Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Door de niet geplande tussentijdse verkiezingen is er in 2012 een groter beroep gedaan op, met name, de wachtgelden dan in een niet-verkiezingsjaar.

Artikel 3. Wetgeving en Controle Tweede Kamer

De voortgang in de ICT-projecten is minder voorspoedig verlopen dan voorzien. Uiteindelijke realisatie/oplevering zal plaatsvinden in 2013.

Door inzet van Linked Data-technologie wordt samenhang in informatie gecreëerd. Een eerste proeve daarvan is eind 2012 al zichtbaar geworden. Begin 2013 zullen meer resultaten zichtbaar worden in de vorm van overzichten van moties en amendementen. De versie 2.0 van het verslagleggingondersteunend systeem (VLOS) is nagenoeg gereed en zal in 2013 in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn er acties ondernomen om info uit Parlis aan de burger beschikbaar te stellen en een nieuwe startsite van Plein 2 in gebruik genomen omgezet naar een nieuw content management systeem (CMS).

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Ook op het artikel Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer is sprake van onderuitputting als gevolg van de niet geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Door het verkiezingsreces zijn er minder activiteiten ondernomen op het gebied van interparlementaire betrekkingen.

Licence