Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Over het algemeen wordt de slotwetmutatie voor elk begrotingsartikelonderdeel toegelicht voor zover dit verschil groter is dan 5% en daarnaast groter is dan € 2,5 mln. van het beschikbare bedrag na tweede suppletoire begroting.

Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Financiering Staatsschuld

Toelichting

Uitgaven

Rentelasten vaste schuld (– € 64,9 mln.)

De lagere rentelasten worden grotendeels verklaard door de effectief gerealiseerde rente die lager was dan de rekenrente.

Aflossing vaste schuld (+ 3.158,2 mln.)

Er is meer vervroegd afgelost dan geraamd. Hierdoor is de aflossing vaste schuld hoger geworden.

Mutaties vlottende schuld (– € 2.957 mln.)

Vanwege een hoger kastekort is de vlottende schuld minder gedaald dan geraamd.

Ontvangsten

Uitgifte vaste schuld (+ € 359,3 mln.)

De gerealiseerde volumes bij de veilingen zijn nooit exact gelijk aan de geplande uitgiftevolumes van het financieringsplan. Daarom is de uitgifte vaste schuld uiteindelijk iets hoger uitgekomen dan de raming.

Beleidsartikel 2 Kasbeheer

Uitgaven

Rentelasten (– € 3,2 mln.)

De rentelasten vanwege de rekening-courant saldi zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit is het gevolg van de gedaalde rentestanden in combinatie met lagere saldi op rekening-courant.

Verstrekte leningen (+ 523,1 mln.)

Zowel de verstrekte leningen als de afgeloste leningen zijn hoger uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Mutaties in rekening-courant (+ € 80,9 mln.)

Deelnemers aan het schatkistbankieren houden via een rekening-courant tegoed en/of deposito hun middelen aan in de schatkist. Een daling van het rekening-courant saldo of van de aangehouden middelen in deposito vormt een uitgave voor het Rijk, omdat minder middelen in de schatkist worden aangehouden. Ten opzichte van de raming ten tijde van de tweede suppletoire begroting zijn de uitgaven iets hoger uitgevallen. Dit komt doordat deelnemers aan schatkistbankieren minder tegoeden zijn gaan aanhouden in de vorm van rekening-courant tegoed en/of deposito’s.

Ontvangsten

Rentebaten (– € 10,5 mln.)

De rentebaten liggen voor het grootste deel vast, omdat het leeuwendeel van de rentebaten betrekking heeft op in eerdere jaren afgesloten leningen. De gerealiseerde rentebaten wijken licht af van de raming ten tijde van de tweede suppletoire begroting.

Ontvangen aflossingen (+ € 541,5 mln.)

Zowel de verstrekte leningen als de afgeloste leningen zijn hoger uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Licence