Base description which applies to whole site

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

1 512

0

– 256

1 256

– 229

– 287

– 109

0

   

1

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

 

2

11

           

2

A9 Alkmaar Uitgeest

10

 

– 4

6

           
 

N9 Koedijk-De Stolpen

14

   

14

           

3

N50 Ramspol-Ens

31

 

– 26

5

           

4

A28 Utrecht-Amersfoort

53

 

29

82

           

5

A2 Holendrecht-Oudenrijn

59

 

– 25

34

           

6

A2 Oudenrijn-Everdingen

5

 

3

8

           
 

A4 Burgerveen-Leiden

81

 

– 4

77

         

2012

7

A4 Delft-Schiedam

120

 

– 13

107

         

2015

8

A15 Maasvlakte Vaanplein

239

 

– 239

0

– 229

– 287

– 109

     

9

A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum

0

 

1

1

         

2015

10

N57 Veersedam-Middelburg

8

 

– 12

– 4

       

9,6

 

11

A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

21

 

– 3

18

       

– 10,0

 
 

N34 omleiding Ommen

3

 

– 1

2

       

– 2,6

 

12

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)

65

 

– 10

55

         

2014

 

N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast

0

   

0

           

13

A50 Ewijk-Valburg

130

 

– 10

120

         

2014

14

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

40

 

– 6

34

         

2012

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

   

6

           

15

A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase

61

 

– 16

45

           

16

A74 Venlo

22

 

– 23

– 1

         

2012

17

A2 Passage Maastricht

79

 

– 22

57

         

2016

18

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

 

52

52

           
 

N31 Leeuwarden (De Haak)

39

 

– 2

37

           

19

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

258

 

– 41

217

           

20

Dynamisch verkeersmanagement

37

 

19

56

           

21

Kleine projecten / Afronding projecten

59

 

45

104

       

– 12,9

 
 

Programma aansluitingen

37

 

– 2

35

           
 

Quick Wins Wegen

15

 

2

17

           

22

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

11

 

50

61

           
 

Afronding

0

   

0

           
 • 1. Het Doorstartplan Praktijkproef Amsterdam (DSP) is eind september 2011 goedgekeurd. De tijd die nodig was voor het opstellen en goedkeuren van dit plan heeft geleid tot vertraging in de start van de A10 Praktijkproef Amsterdam, waardoor een deel van het budget in 2011 niet is besteed. Dit deel is vooralsnog doorgeschoven naar 2012

 • 2. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd. De daarvoor benodigde extra kasbehoefte in 2011 is aangevuld vanuit 2012.

 • 3. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd en de kasraming in dat jaar naar boven is bijgesteld. Deze aanvulling is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

 • 4. Het Wegaanpassingsbesluit (WAB) is vertraagd vanwege de tussenuitspraak van de Raad van State bij A1 ’t Gooi; vervolgens is recent vanwege het besluit 130 km verdere vertraging ontstaan vanwege de daarvoor benodigde herberekening van verkeerskundige onderzoeken. Een deel van het in 2011 geraamde budget is daardoor niet tot besteding gekomen en wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

 • 5. Door noodzakelijke extra werkzaamheden in 2011 zijn aanvullende afspraken met de aannemer gemaakt en was er meer kasbudget benodigd in 2011. Deze benodigde extra kasbehoefte in 2011 is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.

 • 6. Een aantal in 2011 geplande uitgaven bleken in dat jaar niet haalbaar en zijn doorgeschoven naar 2012. Het daarmee samenhangende kasbudget is daarmee ook naar 2012 doorgeschoven.

 • 7. In verband met een voorspoedige afhandeling van de betalingen in 2011 is er vorig jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht. Naast deze mutatie wordt uit het budget bij dit project bijna € 10 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds als bijdrage aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuinbouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»).

  Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

 • 8. Het beschikbare meerjarige budget bij dit project is omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (12.04) inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting.

 • 9. De mutatie betreft de overloop van het niet bestede budget uit 2011.

 • 10. Ten laste van dit project is vorig jaar meer gerealiseerd als gevolg van de afwikkeling van een claim van de aannemer. De totale projectkosten vallen hierdoor hoger uit.

 • 11. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die na 2011 gepland stonden deels reeds in 2011 zijn uitgevoerd. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

 • 12. Als gevolg van extra kosten voor tunneltechnische installaties is in 2011 meer uitgegeven dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

 • 13. In verband met een voorspoedige afhandeling van de facturen en betalingen in 2011 is er in dat jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. De kasreeks is daarmee in overeenstemming gebracht.

 • 14. De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig. Als gevolg daarvan was in 2011 dan ook meer kasbudget benodigd. Deze kasmutatie is vooralsnog ten laste gebracht van 2012.

 • 15. De kasraming is eind vorig jaar in lijn gebracht met de actuele betalingsafspraken met de aannemer die de spitsstrook Maasbracht-Geleen in 2011 versneld heeft gerealiseerd. Als gevolg daarvan was in 2011 meer kasbudget benodigd, compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.

 • 16. De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig; mede hierdoor zijn in 2011 hogere kasbetalingen verricht bij het projectonderdeel Zuiderbrug.

  Voorts zijn in 2011 betalingen aan de provincie verricht in verband met mitigerende maatregelen die de provincie uitvoert in het effect- en plangebied van de A74 op basis van het convenant Bereikbaarheidsimpuls Limburg. Compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.

 • 17. In verband met voorspoedige grondverwerving zijn in 2011 extra kasuitgaven verricht. Voorts zijn in dat jaar uitgaven versneld in verband met een te verkrijgen TEN subsidie. Deze versnelde kasuitgaven worden vooralsnog aangevuld vanuit het budget voor 2012.

 • 18. Het budget van ruim € 50 mln. ten behoeve van de aansluiting Nuth is niet in 2011 betaald maar zal pas later worden betaald aan de provincie die de aansluiting zal uitvoeren (betaling volgt pas na onherroepelijk Provinciaal Inrichtingsplan). Vooralsnog is dit budget derhalve doorgeschoven naar 2012. De verwachting is dat dit in 2012 grotendeels zal worden betaald.

 • 19. Op basis van de geactualiseerde planningen van de onderliggende projecten bleek er in 2011 meer kasbudget benodigd. Dit heeft onder meer te maken met versnelde betalingen in dat jaar op de projecten Rw27 Lunetten-Rijnsweerd, Rw 12 Waterberg-Velperbroek en Rw4 Badhoevedorp-Amstel. Dit kasbudget is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.

 • 20. Op basis van een bijgestelde meerjarenprognose, waarbij onder andere rekening is gehouden met enige vertraging in de uitvoering onder andere door het herformuleren van de scope en vanwege problemen bij de opdrachtnemer, is kasbudget doorgeschoven naar 2012.

 • 21. De in bovenstaande tabel opgenomen mutatie betreft de doorwerking van het in 2011 ontstane voordelig saldo op de volgende kleine/afgeronde projecten:

  • A7 Rondweg Sneek. Vanwege technische redenen kon de resterende bijdrage aan de provincie niet in 2011 plaatsvinden en schuift deze door naar 2012.

  • Na afronding van het project A37 Hoogeveen – Duitse grens resteert een meevaller van € 1,4 mln. Deze is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;

  • Op het project Rw2 Rondweg Den Bosch en Tangenten Eindhoven is sprake van een meevaller van bijna € 15,3 mln. Dit kasoverschot is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;

  • In het kader van de tunnelproblematiek is het taakstellend budget van het project Rw73 N68 en OTR +Koninginnelaan via de begroting 2012 verhoogd met € 15,5 mln., wat aan het jaar 2011 is toegevoegd. Op basis van de actuele kasplanning van de totale projectkosten is eerder voorgesteld het budget in 2011 met € 17,3 mln. te verlagen ten gunste van het jaar 2012;

  • Een meevaller bij Tangenten Eindhoven;

  • Een in 2011 nog niet bestede reservering bij rondweg Den Bosch voor de wegwerkzaamheden bij de omlegging Zuid Willemsvaart is vooralsnog doorgeschoven naar 2012 en

  • Een in 2011 nog niet bestede reservering voor de Rijksbijdrage aan het regionaal Lokaal project Joure is vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

 • 22. Deze mutatie betreft voornamelijk het budget ten behoeve van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.

Voor het deel A10-Oost van dit project is de «schop in de grond» van het 3e kwartaal 2011 naar het 4e kwartaal 2011/1e kwartaal 2012 verschoven vanwege een verschuiving van het TB-onherroepelijk van 3e naar 4e kwartaal. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het kasritme. Daarnaast is de planning voor de grondverwerving en het tempo van verwerving in overeenstemming gebracht met de projectfasering.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

De raming van het deelproject A10-oost is later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. De voorgestelde verschuiving naar later (2021) kan hierdoor worden ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

Licence