Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand Ontwerpbegroting 2012

 

10 805,9

57,3

       

Amendementen van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106.

 

0,0

0,0

       

Stand vastgestelde begroting 2012

 

10 805,9

57,3

       

– mutaties Voorjaarsnota 2012:

     

1. HGIS Partners voor Water

01

1,5

 

2. Inkoop beeldmateriaal

02

– 3,9

 

3. Aanpasing veilingopbrengsten CO2 rechten

06

 

16,0

4. Ontvangsten naar ILT

10

– 0,9

– 0,9

5. HSA

97

– 12,8

 

6. Bijdrage aan Gemeentefonds voor Midden-Delfland

97

– 9,7

 

7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

97

54,6

 

8. A15 Maasvlakte-Vaanplein

97

– 178,6

 

9. Overboeking ICT

98

– 14,4

 

10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag

98

– 1,6

 

11. Vorming van één Audigdienst Rijk

98

– 4,1

 

12. 1% regeling

99

35,5

 

13. Loonbijstelling 2012

99

15,1

 

14. BES

99

– 2,1

 

15. Diversen artikelen

div.

– 3,6

 

Stand 1e suppletore begroting 2012

 

10 680,9

72,4

Toelichting

Algemeen

De in de 1e suppletoire 2012 opgenomen mutaties, met uitzondering van de mutaties zoals vermeld in bovenstaand overzicht, komen voort uit de conversie van de oude begrotingsindeling naar de nieuwe begrotingsindeling. In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 30 januari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 2011–2012, 33 000 XII, nr. 111). Hierin heb ik de Kamer geïnformeerd dat ik voornemens ben de herziening van de nieuwe begroting bij Voorjaarsnota 2012 te laten plaatsvinden.

Onder 3 wordt de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.

1. Partners voor Water

In 2011 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2011 naar HGIS teruggeboekt. Aangezien deze gelden in 2012 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.

2. Inkoop beeldmateriaal

In de begroting van 2012 heeft er een overboeking door het Gemeentefonds plaatsgevonden naar de begroting van IenM in 2012 en 2013 van € 4,2 mln. zulks met betrekking tot het regelen van luchtfoto’s door het kadaster. Aangezien er andere afspraken zijn gemaakt wordt de overboeking teruggedraaid met inachtneming van een compensatie van de gemaakte kosten door IenM, zijnde € 0,3 mln.

3. Aanpassing veilingopbrengsten CO2 rechten

Door gewijzigde ramingen van zowel de hoeveelheden te veilen CO2-rechten als de verwachte opbrengsten per eenheid, zijn de ontvangsten uit de veilingen in het kader van het Emission Trading System (ETS) bijgesteld. Hierdoor zal in 2012 al een ontvangst van € 16 mln. plaatsvinden en zullen de ontvangsten in 2013 en volgende jaren lager zijn: in 2013 € 580 mln. lagere ontvangst en vanaf 2014 een jaarlijks lagere ontvangst van € 500 mln.

4. Ontvangsten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Op de begroting van IenM staan ontvangsten begroot, die vanaf 2012 door het agentschap ILT zullen worden ontvangen. In verband hiermede wordt de ontvangsten begroting verlaagd onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan het agentschap ILT.

5. HSA

Ten behoeve van de oplossing van de financiële HSA-problematiek is in het Infrastructuurfonds een aantal mutaties opgenomen (voor de specificatie zie punt 3 onder «2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten

mutaties» op het Infrastructuurfonds).

In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).

6. Naar Gemeentefonds voor Midden-Delfland

Door IenM wordt een bedrag van € 9,7 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Midden-Delfland. Het is bestemd voor het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam), «Sanering verspreid liggende glastuinbouw»en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw (onderdeel Grondinstrument)».

7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Als afronding van het convenant wordt BTW ad € 54,6 mln. vanuit het BTW Compensatiefonds overgeboekt naar de begroting van IenM.

8. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.

9. Overboeking ICT

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de overdracht van personeel-en bedrijfsvoeringsbudget ICT plaatsgevonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit kader wordt

€ 14,4 mln. overgeboekt naar de begroting van dit ministerie. Vanaf 2013 vindt er een jaarlijkse afrekening plaats, zulks aan de hand van ontvangen facturen van BZK.

10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag

In de ministerraad van 27 mei 2011 is het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag vastgesteld. De financiële uitwerking van dit masterplan is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) van 13 september 2011 vastgesteld. In verband hiermede wordt de begroting van IenM vanaf 2012 tot en met 2015 verlaagd en vanaf 2016 verhoogd.

11. Vorming van één Auditdienst Rijk

In het kader van de vorming van één Auditdienst Rijk (ADR) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei 2012 wordt door IenM vanaf 2012 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën.

12. 1% regeling

Door middel van de eindejaarsmarge 2011–2012 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 35,5 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op artikel 99 (nominaal en onvoorzien) en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen.

13. Loonbijstelling 2012

Dit betreft de toevoeging van de loonbijstelling voor het jaar 2012. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.

14. BES-fonds Referentieonderzoek

In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen BES is met de openbare lichamen gesproken over de hoogte van de vrije uitkering.

Er is besloten dat een herzien referentiekader een beter inzicht moet geven in de eilandelijke taken in relatie tot de vrije uitkering. Uit het onderzoek is gebleken dag structureel € 6,1 mln. aan de vrije uitkering toegevoegd dient te worden om de eilandelijke taken adequaat uit te kunnen voeren, conform het huidige wettelijke kader. Het aandeel van IenM bedraagt € 2,1 mln.

15. Diversen

Het bedrag bestaat voornamelijk uit overboekingen naar c.q. van andere ministeries. Deze hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden op de volgende artikelen:

 • 02 Ruimtelijk ontwikkeling € 0,8 mln.

  • Het betreft een bijdrage registratie kadaster door diverse ministeries en het Provinciefonds ad € 1,0 mln.

  • een bedrag van € 0,3 mln. is overgeboekt van het Provinciefonds naar IenM voor aanvullende decentralisatiemiddelen bodemsanering ten behoeve van provinciaal bevoegd gezag Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant (het betreft een saldo van overboeking van het Provinciefonds ad € 2,0 mln. (verrekening met 2011) en een overboeking naar het Provinciefonds.

  • een bedrag van € 0,5 mln. is overgeboekt naar Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor compensatie van de invoering van de tijdelijke Crisis en Herstelwet (CHW).

 • 04 Openbaar vervoer en spoor -€ 0,3 mln.

  Het betreft voornamelijk een bijdrage van IenM aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor toezicht op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Openbaar Vervoer die in 2012 in werking is getreden.

 • 06 Klimaat lucht en geluid -€ 0,9 mln.

  Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de wereldtentoonstelling in Shanghai.

 • 07 Duurzaamheid € -1,4 mln.

  Het betreft een bijdrage:

  • van IenM aan het Provinciefonds met betrekking tot de uitvoering zwemwaterrichtlijnen.

  • aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTBG).

 • 08 Externe Veiligheid en risico’s – € 0,4 mln.

  Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de EV-middelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • 10 Inspectie Leefomgeving en transport – € 0,1 mln.

  Het betreft een overboeking van een fte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 97 Algemeen Departement – € 0,1 mln.

  Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor de Scheveningen Boulevard (indexatie 2012/2013).

 • 98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement € 0,6 mln.

  Het betreft voornamelijk een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het werkprogramma voor de Leefomgeving ad € 1,4 mln., een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ad € 0,7 mln. voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).

 • 99 Nominaal en onvoorzien – € 1,6 mln.

  Het betreft een bijdrage van € 0,8 mln. aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor twee projecten in het kader van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland:

  • een nieuwe onderzoeksreactor (genaamd Pallas) bestemd voor de productie van medische radio-isotopen nucleair onderzoek, ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Bijdrage aan het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie.

  • Het innoveren van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR voor de TU Delft (genaamd Oyster). Bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Licence