Base description which applies to whole site

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per beleidsartikel de belangrijkste mutaties afgerond op € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2012 en de standen van de tweede suppletoire begroting 2012 toegelicht.

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

In 2012 is circa € 3 mln. minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2012 en zijn er voor circa € 9 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

De kustwacht had de inzet van helikopters begroot. Deze zijn uiteindelijk, gedurende enkele maanden, niet ingezet doordat deze niet operationeel waren. De uitgaven vallen hierdoor lager uit.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

In 2012 is circa € 2,8 mln. minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2012 en zijn er voor ca. € 18 mln. minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn circa € 19 mln. hoger uitgevallen dan begroot.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

Op het BES-fonds is een tekort door wisselkoersschommelingen door de lage euro/dollar stand van ruim € 2,9 mln. BZK betaalt de openbare lichamen van de BES hun uitkering in dollars. Daarom wordt er ter dekking van dit tekort vanuit de begroting van de Koninkrijksrelaties in totaal € 2,9 mln. overgeheveld naar het BES-fonds. De uitgaven vallen hierdoor lager uit.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder andere het gevolg van de verkoop in de deelname NIBC bank.

Licence