeel van de vermogensconversie (uitkering superdividend) vanuit NS naar ProRail (mandje spoor).

Ad 6.

Dit betreft een technische overboeking naar artikel 39.02 BDU voor diverse zaken die via de BDU worden betaald aan de decentrale overheden. Het gaat ondermeer om gratis OV 3e tranche, Mobiliteitsmanagement, compensatie NBV tarief en het bureau Openbaar Vervoer.

Ad 7.

Dit betreft een overboeking naar artikel 32 voor de invoering van de Boordcomputer taxi.

Ad 8.

Dit heeft betrekking op een herschikking van de bijdragen aan de Inspectie VenW. Hiermee wordt beter aangesloten op de activiteiten van de Inspectie, waar de focus met name op veiligheid is gericht. Deze herschikking betreft een beperkt aantal mutaties die op de VenW begroting per saldo budgettair neutraal zijn.

Ad 9.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling stond in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Ad 10.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

34 Betrouwbare reistijden en netwerken

2010

2011

2012

2013

014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

98

98

98

98

98

98

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

      

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

98

98

98

98

98

98

Licence