Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

 

10 805,9

57,3

         

Amendement van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106.

 

0,0

0,0

         

Stand vastgestelde begroting 2012

 

10 805,9

57,3

Stand Voorjaarsnota 2012

 

10 680,8

72,4

         

– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst 2012)

 

168,7

3,9

– mutaties Najaarsnota 2012:

     
         

1.

Partners voor Water

01

– 3,6

 

2.

Basisregistraties

02

– 6,8

 

3.

Overboekingen Gemeente- en Provincie fonds

     
 

NSP projecten

02

– 55,6

 

4.

Diverse mutaties art.02

02

– 3,0

 

5.

Diverse lagere uitgaven art.03

03

– 12,4

 

6.

GIS en vliegveld Twente

05

– 21,0

 

7.

Euro 6 en VI regeling en NSL

06

– 12,8

 

8.

HGIS

06

– 51,3

 

9.

Diverse hogere uitgaven art.08

08

4,4

 

10.

Diverse lagere uitgaven art.08

08

– 18,1

 

11.

Zonnepanelen

08

20,0

 
 

Overboeking Provincie fonds

08

– 20,0

 

12.

RUD's

08

25,0

 
 

Overboekingen Gemeente- en Provincie fonds

08

– 25,0

 

13.

Diverse mutaties art.97

97

33,6

 

14.

Prijsbijstelling BDU

97

38,8

 

15.

Rioolaansluiting

99

– 10,0

 

16.

Prijsbijstelling

99

– 166,8

 
 

Diversen artikelen

div.

2,5

0,4

Stand 2e suppletore begroting 2012

 

10 567,4

76,7

Toelichting

 • 1. Partners voor Water (01.01.02)

  In 2012 is een overschot ontstaan op de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is naar HGIS teruggeboekt. In 2013 zal het bedrag weer bij HGIS worden opgevraagd.

 • 2. Basisregistratie (02.02.05)

  Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de basisregistratie grootschalige topografie achter loopt op de planning. De introductiekosten schuiven door naar volgende jaren.

 • 3. Overboekingen Gemeente-en Provincie fonds en NSP projecten (02.03.04)

  De verlaging betreft hoofdzakelijk overboekingen naar het Gemeente-en Provincie fonds alsmede een kas overschot bij de projecten Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en Nieuwe Sleutel Projecten (NSP).

  Het overschot bij BIRK en NSP wordt veroorzaakt door een beperkte liquiditeitsbehoefte vanuit de provincies.

 • 4. Diverse mutaties artikel 02 (02.04.04)

  Het betreft hoofdzakelijk overboekingen naar Gemeente- en Provinciefonds met betrekking tot toegezegde bijdragen voor urgente problematiek Moerdijk, bodemsanering Hembrugterrein in Zaandam en het programma actief bodembeheer in de Kempen.

  Daarnaast wordt in het kader van het op peil krijgen van de basisvoorzieningen in Caraïbisch Nederland budget vrijgemaakt (binnen Hoofdstuk XII) om rioolaansluitingen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te realiseren, en -vooruitlopend op een structurele oplossing per 2014- de verwachte exploitatie tekorten in 2012 en 2013 af te dekken.

 • 5. Diverse lagere uitgaven artikel 03

  De verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:

  • Door de lagere kosten die gemoeid zijn met de verkeersveiligheidcampagnes die door de Dienst Publiek en Communicatie (ministerie van Algemene Zaken) worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder campagnes uitgevoerd dan verwacht. In totaal gaat het om een bedrag van € 3,8 mln.

  • Doordat de kosten voor de verkeersborden voor het programma 130 km/uur geen € 5 mln. bedragen, zoals eerder aan de Kamer gemeld, maar uitkomen op € 7 mln. Dit heeft te maken met tegenvallende aanbesteding en extra kosten vanwege de aanpassing van rotatiepanelen bij spits- en plusstroken. Deze uitgaven wordt begroot en verantwoord op het Infrastructuurfonds.

  • Doordat de verlenging van de MKB-voucheregeling van het budget Beter Benutten ad € 1 mln. wordt overgeboekt naar het artikel Openbaar vervoer en spoor. Het betreft hier een mutatie in het kader van een juiste artikelbelasting.

  • Door een overschot op budget van Beter Benutten in 2012 van 0,9 mln. euro.

  Dit bedrag wordt weer teruggeboekt naar de voedingsbron, het Infrastructuurfonds, waar de middelen oorspronkelijk van zijn afgeboekt.

 • 6. GIS en vliegveld Twente (05.01)

  Het overschot wordt veroorzaakt hoofdzakelijk veroorzaakt bij:

  • GIS

   Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme wordt ruim € 17 mln. niet in 2012 maar in latere jaren uitgegeven. Een fors deel (€ 13 mln.) heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Daarnaast is de raming bijgesteld als gevolg van de motie Hofstra (kamerstuk 2001–2002, 27 603, nr. 74). Door deze motie kunnen eigenaren niet worden verplicht om hun woningen te verlaten/verkopen.

  • Vliegveld Twente

   De middelen voor de exploitatie van het vliegveld Twente worden niet in 2012 besteed. Dit hangt samen met de vertraging in de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie.

 • 7. Euro 6 en VI regeling en NSL (06.02)

  De subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto’s en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro VI-norm werd tot medio 2012 uitgesteld, vanwege twijfel die begin van het jaar nog bestond over het te verwachten rendement voor verbetering van de luchtkwaliteit. Door de verlate publicatie van deze regeling en de door de crisis tegenvallende verkopen, komt het voor 2012 oorspronkelijk geraamde budget niet volledig tot betaling. De subsidieregeling voor stimulering van taxi’s en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro 6 norm is uiteindelijk per 1 oktober van start gegaan. Door het voorgaande zal het oorspronkelijk voor 2012 geraamde budget niet volledig tot betaling komen.

  Bij de overboeking vanuit het voormalige FES-fonds van de budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is destijds uitgegaan van een verdeling over de jaren die niet blijkt aan te sluiten op de feitelijke behoefte. Hierdoor blijft in 2012 een deel van het budget onbenut.

 • 8. HGIS en overige (06.03)

  Het overschot op dit artikel bestaat voor € 50,0 mln. uit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en diverse overschotten ad € 1,3 mln.

  Op basis van de meest recente verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (Balans van de Leefomgeving 2012, september 2012) zal Nederland zijn verplichtingen uit het Kyoto Protocol met de reeds aangekochte buitenlandse emissierechten kunnen nakomen. Een budget van € 50 mln. wordt niet meer noodzakelijk geacht en kan daarom terugvloeien naar de HGIS middelen van Buitenlandse Zaken.

 • 9. Diverse hogere uitgaven artikel 08 (08.01)

  Binnen dit artikel zijn diverse budgettair neutrale uitgavenmutaties doorgevoerd, die binnen het artikel zelf op nul sluiten. Met deze mutaties wordt beter aansluiting gevonden bij de nieuwe organisatie- en artikelstructuur (financiële instrumenten).

 • 10. Diverse lagere uitgaven artikel 08(08.03)

  De grootste budgettair neutrale herschikkingen zijn te vinden bij 08.01 (circa + € 4,4 mln) en 08.03 (circa – € 4,0 mln). Daarnaast is er sprake van een vrijval van oorspronkelijke asbestmiddelen (€ 13,6 mln). Voor de aanwending van de vrijval zie punt 11.

 • 11. Zonnepanelen (08.03.04)

  De vrijval asbest middelen van € 13,6 mln. (zie 10) wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van het Kabinet besluit om de Greendeal «zonnepanelen voor asbestdaken» met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) te ondersteunen door middel van het via het Provinciefonds in 2012 beschikbaar stellen van € 20 mln voor regionale regelingen in dit kader. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd (vergaderjaar 2011–2012, Kamerstuk 25 834 nr. 76).

 • 12. RUD’s (08.03)

  In het Bestuurlijk Overleg Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) van 31 oktober 2012 is met het IPO en de VNG afgesproken dat I&M ten behoeve van de oprichting van Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's) een extra bijdrage levert van € 25 mln. Uiteindelijk zullen deze middelen naar het IPO (via het Provinciefonds van € 5,8 mln.) en de VNG (via het Gemeentefonds van € 19,2 mln.) worden overgeboekt.

 • 13. Diverse mutaties (97.02)

  De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:

  • Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

  • Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland.

  • Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is.

  • Vanuit het project beter benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.

  • Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de 5% BTW -afdracht richting het BCF voor de overboekingen naar het Provincie- en Gemeentefonds van RSP-middelen.

  • € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.

  • Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.

  • Vanuit Hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012.

  • Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltaris voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».

  • Vanuit Hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden.

  • Vanuit Hoofdstuk XII wordt een bedrag van 0,9 mln teruggeboekt naar het project beter benutten.

 • 14. Prijsbijstelling (97.04)

  Aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is bij beschikking een bedrag van € 38,8 mln. aan prijsbijstelling over 2012 toegezegd. Het bedrag wordt gecompenseerd uit de bij Miljoenennota 2013 aan Hoofdstuk XII toegevoegde prijsbijstelling (deze is toen op artikel 99 -Nominaal en onvoorzien- geparkeerd) alsmede met lagere uitgaven binnen Hoofdstuk XII.

 • 15. Rioolaansluitingen (artikel 99)

  In het kader van het op peil krijgen van de basisvoorziening in Caraïbisch Nederland wordt budget vrijgemaakt om rioolaansluitingen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te realiseren. Deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 02.04.04.

 • 16. Prijsbijstelling (artikel 99)

  De op dit artikel geparkeerde prijsbijstelling wordt overgeboekt naar het

  Infrastructuurfonds en de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).

Licence